АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.04.2012

м. Київ

N 222


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 квітня 2012 р. за N 627/20940

Про забезпечення доступу до публічної інформації у Державній прикордонній службі України

З метою виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), Указу Президента України від 05 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011), постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" (Постанова N 583)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Державній прикордонній службі України, що додається.

2. Управлінню забезпечення діяльності Голови Державної прикордонної служби України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної прикордонної служби України - директора Департаменту охорони державного кордону.

4. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Державної прикордонної
служби України
генерал армії України

М. М. Литвин


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України
03.04.2012 N 222

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 квітня 2012 р. за N 627/20940


ІНСТРУКЦІЯ
про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Державній прикордонній службі України

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає процедуру надання доступу до публічної інформації в Адміністрації Держприкордонслужби України, регіональних управліннях, органах охорони державного кордону, загонах морської охорони, навчальних закладах, науково-дослідних установах, підрозділах спеціального призначення та органах забезпечення Державної прикордонної служби України (далі - органи Держприкордонслужби), оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів Держприкордонслужби щодо надання або відмови у наданні публічної інформації за запитом на інформацію.

1.2. Дія цієї Інструкції не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень під час здійснення ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.

1.3. Кожен з органів Держприкордонслужби є розпорядником публічної інформації, яка отримана або створена ним у процесі здійснення своїх повноважень та перебуває в його володінні.

1.4. Органи Держприкордонслужби не є розпорядниками публічної інформації:

стосовно інформації інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;

стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

1.5. Терміни, що вживаються у цій Інструкції, мають значення, наведені у Законі України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

II. Забезпечення порядку доступу до публічної інформації

2.1. Відповідно до статті 5 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) доступ до інформації забезпечується шляхом:

систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

в офіційних друкованих виданнях;

на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет;

на інформаційних стендах;

будь-яким іншим способом;

надання інформації за запитами на інформацію.

2.2. Безпосереднє забезпечення доступу до публічної інформації покладається:

в Адміністрації Держприкордонслужби України - на управління забезпечення діяльності Голови Державної прикордонної служби України;

у регіональних управліннях, органах охорони державного кордону, загонах морської охорони, навчальних закладах, науково-дослідних установах, підрозділах спеціального призначення та органах забезпечення Державної прикордонної служби України - на підрозділ документального забезпечення.

2.3. Наповнення публічною інформацією офіційного веб-сайта Державної прикордонної служби України здійснюється Інформаційним агентством Державної прикордонної служби України.

Відповідальними за надання публічної інформації до Інформаційного агентства Державної прикордонної служби України є керівники структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби України і начальники регіональних управлінь, органів охорони державного кордону, загонів морської охорони, навчальних закладів, науково-дослідних установ, підрозділів спеціального призначення та органів забезпечення Державної прикордонної служби України, до сфери діяльності яких безпосередньо належить така інформація.

2.4. Відповідно до частини п'ятої статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) запит на інформацію має містити:

ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати форму запиту на інформацію, наведену в додатку 1 до цієї Інструкції, що подається фізичними, юридичними особами та об'єднаннями громадян без статусу юридичної особи.

2.5. Відповідно до пункту 22 Положення про базу даних "Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України", затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 25 червня 2007 року N 472, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2007 року за N 765/14032, інформація про особу не може бути надана третій особі або поширена будь-яким іншим чином без письмової згоди особи, відомості про яку занесено до Бази даних осіб, крім випадків, передбачених законами України.

Пошук інформації про особу в базі даних "Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України" здійснюється у порядку, визначеному в пункті 23 Положення про базу даних "Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України", затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 25 червня 2007 року N 472, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2007 року за N 765/14032.

Для подання запиту на інформацію про особу запитувач може використати форму запиту на інформацію про особу з бази даних "Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України", наведену в додатку 2 цієї Інструкції.

2.6. Форма запиту на інформацію та форма запиту на інформацію про особу з бази даних "Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України", розміщуються на офіційному веб-сайті Державної прикордонної служби України та на інформаційних стендах у громадських приймальнях органів Держприкордонслужби, за адресою розташування адміністративних будівель вищезазначених органів.

Поштові та електронні адреси, номери телефонів та телефаксів органів Держприкордонслужби розміщуються на офіційному веб-сайті Державної прикордонної служби України.

2.7. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

2.8. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто у робочі дні з 9-ї до 17-ї години в усній чи письмовій формі:

в Адміністрації Держприкордонслужби України - до сектору забезпечення доступу до публічної інформації та по роботі зі зверненнями громадян управління забезпечення діяльності Голови Державної прикордонної служби України;

у регіональних управліннях, органах охорони державного кордону, загонах морської охорони, навчальних закладах, науково-дослідних установах, підрозділах спеціального призначення та органах забезпечення Державної прикордонної служби України - до підрозділу документального забезпечення.

Запити на інформацію не приймаються під час обідньої перерви (з 13-ї до 14-ї години), а також у вихідні, святкові та неробочі дні.

Отримання запитів на інформацію на особистому прийомі здійснюється через громадські приймальні посадовими особами, що здійснюють особистий прийом громадян.

2.9. Відповідно до частини сьомої статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) у разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Під час отримання та надання відповіді на запит по телефону розмова фіксується технічними засобами, про що на початку розмови повідомляється запитувач.

III. Порядок реєстрації запитів на інформацію

3.1. Запит на інформацію, що надійшов на адресу Адміністрації Держприкордонслужби України, приймається, реєструється та подається на розгляд директору департаменту відповідно до функціональних повноважень.

Під час розгляду запиту на інформацію директором департаменту визначається підпорядкований структурний підрозділ, до компетенції якого належить запитувана публічна інформація (далі - уповноважений структурний підрозділ).

У разі якщо запитувана інформація належить до сфери діяльності двох або більше структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби України або якщо за результатами попереднього розгляду неможливо визначити уповноважений структурний підрозділ, рішення щодо визначення головного виконавця запиту на інформацію чи уповноваженого структурного підрозділу приймається першим заступником Голови Державної прикордонної служби України - директором Департаменту охорони державного кордону.

3.2. Запити на інформацію, що надійшли на адресу регіональних управлінь, органів охорони державного кордону, загонів морської охорони, навчальних закладів, науково-дослідних установ, підрозділів спеціального призначення та органів забезпечення Державної прикордонної служби України, приймаються, реєструються підрозділом документального забезпечення, до обов'язків яких належить безпосереднє забезпечення доступу до публічної інформації, та подаються на розгляд начальникам цих органів, якими визначається уповноважений структурний підрозділ, до компетенції якого належить запитувана публічна інформація.

3.3. Ведення відповідних журналів обліку та справ з матеріалами забезпечення доступу до публічної інформації здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

3.4. Реєстрація запитів на інформацію здійснюється в автоматизованій системі електронного документообігу або в журналах реєстрації запитів на інформацію.

3.5. Запит на інформацію, який надійшов у вигляді електронного документа, реєструється і попередньо опрацьовується після роздрукування на папері.

3.6. Матеріали щодо роботи із запитом на інформацію долучаються до відповідної номенклатурної справи:

в Адміністрації Держприкордонслужби України - сектору забезпечення доступу до публічної інформації та по роботі зі зверненнями громадян управління забезпечення діяльності Голови Державної прикордонної служби України;

у регіональних управліннях, органах охорони державного кордону, загонах морської охорони, навчальних закладах, науково-дослідних установах, підрозділах спеціального призначення та органах забезпечення Державної прикордонної служби України - підрозділу документального забезпечення.

IV. Порядок опрацювання запитів на інформацію

4.1. Розгляд запиту на інформацію та підготовка відповіді здійснюються уповноваженим структурним підрозділом органу Держприкордонслужби.

У разі якщо запитувана інформація належить до сфери діяльності двох або більше структурних підрозділів органу Держприкордонслужби, розгляд запиту на інформацію та підготовка відповіді здійснюються головним виконавцем.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) уповноважений структурний підрозділ органу Держприкордонслужби має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Відповідно до частини другої статті 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) у разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

4.2. Під час опрацювання уповноваженим структурним підрозділом органу Держприкордонслужби запиту на інформацію, поданого від імені юридичної особи або об'єднання громадян без статусу юридичної особи, з'ясовується наявність у особи, яка його подала (підписала), повноважень запитувати конкретну публічну інформацію. При цьому з'ясовується наявність документа, що підтверджує такі повноваження (довіреність, доручення).

4.3. Під час опрацювання уповноваженим структурним підрозділом органу Держприкордонслужби запиту на інформацію, в якому порушується питання надання інформації про особу, з'ясовується наявність у запитувача повноважень на одержання такої інформації (довіреність, доручення, рішення суду тощо).

4.4. Відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) у разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, уповноважений структурний підрозділ органу Держприкордонслужби може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Про продовження строку уповноважений структурний підрозділ органу Держприкордонслужби повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту за підписом:

в Адміністрації Держприкордонслужби України - директора департаменту відповідно до функціональних повноважень;

у регіональних управліннях, органах охорони державного кордону, загонах морської охорони, навчальних закладах, науково-дослідних установах, підрозділах спеціального призначення та органах забезпечення Державної прикордонної служби України - начальників цих органів.

Якщо в запиті на інформацію не зазначено поштову адресу, на адресу електронної пошти, зазначену запитувачем у запиті, надсилається електронне повідомлення про продовження строку розгляду запиту.

4.5. Уповноважені структурні підрозділи органів Держприкордонслужби, які не володіють запитуваною публічною інформацією, але їм за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язані невідкладно подати пропозиції щодо надіслання цього запиту на інформацію суб'єкту владних повноважень, який володіє цією інформацією, або іншим розпорядникам публічної інформації, які визначені у статті 13 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), з одночасним повідомленням про це запитувача.

Такі запити надсилаються відповідному розпоряднику публічної інформації із супровідним листом за підписом посадових осіб, зазначених у пункті 4.4 цього розділу.

4.6. Опрацювання уповноваженим структурним підрозділом органу Держприкордонслужби запиту на інформацію здійснюється відповідно до вимог статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

V. Порядок надання інформації за запитами на інформацію

5.1. Відповідь на запит на інформацію надається уповноваженим структурним підрозділом органу Держприкордонслужби за вказаними запитувачем публічної інформації адресою, номером засобу зв'язку та формою: листом, у вигляді електронного документа, засобами факсимільного зв'язку чи усно за телефоном.

Відповідь на запит на інформацію про особу з бази даних "Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України" надається у порядку, визначеному пунктом 2.5 розділу II цієї Інструкції, у письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою), зазначену в запиті на інформацію.

5.2. Відповідь на запит на інформацію надається у строк, визначений статтею 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

5.3. Відповідь на запит на інформацію підписується посадовими особами, зазначеними у пункті 4.4 розділу IV цієї Інструкції.

5.4. У відповіді на запит на інформацію зазначається запитувана публічна інформація, а за наявності визначених пунктами 5.5 та 5.6 цього розділу підстав - мотивована відмова у наданні такої інформації. У відповіді також зазначається найменування органу Держприкордонслужби, його поштова адреса, прізвище, ім'я та по батькові, посада особи, яка підписала запит, реєстраційний номер, дата відповіді.

5.5. Відповідно до статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) орган Держприкордонслужби має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

орган Держприкордонслужби не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI);

особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

5.6. Відповідь органом Держприкордонслужби про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

Орган Держприкордонслужби, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний надіслати цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

дату відмови;

мотивовану підставу відмови;

порядок оскарження відмови;

підпис.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.

Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений Законом України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) строк;

строк, у який буде задоволено запит;

підпис.

5.7. Відповідно до статті 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше ніж 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

5.8. Відповідно до частини сьомої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

5.9. Проект листа з відповіддю на запит на інформацію підлягає обов'язковому погодженню з підрозділами правового забезпечення та режиму і захисту інформації.

5.10. Контроль за своєчасним, правильним розглядом і наданням відповідей на запити на інформацію, виконанням доручень стосовно них здійснюється:

в Адміністрації Держприкордонслужби України - управлінням контролю та документального забезпечення та сектором забезпечення доступу до публічної інформації та по роботі зі зверненнями громадян управління забезпечення діяльності Голови Державної прикордонної служби України;

у регіональних управліннях, органах охорони державного кордону, загонах морської охорони, навчальних закладах, науково-дослідних установах, підрозділах спеціального призначення та органах забезпечення Державної прикордонної служби України - підрозділом документального забезпечення.

VI. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації

6.1. Відповідно до статті 23 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) рішення, дії чи бездіяльність органів Держприкордонслужби можуть бути оскаржені до Голови Державної прикордонної служби України, вищого органу або суду.

Запитувач має право оскаржити:

відмову в задоволенні запиту на інформацію;

відстрочку задоволення запиту на інформацію;

ненадання відповіді на запит на інформацію;

надання недостовірної або неповної інформації;

несвоєчасне надання інформації;

невиконання органами Держприкордонслужби обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI);

інші рішення, дії чи бездіяльність органів Держприкордонслужби, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів Держприкордонслужби до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

6.2. Відповідно до статті 24 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

ненадання відповіді на запит;

ненадання інформації на запит;

безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;

неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI);

надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

несвоєчасне надання інформації;

необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;

нездійснення реєстрації документів;

навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені органами Держприкордонслужби, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.

 

Начальник управління забезпечення
діяльності Голови Державної
прикордонної служби України -
секретар Колегії
генерал-майор

А. П. Журавель


 

Додаток 1
до Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Державній прикордонній службі України


ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Розпорядник інформації

______
(Адміністрація Держприкордонслужби України, регіональне управління, орган охорони
державного кордону, загін морської охорони, навчальний заклад, науково-дослідна
установа, підрозділ спеціального призначення або орган забезпечення Державної
прикордонної служби України)

Запитувач

______
(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,
_____
прізвище, ім'я, по батькові представника організації - для юридичних
_____
осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
_____
поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)


ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) надати
___________
                                             (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):


на поштову адресу

_
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
_
будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу

_

телефаксом

_

за телефоном

_


(дата)

__
(підпис)Примітки:

1. Запит на інформацію - це прохання особи до органу Держприкордонслужби надати публічну інформацію, що перебуває у його володінні.

2. Документ, який подано громадянином як запит на інформацію, але він не стосується надання публічної інформації, а також вимоги у запиті на інформацію, що не стосуються доступу до публічної інформації, розглядаються в порядку та в строки, визначені Законом України "Про звернення громадян".

3. Запити на інформацію, розпорядником якої є Державна прикордонна служба України, подаються до Адміністрації Держприкордонслужби України, регіональних управлінь, органів охорони державного кордону, загонів морської охорони, навчальних закладів, науково-дослідних установ, підрозділів спеціального призначення та органів забезпечення Державної прикордонної служби України (далі - органи Держприкордонслужби), у робочі дні з 9-ї до 17-ї години.

Запити на інформацію не приймаються під час обідньої перерви (з 13-ї до 14-ї години) а також у вихідні, святкові та неробочі дні.

4. Запит на інформацію подається за такими формами:

усно: за телефоном або на особистому прийомі;

у письмовому вигляді:на поштову адресу за місцем розташуванняоргану Держприкордонслужби;

в електронному вигляді: на електронну адресу органу Держприкордонслужби;

засобами факсимільного зв'язку: на номер факсимільного зв'язку органу Держприкордонслужби.

5. Текст запиту повинен містити одне питання. Запит заповнюється розбірливим почерком, окрім запитів, що подаються в електронному вигляді. Електронний запит на інформацію не повинен уміщувати вкладених файлів.

Усний запит заповнюється співробітником органу Держприкордонслужби, який його отримав.

6. Усі поля у формі запиту підлягають заповненню, за винятком полів, де зазначаються дані про спосіб надання відповіді на запит. У цих полях має бути зазначено щонайменше один спосіб надання відповіді на запит.

7. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я та по батькові запитувача;

поштовий індекс, адресу за місцем постійного проживання особи із зазначенням усіх реквізитів повністю, адресу електронної пошти (у разі подання запиту електронною поштою), а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

загальний опис запитуваної інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату подання запиту, крім запитів, що подаються за телефоном або в електронному вигляді.

У разі якщо в запиті порушується питання надання інформації про іншу особу, до нього має бути додано документ, що підтверджує наявність повноважень на одержання такої інформації (довіреність, доручення тощо).

 

Додаток 2
до Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Державній прикордонній службі України


ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ
про особу з бази даних
"Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України"

Розпорядник інформації

Головний центр обробки спеціальної інформації
Державної прикордонної служби України,
вул. Володимирська, 26, Київ-34, 01034

Запитувач

____
(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,
____
прізвище, ім'я, по батькові представника організації - для юридичних
_____
осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
____
поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)


ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) надати інформацію про
___________
                        (громадянство, прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць та рік народження фізичної особи,
                                                                      щодо якої запитується інформація)
щодо (необхідне зазначити) ___________
___________
      (перетинання особою державного кордону України із зазначенням періоду; наявності чи відсутності стосовно
       особи судових рішень, доручень правоохоронних та розвідувальних органів про тимчасове обмеження у праві
                                                                          в'їзду в Україну або виїзду з України)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк:


на поштову адресу

_
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
_
будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу

_

телефаксом

_

за телефоном

_


Копії документів, що підтверджують повноваження запитувача на одержання інформації про фізичну особу, додаються (зазначити реквізити документів): _______


         (дата)

________
(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)


 


Примітки:

1. Перевірка інформації за базою даних "Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України" здійснюється шляхом асоціативного пошуку за такими реквізитами:

обов'язкові реквізити - "Громадянство", "Прізвище, ім'я особи", "Дата народження" (число, місяць та рік);

за наявності інформації - "Вид документа" (для громадян України - паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, паспорт громадянина України, проїзний документ дитини, посвідчення особи моряка або посвідчення члена екіпажу; для іноземних громадян та осіб без громадянства - паспортний документ, що підтверджує громадянство іноземця або посвідчує особу без громадянства), "Серія, номер документа".

2. Для забезпечення однозначної ідентифікації осіб за базою даних "Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України" реквізит "Прізвище, ім'я особи" повинен зазначатися:

для громадян України - тільки українськими літерами;

для громадян Російської Федерації та Республіки Білорусь - тільки російськими літерами;

для іноземців та осіб без громадянства інших держав - тільки латинськими літерами.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали