ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11.02.2011 р. N 185

Київ

Про внесення змін і доповнень до Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Відповідно до ст. 45 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року N 2263 "Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації" (із змінами), з метою забезпечення оперативного опрацювання проектів актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

1. Внести зміни до Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 29.10.2002 N 1970 (зі змінами та доповненнями), виклавши його в редакції, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.04.2009 N 330 "Про Порядок підготовки і випуску розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та опрацювання доручень з питань, що стосуються підготовки та проведення в м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу";

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.09.2009 N 1127 "Про внесення змін і доповнень до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.04.2009 N 330";

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.12.2009 N 1432 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.04.2009 N 330".

3. Заступникам голови Київської міської державної адміністрації та керівникам структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) неухильно дотримуватись термінів та процедур, передбачених Регламентом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Пузанова О. Г.

 

Голова

О. Попов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київської міської державної адміністрації
29.10.2002 р. N 1970
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
11.02.2011 N 185)


Регламент
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Регламент виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Регламент) регулює організаційно-процедурні питання внутрішньої діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) будує свою роботу на засадах законності, персональної відповідальності, поєднання загальнодержавних інтересів та інтересів територіальної громади міста Києва,

3. Основні засади організації діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його апарату та структурних підрозділів визначаються законами України "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні", положеннями про головні управління, управління, відділи та інші служби виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з організаційних питань та цим Регламентом.

4. Робота виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

Висвітлення діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

5. Розподіл обов'язків між посадовими особами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проводить голова Київської міської державної адміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням:

- повноважень і функцій посадової особи;

- головних управлінь, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)), діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

- підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики;

- порядку заміщення голови Київської міської державної адміністрації, його першого заступника та заступників у разі їх відсутності;

- обов'язків щодо спрямування та контролю діяльності відповідних районних в місті Києві держадміністрацій.

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ

6. Робота виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проводиться за перспективними (річними), поточними (піврічними, квартальними), а у разі потреби - оперативними (місячними) планами, які затверджуються головою Київської міської державної адміністрації за поданням заступника голови - керівника апарату (додаток 1).

7. Планування роботи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності його структурних підрозділів та апарату.

8. Плани роботи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, доручень Прем'єр-міністра України, державних і міської програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших, визначених законами, а також делегованих Київською міською радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики.

9. Для координації діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) складаються піврічні (квартальні) плани основних заходів.

Піврічні (квартальні) плани роботи складаються з переліків питань для розгляду на засіданнях Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), нарадах у першого заступника, заступників, заступника голови - керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

До планів роботи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) включаються:

- актуальні питання, пов'язані із здійсненням заходів щодо соціально-економічного розвитку міста, функціонування галузей господарського комплексу та розв'язання проблем соціальної сфери, поліпшення діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодії з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданнях Колегії, нарадах у голови Київської міської державної адміністрації, першого заступника та заступників голови Київської міської державної адміністрації, та вжиття додаткових заходів;

- перелік актів законодавства, розпоряджень Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), виконання яких розглядатиметься у порядку контролю;

- основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) або за його участю.

Плани повинні містити питання:

- підведення підсумків діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно за рік, квартал, місяць із визначенням основних напрямів подальшої роботи;

- діяльності структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій щодо виконання актів законодавства, розпоряджень Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Підготовка до розгляду питань діяльності структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) або районних в місті Києві державних адміністрацій, як правило, передбачає проведення попередньої комплексної або цільової перевірки.

У планах роботи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

10. Формування планів роботи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснюється за пропозиціями структурних підрозділів, погодженими із першим заступником, заступниками та заступником голови - керівником апарату (відповідно до розподілу обов'язків).

Планування роботи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Письмові пропозиції до планів роботи на півріччя (квартал) подаються першим заступником, заступниками, заступником голови - керівником апарату з урахуванням пропозицій керівників головних управлінь, управлінь, відділів та інших служб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), головами районних в місті Києві державних адміністрацій за 20 днів до кінця кварталу (півріччя) до управління організаційної роботи апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Підготовлений управлінням організаційної роботи до 20-го числа останнього місяця кожного півріччя проект плану роботи розглядається першим заступником, заступниками, заступником голови - керівником апарату, візується ними та передається до управління організаційної роботи для остаточного формування плану.

11. Робота структурних підрозділів та апарату проводиться за квартальними та місячними планами, що затверджуються першим заступником, заступниками, заступником голови - керівником апарату (відповідно до розподілу обов'язків) та безпосереднім керівником структурного підрозділу. Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) встановлює заступник голови - керівник апарату.

12. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу та апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і виключаються з нього за рішенням першого заступника, заступників, заступника голови - керівника апарату (відповідно до розподілу обов'язків).

13. Контроль за виконанням планів роботи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), структурних підрозділів та апарату здійснюється першим заступником, заступниками, заступником голови - керівником апарату (відповідно до розподілу обов'язків).

14. Підготовка звітності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), передбаченої статтями 30 і 33 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", проводиться його апаратом на основі звітів структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Зміст звітності визначається питаннями, що вирішуються виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та його структурними підрозділами.

Звіт про результати діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розміщується на офіційному веб-сайті Київської міської влади та у комунальних засобах масової інформації.

КОНСУЛЬТАТИВНІ, ДОРАДЧІ ТА ІНШІ ДОПОМІЖНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

15. Для сприяння здійсненню повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) утворюються консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, колегії, робочі групи тощо).

Завдання, функції та персональний склад зазначених органів і служб визначає голова Київської міської державної адміністрації.

З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996 утворюється громадська рада.

Рішення зазначених органів оформлюються протоколами.

16. Для погодженого розгляду питань, що належать до компетенції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), обговорення найважливіших напрямів його діяльності, прийняття відповідних рішень та рекомендацій створюється Колегія виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Колегія).

До складу Колегії входять голова Київської міської державної адміністрації (голова Колегії), перший заступник, заступники голови Київської міської державної адміністрації та заступник голови - керівник апарату, голови районних в місті Києві державних адміністрацій, окремі керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

До складу Колегії можуть за згодою входити керівники територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, посадові особи органів місцевого самоврядування, народні депутати України, керівники громадських об'єднань, творчих спілок, підприємств, організацій та установ.

17. Засідання Колегії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

Члени Колегії обов'язково беруть участь у засіданні Колегії особисто. На час, на який призначено засідання Колегії, члени Колегії не повинні планувати проведення заходів (нарад, зустрічей, прийомів тощо).

У разі неможливості особистої участі члена Колегії у засіданні Колегії, останній зобов'язаний завчасно письмово повідомити голову Колегії про причини відсутності через управління організаційної роботи апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Засідання Колегії проводяться відповідно до плану роботи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), позачергові - у міру потреби.

18. Рішення Колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

Рішення Колегії оформляється протоколом, який підписується головою Колегії і є підставою для видання відповідного розпорядження.

19. Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснює організаційне забезпечення засідань Колегії, у тому числі стенографування (технічний запис).

20. У своїй роботі Колегія виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) керується Загальним положенням про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої держадміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. N 1569, Положенням про Колегію виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженим в установленому порядку, та цим Регламентом.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ АПАРАТУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

21. Організація роботи апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснюється відповідно до цього Регламенту, Інструкції з діловодства, а також положення про апарат, що затверджується в установленому порядку.

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до покладених на нього завдань:

- опрацьовує документи, що надходять до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови Київської міської державної адміністрації і заступників голови Київської міської державної адміністрації;

- здійснює опрацювання проектів розпоряджень; розробляє за дорученням голови Київської міської державної адміністрації проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;

- перевіряє за дорученням голови Київської міської державної адміністрації виконання актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)), структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також районними в місті Києві державними адміністраціями; вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв'язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

- за дорученням голови Київської міської державної адміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначеними законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

- здійснює правове забезпечення діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

- готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою Київської міської державної адміністрації;

- проводить разом із структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на відповідній території, розробляє та вносить голові Київської міської державної адміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

- здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративному будинку виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв'язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях адміністративного будинку та дотримання правил охорони праці;

- провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

- забезпечує висвітлення діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

- виконує відповідно до цього Регламенту інші функції.

22. Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також із Адміністрацією Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, апаратами районних в місті Києві державних адміністрацій, територіальними органами центральних органів виконавчої влади.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З КАДРАМИ У ВИКОНАВЧОМУ ОРГАНІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ)

23. Робота з кадрами у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) проводиться з метою комплексного вирішення питань комплектування виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій висококваліфікованими, молодими, компетентними, перспективними кадрами, спроможними забезпечити виконання завдань, визначених для місцевих органів виконавчої влади, заохочення державних службовців до службової кар'єри та забезпечення їх безперервного навчання.

24. Організація кадрової роботи у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) проводиться за затвердженим головою Київської міської державної адміністрації річним планом, у якому визначено заходи з підбору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також роботи з кадровим резервом.

25. Організацію роботи з кадрами в апараті виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснює управління кадрової роботи і нагород; у головних управліннях, управліннях, відділах, інших структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях - відділи (сектори) кадрів; а у малочисельних структурних підрозділах виконання цієї роботи за рішенням керівника покладається на одного з працівників підрозділу відповідно до Положення про роботу з кадрами у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), затвердженого у встановленому порядку. Основними завданнями кадрових служб є реалізація єдиної державної політики у сфері державної служби, з питань кадрової роботи та нагород.

Кадрова робота в структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проводиться відкрито і гласно, базується на всебічному вивченні і врахуванні можливостей кадрів, найбільш повному використанні їх здібностей, розвитку ініціативи, створенні атмосфери зацікавленості у професійному зростанні.

26. Голови районних в місті Києві державних адміністрацій, начальники головних управлінь, управлінь, інших структурних підрозділів щомісячно до 5 числа подають до управління кадрової роботи і нагород:

- інформацію про кількість вакантних посад станом на перше число кожного місяця із зазначенням, як ці посади планується комплектувати (конкурс, резерв);

- анкети-заявки на кожну посаду, що планується заміщувати за конкурсом. Управління кадрової роботи і нагород до 10 числа кожного місяця узагальнює інформацію та через засоби масової інформації оприлюднює список вакантних посад, які заміщуються за конкурсом.

27. Прийняття на посади державних службовців у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) здійснюється відповідно до законів України "Про державну службу", "Про місцеві державні адміністрації" шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою, передбаченою законодавством; на посади працівників, які не є державними службовцями, - відповідно до Кодексу законів про працю України.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації - керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), керівники структурних підрозділів організовують вивчення ділових і моральних якостей осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.

28. На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

29. У виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), його структурних підрозділах створюється у порядку, передбаченому Положенням про формування кадрового резерву для державної служби, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. N 199, резерв кадрів, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах.

30. З метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) проводяться в установленому законодавством порядку атестація та щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків.

31. Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління.

32. На кожного прийнятого на роботу до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) працівника оформляється особова справа.

33. Відповідальність за проведення кадрової роботи покладається на голову Київської міської держадміністрації, заступника голови - керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та керівників структурних підрозділів.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

34. Правове забезпечення діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридичне управління апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Юридичне управління з питань правового забезпечення діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підпорядковується голові Київської міської державної адміністрації, а з питань організації роботи апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - заступникові голови - керівникові апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

35. У своїй діяльності юридичне управління апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови та розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

36. Основними завданнями юридичного управління є:

- правове забезпечення діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

- організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

- підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

37. Юридичне управління відповідно до покладених на нього завдань:

- забезпечує відповідність законодавству проектів рішень Київської міської ради, підготовлених за поданням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розпоряджень Київського міського голови, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також інших актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

- проводить правову експертизу проектів рішень Київської міської ради, підготовлених за поданням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розпоряджень Київського міського голови, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність до вимог законодавства;

- визначає які розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), видані на виконання функції державної виконавчої влади, є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

- надає методичну допомогу працівникам апарату та керівникам структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

- виконує інші функції з правового забезпечення діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до цього Регламенту та положення про юридичне управління, що затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Представництво інтересів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів здійснюється відповідно до Порядку роботи з позовними заявами, рішеннями суду у справах, стороною у яких є виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.08.2007 N 1017.

38. Начальник юридичного управління:

- здійснює керівництво роботою юридичного управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань;

- бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації);

- організовує роботу працівників юридичного управління, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на управління завдань, вносить пропозиції стосовно заохочення працівників управління та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;

- виконує інші передбачені законодавством функції.

ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ І ВИПУСКУ РОЗПОРЯДЖЕНЬ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

39. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) видаються у межах повноважень, визначених законодавством України.

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підписуються головою Київської міської державної адміністрації, у разі відсутності голови Київської міської державної адміністрації його повноваження щодо видання розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) виконує перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, а у разі відсутності останнього - один із заступників голови Київської міської державної адміністрації, на якого покладено виконання обов'язків голови Київської міської державної адміністрації у встановленому порядку.

40. Проекти розпоряджень вносяться за поданням першого заступника, заступників голови, заступника голови - керівника апарату, керівників головних управлінь, управлінь, відділів і служб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його апарату, голів районних в місті Києві державних адміністрацій, керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

Якщо підготовка проекту розпорядження доручена кільком структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його апарату або районним в місті Києві державним адміністраціям, виконавець, зазначений першим, є відповідальним розробником.

У разі відсутності керівника подання візує виконуючий обов'язки керівника структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його апарату, голови районної в місті Києві державної адміністрації, керівника територіального органу центрального органу виконавчої влади, призначений в установленому порядку.

41. До проекту розпорядження додається:

- пояснювальна записка згідно з додатком 2, що містить необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших наслідків його реалізації, до якої, у разі потреби, може додаватися інформаційно-довідковий матеріал (таблиці, графіки, фото тощо);

- завірені в установленому порядку документи, на які є посилання у проекті розпорядження;

- електронна копія проекту розпорядження.

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань.

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов'язковим.

У разі доцільності державної реєстрації в Головному управлінні юстиції у м. Києві проекту розпорядження, пункт 3 пояснювальної записки до даного проекту розпорядження повинен містити відомості про положення, що зачіпають права та свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, та про відповідність норм даного проекту законодавству Європейського Союзу.

42. Текст проекту розпорядження викладається українською мовою у стислій формі. Виклад окремих пунктів, додатків та тексту в цілому повинен бути органічно пов'язаним і не допускати можливості подвійного тлумачення змісту. Обов'язковою складовою частиною розпорядження є заголовок, який стисло розкриває його зміст. Преамбула проекту розпорядження, крім мотивів та цілей його видання, як правило, повинна містити посилання на відповідний закон або нормативні акти, що регулюють предмет правовідносин, зазначених у розпорядженні та зазначення в межах яких функцій (органу місцевого самоврядування чи органу виконавчої влади) видається розпорядження.

Проект розпорядження, при необхідності, повинен містити пункт щодо осіб, які здійснюють контроль за його виконанням.

Пункт щодо осіб, які здійснюють контроль за його виконанням, у проектах розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), пов'язаних з наповненням бюджету, а також із соціальних питань має містити вказівку про підготовку механізму контролю за виконанням розпорядження, із зазначенням строків, а також передбачати періодичну і кінцеву звітність.

У разі, коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця, у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

Нормативні положення та завдання суб'єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити, разі потреби, перелік виконавців і строки виконання завдань.

43. На зворотному боці кожної сторінки проекту розпорядження друкуються дані про подання і погодження проекту, а саме: посада, прізвище, ініціал(и) керівника та юрисконсульта, які подають проект, та посада, прізвище й ініціал(и) керівників, які погоджують проект розпорядження. Проставлення дати візування є обов'язковим.

Проект розпорядження візують: заступники голови Київської міської державної адміністрації, до повноважень яких віднесені фінансові питання та питання запобігання та протидії корупції, заступники голови Київської міської державної адміністрації, керівники головних управлінь, управлінь, інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до компетенції яких належать зазначені в проекті розпорядження питання, голови відповідних районних в місті Києві державних адміністрацій у разі, коли зачіпаються інтереси районів.

Проекти розпоряджень, що містять питання витрачання фінансових ресурсів, погоджуються Головним фінансовим управлінням.

Проекти розпоряджень, предметом яких є врегулювання підприємницької діяльності, проекти регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та проекти змін до них підлягають погодженню в обов'язковому порядку з Головним управлінням з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Порядок розгляду і прийняття виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) регуляторних актів у сфері господарської діяльності регламентується Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 09.07.2004 N 1228 "Про заходи щодо здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності у м. Києві" (із змінами і доповненнями). У разі, якщо проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) має ознаки регуляторного акта та видається в межах функцій місцевого органу виконавчої влади, разом з ним подається копія рішення територіального органу спеціально уповноваженого органу, відповідального за здійснення регуляторної політики, про його погодження або копія рішення регуляторної комісії про задоволення скарги щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного впливу та копією повідомлення про оприлюднення проекту. У разі, якщо проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) має ознаки регуляторного акта та видається в межах функцій органу місцевого самоврядування, разом з ним подається тільки аналіз його регуляторного впливу та копія повідомлення про оприлюднення проекту.

В обов'язковому порядку проект розпорядження погоджується з уповноваженим органом охорони культурної спадщини - Головним управлінням охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у випадку, якщо об'єкт будівництва, реконструкції, реставрації, реставрації з пристосуванням, капітального ремонту, впорядкування об'єктів містобудування, розширення та технічного переоснащення підприємств (далі - будівництва) є пам'яткою або розташований в межах зон охорони пам'яток, історичних ареалів.

Обов'язковому погодженню з Головним управлінням економіки та інвестицій підлягають проекти розпоряджень з питань розміщення на території міста нових, реконструкції, розширення або ліквідації діючих об'єктів виробничого і невиробничого призначення підприємств (установ, організацій) незалежно від форм власності, передачі майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, у власність інших підприємств, установ, організацій (в тому числі в порядку взаємозаліків та взаєморозрахунків), залучення інвесторів до будівництва нових, а також реконструкції існуючих об'єктів житлового та нежитлового фонду, які належать до комунальної власності територіальної громади міста та його районів, створення спільних підприємств на базі майна комунальної власності територіальної громади міста, будівництва в м. Києві будь-яких об'єктів за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету та інших питань, що призводять до зміни соціально-економічних показників розвитку міста.

Проекти розпоряджень щодо проведення масових заходів політичного, релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру у центральній частині міста Києва підлягають обов'язковому погодженню з Головним управлінням внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю.

Проекти розпоряджень, що стосуються діяльності головних управлінь, управлінь інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), погоджуються з відповідними заступниками голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Проекти розпоряджень, що носять нормативний характер та мають загальноміське значення, погоджуються з усіма заступниками голови Київської міської державної адміністрації.

Погоджені в установленому порядку проекти розпоряджень подаються у відповідний відділ організаційного забезпечення діяльності заступника голови Київської міської державної адміністрації, який забезпечує його погодження першим заступником голови, заступниками голови Київської міської державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків між ними та керівником юридичного управління.

Загальний термін підготовки, погодження та випуску розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що стосуються питань підготовки та проведення в м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, не повинен перевищувати семи робочих днів.

Проекти розпоряджень готуються виконавцями, зазначеними у дорученні, позначеному штампом-відміткою "ЄВРО-2012", щодо підготовки проекту розпорядження; виконавець, зазначений першим, є відповідальним розробником. Для оперативного обміну інформацією під час підготовки проекту відповідальний розробник та співвиконавці можуть використовувати електронну пошту та інші засоби зв'язку.

Підготовлений проект розпорядження невідкладно надсилається керівникам структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), першому заступнику, заступникам голови Київської міської державної адміністрації, до компетенції яких віднесені порушені питання, юридичному управлінню для опрацювання та погодження. Строк опрацювання проекту розпорядження зазначеними посадовими особами не повинен перевищувати одного дня.

44. Проекти розпоряджень погоджуються структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районними в місті Києві державними адміністраціями та підприємствами, установами, організаціями протягом терміну, що не перевищує 3 днів, а у разі додаткового вивчення поставлених у проекті розпорядження питань - 5 днів. При цьому візуються всі сторінки проекту розпорядження і додатків до нього, що носять нормативний характер (із зворотного боку).

45. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковій правовій експертизі в юридичному управлінні апарату.

Юридичне управління під час проведення правової експертизи:

- перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

- оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

- перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із зацікавленими органами.

При цьому візуються всі сторінки проекту розпорядження і додатків до нього, що носять нормативний характер (із зворотного боку).

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства юридичне управління готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробнику з відповідними пропозиціями. У разі, коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичне управління готує висновок (додаток 3).

Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

46. Після візування проекту розпорядження юридичним управлінням внесення до нього змін і доповнень не допускається.

47. Зауваження та пропозиції, що виникають під час погодження проекту розпорядження, викладаються у письмовій формі на окремому аркуші. Виправлення, дописування та інші зміни тексту розпорядження під час погодження не допускаються.

У разі неможливості узгодження позицій щодо спірних питань на рівні структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) заступник голови - керівник апарату доповідає такий проект розпорядження голові Київської міської державної адміністрації, який приймає остаточне рішення щодо врахування зауважень і пропозицій.

48. Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку міста Києва, у разі необхідності, попередньо колегіально обговорюються на нарадах під головуванням заступника голови Київської міської державної адміністрації з фінансових питань.

За наслідками колегіального обговорення проекту розпорядження складається протокол, який в обов'язковому порядку додається до проекту розпорядження.

49. Проект розпорядження про схвалення програмного документа концептуального характеру, що зачіпає права, свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, підлягає опрацюванню з урахуванням положень зазначеної Конвенції та практики Європейського суду з прав людини. При цьому головний розробник визначає:

- чи містяться у проекті розпорядження положення, що зачіпають права та свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод;

- яких положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод стосується проект розпорядження.

Головний розробник забезпечує врахування у проекті розпорядження положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Результати опрацювання проекту розпорядження відображаються головним розробником у пояснювальній записці.

50. Питання, які зачіпають інтереси населення міста, мають важливе соціально-економічне значення для його розвитку, в тому числі щодо будівництва, можуть бути винесені на публічне обговорення.

Рішення про проведення публічного обговорення зазначених питань приймає голова Київської міської державної адміністрації.

У разі прийняття рішення про інформування населення щодо зазначених питань текст інформаційного повідомлення передається відділу інформаційного забезпечення (прес-службі) для доведення його до відома населення.

Публічне громадське обговорення проекту розпорядження проводиться відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996.

У разі проведення публічного обговорення зазначених питань головний розробник проекту розпорядження вносить до відділу редагування документів та випуску розпоряджень управління документального забезпечення проект розпорядження разом з довідкою про проведення публічного обговорення, в якій зазначається коло осіб, що були залучені до публічного обговорення, результати цього обговорення, рішення щодо врахування пропозицій, мотиви та обґрунтування їх відхилення (в цілому або частково).

51. Проекти розпоряджень, що подаються на підпис в остаточній редакції, мають містити візи головного розробника та юрисконсульта, відповідного заступника голови Київської міської державної адміністрації, який спрямовує, координує і контролює діяльність структурного підрозділу, що є головним розробником проекту розпорядження, начальника юридичного управління та заступника голови - керівника апарату.

52. Додатки до розпоряджень візують: керівник головного управління, управління, відділу або служби виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що зробив подання, відповідний заступник голови Київської міської державної адміністрації, начальник юридичного управління.

Додатки до розпоряджень, що містять питання витрачання фінансових ресурсів, візуються керівником Головного фінансового управління.

Додатки до розпоряджень підписує заступник голови - керівник апарату.

53. Підготовлений та погоджений в установленому порядку проект розпорядження разом з іншими необхідними документами, розрахунком розсилки, прес-релізом, підписаними головним розробником проекту розпорядження, та текстом цього розпорядчо-правового документа на машинному носії подається начальником управління чи відділу організаційного забезпечення діяльності відповідного заступника голови Київської міської державної адміністрації до відділу редагування документів та випуску розпоряджень управління документального забезпечення.

Відділ редагування документів та випуску розпоряджень управління документального забезпечення здійснює підготовку на підпис проектів розпоряджень, літературне редагування текстів та контроль за додержанням вимог щодо їх підготовки.

У разі порушення цих вимог відділ редагування документів та випуску розпоряджень повертає проект розпорядження розробнику на доопрацювання.

Після візування проекту розпорядження юридичним управлінням внесення до нього змін і доповнень не допускається.

54. Проекти розпоряджень подаються на підпис голові Київської міської державної адміністрації заступником голови - керівником апарату.

55. Підписані головою Київської міської державної адміністрації розпорядження реєструються відділом редагування документів та випуску розпоряджень управління документального забезпечення, який забезпечує зняття необхідної кількості копій розпоряджень і відправлення їх зазначеним у розрахунку розсилки організаціям через відділ по роботі зі службовими документами управління документального забезпечення.

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), які передбачають проведення масових громадських заходів у м. Києві політичного, релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, направляються Київраді у встановленому порядку.

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), які готуються на виконання актів чи доручень органів влади вищого рівня або в яких контроль за виконанням покладено на заступників голови Київської міської державної адміністрації і визначені конкретні завдання, направляються до контрольного управління апарату.

56. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) набирають чинності з моменту їх видання, якщо ними не встановлено пізніший термін введення їх у дію.

57. Розпорядження, що стосуються прав та обов'язків громадян або мають загальний характер, доводяться до відома населення управлінням преси та інформації і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими розпорядженнями не встановлено пізніший термін введення їх у дію.

58. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), видані на виконання функцій державної виконавчої влади, що носять нормативно-правовий характер, зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, подаються на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у м. Києві у п'ятиденний термін після їх видання і набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими розпорядженнями не встановлено пізніший термін введення їх у дію.

Забезпечення реєстрації розпоряджень в Головному управлінні юстиції у м. Києві покладається на керівників головних управлінь, управлінь, інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), за поданням яких видано розпорядження, та юридичне управління.

Необхідність державної реєстрації розпорядження визначається начальником юридичного управління при погодженні проекту, про що робиться спеціальна відмітка - "підлягає реєстрації в Головному управлінні юстиції у м. Києві".

Розпорядження, що подається на державну реєстрацію, супроводжується листом, який підписує заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Супровідний лист повинен містити такі дані:

- обґрунтування підстав для видання розпорядження;

- відомості про чинні акти з цього питання, інформацію про строки приведення їх у відповідність до розпорядження, поданого на державну реєстрацію, а також про розпорядження, що втрачають чинність у зв'язку з виданням цього розпорядження.

На лицьовому або зворотному боці супровідного листа повинна бути відмітка про безпосереднього виконавця цього документа, яка складається з його імені, по батькові, прізвища і номера службового телефону.

При поданні розпорядження на державну реєстрацію заслуховуються, у разі необхідності, пояснення посадової особи, якій доручалася підготовка проекту розпорядження, та представника юридичного управління.

На державну реєстрацію розпорядження подається у трьох примірниках (оригінал і дві завірені копії).

Якщо розпорядженням вносяться зміни чи доповнення, то разом і ним подається також копія розпорядження, до якого вони вносяться.

Разом з нормативно-правовим актом до Головного управління юстиції у м. Києві подається довідка щодо відповідності даного нормативно-правового акта законодавству Європейського Союзу (acquis communautaire) згідно з додатком 6.

59. Персональну відповідальність за якість підготовки проекту розпорядження, відповідність його вимогам законодавства та літературне редагування несе відповідний заступник голови Київської міської державної адміністрації, керівник головного управління, управління чи іншого структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) або голова районної в місті Києві державної адміністрації, які є головними розробниками проекту розпорядження. Також відповідальність за відповідність проекту розпорядження вимогам законодавства несе юридичне управління.

60. Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) скасовує накази начальників головних управлінь, управлінь, інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повністю чи в окремій частині у разі їх невідповідності Конституції і законам України, актам Президента України, постановам Верховної Ради України, актам Кабінету Міністрів України, рішенням Київської міської ради, розпорядженням Київського міського голови та розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) шляхом видання відповідних розпоряджень. Проект такого розпорядження готує юридичне управління апарату за рішенням голови Київської міської державної адміністрації.

ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ РІШЕНЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

61. Проекти рішень Київської міської ради та розпоряджень Київського міського голови, які подаються виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), готуються головними управліннями, управліннями, до компетенції яких віднесені порушені у проектах рішень питання.

Проект рішення (розпорядження) має містити:

- назву документа;

- преамбулу з посиланням на відповідні законодавчі та нормативні акти із зазначенням номерів статей, частин, пунктів та підпунктів;

- додатки (якщо вони є).

Текст проекту рішення (розпорядження) викладається українською мовою у стислій формі. Виклад окремих пунктів, додатків та тексту в цілому повинен бути органічно пов'язаним і не допускати подвійного тлумачення змісту.

Проект рішення подається до апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для передачі управлінню організаційної роботи секретаріату Київської міської ради разом із:

- супровідним листом за підписом голови Київської міської державної адміністрації або заступника голови Київської міської державної адміністрації - керівника апарату;

- пояснювальною запискою з обґрунтуванням необхідності прийняття рішення за підписом начальника головного управління, управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - розробника проекту рішення;

- порівняльною таблицею (у разі подання проекту рішення про внесення змін до чинного рішення);

- переліком нових нормативних актів та актів, прийняття або перегляд яких необхідно здійснити для реалізації положень рішення;

- службовою адресою та контактними телефонами розробника проекту рішення та осіб, відповідальних за його супроводження.

У випадку внесення проекту рішення Київської міської ради, що передбачає матеріальні чи інші витрати міського бюджету, мають додаватись фінансово-економічне обґрунтування та пропозиції щодо джерел покриття цих витрат.

Проекти рішень, суб'єктом подання яких є виконавчий орган Київради (Київська міська державна адміністрація), візує голова Київської міської державної адміністрації.

Проект рішення Київської міської ради, який подається виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), погоджується керівником головного управління, управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - розробником проекту рішення, відповідною постійною комісією Київської міської ради, заступником голови Київської міської державної адміністрації, до відання якого віднесено порушене у проекті рішення питання, заступниками голови Київської міської державної адміністрації, до повноважень яких віднесені фінансові питання та питання запобігання та протидії корупції, та начальником юридичного управління апарату.

Проекти рішень Київської міської ради, які подаються до Київради виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та стосуються питань розвитку районів міста Києва, підлягають направленню у порядку інформування районним в місті Києві державним адміністраціям.

Направлення таких проектів рішень здійснюється головним розробником електронною поштою.

Районні в місті Києві державні адміністрації розглядають та опрацьовують надіслані їм проекти рішення протягом 3 робочих днів, після чого надсилають свої письмові пропозиції розробнику.

Якщо в установлені строки пропозиції не одержано, вважається, що зауваження та пропозиції відсутні.

62. Проекти рішень Київської міської ради, які подаються до Київради її постійними комісіями, та передані для погодження до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), візуються головою Київської міської державної адміністрації, заступником голови Київської міської державної адміністрації, до відання якого віднесено порушене в проекті рішення питання, та начальником юридичного управління апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

63. Проекти розпоряджень Київського міського голови візують голова Київської міської державної адміністрації, керівник та юрисконсульт головного управління, управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - розробник проекту рішення, заступник голови Київської міської державної адміністрації, до відання якого віднесено порушене у проекті рішення питання, заступник голови Київської міської державної адміністрації з економічних питань, заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань запобігання та протидії корупції та начальник юридичного управління апарату.

Термін погодження проекту розпорядження не повинен перевищувати 3-х днів.

У разі необхідності додаткового опрацювання, проекти розпоряджень можуть бути погоджені протягом 5-ти днів.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З УГОДАМИ (ДОГОВОРАМИ), СТОРОНОЮ В ЯКИХ ВИСТУПАЄ ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

64. Проекти угод (договорів), стороною в яких виступає виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), подаються на підпис голові Київської міської державної адміністрації за умови попереднього їх погодження із заступниками голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків та юридичним управлінням апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

65. Реєстрація підписаних головою Київської міської державної адміністрації угод (договорів) та їх зберігання здійснюється управлінням документального забезпечення апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ У ВИКОНАВЧОМУ ОРГАНІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ)

66. Організація роботи з документами у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства, затвердженої розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 16.12.97 N 2047.

Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.

67. Діловодство у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) ведеться згідно з номенклатурою справ, що вводиться в дію з 1 січня щорічно.

68. Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова Київської міської державної адміністрації, перший заступник та заступники голови Київської міської державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), заступник голови - керівник апарату, керівники головних управлінь, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

69. Контроль за дотриманням єдиної системи діловодства в апараті виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснює управління документального забезпечення.

Управління документального забезпечення здійснює узагальнення та аналіз службової кореспонденції і інформує голову Київської міської державної адміністрації та заступника голови - керівника апарату за підсумками роботи за рік.

70. Відповідальність за стан ведення діловодства і збереження документів в управлінні організаційного забезпечення діяльності першого заступника голови та у відділах організаційного забезпечення діяльності заступників голови та заступника голови - керівника апарату, головних управліннях, управліннях, відділах та інших службах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) покладається на їхніх керівників.

71. Вся службова кореспонденція, що надходить до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), приймається і опрацьовується управлінням документального забезпечення, вводиться в базу даних електронної системи обліку та контролю і в той же день передається на розгляд голови Київської міської державної адміністрації, першого заступника, заступників голови та заступника голови - керівника апарату відповідно до розподілу обов'язків. Термінові документи реєструються і передаються на розгляд негайно.

За дорученням голови Київської міської державної адміністрації службові документи з питань, що потребують громадського обговорення, передаються на розгляд заступникові міського голови - секретареві Київської міської ради та постійним комісіям Київської міської ради за відповідними напрямами роботи для надання узгоджених пропозицій першому заступнику та заступникам голови Київської міської державної адміністрації, відповідальним за їх виконання.

Перший заступник, заступники голови Київської міської державної адміністрації, відповідальні за виконання доручень, подають голові Київської міської державної адміністрації узагальнені пропозиції щодо необхідності винесення порушених питань на громадське обговорення.

Проекти доручень голови Київської міської державної адміністрації, першого заступника та заступників голови Київської міської державної адміністрації з питань, що стосуються підготовки та проведення в місті Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, готуються керівниками Головного управління з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) чи профільних головних управлінь, управлінь, відділів і служб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та обов'язково і невідкладно надаються для погодження відповідним заступником голови Київської міської державної адміністрації, який позначає таке доручення штампом-відміткою "Євро-2012".

Розсилка, розгляд та виконання доручень зі штампом-відміткою "Євро-2012" здійснюються позачергово. Термін виконання доручень зі штампом-відміткою "Євро-2012" не повинен перевищувати трьох робочих днів, якщо інше не зазначено у відповідному дорученні.

Доручення відповідного заступника голови Київської міської державної адміністрації у всіх питаннях, що стосуються підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, є обов'язковими для виконання начальниками головних управлінь, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

72. Передача документів, зареєстрованих в управлінні документального забезпечення апарату, здійснюється під розписку в журналах реєстрів видачі службової кореспонденції за встановленою формою.

73. Службова кореспонденція, що підлягає розгляду головою Київської міської державної адміністрації, доповідається йому заступником голови - керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

74. На дорученнях голови Київської міської державної адміністрації, що містять контрольні терміни та потребують відповіді заявникам, відділом по роботі зі службовими документами управління документального забезпечення апарату робляться відмітки про взяття їх на контроль. Управління документального забезпечення апарату направляє копії цих документів з дорученнями до контрольного управління апарату.

75. Після розгляду документів першим заступником голови, заступниками голови та заступником голови - керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) працівники відповідного управління чи відділів організаційного забезпечення діяльності першого заступника голови Київської міської державної адміністрації, заступників голови та заступника голови - керівника апарату знімають необхідну кількість копій (за кількістю виконавців) і передають їх до управління документального забезпечення апарату. Оригінали доручень з документами (листи, інформації, довідки) на їх виконання зберігаються в управлінні організаційного забезпечення діяльності першого заступника голови Київської міської державної адміністрації, відділах організаційного забезпечення діяльності заступників голови та заступника голови - керівника апарату; у разі необхідності - направляються за місцем формування справ. Якщо службовий документ не підлягає тиражуванню, ознайомлення з ним і дорученнями керівників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснюють відповідні управління чи відділи організаційного забезпечення діяльності першого заступника голови, заступників голови чи заступника голови - керівника апарату.

Прийом документів для перевідмітки і відправлення виконавцям здійснюється управлінням документального забезпечення апарату, як правило, до 14.00 год. щоденно.

76. Копії законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України та інших нормативних актів, а також рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) направляються до юридичного управління апарату.

77. Ініціативні листи керівників головних управлінь, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на ім'я голови Київської міської державної адміністрації попередньо розглядаються першим заступником, заступниками голови чи заступником голови - керівником апарату згідно з розподілом обов'язків.

Службова кореспонденція, що містить питання фінансового забезпечення, розглядається головними розпорядниками бюджетних коштів згідно з бюджетною класифікацією та за дорученнями першого заступника, заступників голови та заступника голови - керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до розподілу обов'язків.

78. Вихідні листи, які подаються на підпис голові Київської міської державної адміністрації, обов'язково мають бути завізовані першим заступником, заступниками голови чи заступником голови - керівником апарату, що визначені відповідальними за виконання доручення з порушеного питання, на зворотному боці останнього аркуша із зазначенням прізвища та ініціалів виконавця і його службового телефону.

79. Вся вихідна кореспонденція за підписом голови Київської міської державної адміністрації реєструється в управлінні документального забезпечення апарату у день надходження. Копії листів формуються в справи згідно з номенклатурою та зберігаються у відділі по роботі зі службовими документами до передачі їх в архів.

80. Вихідна кореспонденція першого заступника, заступників голови та заступника голови - керівника апарату реєструється після їх підпису відповідно в управлінні та відділах організаційного забезпечення діяльності першого заступника голови, заступників голови та заступника голови - керівника апарату і в той же день передається до управління документального забезпечення для відправки. У цих відділах також зберігаються копії листів, які формуються в справи згідно з номенклатурою.

81. Організація передачі та прийому інформації за допомогою електронної пошти між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та органами державної влади здійснюється управлінням документального забезпечення апарату.

Управління документального забезпечення апарату забезпечує постійний прийом електронної пошти з 09.00 до 18.00 години.

З 18.00 год. до 09.00 год. та у вихідні і святкові дні прийом документів, що надійшли з органів влади вищого рівня та електронною поштою, здійснюють оперативні чергові. У разі надходження термінових документів, оперативні чергові негайно повідомляють по суті керівництво виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

82. Службова кореспонденція та інформаційні матеріали, що надійшли електронною поштою, опрацьовуються, вводяться в базу даних електронної системи обліку та контролю у встановленому порядку.

Інформаційні матеріали, які надійшли електронною поштою і мають великий об'єм, передаються для опрацювання керівникам структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в електронному вигляді.

83. Відповідальність за зміст інформації, яка передається електронною поштою, несе керівник відповідного структурного підрозділу апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який готує відповідні матеріали.

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ДОКУМЕНТІВ У ВИКОНАВЧОМУ ОРГАНІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ)

84. Контрольно-координаційні повноваження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснюються головою Київської міської державної адміністрації, першим заступником, заступниками голови та заступником голови - керівником апарату, керівниками структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Організаційне та методичне керівництво контрольно-координаційною діяльністю структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснює контрольне управління апарату.

Порядок організації контролю у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) регулюється положенням про контрольне управління, цим Регламентом та Інструкцією з діловодства.

85. Контролю підлягають документи, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення у визначений термін, або якщо терміни встановлено головою Київської міської державної адміністрації.

Обов'язковому контролю підлягає виконання законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, актів інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі - акти законодавства), доручень Президента України і Кабінету Міністрів України, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розпоряджень Київського міського голови, доручень голови Київської міської державної адміністрації, доручень Київського міського голови, рішень колегій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), протоколів доручень, напрацьованих під час нарад у голови Київської міської державної адміністрації, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів Київської міської ради.

86. Облік і контроль за дотриманням порядку проходження службових документів в апараті здійснює управління документального забезпечення.

Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова Київської міської державної адміністрації, перший заступник голови, заступники голови, заступник голови - керівник апарату (відповідно до розподілу обов'язків) та керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Безпосередній оперативний контроль за виконанням доручень здійснюють головні управління, управління, відділи та інші структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а структурні підрозділи апарату забезпечують координацію роботи з організації і контролю за виконанням у цілому.

Контрольне управління здійснює координацію заходів щодо забезпечення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Президента України і Кабінету Міністрів України, доручень голови Київської міської державної адміністрації, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), запитів і звернень народних депутатів України; веде облік і базу даних контрольних документів для надання структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформаційних матеріалів щодо термінів їх виконання.

87. Контроль за виконанням актів законодавства, доручень Президента України і Кабінету Міністрів України, доручень голови Київської міської державної адміністрації здійснюється шляхом:

- аналізу та узагальнення у визначені терміни письмової інформації виконавців про стан виконання в цілому або окремих встановлених ними завдань;

- систематичного аналізу статистичних та оперативних даних, що характеризують стан їх виконання;

- періодичної комплексної або цільової перевірки організації та стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

- розгляду роботи (заслуховування звіту) виконавців на колегіях, нарадах у голови Київської міської державної адміністрації або у заступників голови Київської міської державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) з виконання встановлених завдань.

Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розробляється у разі потреби план контролю, в якому визначаються проміжні контрольні строки виконання завдань; структурні підрозділи, що відповідають за організацію виконання окремих завдань; структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з організації і контролю за виконанням в цілому.

План контролю, розроблений профільним структурним підрозділом, погоджується контрольним управлінням та затверджується заступником голови Київської міської державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків (додаток 4).

88. Відповідальність за виконання доручень Київського міського голови та голови Київської міської державної адміністрації несуть особи, зазначені у резолюції керівника першими або визначені відповідальними.

89. Аналітичні та інформаційні матеріали про стан виконання визначених завдань доповідаються голові Київської міської державної адміністрації або заступникові голови - керівникові апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Відповідно до матеріалів, що містять відомості про можливе несвоєчасне чи неповне виконання завдань, голова Київської міської державної адміністрації, перший заступник або заступник голови Київської міської державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) дає доручення відповідним виконавцям щодо вжиття додаткових заходів для усунення причин, що перешкоджають виконанню завдань.

90. Інформація (звіт) про стан виконання законів України, указів, розпоряджень і доручень Президента України, постанов, розпоряджень і доручень Кабінету Міністрів України, актів інших органів виконавчої влади вищого рівня, що подається відповідно Президенту України, Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади вищого рівня, підписується головою Київської міської державної адміністрації або, за його дорученням, першим заступником, заступником голови Київської міської державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків.

91. Зняття з контролю виконаних документів виконується на підставі письмової інформації відповідальної за виконання посадової особи про їх виконання за письмовим дозволом особи, яка поставила його на контроль.

Документ вважається виконаним лише тоді, коли поставлені в ньому питання вирішені і кореспонденту дано відповідь по суті.

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) знімаються з контролю головою Київської міської державної адміністрації або заступником (відповідно до розподілу обов'язків), на якого покладено контроль за виконанням, на підставі аналітичної інформації про їх виконання відповідальної за виконання посадової особи, якщо інше не передбачено розпорядженням або нормативними документами.

92. Документи можуть бути із зазначенням і без зазначення строку виконання. Строки виконання можуть бути зазначені у самому документі або встановлені актами законодавства.

Документи без зазначення строку виконання повинні бути виконані не пізніш як за 30 календарних днів, а документи з позначкою "негайно", "невідкладно" - протягом трьох робочих днів, "терміново" - протягом 7 робочих днів від дати підписання документа.

Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, то днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

Якщо у контрольному документі визначено термін його виконання "постійно", "щоквартально", "щомісячно", то інформація про виконання документа надається відповідальною за його контроль або виконання особою до 3-го числа місяця, наступного за звітним періодом (за винятком актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади).

Якщо акт законодавства або доручення мають виконувати кілька виконавців, інформація подається на особу, зазначену першою або визначену відповідальною, і не пізніше 5 робочих днів до закінчення строку.

При необхідності продовжити строк виконання акта законодавства чи доручення відповідальний за виконання повинен звернутись з відповідною пропозицією до посадової особи, яка встановила термін виконання, та письмово повідомити контрольне управління апарату про згоду посадової особи на продовження термінів виконання. Питання про перенесення строку виконання порушується не пізніше як за 5 робочих днів до його закінчення.

Продовження строку виконання розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (за винятком тих, в яких встановлено строки виконання), рішень Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) або окремих їх пунктів здійснюється головою Київської міської державної адміністрації або його заступником (відповідно до розподілу обов'язків) на підставі подання відповідальною за виконання посадовою особою обґрунтованого прохання не пізніше як за 5 робочих днів до закінчення встановленого строку.

Продовження строку виконання розпоряджень Київського міського голови, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), в яких встановлено строки виконання, здійснюється шляхом підготовки в установленому порядку проекту розпорядження про внесення відповідних змін.

У разі потреби строки виконання протоколів доручень або їх окремих пунктів, напрацьованих на нарадах у голови Київської міської державної адміністрації, може бути продовжено на підставі обґрунтованого подання відповідальної за їх контроль або виконання особи за письмовим дозволом голови Київської міської державної адміністрації.

Запити народних депутатів України розглядаються протягом 15 днів згідно з Законом України "Про статус народного депутата України". Якщо протягом зазначеного терміну питання неможливо вирішити, надається проміжна відповідь Голові Верховної Ради України і народному депутатові.

Звернення народних депутатів України, комітетів Верховної Ради України розглядаються протягом 10 днів.

Запити депутатів місцевих рад розглядаються в строки, встановлені відповідною радою, а звернення депутатів місцевих рад розглядаються в десятиденний строк згідно з Законом України "Про статус депутатів місцевих рад".

Якщо питання протягом зазначеного терміну неможливо вирішити, народному депутату України, комітету Верховної Ради України чи депутату місцевої ради надається проміжна відповідь. Строк виконання депутатських запитів або звернень, звернень комітетів Верховної Ради України, з урахуванням продовження, не може перевищувати 30 днів з моменту їх реєстрації.

93. По мірі надходження термінів виконання розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) або окремих їх пунктів, рішень Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), протоколів доручень, напрацьованих на нарадах у голови Київської міської державної адміністрації, інших контрольних документів відповідальні за їх контроль або виконання особи у визначений термін надають до контрольного управління звіт про виконання за формою згідно з додатком 5 або у довільній формі для узагальнення та аналізу.

ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАРАД У ВИКОНАВЧОМУ ОРГАНІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ)

94. Голова Київської міської державної адміністрації, перший заступник, заступники голови Київської міської державної адміністрації та заступник голови - керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проводять відповідно до плану роботи наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

95. Щопонеділка головою Київської міської державної адміністрації, або за його дорученням першим заступником голови Київської міської державної адміністрації проводяться апаратні наради щодо вирішення оперативних питань із заступниками голови Київської міської державної адміністрації, заступником голови - керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та головами районних в місті Києві державних адміністрацій.

Виходячи з виробничої необхідності, головою Київської міської державної адміністрації або за його дорученням першим заступником голови Київської міської державної адміністрації проводяться апаратні наради з розгляду поточних питань життєдіяльності м. Києва за участю заступників голови Київської міської державної адміністрації, заступника голови - керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), голів районних в місті Києві державних адміністрацій, керівників територіальних управлінь центральних органів виконавчої влади, начальників головних управлінь, управлінь виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), керівників комунальних підприємств, установ, організацій м. Києва.

Організаційне забезпечення підготовки та проведення апаратних нарад здійснює управління організаційної роботи апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Порядок денний апаратної наради формується головою Київської міської державної адміністрації.

Доручення, що напрацьовані під час апаратної наради, оформлюються протокольно управлінням організаційної роботи не пізніше, ніж у триденний термін і подаються на затвердження головуючому на засіданні.

Організація проведення нарад у першого заступника, заступників голови Київської міської державної адміністрації та заступника голови - керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) покладається на відповідні управління, відділи організаційного забезпечення їх діяльності.

Коло службових осіб, запрошених на нараду, визначається відповідним керівником, з ініціативи якого вона проводиться.

План проведення наради затверджує відповідна посадова особа.

96. Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причини внесення питання на розгляд надсилаються учасникам наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань - подаються у день проведення наради.

97. Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами не пізніше, ніж у триденний строк. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення. Протокол наради підписує головуючий.

98. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) або наказ керівника структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

99. Запрошення представників засобів масової інформації для участі в нарадах та інших офіційних заходах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) чи окремих його структурних підрозділів здійснюється виключно відділом інформаційного забезпечення (прес-службою) за погодженням з головою Київської міської державної адміністрації або першим заступником, заступниками голови чи керівником апарату.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН У ВИКОНАВЧОМУ ОРГАНІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ). ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

100. Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян: пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на управління з питань звернень громадян апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Розгляд звернень громадян у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) здійснюється відповідно до Закону України "Про звернення громадян", Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 N 348, та Порядку розгляду звернень громадян у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 24.10.2006 N 1557, зареєстрованим у Київському міському управлінні юстиції 31.10.2006 за N 26/731.

101. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою Київської міської державної адміністрації або його заступником (відповідно до розподілу обов'язків), заступником голови - керівником апарату, керівником відповідного структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) або його апарату.

102. Особистий прийом громадян проводить голова Київської міської державної адміністрації, його заступники, заступник голови - керівник апарату, керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) згідно з графіком, який затверджується головою Київської міської державної адміністрації та оприлюднюється через засоби масової інформації.

Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.

Виїзні прийоми громадян посадовими особами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою Київської міської державної адміністрації.

Управління з питань звернень громадян апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) аналізує щоквартально роботу з розгляду таких звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

103. Взаємовідносини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з районними в місті Києві державними адміністраціями будуються на засадах їх підпорядкованості Київській міській державній адміністрації.

Доручення голови Київської міської державної адміністрації та заступників голови Київської міської державної адміністрації, заступника голови Київської міської державної адміністрації - керівника апарату з питань, що відповідно до розподілу обов'язків доручені їм, є обов'язковими для виконання районними в місті Києві державними адміністраціями.

Взаємовідносини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію) завдань.

Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється в установленому законодавством порядку.

104. Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку міста Києва до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами.

З метою врахування громадської думки стосовно проекту акта законодавства з питань розвитку міста Києва, що надійшов від інших державних органів для погодження виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), може бути проведене його громадське обговорення.

105. Проект акта Кабінету Міністрів України в порядку ініціативи подається Кабінетові Міністрів України виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) відповідно до встановлених Регламентом Кабінету Міністрів України вимог.

Під час розгляду поданого виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) проекту акта Кабінету Міністрів України голова Київської міської державної адміністрації має право брати участь у засіданні Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.

Проект акта Кабінету Міністрів України подається на розгляд та погодження виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та розглядається в установленому порядку.

 

Заступник голови -
керівник апарату

 


 

Додаток 1
до Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Голова Київської міської державної адміністрації
_____
"___" 20__ р.


ПЛАН-КАЛЕНДАР
основних заходів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

на ____
(період, на який планується робота)

Дата і час проведення

Назва заходів, місце їх проведення

Відповідальні


 

Додаток 2
до Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту
розпорядження

_____
                             (назва)


1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

Зазначається підстава розроблення проекту (зокрема, на виконання актів законодавства, доручення Прем'єр-міністра України, з власної ініціативи тощо) та стисло викладається суть проблеми, на розв'язання якої спрямовується розпорядження, і причини її виникнення, наводяться дані, що підтверджують необхідність правового врегулювання питання.

2. Мета і шляхи її досягнення

Розкривається мета, якої планується досягти в результаті прийняття розпорядження, та механізм його виконання, а також суть найважливіших положень проекту.

3. Правові аспекти

Зазначаються правові підстави розроблення проекту розпорядження та перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері суспільних відносин.

Виходячи із змісту проекту розпорядження, зазначається потреба у внесенні змін до чинних розпоряджень або визнання їх такими, що втратили чинність, а також завдання з розроблення нових розпоряджень або відсутність потреби у внесенні змін до чинних чи розробленні нових розпоряджень.

У разі коли проект розпорядження стосується прав та обов'язків громадян, про це зазначається окремо.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Наводиться фінансово-економічне обґрунтування проекту розпорядження, розрахунок необхідних матеріальних та фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття.

Якщо реалізація розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат, про що зазначається окремо.

Детальні фінансово-економічні розрахунки можуть додаватися до пояснювальної записки.

5. Позиція заінтересованих органів

Зазначається, чи стосується проект розпорядження інтересів інших органів, та стисло викладається їх позиція.

Якщо проект подано з розбіжностями, наводиться інформація про роботу, проведену з їх урегулювання (стисло повідомляється про вжитті головним розробником заходи, спрямовані на пошук взаємоприйнятного рішення, врегулювання спірної позиції, зазначається чи проводились переговори, консультації, робочі зустрічі, наради тощо, а також хто з посадових осіб брав у них участь).

6. Регіональний аспект

Якщо проект розпорядження стосується питання розвитку адміністративно-територіальної одиниці, зазначається чи враховують положення проекту потребу регіону, його вплив на регіональний розвиток, наводиться позиція органів місцевого самоврядування, а також визначається ступінь її відображення в проекті.

7. Громадське обговорення

Наводяться результати проведених консультацій з громадськістю, пропозицій та зауваження громадськості і ступінь їх врахування, запропоновані шляхи мінімізації негативних наслідків неврахування таких пропозицій та зауважень, а також способи врегулювання конфлікту інтересів.

Якщо проект не потребує громадського обговорення, про це зазначається окремо.

8. Прогноз результатів

Дається прогнозна оцінка результатів виконання розпорядження, зазначаються критерії (показники), за якими оцінюється їх ефективність, порівнюються досягнуті результати з прогнозованими, аналізуються можливі ризики та заходи щодо їх мінімізації. Критерії оцінки ефективності повинні зазначатися в конкретних одиницях (грошові одиниці, одиниці продукції тощо). Прогнозні розрахунки та критерії оцінки ефективності можуть додаватися до пояснювальної записки. Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.


(посада керівника головного розробника)

____
(підпис)

___
(ім'я та прізвище)


 

Додаток 3
до Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


ВИСНОВОК
юридичного управління апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до проекту розпорядження

___
(назва)

Проект розпорядження розроблено _______
                                                                                                                            (найменування структурного
_
                                                                підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)

1. За результатами проведеної експертизи виявлені невідповідності:

1)
_
                             (Конституції і законам України, іншим актам законодавства, рішенням Київської міської ради,
                    розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації))

2)
_
                            (вимогам нормопроектувальної техніки - зазначаються недоліки, зокрема логічні та змістові)

2. Узагальнений висновок
_
                                                     (наводиться узагальнений висновок та пропозиції щодо проекту
_
                                                  в цілому, оцінюється правова доцільність видання та обгрунтованість
_
                                     проекту, доцільність способу правового врегулювання питання, порушеного в ньому)

 


Правову експертизу проекту розпорядження проведено:

__________
      (найменування посади працівника юридичного управління)


(підпис)

___________
(ім'я та прізвище)

__________
                               (керівник юридичного управління)


(підпис)

___________
(ім'я та прізвище)

___ 200_ р.

 

 


 

Додаток 4
до Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник голови Київської міської державної адміністрації

__    _________
             (підпис)                          (ім'я та прізвище)


ПЛАН КОНТРОЛЮ

_
(назва структурного підрозділу, який здійснює оперативний контроль)

Вх. N, дата доручення
Вид документа, назва

Форми та методи контролю (отримання і вивчення проміжної або підсумкової інформації виконавців, аналіз статистичних даних і звітності, заслуховування на нарадах тощо)

Термін виконання

Відповідальні виконавці

 

 

 

 


_
(керівник структурного підрозділу)

_____
(підпис)

____
(ім'я та прізвище)

 

 

"___" 20__ р.


Погоджено
Начальник відділу контролю

 


 

Додаток 5
до Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ЗВІТ
про виконання пункту _____ контрольного документа від N _____

Відповідальний за виконання:
_____

Термін виконання:

Строк надання інформації до:


N та зміст пункту, який підлягає виконанню

Інформація про виконання

 

 


Стан виконання

________
                                                  (Виконано, не виконано, подовжити термін до)


Заступник голови або керівник

_________
(Посада, прізвище)

_________
(Підпис, дата)

Виконавець

_________
(Посада, прізвище)

_________
(Підпис, дата)


Графи: "Інформація про виконання", "Стан виконання", "Заступник голови або керівник", "Виконавець" заповнюються відповідальною за контроль або виконання контрольного документа особою.

 

Додаток 6
до Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


ДОВІДКА
щодо відповідності acquis communautaire

проекту розпорядження

_
                                              (назва проекту розпорядження)


Проект розпорядження розроблено

__________
                                      (найменування органу виконавчої влади)


1. Належність проекту до пріоритетних сфер

Зазначається належність проекту за предметом правового регулювання до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, визначених Законом України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу". Якщо проект розроблено на здійснення плану заходів з виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, робиться посилання на відповідний пункт плану.

2. Порядок вирішення в acquis communautaire питань, що належать до сфери правового регулювання проекту

Зазначаються джерела acquis communautaire, які регулюють правовідносини у визначеній сфері (сферах), із зазначенням обов'язкових реквізитів та джерел офіційного опублікування, порядок вирішення в acquis communautaire питань, що належать до сфери правового регулювання проекту, переваги та недоліки такого регулювання.

3. Порівняльно-правовий аналіз

Наводиться інформація про відповідність проекту положенням джерел acquis communautaire у порівняльній таблиці за такою формою:

Порядковий номер

Положення проекту

Відповідні положення джерел acquis communautaire

Відповідність acquis communautaire (відповідає, не відповідає, не врегульовано)


4. Очікувані результати

Відображаються результати економічного, соціального та політичного аналізу реалізації акта.

5. Узагальнений висновок

Наводиться узагальнена інформація про відповідність проекту acquis communautaire. У разі коли проект не відповідає acquis communautaire, обґрунтовується необхідність його прийняття та строк дії акта.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали