ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 8 червня 2011 року N 18

Про заходи щодо виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"

З метою забезпечення неухильного виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011) наказую:

1. Визначити відділ роботи зі зверненням громадян Департаменту контролю, документального забезпечення, роботи зі зверненнями громадян та адміністративно-господарської роботи спеціальним структурним підрозділом, а головного спеціаліста цього відділу Скосір Т. М. відповідальною за організацію доступу до публічної інформації, забезпечення обліку запитів на інформацію, аналізу і контролю за наданням відповідей за запитами на інформацію.

1.1. Визначити завідувача сектору прес-служби Бєлову Ю. І. відповідальною за оприлюднення публічної інформації.

2. Встановити, що існуючий порядок документообігу в центральному апараті Укрдержреєстру здійснюється із забезпеченням такого:

- систематичного моніторингу відділом роботи зі зверненнями громадян стану справ з опрацюванням запитів на інформацію та щотижневого інформування керівництва Служби про кількість та характер запитів на інформацію, своєчасність надання відповідей на них;

- відділ роботи зі зверненнями громадян після реєстрації запиту на інформацію, що надійшов усно, електронною поштою, факсом, телефоном або поштою, невідкладно передає його керівництву Служби згідно з розподілом функціональних повноважень для розгляду та визначення структурного підрозділу, відповідального за підготовку проекту відповіді на запит на інформацію;

- керівником структурного підрозділу визначається відповідальна особа з питань опрацювання запиту на інформацію;

- у разі надходження запиту на інформацію до структурного підрозділу, який не володіє запитуваною інформацією, відповідальна особа з питань опрацювання запиту на інформацію негайно доповідає про це керівнику підрозділу та за погодженням з ним негайно передає зазначений запит до відділу роботи зі зверненням громадян з відповідним обґрунтуванням;

- відділ роботи зі зверненням громадян невідкладно повторно подає такий запит на інформацію керівництву Служби для визначення відповідального структурного підрозділу за компетенцією;

- у разі надходження запиту на інформацію, яка знаходиться у володінні кількох структурних підрозділів Укрдержреєстру, відповідальний структурний підрозділ, який готуватиме узагальнену відповідь на такий запит, визначається керівництвом Служби за пропозицією відділу роботи зі зверненнями громадян;

- у разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить запит на інформацію та заяви, клопотання, пропозиції тощо, оригінал такої кореспонденції розглядається за вимогами, встановленими Законом України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), а його копія стосовно інших питань - за вимогами, встановленими Законом України "Про звернення громадян";

- у разі надходження кореспонденції, яка містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, така кореспонденція розглядається за вимогами, встановленими Законом України "Про звернення громадян". Автору такого звернення у п'ятиденний строк надсилається відповідне повідомлення;

- у разі надходження запиту на інформацію, яка може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел (офіційний веб-сайт Мін'юсту чи Укрдержреєстру, офіційні друковані видання тощо), але яка відповідно до статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) має бути надана запитувачеві, відповідальним структурним підрозділом з питань опрацювання такого запиту є Управління організаційно-аналітичної роботи;

- відповідь на запит на інформацію надається запитувачеві у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її у письмовій формі.

3. Департаменту контролю, документального забезпечення, роботи зі зверненнями громадян та адміністративно-господарської роботи, відділу інформаційних технологій та захисту інформації забезпечити створення і функціонування системи обліку документів, які містять публічну інформацію, та системи обліку запитів на інформацію.

4. Прес-службі, відділу інформаційних технологій та захисту інформації оприлюднити на офіційному веб-сайті Державної реєстраційної служби, а до його впровадження в роботу - у відповідному розділі офіційного веб-сайту Міністерства юстиції, інформацію, передбачену статтею 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

4.1. Керівникам структурних підрозділів згідно з компетенцією у п'ятиденний строк підготувати та подати прес-службі необхідну інформацію в електронній формі для розміщення на офіційному веб-сайті (розподіл інформації за компетенцією структурних підрозділів додається).

Забезпечити оперативне подання оновленої публічної інформації у випадку внесення змін, прийняття нових нормативно-правових актів тощо.

4.2. Прес-службі, відділу інформаційних технологій та захисту інформації забезпечити систематичне та оперативне оновлення публічної інформації на офіційному веб-сайті.

5. Керівникам структурних підрозділів врахувати виконання вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) та Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011) під час підготовки та внесення змін до положень про структурні підрозділи Укрдержреєстру та посадових інструкцій працівників.

6. Затвердити форму запиту на інформацію і порядок складення та подання запитів на інформацію (додаються).

7. Затвердити перелік відомостей, що становлять службову інформацію (додається).

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Кухаренко І. А.

 

Голова

Л. В. Єфіменко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної реєстраційної служби України
08.06.2011 N 18

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Розпорядник інформації

Державна реєстраційна служба України

Запитувач

_________
(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,
_________
прізвище, ім'я, по батькові представника організації - для юридичних
_________
осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
_________
поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) надати

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу

____
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
____
будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу

____

телефаксом

____

за телефоном

____

___
               (дата)

___________
(підпис)

Примітки.

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Державної реєстраційної служби України, розміщена на веб-сайті www.derzhreestr.gov.ua (У даний час веб-сайт у стадії розроблення. До його впровадження у роботу публічна інформація розміщується на офіційному веб-сайті Мін'юсту www.minjust.gov.ua у розділі "Органи, що координуються через Міністра юстиції").

2. Запит може бути поданий:
на поштову адресу: 02002, м. Київ, вул. Марини Раскової, 15;

на електронну адресу

___________;
(електронна адреса розпорядника інформації)

телефаксом 517-63-01;
за телефоном 517-63-01.

3. Запит може бути поданий особисто до спеціального структурного підрозділу або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної реєстраційної служби України
08.06.2011 N 18

ПОРЯДОК
складення та подання запитів на інформацію

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи до Державної реєстраційної служби України в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації або яка буде розміщена на офіційному веб-сайті розпорядника.

5. Запит на інформацію може бути подано особисто до спеціального структурного підрозділу або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

7. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник спеціального структурного підрозділу або посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної реєстраційної служби України
08.06.2011 N 18

Перелік відомостей,
що становлять службову інформацію

Службовою інформацією є інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф "для службового користування".

Ураховуючи вимоги Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), до переліку відомостей, що становлять службову інформацію, слід віднести:

1. Внутрівідомчу службову кореспонденцію: доповідні записки, довідки, інші документи, пов'язані з процесом прийняття рішень, розробкою напряму діяльності Державної реєстраційної служби України і які передують публічному обговоренню та/або їх прийняттю. Інформацію, що міститься в наказах Укрдержреєстру, листах, матеріалах контрольних заходів та інших документах, які знаходяться у користуванні Укрдержреєстру та пов'язані із здійсненням контрольних та/або наглядових функцій. Така інформація може бути оприлюднена за рішенням керівництва Державної реєстраційної служби України після прийняття остаточного рішення за фактами, яких стосується інформація, якщо це не завдасть шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочинам.

2. Звіт по формі N 6 "Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов'язаних".

3. Кореспонденцію між заінтересованими органами виконавчої влади щодо розроблення та погодження проектів нормативно-правових актів.

4. Листування, нормативно-розпорядчі та облікові документи з питань оформлення допуску працівників Укрдержреєстру до державної таємниці, номенклатура посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

5. Листи, довідки, висновки та інші документи, підготовлені виконавцями секретних документів, які містять відомості, що не становлять державної таємниці, але розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку, запобіганню заворушенням чи злочинам, охороні здоров'я населення, захисту репутації або прав інших людей, запобіганню розголошенню інформації, одержаної конфіденційно.

6. Відомості за окремими показниками про заходи з режимно-секретної роботи в Укрдержреєстрі, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.

7. Книги реєстрації актів цивільного стану і метричні книги органів реєстрації актів цивільного стану.

8. Документи Державної реєстраційної служби, що містять службову інформацію з обмеженим доступом інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

9. Інформацію із структурних підрозділів територіальних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, яка надається на виконання доручень Укрдержреєстру.

10. Інформацію, що стосується визначення позиції України щодо доцільності укладення міжнародного договору про правові відносини і правову допомогу у сфері реєстрації.

11. Відомості щодо виконання міжнародних договорів України з питань реалізації державної політики у сфері реєстрації, що зачіпають найбільш суттєві політичні або економічні інтереси держави, її суверенітету, національної безпеки та громадського порядку.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали