РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 8 червня 1978 р. N 322

Київ

Про заходи по скороченню втрат робочого часу в народному господарстві республіки

Рада Міністрів Української РСР відмічає, що міністерства і відомства УРСР, керівники підприємств і організацій, виконкоми місцевих Рад народних Депутатів, втілюючи в життя рішення XXV з'їзду КПРС і XXV з'їзду Компартії України, грудневого /1977 р./ Пленуму ЦК КПРС, положення і висновки, що містяться е промові Генерального секретаря ЦК КПРС, Голови Президії Верховної Ради СРСР товариша Л. І. Брежнєва на цьому Пленумі, вживають заходів по зростанню продуктивності праці і поліпшенню використання трудових ресурсів.

Проте окремі міністерства і відомства УРСР, керівники багатьох промислових підприємств, будівельних і транспортних організацій, колгоспів і радгоспів не, проводять необхідну роботу по дальшому поліпшенню організації виробництва і праці, більш повному і раціональному використанню робочого часу, що негативно впливає на виконання завдань по зростанню продуктивності праці.

В 1977 році втрати робочого часу через прогули, простої і неявки з дозволу адміністрації в промисловості, будівництві і автотранспортних організаціях республіки становили 8,1 млн. людино-днів. Великі втрати робочого часу допускаються на підприємствах і в організаціях Міністерства м'ясної і молочної промисловості УРСР, Міністерства харчової промисловості УРСР, Міністерства сільського будівництва УРСР, Міністерства меліорації і водного господарства УРСР.

Значні втрати робочого часу допускаються через прогули, особливо на підприємствах і в організаціях Міністерства вугільної промисловості УРСР, Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР, Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, міністерства промислового будівництва УРСР, в будівельних організаціях Закарпатської, Тернопільської і Хмельницької областей.

Внаслідок неузгодженості режиму роботи більшості підприємств і організацій сфери обслуговування, зокрема Міністерства житлово-комунального господарства УРСР, Міністерства охорони здоров'я УРСР, Міністерства побутового обслуговування населення УРСР, Міністерства торгівлі УРСР, з режимом роботи промислових підприємств, будівельних і транспортних організацій трудящі витрачають багато робочого часу для відвідування житлово-експлуатаційних контор, паспортних столів, підприємств служби побуту, поліклінік та інших установ.

Через нечітку роботу вказаний служб значна частина військовослужбовців, які звільняються із Збройних Сил СРСР, витрачає багато часу на оформлення документів для прийняття їх на роботу. Не вирішені питання про більш оперативне оформлення на роботу осіб, які звільняються з місць відбуття строку покарання.

Залишаються великими втрати робочого часу в зв'язку з викликами у військкомати, суди, міліцію та інші органи, відвертанням працівників для участі у зборах, засіданнях, нарадах, художній самодіяльності, спортивних тренуваннях у робочий час.

Керівники багатьох підприємств і організацій часто необгрунтовано надають членам добровільних народних і пожежних дружин додаткові відпустки максимальної тривалості.

Великі втрати робочого часу мають місце в сільському господарстві. Торік близько 32 тис. колгоспників працездатного віку не працювали в громадському господарстві колгоспів жодного людино-дня. З різних причин протягом 1977 року в радгоспах не працювало 42 тис. робітників. В той же час керівники багатьох колгоспів, радгоспів та інших організацій подають непомірно великі заявки для залучення додаткової робочої сили на сільськогосподарські роботи, плодоовочеві бази, часто не створюють необхідних виробничих і житлово-побутових умов, в результаті чого робочий час використовується малоефективно.

Внаслідок недостатньої уваги адміністрації підприємств і організацій, установ охорони здоров'я до профілактики масових захворювань, а також незадовільних умов праці, несвоєчасного проведення заходів по підготовці робочих місць для роботи в осінньо-зимовий період на ряді підприємств і організацій мають місце великі втрати робочого, часу через захворювання трудящих, особливо простудні. Ще великі втрати робочого часу в зв'язку з плинністю кадрів. Тільки в промисловості і будівництві з цієї причини щорічно втрачається до 30 млн. людино-днів.

Багато міністерств і відомств не вживають необхідних заходів до усунення недоліків в організації виробництва, більш широкого впровадження передових її форм, зокрема щокинського методу, методу бригадного підряду, розширення зон обслуговування і суміщення професій, дальшого удосконалення поділу і кооперації праці.

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, керуючись рішеннями грудневого /1977 р./ Пленуму ЦК КПРС, вказівками і рекомендаціями, висловленими Генеральним секретарем ЦК КПРС, Головою Президії Верховної Ради СРСР товаришем Л. І. Брежнєвим на цьому Пленумі і в ході зустрічей та бесід з трудящими, партійно-господарським активом під час поїздки в райони Сибіру і Далекого Сходу, його промовою на XVIII з'їзді ВЛКСМ, розробити і здійснити конкретні заходи, спрямовані на докорінне поліпшення використання робочого часу і забезпечення виконання завдань по зростанню продуктивності праці, зокрема за рахунок:

посилення організаторської і виховної роботи в трудових колективах, підвищення дієвості соціалістичного змагання за більш повне та ефективне використання робочого часу;

дальшого удосконалений організації виробництва і праці, зміцнення трудової та виробничої дисципліни, значного скорочення плинності кадрів і втрат робочого часу через прогули, простої і неявки з дозволу адміністрації;

припинення відвертання працівників для участі в робочий час у зборах, засіданнях, нарадах, художній самодіяльності, спортивних тренуваннях тощо;

посилення контролю за додержанням встановленого порядку прийому трудящих в особистих питаннях керівниками підприємств і організацій; більш обгрунтованого надання короткочасних відпусток з дозволу адміністрації та створення працівникам умов, які запобігали б виникненню потреби в цих відпустках;

більш широкого використання існуючих форм і методів морального та матеріального впливу на порушників трудової і виробничої дисципліни, активізації роботи і підвищення ролі товариських судів, рад робітничої честі, відділів кадрів на громадських засадах; у розгляді всіх випадків порушення трудової дисципліни;

створення на підприємствах і в організаціях належних виробничих і побутових умов, своєчасного та якісного проведення профілактики захворювань та поліпшення роботи медсанчастин.

2. Виконкомам обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів, Міністерству житлово-комунального господарства УРСР, Міністерству автомобільного транспорту УРСР, Міністерству побутового обслуговування населення УРСР, Міністерству торгівлі УРСР, Міністерству зв'язку УРСР, Міністерству соціального забезпечення УРСР, Укоопспілці, а також іншим міністерствам і відомствам УРСР, підприємства, установи і організації яких зв'язані з обслуговуванням населення, до 1 вересня 1978 р. переглянути і впорядкувати режим роботи підпорядкованих підприємств, установ і організацій з тим, щоб трудящі мали можливість відвідувати їх в неробочий час.

3. Державному комітету Ради Міністрів УРСР по праці, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам:

докорінно поліпшити організаторську роботу і контроль за використанням робочої сили, здійсненням на підприємствах і в організаціях заходів по скороченні втрат робочого часу;

забезпечити дальше розширення мережі і удосконалення роботи бюро по трудовлаштуванню та інформації населення, посилити їх вплив на поліпшення використання трудових ресурсів, зниження плинності кадрів на підприємствах і в організаціях та зменшення втрат робочого часу, зокрема при оформленні трудящих на нове місце роботи. Здійснювати трудовлаштування громадян переважно через бюро трудовлаштування та інформації населення.

4. Міністерству торгівлі УРСР, Міністерству побутового обслуговування населення УРСР, Укоопспілці, міністерствам і відомствам, які мають торговельну мережу, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам з метою скорочення втрат часу на придбання товарів і одержання побутових послуг ширше впроваджувати наукову організацію праці, продаж товарів за методом самообслуговування, за зразками, попередніми замовленнями та інші прогресивні форми обслуговування населення.

Звернути особливу увагу на першочерговий розвиток мережі підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового і транспортного обслуговування населення на нових житлових масивах, в робітничих селищах і сільській місцевості.

Міністерству побутового обслуговування населення УРСР значно розширити мережу ательє по виготовленню фотографій для документів, скоротити строки виконання цих замовлень.

5. Міністерству внутрішніх справ УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам протягом 1978 року поліпшити організацію прийому та обслуговування громадян в установах органів внутрішніх справ з питань прописки і видачі паспортів, а також реєстрації та обліку автомототранспортних засобів, прийом іспитів з правил шляхового руху. З урахуванням практики, що склалася, переглянути, де це потрібно, розпорядок їх роботи з тим, щоб забезпечити прийом громадян у максимально зручний для них вільний від роботи час /вечірній, в суботні дні/.

Ширше практикувати прийом громадян з цих питань безпосередньо на підприємствах, в організаціях, домоуправліннях на великих жилих масивах. Своєчасно доводити до відома керівників підприємств організацій, населення через пресу, радіо і телебачення про зміну режиму роботи паспортних столів, міжрайонних реєстраційно-екзаменаційних відділень, житлово-експлуатаційних контор і домоуправлінь.

6. Облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, Міністерству житлово-комунального господарства УРСР організувати прийом відвідувачів начальниками і паспортистами житлово-експлуатаційних контор та об'єднань, домоуправлінь, як правило, в неробочий час. У житлово-експлуатаційних конторах і домоуправліннях приймати замовлення на усунення в квартирах неполадок в ранкові години,до виходу жильців на роботу, ари необхідності виконувати ці роботи в вечірній час. Посилити контроль і забезпечувати безумовне виконання замовлень трудящих в установлені строки.

7. Міністерству освіти УРСР, Міністерству охорони здоров'я УРСР, іншим міністерствам і відомствам УРСР, які мають у своєму віданні дошкільні заклади, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам в місячний строк навести належний порядок з оформленні прийому дітей в дошкільні заклади з метою скорочення до мінімуму витрат робочого часу батьками.

8. Міністерству охорони здоров'я УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам в місячний строк переглянути режим роботи медичних закладів. Здійснити заходи, спрямовані на максимальне скорочення робочого часу, який витрачається трудящими на медичний і профілактичний огляд. Посилити контроль за обгрунтованістю видачі лікарняних листів.

9. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Державному комітету Ради Міністрів УРСР по праці, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам забезпечити розробку в кожному колгоспі і радгоспі річних, квартальних і щомісячних балансових розрахунків робочої сили та на їх основі визначити додаткову потребу в робітниках і джерела її задоволення. Забезпечити високопродуктивну працю осіб, які тимчасово залучаються з міст на сільськогосподарські та інші роботи.

10. Міністерству юстиції УРСР посилити контроль за організацією роботи обласних і районних /міських/ народних судів, виключивши випадки безпідставного виклику громадян до цих органів.

11. Доручити Міністерству внутрішніх справ УРСР, Міністерству юстиції УРСР і Державному комітету Ради Міністрів УРСР по праці розробити додаткові заходи, спрямовані на посилення контролю за діяльністю адміністративних і господарських органів по суворому додержанню законів про трудовлаштування осіб, звільненні від покарання.

Виконкомам місцевих Рад народних депутатів взяти під постійний контроль вирішення підприємствами, установами і організаціями питань трудового і побутового влаштування зазначених осіб, відповідно до закону.

12. Академії наук УРСР, Державному комітету Ради Міністрів УРСР по праці, Українському філіалу науково-дослідного інституту праці, галузевим інститутам Міністерства житлово-комунального господарства УРСР, Міністерства побутового обслуговування населення УРСР, Міністерства торгівлі УРСР, Міністерства автомобільного транспорту УРСР розширити наукові дослідження, спрямовані на скорочення втрат робочого часу, звернувши особливу увагу на опрацювання практичних рекомендацій по удосконаленню форм роботи підприємств, установ і організацій, які безпосередньо зв'язані з обслуговуванням населення.

Академії наук УРСР, Державному комітету Ради Міністрів УРСР по праці посилити контроль за впровадженням у практику роботи міністерств і відомств УРСР наукових досліджень і розробок з цих питань.

13. Міністерствам і відомства УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам до 20 лютого в 1979 і 1980 роках подавати Державному комітету Ради Міністрів УРСР по праці інформації про стан виконання заходів, передбачених цією постановою.

Державному комітету Ради Міністрів УРСР по праці щороку до 20 березня в 1979 і 1980 роках подавати Раді Міністрів УРСР узагальнену інформацію з цього питання.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 26

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали