ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
Двадцять третя сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 04.07.2017 р. N 660

Про внесення змін та доповнень до міської комплексної цільової соціальної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2015 - 2017 роки

З метою підтримки сімей, дітей і молоді та відповідно до вимог законів України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", "Про молодіжні та дитячі громадські організації", "Про попередження насильства в сім'ї", "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада вирішила:

1. Внести зміни та доповнення до міської комплексної цільової соціальної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2015 - 2017 роки, затвердженої рішенням Житомирської міської ради від 11.03.2015 N 852 (Програма N 852), виклавши її в новій редакції згідно з додатками 1, 2, 3.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов'язків.

 

Міський голова

С. І. Сухомлин

 

Додаток 1
до рішення Житомирської міської ради
04.07.2017 N 660

Міська комплексна цільова соціальна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2015 - 2017 роки

I. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

1.

Назва Програми

Міська комплексна цільова соціальна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2015 - 2017 роки

2.

Ініціатор розроблення програми

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради

3.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми

Доручення заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бочковського О. М. від 14.02.2015 N 25/Д

4.

Головний розробник програми

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради

5.

Співрозробники програми

Управління міської ради: у справах сім'ї, молоді та спорту, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

6.

Відповідальний виконавець програми

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради

7.

Співвиконавці програми

Управління міської ради: у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти, культури, охорони здоров'я, служба у справах дітей, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

8.

Термін реалізації програми

2015 - 2017 роки

9.

Мета програми

Створення сприятливих умов для розвитку та самореалізації молоді м. Житомира, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості.
Збереження сімейних цінностей, посилення мотивації до свідомого народження та виховання дітей. Підтримка пільгових категорій сімей

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

У межах коштів, передбачених у міському бюджеті на 2015 - 2017 роки

 

у тому числі:

 

 

коштів міського бюджету

7553,8 тис. грн.

 

коштів державного бюджету

-

 

кошти позабюджетних джерел

-

11

Очікувані результати програми

- збільшити на 5 % кількість молоді, залученої до програм і заходів, спрямованих на підвищення рівня громадянської свідомості, популяризацію та утвердження здорового способу життя; 
- надання підтримки у реалізації проектів громадських організацій

12.

Ключові показники ефективності:

1. Середні витрати на проведення одного заходу з молодіжної політики
2. Середні витрати на проведення одного заходу з сімейної політики

II. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Упродовж усіх років незалежності молодь віком 14 - 35 років становила майже третину від всього населення країни. За прогнозами дослідників у найближчі роки ця частка хоча трохи й скоротиться, проте залишиться майже такою ж. В місті Житомирі проживає близько 90 тисяч молодих людей, що аналогічно становить третю частину населення міста.

Молодіжна політика визначена в Україні пріоритетним і специфічним напрямом діяльності держави, яка виступає гарантом захисту інтересів молодих громадян, їх повноцінного розвитку.

Протягом останніх двадцяти років сформовано законодавчу базу з питань соціального становлення та розвитку молоді, створено органи державної влади та управління, молодіжні установи й заклади, накопичено досвід розробки та виконання загальнодержавних, регіональних та місцевих молодіжних програм, запроваджено механізми підтримки різних категорій молоді та молодіжного руху тощо.

Попри ці зусилля влади та громадянського суспільства, нині ситуація в молодіжному середовищі та в сфері компетенції державної молодіжної політики характеризується наявністю ряду "дефіцитів". Зокрема, гострими проблемами молодіжної політики є:

1. Слабкий потенціал молодіжного лідерства. Низька участь молоді в суспільно-політичних процесах, недостатньо розвивається культура відповідальної громадянської поведінки, мінімальна участь молоді в об'єднаннях громадян, слабка поінформованість молоді з питань участі в усіх сферах суспільного життя; низький рівень правової освіти молоді та знання шляхів захисту своїх прав.

2. Деградація структури зайнятості, молодіжне безробіття, руйнування трудової мотивації молодих працівників. Частка підприємців не перевищує 2 - 3 % від чисельності всієї молоді, молоді люди практично не представлені в малому і середньому бізнесі, де працюють, головним чином, люди середнього віку (від 35 до 45 років).

3. Зниження якості соціального середовища молодої людини: а) підтримка материнства і дитинства; б) якість молодіжного людського "капіталу". Формування людського капіталу, накопичення та постійне оновлення знань у молоді відбувається повільно, не дивлячись на вимоги інформаційної епохи.

4. Погіршення стану фізичного і психічного здоров'я молодого покоління. Найуразливішим і незахищеним сьогодні є здоров'я молодих людей у підлітковій віковій групі. У молодіжному середовищі набувають поширення наркоманія, алкоголізм, захворюваності (зокрема, соціально небезпечними хворобами). Це може привести до якісного зниження репродуктивного, інтелектуального, економічного потенціалу суспільства.

5. Маргіналізація і криміналізація молодіжного середовища, збільшення числа молодих людей, схильних до правопорушень.

6. Деформація духовно-етичних цінностей, розмиваються моральні обмежувачі на шляху до досягнення особистого успіху; криза взаємин поколінь, формування асоціальних субкультур і контркультур. Руйнування традиційних соціальних зв'язків і державної системи виховання значно нівелювало роль раніше домінуючих інститутів соціалізації - сім'ї, школи, вулиці. Характерними рисами масової молодіжної свідомості стають: синдром заниженої самооцінки, правовий нігілізм, відмова від відповідальності, соціальний ізоляціонізм, інфантилізм, прагнення уникати задач підвищеної складності, ослаблення самовдосконалення.

Окрім того, гостро постає наступна проблематика:

- несистемний характер формування патріотизму й громадянськості молоді;

- низький рівень залученості молоді до неформальної освіти;

- незалученість до здорового способу життя переважної частини молоді;

- низький рівень зайнятості молоді на ринку праці за обраною професією;

- відсутність ефективного механізму формування й реалізації молодіжної політики на засадах громадянського суспільства;

- слабка інтегрованість української молоді у європейське молодіжне співтовариство.

Щодо сімейної політики міста - станом на 20 грудня 2014 року в реєстрі багатодітних сімей м. Житомира, зареєстровано 1421 багатодітна сім'я, в яких виховується 4554 дітей, з них 43 сім'ї виховують по 5 і більше дітей; 1132 сім'ї, в яких виховуються діти з обмеженими фізичними можливостями.

На обліку в службі у справах дітей міської ради перебуває 488 дітей: в секторі опіки - 381 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в секторі профілактики - 107 дитина, яка опинилась у складних життєвих обставинах.

Постійно збільшується кількість молодих сімей та сімей з дітьми, які потрапляють у складні життєві обставини та потребують сторонньої допомоги. Проблемною є адаптація у суспільстві дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та молоді з їх числа, дітей та молоді з фізичними обмеженнями, дітей та молоді, які повертаються з місць позбавлення волі та засуджених до покарань, які не пов'язані з позбавленням волі.

Стан здоров'я і спосіб життя населення потребує окремої уваги. За результатами досліджень, 91 % учнівської молоді віком від 15 до 16 років вже мають досвід вживання алкоголю, 63 % - досвід тютюнопаління, 14 % спробували наркотичні речовини. Найбільш поширеним є вживання пива (близько 60 %).

Накопичений досвід та нерозв'язані проблеми вимагають на сучасному етапі запровадження Програми підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2015 - 2017 роки удосконалення існуючих напрацювань, визначення на основі становища сімейної, молодіжної, соціальної політики, першочергових завдань щодо підтримки сімей, молодих громадян і організацій та забезпечення відповідних ресурсів для їх вирішення.

III. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

Метою програми є:

підтримка громадянської активності, спрямованої на самовизначення і самореалізацію, через формування для цього правових, гуманітарних, соціальних передумов;

створення сприятливих умов для самоосвіти, саморозвитку і творчої самореалізації молоді;

формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до свого народу, історії, Української Держави, рідної землі, родини;

консолідація діяльності органів місцевого самоврядування, громадських організацій навчальних закладів, щодо реалізації молодіжної політики міста;

інформаційне забезпечення молодіжної політики та комунікацій молоді у межах міста, регіону, України і зарубіжжя, сприяння громадському діалогу молодіжного середовища та органів влади через інтернет-ресурси;

розвиток неформальної освіти молоді, шляхом набуття молодими людьми знань та навичок участі у громадській суспільно значущій діяльності, проведення навчальних таборів;

утвердження та відродження сімейних духовних та моральних цінностей, національних традицій, формування усвідомленого батьківства;

забезпечення організації та проведення у складі територіальної громади соціальної роботи з молоддю, дітьми та сім'ями, які знаходяться у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

реалізація першочергових та перспективних заходів для задоволення потреб кожного мешканця міста, спрямованих на зміцнення здоров'я, фізичного та духовного розвитку;

формування суспільної налаштованості на здоровий спосіб життя, пропаганда здорового способу життя.

IV. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ. ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

Одним із найголовніших суб'єктів розробки та реалізації місцевої молодіжної політики мають стати самі молоді люди, їх об'єднання та організації. Участь молоді у процесах прийняття рішень здійснюватиметься шляхом:

а) Залучення молоді до процесів формування та здійснення місцевої молодіжної політики за всіма її основними напрямами та на всіх рівнях, яка серед іншого неодмінно має включати:

- виховання у підростаючого покоління бажання вести здоровий спосіб життя, бути готовим до праці та навчання, стати активним учасником усіх інших важливих суспільних процесів;

- забезпечення участі молодих людей, молодіжних громадських організацій у розробці і впровадженні програм, що стосуються молодіжної проблематики;

- організаційну та фінансову підтримку на конкурсній основі програм, проектів молодіжних і дитячих громадських організацій та їх спілок, що спрямовані на соціальний розвиток молоді;

- поліпшення механізму соціального партнерства між органами влади та молодіжними громадськими організаціями у сфері реалізації місцевої молодіжної політики;

- заохочення молоді до добровільної діяльності, безвідплатної праці, залучення волонтерів до роботи молодіжних громадських організацій у сфері вирішення важливих суспільних проблем.

б) Залучення молодих людей до роботи в органах місцевого самоврядування, що, зокрема, передбачає:

- просвіту молоді з питань місцевого самоврядування, державної служби;

- удосконалення системи добору соціально активної, талановитої молоді для навчання в освітній програмі "Школа місцевого самоврядування", стажування молодих людей в органах влади з подальшим їх залученням до роботи на державній службі та до кадрового резерву цих органів;

- реалізацію спільних програм молодіжних громадських організацій з органами влади, спрямованих на підготовку, стажування, здобуття фахових навичок, залучення молоді до роботи в органах державної влади.

в) Розширення участі молоді у становленні громадянського суспільства, що, зокрема, передбачає:

- виховання у молодих людей почуття відповідальності за стан справ у власній країні, усвідомлення ними себе носієм суверенітету, джерелом влади, свідомим суб'єктом політичної діяльності, людьми, відповідальними за наслідки своїх дій, за майбутнє своєї країни і світової спільноти в цілому;

- сприяння громадській та політичній активності молоді, участі молодих людей в електоральних процесах, в діяльності політичних партій та громадських організацій, в інших структурах громадянського суспільства;

- сприяння розвитку громадського сектору, в тому числі підтримка молодіжних громадських організацій, діяльність яких спрямована на суспільно-економічний розвиток та демократизацію українського суспільства;

- надання молодим людям можливості формулювати пропозиції для органів влади, місцевого самоврядування, створення постійних представницьких структур молоді, таких як молодіжна рада;

- надання молодіжним громадським організаціям у пільгове або безоплатне користування будинків, споруд, іншого майна, необхідних для здійснення їх статутної діяльності, проведення молодіжних заходів;

- забезпечення в навчальних закладах підтримки і навчання участі молоді в житті суспільства, правам і обов'язкам людини, виховання молодих людей активними громадянами своєї країни, членами громадянського суспільства;

- розвиток лідерських якостей молоді, проведення навчання лідерів та активістів молодіжних громадських організацій, організаторів молодіжного руху.

г) Заохочення участі молоді в житті міста та суспільства загалом за допомогою інформаційних і комунікаційних технологій, забезпечення молодих людей необхідною інформацією, що, зокрема, включатиме:

- відкриття нових можливостей для інформування і залучення молоді у життя суспільства, створення необхідних умов для обговорення молодіжним загалом подій і процесів, які відбуваються в суспільно-політичному житті країни;

- створення центрів для дітей та молоді, молодіжних і дитячих громадських організацій, забезпечення діяльності інформаційних порталів та програм, спрямованих на підтримку молодих людей, молодіжного руху.

Актуальність розробки програми підсилюється ще й тим, що з кожним роком зростає кількість кризових явищ, тісно пов'язаних не тільки з молодіжною політикою, а і з умовами виховання у сім'ях.

Недостатня увага батьків приділяється інтересам дітей, організації їх дозвілля, вихованню у них поваги до загальноприйнятих правил поведінки у суспільстві, формуванню позитивного погляду на життя в цілому, нехтування здорового способу життя.

Програма також передбачає здійснити комплекс таких заходів:

- підвищення ролі та престижу сім'ї;

- пропаганди кращих традицій української сім'ї;

- виховання почуття відповідальності у батьків за дітей;

- збільшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сімейні форми виховання;

- забезпечення надання комплексної соціальної допомоги сім'ям, дітям та молоді, які знаходяться у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

- проведення інформаційно-консультаційної та правової роботи, спрямованої на підвищення ролі сім'ї в духовому та інтелектуальному розвитку дітей, запобігання їх бездоглядності;

- профілактика негативних явищ у підлітковому та молодіжному середовищі, утвердження цінностей здорового способу життя;

- активізація роботи із запобігання поширенню у місті ВІЛ-інфекції шляхом проведення первинної профілактики серед дітей та молоді;

- виховання у молодого покоління відповідального ставлення до свого здоров'я;

- стимулювання молоді до укладання шлюбів;

- створення умов для залучення молоді до рухової активності;

- створення умов для реалізації творчого і трудового потенціалу молоді.

Показники продукту міської комплексної цільової соціальної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2015 - 2017 роки

До розділу X заходів Програми

N
з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії Програми

2015

2016

2017

Всього витрат на виконання Програми

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Показники продукту Програми

1.

Кількість учасників заходів молодіжної політики

осіб

16500

19000

19500

20000

1072,5

2.

Кількість запланованих заходів

од.

22

42

43

45

 

3.

Підтримка дитячих та молодіжних громадських організацій

осіб

12

12

13

14

 

II. Показники ефективності Програми

1.

Середні видатки на проведення 1 заходу

тис. грн.

3,7

9,1

7,7

7,8

 

2.

Середні видатки на 1 учасника заходу

грн.

4,9

20,1

16,9

17,9

 

III. Показники якості Програми

1.

Збільшення кількості молоді, охопленої заходами порівняно з минулим роком

%

3,1

20

20,1

20,2

 

2.

% громадських організацій, охоплених програмними заходами

%

21

21

21

21

 

До розділу XI заходів програми

з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії Програми

2015

2016

2017

Всього витрат на виконання Програми

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Показники продукту Програми

1.

Кількість запланованих заходів в т. ч.

од.

12

12

15

16

 

2.

Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, охоплених заходами

сімей

286

270

275

277

 

3

Кількість осіб, охоплених заходами

осіб

11500

12500

13000

14000

 

4.

Кількість багатодітних сімей, охоплених заходами

осіб

1421

1500

1600

1700

 

II. Показники ефективності Програми

1.

Середні видатки на проведення заходу

тис. грн.

7,1

13,8

11,6

11,7

 

2.

Середні видатки на 1 учасника заходу

грн.

7,39

13,2

13,4

13,4

 

III. Показники якості Програми

1.

% охоплення населення заходами програми

%

4,5

8

8,5

8,6

 

2

% охоплення кількості прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників і знаходяться під супроводом, заходами програми

%

10,8

11,6

12,3

13,0

 

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

- формування системи неформальної освіти та залучення до неї молоді міста;

- піднесення патріотизму та громадянської свідомості молоді;

- формування системної молодіжної інформаційної політики;

- зниження рівня правопорушень серед молоді засобом залучення молоді до участі у громадській діяльності;

- підвищення рівня самоорганізації і самоврядування молодіжних спільнот внаслідок формування осередків громадянського суспільства: молодіжної ради тощо;

- збільшення сімей, позитивно налаштованих на підвищення престижу сімейних відносин;

- зміцнення духовного та фізичного здоров'я в сім'ях; налагодження позитивних відносин між дітьми та батьками, підвищення почуття відповідальності у дітей за долю літніх батьків, підвищення престижу родини, в якій живуть кілька поколінь;

- підвищення рівня правової культури мешканців міста, зокрема в питаннях поваги до прав та свобод людини, відповідальності за власне життя;

- створення сприятливих умов для формування свідомого ставлення молоді та дорослого населення до збереження власного здоров'я, боротьби зі шкідливими звичками;

- збільшення чисельності молодих людей, які ведуть здоровий спосіб життя;

- збільшення чисельності молоді, яка відвідуватиме позашкільні навчальні заклади, спортивні, дозвіллєві та інші заклади і установи, що мають на меті забезпечення виховання та проведення змістовного й активного дозвілля молоді.

VI. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Обсяги фінансування на реалізацію заходів Програми за рахунок міського бюджету узгоджуються щорічно під час затвердження міського бюджету на наступний рік.

Показники витрат - Ресурсне забезпечення міської комплексної цільової соціальної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2015 - 2017 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

I

II

III

Усього витрат на виконання програми

2015

2016

2017

Обсяг ресурсів, усього, у т. ч (тис. грн.):

2288,4

2540,8

2724,6

7553,9

Міський бюджет (тис. грн.):

2288,4

2540,8

2724,6

7553,9

Інші джерела фінансування

-

-

-

-

VII. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Реалізація міської Комплексної цільової соціальної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2015 - 2017 роки розрахована на три етапи, строком на один рік кожен етап:

I етап - 2015 рік,

II етап - 2016 рік,

III етап - 2017 рік.

VIII. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів та завдань головним розробником програми - управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту спільно з управліннями міської ради: освіти, охорони здоров'я, службою у справах дітей, Житомирським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Контроль за виконанням заходів, завдань та досягненням очікуваних результатів програми здійснюється виконавчим комітетом міської ради та управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради.

Зміни до програми вносяться за процедурою, передбаченою розділами 4, 5 Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, що затверджений рішенням міськвиконкому від 10.02.2011 N 72.

Учасники програми: управління міської ради: освіти, охорони здоров'я, служба у справах дітей, Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, міський центр зайнятості щоквартально, до 10 числа, наступного за звітним періодом місяця, подають управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради інформацію про стан та результати виконання заходів та завдань міської комплексної цільової соціальної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2015 - 2017 роки.

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради для здійснення моніторингу програми щоквартально, до 15 числа, наступного за звітним періодом місяця, подає департаменту економічного розвитку Житомирської міської ради інформацію про стан та результати виконання заходів та завдань міської комплексної цільової соціальної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2015 - 2017 роки.

Щорічний звіт про виконання кожного етапу програми, а також підсумковий звіт, управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради виносить на розгляд постійної комісії міської ради та розміщує на офіційному сайті міської ради у місячний термін після закінчення етапу або програми.

 

Додаток 2
до рішення Житомирської міської ради
04.07.2017 N 660

IX. Основні заходи комплексної міської цільової соціальної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2015 - 2017 роки з питань реалізації молодіжної політики, формування здорового способу життя

N
з/п

Завдання

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Обсяги фінансування по роках, тис. грн

Очікуваний результат

2015

2016

2017

Всього

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Створити умови для самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості

1.1 Проведення акцій, фестивалів, концертів, конкурсів у різних жанрах мистецтва, виставок молодих митців, спрямованих на забезпечення творчих ініціатив молоді

2015 - 2017

Управління міської ради: у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти

Міський бюджет

9,6

9,6

10,5

10,5

11,5

100,0

31,6

120,1

Підвищення рівня громадянської активності молоді, особистісний розвиток, збільшення кількості реалізованих молодіжних творчих проектів

 

 

1.2 Проведення семінарів, семінарів-тренінгів, засідань, "круглих столів", конференцій, форумів, відзнак тощо, спрямованих на інтелектуальний розвиток молоді

2015 - 2017

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради

Міський бюджет

18,8

18,8

20,6

20,6

22,6

30,0

62,0

69,4

Підвищення рівня громадянської активності молоді, особистісний розвиток, налагодження мережевих контактів між молодіжними організаціями громадянського суспільства, підвищення інтелектуального потенціалу та спроможності молоді

 

 

1.3 Стимулювання молоді шляхом надання грантів Житомирського міського голови для обдарованої молоді

2015 - 2017

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради

Міський бюджет

15,0

15,0

16,4

16,4

18,0

25,0

49,4

56,4

Стимулювання обдарованої молоді до громадянського залучення, спрямованого на розвиток громади міста

 

 

1.4 Призначення стипендій міського голови для кращих студентів вищих навчальних закладів

2015 - 2017

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради

Міський бюджет

17,0

17,0

18,0

18,0

19,0

25,0

54,0

60,0

Стимулювання обдарованої молоді, підтримка інтелектуально, творчо обдарованої, активної студентської молоді

 

 

1.5 Організація діяльності молодіжної громадської ради

2015 - 2017

Управління міської ради: освіти, у справах сім'ї, молоді та спорту

Міський бюджет

2,0

2,0

2,2

2,2

2,4

2,4

6,6

6,6

Залучення молодіжного потенціалу до реалізації державної молодіжної політики на місцевому рівні.

 

 

1.6 Інформування молоді про роботу органів місцевого самоврядування шляхом організації освітньої молодіжної програми "Школа місцевого самоврядування" та забезпечення навчального процесу

2015 - 2017

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради

Міський бюджет

9,5

9,5

10,4

10,4

11,4

11,4

31,3

31,3

Забезпечення інформування молоді про мету, завдання діяльності та сутність місцевого самоврядування. Здійснення профорієнтаційної роботи. Популяризація та залучення молоді до роботи в органах місцевого самоврядування

 

 

1.7 Втілення та розвиток трирічного просвітницького арт-проекту "Українська абетка міста"

2015 - 2017

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради

Міський бюджет

90,0

90,0

10,0

90,0

90,0

90,0

190,0

270,0

Популяризація національних цінностей, привернення уваги до української мови та культури

2.

Провести заходи з утвердження патріотизму, духовності, моральності

2.1 Патріотичне виховання та формування у молоді моральних цінностей

2015 - 2017

Управління міської ради: у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти

Міський бюджет

94,0

94,0

102,9

102,9

112,7

210,0

309,6

406,9

Підтримка творчих ініціатив молоді

 

 

2.2 Залучення професійних та аматорських творчих колективів до пропаганди здорового способу життя, формування духовно-моральних цінностей у молоді засобами мистецтва

2015 - 2017

Управління міської ради: у справах сім'ї, молоді та спорту

Інші джерела фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

Популяризація здорового способу життя та духовно-моральних цінностей. Привернення уваги молоді до власного здоров'я

 

 

2.3 Залучення молоді до заходів національно-патріотичного спрямування, у тому числі, приурочених загальнодержавним святам

2015 - 2017

Управління міської ради: у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти

Інші джерела фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

Національно-патріотичне виховання молоді. Формування громадянської відповідальності

 

 

2.4 Підготовка інформаційних матеріалів щодо попередження негативних явищ у молодіжному середовищі та утвердження здорового способу життя

2015 - 2017

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради, Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Міський бюджет

1,0

1,0

1,1

1,1

1,2

1,2

3,3

3,3

Інформування молоді про можливі наслідки поширення негативних явищ у молодіжному середовищі та про переваги здорового способу життя

 

 

2.5 Активізація громадських організацій у сфері національно-патріотичного виховання шляхом активного залучення до патріотичного виховання молоді діячів сучасної культури, мистецтва, науки, спортсменів; забезпечення активної участі молоді в заходах національно-патріотичного спрямування, у тому числі, приурочених загальнодержавним святам; популяризації молодіжного внутрішнього туризму, популяризації пам'яток української історії, культури та природи, історичних місць та подій, етнографії та життєписів відомих діячів

2015 - 2017

Управління міської ради у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти, культури

Міський бюджет

3,1

3,1

3,4

3,4

3,7

3,7

10,2

10,2

Формування активних, свідомих молодих громадян, готових до здійснення перетворень на користь громади міста та країни в цілому

3.

Провести роботу з пропаганди формування здорового способу життя

3.1 Проведення заходів з питань запобігання поширенню соціально-небезпечних хвороб шляхом залучення молоді до занять фізичною культурою та активним дозвіллям

2015 - 2017

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради

Міський бюджет

17,0

17,0

18,6

18,6

20,4

20,4

56,0

56,0

Запобігання поширенню соціально небезпечних хвороб. Збільшення кількості молодих людей, які активно займаються фізичною культурою та спортом

 

 

3.2 Проведення заходів на відзначення Всесвітнього дня боротьби зі зловживанням наркотичних речовин та їх незаконним обігом, Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, Дня пам'яті людей, померлих від СНІДу

2015 - 2017

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради, Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Міський бюджет

2,5

2,5

2,7

2,7

3,0

3,0

8,2

8,2

Привернення уваги у молодіжному середовищі до негативних наслідків, пов'язаних із поширенням СНІДу та наркоманії.

 

 

3.3 Організація соціально-профілактичної роботи з дітьми та молоддю груп ризику

2015 - 2017

Житомирський міський центр соціальних служб

Інші джерела фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Організація та проведення групових заходів та соціальних акцій з утвердження цінностей здорового способу життя та поширення волонтерського руху у дитячому та молодіжному середовищі міста

2015 - 2017

Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Міський бюджет

5,5

5,5

6,0

6,0

6,6

6,6

18,1

18,1

Популяризація волонтерського руху. Збільшення кількості осіб з числа молоді, які активно займаються волонтерською діяльністю

4.

Створити сприятливе середовища для забезпечення зайнятості молоді

4.1 Підтримка підприємницьких ініціатив молоді шляхом проведення міського етапу Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді

2015 - 2017

Управління міської ради: у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти, громадські організації (за згодою)

Міський бюджет

0,8

0,8

0,9

0,9

1,0

1,0

2,7

2,7

Підвищення рівня компетенції молодих людей у написанні бізнес-планів

 

 

4.2 Проведення акцій, семінарів, засідань, "круглих столів", виставок, ярмарок тощо, спрямованих на вирішення питання зайнятості молоді

2015 - 2017

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради, Житомирський міський центр зайнятості (за згодою)

Міський бюджет

1,5

1,5

1,6

1,6

1,7

1,7

4,8

4,8

Сприяння підприємницькій діяльності молоді. Створення інформаційного середовища для пошуку роботи та вирішення питань зайнятості молоддю міста

5.

Підтримувати молодіжні та дитячі громадські організації

5.1 Фінансова та організаційна підтримка проектів, що спрямовані на соціальний розвиток молоді, розроблених дитячими, молодіжними громадськими організаціями, об'єднаннями, спілками, органами шкільного та студентського самоврядування

2015 - 2017

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради

Міський бюджет

52,5

52,5

57,5

57,5

63,0

84,2

173,0

194,2

Реалізація молодіжними та дитячими організаціями суспільно важливих для міста проектів

6.

Організувати соціально-освітні заходи для молоді

6.1 Організація та проведення заходів до Дня молоді

2015 - 2017

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради, Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, громадські молодіжні організації

Міський бюджет

25,0

25,0

27,4

27,4

30,0

50,0

82,4

102,4

Залучення молоді до громадянської активності

 

 

6.2 Проведення заходів до Дня студента

2015 - 2017

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради спільно з громадськими молодіжними організаціями, вищими учбовими закладами I - IV рівнів акредитації (за згодою)

Міський бюджет

14,0

14,0

15,3

15,3

16,8

16,8

46,1

46,1

Підтримка студентської молоді. Відзначення кращих студентів міста

 

 

6.3 Інформаційне забезпечення молодіжної політики та комунікацій молоді у межах міста, регіону, України і зарубіжжя, сприяння громадському діалогу молодіжного середовища та органів влади

2015 - 2017

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради спільно з громадськими молодіжними організаціями, управління по зв'язках з громадськістю (за згодою)

інші джерела фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення молодіжного інформаційного середовища. Сприяння налагодженню контактів між молодіжними громадськими об'єднаннями. Об'єднання зусиль у реалізації суспільно значущих проектів

 

 

6.4 Розвиток неформальної освіти молоді, шляхом набуття молодими людьми знань та навичок участі у громадській суспільно значущій діяльності, проведення навчальних таборів

2015 - 2017

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради

Міський бюджет

4,0

4,0

4,4

4,4

4,8

4,8

13,2

13,2

Набуття молодими людьми додаткових компетенцій задля участі у громадській суспільно значущій діяльності

 

Загальна потреба в коштах на виконання заходів на соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді КТКВК 091103 В т. ч.

 

382,8

382,8

329,9

409,9

439,8

687,2

1152,5

1479,9

 

 

з загального фонду

 

382,8

382,8

329,9

409,9

439,8

687,2

1152,5

1479,9

 

 

з спеціального фонду та інших джерел фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управління у справах сім'ї,
молоді та спорту міської ради

І. А. Ковальчук

Секретар міської ради

Н. М. Чиж

 

Додаток 3
до рішення Житомирської міської ради
04.07.2017 N 660

X. Основні заходи міської цільової соціальної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді

N
з/п

Завдання

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Обсяги фінансування по роках, тис. грн

Очікуваний результат

2015

2016

2017

Всього

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Провести інформаційно-просвітницькі та соціально-економічні заходи

1.1 Забезпечення підтримки діяльності громадських організацій, окремих громадян, діяльність яких спрямована на реалізацію державної політики з питань сім'ї, жінок та гендерної політики

2015 - 2017

Управління міської ради у справах сім'ї, молоді та спорту

Міський бюджет, інші джерела фінансування

10,0

10,0

11,0

31,0

12,0

12,0

33,0

53,0

Забезпечення громадської активності громадських організацій, окремих громадян, діяльність яких спрямована на реалізацію державної політики з питань сім'ї, жінок та гендерної політики. Реалізація проектів, спрямованих на підтримку сім'ї та забезпечення гендерної рівності

 

 

1.2 Реалізація проектів, спрямованих на підвищення рівня інформованості громадян щодо запобігання та протидії торгівлі людьми

2015 - 2017

Управління міської ради: у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти, Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, громадські організації, фонди (за згодою)

Міський бюджет, інші джерела фінансування

1,3

1,3

1,4

1,4

1,5

1,5

4,2

4,2

Інформування громадян про ризики та небезпеки, пов'язані із торгівлею людьми, та структури, які можуть надавати допомогу

 

 

1.3 Ведення Єдиного обліку багатодітних сімей

2015 - 2017

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради

Міський бюджет, інші джерела фінансування

0,8

0,8

0,9

0,9

1,0

1,0

2,7

2,7

Забезпечення системного обліку багатодітних сімей м. Житомира

 

 

1.4 Виготовлення посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї та організація роботи по їх видачі

2015 - 2017

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради

Міський бюджет, інші джерела

0,8

0,8

0,9

0,9

1,0

61,0

2,7

62,7

Забезпечення багатодітних сімей м. Житомира документами, які підтверджують статус

 

 

1.5 Проведення інформаційної кампанії, спрямованої на популяризацію сімейного способу життя, формування національних сімейних цінностей, здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров'я, формування культури сімейних стосунків, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей

2015 - 2017

Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління міської ради: у справах сім'ї, молоді та спорту, управління по зв'язках з громадськістю

Міський бюджет, інші джерела фінансування

4,0

4,0

4,4

4,4

4,8

4,8

13,2

13,2

Інформування громадян про сучасні засоби планування сім'ї. Формування мотивації до відповідального батьківства, підвищення культури сімейних стосунків

 

 

1.6 Проведення заходів, фестивалів, конкурсів, виставок тощо з метою відродження та збереження національних сімейних традицій і цінностей

2015 - 2017

Управління міської ради: у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти, Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Міський бюджет, інші джерела фінансування

6,0

6,0

6,6

11,6

7,2

7,2

19,8

24,8

Підвищення рівня мотивації до збереження кращих національних сімейних традицій

 

 

1.7 Проведення інформаційно-просвітницької роботи шляхом розробки, виготовлення та поширення спеціальної літератури (брошур, буклетів, листів, плакатів, білбордів, сіті-лайтів тощо), соціальної реклами, направленої на запобігання гендерному насильству, насильству в сім'ї, запобігання торгівлі людьми

2015 - 2017

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради, Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Міський бюджет, інші джерела фінансування

2,0

2,0

2,2

2,2

2,4

2,4

6,6

6,6

Системне інформування населення про запобігання гендерному насильству, протидії торгівлі людьми. Формування нетерпимого ставлення до явища насильства

 

 

1.8 Продовження роботи з подання кандидатур жінок, які народили та виховали до 8-річного віку п'ятьох і більше дітей, на відзнаку почесним званням України "Мати-героїня" та забезпечення вручення посвідчень та нагрудних знаків "Мати-героїня"

2015 - 2017

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради

Міський бюджет, інші джерела фінансування

1,3

1,3

1,4

1,4

1,5

1,5

4,2

4,2

Відзначення жінок міста, які народили та забезпечили належне виховання 5 і більше дітей

 

 

1.9 Забезпечення проведення роз'яснювальної роботи серед батьківської громади міста щодо запобігання жорстокого поводження з дітьми, насильства в сім'ї та надання соціальних послуг у проведенні корекційної роботи з особами, що вчинили насильство в сім'ї

2015 - 2017

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради спільно з суб'єктами соціальної роботи

Міський бюджет, інші джерела фінансування

47,0

47,0

51,5

26,5

56,4

56,4

154,9

129,9

Забезпечення системної роботи з профілактики насильства у сім'ї

 

 

1.10 Продовження роботи міської міжвідомчої комісії з питань координації дій щодо попередження насильства в сім'ї, протидії торгівлі людьми, демографічного розвитку та гендерної рівності

2015 - 2017

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради спільно з суб'єктами соціальної роботи

Інші джерела фінансування

 

-

 

-

 

-

 

-

Координація діяльності різних установ, структур та організацій міста з питань попередження насильства в сім'ї, протидії торгівлі людьми, демографічного розвитку та гендерної рівності

 

 

1.11 Проведення тижня Правових знань з метою підвищення обізнаності дітей шкільного віку з правових знань

2015 - 2017

Служба у справах дітей міської ради, управління міської ради: освіти, у справах сім'ї, молоді та спорту, Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Інші джерела фінансування

 

-

 

-

 

-

 

-

Підвищення обізнаності дітей шкільного віку з правових знань

2.

Провести соціально освітні акції на поліпшення становища сімей

2.1 Забезпечення проведення заходів до Дня матері, Міжнародного дня сім'ї, Дня батька

2015 - 2017

Управління міської ради: у справах сім'ї, молоді та спорту освіти, Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Міський бюджет, інші джерела фінансування

10,3

10,3

11,3

11,3

12,4

12,4

34,0

34,0

Популяризація сімейних цінностей

 

 

2.2 Проведення зустрічі керівництва міської ради з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, - випускниками загальноосвітніх шкіл

2015 - 2017

Служба у справах дітей міської ради, управління міської ради: освіти, у справах сім'ї, молоді та спорту, Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Міський бюджет, інші джерела фінансування

10,0

10,0

11,0

11,0

12,0

12,0

33,0

33,0

Підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - випускників загальноосвітніх шкіл

 

 

2.3 Забезпечення проведення заходів до Дня захисту дітей

2015 - 2017

Служба у справах дітей міської ради, управління міської ради: освіти, у справах сім'ї, молоді та спорту, Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Міський бюджет, інші джерела фінансування

5,7

5,7

6,2

6,2

6,8

6,8

18,7

18,7

Привернення уваги суспільства до проблем захисту дітей

 

 

2.4 Проведення благодійних акцій "Народини" (трійня тощо)

2015 - 2017

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту, охорони здоров'я міської ради

Міський бюджет, інші джерела фінансування

1,3

1,3

1,4

1,4

1,5

1,5

4,2

4,2

Підтримка сімей, які народили трійню

 

 

2.5 Проведення загальноміських заходів для пільгових категорій сімей до свята Першого дзвоника

2015 - 2017

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради, служба у справах дітей міської зади, Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Міський бюджет, інші джерела фінансування

21,0

21,0

23,0

23,0

25,0

25,0

69,0

69,0

Підтримка дітей пільгових категорій (забезпечення канцтоварами перед заняттями у школі)

 

 

2.6 Забезпечення діяльності гуртків за інтересами для дітей та молоді з функціональними обмеженнями

2015 - 2017

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради

Міський бюджет, інші джерела фінансування

4,4

4,4

4,8

4,8

5,3

5,3

14,5

14,5

Забезпечення участі дітей та молоді з інвалідністю у активній діяльності, включення до загальноміських процесів розвитку громадянського суспільства

 

 

2.7 Проведення міського етапу Всеукраїнських акцій "16 днів проти насильства", "Стоп насильству!"

2015 - 2017

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради, Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей міської ради

Міський бюджет, інші джерела фінансування

1,5

1,5

1,6

1,6

1,8

1,8

4,9

4,9

Привернення уваги суспільства до проблематики гендерно обумовленого насильства

 

 

2.8 Проведення благодійних заходів, фестивалів для осіб з обмеженими можливостями та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах

2015 - 2017

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради, Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління освіти міської ради; громадські організації, благодійні фонди (за згодою)

Міський бюджет, інші джерела фінансування

4,5

4,5

5,0

5,0

5,5

5,5

15,0

15,0

Інтеграція осіб з інвалідністю в суспільство

 

 

2.9 Забезпечення проведення новорічних заходів для сімей пільгових категорій міста

2015 - 2017

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради

Міський бюджет, інші джерела фінансування

25,0

25,0

27,3

33,0

30,0

30,0

82,3

88,0

Збільшення дітей пільгових категорій, залучених до свят

Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей міської ради

7,0

7,0

8,2

8,2

8,4

9,3

23,6

23,6

залучення більшої кількості дітей з сімей, які перебувають у СЖО, до благодійних акцій

3.

Здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, які опинилися у складних життєвих обставинах

3.1 Утримання Житомирського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, що проводить соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

2015 - 2017

Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей міської ради

Міський бюджет, інші джерела фінансування

1619,1

1619,1

1915,6

1915,6

1941,3

2798,4

5476,0

6333,1

Забезпечення діяльності житомирського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

 

3.2 Влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у сімейні форми виховання дітей, здійснення їх соціального супроводження

2015 - 2017

Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей міської ради

Інші джерела фінансування

 

-

 

-

 

-

 

 

збільшення кількості дітей, які мають статус сироти та позбавленої батьківського піклування, влаштованих до сімейних форм виховання; підвищення рівня соціальної адаптації до самостійного життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, молоді даної категорії

 

 

3.3 Проведення соціальних акцій для дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах

2015 - 2017

Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей, управління праці та соціального захисту населення міської ради, громадські організації (за згодою)

Інші джерела фінансування

 

-

 

-

 

-

 

-

охоплення більшої кількості сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціальною роботою, спрямованою на подолання складних життєвих обставин

 

 

3.4 Здійснення соціальної роботи з опікунськими сім'ями, у яких виховуються діти-сироти та позбавлені батьківського піклування

2015 - 2017

Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей міської ради, управління освіти, охорони здоров'я міської ради

В межах асигнувань, виділених на утримання суб'єктів соціальної роботи

 

-

 

-

 

-

 

-

збільшення кількості опікунських сімей, де налагоджені міжособистісні стосунки, відсутні конфлікти поколінь; підвищення рівня виховного потенціалу опікунів

 

 

3.5 Здійснення соціальної роботи з особами з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування

2015 - 2017

Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління праці і соціального захисту населення, відділ по обліку та розподілу жилої площі міської ради

Міський бюджет

0,6

0,6

0,7

0,7

0,8

0,8

2,1

2,1

підвищення рівня соціальної адаптації до самостійного життя дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування та молоді даної категорії

4.

Надання комплексної допомоги жінкам, які мають намір відмовитися від новонародженої дитини

4.1 Проведення соціальної роботи з жінками, які мають намір відмовитися від дитини

2015 - 2017

Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління охорони здоров'я, служба у справах дітей міської ради

Інші джерела фінансування

 

 

 

-

 

-

 

-

збільшення кількості індивідуальних соціальних послуг, зорієнтованих на позитивний результат, жінкам, які народили дитину та мають намір від неї відмовитися; зменшення кількості випадків відмов від новонародженої дитини

5.

Здійснення соціальної підтримки щодо розвитку здібностей та утвердження особистості дітей та молоді з обмеженими можливостями

5.1 Проведення міського фестивалю творчості дітей та молоді з обмеженими можливостями "Повір у себе, і в тебе повірять інші"

2015 - 2017

Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей, управління праці та соціального захисту населення міської ради, громадські організації

Міський бюджет

1,5

1,5

1,8

1,8

1,8

2,0

5,1

5,3

охоплення більшої кількості дітей та молоді з особливими потребами з метою надання можливостей розвитку їх особистого потенціалу, соціалізації та визнання

6.

Організація соціально-профілактичної роботи з дітьми та молоддю груп ризику

6.1 Організація заходів та надання соціальних послуг Службою соціально-профілактичної роботи

2015 - 2017

Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, громадські організації (за згодою)

Міський бюджет, інші джерела фінансування

 

-

 

-

 

-

 

-

зменшення негативних явищ у підлітковому та молодіжному середовищі - залучення широких верств учнівської та студентської молоді до діяльності щодо впровадження здорового способу життя на принципах "рівний - рівному"

 

 

6.2 Організація соціальної роботи з дітьми та молоддю, які повертаються з місць позбавлення волі, засудженими до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та членами їх сімей

2015 - 2017

Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; Житомирське міське відділення кримінально-виконавчої інспекції, відділення кримінальної міліції у справах дітей Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області, міський центр зайнятості (за згодою)

Інші джерела фінансування

 

-

 

-

 

-

 

-

підвищення рівня ресоціалізації дітей та молоді, які повертаються з місць позбавлення волі, відновлення їх родинних зв'язків та стосунків

7.

Висвітлення соціальних проблем та шляхів їх подолання

7.1 Створення соціальної реклами (роздаткової та зовнішньої), у вигляді інформаційних листівок, буклетів, плакатів, сіті-лайтів

2015 - 2017

Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління міської ради: у справах сім'ї, молоді та спорту, по зв'язках з громадськістю; КП "Реклама", громадські організації (за згодою)

Міський бюджет, інші джерела фінансування

5,0

5,0

5,8

5,8

6,0

6,6

16,8

17,4

підвищення рівня проінформованості населення про Центр та його напрямки роботи; підвищення рівня поінформованості населення про соціальні проблеми та їх подолання

 

 

7.2 Розповсюдження зовнішньої соціальної реклами

2015 - 2017

Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради, КП "Реклама", громадські організації (за згодою)

Інші джерела фінансування

 

 -

 

-

 

 

 

 

підвищення рівня проінформованості населення про Центр та його напрямки роботи; підвищення рівня поінформованості населення про соціальні проблеми та їх подолання

8.

Здійснення соціально-профілактичної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, які опинилися у складних життєвих обставинах

8.1 Організація та проведення заходів для профілактики негативних явищ та утвердження цінностей здорового способу життя, моральних цінностей у дитячому та молодіжному середовищі міста, і соціальних акцій

2015 - 2017

Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління міської ради: освіти, охорони здоров'я; громадські організації (за згодою)

Міський бюджет, інші джерела фінансування

7,4

7,4

8,6

8,6

8,7

50,0

24,7

66,0

зменшення негативних явищ у підлітковому та молодіжному середовищі; залучення широких верств учнівської та студентської молоді до діяльності щодо впровадження здорового способу життя; підвищення виховного батьківського потенціалу

9.

Організація соціальної роботи з сім'ями та особами з числа учасників антитерористичної операції

9.1 Забезпечення функціонування спеціалізованого формування "Центр соціальної допомоги учасникам АТО та їх сім'ям"

 

Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, відділи та управління ЖМР, громадські організації (за згодою)

Міський бюджет

108,1

108,1

98,3

98,3

129,7

183,3

336,1

389,7

охоплення більшої кількості учасників АТО та їх сімей роботою, спрямованою на подолання складних життєвих обставин

10.

Організація надання психологічної підтримки особам з числа учасників бойових дій та членам їх сімей

10.1 Проведення ремонтних робіт у приміщенні, виділеному для розміщення спеціалізованого формування "Центр психологічної допомоги учасникам бойових дій та їх сім'ям", за адресою: м. Житомир, м-н Перемоги, 4 (готель "Житомир")

 

Житомирський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Міський бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

зниження рівня та кількості психологічних проблем серед учасників бойових дій та членів їх сімей підвищення рівня свідомої поведінки, стресостійкості та формування стабільного емоційного стану осіб, налагодження конструктивних соціальних зв'язків, збільшення кількості осіб, адаптованих до умов мирного життя

 

 

Загальна потреба в коштах на виконання заходів з питань реалізації сімейної політики та утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді КТКВК 091101, 091107 та заходів центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді КТКВК 091102
В т. ч.

 

Утримання ЖМЦСССДМ

 

1619,1

1619,1

1915,6

1915,6

1941,3

2798,4

5476,0

6333,1

 

Заходи

 

286,5

286,5

295,3

301,0

343,5

500,1

925,3

1087,6

 

ВСЬОГО

 

1905,6

1905,6

2210,9

2216,6

2284,8

3298,5

6401,3

7420,7

 

 

 

з загального фонду

 

 

 

1905,6

1899,6

2210,9

2216,6

2284,8

3298,5

6401,3

7414,7

 

 

 

з спеціального фонду та інших джерел фінансування

 

 

 

 

6,0

 

 

 

-

 

6,0

 

 

Начальник управління у справах сім'ї,
молоді та спорту міської ради

І. А. Ковальчук

Секретар міської ради

Н. М. Чиж
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали