ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 травня 2012 року N 680

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Фонду державного майна України

У зв'язку із прийняттям та на виконання Закону України "Про Фонд державного майна України" (Закон N 4107-VI), з метою приведення наказів Фонду державного майна України у відповідність до вимог зазначеного закону, наказую:

1. У пункті 1 наказу Фонду державного майна України від 30 червня 2010 року N 907 "Про затвердження стандарту надання адміністративної послуги" заголовок Стандарту викласти у такій редакції: "Стандарт надання Фондом державного майна України адміністративної послуги щодо ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності".

2. У пункті 1 наказу Фонду державного майна України від 1 липня 2010 року N 912 "Про затвердження стандарту надання адміністративної послуги" заголовок Стандарту викласти такій редакції: "Стандарт надання Фондом державного майна України адміністративної послуги з включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності".

3. Затвердити зміни до деяких наказів Фонду державного майна України, що додаються.

4. Вважати такими, що втратили чинність:

4.1. Наказ Фонду державного майна України від 22 листопада 2001 року N 2168 "Про затвердження Тимчасових загальних вимог до змісту навчальних програм з професійної підготовки оцінювачів".

4.2. Наказ Фонду державного майна України від 11 червня 2010 року N 787 "Щодо затвердження складу Наглядової ради з питань оціночної діяльності (в частині представництва саморегулівних організацій оцінювачів)" (із змінами і доповненнями, внесеними наказами Фонду державного майна України від 10 січня 2011 року N 12 (Наказ N 12), від 31 березня 2011 року N 472).

4.3. Наказ Фонду державного майна України від 9 листопада 2011 року N 1619 "Щодо складу Наглядової ради з питань оціночної діяльності (в частині представництва органів державної влади)" (Наказ N 1619).

4.4. Вважати такими, що втратили чинність, Регламент роботи Наглядової ради з питань оціночної діяльності, затверджений рішенням Наглядової ради з питань оціночної діяльності 23.09.2010 (протокол N 47), Положення про порядок роботи комітетів Наглядової ради з питань оціночної діяльності, затверджене рішенням Наглядової ради з питань оціночної діяльності 23.09.2010 (протокол N 47).

5. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об'єктами державної власності.

 

Голова Фонду

О. Рябченко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
15.05.2012 N 680


Зміни
до деяких наказів Фонду державного майна України

1.1. У наказі Фонду державного майна України від 19 травня 2004 року N 969 "Про затвердження тематичних планів та програм курсів базової підготовки оцінювачів за напрямами та спеціалізаціями оцінки майна":

у модульних схемах додатків 1 - 11 графи "Кількість академічних годин", "Всього", "Лекції", "Практичні заняття", "Усього" виключити;

доповнити наказ Додатками 12 - 15 такого змісту:

"Додаток 12
до наказу Фонду державного майна України
19.05.2004 N 969


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
навчальної програми базової підготовки оцінювачів за напрямом "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства"

Модуль 1 "Загальні питання оцінки"1

N
теми

Назва теми

1

Вступ в оцінку. Основні поняття і визначення

2

Основи господарського та цивільного права в Україні

3

Основи оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства

4

Нормативно-правове регулювання оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів,
які справляються відповідно до законодавства

5

Професійна оціночна, у тому числі землеоціночна, діяльність в Україні та вимоги до її здійснення

6

Автоматизація оціночної діяльності.


ПРОГРАМА КУРСУ

Тема 1. Вступ в оцінку. Основні поняття і визначення.

Поняття оцінки. Випадки обов'язкового проведення оцінки майна. Обмеження щодо проведення оцінки майна. Види оцінки.

Основні положення Національних стандартів оцінки майна. Міжнародні стандарти оцінки. Об'єкти оцінки. Принципи оцінки: принципи, засновані на уявленнях користувача; принципи, пов'язані з об'єктами оцінки; принципи, пов'язані з ринковим середовищем; принцип найбільш ефективного використання. Бази оцінки, основні підходи до їх вибору. Види вартості як бази оцінки, умови їх застосування, загальні підходи до їх визначення. Фактори, що впливають на вартість майна: фізичні, економічні, соціальні, політичні, правові, екологічні та їх застосування в практиці оцінки. Мета оцінки. Вплив мети оцінки на вибір відповідної бази оцінки. Методичні підходи та методи оцінки, оціночні процедури, які використовуються у процесі оцінки майна, та основні засади їх застосування.

Зміна вартості грошей у часі. Фактори, що впливають на зміну вартості грошей у часі. Алгоритм визначення поточної та майбутньої вартості грошової одиниці та ануїтету. Шість функцій складного процента для визначення вартості грошових потоків. Випадки їх застосування в оцінці.

Поняття капіталізації та її види. Сутність ставок капіталізації та дисконту і методи їх визначення. Реальна і номінальна норма доходу. Зв'язок доходності інвестицій та ризиків їх вкладення в альтернативні варіанти використання. Область застосування та обмеження методів прямої та непрямої капіталізації.

Тема 2. Основи господарського та цивільного права в Україні.

Об'єкти цивільних прав. Речі. Майно. Право власності та інші речові права. Форми власності. Власність - як комплекс прав. Право власності громадянина та юридичної особи. Захист прав власності. Законодавче регулювання прав власності в Україні. Порядок передачі права власності.

Суб'єкти господарювання. Поняття майна, майнових відносин. Майнові основи господарювання. Майно як об'єкт оцінки. Державна реєстрація майна та майнових прав. Нотаріальне посвідчення правочинів з майном та майновими правами. Документи, що регламентують використання (експлуатацію) об'єктів.

Відшкодування шкоди, збитків.

Правові, організаційні та економічні основи використання майна, що встановлені законами та іншими нормативними актами і які впливають на вартість.

Тема 3. Основи оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

Податки та інші обов'язкові платежі, які справляються відповідно до законодавства України. Платники податків та їх обов'язки, відповідальність. Податкові агенти та їх обов'язки, відповідальність. Державна податкова служба України, її права в зв'язку з реалізацією вимог законодавства України щодо визначення оціночної вартості. Перелік суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання, як органів, уповноважених здійснювати оцінку для випадків, встановлених Податковим кодексом України і таких, що мають право здійснювати оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (у тому числі правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації).

Тема 4. Нормативно-правове регулювання оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

Законодавче регулювання процесів відчуження майна, майнових прав, їх оренди. Нормативно-правове регулювання оцінки у можливих випадках її проведення: відчуження, передання об'єктів в оренду, вирішення судами спорів про відшкодування збитків, визнання правочинів недійсними, повернення об'єктів, оподаткування та інші. Випадки застосування оціночної вартості для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (у тому числі правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації). Особливості оцінки у зазначених випадках. Встановлені терміни дії звітів про оцінку майна.

Загальний огляд методичного забезпечення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

Тема 5. Професійна оціночна, у тому числі землеоціночна, діяльність в Україні та вимоги до її здійснення.

Законодавче регулювання професійної оціночної діяльності в Україні. Основні положення Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", Закону України "Про Фонд державного майна України" (Закон N 4107-VI), Закону України від 13 січня 2012 року N 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" (Закон N 4336-VI), інших нормативно-правових актів, що регулюють вимоги до професійної оціночної діяльності в Україні. Форми професійної оціночної діяльності. Професійна етика оціночної діяльності.

Підстави проведення оцінки майна. Істотні умови договору на проведення оцінки майна. Професійна підготовка оцінювачів. Державний реєстр оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, які здійснюють оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність за відповідними напрямами (спеціалізаціями), а також за окремим напрямом для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства. Саморегулівні організації оцінювачів, їх об" єднання, громадські організації, фахівці, тощо. Суб'єкти оціночної діяльності. Вимоги до якості послуг, що надаються суб'єктами оціночної діяльності, та правила організації системи зовнішнього контролю якості. Спосіб забезпечення якості послуг з оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства2. Отримання сертифікату суб'єкта оціночної діяльності за напрямом для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства. Включення інформації про суб'єкта оціночної діяльності до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності за напрямом для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства. Включення суб'єкта оціночної діяльності до Переліку суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання, як органів, уповноважених здійснювати оцінку для випадків, встановлених Податковим кодексом України і таких, що мають право здійснювати оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (у тому числі правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації). Кваліфікаційні вимоги до проведення оцінки майна. Спосіб оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства2. Права, обов'язки та відповідальність оцінювача. Державне регулювання оціночної діяльності в Україні. Повноваження Фонду державного майна України.

Тема 6. Автоматизація оціночної діяльності2.

Автоматизований документообіг суб'єкта оціночної діяльності. Автоматизована оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства. Спосіб автоматизованого забезпечення якості послуг з оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства. Спосіб автоматизованої оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства. Автоматизована обробка даних під час підготовки звіту про оцінку майна, майнових прав. Робота з комп'ютерними програмами, процесами (способами) із забезпеченням наявності прав на використання об'єктів права інтелектуальної власності.


1 Модуль 1 "Загальні питання оцінки" навчальної програми базової підготовки оцінювачів за напрямом "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" повинен передбачати навчання за всіма його темами (питаннями).

2 Навчання за темами (питаннями) проводиться навчальним закладом з підтвердженням наявності прав на використання об'єктів інтелектуальної власності відповідно до Закону України "Про авторське право та суміжні права", Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

 

Додаток 13
до наказу Фонду державного майна України
19.05.2004 N 969


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
навчальної програми базової підготовки оцінювачів за напрямом "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства"

Модуль 2 за спеціалізацією 3.1 "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) фізичних осіб, у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) фізичних осіб у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства"

N
теми

Назва теми

1

Основні поняття в оцінці нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) у значеннях, наведених в Податковому кодексі України

2

Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства

2.1

Визначення вартості нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, з використанням витратного підходу

2.2

Дохідний підхід для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства

2.3

Порівняльний підхід для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства

3

Оцінка земельних ділянок для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства

3.1

Випадки оцінки земельних ділянок для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства. Правовий статус земельної ділянки

3.2

Оцінка земельних ділянок сільськогосподарського призначення, лісового, водного фонду для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства

3.3

Оцінка земельних ділянок несільськогосподарського призначення для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства

4

Особливості оцінки деяких видів нерухомості

5

Організаційно-процедурні питання оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства


ПРОГРАМА КУРСУ

Тема 1. Основні поняття в оцінці нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) у значеннях, наведених в Податковому кодексі України.

Поняття нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) у значеннях, наведених в Податковому кодексі України. Види нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, та їх класифікація. Нерухомі речі (нерухоме майно, нерухомість), у тому числі земельні ділянки, та майнові права на них, включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, як об'єкт оцінки та їх правовий режим. Основні положення  Цивільного, Господарського, Земельного, Податкового кодексів України та їх взаємозв'язок з іншими законами України. Нотаріальне посвідчення правочинів з нерухомими речами (нерухомим майном, нерухомістю), у тому числі земельними ділянками, та майновими правами на них, включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, та реєстрація прав на них.

Основні фактори, які впливають на вартість різних видів нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, та правила визначення їх фізичних параметрів.

Ціноутворення в будівництві. Загальні принципи формування кошторисної вартості та договірної ціни будівництва. Нормативно-методична база для визначення вартості будівництва. Інформаційне забезпечення оцінки, вихідні дані для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) у значеннях, наведених в Податковому кодексі України. Генеральний план розвитку міста, його зміст та структура. Застосування проектно-планувальної, технічної, землевпорядної документації в практиці оцінки. Паспорт технічного стану будівлі (споруди).

Тема 2. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

Тема 2.1. Визначення вартості нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, з використанням витратного підходу.

Сутність витратного підходу. Базові припущення витратного підходу. Відтворення активів: вартість відтворення, вартість заміщення. Методи витратного підходу, визначення вартості відтворення (заміщення) нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) у значеннях, наведених в Податковому кодексі України. Оціночні процедури, що використовуються для їх визначення. Основи проектно-кошторисної справи. Види зносу нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) у значеннях, наведених в Податковому кодексі України: фізичний, функціональний, економічний зноси. Сутність і вплив різних видів зносу на вартість нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) у значеннях, наведених в Податковому кодексі України. Знос, що може і не може бути усунений. Способи оцінки зносу. Зв'язок між натуральним і вартісним вираженням фізичного зносу. Способи прямої і непрямої оцінки вартості відтворення активів: методи площ, будівельних об'ємів, кошторисно-калькуляційний, нормативно-параметричний. Інформаційне забезпечення розрахунків. Збірники укрупнених показників відновної вартості будівель і споруд. Способи визначення коефіцієнтів індексації вартості капітального будівництва. Оцінка вартості відтворення і залишкової вартості відтворення, вартості заміщення і залишкової вартості заміщення. Область застосування методів витратного підходу. Переваги і недоліки методів. Зв'язок між вартістю, отриманою за витратним підходом, і ринковою вартістю.

Тема 2.2. Дохідний підхід для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

Концепція дохідного підходу. Поняття дохідної власності. Дохідний підхід для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) у значеннях, наведених в Податковому кодексі України. Передумови його застосування. Область його застосування. Сутність основних методів оцінки, що базуються на дохідному підході. Грошові потоки та чистий операційний дохід для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, їх аналіз та прогнозування. Особливості застосування капіталізації як оціночної процедури для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) у значеннях, наведених в Податковому кодексі України. Доподаткова та післяподаткова база оцінки доходу. Інформаційна база для аналізу і прогнозування майбутніх грошових потоків, ставки капіталізації. Поняття реверсії. Оціночні процедури, що дозволяють визначити вартість реверсії. Особливості методів прямої та непрямої капіталізації (дисконтування грошових потоків) для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) у значеннях, наведених в Податковому кодексі України. Урахування рівня інфляції, витрат на менеджмент, показників ліквідності і факторів ризику. Особливості визначення ставки капіталізації та ставки дисконту для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) у значеннях, наведених в Податковому кодексі України: метод підсумовування, метод ринкових даних, метод зв'язаних інвестицій.

Тема 2.3. Порівняльний підхід для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

Сутність порівняльного підходу оцінки. Передумови та область його застосування. Основні методи підходу. Особливості порівняльного підходу для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) у значеннях, наведених в Податковому кодексі України. Види подібних об'єктів: будівельний, функціональний. Основні засади відбору подібних об'єктів. Підходи до вибору одиниць порівняння. Критерії формування сукупності елементів порівняння як ціноутворюючих факторів. Класифікація ознак та елементів порівняння. Джерела інформації про подібні об'єкти. Загальний алгоритм і процедура порівняння продаж. Способи аналізу і внесення коригувань. Метод прямого порівняння продаж та його алгоритм. Метод валового рентного мультиплікатора та його алгоритм. Метод попарного порівняння продаж. Статистичні методи внесення поправок і особливості їх застосування.

Тема 3. Оцінка земельних ділянок для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

Тема 3.1. Випадки оцінки земельних ділянок для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства. Правовий статус земельної ділянки.

Визначення поняття земельної ділянки. Правовий статус земельної ділянки. Види власності на землю. Правові обмеження та сервітути. Планувальні обмеження щодо використання та забудови земельної ділянки. Порядок відведення земельної ділянки, встановлення меж, реєстрація правовстановлюючих документів. Цільове призначення земельних ділянок, геодезичні, фізичні та якісні характеристики земельної ділянки. Паспорт земельної ділянки несільськогосподарського призначення. Природно-сільськогосподарське районування території земель України як територіальна основа проведення оцінки сільськогосподарських угідь. Випадки оцінки земельних ділянок для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

Види, зміст та сфера застосування землевпорядної документації для проведення оцінки земель. Автоматизовані системи земельного та містобудівного кадастрів.

Тема 3.2. Оцінка земельних ділянок сільськогосподарського призначення, лісового, водного фонду для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

Поняття земель сільськогосподарського призначення, лісового фонду, водного фонду. Види земельних ділянок даних категорій. Поняття земельних ділянок даних категорій з наявністю на ній нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, та без них. Фактори, що впливають на формування вартості земельних ділянок даних категорій: родючість, ерозія ґрунтів, висота над рівнем моря, ухил поверхні, експозиція схилів, ґрунтові води, форма земельної ділянки, фізичне та економічне місце розташування, наявність на ній нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, наявність захисних зон та інші.

Особливості застосування методичного підходу, що ґрунтується на зіставленні цін продажу подібних ділянок, для оцінки земельних ділянок таких категорій. Основні положення формування сукупності подібних земельних ділянок. Одиниці порівняння. Критерії формування сукупності елементів порівняння. Аналіз характеру та ступеня відмінності об'єкта оцінки від подібних об'єктів. Метод попарного зіставлення продажів. Метод статистичного аналізу ринку.

Визначення вартості земельних ділянок під різними сільськогосподарськими угіддями. Врахування багатофункціональності використання лісів у процесі оцінки. Підходи до визначення поліпшень таких земельних ділянок.

Особливості використання різних методичних підходів під час оцінки земельних ділянок з поліпшеннями, що відносяться до зазначених категорій земель. Економічний метод. Метод співвіднесення. Метод залишку для землі.

Тема 3.3 Оцінка земельних ділянок несільськогосподарського призначення для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

Методичний підхід, що ґрунтується на зіставленні цін продажу подібних земельних ділянок, як основний підхід оцінки земельних ділянок в умовах ринкової економіки. Загальний алгоритм та процедура застосування методичного підходу: вибір подібних земельних ділянок, одиниці порівняння, внесення поправок, розрахунок вартості земельної ділянки. Метод попарного порівняння. Метод базової земельної ділянки. Валовий рентний мультиплікатор та ставка капіталізації. Метод статистичного аналізу ринку.

Загальна характеристика дохідної земельної ділянки. Загальний алгоритм застосування методичного підходу. Особливості застосування методів капіталізації для оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення. Інвестиційний метод. Ставка капіталізації для землі та її структура. Особливості застосування методів визначення ставки капіталізації для землі: Метод підсумовування, метод ринкових даних, метод зв'язаних інвестицій.

Застосування методичного підходу, що враховує витрати на земельні поліпшення шляхом поєднання декількох методичних підходів експертної грошової оцінки земельної ділянки. Сутність методичного підходу. Загальний алгоритм та процедура його застосування. Особливості визначення очікуваної вартості земельної ділянки з поліпшеннями. Таблиці ситуаційних класів: залежність частки землі в ціні продажу від ступеня рентної цінності земель. Практичне застосування методу співвіднесення. Економічний метод. Валовий, фактичний, чистий дохід від забудованої земельної ділянки. Принцип внеску під час оцінки земельної ділянки із земельними поліпшеннями. Метод залишку для землі. Метод розподілення доходу. Метод розвитку.

Тема 4. Особливості оцінки деяких видів нерухомості

Особливості оцінки земельних ділянок із земельними поліпшеннями, на яких розміщені спеціалізовані об'єкти нерухомого майна, та об'єктів нерухомого майна з обмеженим ринком. Загальні підходи та порядок визначення вартості об'єктів незавершеного будівництва. Оцінка вбудованих і прибудованих приміщень. Методи оцінки об'єктів жилої нерухомості. Оцінка впливу екологічних факторів на вартість нерухомості.

Визначення прямих збитків, завданих власнику (користувачу) нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) у значеннях, наведених в Податковому кодексі України.

Тема 5. Організаційно-процедурні питання оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

Організація процесу оцінки. Етапи проведення незалежної оцінки та загальні вимоги до них. Інформаційне забезпечення оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) у значеннях, наведених в Податковому кодексі України. Оформлення результатів оцінки. Зміст, форма, порядок складання звітів про оцінку. Основні розділи звіту про оцінку, вимоги до його складання і порядок надання замовнику. Рецензування звітів про оцінку.

 

Додаток 14
до наказу Фонду державного майна України
19.05.2004 N 969


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
навчальної програми базової підготовки оцінювачів за напрямом "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства"

Модуль 3 за спеціалізацією 3.2 "Оцінка літальних апаратів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства"

N
теми

Назва теми

1

Оцінка літальних апаратів для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства

2

Витратний підхід для оцінки літальних апаратів для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства

3

Дохідний підхід для оцінки літальних апаратів для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства

4

Порівняльний підхід для оцінки літальних апаратів для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства

5

Особливості оцінки деяких видів літальних апаратів для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства

6

Організаційно-процедурні питання оцінки літальних апаратів для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства


ПРОГРАМА КУРСУ

Тема 1. Оцінка літальних апаратів для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

Поняття літальних апаратів (далі - ЛА). Основні поняття, які використовуються в оцінці ЛА. Державна реєстрація ЛА. Документи, що регламентують експлуатацію ЛА. Вимоги законодавства України та Міжнародних конвенцій до ЛА різного призначення. Класифікація ЛА. Поняття вживаний ЛА у визначенні, наведеному в Податковому кодексі України.

Основні складові елементи ЛА. Ідентифікаційні характеристики ЛА. Основні льотно-технічні (льотно-тактичні) характеристики. Характеристики силової установки. Характеристики систем управління. Характеристики обладнання. Характеристики системи експлуатації. Ресурси, що встановлені для ЛА. Ринок ЛА і його інфраструктура. Фінансово-правові механізми ринку ЛА. Основні фактори, що формують вартість різних видів ЛА. Підходи до відбору та підготовки вихідних даних для оцінки ЛА. Аналіз документації та результатів технічних перевірок ЛА. Акт технічного стану об'єкта. Ідентифікація ЛА. Характеристики екологічного впливу. Правові, організаційні та економічні основи експлуатації ЛА, обмеження, що регламентовані законами та іншими нормативними актами і які суттєво впливають на вартість об'єкта.

Тема 2. Витратний підхід для оцінки літальних апаратів для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

Сутність витратного підходу. Передумови та область його застосування. Методи витратного підходу для оцінки ЛА. Вартість відтворення, вартість заміщення. Підходи до їх визначення. Оціночні процедури для їх визначення в процесі оцінки ЛА. Інформаційне забезпечення оцінки. Види зносів майна: фізичний, функціональний, економічний. Вплив зносу на вартість об'єктів. Знос, що може і не може бути усунений. Способи оцінки зносу. Зв'язок між натуральним і вартісним вираженням фізичного зносу. Методи розрахунку фізичного зносу ЛА. Визначення фізичного зносу ЛА, що не може бути усуненим, та його елементів методом ефективного віку. Визначення фізичного зносу ЛА, що може бути усуненим, та його елементів методом вік - строк. Функціональний знос. Визначення функціонального зносу, що не може бути усуненим. Визначення функціонального зносу, що може бути усуненим. Методи розрахунку економічного зносу ЛА. Економічне знецінення в результаті переходу на вторинний ринок. Визначення залишкової вартості заміщення (відтворення). Урахування витрат на плановий капітальний ремонт. Переваги і недоліки методів витратного підходу. Зв'язок між залишковою вартістю заміщення (відтворення) і ринковою вартістю.

Тема 3. Дохідний підхід для оцінки літальних апаратів для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

ЛА як дохідна власність. Сутність та передумови застосування дохідного підходу. Область його застосування. Грошові потоки для оцінки різних видів ЛА. Структура грошових потоків. Інформаційна база для аналізу і прогнозування майбутніх грошових потоків. Потенційний і дійсний валові доходи, чистий операційний доход від використання ЛА. Поняття норми доходу і норми повернення інвестованого капіталу для оцінки ЛА. Урахування рівня інфляції і факторів ризику під час визначення ставки капіталізації і ставки дисконту для оцінки ЛА. Способи їх визначення: метод підсумовування, метод ринкових даних, метод пов'язаних інвестицій. Оціночні процедури, що дозволяють визначити вартість реверсії. Методи прямої та непрямої капіталізації (дисконтування грошових потоків). Основні етапи оцінки методами дохідного підходу. Обмеження застосування методів прямої та непрямої капіталізації. Переваги та недоліки окремих методів дохідного підходу.

Тема 4. Порівняльний підхід для оцінки літальних апаратів для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

Сутність порівняльного підходу до оцінки ЛА. Передумови та область його застосування. Види подібних об'єктів. Правила відбору об'єктів порівняння. Класифікація ознак та елементів порівняння. Джерела інформації про продаж та інші характеристики подібних об'єктів.

Загальний алгоритм і процедура порівняння продажів ЛА. Способи аналізу і внесення коригувань. Метод парного порівняння продажів. Метод мультиплікаторів. Метод попарного порівняння продажів. Процедура коригування вартості подібного об'єкта при застосуванні методу попарного порівняння продажів. Статистичний метод і особливості його застосування. Недоліки і переваги окремих методів порівняльного підходу.

Тема 5. Особливості оцінки деяких видів літальних апаратів для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

Порядок визначення вартості спеціалізованих ЛА. Визначення вартості ЛА, що потребують капітального ремонту. Визначення вартості незавершених будівництвом ЛА. Оцінка інвестиційної привабливості ЛА. Особливості оцінки ЛА для визначення матеріального збитку.

Тема 6. Організаційно-процедурні питання оцінки літальних апаратів для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

Організація процесу оцінки. Етапи проведення незалежної оцінки ЛА. Загальні вимоги до її проведення. Вимоги до джерел інформації, вихідних даних для оцінки ЛА. Оформлення результатів оцінки. Зміст, форма, порядок складання звітів про оцінку ЛА. Основні розділи звіту про оцінку, вимоги до його складання і порядок надання замовнику звітів. Рецензування звітів про оцінку.

 

Додаток 15
до наказу Фонду державного майна України
19.05.2004 N 969


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
навчальної програми базової підготовки оцінювачів за напрямом "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства"

Модуль 4 за спеціалізацією 3.3 "Оцінка судноплавних засобів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства"

N
теми

Назва теми

1

Оцінка судноплавних засобів для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства

2

Витратний підхід для оцінки судноплавних засобів для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства

3

Дохідний підхід для оцінки судноплавних засобів для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства

4

Порівняльний підхід для оцінки судноплавних засобів для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства

5

Особливості оцінки деяких видів судноплавних засобів для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства

6

Організаційно-методичні та процедурні питання оцінки судноплавних засобів для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства


ПРОГРАМА КУРСУ

Тема 1. Оцінка судноплавних засобів для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

Поняття судноплавного засобу (далі - СЗ). Класифікація судноплавних засобів. Основні поняття, які використовуються в оцінці СЗ. Державна реєстрація СЗ. Документи, що регламентують експлуатацію суден. Вимоги законодавства України та Міжнародних конвенцій до суден різного призначення. Ідентифікаційні характеристики СЗ. Конструктивні елементи СЗ. Головні та допоміжні механізми. Електро- та радіообладнання. Пристрої та обладнання. Суднові системи. Котли, посудини під тиском, охолоджувальні пристрої та вантажопідйомні пристрої.

Ринок СЗ та його інфраструктура. Аналіз стану фрахтового ринку суден. Фінансово-правові механізми ринку СЗ. Основні фактори, що формують вартість різних видів СЗ. Підходи до визначення та підготовки вихідних даних для оцінки суден. Аналіз судової документації та результатів технічних перевірок суден. Технічний огляд судна та його документування. Акт технічного стану СЗ. Ідентифікація СЗ. Характеристики екологічного впливу. Правові, організаційні та економічні основи експлуатації СЗ, що регламентовані законами та іншими нормативними актами і які суттєво впливають на вартість.

Тема 2. Витратний підхід для оцінки судноплавних засобів для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

Сутність витратного підходу. Передумови та область його застосування. Методи витратного підходу для оцінки СЗ. Вартість відтворення, вартість заміщення. Підходи до їх визначення та оціночні процедури. Інформаційне забезпечення. Види зносів СЗ: фізичний, функціональний, економічний. Вплив зносу на вартість СЗ. Знос, що може і не може бути усунений. Способи оцінки зносу. Зв'язок між натуральним і вартісним вираженням фізичного зносу. Особливості визначення фізичного зносу судна та його основних елементів. Визначення залишкового строку служби судна в цілому. Визначення залишкового строку служби основних конструктивних елементів судна: корпусу та надбудови. Розрахунок середньої швидкості зносу основних груп зв'язків корпусу. Методи розрахунку фізичного та функціонального зносу СЗ. Методи розрахунку економічного зносу СЗ. Оціночні процедури з визначення залишкової вартості заміщення (відтворення). Урахування витрат на капітальний ремонт. Переваги і недоліки окремих методів витратного підходу. Зв'язок між залишковою вартістю заміщення (відтворення) і ринковою вартістю.

Тема 3. Дохідний підхід для оцінки судноплавних засобів для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

Поняття про дохідну власність. Сутність та передумови застосування дохідного підходу. Область його застосування. Грошові потоки для оцінки різних видів СЗ. Структура грошових потоків. Інформаційна база для аналізу і прогнозування майбутніх грошових потоків. Потенційний і дійсний валові доходи, чистий операційний доход, норми повернення і доходу капіталу для оцінки СЗ. Поняття реверсії. Оціночні процедури, що дозволяють визначити вартість реверсії. Урахування рівня інфляції, факторів ризику при визначенні ставки капіталізації і ставки дисконту. Оціночні процедури їх визначення: метод підсумовування, метод ринкових даних, метод пов'язаних інвестицій. Методи прямої та непрямої капіталізації (дисконтування грошових потоків). Основні етапи оцінки методами дохідного підходу. Обмеження застосування методів прямої та непрямої капіталізації.

Тема 4. Порівняльний підхід для оцінки судноплавних засобів для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

Сутність порівняльного підходу до оцінки. Передумови та область його застосування. Види подібних об'єктів. Правила вибору об'єктів порівняння. Класифікація ознак та елементів порівняння. Джерела інформації про ціни продажу та інші характеристики подібних об'єктів. Загальний алгоритм і процедура порівняння продажів СЗ. Способи аналізу і внесення коригувань. Метод парного порівняння продажів. Метод мультиплікаторів. Метод попарного порівняння продажів. Процедура коригування вартості подібного об'єкта при застосуванні методу попарного порівняння продажів. Статистичний метод і особливості його застосування. Недоліки і переваги окремих методів порівняльного підходу.

Тема 5. Особливості оцінки деяких видів судноплавних засобів для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

Особливості оцінки спеціальних і спеціалізованих СЗ. Визначення вартості СЗ, що потребують капітального ремонту. Визначення вартості незавершених будівництвом СЗ. Оцінка інвестиційної привабливості СЗ. Особливості оцінки СЗ для визначення матеріального збитку (ймовірного страхового відшкодування).

Тема 6. Організаційно-методичні та процедурні питання оцінки судноплавних засобів для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

Організація процесу оцінки СЗ. Етапи проведення незалежної оцінки СЗ. Загальні вимоги до її проведення. Інформаційне забезпечення оцінки СЗ і вимоги до джерел інформації, вихідних даних. Оформлення результатів оцінки. Зміст, форма, порядок складання звітів про оцінку СЗ. Основні розділи звіту про оцінку, вимоги до його складання і порядок надання замовнику. Рецензування звітів про оцінку.".

1.2. У Порядку утворення і роботи Комісії з тестування, затвердженому наказом Фонду державного майна України від 4 лютого 2009 року N 146:

у розділі 1:

пункт 1.1 після слів "оціночну діяльність в Україні" доповнити словами "Закону України "Про Фонд державного майна України (Закон N 4107-VI)" у порядку, визначеному статтею 22 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI);

пункт 1.2 після слів та знаків "(далі - Комісія)" доповнити словами "є постійно діючим консультативно-дорадчим органом та";

у розділі 2:

у пункті 2.1 після слів "Комісія утворюється" доповнити словами "та ліквідується за рішенням Голови ФДМУ", після слів "організацій оцінювачів" доповнити словами "їх об'єднань", слова та цифри "у складі не менше як 9 осіб" замінити словами "науковців, фахівців у сфері оціночної діяльності";

пункт 2.3 викласти у такій редакції:

"Кількісний та персональний склад Комісії затверджується наказом Голови ФДМУ";

пункт 2.4 після слова "наказом" доповнити словом "Голови";

пункт 2.5 після слів "організаціями оцінювачів" доповнити словами "їх об'єднаннями";

у пункті 2.9 слова "приймає відповідне рішення" замінити словами "рекомендує ФДМУ";

Зречення друге пункту 2.10 викласти в такій редакції: "Питання удосконалення професійної підготовки оцінювачів Комісія може винести для обговорення на засіданні Наглядової ради з питань оціночної діяльності.";

пункт 2.11 після слів "Рішення Комісії" доповнити словами "носить рекомендаційний характер та";

розділ доповнити пунктом 2.13 такого змісту:

"2.13. За результатами розгляду наданого Комісією протоколу, звіту з перевірки роботи навчальних закладів (аналітичних матеріалів), результатів тестування, Фонд державного майна приймає відповідні рішення".

1.3. У Стандарті надання Фондом державного майна України адміністративної послуги щодо ведення Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності, затвердженому наказом Фонду державного майна України від 30 червня 2010 року N 907 "Про затвердження стандарту надання адміністративної послуги":

Заголовок Стандарту викласти у такій редакції: "Стандарт надання Фондом державного майна України адміністративної послуги щодо ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності", у тексті Стандарту слова "Державний реєстр суб'єктів оціночної діяльності" у всіх відмінках замінити словами "Державний реєстр оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності" у відповідних відмінках;

речення перше абзацу другого пункту 1 після слова та цифри "тел. 200-36-36" доповнити словами та цифрами "кім. 410/5; тел. 285-17-13";

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верств населення

Відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (далі - Закон), пункту 5 частини першої статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України" (Закон N 4107-VI) та пункту 1.7 Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 23 квітня 2012 року N 555 (Порядок N 555), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 658/20971 (далі - Порядок), користувачами інформації Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності можуть бути особи, які мають наміри використовувати зазначену інформацію для прийняття відповідних рішень або з іншою метою, що не суперечить законодавству, зокрема:

фізичні та юридичні особи, у тому числі оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності;

органи державної влади, органи місцевого самоврядування;

саморегулівні організації оцінювачів, їх об'єднання; громадські організації та їх об'єднання;

інші зацікавлені особи.";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України" (Закон N 4107-VI) ФДМУ веде у визначеному ним порядку Державний реєстр оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, які здійснюють оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність за відповідними напрямами (спеціалізаціями), а також за окремим напрямом (спеціалізацією) для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

Відповідно до розділу IV Порядку (Порядок N 555) інформацію з Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності ФДМУ надає, зокрема, у формі довідки на підставі письмового запиту.

Інформація, що відповідно до законодавства відноситься до інформації з обмеженим доступом, вноситься до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності і є доступною лише для користувачів, що відповідно до законодавства мають право доступу до інформації з обмеженим доступом.";

у пункті 4:

абзац третій після слів "письмового запиту" доповнити словами "з обґрунтуванням надання інформації", після слів "суб'єкта оціночної діяльності" доповнити словами "та/або оцінювача";

абзаци шостий, сьомий після слів "суб'єкта оціночної діяльності" доповнити словами "та/або оцінювача";

у пункті 5 цифри "3.3" замінити цифрами "4.4", слова та цифри "протягом 10 днів" замінити словами та цифрою "протягом 5 робочих днів";

у пункті 6:

у абзаці другому цифри "2.3" замінити цифрами "3.4";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Інформація з обмеженим доступом є доступною лише для користувачів, що відповідно до законодавства мають право доступу до інформації з обмеженим доступом.";

у пункті 7:

у абзаці другому цифри "3.1", "3.2" замінити цифрами "4.2", слова "а також у ФДМУ у формі довідки" виключити, абзац доповнити реченням такого змісту: "Якщо письмовим запитом користувача на адресу ФДМУ передбачено отримання такої інформації в опрацьованому форматі, вона надається у формі довідки з Реєстру.";

у абзаці четвертому цифри "3.3" замінити цифрами "4.4";

у абзаці другому пункту 13 слово "розміщено" замінити словом "оприлюднене".

1.4. У Стандарті надання адміністративної послуги Фондом державного майна України з реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) в Державному реєстрі оцінювачів, затвердженому наказом Фонду державного майна України від 1 липня 2010 року N 912 "Про затвердження стандарту надання адміністративної послуги":

заголовок Стандарту викласти в такій редакції: "Стандарт надання Фондом державного майна України адміністративної послуги з включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності", у тексті Стандарту слова "Державний реєстр оцінювачів" у всіх відмінках замінити словами "Державний реєстр оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності" у відповідних відмінках;

абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:

"Фізичні особи, які отримали кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", мають право подати до ФДМУ документи за встановленою Порядком ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від 23 квітня 2012 року N 555 (Порядок N 555), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 658/20971 (далі - Порядок), процедурою для включення інформації про себе до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності з урахуванням вимог Закону України "Про Фонд державного майна України" (Закон N 4107-VI) та Закону України від 13 січня 2012 року N 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" (Закон N 4336-VI);

у пункті 3:

абзац другий - шостий викласти в такій редакції:

"Перелік документів, необхідних для включення інформації про фізичних осіб (оцінювачів) до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності визначається Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та Порядком (Порядок N 555), згідно з якими фізична особа, яка отримала кваліфікаційне свідоцтво оцінювача відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", подає до ФДМУ наступні документи:

заяву про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачі та суб'єктів оціночної діяльності згідно здодатком 1 до Порядку (Порядок N 555);

довідку з місця роботи (подається у разі якщо оцінювач працює) згідно з додатком 2 до Порядку (Порядок N 555);

довідку про оцінювача згідно з додатком 3 до Порядку (Порядок N 555);

копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача";

Пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

"Якщо на дату подання інформації оцінювач тимчасово не працює, про це робиться відповідний запис у довідці про оцінювача. Після працевлаштування оцінювач повинен у тижневий строк направити до Фонду довідку з місця роботи згідно з додатком 2 до Порядку (Порядок N 555)".

у пункті 4:

абзаци третій, четвертий викласти в такій редакції:

"подача пакету документів для включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності;

отримання свідоцтва про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності";

абзаци сьомий - одинадцятий викласти в такій редакції:

"розгляд та перевірка поданих оцінювачем документів:

у разі необхідності звернення до фізичних та юридичних осіб, у тому числі до фізичної особи (оцінювача), що подала документи, для отримання додаткової інформації;

у разі відповідності поданих документів вимогам Порядку (Порядок N 555) прийняття рішення про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності та видача свідоцтва про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності;

у разі подання неналежне оформленого хоча б одного з документів, передбачених Порядком (Порядок N 555), або подання не в повному обсязі документів, передбачених Порядком, та/або у разі подання недостовірної інформації, прийняття рішення про відмову у включенні інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності.";

абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:

"Відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та підпунктів 5.2.2 (Порядок N 555), 5.2.3 пункту 5.2 Порядку ФДМУ (Порядок N 555) у строк, що не перевищує тридцяти днів від дати їх подання, здійснює розгляд, перевірку та прийняття рішення про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності або про відмову у включенні інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності.";

абзаци другий - п'ятий пункту 6 викласти в такій редакції:

"Відповідно до підпункту 5.2.3 пункту 5.3 Порядку (Порядок N 555) рішення про відмову у включенні інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності ФДМУ приймає за таких підстав:

подання неналежне оформлених або не в повному обсязі документів, передбачених Порядком (Порядок N 555);

подання недостовірної інформації.";

абзац другий пункту 7 викласти в такій редакції:

"Згідно з пунктом 5 частини першої статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України" (Закон N 4107-VI) ФДМУ веде у визначеному ним порядку

Державний реєстр оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, які здійснюють оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність за відповідними напрямами (спеціалізаціями), а також за окремим напрямом (спеціалізацією) для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства. Відповідно до пункту 5.4 Порядку (Порядок N 555) свідоцтво про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності є документом, що підтверджує факт включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності та право здійснювати оцінку майна та майнових прав за напрямами та спеціалізаціями у межах таких напрямів, що зазначені у свідоцтві про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності. Свідоцтво про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності є невід'ємним додатком до кваліфікаційного свідоцтва оцінювача. Свідоцтво про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності підписується уповноваженою посадовою особою Фонду та засвідчується печаткою Фонду.";

абзац другий пункту 8 викласти в такій редакції:

"Включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності здійснюється на безоплатній основі.";

у абзаці другому пункту 10 слова "реєстрація фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів" замінити словами "включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності";

у абзаці першому пункту 11 слова "та їх реєстрацію" виключити;

абзац другий пункту 13 викласти в такій редакції:

"На веб-сайті ФДМУ оприлюднений Порядок ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, затверджений наказом ФДМУ від 23 квітня 2012 року N 555 (Порядок N 555), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 658/20971.";

у абзаці другому пункту 14 слова "реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів" замінити словами "включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності";

у абзаці другому пункту 16 слова "свідоцтва про реєстрацію в Державному растрі оцінювачів" замінити словами "свідоцтва про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності".

1.5. Пункти 4 (Перелік N 1715), 5 Переліку безоплатних адміністративних послуг, які надаються Фондом державного майна України (Перелік N 1715), затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29 листопада 2011 року N 1715, викласти в такій редакції:

"

4.

Надання довідок з Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності

Управління з питань оціночної діяльності Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об'єктами державної власності

Закон України від 12.07.2001 N 2658-ПІ "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (статті 17, 22),Закон України "Про Фонд державного майна України" (пункт 5 частини першої статті 5) (Закон N 4107-VI)

Порядок ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, затверджений наказом ФДМУ від 23 квітня 2012 року N 555 (Порядок N 555), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 658/20971; Стандарт надання Фондом державного майна України адміністративної послуги щодо ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, затверджений наказом ФДМУ від 30.06.2010 N 907 (зі змінами)

5.

Включення інформації про фізичних осіб (оцінювачів) до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності

Управління з питань оціночної діяльності Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об'єктами державної власності

Закон України від 12.07.2001 N 2658-IIІ "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (стаття 17), Закон України "Про Фонд державного майна України" (пункт 5 частини першої статті 5) (Закон N 4107-VI)

Порядок ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, затверджений наказом ФДМУ від 23 квітня 2012 року N 555 (Порядок N 555), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 658/20971; Стандарт надання Фондом державного майна України адміністративної послуги з включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, затверджений наказом ФДМУ від 01.07.2010 N 912 (зі змінами)


 

Начальник Управління
з питань оціночної діяльності

М. Г. Горяйнов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали