ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28.12.2017 р. N 1705

Київ

Про внесення змін до Статуту комунального підприємства "Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"

Відповідно до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", рішень Київської міської ради від 17 грудня 2015 року N 32/32 "Про реорганізацію комунального автотранспортного підприємства Дніпровського району м. Києва шляхом його приєднання до комунального підприємства "Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" (Рішення N 32/32), від 09 лютого 2017 року N 836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року N 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" (Рішення N 836/1840) та від 26 вересня 2017 року N 161/3168 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року N 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік":

1. Унести зміни до Статуту комунального підприємства "Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05 серпня 2011 року N 1376 (Розпорядження N 1376) (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23 грудня 2016 року N 1330), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Директору комунального підприємства "Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" Власову В. М. забезпечити реєстрацію змін до Статуту в порядку, встановленому законодавством України.

 

Виконуючий обов'язки голови

П. Пантелеєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
05 серпня 2011 року N 1376
(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 28 грудня 2017 року N 1705)

СТАТУТ
комунального підприємства "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)"

(нова редакція)

ідентифікаційний код 04012460

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальне підприємство "Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" (далі - Підприємство) засноване на комунальній власності територіальної громади міста Києва та підпорядковується апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - уповноважений орган).

1.2. Державне комунальне підприємство "Автотранспортне підприємство Київської міської державної адміністрації" створено розпорядженням представника Президента України у місті Києві від 12 червня 1992 року N 458 "Про створення державного комунального підприємства "Автотранспортне підприємство Київської міської державної адміністрації".

1.3. Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 29 грудня 2001 року N 2867 "Про внесення змін та доповнень до статуту державного комунального підприємства "Автотранспортне підприємство Київської міської державної адміністрації" державне комунальне підприємство "Автотранспортне підприємство Київської міської державної адміністрації" перейменовано в комунальне підприємство "Автотранспортне підприємство Київської міської державної адміністрації".

1.4. Рішенням Київської міської ради від 11 липня 2002 року N 131/131 "Про підпорядкування комунального підприємства "Автотранспортне підприємство Київської міської державної адміністрації" Київській міській раді" комунальне підприємство "Автотранспортне підприємство Київської міської державної адміністрації" перейменовано в комунальне підприємство "Автотранспортне підприємство Київської міської ради".

1.5. Комунальне підприємство "Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" перейменовано на підставі рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року N 286/5673 "Про підпорядкування комунального підприємства "Автотранспортне підприємство Київської міської ради" управлінню справами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" (Рішення N 286/5673) та віднесено до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

1.6. Власником Підприємства є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада (далі - Власник).

1.7. Підприємство за своєю організаційною формою є комунальним комерційним унітарним підприємством.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Найменування Підприємства:

українською мовою:

повне найменування: комунальне підприємство "Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)";

скорочене найменування: КП "АТП КМДА";

російською мовою:

повне найменування: коммунальное предприятие "Автотранспортное предприятие исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации)";

скорочене найменування - КП "АТП КГГА".

2.2. Місцезнаходження Підприємства:

вулиця Бориса Грінченка, 3-а, м. Київ, 01001.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Підприємство створено з метою максимального забезпечення суспільних потреб в автотранспортних послугах та отримання на цій основі прибутку.

3.2. Предметом діяльності Підприємства для реалізації зазначеної мети є:

3.2.1. Здійснення автотранспортного обслуговування виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів, Київської міської ради за рахунок коштів бюджету міста Києва.

3.2.2. Надання послуг підприємствам, установам, організаціям та населенню з внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів автобусами, на таксі, легковими автомобілями на замовлення, надання послуг з внутрішніх перевезень вантажів вантажними автомобілями.

3.2.3. Надання послуг юридичним та фізичним особам з технічного обслуговування та ремонту автомобілів, проведення обов'язкового технічного контролю та перевірки технічного стану транспортних засобів у встановленому порядку.

3.2.4. Надання послуг із зберігання транспортних засобів на автостоянках, що закріплені на праві господарського відання за Підприємством.

3.2.5. Надання іншим підприємствам, установам та організаціям в оренду (позичку) приміщень, транспортних засобів та обладнання в установленому законодавством порядку.

3.2.6. Надання платних послуг населенню.

3.2.7. Інші види діяльності, не заборонені законодавством України.

3.3. Якщо провадження будь-якого виду зазначеної діяльності потребує надання спеціального дозволу (ліцензії, патенту тощо), Підприємство провадить таку діяльність лише за умови отримання в установленому порядку необхідного дозволу (ліцензії, патенту тощо).

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

4.1. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), іншими нормативними актами та цим Статутом.

4.2. Права і обов'язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

4.3. Підприємство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна, на яке відповідно до законодавства України може бути накладено стягнення.

4.4. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Власника і уповноваженого органу. Власник та уповноважений орган не несуть відповідальності за зобов'язаннями Підприємства.

4.5. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків та органах Державної казначейської служби України, печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки.

4.6. Підприємство в установленому порядку від свого імені виступає у правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав і несе обов'язки, виступає позивачем та відповідачем у судах, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності.

5. МАЙНО І КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Майно Підприємства є комунальною власністю територіальної громади міста Києва і закріплено за Підприємством на праві господарського відання.

Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається майном, закріпленим за ним Власником або уповноваженим органом, з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою Власника або уповноваженого органу у випадках, передбачених законодавством України та цим Статутом.

5.2. Майно Підприємства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:

5.3.1. Доходи, одержані від надання послуг, виконання робіт, а також від інших видів господарської діяльності.

5.3.2. Грошові та матеріальні внески Власника або уповноваженого органу.

5.3.3. Кошти, одержані з бюджету міста Києва на виконання відповідних бюджетних програм.

5.3.4. Кредити банків та інших кредиторів.

5.3.5. Доходи від цінних паперів.

5.3.6. Капітальні вкладення і дотації з бюджетів.

5.3.7. Безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.

5.3.8. Майно, придбане в установленому порядку в інших юридичних і фізичних осіб.

5.3.9. Інші джерела, не заборонені законодавством України.

5.4. Статутний капітал Підприємства становить 39064015 грн (тридцять дев'ять мільйонів шістдесят чотири тисячі п'ятнадцять гривень), який сформовано відповідно до рішень Київської міської ради від 30 червня 2005 року N 456/3032 "Про встановлення мінімального розміру статутного фонду комунального підприємства "Автотранспортне підприємство Київської міської ради", від 29 грудня 2011 року N 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік" (Рішення N 1100/7336), від 26 квітня 2012 року N 465/7802 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.2011 N 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік", від 01 листопада 2012 року N 349/8633 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.2011 N 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік", від 25 грудня 2012 року N 700/8984 "Про припинення комунального автотранспортного підприємства Солом'янського району м. Києва" (Рішення N 700/8984), від 08 лютого 2013 року N 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік", від 17 квітня 2013 року N 102/9159 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 лютого 2013 року N 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік", від 16 квітня 2015 року N 403/1268 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року N 60/925 "Про бюджет міста Києва на 2015 рік", від 08 грудня 2015 року N 11/11 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року N 60/925 "Про бюджет міста Києва на 2015 рік" (Рішення N 11/11), від 17 грудня 2015 року N 32/32 "Про реорганізацію комунального автотранспортного підприємства Дніпровського району м. Києва шляхом його приєднання до комунального підприємства "Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" (Рішення N 32/32), від 27 жовтня 2016 року N 310/1314 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року N 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" (Рішення N 310/1314), від 09 лютого 2017 року N 836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року N 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" (Рішення N 836/1840) та від 26 вересня 2017 року N 161/3168 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року N 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".

6. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

6.1. Підприємство має право:

6.1.1. Планувати свою діяльність і основні напрямки розвитку відповідно до науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації, згідно з укладеними договорами на виконання робіт та надання послуг, з урахуванням завдань, визначених Власником чи уповноваженим органом.

6.1.2. Створювати в установленому законодавством порядку за згодою Власника чи уповноваженого органу філії, структурні підрозділи з відкриттям окремих поточних рахунків, які сприяли б виконанню поставлених перед Підприємством завдань, і затверджувати положення про них.

6.1.3. Користуватися банківськими кредитами, отримувати інвестиції в порядку, передбаченому законодавством України.

6.1.4. Брати участь в аукціонах (публічних торгах), конкурсних торгах у встановленому порядку.

6.1.5. За згодою Власника в установленому порядку надавати іншим підприємствам, організаціям та установам безоплатно в тимчасове користування, оренду або в позику належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.

6.1.6. Встановлювати в установленому порядку ціни та тарифи на окремі види робіт та послуг.

6.1.7. Здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв.

6.1.8. Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.

6.2. Підприємство зобов'язане:

6.2.1. Забезпечувати цільове використання коштів та використання комунального майна за цільовим призначенням.

6.2.2. Забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджету та до державних цільових фондів згідно із законодавством України.

6.2.3. Забезпечувати розвиток основних фондів, своєчасне введення в дію придбаного обладнання, оперативне матеріально-технічне постачання засобів виробництва.

6.2.4. Дотримуватися вимог законодавства України, в тому числі:

6.2.4.1. Обов'язкове візування керівниками підрозділів внутрішнього фінансового контролю чи посадовими особами, відповідальними за здійснення внутрішнього фінансового контролю, договорів на придбання товарів, робіт і послуг та змін до них, рахунків-фактур, та інших документів, пов'язаних із закупівлями.

6.2.5. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціального страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки.

6.2.6. Здійснювати заходи з удосконалення організації системи оплати праці працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як у результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечувати своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства, економне і раціональне використання майна та коштів.

6.2.7. Виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

6.2.8. Погоджувати дії, передбачені цим Статутом, щодо володіння, користування та розпоряджання майном Підприємства з Власником або уповноваженим органом, забезпечувати вчасне подання документів для затвердження (погодження), а також звітності, передбаченої цим Статутом.

6.2.9. Забезпечувати якісний відбір водіїв Підприємства та постійно підтримувати високий рівень їх професіоналізму.

6.2.10 Своєчасно і якісно виконувати роботи та надавати послуги відповідно до укладених договорів.

7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ І САМОВРЯДУВАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

7.1. Управління Підприємством здійснюється на основі поєднання прав Власника щодо господарського використання свого майна, принципів самоврядування трудового колективу.

7.2. Підприємство очолює директор, якого призначає на посаду Київський міський голова шляхом укладення з ним контракту за результатами конкурсу в установленому порядку.

7.3. Приймання, переведення, переміщення та звільнення інших працівників Підприємства здійснюється у встановленому законодавством порядку.

7.4. Кількість заступників директора та їх функціональні обов'язки визначає директор Підприємства.

7.5. Директор у межах своїх повноважень:

7.5.1. Несе персональну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Підприємства, виконання фінансових планів, дотримання фінансової дисципліни, норм охорони праці, ефективне використання та охорону комунального майна, закріпленого за Підприємством, недотримання законодавства України.

7.5.2. Затверджує структуру і штатний розпис Підприємства, положення про його структурні підрозділи, посадові інструкції працівників Підприємства.

7.5.3. Здійснює керівництво роботою Підприємства відповідно до цього Статуту.

7.5.4. Діє від імені Підприємства без доручення, представляє його інтереси в органах державної влади, місцевого самоврядування, у відносинах з фізичними та юридичними особами будь-якої форми власності в межах та порядку, визначених цим Статутом.

7.5.5. Розпоряджається майном та коштами Підприємства в установленому порядку.

7.5.6. Видає у межах своєї компетенції накази, дає доручення, обов'язкові до виконання для всіх підрозділів і працівників Підприємства.

7.5.7. Укладає угоди (договори) від імені Підприємства, вчиняє правочини відповідно до законодавства України, видає довіреності від імені Підприємства, відкриває в банках поточні та інші рахунки.

7.5.8. Укладає трудові договори з усіма працівниками Підприємства, вживає заходів щодо заохочення працівників, накладає на працівників стягнення відповідно до законодавства, цього Статуту та укладених трудових договорів.

7.5.9. Забезпечує належну організацію та ефективність внутрішнього фінансового контролю на Підприємстві.

7.5.10. Забезпечує умови виконання Підприємством зобов'язань зі сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджетів, страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та виплати заробітної плати працівникам чи дотримання погодженого графіка погашення відповідної заборгованості.

7.5.11. Забезпечує виконання річного фінансового плану, пріоритетне перерахування частини прибутку до бюджету міста Києва відповідно до нормативів та в порядку, передбаченому рішенням Київської міської ради.

7.5.12. Погоджує з уповноваженим органом річний фінансовий план.

7.6. Рішення із соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, приймає директор за участю трудового колективу та уповноважених ним органів.

7.7. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які беруть участь у його діяльності на основі трудового договору.

7.8. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами (конференцією) та їх виборним органом.

7.9. Право укладання колективного договору від імені роботодавця надається директорові, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу.

Колективним договором регулюються виробничі, трудові і соціально-економічні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства, питання охорони праці, соціального розвитку.

8. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється Підприємством шляхом складання річних фінансових планів, які погоджує уповноважений орган та в подальшому затверджує Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

8.2. У річних фінансових планах Підприємства передбачається розмір відрахування частини прибутку до бюджету міста Києва в обсягах, встановлених Київською міською радою. Відрахування частини прибутку до бюджету міста Києва в межах розміру, передбаченого фінансовим планом на поточний рік, здійснюється першочергово після сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

8.3. Підприємство подає звіт про свою фінансово-господарську діяльність Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та уповноваженому органу (уповноваженому органу Підприємство подає звіт щоквартально), а також державним статистичним та контролюючим органам - у формі та у строки, встановлені законодавством України.

8.4. Основним узагальнюючим показником фінансової і господарської діяльності Підприємства є прибуток.

8.5. Чистий прибуток Підприємства, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, сплати відсотків за кредитами банків, передбачених законодавством України податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, залишається в розпорядженні Підприємства і використовується у порядку, визначеному Власником.

8.6. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності реалізуються на основі договорів, гарантійних листів-замовлень.

8.7. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність. Директор та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

8.8. Контроль за діяльністю Підприємства та ревізія його фінансово-господарської діяльності здійснюється згідно із законодавством України.

9. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

9.1. Підприємство провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства України.

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

10.1. Зміни до Статуту вносяться відповідно до законодавства України в такому ж порядку, в якому його затверджено.

11. ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

11.1. Припинення Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Власника або суду у випадках, передбачених законодавством України.

11.2. Припинення Підприємства здійснює комісія з припинення, яка утворюється за рішенням Власника або суду.

11.3. У разі реорганізації Підприємства його права та обов'язки переходять до його правонаступника.

11.4. Майно Підприємства, що залишається після задоволення вимог (претензій) кредиторів, використовується за рішенням Власника.

11.5. Підприємство припиняється з дня внесення запису про його припинення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

11.6. Працівникам Підприємства, які звільняються у результаті реорганізації чи ліквідації Підприємства, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

 

Виконуючий обов'язки
керівника апарату

Л. Верес
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали