РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 10 квітня 1980 р. N 229

Київ

Про заходи по дальшому поліпшенню використання вторинної сировини в народному господарстві

Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Ради Міністрів Української РСР від 30 вересня 1983 року N 416, розпорядженням Ради Міністрів Української РСР від 1 березня 1988 року N 103-р,постановами Ради Міністрів Української РСР
 від 25 квітня 1988 року N 108, від 9 серпня 1988 року N 226, від 28 березня 1991 року N 76, постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 22 серпня 1991 року N 166

Рада Міністрів Української РСР відмічає, що міністерства і відомства УРСР не вживають належних заходів до більш повного використання виробничих відходів, недостатньо займаються питаннями розробки технологічних процесів їх переробки і створення відповідних потужностей.

Не завжди забезпечується необхідний комплексний підхід до вирішення питань, зв'язаних з використанням вторинної сировини.

Як правило, при будівництві підприємств не передбачається застосування вторинної сировини замість дефіцитної первинної сировини.

Міністерства і відомства УРСР, виконкоми обласних, міських і районних Рад народних депутатів не вживають необхідних заходів до збільшення заготівлі вторинної сировини, не подають допомоги заготівельним організаціям у розширенні мережі приймальних пунктів-магазинів і не виділяють їм потрібної кількості товарів підвищеного попиту для зустрічного продажу населенню, яке здає відходи.

З метою дальшого поліпшення використання вторинної сировини в народному господарстві, на виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 25 січня 1980 р. N 65 Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Вважати найважливішим завданням Держпостачу УРСР, Держплану УРСР, міністерств і відомств УРСР, Укоопспілки, виконкомів обласних, міських, районних і сільських Рад народних депутатів, керівників об'єднань, підприємств і організацій докорінне поліпшення роботи по організації збирання і найбільш повному використанню всіх видів відходів виробництва і споживання, а також попутних продуктів, маючи на увазі, що використання вторинної сировини є важливим резервом підвищення ефективності суспільного виробництва.

2. Держпостачу УРСР, Укоопспілці, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам довести заготівлю в 1981, 1985 і 1990 роках макулатури, вторинних текстильних матеріалів, вторинної полімерної сировини, зношених шин і склобою до обсягів згідно з додатком N 1.

Держплану УРСР і Держпостачу УРСР розробці Державного плану економічного і соціального розвитку Української РСР на 1981 - 1985 роки передбачити областям завдавання по заготівлі вторинної сировини /з розподілом по роках/.

3. Міністерству промисловості будівельних матеріалів УРСР, Міністерству легкої промисловості УРСР, Головнафтохімпрому УРСР, Держпостачу УРСР, Укоопспілці і виробничим об'єднанням "Укрпапірпром" і "Укрпластик" після одержання завдань по переробці макулатури вторинних текстильних матеріалів, вторинної полімерної сировини, зношених шин і склобою на 1981, 1985 і 1990 роки повідомити розподіл цих завдань по підвідомчих підприємствах Держплану УРСР і Держпостачу УРСР.

4. Міністерству лісової і деревообробної промисловості УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству чорної металургії УРСР, Головнафтохімпрому УРСР, Головплодвінпрому УРСР забезпечити використання в 1985 і 1990 роках відходів виробництва, і попутних продуктів, що утворюються при виробництві основної продукції, згідно з додатком N 2.

5. Визнати за необхідне ввести починаючи з 1981 року в державних планах економічного і соціального розвитку Української РСР, а також в планах міністерств і відомств УРСР, планах областей, міст і районів, підприємств і будов розділ "Використання вторинної сировини", в якому передбачити, зокрема, такі показники:

обсяги здачі і заготівлі відходів виробництва і споживання;

обсяги переробки вторинної сировини із зазначенням асортименту і кількості продукції, що підлягає виробленню з використанням цієї сировини;

ліміти капітальних вкладень і будівельно-монтажних робіт, проектно-розвідувальних і підрядних робіт на будівництво і реконструкцію підприємств по заготівлі, обробці і переробці вторинної сировини;

завдання по створенню потужностей по переробці вторинної сировини;

завдання по розробці нових і удосконалених діючих технологічних процесів для більш ефективного використання вторинної сировини.

У зв'язку з цим міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам забезпечити:

розробку проектів штанів використання вторинної сировини відповідно до встановлених показників, передбачаючи при цьому максимальне використання ніш сировини, виділення фінансових і матеріальних ресурсів для розвитку потужностей по заготівлі та переробці вторинної сировини;

подання вказаних проектів планів Держплану УРСР і Держпостачу УРСР одночасно з проектами планів по міністерству, відомству УРСР, області /місту/ для узагальнення і подання їх у встановлені строки Держплану СРСР і Держпостачу СРСР.

Держплану СРСР і Держпостачу СРСР доручено розробити і затвердити у 3-місячний строк номенклатуру вторинної сировини, завданім до заготівлі та використанню якої повинні передбачатись у планах.

6. Встановити, що міністерства і відомства УРСР несуть відповідальність за заготівлю і здачу вторинної сировини підвідомчими. підприємствами і організаціями, а виконкоми обласних, міських і районних Рад народних депутатів, Держпостач СРСР і Укоопспілка - за заготівлю вторинної сировини у населення.

7. Виконкомам обласних, міських і районних Рад народних депутатів:

затверджувати щороку житлово-експлуатаційним організаціям, незалежно від їх відомчого підпорядкування, завдання по заготівлі і здачі вторинної сировини;

забезпечити виділення в житлово-експлуатаційних конторах та управліннях будинками осіб, відповідальних за збирання вторинної сировини і здачу її заготівельним організаціям, а також виділення приміщень і площадок для тимчасового зберігання цієї сировині;

здійснювати систематичний контроль за виконанням планів заготівель і здачі вторинної сировини, заслуховувати з цих питань керівник працівників підприємств і організацій-здавальників і заготівельних організацій та подавати їм необхідну допомогу.

8. Держпостачу УРСР, Головнафтохімпрому УРСР, Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерству промислового будівництва УРСР забезпечити в 1981 - 1985 роках будівництво і введення у дію потужностей по виробництву облагородженої паперової маси на базі використання макулатури і целюлози, по-переробці вторинних текстильних матеріалів, вторинної полімерної сировини, і зношених шин, а також виробничо-складських площ для обробки і зберігання вторинної сировини згідно з додатками N 3 і 4.

9. Держпостачу УРСР, Укоопспілці, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам забезпечити відкриття в 1981 - 1985 роках приймальних пунктів-магазинів по збиранню вторинної сировини згідно з додатком N 5.

Облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам здійснювати будівництво вказаних приймальних пунктів-магазинів і виділення приміщень для них у новобудованих жилих будинках в порядку, передбаченому підпунктом "б" пункту 4 та пунктами 8 і 11 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 13 вересня 1960 р. N 1563 щодо торговельних підприємств. Надавати заготівельним організаціям по заготівлі вторинної сировини частину приміщень, що вивільняються підприємствами торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення, аптеками та іншими організаціями, для відкриття приймальних пунктів - магазинів.

Рада Міністрів СРСР продовжила до 1 січня 1986 р. строк чинності пунктів 1 і 3 постанови Ради Міністрів СРСР від 8 квітня 1975 р N 271 /підпункти "а" і "в" пункту 3 розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28 квітня 1975 р. N 275/.

10. Пункт 10 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 22.08.91 р. N 166)

11. Міністерству торгівлі УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам збільшити кількість дрібних промислових товарів підвищеного попиту, що виділяються заготівельним організаціям Держпостачу УРСР, з урахуванням їх замовлень, для зустрічного продажу населенню.

Відпуск цих товарів заготівельним організаціям провадити без, зарахування в ліміт дрібного опту, а обсяг продажу зараховувати у виконання плану товарообороту торговельній організацій.

Державному комітету УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі передбачати продаж населенню за здану макулатуру до 10 процентів тиражу художньої літературі, що реалізується через роздрібну торгівлю. Порядок реалізації, перелік книг і міст, де провадиться продаж літератури, визначається Комітетом разом з Держпостачем УРСР.

12. Міністерству промисловості будівельних матеріалів УРСР розробити і здійснити в 1981 році заходи по підвищенню якості покрівельного картону, що виробляється на основі використання вторинної текстильної сировини з високим вмістом хімічних і синтетичних волокон, а також низькосортних шерстяних і бавовняних відходів.

13. Міністерству житлово-комунального господарства УРСР разом з обл/міськ/виконкомами за погодженням з Держбудом УРСР і Міністерством охорони здоров'я УРСР подати Держплану УРСР до 1 вересня 1980 р. пропозиції про будівництво у великих містах і курортних, зонах заводів по промисловій переробці твердих побутових відходів з добуванням з цих відходів всіх цінних компонентів і використанням тепла, що одержується при спалюванні відходів.

Держплану УРСР розглянути вказані матеріали і в місячний отрок внести відповідні пропозиції до Ради Міністрів УРСР для подання Держпостачу СРСР.

14. Встановити, що починаючи з 1980 року Укрсільгоспхімія здійснює відпуск нової поліетиленової плівки колгоспам, радгоспам та іншим організаціям при умові обов'язкової здачі ними заготівельним організаціям вторинних ресурсів системи Держпостачу УРСР і заготівельним організаціям Укоопспілки не менше 40 процентів поліетиленової плівки і 60 процентів поліетиленових, мішків з-під мінеральних добрив, одержаних у попередньому році.

Організацію здачі використаної поліетиленової плівки і поліетиленових мішків колгоспами, радгоспами та іншими організаціями покласти на Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, Міністерство харчової промисловості УРСР і Головплодвинпром УРСР.

15. Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці, міністерствам і відомствам УРСР, які мають підприємства громадського харчування, санаторії, пансіонати, будинки відпочинку, дошкільні дитячі заклади, інтернати, забезпечити збирання і здачу заготівельним організаціям харчових кісток.

16. Для забезпечення Київського картонно-паперового комбінату Держпостачу УРСР макулатурою в обсязі 250 - 275 тис. тонн на рік Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР і Міністерству промислового будівництва УРСР здійснити у 1982 - 1985 роках будівництво баз концентрації макулатури і автопідприємства згідно з додатком N 6.

17. Міністерству автомобільного транспорту УРСР:

при знятті з експлуатації в автогосподарствах автобусів, що пройшли амортизаційний пробіг, передбачати за погодженням з Держпланом УРСР передачу їх заготівельним організаціям Держпостачу УРСР для переобладнання на пересувні /виїзні/ пункти по прийому вторинної сировини від населення;

забезпечувати виділення заготівельним організаціям за їх замовленнями для перевезення вторинної сировини автомобільного транспорту в межах лімітів Держпостачу УРСР на перевезення вантажів транспортом загального користування;

Встановити, що транспорт заготівельних організацій, зайнятий за перевезенні вторинної сировини, використовується тільки за прямим призначенням.

18. З метою уточнення зон діяльності заготівельних організацій Держпостачу УРСР і Укоопспілки затвердити перелік міст і селищ міського типу, в яких заготівлю вторинної сировини здійснюють заготівельні організації Держпостачу УРСР, згідно з додатком N 7. У всіх інших населених пунктах заготівлю вторинної сировини провадять організації Укоопспілки.

19. Пункт 19 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 09.08.88 р. N 226)

20. Прийняти пропозиції Держпостачу УРСР:

про перетворення Головного управління по заготівлі, первинній обробці і збуту вторинної сировини при Держпостачі УРСР в Головне управління по заготівлях, поставках і використанню вторинних матеріальних ресурсів /Укрголоввторресурси/ при Держпостачі УРСР;

про організацію в центральному апараті Держпостачу УРСР управління вторинних матеріальних ресурсів чисельністю 15 чоловік.

Збільшення чисельності центрального апарату Держпостачу УРСР провести в межах чисельності, фонду заробітної плати і витрат на утримання апарату управління Комітету, що виділяються для цієї мети Держпостачем СРСР.

Держпостачу УРСР разом з Київським міськвиконкомом розглянути питання про забезпечення Укрголоввторресурсів необхідними службовими приміщеннями.

21. Покласти на Держпостач УРСР здійснення контролю за збиранням, зберіганням, первинною обробкою і переробкою вторинної сировини /крім лому і відходів чорних і кольорових металів/ на підприємствах, в організаціях і на будовах незалежно від їх відомчого підпорядкування.

22. Взяти до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від 25 січня 1980 р. N 65 "Про заходи по дальшому поліпшенню використання вторинної сировини в народному господарстві":

1) Доручила:

а) Міністерству нафтопереробної і нафтохімічної промисловості СРСР забезпечити розробку разом з Держпостачем СРСР в першому півріччі 1981 р. проектів підприємств по комплексній переробці зношених шин, включаючи великогабаритні і з металокордом, потужністю 25 і 50 тис. тонн на рік та в 1980 році - технічної документації на переробку вказаних шин;

б) Міністерству енергетики і електрифікації СРСР разом з Міністерством промисловості будівельних матеріалів СРСР та іншими заінтересованими міністерствами і відомствами розробити і подати в 1 кварталі 1980 р. Держплану СРСР пропозиції про збільшення використання в 1981 - 1985 роках золи і шлаків теплових електростанцій.

Держплану СРСР доручено врахувати вказані пропозиції при підготовці проекту Державного плану економічного і соціального розвитку СРСР на 1981 - 1985 роки;

в) Державному комітету СРСР по стандартах передбачати разом з відповідними міністерствами і відомствами в планах стандартизації на 1981 - 1985 роки розробку нових і перегляд діючих стандартів і технічних умов на вторинну сировину і на продукцію, яка може випускатись або випускається на основі її переробки, маючи на увазі більш повне використання вторинної сировини;

г) ЦСУ СРСР, Держпостачу СРСР, Держплану СРСР і Державному комітету СРСР по гідрометеорології і контролю природного середовища розробити з урахуванням інвентаризації виробничих відходів, яка проводиться у 1980 році, а також пропозицій заінтересованих міністерств і відомств і ввести у 1982 році державну статистичну звітність про обсяги відходів вторинної сировини, що утворюються.

2) Встановила, що починаючи з 1981 року 50 процентів виробів /за винятком картонно-паперової продукції/, що виробляються з вторинної сировини або з доданням не більше 25 процентів первинної сировини на підприємствах і в організаціях, розташованих на території союзної республіки, залишається в розпорядженні Ради Міністрів союзної республіки.

3) Встановила, що будівництво нових і розширення діючих підприємств по переробці вторинної сировини за винятком сміттєпереробних (сміттєспалювальних) заводів здійснюється міністерствами і відомствами за погодженням з Держпостачем СРСР.

(підпункт 3 пункту 22 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Ради Міністрів Української РСР від 01.03.88 р. N 103-р)

4) Дозволила міністерствам, які здійснюють підрядні роботи по будівництву об'єктів по заготівлі і переробці вторинної сировини, що фінансуються за рахунок відрахувань від прибутку виробничо-заготівельної діяльності організацій вторинних матеріальних ресурсів, перевиконувати завдання по будівельно-монтажних роботах і зараховувати їх у виконання плану по фактично виконаних обсягах.

5) Встановила, що преміювання працівників підприємств і організацій залізничного і водного транспорту, які відзначились в організації роботи по збиранню, зберіганню, здачі і відвантаженню вторинної сировини, провадиться за рахунок відрахувань, здійснюваних підприємствами і організаціями вторинних ресурсів системи Держпостачу СРСР і заготівельних організацій Центроспілки від заготівельної вартості вторинної сировини, з витратою на цю мету до 2 процентів цієї вартості, а працівники радянських організацій, за виконанім вказаних робіт преміюються відповідно до пункту 4 постанови Ради Міністрів СРСР від 26 серпня 1952 р. N 3885 /підпункт "в" пункту 8 постанови Ради Міністрів СРСР від 9 жовтня 1952 р. N 3393/.

Держпостачу СРСР доручено затвердити за погодженням з Державним комітетом СРСР по праці і соціальних питаннях і ВЦРПС розміри відрахувань від вартості заготовленої вторинної сировини залежно від її видів, а також порядок преміювання вказаних працівників.

(абзац другий підпункту 5 пункту 22 втратив чинність в частині преміювання працівників виробничих галузей народного господарства згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 25.04.88 р. N 108)

6) Прийняла пропозиції:

а) Держпостачу СРСР:

про перетворення Головного управління по заготівлях, поставках і використанню вторинної сировини при Держпостачі СРСР в Головне управління по заготівлях, поставках і використанню вторинних матеріальних ресурсів /Союзголоввторресурси/ при Держпостачі СРСР;

про перетворення Всесоюзного проектно-конструкторського технологічного інституту вторинних ресурсів у Всесоюзний науково-дослідних, проектно-конструкторський і технологічний інститут вторинних ресурсів /ВІВР/ з покладенням на нього додатково функцій головної організації по проведенню науково-дослідних робіт з питань технології заготівлі, обробки і переробки вторинної сировини в народному господарстві;

б) Держпостачу СРСР і Міністерству хімічної промисловості про передачу харківського спеціального конструкторсько-технологічного бюро "Машприладпластик" з відання Міністерства хімічної промисловості у відання Держпостачу СРСР;

Держпостачу СРСР про створення на базі Харківського спеціального конструкторсько-технологічного бюро Всесоюзного науково-дослідного і проектно-технологічного інституту вторинних полімерів /ВНДІвторполімер/ з покладенням на цей інститут функцій головної організації по проведенню науково-дослідних, проектно-конструкторських і технологічних робіт з питань заготівлі, обробки і переробки вторинної полімерної сировини в народному господарстві.

Держпостачу СРСР дозволено збудувати у 1981 - 1984 роках у м. Харкові для цього інституту будинок лабораторного корпусу загальною площею 10 тис. кв. метрів.

7) Дозволила Союзголоввторресурсам при Держпостачі СРСР:

створити в системі Головного управління єдиний фонд розвитку заготівельної мережі і потужностей по заготівлі, обробці і переробці вторинної сировини за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні організацій по заготівлі, обробці і переробці вторинної сировини відповідно до пункту 1 постанови Ради Міністрів СРСР від 8 квітня 1975 р. N 271 /підпункт "а" пункту 3 розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28 квітня 1975 р. N 275/;

перерозподіляти в разі необхідності кошти вказаного фонду по союзних республіках.

Дозволила підприємствам і організаціям по заготівлі, обробці і переробці вторинної сировини системи Держпостачу СРСР відраховувати в централізований фонд для преміювання за створення і впровадження нової техніки один процент фонду заробітної плати працівників цих підприємств і організацій;


абзац п'ятий підпункту 7 пункту 22 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 30.09.83 р. N 416)

фінансувати будівництво тих, що знову розпочинаються, і перехідних об'єктів по заготівлі, обробці і переробці вторинної сировини, незалежно від кошторисної вартості, в міру надходження коштів на рахунки забудовників, без нагромадження їх на повний річний обсяг робіт.


8) Підпункт 8 пункту 22 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 28.03.91 р. N 76)

23. Державному комітету УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі, Державному комітету УРСР по телебаченню і радіомовленню, Державному комітету УРСР по кінематографії і Товариству "Знання" Української РСР розширити випуск інформаційної, науково-популярної і освітньої літератури, а також, кінофільмів з питань раціонального використання вторинної сировини, систематично висвітлювати ці питання по радіо і телебаченню.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 37

 

Додаток N 1
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 10 квітня 1980 р. N 229

ЗАВДАННЯ
Держпостачу УРСР, Укоопспілці, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам по заготівлі макулатури, вторинних текстильних матеріалів, вторинної полімерної сировини, зношених шин і склобою на 1981, 1985 і 1990 роки

/тис. тонн/

 

1981 рік

1985 рік

1990 рік

Всього

В т. ч. за рахунок збору у населення

Держпостач УРСР

Укоопспілка

Всього

В т. ч. за рахунок збору у населення

Держпостач УРСР

Укоопспілка

Всього

в т. ч. за рахунок збору у населення

Держпостач УРСР

Укоопспілка

Всього

в т. ч. за рахунок збору у населення

Всього

в т. ч. за рахунок збору у населення

Всього

в т. ч. за рахунок і збору у населення

Всього

в т. ч. за рахунок збору у населення

Всього

в т. ч. за рахунок збору у населення

Всього

в т. ч. за рахунок збору у населення

Макулатура

Всього по УРСР

435

190,7

340,6

100,7

94,4

90

594

262

468

138,7

126

123,3

802

354

629,6

186,3

172,4

167,7

в тому числі по областях:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька

9,2

5,3

5,3

1,6

3,9

3,7

12,5

7,3

7,2

2,1

5,3

5,2

17,1

10,2

9,7

2,9

7,4

7,3

Волинська

3,9

2,6

1,7

0,5

2,2

2,1

5,8

3,9

2,5

0,7

3,3

3,2

8

5,4

3,4

0,9

4,6

4,5

Ворошиловградська

17

7,3

13,6

4

3,4

3,3

23,4

10,1

18,7

5,5

4,7

4,6

31,7

13,8

25,2

7,4

6,5

6,4

Дніпропетровська

30

11,5

26

7,7

4

3,8

41,9

15,9

36,5

10,6

5,4

5,3

56,8

21,6

49,2

14,2

7,6

7,4

Донецька

39,5

13,9

36,1

10,7

3,4

3,2

54,7

19,14

50

14,8

4,7

4,6

73,9

26,1

67,3

19,7

6,6

6,4

Житомирська

9,6

4,4

5,8

0,8

3,8

3,6

13,1

6,2

7,9

1,1

5,2

5,1

18,1

8,6

10,9

1,6

7,2

7

Закарпатська

6,8

4,8

2,5

0,7

4,3

4,1

9,3

6,5

3,7

1

5,6

5,5

12,7

9

4,9

1,4

7,8

7,6

Запорізька

19

7,8

15,6

4,6

3,4

3,2

26,6

11

21,9

6,4

4,7

4,6

36,1

15

29,5

8,6

6,6

6,4

Івано-Франківська

5,8

3,5

3,1

0,9

2,7

2,6

8,5

5

4,6

1,3

3,9

3,7

11,6

7

6,2

1,7

5,4

5,3

Київська

9,4

6,4

3,1

0,4

6,3

6

12

8,2

4,3

0,6

7,7

7,6

15,9

10,5

6

0,9

9,9

9,6

Кіровоградська

7,1

4

4,3

1,3

2,8

2,7

10,1

5,7

6

1,7

4,1

4

13,7

7,9

8

2,3

5,7

5,6

Кримська

22,3

8,3

18,2

4,5

4,1

3,8

30,5

11,7

25

6,3

5,5

5,4

41,2

15,6

33,6

8,2

7,6

7,4

Львівська

30,3

13,1

24

7,1

6,3

6

43,2

17,4

35,4

9,8

7,8

7,6

57,5

22,8

47,6

13,2

9,9

9,6

Миколаївська

9,5

5,7

6,1

2,5

3,4

3,2

14,6

7,4

10,1

3

4,5

4,4

19,9

10,1

13,6

4

6,3

6,1

Одеська

21

8,2

17,7

5,1

3,3

3,1

30,5

12,1

25,8

7,5

4,7

4,6

41,3

16,5

34,7

10,1

6,6

6,4

Полтавська

9,8

5,3

6,3

1,9

3,5

3,4

12,7

7,2

7,9

2,5

4,8

4,7

17,4

9,9

10,7

3,4

6,7

6,5

Ровенська

3,5

2,6

1,2

0,4

2,3

2,2

5,2

3,8

1,8

0,5

3,4

3,3

7,1

5,3

2,4

0,7

4,7

4,6

Сумська

10,1

5,3

6,7

2

3,4

3,3

13,1

7,3

8,4

2,7

4,7

4,6

17,9

10,1

11,3

3,7

6,6

6,4

Тернопільська

4,7

3,3

1,8

0,5

2,9

2,8

6,6

4,7

2,5

0,7

4,1

4

9

6,5

3,3

1

5,7

5,5

Харківська

42,1

15,7

37,3

11,1

4,8

4,6

53,5

21,4

47

15

6,5

6,4

72,2

29,1

63,2

20,4

9

8,7

Херсонська

10

4,1

7,4

1,6

2,6

2,5

11,3

5,7

7,7

2,2

3,6

3,5

15,4

8

10,3

3

5,1

5

Хмельницька

7,5

4,6

4

1,2

3,5

3,4

10,4

6,4

5,5

1,6

4,9

4,8

14,2

8,8

7,4

2,2

6,8

6,6

Черкаська

9,5

5

5

0,7

4,5

4,3

12,8

6,8

6,9

1

5,9

5,8

17,9

9,5

9,6

1,5

8,3

8

Чернівецька

5,6

2,7

3,9

1,1

1,7

1,6

7,8

4,1

5,3

1,6

2,5

2,5

10,8

5,6

7,2

2,1

3,6

3,5

Чернігівська

13,9

8,4

6

0,9

7,9

7,5

16,8

9,6

8,3

1,3

8,5

8,3

21,7

11,7

11,5

1,8

10,2

9,9

м. Київ

74,9

25,2

74,9

25,2

 

 

102,9

34,8

102,9

34,8

-

-

137,3

46,3

137,3

46,3

 

 

м. Севастополь

3

1,7

3

1,7

-

-

4,2

2,4

4,2

2,4

-

-

5,6

3,1

5,6

3,1

-

-

Вторинні текстильні матеріали

Усього по УРСР

104,7

68,1

61,7

25,8

43

42,3

157

103

92,3

42,4

64,7

60,6

216

143

126,1

55,3

89,9

87,7

в тому числі по областях:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька

3,4

2,8

1

0,4

2,4

2,4

5,2

4,2

1,5

0,8

3,7

3,4

7,2

5,9

2,1

0,9

5,1

5

Волинська

2,6

2,2

0,5

0,2

2,1

2

3,8

3,2

0,7

0,3

3,1

2,9

5,3

4,6

1

0,4

4,3

4,2

Ворошиловградська

4,3

2,6

3

1,3

1,3

1,3

6,6

4,2

4,5

2,2

2,1

2

9

5,6

6,1

2,7

2,9

2,9

Дніпропетровська

6,4

3,5

4,8

2

1,6

1,5

9,6

5,7

7,3

3,5

2,3

2,2

13,1

7,6

9,9

4,4

3,2

3,2

Донецька

10,6

5,2

9,1

3,8

1,5

1,4

15,8

8,3

13,6

6,2

2,2

2,1

21,6

11,2

18,5

8,2

3,1

3

Житомирська

4,2

2,8

1,8

0,4

2,4

2,4

6,3

4,2

2,7

0,8

3,6

3,4

8,7

5,7

3,8

0,9

4,9

4,8

Закарпатська

2,9

2,2

1,2

0,5

1,7

1,7

4,5

3,3

1,9

0,9

2,6

2,4

6,1

4,6

2,5

1,1

3,6

3,5

Запорізька

3,5

2,1

2,4

1

1,1

1,1

5,1

3,3

3,4

1,7

1,7

1,6

7,2

4,5

4,8

2,2

2,4

2,3

Івано-Франківська

2,6

2,2

0,8

0,4

1,8

1,8

4

3,2

1,2

0,6

2,8

2,6

5,5

4,5

1,7

0,7

3,8

3,8

Київська

3,6

2,6

1,1

0,2

2,5

2,4

5,4

3,8

1,7

0,3

3,7

3,5

7,4

5,3

2,3

0,3

5,1

5

Кіровоградська

1,7

1,4

0,5

0,2

1,2

1,2

2,7

2,1

0,8

0,4

1,9

1,7

3,7

3

1,1

0,5

2,6

2,5

Кримська

3,4

2

2,2

0,8

1,2

1,2

5,1

3,2

3,3

1,5

1,8

1,7

7,1

4,3

4,5

1,8

2,6

2,5

Львівська

6,9

4,5

4

1,6

2,9

2,9

10,1

6,2

6

2,4

4,1

3,8

13,7

9

8,1

3,5

5,6

5,5

Миколаївська

2,8

1,5

1,8

0,5

1

1

4,3

2,6

2,7

1,1

1,6

1,5

5,9

3,5

3,6

1,3

2,3

2,2

Одеська

5,7

3,6

4

1,9

1,7

1,7

8,6

5,5

6

3

2,6

2,5

11,9

7,2

8,2

3,6

3,7

3,6

Полтавська

3

2,3

1,2

0,5

1,8

1,8

4,5

3,4

1,8

0,9

2,7

2,5

6,1

4,7

2,4

1,1

3,7

3,6

Ровенська

2

1,7

0,5

0,2

1,5

1,5

3

2,5

0,8

0,4

2,2

2,1

4,3

3,4

1,1

0,4

3,2

3

Сумська

2,8

2

1,3

0,5

1,5

1,5

4,2

3,1

1,9

0,9

2,3

2,2

5,9

4,4

2,6

1,2

3,3

3,2

Тернопільська

2,5

2,2

0,4

0,2

2,1

2

3,6

3,2

0,5

0,3

3,1

2,9

5

4,5

0,7

0,3

4,3

4,2

Харківська

8,3

4,4

6,6

2,8

1,7

1,6

12,5

6,3

9,9

3,9

2,6

2,4

17,1

9,6

13,6

6,1

3,5

3,5

Херсонська

2

1,4

1,1

0,5

0,9

0,9

3

2,2

1,7

1

1,3

1,2

4,2

2,9

2,3

1,1

1,9

1,8

Хмельницька

2,6

2,2

0,7

0,3

1,9

1,9

3,9

3,2

1

0,5

2,9

2,7

5,4

4,5

1,4

0,6

4

3,9

Черкаська

2,7

2,1

0,8

0,2

19

1,9

4,1

3,2

1,2

0,5

2,9

2,7

5,6

4,5

1,6

0,6

4

3,9

Чернівецька

2,6

1,9

1,2

0,5

1,4

1,4

3,9

2,9

1,8

0,9

2,1

2

5,4

3,9

2,5

1,1

2,9

2,8

Чернігівська

4,4

2,5

2,5

0,7

1,9

1,8

6,5

3,8

3,7

1,2

2,8

2,6

8,9

5,3

5

1,5

3,9

3,8

м. Київ

6,6

3,8

6,6

3,8

-

-

9,8

5,6

9,8

5,6

-

-

13,4

8,1

13,4

8,1

-

-

м. Севастополь

0,6

0,4

0,6

0,4

-

-

0,9

0,6

0,9

0,6

-

-

1,3

0,7

0,3

0,7

-

-

Вторинна полімерна сировина

Всього по УРСР

6,3

1

2,6

0,9

3,7

0,1

30

3,7

12

3,3

18

0,4

63,5

6,6

24,1

5,8

39,4

0,8

в тому числі по областях:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька

0,105

0,004

0,005

0,001

0,1

0,003

0,491

0,016

0,006

0,001

0,485

0,015

1,073

0,032

0,008

0,002

1,065

0,03

Волинська

0,052

0,003

0,012

0,001

0,04

0,002

0,21

0,013

0,01

0,003

0,2

0,01

0,445

0,025

0,02

0,005

0,425

0,02

Ворошиловградська

0,4

0,075

0,2

0,069

0,2

0,006

2,8

0,52

1,83

0,5

0,97

0,02

5,8

0,92

3,68

0,88

2,12

0,04

Дніпропетровська

0,395

0,071

0,185

0,065

0,21

0,006

1,83

0,245

0,81

0,225

1,02

0,02

3,895

0,435

1,66

0,395

2,235

0,04

Донецька

0,54

0,111

0,3

0,104

0,24

0,007

2,47

0,38

1,3

0,36

1,17

0,02

5,17

0,67

2,61

0,63

2,56

0,04

Житомирська

0,06

0,012

0,01

0,01

0,05

0,002

0,355

0,035

0,115

0,025

0,24

0,01

0,755

0,055

0,23

0,23

0,525

0,025

Закарпатська

0,088

0,005

0,018

0,002

0,07

0,003

0,37

0,023

0,03

0,008

0,34

0,015

0,805

0,04

0,06

0,01

0,745

0,03

Запорізька

0,899

0,269

0,769

0,265

0,13

0,004

4,06

0,96

3,43

0,945

0,63

0,015

8,24

1,695

6,86

1,665

1,38

0,03

Івано-Франківська

0,065

0,004

0,01

0,001

0,055

0,003

0,28

0,018

0,01

0,003

0,27

0,015

0,61

0,035

0,02

0,005

0,59

0,03

Київська

0,48

0,01

-

-

0,48

0,01

2,35

0,04

0,015

0,015

2,335

0,025

5,16

0,1

0,05

0,05

5,11

0,05

Кіровоградська

0,07

0,002

-

-

0,07

0,002

0,34

0,01

-

-

0,34

0,01

0,75

0,02

-

-

0,75

0,02

Кримська

0,593

0,016

0,013

0,006

0,58

0,01

3,006

0,072

0,186

0,052

2,82

0,02

6,547

0,127

0,372

0,087

6,175

0,04

Львівська

0,35

0,093

0,23

0,089

0,12

0,004

2,005

0,406

1,42

0,386

0,585

0,02

4,13

0,72

2,85

0,68

1,28

0,04

Миколаївська

0,132

0,006

0,002

0,002

0,13

0,004

0,67

0,045

0,04

0,03

0,63

0,015

1,46

0,09

0,08

0,06

1,38

0,03

Одеська

0,236

0,006

0,006

-

0,23

0,006

1,25

0,02

0,13

-

1,12

0,02

2,71

0,04

0,26

-

2,45

0,04

Полтавська

0,09

0,002

-

-

0,09

0,002

0,493

0,024

0,053

0,014

0,44

0,01

1,065

0,045

0,105

0,025

0,96

0,02

Ровенська

0,03

0,002

-

-

0,03

0,002

0,145

0,01

-

-

0,145

0,01

0,32

0,02

-

-

0,32

0,02

Сумська

0,08

0,002

-

-

0,08

0,002

0,427

0,022

0,037

0,012

0,39

0,01

0,94

0,045

0,085

0,02

0,855

0,025

Тернопільська

0,32

0,067

0,2

0,064

0,12

0,003

0,96

0,103

0,37

0,083

0,59

0,02

1,898

0,185

0,508

0,145

1,29

0,04

Харківська

0253

0,097

0,26

0,09

0,27

0,007

2,49

0,334

1,18

0,314

1,31

0,02

5,23

0,595

2,36

0,555

2,87

0,04

Херсонська

0,131

0,005

0,001

0,001

0,13

0,004

0,67

0,05

0,04

0,03

0,63

0,02

1,46

0,09

0,08

0,05

1,38

0,04

Хмельницька

0,3

0,081

0,21

0,079

0,09

0,002

0,748

0,12

0,308

0,105

0,44

0,015

1,716

0,211

0,756

0,181

0,96

0,03

Черкаська

0,08

0,012

0,01

0,01

0,07

0,002

0,45

0,04

0,11

0,025

0,34

 

0,97

0,06

0,22

0,03

0,75

0,03

Чернівецька

0,04

0,003

0,005

0,001

0,035

0,002

0,176

0,016

0,006

0,001

0,17

0,015

0,378

0,027

0,008

0,002

0,37

0,025

Чернігівська

0,09

0,012

0,01

0,01

0,08

0,002

0,55

0,055

0,16

0,04

0,39

0,015

1,155

0,075

0,3

0,05

0,855

0,025

м. Київ

0,14

0,03

0,14

0,03

-

 

0,35

0,105

0,35

0,105

-

 

0,71

0,21

0,71

0,21

-

 

м. Севастополь

0,004

 

0,004

-

-

 

0,054

0,018

0,054

0,018

-

 

0,108

0,033

0,108

0,033

-

 

 

1981 рік

1985 рік

1990 рік

Всього

в тому числі

Всього

В т. ч. за рахунок збору у населення

Держпостач УРСР

Укоопспілка

Всього

в т. ч. за рахунок збору у населення

Держпостач УРСР

Укоопспілка

Держпостач УРСР

Укооп-
спілка

Всього

в т. ч. за рахунок і збору у населення

Всього

в т. ч. за рахунок збору у населення

Всього

в т. ч. за рахунок збору у населення

Всього

в т. ч. за рахунок збору у населення

Зношені шини

Всього по УРСР

74,3

36,5

38

140

8,8

69

4,3

71

4,5

254

12

124,3

5,9

129,7

6,1

в тому числі по областях:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька

2,4

0,4

2

4,5

0,3

0,8

0,1

3,7

0,2

8,3

0,4

1,5

0,1

6,8

0,3

Волинська

1,2

0,3

0,9

2,2

0,1

0,5

0,2

1,7

0,1

4

0,2

0,9

 

3,1

0,2

Ворошиловградська

3,4

1,8

1,6

6,3

0,4

3,3

0,2

3

0,2

11,6

0,6

6

0,3

5,6

0,3

Дніпропетровська

5,7

4

1,1

10,7

0,7

7,5

0,5

3,2

0,2

19,1

0,9

13,3

0,6

5,8

0,3

Донецька

7,4

5,9

1,5

14,1

0,9

11,3

0,7

2,8

0,2

25,5

1,2

20,3

1

5,2

0,2

Житомирська

2,7

0,7

2

5

0,4

1,3

0,2

3,7

0,2

9,1

0,6

2,3

0,3

6,8

0,3

Закарпатська

1,3

0,4

0,9

2,4

0,2

0,4

0,1

1,7

0,1

4,4

0,3

1,3

0,1

3,1

0,2

Запорізька

3,1

1,6

1,5

5,8

0,4

3

0,2

2,8

0,2

10,7

0,4

5,6

0,2

5,1

0,2

Івано-Франківська

2,3

0,8

1,5

4,3

0,3

1,5

0,1

2,8

0,2

7,7

0,3

2,7

0,1

5

0,2

Київська

2,7

0,8

1,9

5

0,3

1,5

0,1

3,5

0,2

9,1

0,4

2,6

0,1

6,5

0,3

Кіровоградська

2,1

0,5

1,6

4

0,3

0,9

0,1

3,1

0,2

7,2

0,4

1,6

0,1

5,6

0,3

Кримська

3,5

1,9

1,6

6,4

0,4

3,5

0,2

2,9

0,2

11,8

0,6

6,4

0,3

5,4

0,3

Львівська

4,7

2,8

1,9

8,8

0,4

5,3

0,2

3,5

0,2

15,9

0,8

9,6

0,5

6,3

0,3

Миколаївська

2,8

1,2

1,6

5,2

0,3

2,3

0,1

2,9

0,2

9,4

0,4

4

0,1

5,4

0,3

Одеська

3

1,6

1,4

5,5

0,4

3

0,2

2,5

0,2

10,3

0,5

5,6

0,3

4,7

0,2

Полтавська

2,5

0,8

1,7

4,7

0,3

1,5

3,2

3,2

0,2

8,5

0,4

2,7

0,1

5,8

0,3

Ровенська

1,6

0,3

1,3

3,1

0,2

0,6

-

2,5

0,2

5,6

0,3

1,1

0,1

4,5

0,2

Сумська

1,9

0,6

1,3

3,7

0,3

1,2

0,1

2,5

0,2

6,7

0,3

2,2

0,1

4,5

0,2

Тернопільська

1,7

0,4

1,3

3,2

0,1

0,8

-

2,4

0,1

5,7

0,3

1,4

0,1

4,3

0,2

Харківська

4,5

3,1

1,4

8,5

0,5

5,9

0,4

2,6

0,1

15,4

0,7

10,7

0,5

4,7

0,2

Херсонська

2

0,4

1,6

3,8

0,3

0,8

0,1

3

0,2

6,9

0,3

1,5

0,1

5,4

0,2

Хмельницька

2,6

0,9

1,7

5

0,3

1,8

0,1

3,2

0,2

9

0,5

3,2

0,2

5,8

0,3

Черкаська

2,2

0,5

1,7

4,1

0,3

0,9

0,1

3,2

0,2

7,6

0,5

1,7

0,2

5,9

0,3

Чернівецька

1,2

0,3

0,9

2,4

0,1

0,6

-

1,8

0,1

4,2

0,1

1

-

3,2

0,1

Чернігівська

2,3

0,8

1,5

4,4

0,5

1,6

0,3

2,8

0,2

8

0,5

2,8

0,3

5,2

0,2

м. Київ

3,1

3,1

-

5,8

-

5,8

 

-

 

10,4

 

10,4

 

-

 

м. Севастополь

0,6

0,6

 

1,1

0,1

1,1

0,1

 

 

1,9

0,1

1,9

0,1

-

 

 

1981 рік

1985 рік

1990 рік

Всього

в тому числі

Всього

В т. ч. за рахунок збору у населення

Держпостач УРСР

Укоопспілка

Всього

в т. ч. за рахунок збору у населення

Держпостач УРСР

Укоопспілка

Держпостач УРСР

Укоопспілка

Всього

в т. ч. за рахунок і збору у населення

Всього

в т. ч. за рахунок збору у населення

Склобій

Всього по УРСР

175

124,5

50,5

236

4

1661

4

70

434

14

306

14

128

в тому числі по областях:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька

5,8

2,7

3,1

8,1

0,1

3,8

0,1

4,3

14,8

0,3

7

0,3

7,8

Волинська

2,6

1,4

1,2

3,8

 

1,9

-

1,9

7,2

0,2

3,5

0,2

3,7

Ворошиловградська

13,2

11,6

1,6

17,5

0,4

15,3

0,4

2,2

32,6

1,2

28,5

1,2

4,1

Дніпропетровська

10,9

9,2

1,7

12,1

0,2

9,7

0,2

2,4

22,4

0,8

17,9

0,8

4,5

Донецька

17,3

16

13

28,6

0,7

26,7

0,7

1,9

53

2,3

49,5

2,3

3,5

Житомирська

5,5

3,7

1,8

7,9

0,2

5,4

0,2

2,5

14,9

0,7

10

0,7

4,9

Закарпатська

7,7

2,4

5,3

10

0,1

3,3

0,1

6,7

15,4

0,3

6,1

0,3

9,3

Запорізька

7,5

6,5

1

8,4

0,2

6,9

0,2

1,5

15,7

0,6

12,7

0,6

3

Івано-Франківська

3,1

1,9

1,2

4,5

0,1

2,7

0,1

1,8

8,4

0,2

5

0,2

3,4

Київська

3,4

0,8

2,6

4,8

0,1

1,1

0,1

3,7

9

0,3

2,2

0,3

6,8

Кіровоградська

3,3

1,9

1,4

4,1

-

2

-

2,1

7,7

0,1

3,6

0,1

4,1

Кримська

12,5

8,9

3,6

14,1

0,2

9,3

0,2

4,8

25,5

0,7

17,1

0,7

8,4

Львівська

9,9

8

1,9

14,2

0,3

11,4

0,3

2,8

26,2

0,9

21

0,9

5,2

Миколаївська

5,4

3,9

1,5

7,1

0,1

5

0,1

2,1

13,3

0,5

9,1

0,5

4,2

Одеська

12,9

11,3

1,6

15,4

0,3

13,1

0,3

2,3

28,9

1,1

24,2

1,1

4,7

Полтавська

6,7

2,7

4

8,4

0,1

3,7

0,1

4,7

14,8

0,3

6,7

0,3

8,1

Ровенська

2,7

0,9

1,8

3,8

-

1,3

-

2,5

7

0,1

2,3

0,1

4,7

Сумська

3,8

2,5

1,3

5,2

0,1

3,3

0,1

1,9

9,7

0,3

6

0,3

3,7

Тернопільська

3

1,4

1,6

4,4

0,1

2

0,1

2,4

8,3

0,2

3,7

0,2

4,6

Харківська

9,8

7,8

2

13,3

0,2

10,4

0,2

2,9

24,5

0,9

19,1

0,9

5,4

Херсонська

4,4

2,7

1,7

7,2

0,1

4,8

0,1

2,4

13,3

0,3

8,8

0,3

4,5

Хмельницька

3,4

1,7

1,7

4,9

0,1

2,4

0,1

2,5

9,2

0,2

4,4

0,2

4,8

Черкаська

5,4

2,8

2,6

7,6

0,1

4

0,1

3,6

14,2

0,6

7,4

0,6

6,8

Чернівецька

2,9

1,1

1,8

3,9

-

1,6

-

2,3

7,2

0,1

2,9

0,1

4,3

Чернігівська

3,3

2,1

1,2

4,9

0,1

3,1

0,1

1,8

9,2

0,5

5,7

0,5

3,5

м. Київ

6,9

6,9

-

10

-

10

-

-

18,3

-

18,3

-

-

м. Севастополь

17

17

-

1,8

0,1

1,8

0,1

-

3,3

0,3

3,3

0,3

 

Примітка.

Вказані завдання в разі необхідності можуть уточнюватись Держпланом УРСР і Держпостачем УРСР при розробці проектів річних планів економічного і соціального розвитку Української РСР.

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

Додаток N 2
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 10 квітня 1980 р. N 229

ЗАВДАННЯ
Мінліспрому УРСР, Мінхарчопрому УРСР, Мінчормету УРСР, Головнафтохімпрому УРСР, Головплодвинпрому УРСР по використанню відходів виробництва і попутних продуктів, що утворюються при виробництві основної продукції, на 1985 і 1990 роки

 

Одиниця виміру

1985 рік

1990 рік

Мінліспром УРСР

Кускові відходи лісопиляння

тис. куб. м

1375

1400

в тому числі:

 

 

 

кускові відходи

 

1128

1148

м'які деревні відходи /тирса, стружки/

 

247

252

Кора

- " -

6,4

6,4

Мінхарчопром УРСР

Післядріжджова барда /дріжджових заводів/

млн. тонн

0,4

0,8

Яблучні вичавки

тис. тонн

27,6

50

Плодові кісточки

- " -

0,9

1,5

Мінчормет УРСР

Шлак доменний

млн. тонн

21

20

Шлак сталеплавильний

- " -

6

11

Головнафтохімпром УРСР

Гумові відходи /вулканізовані і невулканізовані/

тис. тонн

8,8

9,8

в том числі гумотканні

- " -

5

6,8

Головплодвинпром УРСР

Виноградні вичавки

тис. тонн

88

106

Яблучні вичавки

- " -

 

18,2

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

Додаток N 3
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 10 квітня 1980 р. N 229

ЗАВДАННЯ
Держпостачу УРСР і Головнафтохімпрому УРСР по введенню в дію потужностей по виробництву облагородженої паперової маси, переробці вторинних текстильних матеріалів, вторинної полімерної сировини і зношених шин, а також виробничо-складських площ для обробки і зберігання вторинної сировини на 1981 - 1985 роки

 

Одиниця виміру

1981 - 1985 роки - всього

в тому числі по роках

1981

1982

1983

1984

1985

Держпостач УРСР

Виробництво облагородженої паперової маси

тис. тонн

25

-

25

-

-

-

Переробка вторинних текстильних матеріалів

 

 

 

 

 

 

 

Сортування вторинних текстильних матеріалів - всього

- " -

30

-

-

10

20

-

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

Київський виробничо-заготівельний трест

 

20

-

-

10

10

-

Харківський виробничо-заготівельний трест

 

10

-

-

-

10

-

Миття вторинних текстильних матеріалів - всього

- " -

6

-

-

2

4

-

в тому числі:

 

 

-

-

 

 

-

Київський виробничо-заготівельний трест

 

4

-

-

2

2

-

Харківський виробничо-заготівельний трест

 

2

-

-

-

2

-

Фарбування відходів хімічних волокон - Київська фабрика "Текстильсировина"

- " -

0,8

-

-

0,8

-

-

Виробництво нетканих матеріалів

 

 

 

 

 

 

 

Теплозвукоізоляційна основа під лінолеум - всього

млн. кв. м

10,1

-

1,2

4,9

-

4

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

Конотопська фабрика по переробці вторинної сировини, Сумська область

 

1,2

-

1,2

-

-

-

Львівська фабрика по переробці вторинної е сировини

 

4

-

-

4

-

-

Одеська ватино-ватна фабрика

 

0,9

-

-

0,9

-

-

Харківська ватна фабрика

 

4

-

-

-

-

4

Полотно в'язальне прошивне обтиральне - всього

- " -

19

1

-

5

7

6

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровське об'єднання "Дніпро"

 

6

1

-

5

-

-

Конотопська фабрика до переробці вторинної сировини

 

4

-

-

-

2

2

Харківська ватна фабрика

 

9

-

-

-

5

4

Матеріали технічного призначення - всього

- " -

5,2

-

-

-

-

5,2

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

Одеська ватино-ватна фабрика

 

3,2

-

-

-

-

3,2

Севастопольська фабрика "Зоря"

 

2

 

-

-

-

2

Переробка вторинної сировини - всього

тис. тонн

18

-

-

6

6

6

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

Донецька фабрика "Донецькпромсировина"

 

6

-

-

-

6

-

Київський виробничо-заготівельний трест, м. Чернігів

тис. тонн

6

-

-

-

-

6

Кримський виробничо-заготівельний трест, м. Красноперекопськ

 

6

-

-

6

-

-

Переробка зношених шин - Дніпропетровський виробничо-заготівельний трест, м. Кривий Ріг

- " -

12

-

-

-

12

-

Створення виробничо-складських площ для обробки і зберігання вторинної сировини

тис. кв. м

48

7

9

9

11

12

Головнафтохімпром УРСР

Виробництво регенерату

тис. тонн

2

-

-

-

-

2

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

Додаток N 4
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 10 квітня 1980 р. N 229

ЗАВДАННЯ
Держпостачу УРСР, Мінважбуду УРСР і Мінпромбуду УРСР по будівництву об'єктів по виробництву облагородженої паперової маси, по переробці вторинних текстильних матеріалів, вторинної полімерної сировини, зношених шин

Найменування об'єктів

Потужність

Рік початку і закінчення будівництва

Кошторисна вартість /тис. крб./

Обсяги капітальних вкладень по роках будівництва
/тис. крб./

Підрядна будівельна організація

1981

1982

1983

1984

1985

Всього

 

 

71800

1300

11300

30200

20000

9000

 

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підприємство по виробництву облагородженої паперової маси, м. Київ

25 тис. тонн на рік

1981 - 1982

1200

600

700

-

-

-

Мінпромбуд УРСР

Дніпропетровське об'єднання "Дніпро" /розширення/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

полотно в'язане прошивне обтиральне

6 млн. кв. на рік

1981 - 1983

900

200

300

100

-

-

Мінважбуд УРСР

Донецька фабрика "Донецькпромсировина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

переробка вторинних полімерних матеріалів

6 тис. тонн на рік

1983 - 1984

10200

-

-

4000

6200

-

- " -

Київська фабрика "Текстильсировина" /реконструкція/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фарбування відходів хімічних волокон

0,8 тис. тонн на рік

1982 - 1983

1500

-

700

800

-

-

Мінпромбуд УРСР

Конотопська фабрика по переробці вторинної сировини, Сумська область /розширення/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неткані матеріали

5,2 млн. кв. на рік

1981 - 1985

3600

600

600

700

800

900

Мінпромбуд УРСР

Львівська фабрика по переробці вторинної сировини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неткані матеріали

4 млн. кв. на рік

1982 - 1983

6000

-

2500

3500

-

-

- " -

Одеська ватино-ватна фабрика /розширення/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неткані матеріали

4,1 млн. кв. на рік

1982 - 1985

2200

-

500

500

600

600

- " -

Севастопольська фабрика "Зоря" /розширення/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неткані матеріалі

2 млн. кв. на рік

1983 - 1985

1200

-

-

300

400

500

- " -

Харківська ватна фабрика /розширення/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неткані матеріали

13 млн. кв. на рік

1983 - 1985

8000

-

-

2000

3000

3000

- " -

Завод по комплексній розробці зношених шин м. Кривий Ріг

12 тис. тонн на рік

1983 - 1984

8000

-

-

4000

4000

-

Мінважбуд УРСР

Завод по переробці вторинних полімерних матеріалів м. Красноперекопськ Кримської області

6 тис. тонн на рік

1982 - 1983

12000

-

5000

7000

-

-

Мінпромбуд УРСР

Завод по переробці вторинних полімерних матеріалів, м. Чернігів

6 тис. тонн на рік

1983 - 1985

12000

-

-

4000

4000

4000

- " -

Фабрики по переробці вторинної текстильної сировини - всього

 

 

5000

 

1000

3000

1000

 

 

в тому числі в містах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Києві

20 тис. тонн на рік

1982 - 1983

3000

-

1000

2000

-

-

- " -

Харкові

10 тис. тонн на рік

1983 - 1984

2000

-

-

1000

1000

-

- " -

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

Додаток N 5
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 10 квітня 1980 р. N 229

ЗАВДАННЯ
Держпостачу УРСР, Укоопспілці, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам по відкриттю приймальних пунктів - магазинів по збиранню вторинної сировини на 1981 - 1985 рр.

/одиниць/

 

1981 - 1985 роки

в тому числі

1981 рік

1982 рік

1983 рік

1984 рік

1985 рік

Всьо-
го

з них

Всьо-
го

з них

Всьо-
го 

з них

Всьо-
го

з них

Всьо-
го

з них

Всьо-
го

з них

Держ-
постач УРСР

Укооп-
спілка

Держ-
постач УРСР

Укооп-
спілка

Держ-
постач УРСР

Укооп-
спілка

Держ-
постач УРСР

Укооп-
спілка

Держ-
постач УРСР

Укооп-
спілка

Держ-
постач УРСР

Укооп-
спілка

Українська РСР - всього

461

261

200

92

52

40

93

53

40

93

53

40

92

52

40

91

51

40

в тому числі по областях:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька

19

8

11

4

2

2

4

2

2

4

1

3

4

2

2

3

1

2

Волинська

12

7

5

2

1

1

3

2

1

3

2

1

2

1

1

2

1

1

Ворошиловградська

21

13

8

4

2

2

4

3

1

5

3

2

4

3

1

4

2

2

Дніпропетровська

23

12

11

4

2

2

3

2

1

5

2

3

5

3

2

6

3

3

Донецька

24

15

9

5

3

2

5

3

2

3

2

1

5

3

2

6

4

2

Житомирська

13

8

5

3

2

1

2

1

1

3

2

1

3

2

1

2

1

1

Закарпатська

16

11

5

3

2

1

3

2

1

2

 

1

4

3

1

4

3

1

Запорізька

21

13

8

4

2

2

4

3

1

5

3

2

4

3

1

4

2

2

Івано-Франківська

14

6

8

2

1

1

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

2

1

Київська

18

6

12

3

1

2

4

1

3

1

1

2

4

2

2

4

1

3

Кіровоградська

11

5

6

3

1

2

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

Кримська

20

8

12

4

2

2

3

1

2

4

2

2

4

1

3

5

2

3

Львівська

21

10

11

4

2

2

5

2

3

5

3

2

4

1

3

3

2

1

Миколаївська

18

10

8

3

2

1

4

2

2

4

2

2

5

3

2

2

1

1

Одеська

26

14

12

4

2

2

6

3

3

5

3

2

5

3

2

6

3

3

Полтавська

17

10

7

4

3

1

8

2

1

4

2

2

2

1

1

4

2

2

Ровенська

11

6

5

3

2

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

Сумська

12

7

5

3

2

1

8

2

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

Тернопільська

11

5

6

3

1

2

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

Харківська

28

16

12

6

3

3

6

4

2

6

4

2

6

4

2

4

1

3

Херсонська

15

8

7

2

1

1

3

1

2

3

2

1

4

2

2

3

2

1

Хмельницька

18

9

3

4

2

2

4

2

2

4

2

2

3

1

2

3

2

1

Черкаська

14

9

5

3

2

1

3

2

1

3

2

1

2

1

1

3

2

1

Чернігівська

19

11

8

4

2

2

5

3

2

3

2

1

4

2

2

3

2

1

Чернівецька

12

7

5

2

1

1

2

1

1

3

2

1

2

1

1

3

2

1

м. Київ

20

20

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

м. Севастополь

7

7

-

2

2

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

2

2

-

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

Додаток N 6
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 10 квітня 1980 р. N 229

ЗАВДАННЯ
по будівництву баз концентрації макулатури і автопідприємства для забезпечення Київського картонно-паперового комбінату Держпостачу УРСР макулатурою

Місцезнаходження

Потужність /тис. т за рік/

Рік початку і закінчення будівництва

Кошторис на вартість /тис. крб./

Обсяги капітальних вкладень /тис. крб./ по роках

Підрядна будівельна організація

1982

1983

1984

1985

м. Донецьк

25

1982 - 1984

1,5

0,6

0,9

-

-

Мінважбуд УРСР

м. Запоріжжя

10

1983 - 1984

0,8

-

0,3

0,5

-

- " -

м. Дніпропетровськ

20

1983 - 1984

1,2

-

0,5

0,7

-

- " -

м. Харків

30

1983 - 1984

1,7

-

0,8

0,9

-

Мінпромбуд УРСР

м. Полтава

10

1983 - 1984

0,8

-

0,3

0,5

-

- " -

м. Конотоп

5

1982 - 1983

0,5

0,2

0,3

-

-

- " -

м. Київ /ПЗП-1/

30

1982 - 1984

1,7

0,5

0,6

0,6

 

- " -

- " - /ПЗП-2/

30

1982 - 1984

1.7

0,5

0,6

0,6

 

- " -

- " - /ПЗП-3/

20

1983 - 1985

1,2

-

0,4

0,4.

0,4

- " -

м. Чернігів

10

1982 - 1983

0,8

0,3

0,5

-

-

- " -

м. Черкаси

10

1983 - 1984

0,8

0,3

0,5

-

-

- " -

Автопідприємство на 200 автомобілів, м. Обухів Київської області

-

1982 - 1983

1,2

0,5

0,7

-

-

- " -

Примітка. Розробку проектно-кошторисної документації забезпечує у 1981 - 1982 роках інститут "Укрдіпропапір" Мінпапірпрому.

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

Додаток N 7
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 10 квітня 1980 р. N 229

ПЕРЕЛІК
міст і селищ міського типу, в яких заготівлю вторинної сировини здійснюють заготівельні організації Держпостачу УРСР

Області

Міста і селища міського типу

Вінницька

Вінниця

Могилів-Подільський

Волинська

Луцьк

Ковель

Ворошиловградська

Ворошиловград /включаючи: Олександрівськ, Щастя/

Антрацит

Брянка

Гірське

Золоте

Комунарськ

Красний Луч /включаючи Петровське/

Кіровськ

Краснодон /включаючи: Молодогвардійськ, Суходільськ/

Лисичанськ /включаючи: Привілля, Новодружеськ/

Первомайськ

Рубіжне

Ровеньки

Сєверодонецьк

Стаханов

Свердловськ /включаючи Червонопартизанськ/

Дніпропетровська

Дніпропетровськ

Дніпродзержинськ

Жовті Воді

Кривий Ріг

Марганець

Нікополь

Новомосковськ

Орджонікідзе

Павлоград

Донецька

Донецьк

Артемівськ

Дружківка

Добропілля

Дебальцеве

Дзержинськ

Горлівка

Єнакієве

Жданов

Костянтинівка

Краматорськ

Красноармійськ

Макіївка

Слов'янськ

Сніжне

Торез

Харцизьк

Шахтарськ

Житомирська

Житомир

Бердичів

Коростень

Новоград-Волинський

Закарпатська

Ужгород

Мукачеве

Запорізька

Запоріжжя

Бердянськ

Мелітополь

Токмак

Івано-Франківська

Івано-Франківськ

Коломия

Київська

Київ

Біла Церква

Бровари

Бориспіль

Васильків

Ірпінь

Переяслав-Хмельницький

Фастів

Кіровоградська

Кіровоград

Знам'янка

Олександрія

Кримська

Сімферополь /включаючи: Аерофлотський, Гресівський/

Севастополь /включаючи: Білокам'янськ, Качу/

Алушта /включаючи Фрунзенське/

Джанкої /включаючи Азовське/

Євпаторія /включаючи: Заозерне, Мирне, Новоозерне/

Керч

Красноперекопськ /включаючи Армянськ/

Феодосія /включаючи: Курортне, Новий Світ, Орджонікідзе, Планерське, Приморський, Щебетовку, Судак/

Ялта /включаючи: Алупку, Берегове, Ботанічне, Виноградне, Восход, Гаспру, Голубу Затоку, Гурзуф, Кацівелі, Краснокам'янку, Курпати, Кореїз, Левадію, Масандру, Ореанду, Відрадне, Паркове, Санаторне, Сімеїз, Совєтське, Форос/

Львівську

Львів /включаючи: Брюховичі, Винники, Рудне/

Борислав

Дрогобич

Самбір

Стрий

Миколаївська

Миколаїв

Первомайськ

Одеська

Одеса

Білгород-дністровський

Ізмаїл

Іллічівськ /включаючи Олександрівку/

Полтавська

Полтава

Комсомольськ

Кременчук

Ровенська

Ровно

Сумська

Суми

Конотоп

Ромни

Шостка

Тернопільська

Тернопіль

Харківське

Харків

Ізюм

Куп'янськ

Лозова

Херсонська

Херсон

Нова Каховка

Хмельницька

Хмельницький

Кам'янець-Подільський

Шепетівка

Черкаське

Черкаси

Сміла

Умань

Чернівецька

Чернівці

Чернігівська

Чернігів

Ніжин

Прилуки

Примітка. По містах і селищах міського типу, в яких заготівля вторинної сировини здійснювалась Укоопспілкою, завдання по заготівлі цієї сировини передаються з 1981 року Держпостачу УРСР.

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали