ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 05.03.2018 р. N 299/5-18

Про забезпечення координації діяльності структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій з питань зовнішніх зносин та залучення небюджетного фінансування проектів розвитку

Відповідно до статей 26, 33 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою дотримання виконавської дисципліни у сфері зовнішніх зносин та недопущення випадків порушення указів Президента України від 18 вересня 1996 року N 841/96 "Про заходи вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин" (із змінами), 05 березня 2002 року N 217/2002 "Про Порядок здійснення зовнішніх зносин Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями" (із змінами):

1. Затвердити Порядок здійснення зовнішніх зносин в облдержадміністрації та райдержадміністраціях (додається).

2. Департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації (Головко) забезпечити координацію роботи структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій з питань зовнішніх зносин та залучення небюджетного фінансування проектів розвитку (міжнародна технічна допомога, гранти, донорська допомога, консультаційні послуги та інше).

3. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій:

1) забезпечити неухильне дотримання Указу Президента України від 18 вересня 1996 року N 841/96 "Про заходи вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин" (із змінами);

2) визначити осіб, на яких покладено координацію питань щодо зовнішніх зносин та залучення небюджетного фінансування проектів розвитку, та у строк до 19 березня 2018 року надати відповідну інформацію департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації. У разі кадрових змін інформувати департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації (Головко) у триденний строк з дня настання таких змін;

3) сприяти, в межах повноважень, реалізації заходів щодо залучення небюджетного фінансування проектів розвитку в області;

4) надавати департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації:

проекти документів (листів, угод, меморандумів, договорів тощо), підписання або надання яких планується у процесі здійснення зовнішніх зносин - не пізніше ніж за 35 днів до запланованої дати підписання;

завірені копії документів, укладених у процесі здійснення зовнішніх зносин - протягом 3 днів із дня їх складання;

звіти про залучення небюджетного фінансування проектів розвитку (міжнародна технічна допомога, гранти, донорська допомога, консультаційні послуги та інше) - щомісячно до 10 числа місяця, наступного за звітним;

5) забезпечити особистий контроль за організацією у відповідних структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністраціях роботи щодо здійснення зовнішніх зносин та залучення небюджетного фінансування проектів розвитку.

4. Департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації оприлюднити на офіційному веб-сайті облдержадміністрації перелік осіб, на яких покладено координацію питань щодо здійснення облдержадміністрацією зовнішніх зносин та залучення небюджетного фінансування проектів розвитку.

5. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації, контроль - на першого заступника голови облдержадміністрації Вілінського Є. С.

 

Голова облдержадміністрації,
керівник обласної
військово-цивільної адміністрації

П. І. Жебрівський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
05 березня 2018 року N 299/5-18

ПОРЯДОК
здійснення зовнішніх зносин в облдержадміністрації та райдержадміністраціях

1. Облдержадміністрація та райдержадміністрації здійснюють зовнішні зносини в межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України, відповідно до законодавства України, міжнародно-правових зобов'язань України, зовнішньополітичного курсу та зовнішньоекономічної політики України.

2. Облдержадміністрація та райдержадміністрації здійснюють зовнішні зносини шляхом:

службових контактів (зустрічі, візити, обмін делегаціями, проведення переговорів, обмін листами тощо) посадових осіб облдержадміністрації, райдержадміністрацій з посадовими особами та іншими представниками відповідних органів суб'єктів федерації іноземних держав з федеративним устроєм та адміністративно-територіальних утворень іноземних держав, міжнародних організацій, за результатами яких можуть укладатися протоколи зустрічей, інші документи різних форм і найменувань (угоди, договори, протоколи тощо);

обміну інформацією;

проведення інших заходів, передбачених законодавством України.

3. Документ, який укладається у процесі здійснення зовнішніх зносин облдержадміністрацією, райдержадміністраціями (далі - документ), не повинен суперечити законодавству України, міжнародно-правовим зобов'язанням України, зовнішньополітичному курсу та зовнішньоекономічній політиці України, а також не повинен передбачати будь-яких зобов'язань для інших органів виконавчої влади України, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, у тому числі об'єднань громадян, чи окремих громадян.

У документі має бути чітко визначено його предмет, порядок набрання та припинення ним чинності, строк дії, порядок розгляду спорів, які можуть виникати під час його реалізації, а також інші умови.

Документ укладається з додержанням законодавства України про мови.

4. Заходи у сфері зовнішніх зносин здійснюються облдержадміністрацією та райдержадміністраціями з обов'язковим погодженням із заступником голови облдержадміністрації, райдержадміністрацій відповідно, відповідальним за організацію роботи у сфері зовнішніх зносин.

5. Прийом делегацій, груп і окремих представників офіційних та ділових кіл зарубіжних країн (далі - іноземна делегація) проводиться на підставі офіційних звернень до облдержадміністрації, райдержадміністрацій, доручень міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, за ініціативи керівництва облдержадміністрації, райдержадміністрацій.

6. Проведення кожного прийому іноземних делегацій, груп чи окремих іноземців здійснюється згідно з вимогами указів Президента України від 18 вересня 1996 року N 841/96 "Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин" (зі змінами), 05 березня 2002 року N 217/2002 "Про Порядок здійснення зовнішніх зносин Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями" (зі змінами) та цього Порядку.

7. Рішення про проведення керівництвом облдержадміністрації, райдержадміністрацій прийому іноземних делегацій приймається після обов'язкового розгляду відповідної інформації головою відповідно держадміністрації та/або його заступником, відповідальним за організацію роботи у сфері зовнішніх зносин.

З метою запобігання витоку службової інформації відомості, документи та інші матеріальні носії інформації, яким надано гриф "Для службового користування" та з якими планується ознайомити іноземців або які будуть їм надані, оцінюються відповідною комісією з питань роботи із службовою інформацією (далі - Комісія) до затвердження програми прийому іноземців відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року N 736 "Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію" (Постанова N 736).

8. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації та голови райдержадміністрацій завчасно інформують у письмовій формі департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин держадміністрації про склад іноземної делегації із зазначенням прізвищ, імен та посад її членів, а також про час перебування та мету візиту. Разом з інформацією надсилається копія програми прийому іноземців.

9. Підготовку проведення прийомів, зустрічей та переговорів керівництва облдержадміністрації, райдержадміністрацій з представниками зарубіжних країн, здійснюють:

департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин, організаційне управління облдержадміністрації - підготовка і погодження програм візитів делегацій та окремих представників зарубіжних країн, планів заходів щодо їх організації та проведення, підготовка матеріалів щодо зовнішньополітичних відносин України та області з відповідною країною, підготовка проекту порядку ведення зустрічі; додержання протокольного рівня заходів офіційного характеру відповідно до категорії візиту, забезпечення необхідною протокольною атрибутикою, пам'ятними подарунками, сувенірною продукцією тощо; підготовка тез виступу, вступного та заключних слів для голови облдержадміністрації та/або його заступників.

Структурні підрозділи облдержадміністрації та райдержадміністрацій - надання інформації з питань розвитку співробітництва з іноземною країною у відповідній галузі та пропозицій щодо розвитку галузі за напрямками діяльності.

10. Заходи, зазначені в абзаці першому пункту 2 цього Порядку, незалежно від місця їх проведення, здійснюються за попереднім письмовим погодженням з Міністерством закордонних справ України, а заходи з питань зовнішньоекономічної діяльності - також з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України з наступним інформуванням про результати проведених заходів, у тому числі про укладені документи. У виняткових випадках такі заходи можуть здійснюватися за попереднім усним погодженням з Міністерством закордонних справ України, а заходи з питань зовнішньоекономічної діяльності - також з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України з наступним інформуванням протягом тижня у письмовій формі про їх результати, в тому числі про укладені документи.

11. Службові відрядження керівництва місцевих державних адміністрацій здійснюються відповідно до указів Президента України від 18 вересня 1996 року N 841/96 "Про заходи вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин" (із змінами), 05 березня 2002 року N 217/2002 "Про Порядок здійснення зовнішніх зносин Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями" (із змінами), постанов Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1992 року N 698 "Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон", 04 листопада 2015 року N 903 "Про затвердження Порядку підготовки проектів директив, вказівок і технічного завдання для участі у заходах міжнародного характеру та звітів за їх результатами" (Постанова N 903).

Посадова особа, керівник делегації облдержадміністрації, райдержадміністрації інформує главу дипломатичного представництва чи консульської установи України в іншій державі або постійне представництво України при міжнародній організації України про прибуття до іноземної держави та про здійснювані під час перебування в цій державі службові контакти.

12. Погодження з Міністерством закордонних справ України заходів облдержадміністрації, райдержадміністрацій у сфері зовнішніх зносин, у тому числі прийняття іноземних делегацій, здійснює департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації.

13. Проекти документів підлягають обов'язковому погодженню з Міністерством закордонних справ України, Міністерством юстиції України, а також з іншими центральними органами виконавчої влади, до компетенції яких належать запропоновані до вирішення питання.

14. Департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації не пізніш ніж за один календарний місяць до дати здійснення відповідного заходу, під час якого планується укладення документа, забезпечує надсилання проекту документа до Міністерства закордонних справ України.

15. У разі отримання від Міністерства закордонних справ України негативного узагальненого висновку щодо відповідності проекту документа законодавству України, міжнародно-правовим зобов'язанням України, зовнішньополітичному курсу та зовнішньоекономічній політиці України, документ облдержадміністрацією чи райдержадміністрацією не укладається.

16. Завірені копії документів, укладених у процесі здійснення зовнішніх зносин, не пізніше ніж у тижневий строк із дня їх укладення надсилаються облдержадміністрацією Міністерству закордонних справ України, а в разі коли документ стосується питань зовнішньоекономічної діяльності - також Міністерству економічного розвитку і торгівлі України. Райдержадміністрації надсилають документи до департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації.

17. Структурні підрозділи облдержадміністрації та райдержадміністрацій забезпечують опублікування та реалізацію укладених цими органами документів за напрямками діяльності.

18. Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрацій щороку до 05 липня та 05 січня надають департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації звіти про проведені ними заходи у сфері зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, які узагальнюються і надсилаються Міністерству закордонних справ України, а про заходи з питань зовнішньоекономічної діяльності - також Міністерству економічного розвитку і торгівлі України за формами, визначеними цими міністерствами.

19. У разі, коли вирішення питань, пов'язаних із здійсненням зовнішніх зносин, виходить за межі повноважень місцевих державних адміністрацій, структури і підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрацій забезпечують інформування міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, до компетенції яких належать такі питання, про необхідність їх вирішення.

 

Керівник апарату
облдержадміністрації

О. І. Свинаренко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали