ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 4 серпня 1978 р. N 395

Про заходи по дальшому удосконаленню племінної справи в тваринництві

Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 14 червня 1989 року N 158, від 14 червня 1989 року N 160, від 11 червня 1990 року N 139

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів УРСР відмічають, що на місцях радянські і сільськогосподарські органи проводять роботу по зміцненню матеріально-технічної бази племінного тваринництва, удосконаленню існуючих і виведенню нових порід, ліній і гібридів тварин, розширенню мережі племінних господарств і ферм, поліпшенню породності і класності худоби. В ряді областей побудовані великі станції по племінній справі і штучному осіменінню сільськогосподарських тварин, державні і міжгосподарські підприємства по вирощуванню телиць. Зросли обсяги заготівель і реалізації племінного молодняка.

Разом з тим рівень селекційно-племінної роботи ще не відповідає завданням широкого впровадження досягнень науково-технічного прогресу в тваринництві.

Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, Міністерство харчової промисловості УРСР, Головплодвинпром УРСР, Південне відділення ВАСГНІЛ, партійні, радянські і сільськогосподарські органи ряду областей не приділяють належної уваги зміцненню племінної бази тваринництва, розширенню мережі племінних господарств і ферм, створенню і матеріально-технічному оснащенню племінних підприємств і селекційних центрів, організації цілеспрямованої діяльності науково-дослідних установ і спеціалістів-селекціонерів по удосконаленню раніше створених і виведенню нових високопродуктивних порід, ліній і гібридів худоби і птиці, оцінці тварин по продуктивності і якості потомства. В багатьох колгоспах і радгоспах слабо ведеться зоотехнічна робота, на низькому Рівні здійснюється облік племінної худоби, незадовільно організовано відтворення стада і використання племінного поголів'я.

Підвищення ефективності селекційно-племінної роботи в тваринництві серйозно стримується через відставання кормової бази, особливо у племінних господарствах. Більшість племінних заводів та інших племінних господарств мають ще багатогалузевий характер, перевантажені виробництвом продукції, не властивої основному напряму їх спеціалізації, що не сприяє поліпшенню якості вирощуваної ними племінної худоби.

Потребує удосконалення система використання ресурсів племінної худоби. В ряді областей потреба в племінному молодняку для створення власної племінної бази і комплектування великих механізованих ферм і комплексів високопродуктивним поголів'ям задовольняється не повністю. В той же час в районах розвинутого племінного тваринництва значна кількість придатної для цієї мети худоби забивається на м'ясо.

Держплан УРСР, Головпостач УРСР, Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, Міністерство харчової промисловості УРСР, Головплодвинпром УРСР, Південне відділення ВАСГНІЛ, деякі промислові міністерства і облвиконкоми не вживають належних заходів до оснащення науково-дослідних установ і селекційних центрів, племінних господарств, станцій по штучному осіменінню сільськогосподарських тварин сучасним лабораторним і кріогенним обладнанням, приладами та інструментом, спеціалізованим транспортом, хімічними та іншими засобами.

З метою поліпшення племінної справи як одного з найважливіших факторів дальшої інтенсифікації тваринництва, а також впровадження досягнень науково-технічного прогресу в цій галузі та на виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 5 травня 1978 р. N 494 "Про заходи по дальшому удосконаленню племінної справи в тваринництві" Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Зобов'язати обкоми партії і облвиконкоми, Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, Міністерство харчової промисловості УРСР, Головплодвинпром УРСР, Південне відділення ВАСГНІЛ здійснити заходи по докорінному поліпшенню організації селекційно-племінної роботи в тваринництві, з тим щоб забезпечити удосконалення існуючих і створення нових високопродуктивних порід, ліній і гібридів сільськогосподарських тварин, які відповідали б вимогам промислової технології в тваринництві, вирощування висококласних плідників і оцінку їх по якості потомства, більш раціональне використання ресурсів племінної худоби і птиці.

2. Міністерству сільського господарства УРСР:

створити при Українському науково-дослідному інституті розведення і штучного осіменіння великої рогатої худоби автоматизовану систему управління селекційним процесом по поліпшенню спадкових якостей тварин на основі оцінки бугаїв-плідників по потомству. Для підготовки та перепідготовки працівників по племінній справі відкрити при цьому інституті постійно діючу школу;

підготувати пропозиції про створення в республіці єдиної системи управління племінною справою у тваринництві і подати їх Раді Міністрів УРСР до 1 жовтня 1978 року.

3. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Південному відділенню ВАСГНІЛ і сільськогосподарським органам на місцях розробити і затвердити в 1978 - 1979 роках по кожному району, області і в цілому по республіці комплексні плани селекційно-племінної роботи по видах і породах тварин. Визначити науково-дослідним установам, селекційним центрам і племінним підприємствам завдання по виведенню нових високопродуктивних порід, ліній і гібридів худоби і птиці, строки, конкретних виконавців і матеріально-технічне забезпечення цих робіт.

При цьому головна увага повинна бути спрямована:

у молочному скотарстві - на підвищення надоїв і вмісту жиру та білка в молоці, стійкості тварин проти захворювань і пристосованості до умов промислової технології утримання, на зменшення затрат кормів на одиницю продукції;

у м'ясному скотарстві - на збільшення поголів'я і підвищення забійної ваги тварин, забезпечення кращої пристосованості їх до пасовищних умов утримання, на більш ефективне використання грубих та інших кормів;

у свинарстві - на підвищення скоростиглості і поліпшення м'ясних якостей свиней, підвищення середньодобових привісів, зниження затрат кормів на одиницю продукції, на створення високопродуктивних кросів, порід і ліній свиней м'ясного і беконного напрямів, широке використання ефекту гетерозису при промисловому схрещуванні і гібридизації свиней;

у вівчарстві - на підвищення шерстяної і м'ясної продуктивності овець, плодючості і скоростиглості, збільшення виходу чистого волокна, поліпшення якості каракуля, овчин та іншої продукції;

у птахівництві - на виведення нових високопродуктивних ліній і кросів птиці м'ясного і яєчного напрямів, що характеризуються високою енергією росту і оплатою кормів, а також стійкістю проти різних захворювань.

4. З метою розширення бази племінного тваринництва і поліпшення відтворення сільськогосподарських тварин зобов'язати Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, Міністерство харчової промисловості УРСР, Головплодвинпром УРСР, Південне відділення ВАСГНІЛ і облвиконкоми:

довести до 1985 року кількість племінних господарств по молочному скотарству до 130 /з наявністю в них 90 тисяч корів/, по м'ясному скотарству до 14 /з наявністю в них 14,5 тис. корів/, по свинарству до 42 /з наявністю в них 15 тис. свиноматок/, по вівчарству до 40 /з наявністю в них 200 тис. вівцематок/ і по птахівництву збільшити на 28 племінних репродукторів I порядку /з поголів'ям дорослої птиці 2055 тис. голів/ з розподілом по областях згідно з додатками N 1 і 2;

створити в 1978 - 1985 роках 25 спеціалізованих ферм для вирощування бугаїв-плідників і уцінки їх за якістю потомства згідно з додатком N 3;

організувати в 1978 - 1985 роках 15 державних контрольно-випробувальних станцій по свинарству і 2 державні контрольно-випробувальні станції по птахівництву згідно з додатком N 4;

забезпечити будівництво в 1981 - 1985 роках 14 великих державних станцій по племінній справі і штучному осіменінню сільськогосподарських тварин по областях згідно з додатком N 5.

Будівництво вказаних станцій покласти на Міністерство сільського будівництва УРСР, а комплектацію обладнанням і кабельними виробами - на Укрголовтваринкомплект Головпостачу УРСР.

5. Міністерству сільського господарства УРСР і облвиконкомам протягом 1978 - 1980 років створити в племінних господарствах репродуктори імпортних молочних порід згідно з додатком N 6.

6. Зобов'язати Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, Міністерство харчової промисловості УРСР, Головплодвинпром УРСР, Південне відділення ВАСГНІЛ, обкоми партії і облвиконкоми:

з метою щорічного планомірного збільшення продуктивності корів у колгоспах і радгоспах забезпечити перехід на використання бугаїв-поліпшувачів, оцінених за продуктивністю дочок, згідно з додатком N 7;

забезпечити організацію роздою корів до 5 - 7 тисяч і більше кілограмів молока за лактацію для одержання від них ремонтних бугайців для комплектування спеціалізованих ферм по вирощуванню бугаїв-плідників згідно з додатком N 8.

7. Міністерству сільського господарства УРСР і Південному відділенню ВАСГНІЛ створити в 1978 році при науково-дослідних інститутах по тваринництву виробничі імуногенетичні лабораторії для оцінки тварин і в першу чергу бугайців, що перевіряються за якістю потомства. Для виготовлення реагентів виділяти спеціальні донорські стада тварин.

8. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Південному відділенню ВАСГНІЛ і облвиконкомам забезпечити до 1980 року:

організацію необхідної кількості спеціалізованих господарем по вирощуванню і перевірці по продуктивності та інших господарсько-корисних ознаках дочок бугаїв-плідників молочних і молочно-м'ясних порід, що випробовуються за якістю потомства;

створення на кожному племінному заводі і в племінному радгоспі по розведенню худоби м'ясного напряму випробувальних станцій для організації перевірки в них племінних бугаїв за якістю потомства;

вирішення всіх питань, зв'язаних з організаційно-господарським зміцненням племінних господарств, маючи на увазі підпорядкувати їх виробничу діяльність вирішенню головного завдання - вирощуванню і реалізації високоцінного племінного молодняка, удосконаленню порід сільськогосподарських тварин, що розводяться.

Оцінку виробничої діяльності племінних господарств провадити за досягнутим рівнем продуктивності тварин, по виконанню планів вирощування та реалізації висококласного молодняка. Розвиток рослинництва в цих господарствах здійснювати в першу чергу для повного забезпечення тварин всіма необхідними видами власних кормів.

9. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Південному відділенню ВАСГНІЛ протягом 1978 - 1979 років провести укрупнення державних станцій по племінній справі і штучному осіменінню сільськогосподарських тварин, а до 1980 року завершити повний перехід на використання сім'я бугаїв у замороженому стані.

10. Пункт 10 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 14.06.89 р. N 158)

11. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР і Держкомсільгосптехніці УРСР забезпечити першочергове виконання в племінних господарствах комплексу робіт по меліорації земель, включаючи культуртехнічні роботи по створенню культурних пасовищ.

12. Міністерству заготівель УРСР і облвиконкомам приступити до виробництва спеціальних комбікормів, а також кормосумішей з плющеного зерна для годівлі племінних тварин і ремонтного молодняка за рецептами, погодженими з Міністерством сільського господарства УРСР.

13. Державному комітету УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі забезпечити видання на заказних умовах державних книг племінних тварин, каталогів, єдиних форм перспективних планів племінної роботи і зоотехнічного обліку сільськогосподарських тварин і птиці за планами, погодженими а Міністерством сільського господарства УРСР.

14. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Державному комітету УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі, Державному комітету УРСР по кінематографії, Державному комітету УРСР по телебаченню і радіомовленню посилити пропаганду досягнень науки і передового досвіду в галузі племінного тваринництва.

15. Взяти до відома, що ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 5 травня 1978 р. N 494:

1) Для поліпшення організації селекційно-племінної справи в тваринництві прийняли пропозицію Міністерства сільського господарства СРСР про створення на базі Центральної станції по штучному осіменінню сільськогосподарських тварин в селищі Биково Московської області Всесоюзного науково-виробничого об'єднання по племінній справі в тваринництві /головного селекційно-генетичного центру з сховищем сім'я та обчислювальною станцією/.

Поклали на Всесоюзне науково-виробниче об'єднання по племінній справі в тваринництві науково-методичне керівництво селекційними центрами по тваринництву і організацію племінної роботи з країні.

2) З метою найбільш повного використання наявних в країні ресурсів племінної худоби для удосконалення породного складу тварин визнали доцільним ввести починаючи з 1979 року державне планування міжреспубліканських поставок племінної і поліпшеної високопродуктивної великої рогатої худоби, а також племінних свиней і овець.

Доручили Держплану СРСР за поданням Міністерства сільського господарства СРСР, погодженим з Радами Міністрів союзних республік, передбачати в проектах річних і п'ятирічних планів економічного і соціального розвитку СРСР обсяги міжреспубліканських поставок племінної і поліпшеної високопродуктивної великої рогатої худоби, а також племінних свиней і овець.

Породний склад племінної і поліпшеної худоби по міжреспубліканських поставках визначається Міністерством сільського господарства СРСР за погодженням з Радами Міністрів союзних республік.

Встановили, що починаючи з 1979 року жива вага поліпшеної високопродуктивної великої рогатої худоби, що продається колгоспами, радгоспами та іншими державними господарствами через організації системи Союзплемживоб'єднання при Міністерстві сільського господарства СРСР для вивезення за межі республіки в рахунок плану міжреспубліканських поставок цієї худоби, зараховується господарствам у загальний обсяг продажу худоби державі.

(абзац четвертий підпункту 2 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 14.06.89 р. N 160)

Абзац п'ятий підпункту 2 пункту 15 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 14.06.89 р. N 158)

3) Для підвищення кваліфікації спеціалістів по племінній справі і штучному осіменінню сільськогосподарських тварин вирішили організувати в 1980 році при Всесоюзному науково-виробничому об'єднанні по племінній справі в тваринництві в селищі Биково Московської області Вищу селекційно-генетичну школу по підвищенню кваліфікації спеціалістів по племінній справі та відтворенню сільськогосподарських тварин. Встановили строк навчання в цій школі до 6 місяців з щорічним прийомом слухачів в кількості 200 чоловік.

Поширили на Вищу селекційно-генетичну школу по підвищенню кваліфікації спеціалістів по племінній справі і відтворенню сільськогосподарських тварин порядок і умови комплектування і матеріального забезпечення слухачів, а також оплати праці працівників і викладачів, встановлені постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 15 січня 1966 р. N 38 для факультетів підвищення кваліфікації керівних кадрів колгоспів і радгоспів та спеціалістів сільського господарства сільськогосподарських вузів.

(абзац другий підпункту 3 пункту 15 втратив чинність в частині порядку та умов, передбачених абзацом другим пункту 5 (чисельність професорсько-викладацького складу) і абзацом третім пункту 8 (строки навчання керівних працівників і спеціалістів) постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 15 січня 1966 р. N 38 згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 11.06.90 р. N 139)

4) Доручили Міністерству фінансів СРСР, Міністерству сільського господарства СРСР і Держбанку СРСР розглянути з участю Рад Міністрів союзних республік і вирішити питання про наділення державних підприємств і організацій по штучному осіменінню сільськогосподарських тварин оборотними коштами на утворення запасів замороженого сім'я високоцінних племінних плідників, що перевіряться за якістю потомства, і про порядок фінансування приросту цих оборотних коштів.

5) Доручили Державному комітету Ради Міністрів СРСР по праці і соціальних питаннях разом з ВЦРПС затвердити за поданням Міністерства сільського господарства СРСР положення про преміювання керівних працівників, спеціалістів і службовців підприємств і організацій по племінній справі в тваринництві за рахунок використання на цю мету до 2,5 процента планового і фактичного прибутку цих підприємств і організацій.

6/ Зобов'язали Міністерство хімічної промисловості затвердити в 1978 році за погодженням з Міністерством сільського господарства СРСР порядок постачання рідким азотом державних станцій по племінній справі і штучному осіменінню сільськогосподарських тварин і забезпечити безперебійну поставку рідкого азоту зазначеним станціям у відповідності з їх заявками.

7) Зобов'язали Міністерство хімічного і нафтового машинобудування забезпечити установку на вантажних автомобілях транспортних резервуарів рідкого азоту і поставку їх в 1981 - 1985 роках сільському господарству, зокрема Української РСР, в кількості згідно з додатком N 10.

8) Запропонували Міністерству автомобільної промисловості забезпечити в 1981 - 1985 роках виготовлення на базі автомобіля УАЗ-452А і поставку сільському господарству щорічно по 300 пересувних лабораторій по штучному осіменінню тварин.

9) Зобов'язали Держпостач СРСР, Міністерство хімічного і нафтового машинобудування, Міністерство приладобудування, засобів автоматизації і систем управління, Міністерство медичної промисловості, Міністерство хімічної промисловості, Міністерство легкої промисловості СРСР, Міністерство електротехнічної промисловості, Міністерство оборонної промисловості, Міністерство нафтопереробної і нафтохімічної промисловості СРСР, Міністерство промисловості будівельних матеріалів СРСР забезпечити поставку в 1978 - 1985 роки Міністерству сільського господарства СРСР спеціального устаткування, оптичних виробів, приладів, лабораторного і скляного посуду, пластмасових виробів та інструментів, хімічних реактивів і заготовок штучних середовищ для оснащення державних станцій по племінній справі і штучному осіменінню сільськогосподарських тварин.

10) Доручили Міністерству приладобудування, засобів автоматизації і систем управління, Міністерству оборонної промисловості, Міністерству електронної промисловості і Міністерству сільського господарства СРСР погодити в 3-місячний строк програму розробок і строки впровадження в серійне виробництво найновіших приладів для визначення експрес-методом жиру і білка в молоці і якості вовни, а також ультразвукових біолокаторів та інших приладів для прижиттєвого визначення товщини жиру і м'язової тканини у тварин.

11) Зобов'язати Міністерство приладобудування, засобів автоматизації і систем управління розробити в 1978 році за технічними завданнями Міністерства сільського господарства СРСР конструкції автоматів для розфасування сім'я плідників в облицьовані гранули та їх маркірування і організувати виробництво таких автоматів в 1979 році в кількості 210 штук і в 1980 році в кількості 250 штук.

* * *

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР висловлюють тверду впевненість, що партійні, радянські, сільськогосподарські органи, колгоспи і радгоспи вживуть усіх заходів до поліпшення селекційно-племінної роботи в тваринництві як однієї з найважливих умов збільшення виробництва м'яса, молока, яєць та іншої тваринницької продукції.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Інд. 22

 

Додаток N 1
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 4 серпня 1978 р. N 395

ЗАВДАННЯ
Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Південному відділенню ВАСГНІЛ і облвиконкомам по забезпеченню до 1985 року наявності племінних господарств і чисельності маточного поголів'я сільськогосподарських тварин в них

Області

По молочному скотарству

По м'ясному скотарству

По свинарству

По вівчарству

кількість племгосподарств
/одиниць/

наявність корів
/тис. гол./

кількість племгосподарств
/одиниць/

наявність корів
/тис. гол./

кількість племгосподарств
/одиниць/

наявність свиноматок
/тис. гол./

кількість племгосподарств /одиниць/

наявність вівцематок
/тис. гол./

Вінницька

6

1,7

-

-

3

0,9

2

6,0

Волинська

4

2,2

1

0,8

1

0,3

1

1,0

Ворошиловградська

5

5,0

-

-

2

0,7

2

10,4

Дніпропетровська

6

3,5

1

0,8

1

0,4

2

18,2

Донецька

7

6,5

-

-

3

0,9

2

22,6

Житомирська

3

0,8

1

0,8

-

-

-

-

Закарпатська

3

1,0

-

-

-

-

1

1,5

Запорізька

7

6,0

1

0,5

2

0,6

2

18,2

Івано-Франківська

3

2,5

-

-

-

-

1

1,8

Київська

18

18,0

-

-

1

0,4

1

1,0

Кіровоградська

3

0,9

2

1,6

2

0,7

2

8,0

Кримська

7

4,5

-

-

1

0,4

3

26,8

Львівська

4

3,0

-

-

-

-

-

-

Миколаївська

4

2,0

-

-

3

1,1

2

12,8

Одеська

2

0,9

1

1,0

3

1,1

2

6,4

Полтавська

2

0,8

2

2,0

6

3,0

1

2,0

Ровенська

2

2,0

-

-

-

-

1

0,8

Сумська

5

3,0

-

-

1

0,3

1

0,8

Тернопільська

1

0,5

-

-

1

0,3

1

0,8

Харківська

10

5,5

-

2

1

0,4

3

25,6

Херсонська

7

7,0

1

2,0

4

1,4

5

30,9

Хмельницька

4

1,5

-

-

-

-

1

1,0

Черкаська

6

4,0

2

3,0

3

0,9

2

1,8

Чернівецька

3

1,7

-

-

1

0,3

1

0,7

Чернігівська

8

5,5

2

2,0

3

0,9

1

0,9

Всього

130

90,0

14

14,5

42

15,0

40

200,0

 

Додаток N 2
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 4 серпня 1978 р. N 395

ЗАВДАННЯ
Міністерству радгоспів УРСР і облвиконкомам по додатковому створенню племінних репродукторів першого порядку і чисельності поголів'я дорослої птиці в них

Області

Види птиці і напрям продуктивності

кури м'ясні

кури яйценосних порід

качки

гуси

індики

кількість господарств
/одиниць/

поголів'я
/тис. гол./

кількість господарств
/одиниць/

поголів'я
/тис. гол./

кількість господарств
/одиниць/

поголів'я
/тис. гол./

кількість господарств
/одиниць/

поголів'я
/тис. гол./

кількість господарств
/одиниць/

поголів'я
/тис. гол./

Вінницька

-

-

1

50

-

-

-

-

-

-

Ворошиловградська

1

100

1

100

-

-

-

-

-

-

Дніпропетровська

1

100

1

100

1

30

-

-

1

20

Донецька

1

100

-

-

1

30

-

-

-

-

Запорізька

1

100

1

50

-

-

-

-

1

30

Івано-Франківська

-

-

-

-

1

30

-

-

-

-

Київська

1

150

1

100

-

-

-

-

1

30

Кіровоградська

-

-

1

100

-

-

-

-

-

-

Кримська

1

100

1

100

-

-

-

-

-

-

Львівська

1

100

1

100

-

-

-

-

-

-

Миколаївська

-

-

-

-

1

50

-

-

-

-

Одеська

-

-

1

100

-

-

-

-

-

-

Харківська

1

100

1

100

-

-

-

-

1

20

Черкаська

1

50

-

-

-

-

-

-

-

-

Чернігівська

-

-

-

-

-

-

1

15

-

-

Всього

9

900

10

900

4

140

1

15

4

100

 

Додаток N 3
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 4 серпня 1978 р. N 395

ЗАВДАННЯ
Міністерству сільського господарства УРСР і облвиконкомам по створенню в 1978 - 1985 роках спеціалізованих ферм по вирощуванню бугаїв-плідників і оцінці їх за якістю потомства

Області

Кількість спеціалізованих ферм
/одиниць/

Кількість вирощуваних і оцінених по зоотехнічних показниках бугаїв
/голів на рік/

Кількість бугаїв, що перевіряються за якістю потомства
/голів на рік/

Вінницька

1

200

100

Волинська

1

200

100

Ворошиловградська

1

200

100

Дніпропетровська

1

200

100

Донецька

1

200

100

Житомирська

1

200

100

Закарпатська

1

100

50

Запорізька

1

400

200

Івано-Франківська

1

100

50

Київська

1

400

200

Кіровоградська

1

200

100

Кримська

1

200

100

Львівська

1

200

100

Миколаївська

1

150

75

Одеська

1

200

100

Полтавська

1

100

50

Ровенська

1

100

50

Сумська

1

200

100

Тернопільська

1

100

50

Харківська

1

300

150

Херсонська

1

300

150

Хмельницька

1

100

50

Черкаська

1

200

100

Чернівецька

1

150

75

Чернігівська

1

300

150

Всього

20

5000

2500

 

Додаток N 4
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 4 серпня 1978 р. N 395

ЗАВДАННЯ
Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР і облвиконкомам по організації в 1978 - 1985 роках державних контрольно-випробувальних станцій по свинарству і птахівництву

/одиниць/

Області

Кількість державних контрольно-випробувальних станцій по свинарству

Кількість державних контрольно-випробувальних станцій по птахівництву

Вінницька

1

 

Ворошиловградська

1

 

Дніпропетровська

1

 

Запорізька

1

 

Кіровоградська

1

 

Кримська

 

1

Миколаївська

1

 

Одеська

1

 

Полтавська

2

 

Ровенська

1

 

Сумська

1

 

Тернопільська

1

 

Харківська

1

1

Черкаська

1

 

Чернівецька

1

 

Всього

15

2

 

Додаток N 5
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 4 серпня 1978 р. N 395

ЗАВДАННЯ
Міністерству сільського господарства УРСР і облвиконкомам по будівництву в 1981 - 1985 роках великих державних станцій по племінній справі і штучному осіменінню сільськогосподарських тварин

/одиниць/

Області

1981 - 1985 роки,
разом

в тому числі

1981 рік

1982 рік

1983 рік

1984 рік

1985 рік

Ворошиловградська

1

-

-

-

1

-

Дніпропетровська

1

1

-

-

-

-

Донецька

1

-

1

-

-

-

Запорізька

1

-

-

-

-

1

Івано-Франківська

1

-

-

-

1

-

Київська

1

-

-

-

-

1

Кіровоградська

1

-

-

-

1

-

Кримська

1

1

-

-

-

-

Одеська

1

-

-

1

-

-

Полтавська

1

-

-

1

-

-

Херсонська

1

-

-

-

-

1

Хмельницька

1

-

1

-

-

-

Черкаська

1

-

-

-

1

-

Чернігівська

1

-

-

-

-

1

Всього

14

2

2

2

4

4

 

Додаток N 6
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 4 серпня 1978 р. N 395

ЗАВДАННЯ
Міністерству сільського господарства УРСР і облвиконкомам по створенню репродукторів імпортних молочних порід в племінних господарствах

Господарство-репродуктор

Порода тварин

Племзавод "Тростянець" Ічнянського району Чернігівської області

Монбельярдська

Племзавод "Літинський" Літинського району Вінницької області

Монбельярдська

Племзавод ім. Декабристів Миргородського району Полтавської області

Айширська

Племзавод "Червоний шахтар" Криворізького району Дніпропетровської області

Англерська

Племзавод "Олицький" Ківерцівського району Волинської області

Червона датська

Племзавод "Плосківський" Броварського району Київської області

Голштино-фризька

Племзавод "Бортничі" Бориспільського району Київської області

Голштино-фризька

Дослідне господарство "Олександрівка" Українського науково-дослідного інституту розведення і штучного осіменіння великої рогатої худоби

Голштино-фризька

 

Додаток N 7
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 4 серпня 1978 р. N 395

ЗАВДАННЯ
по осіменінню корів і телиць сім'ям бугаїв-поліпшувачів, оцінених за продуктивністю дочок

/тис. голів/

Області

1981 рік

1982 рік

1983 рік

1984 рік

1985 рік

Вінницька

75

89

113

320

340

Волинська

58

65

70

80

210

Ворошиловградська

65

76

106

106

110

Дніпропетровська

75

89

113

120

453

Донецька

75

89

113

120

453

Житомирська

56

141

180

195

210

Закарпатська

20

24

28

60

70

Запорізька

95

109

140

151

165

Івано-Франківська

46

55

70

75

80

Київська

206

241

280

295

420

Кіровоградська

58

65

70

75

170

Кримська

95

110

140

151

162

Львівська

112

130

140

140

220

Миколаївська

65

76

106

105

150

Одеська

65

76

105

105

113

Полтавська

58

65

84

85

226

Ровенська

58

65

70

70

100

Сумська

75

89

113

250

270

Тернопільська

95

110

120

120

140

Харківська

95

110

113

392

425

Херсонська

95

110

140

151

226

Хмельницька

58

65

70

70

160

Черкаська

110

141

180

185

196

Чернівецька

65

76

106

106

106

Чернігівська

150

174

220

220

320

Всього

2025

2440

2990

3747

5495

 

Додаток N 8
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 4 серпня 1978 р. N 395

ЗАВДАННЯ
по роздою корів до 5 - 7 тисяч і більше кілограмів молока за лактацію

/голів/

Області

1978 рік

1979 рік

1980 рік

1981 - 1985 роки
/в середньому за рік/

Вінницька

250

350

700

1100

Волинська

200

220

250

350

Ворошиловградська

200

250

250

400

Дніпропетровська

150

260

600

900

Донецька

180

220

500

950

Житомирська

200

230

300

500

Закарпатська

50

100

100

100

Запорізька

300

370

660

1100

Івано-Франківська

100

100

300

500

Київська

2500

2600

2600

4500

Кіровоградська

270

300

300

500

Кримська

200

300

700

1100

Львівська

200

280

500

900

Миколаївська

100

120

160

300

Одеська

160

180

230

400

Полтавська

220

300

350

600

Ровенська

190

200

350

600

Сумська

350

350

700

1000

Тернопільська

200

220

280

500

Харківська

400

400

800

1300

Херсонська

300

350

600

1000

Хмельницька

140

150

310

550

Черкаська

550

550

600

900

Чернівецька

200

200

260

450

Чернігівська

390

400

900

1500

Всього

8000

9000

13300

22000

 

Додаток N 9
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 4 серпня 1978 р. N 395

ПЕРЕЛІК
областей, яким мають бути виділені щороку, починаючи з 1981 року, для державних станцій по племінній справі і штучному осіменінню сільськогосподарських тварин легкові автомобілі підвищеної прохідності

Додаток N 9 втратив чинність(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 14 червня 1989 року N 158)

 

Додаток N 10
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 4 серпня 1978 р. N 395

ЗАВДАННЯ
Мінхіммашу по встановленню на вантажних автомобілях транспортних резервуарів рідкого азоту і поставці їх в 1981 - 1985 роках сільському господарству Української РСРх/

/штук/

 

1981 рік

1982 рік

1983 рік

1984 рік

1985 рік

ЦТКА-0,5/0,25
/ТРЖК - 4 м/ на автомобілі УАЗ-452Д

37

43

40

40

40

ЦТКА-1,00/0,25
/ТРЖК - 2У/ на автомобілі ГАЗ-66

30

30

30

30

30

ЦТКА - 1,6/0,25
/ТРЖК - 7М/ на автомобілі ЗИЛ-131А

20

20

20

20

20

ЦТКА - 2,5/0,25 і
ЦТКА - 3,2/0,25
/ТРЖК - 8/ на автомобілі "Урал-375Д"

10

10

10

10

10

ЦТКА - 8,0/0,25 і
ЦТКА - 6,3/0,25
/ТРЖК - 3, ТРЖК - 5/ на автомобілі КрАЗ-257

5

4

6

5

5


х/ завдання встановлено постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 5 травня 1978 р. N 494

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали