РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 15 травня 1980 р. N 333

Київ

Про заходи по вдосконаленню організації бухгалтерського обліку і підвищенню його ролі в раціональному та економному використанні матеріальних, трудових і фінансових ресурсів

Рада Міністрів СРСР постановою від 24 січня 1980 р. N 59 відмітила, що за останні роки в народному господарстві здійснено ряд заходів по вдосконаленню організації бухгалтерського обліку. Поліпшено методологію і організацію обліку, підвищилась його дієвість. Розширилось застосування засобів механізації та автоматизації обліку, створено централізовані бухгалтерії, ліквідовано бухгалтерії в структурних підрозділах підприємств.

Разом з-тим деякі міністерства і відомства ще не приділяють належної уваги питанням поліпшення організації бухгалтерського обліку та контролю за правильним використанням матеріальних і фінансових ресурсів, а також посиленню боротьби з безгосподарністю, марнотратством, витрачанням державні і громадських коштів не за визначенням.

У багатьох об'єднаннях, на підприємствах, в організаціях і установах ослаблено відповідальність працівників за правильне т. п. своєчасне складання первинної облікової документації по нарахуванню заробітної плати і використанню матеріальних цінностей. Є випадки відпуску сировини і матеріалів без зважування та перелічення, що знижує достовірність обліку і створює можливості для крадіжок.

З боку багатьох службових осіб, як і раніше, допускається недооцінка бухгалтерського:обліку: та ролі працівників бухгалтерій у здійсненні контролю за збереженням соціалістичної владності і виконанням планових завдань. Міністерства і відомства часто миряться з таким станом справ, не вживають необхідних заходів до підвищення рівня керівництва бухгалтерським обліком, не виявляють піклування про добір і підготовку, бухгалтерських кадрів та підвищення їх кваліфікації.

Зазначені у постанові Ради Міністрів СРСР недоліки мають місце і в роботі багатьох міністерств, відомств УРСР та підвідомчих їм об'єднань, підприємств, організації і установ.

На багатьох підприємствах та в організаціях Міністерства неясної і молочної промисловості УРСР, Міністерства житлово-комунального господарства УРСР, Міністерства меліорації і водного господарства УРСР, Державного комітету УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі застосування уніфікованих форм первинного обліку не перевищує 30 - 40 процентів, а в Держкомсільгосптехніці УРСР, Держкомнафтопродукті УРСР, Головрічфлоті УРСР, Головкиївміськбуді нема жодного підприємства, де були б впроваджені в повному обсязі такі форми обліку.

Міністерство місцевої промисловості УРСР, Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР, Міністерство чорної металургії УРСР, Міністерство радгоспів УРСР та деякі інші Міністерства і відомства УРСР в минулому році не повністю виконали план удосконалення, організації бухгалтерського обліку та його механізації. Як наслідок, механізацію, окремих розділів обліку здійснили лише 34 - 57 процентів підвідомчих підприємства і господарських організацій, а комплексну механізацію обліку - 20 - 22 процента.

Враховуючи важливе значення дальшого вдосконалення бухгалтерського обліку в підвищенні ефективності управління економікою республіки і в забезпеченні раціонального, економного використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, на виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 24 січня 1980 р. N 59 Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Зобов'язати міністерства і відомства УРСР, виконавчі комітети Рад народних депутатів розглянути стан бухгалтерського обліку в підвідомчих об'єднаннях, на підприємствах, в організаціях та установах, розробити і в 1960 - 1981 роках здійснити заходи по значному поліпшенню організації обліку, приділивши при цьому особливу увагу:

підвищенню ролі бухгалтерського обліку в здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю та за економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, а також у збиранні необхідної інформації про хід виконання планів та причині відхилень від планових завдань, нормативів і кошторисів;

дальшій централізації бухгалтерського обліку в усіх ланках народного господарства та докорінному поліпшенню організації обліку в централізованих бухгалтеріях;

посиленню контролю за роботою централізованих бухгалтерій, забезпеченню їх необхідними приміщеннями, засобами механізації, транспорту і зв'язку;

упорядкуванню первинної облікової документації, забезпеченню широкого впровадження типових уніфікованих форм її та суворого дотримання порядку оформлення цієї документації;

розширенню застосування обчислювальної техніки з метою механізації-бухгалтерського обліку і складання звітності в обладнаннях, на підприємствах, в установах, організаціях і централізованих бухгалтеріях, дальшому впровадженню таблично-перфокарткової форми обліку, комплексної механізації та автоматизації обліково-обчислювальних робіт;

укомплектуванню централізованих бухгалтерій, а також бухгалтерій об'єднань, підприємств, організацій і установ кваліфікованими спеціалістами, поліпшенню перепідготовки бухгалтерських кадрів, маючи на увазі зростаючі вимоги до організації обліку і контролю. Розглянути питання про введення в штати міністерств, відомств УРСР, їх головних управлінь та управлінь республіканських об'єднань спеціалістів з методології, організації і механізації бухгалтерського обліку.

2. Міністерствам і відомствам УРСР, управління /відділам/ виконавчих комітетів Рад народних депутатів:

систематично проводити перевірки стану бухгалтерського обліку в об'єднаннях, на підприємствах, в організаціях і установах; узагальнювати досвід роботи передових бухгалтерських колективів і широко розповсюджувати його в підвідомчих об'єднаннях, на підприємствах, в організаціях та установах, проводити конкурси і огляди на кращий, зразково поставлений облік з високим рівнем механізації та автоматизації обліково-обчислювальних робіт;

здійснити заходи по дальшому розширенню і впровадженню комплексної механізації обліку в централізованих бухгалтеріях, об'єднаннях, на підприємствах, в організаціях та установах із застосуванням обчислювальної техніки машинолічильних підприємств ЦСУ УРСР. Разом з відповідними статистичними органами республіки розробити план-графіки впровадження механізації бухгалтерського обліку та обчислювальних робіт у 1980 - 1985 роках і забезпечити контроль за їх виконанням;

посилити контроль за додержанням в об'єднаннях, на підприємствах, і організаціях, установах і централізованих бухгалтеріях Положення про головних бухгалтерів, надаючи першочергового значення виконанню головними бухгалтерами обов'язків щодо організації бухгалтерського обліку відповідно до встановлених правил його введення, своєчасного складання достовірної бухгалтерської звітності та участі в підготовці заходів по збереженню соціалістичної власності;

при ревізіях, перевірках та обстеженнях об'єднань, підприємств, організацій, установ і централізованих бухгалтерій більше уваги звертати на правильність додержання діючих вказівок по обліку товарно-матеріальних цінностей, праці та заробітної плати, затрат на виробництво і калькулювання собівартості, витрат обертання, кошторисів видатків, фінансових результатів, забезпечення порядку приймання, зберігання і витрачання сировини, матеріалів, напівфабрикатів інструментів та інших матеріальних цінностей, додержання встановлених норм витрачання сировини, матеріалів, палива, електроенергії, своєчасне і якісне проведення інвентаризацій, складання достовірної бухгалтерської звітності.

3. Міністерствам, відомствам УРСР, управлінням /відділам/ виконавчих комітетів Рад народних депутатів, об'єднанням, підприємствам, організаціям і установам:

вжити заходів до забезпечення суворого порядку приймання, зберігання і витрачання сировини, матеріалів, напівфабрикатів, інструментів та інших матеріальних цінностей. Обмежити число службових осіб, які мають право підписувати документи на видачу особливе дефіцитних і дорогих матеріалів, Переліки таких осіб і видів матеріальних цінностей повинні визначатися керівниками об'єднань, підприємств, організацій та установ за погодженням з головними бухгалтерами;

здійснити на діючих підприємствах та в господарських організаціях ремонт і реконструкцію існуючих, а в необхідних випадках будівництво нових складських приміщень; оснастити склади, комори, цехи, виробничі дільниці необхідними ваговими і вимірювальними приладами, мірчою тарою та іншими контрольними пристосуваннями. Визначите відповідно до чинного законодавства міру відповідальності завідуючих складами, комірників та інших службових осіб за правильність приймання, зберігання і відпуску матеріальних цінностей;

впровадити ефективні форми попереднього і поточного контролю за додержанням кожним працівником, бригадою, дільницею, майстернею, цехом установлених норм витрат сировини, матеріалів, палива, електроенергії, нормативів використання обладнання та інструментів, а також за виконанням завдань по економії матеріальних ресурсів. Вжити заходів до підвищення достовірності оперативного обліку руху деталей, вузлів і напівфабрикатів у виробництві. Не допускати витрачання матеріальних цінностей понад установлені норми, а також списання їх по діючих нормах при наявності економії проти цих норм.

Міністерствам і відомствам УРСР розробити і в 2-місячний строк затвердити, виходячи з галузевих особливостей, рекомендації по організації оперативного обліку руху деталей, вузлів і напівфабрикатів у виробництві, визначивши службових осіб, відповідальних за організацію цього обліку;

розробити і в 1980 - 1981 роках здійснили заходи по поліпшенню нормування та обліку трудових затрат на виробництво окремих видів продукції, посиленню контролю за відповідністю фактично виконаних робіт їх оплаченому обсягу, а також по більш широкому застосуванню обліку виробітку і оплати праці за кінцевою виробничою операцією;

підвищити персональну відповідальність майстрів, бригадирів, начальників дільниць, виконробів, нормувальників та інших службових осіб за правильне оформлення первинної документації по обліку виробітку і нарахуванню заробітної плати;

здійснити заходи по вдосконаленню калькулювання собівартості окремих видів продукції і передусім по широкому впровадженню нормативного методу обліку затрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції.

Визнати необхідним включати в плани об'єднань, підприємств організацій по новій техніці завдання по механізації та автоматизації обліково-обчислювальних робіт і впровадженню нормативного методу обліку та калькулювання.

4. ЦСУ УРСР вжити заходів до дальшого розвитку мережі учбових комбінатів і шкіл по підготовці та підвищенню кваліфікації бухгалтерів і працівників механізованого обліку, маючи на увазі забезпечити потребу об'єднань, підприємств, організацій та установ у таких працівниках. Міністерствам і відомствам УРСР, виконавчим комітетам обласних, Київської, і Севастопольської міських Рад народних депутатів щороку в строки, встановлені для розробки державних планів економічного і соціального розвитку, визначати за погодженням з ЦСУ УРСР контингент указаних працівників, які підлягають навчанню в учбових комбінатах і школах ЦСУ УРСР.

5. Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР і Держплану УРСР і передбачити в проекті плану на 1981 - 1985 роки значне збільшення прийому студентів до вищих і учнів до середніх спеціальних учбових закладів за спеціальностями "Бухгалтерський облік" та "Організація механізованої обробки економічної інформації";

розглянути і вирішити питання про відкриття в окремих вищих учбових закладах обліково-економічних факультетів та організацію курсів по підготовці для вступу на вказані факультети, а також про розширення перепідготовки спеціалістів з бухгалтерського обліку.

6. Взяти до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від 24 січня 1980 р. N 59 "Про заходи по вдосконаленню організації бухгалтерського обліку і підвищенню його ролі в раціональному та економному використанні матеріальних, трудових і фінансових ресурсів" затвердила Положення про головних бухгалтерів /додається/. Зобов'язала міністерства, відомства, управління /відділи/ виконавчих комітетів Рад народних депутатів забезпечити необхідний контроль за додержанням цього Положення і притягати до відповідальності службових осіб, які допускають його порушення.

7. Міністерствам, відомствам УРСР, виконавчим комітетам обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів до 15 лютого 1981 р. податі Міністерству фінансів УРСР і ЦСУ УРСР інформації про хід виконання цієї постанови.

Міністерству фінансів УРСР і ЦСУ УРСР розглянути зазначені інформації та до 1 квітня 1981 р, подати Раді Міністрів УРСР доповідь про хід виконання заходів по вдосконаленню бухгалтерського обліку в народному господарстві республіки.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 26

 

Затверджене
постановою Ради Міністрів СРСР
від 24 січня 1980 р. N 59

ПОЛОЖЕННЯ
про головних бухгалтерів

I. Загальні положення

1. Це Положення поширюється на головних бухгалтерів об'єднань, підприємств, організацій, установ, які ведуть бухгалтерський облік і складають закінчену бухгалтерську звітність, а також на головних бухгалтерів централізованих бухгалтерії.

Особливості застосування Положення в колгоспах визначаються Союзною радою колгоспів.

2. Головні бухгалтери забезпечують організацію бухгалтерського обліку в об'єднаннях, на підприємствах, в організаціях, установах і контроль за раціональним, економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереженням соціалістичної-власності.

3. Головні бухгалтери призначаються на посаду і звільняються з посади органами, які призначають керівників об'єднань, підприємств, організацій, установ, за поданням керівників цих об'єднань, підприємств, організацій, установ і начальників управлінь /відділів/ бухгалтерського обліку і звітності /головних бухгалтерів/ вищестоящих органів.

Призначення на посаду і звільнення з посади головних бухгалтерів підприємств і організацій споживчої кооперації, а також громадських організацій затверджуються вищестоящим органом у порядку, встановленому відповідно до їх статутів.

Очолювані головними бухгалтерами бухгалтерії об'єднань, підприємств, організацій, установ є їх самостійними структурними підрозділами /службами/ і не повинні входити до складу будь-якого іншого підрозділу /служби/.

4. Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо керівникові об'єднання, підприємства, організації, установи, а в питаннях організації бухгалтерського обліку і складання звітності, порядку і методики здійснення контролю - начальникові управління. /відділу/ бухгалтерського обліку і звітності /головному бухгалтерові/ вищестоящого органу.

5. На посаду головного бухгалтера призначаються особи, які мають вищу спеціальну освіжу.

У необхідних випадках за рішенням вищестоящого органу-на посаду головного бухгалтера може бути призначена особа, яка не мав вищої спеціальної освіти, при наявності у неї стажу роботи-за спеціальністю не менше трьох років.

6. Приймання і здача справ при призначенні і звільненні головного бухгалтера оформляються актом після перевірки стану бухгалтерського обліку і звітності. Копія цього акта надсилається до вищестоящого органу. В необхідних випадках приймання і здача справ головним бухгалтером провадяться за участю представника вищестоящого органу.

7. На головного бухгалтера не можуть бути покладені обов'язки, зв'язані з безпосередньою матеріальною відповідальністю за грошові кошти і матеріальні цінності. Йому забороняється одержувати безпосередньо по чеках та інших, документах грошові кошті і товарно-матеріальні цінності для об'єднання, підприємства, організації, установа.

8. На час відсутності головного бухгалтера /відрядження, відпустка, хвороба і т. п./ права і обов'язки головного бухгалтера переходять до його заступника, а при відсутності останнього - до іншої службової особи, про що оголошується наказом по об'єднанню, підприємству, організації, установі.

9. У виробничих /структурних/ одиницях об'єднань, з дозволу міністерства, відомства може зберігатися посада головного бухгалтера.

II. Обов'язки головних бухгалтерів

10. Головний бухгалтер, здійснюючи організацію бухгалтерського обліку на основі встановлених правил його ведення, зобов'язаний забезпечити:

а) широке використання сучасних засобів механізації і автоматизації обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку;

б) повний облік грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, що надходять, а також своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій, зв'язаних з їх рухом;

в) достовірний облік витрат виробництва і обертання, виконання кошторисів видатків, реалізації продукції, виконання будівельно-монтажних та інших робіт, складання економічно обгрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, робіт і послуг;

г) точний облік результатів господарсько-фінансової діяльності об'єднання, підприємства, організації, установи відповідно до встановлених правил;

д) правильне нарахування і своєчасно перерахування платежів у державний бюджет, внесків на державне соціальне страхування, коштів на фінансування капітальних вкладень; погашення у встановлені строки заборгованості банкам по позичках; відрахування коштів у фонди економічного стимулювання та інші фонди і резерви;

є) участь у роботі юридичних служб по оформленню матеріалів по недостачах і крадіжках грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей та контроль за передачею в належних випадках цих матеріалів до судових і слідчих органів, а при відсутності юридичних служб - безпосереднє здійснення цих функцій;

ж) перевірку організації бухгалтерського обліку і звітності у виробничих /структурних/ одиницях об'єднань, а також у виробництвах і господарствах, виділених на окремий баланс, своєчасний інструктаж працівників з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності та економічного аналізу;

з) складання достовірної бухгалтерської звітності на основі первинних документів і бухгалтерських записів, подання її у встановлені строки відповідним органам;

і) здійснення /разом з іншими підрозділами і службами/ економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності об'єднання, підприємства, організації, установи за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, запобігання втратам ї непродуктивним витратам;

к) необхідну допомогу постійно діючим виробничим нарадам, громадським. групам /бюро/ економічного аналізу і органам народного контролю у використанні облікових даних для роботи по виявленню та мобілізації внутрішньогосподарських резервів;

л) активну участь працівників бухгалтерського обліку в розробці і здійсненні заходів, спрямованих на дотримання державної дисципліни та зміцнення господарського розрахунку;

м) своєчасне проведення разом з іншими підрозділами і службам у виробничих /структурних/ одиницях об'єднань, а також у виробництвах і господарствах, виділених на окремий баланс, перевірок ї документальних ревізій та підготовку пропозицій по поліпшенню їх роботи;

н) збереження бухгалтерських документів, оформлення і передачу їх у встановленому порядну в архів.

11. Головний бухгалтер разом з керівниками відповідних підрозділів і служб зобов'язаний ретельно контролювати;

а) додержання встановлених правил оформлення приймання і відпуску товарно-матеріальних цінностей;

б) правильність витрачання фонду заробітної плати, встановлення посадових окладів, суворе додержання штатної, фінансової і касової дисципліни;

в) додержання встановлених правил проведення інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань;

г) стягнення в установлені строки дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, додержання платіжної дисципліни;

д) законність списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості та інших втрат.

12. При наявності в складі об'єднання, підприємства, організації, установи самостійної фінансової служби на головного бухгалтера докладаються обов'язки по обліку фінансових, розрахункова і кредитних операцій та контролю за законністю, своєчасністю і правильністю оформлення цих операцій.

13. Головний бухгалтер зобов'язаний брати активну участь у підготовці заходів, що запобігають утворенню недостач та незаконному витрачанню грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушенням фінансового та господарського законодавства.

У разі виявлення незаконних дій службових осіб /приписка, використання коштів не за призначенням та інші порушення і зловживання/ головний бухгалтер доповідає про це керівникові об'єднання, підприємства, організації, установи для вжиття заходів.

14. Документи,що є підставою для приймання і видачі грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, а також кредитні та розрахункові зобов'язання підписуються керівником об'єднання, підприємства, організації, установи і головним бухгалтером або особами, ними на те уповноваженими. Надання права підписання документів цим особам повинно бути оформлене наказом по об'єднання, підприємству, організації, установі.

Зазначені вище документи без підпису головного бухгалтера або осіб, ним на те уповноважених; вважаються недійсними і не повинні прийматися до виконання матеріально відповідальними особами та працівників бухгалтерії даного об'єднання, підприємства, організації, установи, а також установами банків.

15. Головному бухгалтеру забороняється приймати до виконання і оформлення документи по операціях, що суперечать законодавству та встановленому порядку приймання, зберігання і витрачання грошових коштів., товарно-матеріальних та інших цінностей.

У разі одержання від керівника об'єднання підприємства, організації, установи розпорядження вчинити таку дію головний бухгалтер, не виконуючи його, у письмовій формі звертає увагу керівника на незаконність даного, ним розпорядження. При одержанні від керівника повторного письмового розпорядження головний бухгалтер виконує його. Всю повноту відповідальності за незаконність виконаної операції несе керівник, об'єднання, підприємства, організації, установи, який зобов'язаний про прийняте нім рішення негайно в письмовій формі нові додати керівника вищестоящого органу.

Керівник вищестоящого органу, який одержав зазначене повідомлення, терміново розглядає його і приймає відповідне рішення, про що повідомляє керівника об'єднання, підприємства, організації, установи.

Розбіжності між головним бухгалтером і керівником об'єднання, підприємства, організації, установи вирішуються керівником вищестоящого органу.

III. Права головних бухгалтерів

16. Головний бухгалтер встановлює службові обов'язки для підлеглих йому працівників з тим, щоб кожний працівник знав коло своїх обов'язків і ніс відповідальність за їх виконання. Працівники інших підрозділів і служб, зайняті бухгалтерським обліком у питаннях організації і ведення обліку та звітності підлягають головному бухгалтеру.

17. Вимоги головного бухгалтера щодо порядку оформлення операцій та додання б бухгалтерію або на обчислювальні установки необхідних документів і відомостей є обов'язковими для всіх підрозділів і служб об'єднання, підприємства, організації, установи.

За невиконання або порушення вказівок; головного бухгалтера, що випливають із здійснення покладених на нього обов'язків, винні можуть позбавлятися за розпорядженням керівника об'єднання, підприємства, організації, установи премій повністю або частково, а в необхідних випадках притягатися до відповідальності у встановленому законом порядку.

Підрозділи і служби об'єднання, підприємства, організації, установи:

несуть повну відповідальність за законність здійснюваних операцій та правильність їх оформлення;

зобов'язані своєчасно передавати в бухгалтерію або на обчислювальні установки необхідні для бухгалтерського обліку і контролю документи - накази, постанови, розпорядження, а також договори, угоди, кошториси, нормативи та інші матеріали.

За несвоєчасне, недоброякісне оформлення і складання цих документів, затримку передачі їж для відображення в бухгалтерському обліку і звітності, за недостовірність даних, що містяться в документах, а також за складання документів, які відображають незаконні операції, відповідальність несуть службові особи, які склали і підписали ці документи. Списки службових осіб, на яких покладається обов'язок складання первинних документів і яким надається право їх підписує погоджуються з головним бухгалтером.

18. Призначення, звільнення і переміщення матеріально-відповідальних осіб /касирів, завідуючих складами та інших/ провадяться за погодженням з головним бухгалтером.

19. Договори і угоди, що укладаються об'єднанням, підприємством, організацією, установою на одержання або відпуск товарно-матеріальних цінностей та на виконання робіт і послуг, а також накази і розпорядження про встановлення працівникам посадових окладів, надбавок до заробітної плати і про преміювання попередньо розглядаються і візуються головним бухгалтером.

20. Головний бухгалтер має право:

а) вимагати від керівників бригад, дільниць, цехів, відділів; та інших підрозділів і служб, а в необхідних випадках і від керівника об'єднання, підприємства, організації, установи вжиття заходів до підвищення ефективності використання державних коштів, до посилання збереження соціалістичної власності, забезпечення правильної організації бухгалтерського обліку та контролю, і зокрема:

перегляду завищених і застарілих норм витрати сировини, матеріалів, затрат праці та інших норм;

поліпшення складського та ваговимірювального господарства, належної організації приймання і зберігання сировини, матеріалів та інших цінностей, підвищення обгрунтованості відпуску цих цінностей для потреб виробництва, обслуговування та управління;

проведення заходів по поліпшенню контролю за правильністю застосування норм і нормативів, організації правильного первинного обліку вироблення продукції та руху деталей і напівфабрикатів, організації кількісного /натурального/ обліку використання сировини і матеріалів у цехах, на виробничих дільницях і т. п.;

б) перевіряти в структурних підрозділах і службах об'єднання, підприємства, організації, установи додержання встановленого порядку приймання, оприбуткування, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей;

в) підготовляти пропозиції про зниження розмірів премії або позбавлення премій керівників цехів, дільниць, бригад, відділів та інших підрозділів і служб, а також виконробів і майстрів, які де забезпечують виконання встановлених правил оформлення первинної документації, ведення первинного обліку та інших вимог по організації обліку і контролю;

г) вносити пропозиції у відповідні комітети народного контролю про проведення грошових нарахувань на службових осіб, які своїми неправильними діями або нерозпорядливістю завдали матеріальних збитків державі, кооперативним та іншим громадським підприємствам і організаціям.

21. Органи державного, і господарського управління зобов'язані всемірно сприяти головним бухгалтерам у виконанні ними обов'язків і використанні прав передбачених цим Положенням.

Будь-які намагання переслідування головного бухгалтера за виконання цих обов'язків і використання прав повинні рішуче присікатися, а винні в цьому особи - притягатися до суворої відповідальності.

IV. Відповідальність головних бухгалтерів

22. Головний бухгалтер несе відповідальність у випадках:

а) неправильного ведення бухгалтерського обліку, наслідком чого стали запущеність у бухгалтерському обліку і перекручення в бухгалтерській звітності;

б) прийняття до виконання і оформлення документів по операціях, які суперечать встановленому порядку приймання, оприбуткування, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей;

в) несвоєчасної і неправильної вивірки операцій по розрахунковому та інших рахунках у банках, розрахунків з дебіторами і кредиторами;

г) порушення порядку списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості та інших втраті;

д) несвоєчасного проведення у виробничих /структурних/ одиницях об'єднань, а також у виробництвах і господарствах, виділених на окремий баланс, перевірок і документальних ревізій;

є) складання недостовірної бухгалтерської звітності з вини бухгалтерії;

ж) інших порушень положень та інструкцій по організації бухгалтерського обліку.

23. Головний бухгалтер несе нарівні з керівником об'єднання, підприємства, організації, установи відповідальність:

а) за порушення правил і положень., що регламентують фінансової господарську діяльність;

б) за несвоєчасне стягнення грошових нарахувань з службових осіб на основі постанов комітетів народного контролю;

в) за порушення строків подання місячних, квартальних ї річних бухгалтерських звітів та балансів відповідним органам.

24. Дисциплінарна, матеріальна і кримінальна відповідальність головних бухгалтерів визначається відповідно до чинного законодавства.

При цьому дисциплінарне стягнення на головного бухгалтера накладається в порядку підлеглості відповідним вищестоящим органом.

* * *

На підприємствах, в організаціях і установах, де посада головного бухгалтера не передбачена, старші бухгалтери користуються правами і несуть обов'язки відповідно до цього Положення.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали