Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про заходи по виконанню поставлених XXV з'їздом КПРС і XXV з'їздом Компартії України завдань по дальшому впровадженню комплексної механізації в сільськогосподарському виробництві

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 13 травня 1977 р. N 294

Київ

Про заходи по виконанню поставлених XXV з'їздом КПРС і XXV з'їздом Компартії України завдань по дальшому впровадженню комплексної механізації в сільськогосподарському виробництві

Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 15 липня 1985 року N 269

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР відмічають, що в результаті здійснення аграрної політики КПРС в республіці прискореними темпами проводиться технічне переоснащення колгоспного і радгоспного виробництва. За дев'яту п'ятирічку енергоозброєність сільської праці зросла в 1,5 раза, механізовано тваринницьких ферм в три рази більше, ніж за восьму. Підвищилась ефективність використання засобів механізації. Увесь приріст валової продукції досягнуто за рахунок зростання продуктивності праці. Постійну шефську допомогу господарствам по механізації виробничих процесів подають промислові підприємства республіки.

Проте в багатьох галузях, особливо в тваринництві, рівень комплексної механізації залишається ще низьким, затрати праці на виробництво продукції зменшуються дуже повільно. В ряді колгоспів і радгоспів не виконуються завдання по комплексній механізації тваринницьких ферм, впровадженню прогресивних технологій у рослинництві, не повністю використовуються технічні можливості наявних машин, тракторні агрегати працюють в одну зміну, денний виробіток на трактор і комбайн нижчий за норму. Нерідко застосування нової техніки не супроводжується впровадженням передових технологій виробництва і форм організації праці. Повільно реалізуються переваги міжгосподарського кооперування для переводу на промислову основу тваринництва. Часто невиправдано затягується будівництво і освоєння нових виробничих потужностей. Не скрізь створено належну ремонтну базу для нової техніки і організовано технічне обслуговування машинно-тракторного парку. Продовжує залишатись низькою якість ремонтних робіт.

Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, Міністерство харчової промисловості УРСР, Міністерство сільського будівництва УРСР, Головплодвинпром УРСР, Укрсільгосптехніка і Укрміжколгоспбуд не забезпечили виконання встановлених на дев'яту п'ятирічку завдань по підвищенню рівня комплексної механізації. Деякі обкоми і райкоми партії, облвиконкоми і райвиконкоми недостатньо дбають про впровадження у виробництво досягнень науки і техніки, досвіду передовиків, не виявляють високої вимогливості до керівників і спеціалістів сільськогосподарських органів, колгоспів і радгоспів за забезпечення зростання продуктивності праці, більш ефективне використання основних фондів, підготовку кваліфікованих механізаторських кадрів і створення їм необхідних виробничих і побутових умов.

З метою виконання поставлених XXV з'їздом КПРС і XXV з'їздом Компартії України завдань по дальшому впровадженню комплексної механізації в сільськогосподарському виробництві і підвищенню продуктивності праці в колгоспах і радгоспах Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Обкомам, міськкомам і райкомам партії, облвиконкомам і райвиконкомам, сільськогосподарським міністерствам і відомствам зосередити зусилля первинних партійних організацій, керівників і спеціалістів сільськогосподарських органів, колгоспів, радгоспів, підприємств Сільгосптехніки, науково-дослідних організацій на здійсненні конкретних заходів по прискоренню науково-технічного прогресу в сільському господарстві, широкому впровадженню комплексної механізації і автоматизації та сучасних індустріальних технологій і прогресивних форм організації праці, ефективнішому використанню наявної техніки та інших виробничих фондів. Більш наполегливо узагальнювати і застосовувати досвід новаторів, розширювати шефську допомогу колгоспам і радгоспам з боку колективів промислових і будівельних підприємств.

Забезпечити у поточній п'ятирічці зростання виробництва валової продукції і продуктивності праці згідно з додатком N 1.

2. Зобов'язати Держплан УРСР, Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, Міністерство харчової промисловості УРСР, Головплодвинпром УРСР, Міністерство сільського будівництва УРСР, Міністерство меліорації і водного господарства УРСР, Міністерство енергетики і електрифікації УРСР, Укрміжколгоспбуд, Укрсільгосптехніку, обкоми і райкоми партії, облвиконкоми і райвиконкоми забезпечити розширення обсягів вирощування просапних культур з мінімальними затратами ручної праці і рівень комплексної механізації виробничих процесів на тваринницьких фермах згідно з додатками NN 2 - 8.

Передбачати при складанні річних народногосподарських і виробничо-фінансових планів виділення на ці цілі необхідних коштів і матеріально-технічних ресурсів, максимально концентрувати їх на об'єктах, що будуються або реконструюються.

Забезпечити, щоб реконструкція діючих і будівництво нових міжгосподарських підприємств і комплексів здійснювались, як правило, не більш як за два роки.

3. Встановити на 1977 - 1980 роки завдання по комплексній механізації виробничих процесів, створенню пунктів технічного обслуговування машин і обладнання на тваринницьких фермах та зниженню затрат праці на виробництво тваринницької продукції в колгоспах і радгоспах згідно з додатками NN 9 - 15.

4. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Укрсільгосптехніці і облвиконкомам:

- здійснювати будівництво і реконструкцію тваринницьких комплексів, птахофабрик і ферм у відповідності з схемою розвитку і розміщення виробничих комплексів у республіці на 1976 - 1980 роки;

- за погодженням з Держпланом УРСР затвердити в III кварталі 1977 р. по кожній області перелік тваринницьких ферм і приміщень, що підлягають розширенню і реконструкції в 1978 - 1980 роках і не включені до названої схеми.

Міністерству сільського господарства УРСР до 1 жовтня 1977 р. розробити і погодити з Держбудом УРСР методичні рекомендації по реконструкції існуючих тваринницьких ферм з типовими схемами реконструкції, переліком необхідного обладнання, методикою розрахунків економічної ефективності.

5. Держплану УРСР, Головпостачу УРСР вишукувати ресурси і щороку до 1 липня вносити Раді Міністрів УРСР пропозиції про додаткове виготовлення на промислових підприємствах республіки, за поданням Міністерства сільського господарства УРСР, Міністерства радгоспів УРСР та Укрсільгосптехніки, гостродефіцитних машин та обладнання і запасних частин до них для механізації трудомістких робіт у тваринництві і рослинництві.

6. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Укрсільгосптехніці, Південному відділенню ВАСГНІЛ та облвиконкомам визначити в 1977 - 1978 роках у кожній області ферми для великої рогатої худоби і свиней, побудовані за найбільш раціональними типовими проектами, які стали б базовими для даної зони по впровадженню високоефективних промислових технологій виробництва на основі комплексної механізації.

Узагальнити передовий досвід по розробці і впровадженню прогресивних технологій утримання худоби, механізації виробничих процесів у тваринництві, видаленню, зберіганню і утилізації гною і до 1 липня 1978 р. затвердити рекомендації для їх масового застосування.

7. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Укрсільгосптехніці, Південному відділенню ВАСГНІЛ, облвиконкомам:

- забезпечити вивчення кожним бригадиром, завідуючим фермою, зоотехніком, агрономом і інженером господарств прогресивних технологій виробництва продукції рослинництва і тваринництва та передового досвіду ефективного використання техніки;

- разом з Державним комітетом Ради Міністрів УРСР по професійно-технічній освіті, Центральним комітетом ДТСААФ Української РСР, Міністерством автомобільного транспорту УРСР і Міністерством меліорації і водного господарства УРСР організувати підготовку і підвищення кваліфікації механізаторських кадрів на курсах з відривом і без відриву від виробництва при сільських професійно-технічних училищах, учбових комбінатах, школах і клубах ДТСААФ, у передових колгоспах і радгоспах, в районних об'єднаннях "Сільгосптехніка" на умовах, передбачених пунктом 7 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 2 грудня 1967 р. N 785, згідно з додатками NN 16 - 18.

Державному комітету Ради Міністрів УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі забезпечити на замовлення названих міністерств і відомств видання учбових посібників для ведення занять по підготовці і підвищенню кваліфікації механізаторських кадрів.

Міністерству фінансів УРСР щорічно передбачати в бюджеті республіки необхідні кошти для навчання механізаторських кадрів.

8. Пункт 8 втратив чинність

(згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 15.07.85 р. N 269)

9. Українському об'єднанню Ради Міністрів УРСР "Укрсільгосптехніка":

- укомплектувати пункти технічного обслуговування на існуючих і новозбудованих тваринницьких фермах необхідними приладами, інструментом, запасними частинами і ремонтними матеріалами. Організувати виготовлення нестандартизованого і допоміжного обладнання в обсягах, які б забезпечували повну потребу в них для комплектації сільськогосподарських об'єктів. Держплану УРСР і Головпостачу УРСР передбачати виділення на вказані цілі прокату чорних металів і комплектуючих виробів;

- удосконалювати організацію ремонту і технічного обслуговування сільськогосподарської техніки, впроваджувати прогресивні технологічні процеси і індустріальні методи ремонту. Своєчасно освоювати введені потужності, підвищити якість ремонтних робіт.

10. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Укрсільгосптехніці, обкомам партії і облвиконкомам про хід виконання цієї постанови доповідати ЦК Компартії України і Раді Міністрів УРСР щороку до 1 березня, включно по 1981 рік.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО


Інд. 22
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали