ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
Двадцять третя сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 04.07.2017 р. N 658

Про внесення змін та доповнень до міської цільової соціальної програми утримання та розвитку позашкільної освіти за місцем проживання на 2016 - 2018 роки

З метою розвитку позашкільної освіти, створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку осіб, які бажають здобути позашкільну освіту за місцем проживання, статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада вирішила:

1. Внести зміни та доповнення до міської цільової соціальної програми утримання та розвитку позашкільної освіти за місцем проживання на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.12.2015 N 30 (Програма N 30), виклавши її в новій редакції згідно з додатками 1, 2.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов'язків.

 

Міський голова

С. І. Сухомлин

 

Додаток 1
до рішення Житомирської міської ради
04.07.2017 N 658

Міська цільова соціальна програма утримання та розвитку позашкільної освіти за місцем проживання на 2016 - 2018 роки

2.2.1. Паспорт програми

1.

Назва Програми

Міська цільова соціальна програма утримання та розвитку позашкільної освіти за місцем проживання на 2016 - 2018 роки

2.

Ініціатор розроблення програми

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради

3.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми

Розпорядження міського голови від 14 грудня 2015 року N 742

4.

Головний розробник програми

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради

5.

Співрозробники програми

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради
Міський культурно-спортивний центр Житомирської міської ради

6.

Відповідальний виконавець програми

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради

7.

Співвиконавці програми

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради
Міський культурно-спортивний центр Житомирської міської ради

8.

Термін реалізації програми

2016 - 2018 роки

9.

Мета програми

Забезпечення функціонування та розвитку системи позашкільної освіти м. Житомира за місцем проживання з урахуванням рівних можливостей одержання послуг дівчатами і хлопцями відповідно до потреб дітей різних вікових категорій та покращення якості послуг у сфері

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

У межах коштів, передбачених у міському бюджеті на 2016 - 2018 роки

 

у тому числі:

 

 

коштів міського бюджету

24323,4 тис. грн.

 

коштів державного бюджету

-

 

кошти позабюджетних джерел

-

11

Очікувані результати програми

- забезпечення потреб дітей щодо послуг позашкільної освіти з урахуванням віку та статі;
- підвищення рівня навчального, навчально-методичного та науково-методичного забезпечення навчальних закладів;
- збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів та підвищення якості послуг з урахуванням гендерного компонента;
- покращення якості послуг у сфері позашкільної освіти за місцем проживання;
- розвиток системи позашкільної освіти м. Житомира за місцем проживання

12.

Ключові показники ефективності:

Витрати на навчання однієї дитини в позашкільному закладі (обсяг коштів, виділених з міського бюджету на одну особу)

2.2.2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма

Позашкільна освіта є потужним і ефективним джерелом як професійного, так і особистісного зростання, оскільки спрямована на розвиток здібностей, талантів дітей, задоволення їх духовних потреб та потреб у професійному самовизначенні.

Попит на освітні послуги позашкільних навчальних закладів у різносторонньому вихованні та навчанні дітей, здобутті допрофесійної підготовки, особливо за місцем проживання, стає вагомішим і стимулює організацію діяльності закладів позашкільної м. Житомира за місцем проживання на якісно новому рівні. Позашкільна освіта повинна максимально враховувати потреби та запити дітей різного віку та статі, оскільки її отримання є добровільною справою.

Організація і проведення навчально-виховної роботи у позашкільних навчальних закладах за місцем проживання ускладнюються недостатнім рівнем матеріально-технічної та навчальної бази, що впливає на якісне впровадження навчально-виховної роботи.

Закладами позашкільної освіти Житомирської міської ради різного підпорядкування охоплено близько 40 % дітей від загальної кількості дітей шкільного віку. З них близько чверті займаються у закладах позашкільної освіти за місцем проживання, тобто підліткових клубах.

Відповідно до опитування батьків та дітей, проведеного ЖОМГО "Паритет" у рамках попередньої міської програми утримання та розвитку позашкільної (освіти за місцем проживання, значним є відсоток дітей, бажаючих займатися у закладах позашкільної освіти за місцем проживання.

Фігурантами міської цільової соціальної програми утримання та розвитку позашкільної освіти за місцем проживання на 2016 - 2018 роки є підліткові клуби міського культурно-спортивного центру Житомирської міської ради.

Міський культурно-спортивний центр Житомирської міської ради (далі МКСЦ) - комунальний багатопрофільний позашкільний навчально-виховний заклад, що об'єднує роботу підліткових клубів міста і сам функціонує як підлітковий клуб (в цілому 22 одиниці). У підліткових клубах МКСЦ функціонують 76 різнопрофільних гуртків художньо-естетичного, туристично-краєзнавчого, спортивно-оздоровчого та декоративно-ужиткового спрямування. Функціонують гуртки та секції від 8-ми інших позашкільних навчальних закладів міського та обласного підпорядкування, що дає можливість навчати на базі МКСЦ щорічно більше 2000 вихованців, що складає 8 % від загальної кількості дітей шкільного віку.

Вихованці позашкільних навчальних закладів за місцем проживання є неодноразовими учасниками та переможцями міських, обласних та всеукраїнських, міжнародних конкурсів, фестивалів, змагань.

Заклади позашкільної освіти за місцем проживання надають широкий спектр послуг. Однак, відповідно до проведеного аналізу, спостерігається різниця на рівні представництва хлопців за художньо-естетичним та декоративно-ужитковим напрямами. Диспропорції на рівні представництва дівчат наявні в межах спортивно-оздоровчого напряму.

У сучасних умовах значення позашкільної освіти для гармонійного фізичного та духовного розвитку особистості є досить значним, постійно зростають вимоги до якості послуг, окрім того слід враховувати й те, що кращі результати досягаються за умови паритетного представництва, оскільки в такий спосіб дівчата і хлопці мають можливість спілкуватися, набувати досвіду вирішення певних проблем, виробляти спільне бачення тощо.

Окрім того, стабільна діяльність та відкриття нових клубів за місцем проживання допомагає не лише фізичному, культурному, інтелектуальному та духовному розвитку дітей, а й сприяє зменшенню антисоціальних проявів.

Необхідною умовою розвитку є покращення діяльності позашкільних навчальних закладів за місцем проживання шляхом запровадження сучасних технологій організації навчально-виховного процесу, науково-методичного забезпечення, поліпшення роботи з педагогічними кадрами, вивчення попиту та пропозиції послуг, що надаються підлітковими клубами з урахуванням гендерної складової, відповідного фінансування, яке б не лише забезпечувало діяльність закладів позашкільної освіти за місцем проживання, а й сприяло їх розвитку.

Позитивні та проблемні аспекти функціонування системи позашкільної освіти міста Житомира за місцем проживання

Позитивні аспекти

Проблемні аспекти

У 2013 - 14 роках розширено мережу підліткових клубів на 4 одиниці:
• вул. Щорса, 127 - п. к. "Гармонія";
• вул. Шевченка, 12-в - п. к. "Світанок";
• вул. Перемоги, 56 - п. к. "Перемога";
• вул. Черняхівського, 100

Потребує оновлення матеріально-технічне оснащення підліткових клубів;
Необхідна реконструкція приміщення за адресою: вул. Черняхівського, 100, виділеного для створення нового підліткового клубу

Послугами підліткових клубів користується 8,0 % дітей шкільного віку, що проживають у місті Житомирі

Простежується тенденція щодо зменшення кількості дітей віком 14 - 15 років, які займаються у клубах за місцем проживання;
Недостатнє фінансування участі вихованців в міських, обласних, міжнародних конкурсах, фестивалях, змаганнях тощо

Діяльність МКСЦ фінансується з міського бюджету, що забезпечує стабільність роботи; виділяються кошти на реконструкцію та капітальний ремонт

У структурі видатків значно переважають кошти на оплату праці та комунальні послуги, а на розвиток коштів не вистачає

МКСЦ надає широкий спектр послуг за різними напрямами (художньо-естетичного, туристично-краєзнавчого, спортивно-оздоровчого та декоративно-ужиткового), зокрема, функціонують 76 різнопрофільних гуртків

На рівні представництва хлопців простежуються диспропорції за художньо-естетичним та декоративно-ужитковим напрямами, на рівні представництва дівчат - в межах спортивно-оздоровчого напряму

Комплексне розв'язання проблем, пов'язаних із належним функціонуванням та розвитком мережі позашкільної освіти за місцем проживання, можливе шляхом розроблення і виконання міської цільової програми утримання та розвитку позашкільної освіти за місцем проживання на 2016 - 2018 роки, в першочергових завданнях якої є модернізація бази позашкільної освіти за місцем проживання та покращення якості послуг з урахуванням потреб дівчат та хлопців різних вікових категорій.

2.2.3. Визначення мети програми

Метою Програми є забезпечення функціонування та розвитку системи позашкільної освіти м. Житомира за місцем проживання з урахуванням рівних можливостей одержання послуг дівчатами і хлопцями відповідно до потреб дітей різних вікових категорій та покращення якості послуг у сфері.

2.2.4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, показники результативності

Розв'язання проблем можливе шляхом:

• забезпечення функціонування та розвитку мережі підліткових клубів за місцем проживання;

• створення умов для подальшого розвитку позашкільної освіти за місцем проживання;

• зміцнення навчальної, матеріально-технічної бази підліткових клубів;

• збільшення кількості дітей, залучених до здобуття позашкільної освіти;

• підвищення якості послуг закладів позашкільної освіти шляхом впровадження ґендерного підходу;

• підвищення кваліфікації педагогічних кадрів позашкільних навчальних закладів за місцем проживання.

Основними завданнями Програми є:

• забезпечення функціонування та розвитку мережі підліткових клубів за місцем проживання;

• створення умов для доступності дітей та молоді до якісної позашкільної освіти за місцем проживання;

• підвищення рівня навчального, навчально-методичного та науково-методичного забезпечення закладів позашкільної освіти за місцем проживання;

• забезпечення потреб дітей щодо послуг позашкільної освіти з урахуванням віку та статі.

Заходи щодо реалізації програми наведені в додатку 2.

Виконання програми дасть змогу:

• охопити закладами позашкільної освіти за місцем проживання не менше 8 % дітей шкільного віку м. Житомира;

• покращити якість послуг позашкільної освіти за місцем проживання з урахуванням потреб дівчат та хлопців різних вікових категорій;

• забезпечити суспільну налаштованість на здоровий спосіб життя;

• підвищити рівень навчального, навчально-методичного та науково-методичного забезпечення позашкільних навчальних закладів за місцем проживання;

• підвищити кваліфікацію педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів;

• задовольнити освітньо-культурні потреби дітей, потреби у професійному самовизначенні і творчій самореалізації.

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ

N
з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії Програми

2016

2017

2018

Всього витрат на виконання Програми

1

2

3

4

5

 

6

7

 

I. Показники затрат програми

2.

Кількість позашкільних навчальних закладів, філій, підліткових клубів за місцем проживання

од. закладів

1

1

1

1

 

підліткових клубів

22

22

22

22

3.

Кількість гуртків, секцій, груп, всього, в тому числі:
за інтересами, спортивних, фізкультурно-оздоровчих

од

76

76

76

76

 

од

46

46

46

46

од

19

19

19

19

од

11

11

11

11

3.

Кількість педагогічних працівників та керівників гуртків позашкільних навчальних закладів

ставок

40,5

40,5

40,5

40,5

 

II. Показники продукту програми

 

Кількість осіб, охоплених позашкільною освітою

Всього дітей

2017

2020

2025

2030

 

 

З них:
% дівчат

58,0 %

57,5 %

57,5 %

57,0 %

56,50 %

 

 

% хлопців

42,0 %

42,5 %

42,5 %

43 %

43,5 %

 

 

дорослих

1056

1060

1060

1060

1060

 

III. Показники ефективності програми

1.

Витрати на одну дитину, яка отримує послуги в підліткових клубах за місцем проживання

грн.

1523,0

1817,0

2005,0

2224,0

 

2.

Середньорічна наповнюваність клубів

осіб

143

143

143

143

 

3.

Середньомісячна наповнюваність гуртків

осіб

14

14

14

14

 

4.

Кількість гуртківців на одного педагогічного працівника

осіб

79

79

79

79

 

5.

Питома вага дітей соціально незахищених сімей в загальній кількості дітей, які відвідують клуби

%

24

24

24

24

 

III. Показники якості програми

1.

Питома вага дітей, які є переможцями конкурсів, фестивалів, змагань тощо в загальній кількості вихованців клубів

%

61

61

61

61

 

міського рівня

%

49

49

49

49

обласного рівня

%

8

8

8

8

всеукраїнського рівня

%

4

4

4

4

2.

Питома вага дітей, які займаються у закладах позашкільної освіти за місцем проживання від загальної кількості дітей шкільного віку

%

8

8

8

8

 

 

Питома вага дітей соціально незахищених сімей в загальній кількості дітей, які відвідують клуби

%

24

24

24

24

 

2.2.5. Очікувані результати виконання програми

Завдяки реалізації Програми планується отримати наступні результати:

• забезпечення потреб дітей щодо послуг позашкільної освіти з урахуванням віку та статі;

• підвищення рівня навчального, навчально-методичного та науково-методичного забезпечення навчальних закладів;

• збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів та підвищення якості послуг з урахуванням гендерного компонента;

• покращення якості послуг у сфері позашкільної освіти за місцем проживання; розвиток системи позашкільної освіти м. Житомира за місцем проживання;

2.2.6. Обсяги та джерела фінансування програми

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Конкретні обсяги фінансування на реалізацію заходів програми за рахунок коштів міського бюджету визначається щороку під час їх затвердження, виходячи із конкретних завдань та можливостей фінансового забезпечення у відповідному бюджетному періоді.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

I

II

III

Усього витрат на виконання програми, тис. грн.

2016 рік

2017

2018 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

7996,0

7774,2

8553,2

24323,4

Міський бюджет

7996,0

7774,2

8553,2

24323,4

Інші джерела фінансування

-

 

-

-

2.2.7. Строки та етапи виконання програми

Міська цільова соціальна програма утримання та розвитку позашкільної освіти за місцем проживання на 2016 - 2018 роки розроблена на три роки та реалізується упродовж щорічних етапів у 2016, 2017, 2018 роках.

Щорічні етапи направлені на розвиток та зміцнення матеріально-технічної, навчальної бази, матеріально-технічне оснащення позашкільних навчальних закладів міста за місцем проживання; забезпечення надання бенефіціарам якісних послуг; забезпечення участі вихованців в міських, обласних, міжнародних конкурсах, фестивалях, змаганнях тощо.

2.2.8. Координація та контроль за ходом виконання програми

Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів та завдань головним розробником програми - управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради.

Контроль за виконанням заходів, завдань та досягненням очікуваних результатів програми здійснюється виконавчим комітетом міської ради та управліннями у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради.

Зміни до програми вносяться за процедурою, передбаченою розділами 4 (Порядок N 352), 5 Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання (Порядок N 352), що затверджений рішенням міськвиконкому від 13.10.2016 за N 352.

Учасники програми: управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради, міський культурно-спортивний центр Житомирської міської ради щоквартально, до 10 числа, наступного за звітним періодом місяця, узагальнює інформацію про стан та результати виконання заходів та завдань міської цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на 2016 - 2018 роки та для здійснення моніторингу програми щоквартально, до 15 числа, наступного за звітним періодом місяця, подає департаменту економічного розвитку Житомирської міської ради інформацію про стан та результати виконання заходів та завдань програми.

Щорічний звіт про виконання кожного етапу програми, а також підсумковий звіт, управління виносить на розгляд постійної комісії міської ради та розміщує на офіційному сайті міської ради у місячний термін після закінчення етапу або програми.

 

Додаток 2
до рішення Житомирської міської ради
04.07.2017 N 658

VII. Основні заходи міської цільової соціальної програми утримання та розвитку позашкільної освіти за місцем проживання на 2016 - 2018 роки

N
з/п

Завдання

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Обсяги фінансування по роках, тис. грн

Очікуваний результат

2016

2017

2018

Всього

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Упорядкувати та забезпечити розвиток мережі позашкільних навчальних закладів

1.1 Утримання позашкільних навчальних закладів за місцем проживання - підліткових клубів міського культурно-спортивного центру, що є комунальною власністю міської ради

2016 - 2018

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради спільно з міським культурно-спортивним центром Житомирської міської ради

Міський бюджет
Інші джерела фінансування

5583,0

5620,0

6161,2

6289,2

6833,2

0,0

18577,4

18879,4

Забезпечення безперебійної діяльності мережі підліткових клубів за місцем проживання МКСЦ

 

 

1.2 Розвиток мережі клубів, гуртків, груп, секцій, інших творчих об'єднань

2016 - 2018

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради спільно з міським культурно-спортивним центром Житомирської міської ради

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Забезпечення різноманітності послуг позашкільної освіти, які надаються у підліткових клубах за місцем проживання.

 

 

1.3 Забезпечення співпраці з громадськими організаціями щодо надання послуг позашкільної освіти для дітей та підлітків

2016 - 2018

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради спільно з міським культурно-спортивним центром Житомирської міської ради

Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Врахування думки громадськості та розширення спектру послуг з позашкільної освіти.

2.

Зміцнити матеріально-технічну базу позашкільних навчальних закладів

2.1 Забезпечення проведення капітального ремонту будівель, дахів, споруд, комунікацій, обладнання, облаштування пандусів, розвиток інфраструктури позашкільних навчальних закладів, що перебувають у підпорядкуванні міської ради

2016 - 2018

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради спільно з міським культурно-спортивним центром Житомирської міської ради

Міський бюджет
Інші джерела фінансування

2300,0

184,6

1500,0

3500,0

1600,0

0,0

5400,0

5284,6

Створення належних умов для занять дітей у закладах позашкільної освіти за місцем проживання.

3.

Створити умови для доступності дітей та молоді до якісної позашкільної освіти

3.1 Забезпечення проведення модернізації, навчальної, матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, оснащення сучасним обладнанням - комп'ютерною технікою та забезпечення доступу до Інтернету та створення Інтернет-порталу позашкільної освіти міста Житомира

2016 - 2018

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради спільно з міським культурно-спортивним центром Житомирської міської ради

Міський бюджет
Інші джерела фінансування

25,0

416,0

25,0

170,0

25,0

0,0

75,0

711,0

Створення належних сучасних умов для розвитку інтелектуального ресурсу підлітків з урахуванням сучасних викликів та розвитку технологій.

 

 

3.2 Проведення гендерно чутливих інформаційних кампаній щодо залучення дітей до занять у закладах позашкільної освіти.

2016 - 2018

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради спільно з міським культурно-спортивним центром Житомирської міської ради

Міський бюджет
Інші джерела фінансування

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

0,0

15,0

15,0

Залучення дітей до занять у підліткових клубах з урахуванням потреб дівчат та хлопців різних вікових категорій.

 

 

3.3 Забезпечення умов для залучення до позашкільної освіти дітей з особливими потребами

2016 - 2018

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради спільно з міським культурно-спортивним центром Житомирської міської ради

Міський бюджет
Інші джерела фінансування

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

0,0

45,0

45,0

Включення дітей з інвалідністю до отримання послуг з позашкільної освіти за місцем проживання.

4.

Підтримати участь і обдарованих дітей та молоді у міських, обласних, всеукраїнських заходах

4.1 Проведення міських виставок, турнірів, змагань, конкурсів та фестивалів

2016 - 2018

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради спільно з міським культурно-спортивним центром Житомирської міської ради

Міський бюджет
Інші джерела фінансування

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

0,0

150,0

150,0

Забезпечення можливостей для розкриття творчого потенціалу дітей різних вікових категорій.

 

 

4.2 Участь у міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних заходах

2016 - 2018

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради спільно з міським культурно-спортивним центром Житомирської міської ради

Міський бюджет
Інші джерела фінансування

15,0

15,0

15,0

15,0

20,0

0,0

50,0

50,0

Забезпечення можливостей для розкриття творчого потенціалу дітей різних вікових категорій на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях.

 

 

4.3 Забезпечення костюмами, інвентарем, тощо творчих колективів МКСЦ для участі дітей та молоді у міських, обласних, всеукраїнських заходах

2016 - 2018

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради спільно з міським культурно-спортивним центром Житомирської міської ради

Міський бюджет
Інші джерела фінансування

0,0

0,0

0,0

23,0

0,0

0,0

0,0

23,0

Забезпечення матеріальної складової участі дітей у міських, обласних, всеукраїнських заходах.

5.

Підвищити рівень навчального, навчально-методичного та науково-методичного забезпечення позашкільних навчальних закладів

5.1 Проведення досліджень функціонування системи позашкільної освіти, ефективності програми розвитку позашкільної освіти, досліджень щодо запитів дітей міста стосовно послуг позашкільної освіти з урахуванням їх віку та статі

2016 - 2018

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради спільно з міським культурно-спортивним центром Житомирської міської ради

Міський бюджет
Інші джерела фінансування

2,0

2,0

2,0

2,0

4,0

0,0

8,0

8,0

Вивчення потреб хлопців та дівчат у послугах з позашкільної освіти за місцем проживання. Моніторинг програми розвитку позашкільної освіти: виявлення проблем та з'ясування шляхів їх усунення.

6.

Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів

6.1 Забезпечення участі педагогічних працівників підліткових клубів в курсах підвищення кваліфікації при вищих навчальних закладах та Житомирському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти

2016 - 2018

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради спільно з міським культурно-спортивним центром Житомирської міської ради

Міський бюджет, інші джерела фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників підліткових клубів за місцем проживання.

 

 

6.2. Підвищення обізнаності працівників підліткових клубів стосовно новітніх тенденцій молодіжної політики, інформаційних технологій тощо шляхом проведення тренінгових занять

2016 - 2018

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради спільно з міським культурно-спортивним центром Житомирської міської ради, ГО

 

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,0

3,0

3,0

Упровадження інноваційних технологій в роботі працівників підліткових клубів за місцем проживання.

7.

Налагодити партнерські відносини з позашкільними закладами обласних центрів.

7.1 Моніторинг прикладів успішної діяльності підліткових клубів за місцем проживання обласних центрів та їх впровадження в діяльність підліткових клубів

2016 - 2018

Управління освіти, у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради спільно з міським культурно-спортивним центром Житомирської міської ради

Міський бюджет, інші джерела фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

Імплементація в діяльності підліткових клубів м. Житомира кращого досвіду інших регіонів та експлікація власного передового досвіду на теренах України.

Загальна потреба в коштах на виконання заходів з питань реалізації розвитку позашкільної освіти, КТКВК 091105

В т. ч.

7996,0

6308,6

7774,2

10070,2

8553,2

0,0

24323,4

25169,0

 

з загального фонду

5671,0

5949,0

6249,2

6500,2

6928,2

0,0

18848,4

19614,4

 

з спеціального фонду та інших джерел фінансування

2325,0

359,6

1525,0

3570,0

1625,0

0,0

5474,0

5554,6

 

 

Начальник управління у справах сім'ї,
молоді та спорту міської ради

І. А. Ковальчук

Секретар міської ради

Н. М. Чиж
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали