Про встановлення тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для ТОВ "Ковальська - Житлосервіс"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від 25 травня 2012 року N 865

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві
19 червня 2012 р. за N 41/958

Відповідно до підпункту 2 пункту "а" частини 1 статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 2 частини 1 статті 7 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 N 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги" (Постанова N 869), постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 N 833 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731" (Постанова N 833), з метою надання послуг на належному рівні, для забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій:

1. Встановити тарифи та структуру тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для ТОВ "Ковальська - Житлосервіс", що додаються.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова

О. Попов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
25.05.2012 N 865

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у місті Києві
19 червня 2012 р. за N 41/958


Тарифи та структура тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для ТОВ "Ковальська - Житлосервіс"

N
з/п

Суб'єкт господарювання

Назва вулиці (бульвару, провулку, проспекту, площі, узвозу та ін.)

Но-
мер бу-
дин-
ку

Структура тарифу

Приби-
рання прибу-
динко-
вої тери-
торії

Приби-
рання сходо-
вих кліток

Виве-
зення побу-
тових відхо-
дів (зби-
ран-
ня, збері-
гання, пере-
везен-
ня, пере-
роб-
лен-
ня, ути-
ліза-
ція, зне-
шко-
джен-
ня та захо-
ронен-
ня)

Приби-
рання під-
валу, техніч-
них повер-
хів та покрів-
лі

Тех-
ніч-
не обслу-
гову-
вання ліфтів

Обслу-
гову-
вання систем дис-
пет-
чери-
зації

Тех-
ніч-
не обслу-
гову-
вання внут-
рішньо-
будин-
кових систем ГВП і ХВП, водо-
відве-
дення, тепло-
поста-
чання та злив-
ної кана-
ліза-
ції

Дера-
тиза-
ція

Дезін-
секція

Обслу-
гову-
вання димо-
венти-
ляцій-
них кана-
лів

Тех-
нічне обслу-
гову-
вання та пото-
чний ремонт систем проти-
пожеж-
ної автома-
тики й димо-
вида-
лення, а також інших внут-
рішньо-
будин-
кових інже-
нерних систем у разі їх наяв-
ності

Пото-
чний ре-
монт кон-
струк-
тив-
них еле-
мен-
тів внут-
рішньо-
будин-
кових систем гаря-
чого і холод-
ного водо-
поста-
чання, водо-
відве-
дення, тепло-
поста-
чання та зливо-
вої кана-
лізації і техніч-
них при-
строїв будин-
ків та еле-
ментів зовніш-
нього упоря-
дження

Поли-
вання дво-
рів, клумб і газо-
нів

При-
биран-
ня і виве-
зення снігу, поси-
пання час-
тини прибу-
динко-
вої тери-
торії, призна-
ченої для про-
ходу та про-
їзду, проти-
ожеле-
дними сумі-
шами

Експлу-
атація номер-
них знаків будин-
ків

Освіт-
лення місць загаль-
ного корис-
туван-
ня, підва-
лів, підка-
чуван-
ня води

Енер-
гопос-
тачан-
ня для ліфтів

Прибу-
ток, врахо-
ваний в складо-
вих тарифу (р. 6 - р. 22)

Тариф, грн. за 1 кв. м загаль-
ної площі квар-
тири за місяць (з ПДВ), крім квар-
тир пер-
шого повер-
ху

Тариф, грн. за 1 кв. м загаль-
ної площі квар-
тири пер-
шого повер-
ху за місяць (з ПДВ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

ТОВ "Ковальська -
Житлосервіс"

вул. Мишуги Олександра

12

0,2693

0,9575

0,1776

0,0095

0,4058

0,0942

0,4843

0,0236

0,0000

0,0000

0,3257

0,8947

0,0035

0,0095

0,0004

0,2885

0,0564

0,32

4,80

4,13


Примітка:

Відповідно до пункту 24 Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 N 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги" (Постанова N 869), витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку води, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки, визначаються відповідно до укладених договорів між виконавцем та субпідрядником, який виконує зазначені послуги, з розрахунку на один квартирний засіб обліку води.

 

Заступник голови - керівник апарату

О. Пузанов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали