ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 лютого 2017 року N 23

Про затвердження Антикорупційної програми Державної регуляторної служби України на 2017 рік

Із змінами і доповненнями, внесеними  (Програма N 73)наказами (Наказ N 90) Державної регуляторної служби України від 29 червня 2017 року N 73 (Програма N 73),від 28 серпня 2017 року N 90 (Наказ N 90)

Відповідно до Законів України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 - 2017 роки" (Закон N 1699-VII), пункту 14 розділу II Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 N 265 (Постанова N 265), наказую:

1. Затвердити Антикорупційну програму Державної регуляторної служби України на 2017 рік (далі - Програма), що додається.

2. Першому заступнику та заступнику Голови ДРС, керівникам структурних підрозділів Державної регуляторної служби України (далі - ДРС), головному спеціалісту державному внутрішньому аудитору, головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції, у межах визначеної Програмою відповідальності забезпечити реалізацію передбачених у ній заходів у встановлені строки.

3. Головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції Нагірному І. Г.:

1) здійснювати систематичну координацію та моніторинг реалізації Програми;

2) постійно надавати Голові ДРС інформацію про хід виконаний Програми, пропозиції щодо удосконалення антикорупційних заходів та оцінки корупційних ризиків;

3) у встановленому законодавством порядку надавати інформацію про стан виконання Програми до Національного агентства з питань запобігання корупції.

4. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

К. М. Ляпіна

 

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Державної регуляторної служби України27 лютого 2017 року N 23(в редакції наказу Державної регуляторної служби Українивід 29 червня 2017 року N 73) (Програма N 73)

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМАДержавної регуляторної служби України на 2017 рік (Програма N 73)

I. Визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в ДРС (Програма N 73)

Антикорупційну програму Державної регуляторної служби України на 2017 рік (далі - Антикорупційна програма ДРС) розроблено відповідно до (Програма N 73) статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), на виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, затвердженої (Програма N 73) постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року N 265 (Постанова N 265) (далі - Державна програма), та з урахуванням (Програма N 73) розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року N 803-р "Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади" (План N 803-р), положень Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої (Програма N 73) рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Агентство) від 02 грудня 2016 року N 126 (Рішення N 126), зареєстрованим в Мін'юсті 28 грудня 2016 року за N 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених (Програма N 73) рішенням Агентства від 19 січня 2017 року N 31 (Методичні рекомендації N 31). (Програма N 73)

Політика Державної регуляторної служби України (далі - ДРС, Служба) щодо запобігання і протидії корупції в апараті ДРС ґрунтується на принципах: (Програма N 73)

верховенства права; (Програма N 73)

доброчесності на публічній службі; (Програма N 73)

формування негативного ставлення до корупції; (Програма N 73)

невідворотності покарання за корупційні правопорушення; (Програма N 73)

ефективності та законності використання бюджетних коштів; (Програма N 73)

прозорості та відкритості діяльності; (Програма N 73)

залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів. (Програма N 73)

В основу розроблення Антикорупційної програми ДРС покладено також принципи: (Програма N 73)

відповідності антикорупційних заходів (Програма N 73) Конституції України, законодавству України у сфері запобігання корупції та іншим нормативно-правовим актам; (Програма N 73)

удосконалення створеної внутрішньої організаційної системи запобігання і протидії корупції; (Програма N 73)

участі державних службовців у формуванні та реалізації антикорупційних стандартів і процедур; (Програма N 73)

відповідальності та невідворотності покарання для державних службовців незалежно від займаної посади та інших умов у разі вчинення ними корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень; (Програма N 73)

регулярного моніторингу ефективності впроваджених антикорупційних заходів. (Програма N 73)

В Антикорупційній програмі ДРС, зокрема: (Програма N 73)

- визначено мету; (Програма N 73)

- наведено шляхи і способи зниження ризиків корупції в ДРС; (Програма N 73)

- розроблено заходи з виконання Антикорупційної програми ДРС; (Програма N 73)

- визначено процедуру моніторингу її виконання. (Програма N 73)

Метою Антикорупційної програми ДРС є: (Програма N 73)

• утворення ефективної системи запобігання і протидії корупції в ДРС; (Програма N 73)

• зменшення впливу корупціогенних ризиків на діяльність ДРС; (Програма N 73)

• створення ефективних механізмів запобігання конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечення контролю за дотриманням правил щодо доброчесності державними службовцями ДРС; (Програма N 73)

• формування ідеї нетерпимості до корупції, подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків в ДРС та підвищення рівня довіри громадян до діяльності центральних органів виконавчої влади. (Програма N 73)

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності ДРС, причин, що їх породжують та умов, що їм сприяють. Шляхи та способи розв'язання проблеми (Програма N 73)

Одним із основних напрямів у сфері запобігання корупції та протидії є виявлення корупційних ризиків, які можуть виникнути в діяльності ДРС, а також усунення умов та причин виникнення цих ризиків. (Програма N 73)

Під корупційними ризиками слід розуміти правові, організаційні та інші фактори та причини, які можуть породжувати (породжують), заохочувати (заохочують), стимулювати (стимулюють) корупцію і корупційні правопорушення при здійсненні в даному випадку владних повноважень. (Програма N 73)

Першочергово попередній аналіз корупційних ризиків у сфері діяльності ДРС ґрунтується на аналізі повноважень, делегованих центральному органу виконавчої влади законодавством, зокрема Положенням про Державну регуляторну службу України, затвердженим (Програма N 73) постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2014 р. N 724 (Постанова N 724) (далі - Положення). (Програма N 73)

Зміст завдань, визначених (Програма N 73) Положенням (Постанова N 724), в контексті (Програма N 73) Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) чітко вказує, що ДРС не здійснює владні повноваження як суб'єкт надання адміністративних послуг і компетенція Служби не впливає на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов'язків фізичної або юридичної особи - заявника відповідно до закону. (Програма N 73)

Таким чином, корупційні ризики, пов'язані із наданням адміністративних послуг в ДРС, відсутні з об'єктивних фактичних підстав. (Програма N 73)

В розумінні (Програма N 73) Закону України "Про управління об'єктами державної власності" та згідно з власним (Програма N 73) Положенням (Постанова N 724) ДРС має статус уповноваженого органу управління, однак в установленому законом порядку до сфери управління ДРС не було віднесено жодного із об'єктів державної власності, що в свою чергу вказує на об'єктивну відсутність корупційних ризиків, пов'язаних із управлінням об'єктами державної власності та можливості впливу на відповідних суб'єктів господарювання у спосіб прийняття тих чи інших управлінських рішень. (Програма N 73)

Аналіз норм бюджетного законодавства та проблематики корупційних проявів під час державних закупівель (в цілому) вказує, що в розрізі цих відносин ймовірні корупційні ризики для ДРС не будуть значними, оскільки відповідно до (Програма N 73) Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" (Закон N 1801-VIII) ДРС не є виконавцем державних цільових програм. (Програма N 73)

Вищевказаний (Програма N 73) Закон (Закон N 1801-VIII) визначає ДРС виконавцем лише програми "Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та ліцензування", КПКВК 8681010, що резюмує фактичне здійснення видатків на апарат ДРС з метою забезпечення здійснення органом влади своєї діяльності, тобто, закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, в даному випадку полягають у закупівлі комунальних послуг (де в більшості випадків об'єктивно неможливо застосувати конкурентну процедуру закупівлі у зв'язку з монопольним становищем контрагента на ринку), матеріально-технічної бази для забезпечення робочих місць державних службовців необхідними ресурсами (канцтовари, оргтехніка тощо). (Програма N 73)

Разом з тим, необхідно забезпечити моніторинг реалізації нових положень чинного законодавства України, аналіз їх ефективності з точки зору усунення корупційних ризиків та відповідне коригування в разі виявлення недоліків, оскільки такі ризики можуть призводити до фінансових затрат (судові витрати, штрафні санкції, виплати за судовими рішеннями, тощо), впливу на якість виконання завдань та функцій, і пониження іміджу ДРС. (Програма N 73)

Водночас, оскільки ДРС відповідно до (Програма N 73) Положення (Постанова N 724) реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, то з урахуванням окремих норм (Програма N 73) Законів України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), (Програма N 73) "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" вбачаються ознаки можливого корупційного ризику, оскільки має місце наділення посадових осіб ДРС дискреційними повноваженнями - сукупністю прав та обов'язків, що надають можливість на власний розсуд визначити повністю або частково вид і зміст управлінського рішення, яке приймається, або можливість вибору на власний розсуд одного з декількох варіантів управлінських рішень. (Програма N 73)

Однак, наявність корупційних ризиків у сфері відносин ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності, також нагляду (контролю) не є для ДРС прямою та не носить загрозливий характер ймовірного впливу на учасників таких відносин в цілому, оскільки ДРС згідно із законодавством має спеціальний статус і не є органом, який видає ліцензії на право здійснення видів господарської діяльності, не є дозвільним органом, і по відношенню до суб'єктів господарювання не є органом державного нагляду (контролю), що здійснює відповідні заходи. (Програма N 73)

Разом з тим, реалізація ДРС делегованих законодавством функцій передбачає наявність й дискреційних повноважень (що об'єктивно реалізується органом влади через виконання відповідними державними службовцями тих чи інших обов'язків), що в цілому мають такі загальні ознаки: (Програма N 73)

1) у певних випадках дозволяють посадовій особі на власний розсуд оцінювати юридичний факт (фактичний склад), внаслідок чого в цілому можуть виникати, змінюватись або припинятись правовідносини (наприклад, під час здійснення проведення в установленому Кабінетом Міністрів України порядку перевірок додержання органами державного нагляду (контролю) вимог цього (Програма N 73) Закону в частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності); (Програма N 73)

2) в окремих випадках дозволяють посадовій особі обрати форму реалізації своїх повноважень - вчинення, утримання від вчинення адміністративної дії (наприклад, складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом); (Програма N 73)

3) наділяють певних посадових осіб (державних службовців) правом повністю або частково визначати порядок здійснення юридично значущих дій (у випадках відносно підлеглих - у тому числі строк та послідовність їх здійснення); (Програма N 73)

4) надають можливість посадовій особі на власний розсуд визначати спосіб виконання управлінського рішення, у тому числі передавати право прийняття рішення щодо строків й процедур виконання підлеглим особам. (Програма N 73)

Комісією з оцінки корупційних ризиків у Державній регуляторній службі, утвореною наказом ДРС від 22.02.2017 N 22, здійснено комплекс заходів з попередньої ідентифікації та оцінки корупційних ризиків, причин, що їх породжують та умов, що їм сприяють. Відповідні проміжні результати наведені у Звіті за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДРС (див. Додаток 2). (Програма N 73)

Недопущення практичного ризику у зазначених випадках потребує додаткового локального нормативного регулювання діяльності ДРС, що й передбачено першочергово у Завданнях і заходах з виконання Антикорупційної програми (див. Додаток 1). (Програма N 73)

Варто підкреслити той факт, що законодавством для ДРС передбачено певні запобіжні виникненню корупційним ризикам та чинникам заходи: низка питань при реалізації Службою основних повноважень проходить через принципове їх вирішення у колегіальний спосіб, при цьому роль ДРС не є домінантною чи вирішальною. Наприклад, такий механізм закладено (Програма N 73) Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), (Програма N 73) стаття 5 (Закон N 222-VIII) якого передбачає наявність Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування - постійно діючого колегіального органу, обов'язками якого є: (Програма N 73)

1) розгляд апеляцій та інших скарг здобувачів ліцензії, ліцензіатів на дії органу ліцензування або інших заявників щодо порушення законодавства у сфері ліцензування; (Програма N 73)

2) розгляд звернень органів ліцензування або спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування щодо проведення позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов на підставах, передбачених (Програма N 73) пунктами 4 (Закон N 222-VIII) та (Програма N 73) 5 частини дев'ятої статті 19 цього Закону (Закон N 222-VIII). (Програма N 73)

Склад Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування формується за пропозиціями громадських організацій, суб'єктів господарювання та їх об'єднань, посадових осіб органів ліцензування та наукових установ, і саме представники цих суб'єктів приймають відповідне рішення за результатами розгляду апеляцій та інших скарг. (Програма N 73)

Рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування (щодо розгляду апеляцій або інших скарг здобувачів ліцензії чи ліцензіатів, проектів нормативно-правових актів та/або пропозицій про запровадження чи скасування ліцензування виду господарської діяльності) є обов'язковими для розгляду ДРС і є єдиною законною підставою для видання Службою розпорядження про задоволення апеляції або про відхилення апеляції, про розгляд скарг, про погодження чи відхилення проектів нормативно-правових актів та/або усунення порушень законодавства у сфері ліцензування. (Програма N 73)

Крім того, для повного та об'єктивного розгляду питань погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав у ДРС утворюється Рада з питань державного нагляду (контролю) - ще один консультативно-дорадчий орган при ДРС, до складу якого входять представники Служби та за згодою представники громадських організацій, при цьому представники громадських організацій залучаються в кількості не менше половини складу Ради. (Програма N 73)

Основними завданнями Ради з питань державного нагляду (контролю) є: (Програма N 73)

розгляд звернень органів державного нагляду (контролю) щодо надання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав; (Програма N 73)

надання пропозицій ДРС щодо погодження або щодо вмотивованої відмови у погодженні на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав. (Програма N 73)

Взаємодія ДРС з громадськістю має більш ніж системний характер, - ураховуючи наявність активно діючої Громадської ради, Службою проводяться поточні електронні консультації з громадськістю, публічні громадські обговорення. (Програма N 73)

Постійно зростаюча тенденція до публічного (за власним бажанням) прийняття ДРС рішень в ході реалізації повноважень є запорукою мінімізації виникнення корупційних проявів в роботі органу виконавчої влади. (Програма N 73)

В свою чергу, державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності має на меті вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності. (Програма N 73)

Аналіз норм (Програма N 73) Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" дає підстави для висновку, що Законом передбачені як заходи із забезпечення здійснення державної регуляторної політики, так й особливості діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, їх оприлюднення (з метою надання фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями зауважень та пропозицій), прийняття регуляторних актів органами виконавчої влади, їх посадовими особами, відстеження результативності актів тощо. В цілому такі дії (або бездіяльність) розробників не залежать від ДРС. (Програма N 73)

Водночас, при погодженні центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, як розробниками проектів регуляторних актів зі Службою як уповноваженим органом, (Програма N 73) Закон чітко та ґрунтовно регламентує межі, порядок і спосіб можливих дій ДРС. Зокрема, у випадку прийняття ДРС рішення про відмову в погодженні проекту регуляторного акта передбачено обов'язкові умови, за яких ДРС повинно надати обґрунтовані зауваження та пропозиції щодо цього проекту та/або щодо відповідного аналізу регуляторного впливу. (Програма N 73)

Варто підкреслити, що вищезгадані рішення Служби щодо погодження/непогодження акта регуляторного впливу не носять індивідуальний характер для конкретного з суб'єктів господарювання, і в першу чергу стосуються належного виконання відповідними органами влади їх обов'язків, визначених (Програма N 73) Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". (Програма N 73)

Проте в ході опрацювання проектів актів ДРС отримує від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, і в такому відкритому, публічному режимі має змогу реалізовувати власні повноваження, встановлені цим же (Програма N 73) Законом. (Програма N 73)

Необхідно наголосити й на наявності законодавчих важелів, що запобігають можливості корупційних проявів в співпраці ДРС з відповідними органами влади, а саме: (Програма N 73)

розробник, що не дотримав вимог (Програма N 73) Закону, може доопрацювати проект акта та/або відповідного аналізу регуляторного впливу з урахуванням наданих зауважень та пропозицій і подати документ у встановленому порядку на повторне погодження; (Програма N 73)

у разі незгоди з рішенням про відмову в погодженні проекту регуляторного акта розробник цього проекту може звернутися відповідно до Служби з ініціативою щодо утворення погоджувальної групи для проведення консультацій з метою усунення суперечностей. До складу погоджувальної групи входять представники розробника проекту регуляторного акта та уповноваженого органу. (Програма N 73)

Для ДРС є усталеною практикою публічне обговорення будь-яких питань, що виникають у зв'язку з регуляторною політикою, а також комплексний підхід до проведення відповідних обговорень - із залученням не тільки розробників, зацікавлених фізичних та юридичних осіб, а й експертів, фахівців як профільних, так і суміжних галузей, науковців, що дозволяє найбільш всебічно опрацювати проект регуляторного акта та запропонувати до прийняття об'єктивно економічно доцільний та ефективний акт. (Програма N 73)

В діяльності ДРС можуть проявлятися й такі корупційні ризики. (Програма N 73)

Недоброчесність окремих державних службовців, що виражається у недотриманні вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки; діях, направлених проти інтересів ДРС; демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів; використанні службових повноважень в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків; упереджених діях та вчинках згідно з особистим ставленням до будь-яких осіб, зі своїми політичними поглядами, ідеологічними, релігійними або іншими переконаннями; несумлінному, некомпетентному, невчасному, нерезультативному і безвідповідальному виконанні службових повноважень та професійних обов'язків; зловживаннях та неефективному використанні державної власності; розголошенні й використанні в інший спосіб конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов'язків, крім випадків, встановлених законом; виконання рішень чи доручень керівництва, що суперечать закону. (Програма N 73)

Виникнення конфлікту інтересів можливе у разі неповідомлення державним службовцям безпосереднього керівника про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів; вчинення дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів; невжиття заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів. (Програма N 73)

Для всебічного опрацювання можливих корупційних ризиків необхідно зважити на той факт, що територіальні органи ДРС створені як сектори - структурні підрозділи апарату ДРС. Переважна більшість секторів розташована поза межами м. Києва, у обласних центрах, що у відповідній мірі ускладнює можливість постійного безпосереднього контролю державних службовців територіальних органів за місцем їх розташування. (Програма N 73)

В даному випадку одним із чинників виникнення корупційних ризиків є ускладненість процедур прийняття окремих рішень, можливість безконтрольного здійснення особистого контакту зацікавленої особи з посадовою особою, яка вирішує справу по суті або готує проект рішення. (Програма N 73)

Етично-психологічні аспекти та соціально-правові фактори мають великий вплив на сумлінність державних службовців під час виконання своїх посадових обов'язків, оскільки службовець завжди приймає рішення насамперед на підставі власного досвіду, а також ґрунтуючись на особистих переконаннях і персональному соціально-матеріальному становищі. (Програма N 73)

Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством, проводиться спеціальна перевірка, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто. (Програма N 73)

Водночас, в ДРС постійно здійснюються заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням та дотримання антикорупційного законодавства, а саме: (Програма N 73)

претендентів на посади державної служби в ДРС ознайомлюють з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до (Програма N 73) Законів України "Про державну службу", (Програма N 73) "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) та (Програма N 73) "Про захист персональних даних", Правилами етичної поведінки державних службовців; (Програма N 73)

проводилася робота щодо подання суб'єктами декларування декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру та своєчасного надання їх копій центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, для здійснення перевірки достовірності зазначених у декларації відомостей; (Програма N 73)

проводиться робота щодо подання державними службовцями декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та перевірка фактів подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до (Програма N 73) Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій; (Програма N 73)

забезпечено дотримання вимог законодавства щодо обмеження спільної роботи близьких осіб. (Програма N 73)

Разом з цим, впродовж 2015 - 2016 років: (Програма N 73)

- кількість зареєстрованих повідомлень про корупційні правопорушення та правопорушення, пов'язані з корупцією, становить 0 осіб; (Програма N 73)

- кількість осіб, щодо яких складено протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, становить 0 осіб; (Програма N 73)

- кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними корупційних правопорушень, становить 0 осіб; (Програма N 73)

- кількість осіб, звільнених з посади у зв'язку притягненням до відповідальності за корупційні правопорушення або правопорушення, пов'язані з корупцією, а також осіб, до яких застосовані положення (Програма N 73) Закону України "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII), - 1 особа ( (Програма N 73)частина четверта статті 3 Закону України "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII) "закінчили вищі навчальні заклади КДБ СРСР"); (Програма N 73)

- кількість проведених службових розслідувань (перевірок) щодо порушення вимог антикорупційного законодавства - не проводились у зв'язку із відсутністю наявних фактів, що сигналізують про порушення. (Програма N 73)

Зниження ризику корупції в ДРС передбачається розв'язати шляхом об'єднання зусиль керівництва органу влади, його державних службовців та громадськості, спрямованих на продовження здійснення розпочатих у попередніх роках заходів у сфері антикорупційної політики за такими пріоритетними напрямами: (Програма N 73)

- забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції; (Програма N 73)

- реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування; (Програма N 73)

- здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; (Програма N 73)

- запобігання корупції у сфері державних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту; (Програма N 73)

- створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, надання допомоги особам, які повідомляють про порушення вимог антикорупційного законодавства; (Програма N 73)

- забезпечення відкритості та прозорості, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів, міжнародна діяльність. (Програма N 73)

III. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси з виконання програми (Програма N 73)

Завдання і заходи з виконання Антикорупційної програми ДРС, спрямовані на розв'язання проблеми та досягнення мети, наведено в Додатку 1 до програми. (Програма N 73)

Виконання Антикорупційної програми надасть змогу: (Програма N 73)

зменшити вплив корупції на діяльність ДРС; (Програма N 73)

створити ефективні механізми запобігання корупції, забезпечити контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства державними службовцями ДРС; (Програма N 73)

забезпечити формування правової свідомості, добросовісної поведінки державними службовцями ДРС, нетерпимого ставлення до корупції; (Програма N 73)

підвищити рівень довіри бізнес-середовища зокрема, та суспільства в цілому до Державної регуляторної служби України. (Програма N 73)

IV. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування (Програма N 73)

Державні службовці ДРС ознайомлені з етичними стандартами поведінки службовців відповідно до положень (Програма N 73) Законів України "Про державну службу" та (Програма N 73) "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), водночас, відповідна робота триває при оновленні кадрового складу. (Програма N 73)

Державні службовці ДРС систематично ознайомлюються з вимогами діючого законодавства України у сфері запобігання та виявлення корупції, змінами у нормативно-правових актах, методологією та роз'ясненнями компетентних органів. (Програма N 73)

Також структурним підрозділам ДРС, окремим співробітникам надаються роз'яснення, консультаційна допомога з питань застосування нормативних актів з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших положень антикорупційного законодавства. (Програма N 73)

До відома державних службовців доведено (та періодично нагадується) про обов'язковість повідомлення уповноваженій особі з питань запобігання корупції та Голові Служби щодо виявлених ознак потенційного або реального конфлікту інтересів, можливих передумов вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення. (Програма N 73)

З метою підвищення кваліфікації та професійного рівня у сфері запобігання та виявлення корупції державні службовці ДРС беруть участь (та будуть брати участь у подальшому) у семінарах, тренінгах та інших навчальних заходах, які проводяться уповноваженими органами. (Програма N 73)

На офіційному веб-сайті ДРС є рубрика "Запобігання проявам корупції" (інформаційна актуалізація якої триває), вказано контакти, за якими можливо звернутися щодо порушення чинного антикорупційного законодавства. (Програма N 73)

Вищенаведені заходи з навчання та поширення інформації щодо запобігання та виявлення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень не є вичерпним та будуть доповнюватися протягом року за результатами моніторингу виконання антикорупційної програми ДРС, аналізу нових тенденцій та змін антикорупційного законодавства. (Програма N 73)

V. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми (Програма N 73)

Поточний моніторинг та координація виконання Антикорупційної програми ДРС здійснюються головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції ДРС. (Програма N 73)

Оцінка стану виконання Антикорупційної програми проводиться керівництвом ДРС, комісією з оцінки корупційних ризиків (далі - комісія), до складу якої включаються особи, які знають особливості діяльності ДРС, а також представники Відділу управління персоналом, Відділу бухгалтерського обліку та звітності, Департаменту правового забезпечення і державного нагляду та контролю, головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції та ін. (в тому числі, але не виключно, представники громадськості та експертного середовища (за згодою)). (Програма N 73)

До роботи комісії можуть у встановленому законодавством порядку залучатися інші працівники структурних підрозділів ДРС (в т. ч. його територіальних органів), інших державних органів (за згодою їх керівників), які не входять до її складу. (Програма N 73)

Незалежний громадський контроль Антикорупційної програми ДРС здійснюється громадськими організаціями через Громадську раду при ДРС. До контролю можуть також залучатися міжнародні інституції. (Програма N 73)

Оцінка результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою ДРС, проводиться керівництвом ДРС, з урахуванням інформації, наданої головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції, комісією з оцінки корупційних ризиків. (Програма N 73)

Антикорупційна програма підлягає щорічному перегляду, а також достроково в разі внесення змін до (Програма N 73) Державної програми (Постанова N 265), інших актів законодавства у сфері запобігання корупції або якщо виявлено недостатньо ефективні заходи, передбачені Антикорупційною програмою, у процесі їх реалізації. (Програма N 73)

  (Програма N 73)

Додаток 1до Антикорупційної програми Державної регуляторної служби України на 2017 рік, затвердженої наказом ДРС27.02.2017 N 23(в редакції наказу ДРСвід 29.06.2017 N 73) (Програма N 73)

Завдання і заходи з виконання Антикорупційної програми Державної регуляторної служби України на 2017 рік (Програма N 73)

N з/п (Програма N 73)

Визначення завдання (Програма N 73)

Визначення заходу (Програма N 73)

Строк виконання (Програма N 73)

Відповідальні за виконання (Програма N 73)

Індикатор виконання (Програма N 73)

1 (Програма N 73)

2 (Програма N 73)

3 (Програма N 73)

4 (Програма N 73)

5 (Програма N 73)

6 (Програма N 73)

1 (Програма N 73)

Удосконалення системи внутрішнього контролю за дотриманням антикорупційного законодавства (Програма N 73)

1. Розроблення проекту розпорядчого акта, який визначить порядок розгляду та перевірки повідомлень державних службовців ДРС про надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка (Програма N 73)

III квартал 2017 р. (Програма N 73)

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупціїСпіввиконавці:структурні підрозділи ДРС, в межах повноважень (Програма N 73)

розпорядчий акт (Програма N 73)

2. Проведення моніторингу дотримання державними службовцями ДРС обмежень, установлених законодавством у сфері запобігання корупції (Програма N 73)

постійно (Програма N 73)

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції (Програма N 73)

звіти за результатами моніторингу (Програма N 73)

3. Передача дарунків, отриманих державними службовцями ДРС як подарунки державі або ДРС, відповідно до Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затвердженого (Програма N 73) постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 N 1195 (Постанова N 1195)

у разі отримання подарунків (Програма N 73)

Державні службовці ДРС (Програма N 73)

передача дарунка (дарунків) матеріально відповідальній особі ДРС з одночасним складенням акта його приймання-передачі (Програма N 73)

2 (Програма N 73)

Удосконалення системи виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (Програма N 73)

1. Захід виключено (Наказ N 90)

  (Наказ N 90)

  (Наказ N 90)

  (Наказ N 90)

2. Проведення моніторингу дотримання в ДРС законодавства з питань виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (Програма N 73)

постійно (Програма N 73)

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції (Програма N 73)

звіт за результатами моніторингу (Програма N 73)

3 (Наказ N 90)

Завдання виключено (Наказ N 90)

  (Наказ N 90)

  (Наказ N 90)

  (Наказ N 90)

  (Наказ N 90)

4 (Наказ N 90)

Завдання виключено (Наказ N 90)

  (Наказ N 90)

  (Наказ N 90)

  (Наказ N 90)

  (Наказ N 90)

5 (Програма N 73)

Підтримання належного рівня ділової репутації державних службовців ДРС (Програма N 73)

1. Організація проведення передбаченої (Програма N 73) Законом України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) спеціальної перевірки відомостей стосовно осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців ДРС (Програма N 73)

постійно (Програма N 73)

Відділ управління персоналомСпіввиконавці:Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції (Програма N 73)

довідки за результатами перевірки (Програма N 73)

6 (Програма N 73)

Здійснення контролю за декларуванням державними службовцями ДРС майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру (Програма N 73)

1. Здійснення контролю за своєчасністю подання державними службовцями ДРС декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Програма N 73)

постійно (Програма N 73)

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупціїВідділ управління персоналом (Програма N 73)

звіт за результатами моніторингу (Програма N 73)

2. Організація взаємодії з Національним агентством з питань запобігання корупції з питань проведення контролю декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданих державними службовцями ДРС (Програма N 73)

постійно (Програма N 73)

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції (Програма N 73)

налагодження взаємодії та обмін інформацією (Програма N 73)

7 (Програма N 73)

Удосконалення механізму виявлення корупційних правопорушень (Програма N 73)

1. Визначення переліку функцій підрозділів ДРС з підвищеним корупційним ризиком (Програма N 73)

III квартал 2017 р. (Програма N 73)

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції (Програма N 73)

перелік функцій (Програма N 73)

2. Захід виключено (Наказ N 90)

  (Наказ N 90)

  (Наказ N 90)

  (Наказ N 90)

3. Моніторинг негативних повідомлень в ЗМІ та мережі Інтернет про корупцію в ДРС, організація їх перевірок; аналіз звернень громадян про порушення державними службовцями ДРС антикорупційного законодавства (Програма N 73)

постійно, за потреби (Програма N 73)

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупціїСектор публічної інформаційної політики та зв'язків із ЗМІ Управління інформаційно-організаційного забезпечення діяльності службиСектор звернень громадян Департаменту правової роботи і державного нагляду та контролю (Програма N 73)

звіти про результати моніторингу та перевірок (Програма N 73)

4. Проведення службових розслідувань та перевірок з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства (Програма N 73)

за потреби (Програма N 73)

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупціїДисциплінарна комісія (Програма N 73)

акти (довідки) за результатами розслідувань (перевірок) (Програма N 73)

5. Організація взаємодії із спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції з питань запобігання, виявлення та припинення корупційних правопорушень в ДРС (Програма N 73)

постійно (Програма N 73)

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції (Програма N 73)

налагодження взаємодії та обмін інформацією (Програма N 73)

6. Здійснення моніторингу дотримання державними службовцями ДРС вимог щодо етичних норм поведінки, пріоритету інтересів держави, політичної неупередженості, нерозголошення інформації, ухвалення незаконних рішень (Програма N 73)

постійно (Програма N 73)

Голова ДРС, перший заступник та заступник Голови, керівники структурних підрозділів, державні службовці ДРС (Програма N 73)

Відсутність даних (скарг) про порушення державними службовцями ДРС відповідних вимог (Програма N 73)

8 (Програма N 73)

Зменшення корупційних чинників у процедурах закупівель (Програма N 73)

1. Проведення заходів щодо зменшення ризиків, пов'язаних з:лобіюванням закупівель товарів, робіт, послуг, які не відповідають потребам замовника;необґрунтованим уникненням процедур закупівлі, визначених законодавством;необґрунтованими відмовами учасникам процедур закупівлі та відхиленнями пропозицій учасників процедур закупівель, змінами істотних умов договору (Програма N 73)

постійно (Програма N 73)

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупціїВідділ управління майном та контролю за його використанням, інформаційних технологій та державних закупівель (Програма N 73)

додаткові процедури контролю (Програма N 73)

9 (Програма N 73)

Підвищення рівня прозорості діяльності ДРС з питань запобігання та протидії корупції (Програма N 73)

1. Забезпечення систематичного інформаційного оновлення розділу "Запобігання проявам корупції" на офіційному сайті ДРС (Програма N 73)

постійно (Програма N 73)

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупціїСектор публічної інформаційної політики та зв'язків із ЗМІ Управління інформаційно-організаційного забезпечення діяльності служби (Програма N 73)

Актуалізація відповідної інформації на офіційному сайті ДРС (Програма N 73)

10 (Програма N 73)

Навчання з питань запобігання і протидії корупції (Програма N 73)

1. Підготовка пам'ятки державним службовцям ДРС про наявні обмеження, заборони, обов'язки, визначені законодавством у сфері запобігання корупції (Програма N 73)

II квартал 2017 р. (Програма N 73)

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції (Програма N 73)

Інформаційний лист (пам'ятка) (Програма N 73)

2. Організація заходів з підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії корупції для державних службовців ДРС, участь державних службовців ДРС у навчальних заходах (Програма N 73)

протягом року (з урахуванням пропозицій навчальних закладів, НАЗК) (Програма N 73)

Відділ управління персоналомГоловний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції (Програма N 73)

Проходження навчання, підвищення кваліфікації (Програма N 73)

3. Поширення інформації про антикорупційне законодавство, практику його застосування серед державних службовців ДРС (Програма N 73)

постійно (Програма N 73)

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції (Програма N 73)

підготовка та поширення інформаційних матеріалів (Програма N 73)

11 (Програма N 73)

Упровадження інструментів отримання достовірної інформації щодо кількісних та якісних показників корупції (Програма N 73)

1. Організація дослідження (аналіз) зовнішнього та внутрішнього середовища ДРС на предмет виявлення чинників корупційних ризиків (Програма N 73)

III квартал 2017 р. (Програма N 73)

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупціїСпіввиконавці:структурні підрозділи ДРС, в межах повноважень (Програма N 73)

звіт та пропозиції за результатами дослідження (Програма N 73)

2. Організація дослідження рівня корупційних ризиків в ДРС (Програма N 73)

IV квартал 2017 р. (Програма N 73)

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупціїСпіввиконавці:структурні підрозділи ДРС, в межах повноважень (Програма N 73)

звіт за результатами дослідження (Програма N 73)

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної регуляторної служби України від 28.08.2017 р. N 90) (Наказ N 90)

  (Програма N 73)

Додаток 2до Антикорупційної програми Державної регуляторної служби України на 2017 р. (Програма N 73)

ЗАТВЕРДЖУЮ:Голова Державної регуляторної служби України___________ К. М. Ляпіна29 червня 2017 року (Програма N 73)

ЗВІТ за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної регуляторної служби України (Програма N 73)

Наказом Державної регуляторної служби України від 22.02.2017 N 22 було утворено Комісію з оцінки корупційних ризиків у Державній регуляторній службі України (далі - Комісія), затверджено Положення про Комісію та її персональний склад. (Програма N 73)

Комісією було розпочато роботу з ідентифікації та оцінки корупційних ризиків у діяльності ДРС. (Програма N 73)

З метою залучення до роботи Комісії представників громадськості та експертів, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище ДРС та мають досвід у сфері її діяльності, зазначений наказ було опубліковано на офіційному веб-сайті ДРС. (Програма N 73)

Комісією, відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої (Програма N 73) рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 N 126 (Рішення N 126), було розпочато роботу та попередньо визначено об'єкти оцінки, джерела інформації і здійснено ідентифікацію та оцінку наявних корупційних ризиків. Відповідна робота триває, з урахуванням змін у законодавстві, які впливають на обсяг та сутність повноважень ДРС у певних сферах діяльності. (Програма N 73)

За попередніми результатами оцінки ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Державної регуляторної служби здійснено їх опис та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1), та пропозиції щодо заходів із попередження та/або усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків (додаток 2). (Програма N 73)  (Програма N 73)

Додаток 1до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДРС (Програма N 73)

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності ДРС (Програма N 73)

Опис ідентифікованого корупційного ризику (Програма N 73)

Чинники корупційного ризику (Програма N 73)

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (Програма N 73)

Надання консультацій щодо оформлення та подання до ДРС відповідних документів у сфері державної регуляторної політики, політики з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, з метою отримання подарунків чи іншої неправомірної вигоди (Програма N 73)

Недосконалість регулювання на деяких стадіях прийняття рішень; відсутність всеохоплюючої системи контролю та впровадженого електронного урядування (Програма N 73)

Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності (Програма N 73)

Лобіювання змін до нормативно-правових актів у сфері державної регуляторної політики, політики з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, запропонованих відповідними суб'єктами, зацікавленими у можливості уникнути встановлених законодавством вимог (щодо засад державної політики за вищевказаними напрямами, державного контролю та ін.) та/або надати певні переваги колу осіб (в т. ч. суб'єктів господарювання), які можуть бути ідентифіковані по загальних галузевих ознаках, що створює передумови для отримання неправомірної вигоди (Програма N 73)

Можливі наміри державних службовців ДРС скористатися службовим становищем у власних інтересах або в інтересах певного кола суб'єктів господарювання чи інших зацікавлених суб'єктів, завуальоване бажанням удосконалення правовідносин у сфері державної регуляторної політики, політики з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності (Програма N 73)

Послаблення дотримання законності у сфері державної регуляторної політики, політики з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, та збільшення ризику розбалансованості державного регулювання правовідносин у відповідних сферах. Втрата репутації державного органу (Програма N 73)

Спроба зацікавленого суб'єкта правовідносин уникнути передбаченої чинним законодавством відповідальності за виявлене порушення (в сфері державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності) шляхом пропозицій подарунків, іншої неправомірної вигоди, або у результаті конфлікту інтересів (Програма N 73)

Уникнення суб'єктів від притягнення до відповідальності шляхом службових зловживань у результаті недосконалості регулювання на деяких стадіях прийняття рішень (Програма N 73)

Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади та/або його посадових осіб (Програма N 73)

Неналежний контроль за використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання державних програм, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди (Програма N 73)

Недосконалість регулювання та контролю на деяких стадіях прийняття рішень, порушення вимог бухгалтерського обліку (Програма N 73)

Втрата репутації державного органу, фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності (Програма N 73)

Порушення організації планово-фінансової роботи в апараті ДРС, несвоєчасний контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, не належна організація та вдосконалення бухгалтерського обліку, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди (Програма N 73)

Недосконалість регулювання та контролю на деяких стадіях прийняття рішень, порушення вимог бухгалтерського обліку (Програма N 73)

Втрата репутації державного органу, фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності (Програма N 73)

Порушення вимог чинного законодавства при здійсненні закупівель товарів відповідно до встановленої чинним законодавством процедури, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди (Програма N 73)

Недосконалість регулювання та контролю на деяких стадіях прийняття рішень (Програма N 73)

Втрата репутації державного органу, фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності (Програма N 73)

У результаті конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди ігнорування фактів подання неповного пакету документів від претендентів на посаду в ДРС, прийом на роботу близьких родичів, які будуть знаходитись у прямому підпорядкуванні, приховування конфлікту інтересів (Програма N 73)

Невиконання нормативно врегульованих вимог у результаті службових зловживань та недоліків контролю (Програма N 73)

Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади (Програма N 73)

У результаті конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди при поданні документів не врахування результатів спеціальної перевірки або їх фальсифікація (Програма N 73)

Невиконання встановлених законодавством вимог у результаті службових зловживань та недоліків контролю (Програма N 73)

Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади (Програма N 73)

Відсутність належного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), може призвести до розголошення або використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача (погрози знищення майна, кар'єри, життю особи чи її близьким) (Програма N 73)

Не встановлення обмеження доступу посадових осіб ДРС до інформації про викривачів, незахищеність каналів отримання інформації, незнання положень законодавства про заборону розголошення інформації про викривачів (Програма N 73)

Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади, фінансові втрати (Програма N 73)

Відсутність чіткої процедури надання висновків щодо спеціальних перевірок (Програма N 73)

Невизначеність на законодавчому рівні поняття "інформації про результати спеціальної перевірки" (Програма N 73)

Втрата репутації державного органу, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси до органу влади (Програма N 73)

  (Програма N 73)

Додаток 2до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДРС (Програма N 73)

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (Програма N 73)

Корупційний ризик (Програма N 73)

Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока) (Програма N 73)

Заходи щодо усунення корупційного ризику (Програма N 73)

Особа (особи), відповідальна(і) за виконання заходу (Програма N 73)

Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику (Програма N 73)

Ресурси для впровадження заходів (Програма N 73)

Очікувані результати (Програма N 73)

Надання консультацій щодо оформлення та подання до ДРС відповідних документів у сфері державної регуляторної політики, політики з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, з метою отримання подарунків чи іншої неправомірної вигоди (Програма N 73)

Низька (Програма N 73)

1. Унормувати режим відвідування приміщень ДРС, а також порядок контактів державних службовців, які є безпосередніми виконавцями або співвиконавцями (профільні та зацікавлені структурні підрозділи ДРС), з представниками суб'єктів звернень (Програма N 73)

Директор Департаменту державної регуляторної політики Барчук І. Г.,Директор Департаменту правової роботи та державного нагляду і контролю Барбелюк О. Б.,Директор Департаменту ліцензування та дозвільної діяльності Лепіска О. В.,Начальник Управління оперативного дерегулювання Здоров М. В.,Начальник Управління інформаційно-організаційного забезпечення діяльності служби Жерибор Т. В., керівництво ДРС (Програма N 73)

1. Впродовж року (Програма N 73)

Не потребує (Програма N 73)

Попередження можливості виникнення корупційного ризику (Програма N 73)

2. Розроблення проекту розпорядчого акту, який визначить порядок розгляду та перевірки повідомлень державних службовців ДРС про надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка.Розроблення проекту розпорядчого акта про порядок розгляду повідомлень про порушення антикорупційного законодавства в ДРС (Програма N 73)

2. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Нагірний І. Г. (Програма N 73)

2. III квартал 2017 року (Програма N 73)

Лобіювання змін до нормативно-правових актів у сфері державної регуляторної політики, політики з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, запропонованих відповідними суб'єктами, зацікавленими у можливості уникнути встановлених законодавством вимог (щодо засад державної політики за вищевказаними напрямами, державного контролю та ін.) та/або надати певні переваги колу осіб (в т. ч. суб'єктів господарювання), які можуть бути ідентифіковані по загальних галузевих ознаках, що створює передумови для отримання неправомірної вигоди (Програма N 73)

Низька (Програма N 73)

1. Дотримання державними службовцями ДРС вимог (Програма N 73) Регламенту Кабінету Міністрів України, (Програма N 73) Регламенту Верховної Ради України, норм (Програма N 73) Законів України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), (Програма N 73) "Про Кабінет Міністрів України" ( ), (Програма N 73) "Про управління об'єктами державної власності" та ін., положень про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади тощо (Програма N 73)

1. Керівники самостійних структурних підрозділів ДРС, керівництво ДРС (Програма N 73)

Впродовж року (Програма N 73)

Не потребує (Програма N 73)

Попередження можливості виникнення корупційного ризику (Програма N 73)

2. Проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ДРС згідно з методологією проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів (Програма N 73)

2. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Нагірний І. Г. (Програма N 73)

Спроба зацікавленого суб'єкта правовідносин уникнути передбаченої чинним законодавством відповідальності за виявлене порушення (в сфері державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності) шляхом пропозицій подарунків, іншої неправомірної вигоди, або у результаті конфлікту інтересів (Програма N 73)

Висока (Програма N 73)

1. Посилення з боку керівників вищої ланки контролю за опрацюванням наявної інформації (відомостей) щодо об'єкта перевірки, в т. ч. її кількісних та якісних характеристик, своєчасності, а також врахування зовнішніх чинників (джерел) (Програма N 73)

Директор Департаменту правової роботи та державного нагляду і контролю Барбелюк О. Б.,Директор Департаменту ліцензування та дозвільної діяльності Лепіска О. В.,Начальник Управління інформаційно-організаційного забезпечення діяльності служби Жерибор Т. В.,керівництво ДРС (Програма N 73)

1. Впродовж року (Програма N 73)

Не потребує (Програма N 73)

Усунення корупційних ризиків / або попередження можливості виникнення корупційного ризику (Програма N 73)

2. Розроблення методичних рекомендацій щодо критеріїв визначення конфліктів інтересів (Програма N 73)

2. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Нагірний І. Г. (Програма N 73)

2. III квартал 2017 року (Програма N 73)

Неналежний контроль за використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання державних програм, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди (Програма N 73)

Низька (Програма N 73)

З метою ефективного використання державних коштів здійснення керівництвом вищої ланки постійного внутрішнього контролю за цільовим та ефективним використанням державних коштів, в тому числі шляхом проведення внутрішніх аудитів (із наданням відповідних об'єктивних висновків та рекомендацій за результатами).Поточний аналіз та моніторинг діяльності профільного структурного підрозділу із звітуванням керівництву ДРС (Програма N 73)

Начальник Відділу фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Костенюк А. К.;Начальник Відділу управління майном та контролю за його використанням, інформаційних технологій та державних закупівель Миськів О. Ю.;Головний спеціаліст - державний внутрішній аудитор Демчик І. О. (Програма N 73)

Впродовж року (Програма N 73)

Не потребує (Програма N 73)

Усунення корупційних ризиків / або попередження можливості виникнення корупційного ризику (Програма N 73)

Порушення організації планово-фінансової роботи в апараті ДРС, несвоєчасний контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, неналежна організація та вдосконалення бухгалтерського обліку, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди (Програма N 73)

Низька (Програма N 73)

Оперативний моніторинг та внутрішній контроль за належністю та своєчасністю здійснення планово-фінансової роботи, використанням фінансових і матеріальних ресурсів, організацією та вдосконаленням бухгалтерського обліку.Аналіз ефективності організацій планування фінансової роботи, звітування діяльності профільних структурних підрозділів керівництву ДРС (Програма N 73)

Начальник Відділу фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Костенюк А. К.;Начальник Відділу управління майном та контролю за його використанням, інформаційних технологій та державних закупівель Миськів О. Ю. (Програма N 73)

Впродовж року (Програма N 73)

Не потребує (Програма N 73)

Усунення корупційних ризиків / або попередження можливості виникнення (Програма N 73)

Порушення вимог чинного законодавства при здійсненні закупівель товарів відповідно до встановленої чинним законодавством процедури, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди (Програма N 73)

Низька (Програма N 73)

Відповідно до норм (Програма N 73) Закону України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII) усі закупівлі, які здійснюються за рахунок державних коштів, проводити без безпосереднього контакту представників ДРС із виконавцями проектів до завершення процедур. Комісійне прийняття рішень при здійсненні закупівель у випадках та у спосіб, що передбачені Законом (Програма N 73)

Начальник Відділу управління майном та контролю за його використанням, інформаційних технологій та державних закупівель Миськів О. Ю.,Начальник Відділу фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Костенюк А. К.,Комісія з проведення допорогових закупівель ДРС,Тендерний комітет ДРС (Програма N 73)

Впродовж року (Програма N 73)

Не потребує (Програма N 73)

Усунення корупційних ризиків / або попередження можливості виникнення корупційного ризику (Програма N 73)

У результаті конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди ігнорування фактів подання неповного пакету документів від претендентів на посаду в ДРС, прийом на роботу близьких родичів, які будуть знаходитись у прямому підпорядкуванні, приховування конфлікту інтересів (Програма N 73)

Низька (Програма N 73)

Проведення опитування кандидатів з визначених питань щодо можливої наявності конфлікту інтересів, роз'яснення їм суті порушення та передбаченої відповідальності. Розгляд наданих документів конкурсною комісією (Програма N 73)

Начальник Відділу управління персоналом Козюк С. В.,Конкурсна комісія для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії "Б" і "В" ДРС (Програма N 73)

При проведенні конкурсу на заміщення вакантних посад в Службі (Програма N 73)

Не потребує (Програма N 73)

Усунення можливості виникнення корупційного ризику, попередження конфлікту інтересів (Програма N 73)

У результаті конфлікту інтересів або з метою отримання неправомірної вигоди при поданні документів не врахування результатів спеціальної перевірки або їх фальсифікація (Програма N 73)

Низька (Програма N 73)

Контроль з боку конкурсної комісії за порядком та результатами проведення спеціальної перевірки. Неухильне дотримання Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком (Програма N 73)

Начальник Відділу управління персоналом Козюк С. В.,Конкурсна комісія для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії "Б" і "В" ДРС,Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Нагірний І. Г. (Програма N 73)

У випадках прийому на роботу нових державних службовців та проведення у зв'язку з цим спеціальної перевірки (Програма N 73)

Не потребує (Програма N 73)

Попередження можливості виникнення корупційного ризику (Програма N 73)

Відсутність належного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), може призвести до розголошення або використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача (погрози знищення майна, кар'єри, життю особи чи її близьким) (Програма N 73)

Низька (Програма N 73)

Розроблення проекту розпорядчого акта про порядок розгляду повідомлень про порушення антикорупційного законодавства в ДРС з метою забезпечення умов для доброчесного повідомлення про корупцію створити відповідну електронну адресу в Інтернеті з надійним захистом від неправомірного доступу сторонніх осіб (Програма N 73)

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Нагірний І. Г. (Програма N 73)

III квартал 2017 року (Програма N 73)

Не потребує (Програма N 73)

Усунення корупційних ризиків / або попередження можливості виникнення корупційного ризику (Програма N 73)

Відсутність чіткої процедури надання висновків щодо спеціальних перевірок (Програма N 73)

Середній (Програма N 73)

У зв'язку з недостатньою законодавчою урегульованістю питання, з метою об'єктивної, прозорої та неупередженої оцінки відомостей підготувати відповідне звернення до уповноважених профільних органів (Програма N 73)

Начальник Відділу управління персоналом Козюк С. В.,Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Нагірний І. Г. (Програма N 73)

Впродовж року (Програма N 73)

Не потребує (Програма N 73)

Попередження можливості виникнення корупційного ризику (Програма N 73)

(Антикорупційна програма у редакції наказу Державної регуляторної служби України від 29.06.2017 р. N 73) (Програма N 73)
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали