ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 травня 2011 року N 126

Про забезпечення доступу до публічної інформації в Держкомстаті

З метою забезпечення виконання в Держкомстаті Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) наказую:

1. Затвердити Порядок доступу до публічної інформації в Держкомстаті, що додається.

2. Визначити департамент зведеної інформації (Павленко Н. П.) відповідальним за організацію доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Держкомстат.

3. Департаменту зведеної інформації (Павленко Н. П.):

3.1. До 30 травня 2011 року створити на офіційному веб-сайті Держкомстату розділ "Доступ до публічної інформації" та підтримувати його в актуальному стані.

3.2. До 9 червня 2011 року оприлюднити на офіційному веб-сайті Держкомстату інформацію щодо системи обліку документів, що містять публічну інформацію.

3.3. Забезпечити обов'язкову реєстрацію документів, що містять публічну інформацію, в системі обліку.

3.4. Забезпечити постійне опрацювання, систематизацію, аналіз інформації щодо задоволення запитів на інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту.

4. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О. К.):

4.1. Забезпечити постійну централізовану реєстрацію запитів на публічну інформацію в Держкомстаті, оперативне їх проходження та своєчасне доведення до виконавців.

4.2. До 9 червня 2011 року обладнати кімнату 108 адміністративної будівлі Держкомстату, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Ш. Руставелі, 5, як спеціальне місце для роботи запитувачів (у тому числі з обмеженими фізичними можливостями) з документами чи їх копіями, з відповідною можливістю робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати, записувати на будь-які носії інформації.

5. Департаменту інформатизації (Пузанова О. О.):

5.1. Забезпечувати технічну підтримку організації доступу до публічної інформації в Держкомстаті.

5.2. Установити в департаменті зведеної інформації (Павленко Н. П.) окрему телефонну лінію зв'язку для прийняття запитів на публічну інформацію.

6. Сектору контролю виконання (Сидоренко Б. В.) забезпечити здійснення контролю і проведення випереджального моніторингу стану виконання запитів на публічну інформацію.

7. Сектору правового забезпечення та зв'язків з Верховною Радою України (Михайлова Л. А.) забезпечити правильне застосування норм чинного законодавства про доступ до публічної інформації в Держкомстаті.

8. Територіальним органам державної статистики в тижневий термін після прийняття цього наказу розробити та затвердити власну документацію щодо забезпечення доступу до публічної інформації в органах державної статистики.

9. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О. К.) довести цей наказ до відома заступників Голови, керівників самостійних структурних підрозділів Держкомстату, керівників головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві, Головного міжрегіонального управління статистики у м. Києві та Управління статистики у місті Севастополі.

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова комісії з питань
реорганізації Держкомстату -
перший заступник Голови

В. О. Піщейко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату
27.05.2011 N 126

ПОРЯДОК
доступу до публічної інформації в Держкомстаті

Цей Порядок доступу до публічної інформації в Держкомстаті (далі - Порядок) розроблено відповідно до Законів України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) та "Про інформацію".

Установлені Порядком норми спрямовані на забезпечення та здійснення прав запитувачів інформації, визначених Законами України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) та "Про інформацію", на отримання за запитами публічної інформації, розпорядником якої є Держкомстат.

I. Загальні положення

1.1. Порядок розроблено з метою встановлення єдиної процедури складання, оформлення та подання до Держкомстату запиту на отримання публічної інформації щодо його діяльності (далі - запит на інформацію), підготовки та надання Держкомстатом такої інформації, а також оскарження рішень Держкомстату, дій чи бездіяльності щодо надання інформації за запитом.

1.2. Публічна інформація щодо діяльності Держкомстату (далі - публічна інформація), розпорядником якої є Держкомстат, є відкритою, крім випадків, установлених законом.

1.3. Держкомстат на виконання вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) надає інформацію, розпорядником якої він є і яка не потребує додаткової обробки.

1.4. Держкомстат не є розпорядником інформації за запитами щодо:

інформації інших органів влади України, органів державної влади інших держав, міжнародних організацій;

інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

1.5. Доступ до публічної інформації в Держкомстаті забезпечується шляхом:

систематичного й оперативного оприлюднення інформації в офіційних друкованих виданнях, на офіційному веб-сайті Держкомстату в мережі Інтернет або в інший спосіб;

надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

1.6. Порядок надання статистичної інформації на запит регулюється Законами України "Про державну статистику" та "Про інформацію".

1.7. Даний Порядок поширюється на працівників Держкомстату.

II. Подання запиту на публічну інформацію

2.1. Публічна інформація, розпорядником якої є Держкомстат, надається запитувачу в разі офіційного звернення із запитом на інформацію.

2.2. Запитувач має право звернутися до Держкомстату із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2.3. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

2.4. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

2.5. Письмовий запит на отримання публічної інформації надається на адресу Держкомстату поштою, факсом, на електронну адресу, що вказані на офіційному веб-сайті Держкомстату в розділі "Доступ до публічної інформації", або оформляється безпосередньо під час перебування в приміщенні Держкомстату. Письмовий запит, який подає запитувач, має вміщувати всі реквізити, установлені Законом України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI). За відсутності будь-якого реквізиту запит на інформацію не реєструється, відповідь запитувачу не надається.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію запитувач може подавати запит шляхом заповнення форм запитів на інформацію, установлених цим Порядком (додаток 1).

2.6. Якщо запитувач інформації звертається до Держкомстату усно по телефону, номер якого вказаний на офіційному веб-сайті Держкомстату в розділі "Доступ до публічної інформації", або під час безпосереднього перебування в Держкомстаті, інформація, що не потребує додаткової обробки та підготовки, за згодою запитувача, надається усно (реквізити документів для ознайомлення, роз'яснення, інформація щодо розміщення документів на офіційному веб-сайті тощо).

У цьому випадку письмовий запит на інформацію не оформляється та не реєструється.

Якщо запитувач звертається по телефону, а запитувана інформація потребує додаткової обробки та підготовки письмової відповіді, самостійний структурний підрозділ, відповідальний за організацію доступу до публічної інформації, заповнює зі слів запитувача інформації всі обов'язкові реквізити за встановленою формою (додаток 1), реєструє запит у спеціальному журналі реєстрації запитів, що надійшли по телефону (додаток 2), та передає його до діловодної служби. При цьому в запиті додатково зазначається та повідомляється запитувачу інформації прізвище, ім'я, по батькові працівника самостійного структурного підрозділу, відповідального за організацію доступу до публічної інформації, який оформив запит, час і дата заповнення форми запиту. Реєстрація такого запиту здійснюється відповідно до цього Порядку.

2.7. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) запитувач інформації не може самостійно подати письмовий запит, самостійний структурний підрозділ, відповідальний за організацію доступу до публічної інформації, на бажання запитувача оформляє письмовий запит за нього за встановленою формою (додаток 1). У запиті зазначається прізвище, ім'я, по батькові працівника самостійного структурного підрозділу, відповідального за організацію доступу до публічної інформації, який оформив запит, час і дата заповнення форми запиту. Копія запиту надається запитувачу. Реєстрація такого запиту здійснюється відповідно до цього Порядку.

2.8. Інформацію щодо кількості отриманих і опрацьованих запитів на публічну інформацію готує самостійний структурний підрозділ, відповідальний за організацію доступу до публічної інформації, та оприлюднює на офіційному веб-сайті Держкомстату щомісячно.

III. Розгляд і реєстрація запитів на інформацію

3.1. Реєстрацію запитів на інформацію здійснює діловодна служба в системі електронного документообігу Держкомстату "Діловодство і КВД" централізовано в міру надходження.

До реєстрації та розгляду приймаються тільки запити, які надійшли на адресу Держкомстату поштою, факсом, на електронну адресу або за телефоном, що вказані на офіційному веб-сайті Держкомстату в розділі "Доступ до публічної інформації". Інші запити не розглядаються та відповіді на них не надаються.

3.2. Усі письмові запити на інформацію, які надійшли на офіційну адресу Держкомстату (поштою, факсом), запити, що надійшли електронною поштою (електронні запити), та письмові запити, оформлені самостійним структурним підрозділом, відповідальним за організацію доступу до публічної інформації, реєструє діловодна служба.

Інші працівники Держкомстату, незалежно від їхнього службового становища, не мають права приймати запити на інформацію.

3.3. При реєстрації в діловодній службі на запиті проставляється штамп про взяття його на контроль.

3.4. Зареєстровані запити на інформацію діловодною службою терміново передаються до самостійного структурного підрозділу, відповідального за організацію доступу до публічної інформації. Для виконання запиту самостійний структурний підрозділ, який визначено відповідальним за організацію доступу до публічної інформації, здійснює координацію виконавців запиту на інформацію і має право скликати наради для забезпечення організації виконання запитів на інформацію.

IV. Підготовка та надання відповіді на запит на інформацію

4.1. Відповідальним за підготовку узагальненої відповіді на запит щодо надання публічної інформації є самостійний структурний підрозділ, відповідальний за організацію доступу до публічної інформації. Самостійний структурний підрозділ, який визначено відповідальним за організацію доступу до публічної інформації, має право визначати інших співвиконавців запиту на інформацію (самостійні структурні підрозділи, які є відповідальними за розробку та зберігання документів, що запитуються).

Узагальнену письмову відповідь на запит візують керівники самостійних структурних підрозділів, які брали участь у її підготовці, та самостійний структурний підрозділ, відповідальний за організацію доступу до публічної інформації, та подають на підпис голові комісії з проведення реорганізації Держкомстату - першому заступнику Голови.

Відповідь на електронний запит, який надійшов до Держкомстату електронною поштою на адресу, що вказана на офіційному веб-сайті Держкомстату в розділі "Доступ до публічної інформації", та не потребує письмової відповіді, надається електронною поштою на електронну адресу, з якої надійшов запит (якщо інше не обумовлено запитувачем). Самостійні структурні підрозділи, які є відповідальними за розробку та зберігання документів, що запитуються, надають самостійному структурному підрозділу, відповідальному за організацію доступу до публічної інформації, письмову відповідь на бланку підрозділу та за підписом керівника самостійного підрозділу та її електронну версію. Індекс такої відповіді складається з індексів самостійного структурного підрозділу, відповідального за розробку та зберігання документів, що запитуються, індексу за номенклатурою справ, порядкового номера реєстрації вихідного документа з початку року та літер "ПІ". Самостійний структурний підрозділ, відповідальний за організацію доступу до публічної інформації, узагальнену відповідь надсилає на електронну адресу запитувача.

4.2. Підготовка відповіді на запит на інформацію не повинна перевищувати 5 робочих днів з дня реєстрації запиту діловодною службою.

Підготовка відповіді на запит на інформацію самостійними структурними підрозділами, які є відповідальними за розробку та зберігання документів, що запитуються, самостійному структурному підрозділу, відповідальному за організацію доступу до публічної інформації, не повинна перевищувати 4 робочих днів з дня реєстрації запиту діловодною службою.

У разі якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

4.3. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, керівник самостійного структурного підрозділу, відповідального за організацію доступу до публічної інформації, або керівник самостійного структурного підрозділу, який є відповідальним за розробку та зберігання документів (інформації), що запитуються, може звернутись до керівництва Держкомстату щодо продовження строку розгляду запиту до 20 робочих днів, з відповідним обґрунтуванням такого продовження. Рішення щодо продовження строку розгляду запиту виносить керівництво Держкомстату. Запитувач інформації інформується про продовження строку не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Якщо за клопотанням та відповідною резолюцією керівництва Держкомстату керівник самостійного структурного підрозділу, який є відповідальним за розробку та зберігання документів (інформації), що запитуються, подовжує термін виконання запиту, то в цей же день інформація про зміну терміну надається самостійному структурному підрозділу, відповідальному за організацію доступу до публічної інформації, діловодній службі та сектору контролю виконання.

4.4. Усі відповіді на запити щодо отримання публічної інформації реєструє в спеціальному журналі реєстрації запитів на публічну інформацію самостійний структурний підрозділ, відповідальний за організацію доступу до публічної інформації. Індекс відповіді на запит складається з індексів самостійного структурного підрозділу, відповідального за організацію доступу до публічної інформації, індексу за номенклатурою справ, порядкового номера реєстрації вихідного документа у спеціальному журналі реєстрації відповідей на запити на публічну інформацію з початку року та літер "ПІ".

4.5. Запити на інформацію та документи щодо їх розгляду централізовано зберігаються в самостійному структурному підрозділу, який визначено відповідальним за організацію доступу до публічної інформації, копії - у самостійному структурному підрозділі, який є відповідальним за розробку та зберігання документів (інформації), що запитуються.

4.6. Самостійний структурний підрозділ, відповідальний за організацію доступу до публічної інформації, повідомляє сектор контролю виконання про надання відповіді за кожним запитом щодо публічної інформації окремо для здійснення контролю виконання.

4.7. Сектор контролю виконання здійснює постійний моніторинг стану виконання запитів на інформацію з відповідним інформуванням самостійного структурного підрозділу, відповідального за організацію доступу до публічної інформації, та відповідальних виконавців про граничні терміни виконання.

4.8. Якщо на адресу Держкомстату надійшов запит на отримання публічної інформації, розпорядником якої не є Держкомстат, самостійний структурний підрозділ, відповідальний за організацію доступу до публічної інформації, повідомляє про це запитувача у термін, що не перевищує 5 робочих днів. Якщо точно відомо, хто володіє запитуваною інформацією, самостійний структурний підрозділ, відповідальний за організацію доступу до публічної інформації, пересилає запит належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача.

V. Плата за надання відповіді на запит на публічну інформацію

5.1. Інформація на запит надається безкоштовно.

5.2. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

5.3. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

VI. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації

6.1. Відповідно до статті 23 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) рішення, дії чи бездіяльність Держкомстату можуть бути оскаржені до голови комісії з проведення реорганізації Держкомстату - першого заступника Голови або суду.

6.2. Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання Держкомстатом обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

6.3. Скарга на рішення, дії чи бездіяльність Держкомстату подається до голові комісії з проведення реорганізації Держкомстату - першому заступнику Голови та реєструється в діловодній службі.

До скарги додаються наявні у запитувача інформації рішення або копії рішень, які приймалися стосовно його запиту, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги, які після її розгляду в обов'язковому порядку повертаються громадянину.

6.4. Рішення голови комісії з проведення реорганізації Держкомстату - першого заступника Голови, який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним запитувача може бути оскаржено до суду в термін, передбачений законодавством України.

Про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення громадянин повідомляється письмово.

6.5. Запитувач інформації, який звернувся зі скаргою до голови комісії з проведення реорганізації Держкомстату - першого заступника Голови, має право:

знайомитися з матеріалами перевірки;

подавати додаткові матеріали;

бути присутнім при розгляді скарги;

користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;

одержати письмову відповідь про результати розгляду скарги;

висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду скарги.

6.6. Посадові особи Держкомстату в межах своїх повноважень зобов'язані:

об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти скаргу;

у разі прийняття рішення про обмеження доступу запитувача до запитуваної інформації при розгляді скарги відповідно його обґрунтувати;

на прохання запитувача запрошувати його на засідання щодо розгляду скарги;

відміняти або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;

забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку зі скаргою рішень;

у разі визнання скарги необґрунтованою, роз'яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення.

6.7. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності Держкомстату до суду здійснюється в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

6.8. Позов подається до місцевого загального суду за місцем знаходження Держкомстату.

VII. Відповідальність працівників органів державної статистики

Посадові особи Держкомстату за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть відповідальність відповідно до закону.

 

Додаток 1
до Порядку доступу до публічної інформації в Держкомстаті, затвердженого наказом Держкомстату
27.05.2011 N 126

Форма для подання інформаційного запиту від фізичних, юридичних осіб та об'єднань громадян у письмовому вигляді

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації                                 Держстат
Кому                                                                Голові Держстату

П. І. Б. запитувача (для фізичних осіб)
 

Організація (для юридичних осіб, об'єднань громадян)
 

П. І. Б. представника запитувача, посада (для юридичних осіб, об'єднань громадян)
 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

або

Я б хотів отримати доступ до інформації про …

 
 

(Загальний опис інформації)

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін.

Поштою

 

(Вказати поштову адресу)

Факсом

(Вказати номер факсу)

Електронною поштою

(Вказати E-mail)

В усній формі

(Вказати номер телефону)

Контактний телефон:

Дата запиту                                                                           Підпис

П. І. Б., контактний телефон особи,
яка прийняла запит по телефону

Дата і час надходження запиту телефоном

 

Додаток 2
до Порядку доступу до публічної інформації в Держкомстаті, затвердженого наказом Держкомстату
27.05.2011 N 126

ЖУРНАЛ
реєстрації запитів на публічну інформацію від фізичних, юридичних осіб та об'єднань громадян, що надійшли по телефону

N п/п

Дата надходження запиту

Запитувач
(П. І. Б. - фізична особа; назва - юридична особа, об'єднання громадян)

П. І. Б. представника запитувача
(для юридичних осіб, об'єднань громадян)

Контрольний термін виконання запиту

Відповідальні виконавці

N та дата реєстрації запиту в діловодній службі

Вихідний номер та дата відповіді на запит

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали