ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 03.12.2010 р. N 344

Про заходи щодо упорядкування зовнішньої реклами на території області

Керуючись п. 9 частини першої ст. 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 N 2067 "Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами" та з метою належного контролю за дотриманням законодавства України про рекламу на території області:

1. Затвердити заходи щодо упорядкування зовнішньої реклами на території області (далі - заходи) (додаються).

2. Головному управлінню з питань внутрішньої політики, управлінню містобудування та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністраціям, рекомендувати органам місцевого самоврядування, іншим виконавцям забезпечити виконання заходів.

3. Виконавцям заходів про хід їх виконання поінформувати до 31 грудня 2010 року та щоквартально до 5 числа місяця наступного за звітним періодом Головне управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, якому узагальнену інформацію подати облдержадміністрації до 15 січня 2011 року та щоквартально до 15 числа місяця наступного за звітним періодом.

4. Утворити Громадську раду облдержадміністрації з питань реклами, затвердити її склад за посадами та положення про неї (додаються).

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження облдержадміністрації від 30.04.2004 N 221 "Про утворення ради облдержадміністрації з питань реклами".

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на Головне управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації.

 

Голова державної
адміністрації

С. Б. Тулуб


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації
03.12.2010 N 344


ЗАХОДИ
щодо упорядкування зовнішньої реклами на території області

1. Провести інвентаризацію існуючої мережі рекламних засобів на території області на відповідність вимогам чинного законодавства, особливу увагу звернувши на зовнішній стан рекламних конструкцій та зміст реклами.

Головне управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, служба автомобільних доріг у області, Головне управління Держкомзему у області, управління у справах захисту прав споживачів у області, управління Служби безпеки України в області, управління містобудування та архітектури облдержадміністрації.
Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

Грудень 2010 року


2. Забезпечити систематичний моніторинг рекламоносіїв з метою виявлення та визначення шляхів усунення фактів невідповідності законодавству про рекламу.

Головне управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, управління у справах захисту прав споживачів у області, обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України, служба автомобільних доріг у області, управління містобудування та архітектури, управління культури облдержадміністрації, обласна державна телерадіокомпанія.
Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

Постійно


3. Сприяти взаємодії та активізації співпраці органів державної влади та органів місцевого самоврядування у вирішенні питань мінімізації зовнішньої реклами на трасах, дорогах, автошляхах.

Головне управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, служба автомобільних доріг у області, Головне управління Держкомзему у області, управління Служби безпеки України в області, управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, ДП "Черкасиавтотранссервіс"
Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

Постійно


4. На підставі Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 N 2067, розробити порядок розміщення зовнішньої реклами на відповідній території, передбачивши вимоги утримання рекламоносіїв (санітарні норми, техніка безпеки, озеленення прилеглої території).

Головне управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації
Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

до 1 січня 2011 року і постійно


5. Особливу увагу звернути на естетичний вигляд рекламних конструкцій, не допускати наявності пошкоджених постерів, незаповнених сюжетом або фоновим покриттям рекламних площин.

Головне управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, управління у справах захисту прав споживачів у області, служба автомобільних доріг у області, управління містобудування та архітектури, управління культури облдержадміністрації, обласна державна телерадіокомпанія.
Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

Постійно


6. Контролювати дотримання розповсюджувачами реклами вимог законодавства про рекламу та захист від недобросовісної конкуренції.

Головне управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, управління у справах захисту прав споживачів у області, обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України, служба автомобільних доріг у області, управління Служби безпеки України в області, управління містобудування та архітектури, управління культури облдержадміністрації, обласна державна телерадіокомпанія.
Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

Постійно


 

Перший заступник
голови державної адміністрації

С. В. Рябцев


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації
03.12.2010 N 344


ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду облдержадміністрації з питань реклами

1. Громадська рада облдержадміністрації з питань реклами (далі - рада з питань реклами, рада) є консультативно-дорадчим, координуючим органом облдержадміністрації.

2. Рада з питань реклами у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, розпорядженнями обласної державної адміністрації а також цим Положенням.

3. Рада з питань реклами покликана:

1) забезпечити узгодження дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з упорядкуванням, оптимізацією та своєчасним оновленням зовнішньої реклами на території області;

2) організувати проведення моніторингу стану рекламних щитів, сіті-лайтів, бігбордів на території області та внесення в установленому порядку пропозицій щодо приведення їх в належний стан;

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення законодавства України з питань реклами.

4. Рада з питань реклами для виконання покладених на неї завдань має право:

1) запитувати та одержувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій необхідну інформацію щодо стану зовнішньої реклами в області;

2) визначати пріоритетні напрями соціальної реклами, яка виробляється і розповсюджується за рахунок місцевих бюджетів, за державним замовленням;

3) організовувати та проводити за участю представників засобів масової інформації конференції, семінари, наради та інші заходи з питань, віднесених до її компетенції.

5. Рада з питань реклами утворюється у складі співголови - першого заступника голови обласної ради, співголови - першого заступника голови облдержадміністрації, відповідального секретаря - начальника Головного управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації та інших членів, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Склад ради з питань реклами затверджується розпорядженням.

У разі потреби відповідальний секретар ради з питань реклами вносить голові ради пропозиції щодо змін її персонального складу.

Співголови ради з питань реклами здійснюють загальне керівництво її діяльністю, визначають порядок роботи та головують на засіданнях ради з питань реклами.

Відповідальний секретар ради з питань реклами:

1) скликає за дорученням голови ради з питань реклами засідання ради;

2) забезпечує організацію діяльності ради, підготовку планів роботи ради, питань порядку денного її засідань з урахуванням пропозицій членів ради, державних органів, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій;

3) здійснює моніторинг стану виконання рішень ради, регулярно інформує голову та інших членів ради про хід реалізації рішень;

4) представляє раду з питань реклами у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування та їх асоціаціями, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями;

5) виконує за дорученням голови ради з питань реклами інші завдання.

7. Основною організаційною формою роботи ради з питань реклами є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання ради з питань реклами є правомочним у разі присутності на ньому більше половини її складу.

На своїх засіданнях рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

8. Рішення ради з питань реклами приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення ради оформляється протоколом, у якому фіксуються пропозиції та рекомендації ради.

Протокол підписується головуючим на засіданні та відповідальним секретарем, надсилається членам ради та іншим органам.

У разі необхідності рішення ради з питань реклами реалізуються шляхом видання в установленому порядку розпоряджень облдержадміністрації, внесення на розгляд сесії обласної ради проектів відповідних рішень.

9. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ради з питань реклами здійснюється Головним управлінням з питань внутрішньої політики облдержадміністрації.

10. Рада з питань реклами припиняє свою діяльність за розпорядженням облдержадміністрації.

 

Перший заступник
голови державної адміністрації

С. В. Рябцев


 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації
03.12.2010 N 344


СКЛАД
Громадської ради облдержадміністрації з питань реклами

Перший заступник голови обласної ради

- співголова ради (за згодою)

Заступник голови облдержадміністрації

- співголова ради

Начальник Головного управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації

- відповідальний секретар ради


Члени ради:

Голова Черкаського територіального управління державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (за згодою)

Начальник управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

Директор ДП "Черкасиавтотранссервіс" (за згодою)

Начальник управління у справах захисту прав споживачів у області (за згодою)

Заступник начальника Головного управління освіти і науки облдержадміністрації

Начальник Служби автомобільних доріг у області (за згодою)

Заступник начальника Головного управління Держкомзему у області (за згодою)

Представник Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі в Черкаській, Кіровоградській та Чернігівській областях (за згодою)

Начальник управління культури і туризму облдержадміністрації

Заступник начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в області

Перший заступник голови - начальник управління податкової міліції державної податкової адміністрації в області (за згодою)

Начальник служби охорони культурної спадщини облдержадміністрації

Голова обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (за згодою)

Генеральний директор обласної державної телерадіокомпанії (за згодою)

Заступник начальника управління - начальник відділу дизайну міського середовища та реклами управління планування та архітектури виконавчого комітету Черкаської міської ради (за згодою)

Ректор Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, голова постійної комісії обласної ради з питань регламент, депутатської етики та місцевого самоврядування (за згодою)

Ректор Черкаського державного технологічного університету, голова ради ректорів, голова постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури, духовності, молодіжної політики та спорту (за згодою)

Голова обласної спілки жінок Черкащини (за згодою)

Начальник управління Служби безпеки України в області (за згодою)

 

Перший заступник
голови державної адміністрації

С. В. Рябцев

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали