ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 травня 2012 року N 19

Про внесення змін до Заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2012 рік Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджених постановою правління Фонду від 20 грудня 2011 року N 75 (зі змінами)

Відповідно до вимог статей 1, 17, 22, 25 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", ураховуючи звернення центральних органів виконавчої влади України, роботодавців гірничо-металургійного комплексу, хімічної промисловості, машинобудування та інших галузей, правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України постановляє:

1. Внести зміни до Заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2012 рік Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджених постановою правління Фонду від 20 грудня 2011 року N 75 (Постанова N 75) (зі змінами) (далі - Заходи), що додаються.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

 

Голова правління

Б. Райков


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
31.05.2012 N 19


ЗМІНИ
до Заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2012 рік Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (Постанова N 75)

1. У розділі I Заходів "Розробка та вдосконалення нормативно-правової бази з питань охорони праці":

1.1.У пункті 1.1 цифри: "10896,7" замінити цифрами: "6625,8";

1.2. У розділі I після слів "Загалом по розділу" цифри: "10896,7" замінити цифрами: "6625,8".

2. У розділі II Заходів "Пропаганда нешкідливих і безпечних умов праці":

2.1. Пункт 2.6 вилучити. Пункт 2.7 вважати пунктом 2.6;

2.2. Доповнити розділ пунктом 2.7 у такій редакції:

"

N
п. п.

Найменування заходів

Обсяг фінансування на 2012 рік
(тис. грн.)

Очікуваний результат

2.7

Комплекс заходів із пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці

9599,6

Виготовлення та розміщення відео-, радіо сюжетів, статей, спрямованих на пропаганду безпечних і нешкідливих умов праці, в ЗМІ


".

2.3. У розділі II після слів "Загалом по розділу" цифри: "5439,7" замінити цифрами: "14297,08".

3. У розділі III Заходів "Аналіз стану умов та безпеки праці. Розробка та обґрунтування пропозицій, організаційно-технічних рішень щодо обмеження впливу шкідливих і небезпечних виробничих факторів":

3.1. Пункти 3.5 - 3.6 вилучити. Пункти 3.7 - 3.11 вважати відповідно пунктами 3.5 - 3.9.

3.2. Доповнити розділ пунктами 3.10 - 3.18 у такій редакції:

"

N
п.п.

Найменування заходів

Обсяг фінансування на 2012 рік
(тис. грн.)

Очікуваний результат

3.10

Розроблення засобів інформаційно-аналітичної системи профілактичних заходів, спрямованих на зниження рівня виробничого травматизму та забезпечення формування і введення бази даних розробників науково-технічної продукції в сфері охорони праці (засоби захисту, вимірювальні прилади, датчики тощо)

1803,51

Розроблення засобів інформаційно-аналітичної системи профілактичних заходів, спрямованих на зниження рівня виробничого травматизму та рекомендацій щодо їх практичного застосування. Узагальнення інформації про розробників науково-технічної продукції в сфері промислової безпеки та охорони праці та види продукції. Створення інформаційно-довідкової системи формування та ведення бази даних розробників науково-технічної продукції в сфері охорони праці, а саме: засоби захисту, вимірювальні прилади, датчики тощо. Забезпечення доступу до неї представників відділів (служб) охорони праці підприємств та інших осіб.

3.11

Розроблення експертно-аналітичної системи виявлення й кількісного оцінювання ризику травмування на виробництві

860,0

Розроблення методики оцінювання ризику травмування за кількісними показниками. Створення експертно-аналітичної системи виявлення й оцінювання ризику травмування на виробництві за кількісними показниками. Забезпечення доступу до неї представників відділів (служб) охорони праці підприємств та інших осіб

3.12

Попередження виробничого травматизму і професійних захворювань шляхом розробки та створення звукоспектрального діагностичного обладнання для полімерно-ливарного та ковальсько-пресового обладнання виробничих підприємств УТоС

1465,0

Розроблено Рекомендації щодо розробки звукоспектрального діагностичного обладнання для полімерно-ливарного та ковальсько-пресового обладнання виробничих підприємств УТОС та інших промислових підприємств України, на яких працюють робітники з вадами зору та обмеженими можливостями, з метою попередження виробничого травматизму

3.13

Розробка та підготовка до серійного виробництва багатофункціонального засобу вимірювальної техніки для здійснення контролю параметрів УФ випромінювання у виробничому середовищі

870,0

Розробка та підготовка до серійного виробництва багатофункціонального портативного засобу вимірювальної техніки (ЗВТ) для здійснення контролю освітленості, яскравості, коефіцієнта пульсації та інших параметрів світлового середовища у виробництві

3.14

Розроблення методичних рекомендацій щодо попередження виробничого травматизму та професійних захворювань під час роботи на зарубіжній та вітчизняній сільськогосподарській техніці з урахуванням професійних ризиків

181,2

Розроблені методичні рекомендації щодо попередження виробничого травматизму та професійних захворювань під час роботи на зарубіжній та вітчизняній сільськогосподарській техніці з урахуванням професійних ризиків дозволять поліпшити ефективність контролю за станом безпеки та гігієни праці для найбільш травмонебезпечної професії у сільському господарстві "тракторист-машиніст" і знизити ризик отримання виробничих травм та професійних захворювань

3.15

Розроблення спеціалізованих довідників з охорони праці для підприємств окремих підгалузей житлово-комунального господарства України: підприємствах електропостачання та газопостачання

1197,8

Створення оригіналів макетів спеціалізованих посібників з охорони праці для окремих підгалузей житлово-комунального господарства України: у сфері електропостачання та газопостачання. Реалізація заходу забезпечить підвищення рівня поінформованості спеціалістів з питань охорони праці, а також пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці, внаслідок чого буде зменшено рівень травматизму та поліпшено стан організації охорони праці

3.16

Комплекс заходів з підготовки та проведення міжнародної науково-практичної конференції на тему: "Досвід зарубіжних (європейських) країн з питань управління системою охорони праці та професійними ризиками на підприємствах житлово-комунальної галузі"

742,22

Розробка та впровадження комплексу заходів, які дозволять вивчити та запровадити в Україні досвід іноземних країн щодо заходів організації системи охорони праці, що вплинуть на зменшення кількості нещасних випадків і професійних захворювань на підприємствах житлово-комунальної галузі України

3.17

Аналіз досліджень шкідливих властивостей хімічних речовин, які потребують гігієнічного нормування

500,0

Отримано дані про шкідливі властивості хімічних речовин, що зберігаються, утворюються в процесі виробництва на підприємствах хімічної галузі. За результатами проведеного аналізу буде визначено перелік хімічних речовин, по яких необхідно провести додаткові токсикологічні дослідження та розробити гігієнічні нормативи. Результати досліджень будуть використані підприємствами з виробництва хімічної продукції для вжиття відповідних заходів щодо захисту працівників від впливу токсичних властивостей хімічних речовин.

3.18

Розроблення та впровадження в навчальний процес методики надання сучасної долікарської допомоги потерпілим у разі нещасного випадку на виробництві

226,0

Розробити методику надання сучасної долікарської допомоги потерпілим у разі нещасного випадку на виробництві. Розроблена методика буде затверджена спільним наказом Держгірпромнагляду та МОЗ для подальшого впровадження в навчальний процес спеціалістів з охорони праці.


".

3.3. У розділі III після слів "Загалом по розділу" цифри: "16380,0" замінити цифрами: "22815,73".

4. У розділі IV Заходів "Навчання та підвищення рівня знань фахівців органів, які вирішують питання охорони праці":

4.1. Доповнити розділ пунктом 4.3 у такій редакції:

"

N
п. п.

Найменування заходів

Обсяг фінансування на 2012 рік
(тис. грн.)

Очікуваний результат

4.3

Проведення навчання спеціалістів з питань охорони праці суб'єктів господарювання, забезпечення слухачів відповідними нормативно-довідковими матеріалами (робочі органи виконавчої дирекції Фонду)

3217,3

Виконання статутних завдань робочими органами виконавчої дирекції Фонду щодо проведення профілактичних заходів. Набуття спеціалістами з питань охорони праці нових знань, ознайомлення з ефективними формами і методами створення безпечних і нешкідливих умов праці


".

4.2. У розділі IV після слів "Загалом по розділу" цифри: "281,9" замінити цифрами: "3499,2".

5. У розділі V Заходів "Заходи щодо проблемних питань медицини та гігієни праці":

5.1. Доповнити розділ пунктом 5.2 у такій редакції:

"

N
п. п.

Найменування заходів

Обсяг фінансування на 2012 рік
(тис. грн.)

Очікуваний результат

5.2

Створення реєстру професійних захворювань працюючих

1500,0

Розроблення реєстру професійних захворювань працюючих, рекомендацій щодо зменшення професійної захворюваності на виробництві, оздоровлення виробничого середовища, створення бази даних і засобів інформаційно-аналітичного забезпечення фахівців і керівників з питань професійної захворюваності на підприємствах. Забезпечення доступу до неї представників відділів (служб) охорони праці підприємств та інших осіб


".

5.2. У розділі V після слів "Загалом по розділу" цифри: "1440,0" замінити цифрами: "2940,0".

6. Розділ VII Заходів "Загальні обсяги фінансування заходів":

6.1. У пункті 7.1 цифри: "37419,69" замінити цифрами: "53159,2".

6.2. У пункті 7.2 цифри: "15764,51" замінити цифрами: "25,0".

7. До додатка 1 внести такі зміни:

7.1. Пункти 33, 34, 36, 41 - 45 виключити. Пункти 34 - 81 вважати відповідно пунктами 33 - 73.

7.2. Після слова "Загалом" цифри: "10171,7" замінити цифрами: "5900,8".

 

В. о. начальника управління
організації профілактичних заходів
та страхових експертиз

К. Українцева

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали