МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 квітня 2018 року N 1848

Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства молоді та спорту України на 2018 рік

Відповідно до статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), підпункту 1 пункту 5 (Постанова N 220) та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України (Постанова N 220), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 року N 220 (зі змінами), наказую:

1. Затвердити Антикорупційну програму Міністерства молоді та спорту України на 2018 рік (далі - Антикорупційна програма), що додається.

2. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації Мінмолодьспорту (Вернигора Н. О.) протягом трьох робочих днів з дня реєстрації цього наказу забезпечити його розміщення на офіційному веб-сайті Мінмолодьспорту.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

І. О. Жданов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінмолодьспорту
26 квітня 2018 року N 1848

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Міністерства молоді та спорту України на 2018 рік

I. Визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в Мінмолодьспорті

Мінмолодьспорт є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання та є суб'єктом протидії корупційним правопорушенням, що впливають на результати офіційних спортивних змагань. Таким чином, засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності Міністерства ґрунтуються на необхідності виявлення:

групи основних причин допущення порушень і неефективного управління державними ресурсами та їх впливу на результати діяльності органів публічного сектору;

ознак неефективних управлінських рішень з подальшим здійсненням оцінки корупційних ризиків;

причинно-наслідкових зв'язків, котрі можуть свідчити про наявність корупційної складової, що сприяла допущенню виявлених порушень;

типів фінансових порушень і недоліків.

Для реалізації вищезазначеного необхідно створити ефективні механізми запобігання корупції та конфлікту інтересів, виявлення корупційних ризиків, що можуть виникати в службовій діяльності посадових осіб, та забезпечити своєчасне усунення умов та причин виникнення цих ризиків, запобігання порушенням етичних стандартів поведінки та організувати контроль за дотриманням правил щодо доброчесності, об'єктивності та неупередженості, компетентності та ефективності, належного виконання посадовими особами положень та вимог, визначених положеннями про структурні підрозділи, посадовими інструкціями, та щодо відповідності прийнятих рішень вимогам законів та інших нормативно-правових актів.

Таким чином, заходами з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності Мінмолодьспорту визначено:

вжиття заходів щодо недопущення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних із корупцією в апараті Мінмолодьспорту;

забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції;

реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;

здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

запобігання корупції у сфері державних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту;

створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства та забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень;

проведення серед посадових осіб Мінмолодьспорту організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції, у тому числі за рахунок підтримки на сайті Міністерства рубрики "Боротьба з корупцією";

здійснення контролю за дотриманням посадовими особами Мінмолодьспорту під час виконання посадових обов'язків загальноетичних норм поведінки, ввічливості у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими;

проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції;

виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань в апараті Мінмолодьспорту і на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 N 902 (Перелік N 902-р) (далі - Підприємства галузі), та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової;

створення та налагодження повноцінної роботи Національної платформи щодо боротьби з маніпулюваннями спортивними змаганнями та збільшення граничної чисельності працівників Мінмолодьспорту для утворення відділу з антикорупційних питань та запобігання маніпулюванню спортивними змаганнями;

залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції;

забезпечення відкритого доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному веб-сайті суспільно важливої інформації з діяльності Мінмолодьспорту;

забезпечення контролю своєчасного подання посадовими особами Мінмолодьспорту декларацій (Форма N 3) про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, якщо інше не передбачено законодавством.

Антикорупційну програму Міністерства молоді та спорту України на 2018 рік (далі - Антикорупційна програма) розроблено відповідно до статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) (далі - Закон); з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 N 220 "Про затвердження Положення про Міністерство молоді та спорту України" (Постанова N 220) (зі змінами) (далі - Положення); розпоряджень Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 N 803-р "Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади" (План N 803-р), від 31.01.2018 N 86-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2018 рік" (План N 86-р); положень Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) від 02.12.2016 N 126 (Рішення N 126), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за N 1718/29848; Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства від 19.01.2017 N 31 (Методичні рекомендації N 31), та Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства від 08.12.2017 N 1379 (Порядок N 1379), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.01.2018 за N 87/31539.

Політика Міністерства молоді та спорту України щодо запобігання і протидії корупції в апараті Мінмолодьспорту та на Підприємствах галузі (Перелік N 902-р) ґрунтується на таких підходах:

верховенства права;

нетерпимість до корупції;

дотримання стандартів доброчесності на публічній службі;

формування негативного ставлення до корупції;

невідворотності покарання за корупційні правопорушення;

ефективності та законності використання бюджетних коштів;

прозорості та відкритості діяльності;

залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів;

розвиток кадрового потенціалу.

В основу розроблення Антикорупційної програми також покладено такі принципи:

1) законності - антикорупційна програма не має суперечити Конституції України і готується на основі Закону (Закон N 1700-VII), антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації, а також з урахуванням положень інших нормативно-правових актів;

2) прозорості - інформація (документи) про підготовку антикорупційної програми, в тому числі про оцінку корупційних ризиків у діяльності органу влади, є відкритою (ими), доступ до якої (их) не може бути обмежено (крім випадків, визначених законодавством);

3) доступності - будь-яка особа має право брати участь у підготовці антикорупційної програми у встановленому законодавством порядку (шляхом подання пропозицій до її тексту, участі в роботі Комісії з оцінки корупційних ризиків тощо);

4) галузевої належності та всеохопленості - антикорупційна програма органу влади має враховувати сферу діяльності органу влади, передбачати заходи відповідно до усіх повноважень та функцій органу влади згідно із положеннями спеціальних нормативно-правових актів, а також поширюватись на всю його організаційну структуру (включаючи територіальні органи, підприємства, установи, організації, що входять до сфери управління, тощо);

5) об'єктивності та неупередженості - антикорупційна програма готується з урахуванням суспільних інтересів щодо налагодження в органі влади ефективної системи запобігання та виявлення корупції, у зв'язку з чим дії та рішення його посадових осіб під час підготовки антикорупційної програми мають бути спрямовані виключно на досягнення цієї мети.

В Антикорупційній програмі, зокрема:

визначено мету;

наведено шляхи і способи зниження рівня корупції в системі Мінмолодьспорту;

викладено результати оцінки корупційних ризиків у діяльності Мінмолодьспорту, проведеної Комісією з оцінки корупційних ризиків Міністерства молоді та спорту України (далі - Комісія) відповідно до наказу Мінмолодьспорту від 25 січня 2017 року N 303 "Деякі питання Комісії з оцінки корупційних ризиків Міністерства молоді та спорту України" (із змінами), та заходи з їх усунення;

визначено процедури з моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми.

Метою Антикорупційної програми є:

утворення ефективної системи запобігання і протидії корупції в апараті Мінмолодьспорту та на Підприємствах галузі (Перелік N 902-р);

подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків у системі Мінмолодьспорту та підвищення рівня довіри громадян до його діяльності.

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Мінмолодьспорту, причини, що їж породжують, умови, що їм сприяють, та заходи щодо їх усунення

Здійснення об'єктивної оцінки корупційних ризиків у діяльності Мінмолодьспорту є необхідним кроком у запобіганні порушенням антикорупційного законодавства. Такий підхід надасть можливість забезпечити відповідність антикорупційних заходів специфіці діяльності та раціонально використовувати ресурси, що спрямовуються на проведення відповідної роботи.

Оцінка корупційних ризиків здійснюється Комісією, склад якої затверджено наказом Мінмолодьспорту від 25.01.2017 року N 303 "Деякі питання Комісії з оцінки корупційних ризиків Міністерства молоді та спорту України" (із змінами). її очолює заступник Міністра молоді та спорту України - Войтович Я. В. До складу Комісії включено осіб, які володіють інформацією та мають практичні навички в особливостях діяльності Мінмолодьспорту - представники:

департаментів - молодіжної політики, олімпійського спорту, фізичної культури та неолімпійських видів спорту, економіки та фінансів;

управлінь - роботи з персоналом, стратегічного планування та комунікацій, юридичного;

відділів - бухгалтерського обліку та звітності, взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації, контролю, діловодства та звернень громадян, національно-патріотичного виховання, інвестицій та розвитку спортивної інфраструктури, господарського та інформаційно-технічного забезпечення;

сектору з питань реформування;

громадськості (за згодою);

головний спеціаліст з антикорупційних питань.

До роботи Комісії можуть у встановленому законодавством порядку залучатися інші працівники структурних підрозділів Мінмолодьспорту, Підприємств галузі (Перелік N 902-р), інших державних органів (за згодою їх керівників), які не входять до її складу, але можуть надати інформацію для здійснення об'єктивної та якісної оцінки корупційних ризиків у діяльності Мінмолодьспорту.

Засідання Комісії проводяться в разі потреби, але не рідше двох разів на рік. Голова Комісії організовує її роботу і відповідає за виконання покладених на неї завдань та функцій, головує на її засіданнях та визначає коло питань, що підлягають розгляду.

Рішення Комісії, прийняте простою більшістю голосів та оформлене у вигляді протоколу, є підставою для здійснення в установленому порядку корегувальних дій щодо Антикорупційної програми.

Діяльність Міністерства у розрізі окремих процесів визначена Положенням (Постанова N 220). Тому, оскільки одним із основних аспектів при виявленні ризиків, які можуть негативно впливати на виконання функцій і завдань в Мінмолодьспорті, є дослідження конкретних процесів в його діяльності, при виконанні яких існує висока ймовірність вчинення посадовими особами Мінмолодьспорту корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією як з метою отримання особистої вигоди, так і з ціллю отримання вигоди зацікавленими суб'єктами, оцінка корупційних ризиків у діяльності Мінмолодьспорту та виявлення причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють, здійснювалась виходячи з того, що Мінмолодьспорт є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання та є суб'єктом протидії корупційним правопорушенням, що впливають на результати офіційних спортивних змагань.

Виходячи із цього, для розгляду та проведення оцінки корупційних ризиків, Комісія продовжила розгляд завдань Мінмолодьспорту, відповідно до пунктів Положення (Постанова N 220) в розрізі можливих ризиків, які несуть / можуть нести в собі корупційну складову, що в перспективі може призвести до корупційних діянь з боку працівників Міністерства та розробила робочий план оцінки корупційних ризиків, який було погоджено на засіданні Комісії.

Як свідчить аналіз, із 6 заходів, передбачених Антикорупційною програмою Мінмолодьспорту на 2017 рік, у звітному періоді виконано 2 заходи, 4 заходи реалізовано не в повному обсязі.

Антикорупційна програма є логічним продовженням реалізації заходів, передбачених в антикорупційній програмі Мінмолодьспорту на 2017 рік, - першій антикорупційній програмі Міністерства, разом із новими заходами в антикорупційній діяльності Мінмолодьспорту.

Було проведено оцінку нижчезазначених корупційних ризиків:

1) можливий вплив зацікавлених осіб на відповідального за підготовку тендерної документації працівника Мінмолодьспорту з метою встановлення дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів;

2) можливий вплив зацікавлених осіб на працівників Мінмолодьспорту під час визначення постачальників товарів, робіт та послуг у процесі здійснення допорогових закупівель з огляду на дискреційні повноваження щодо вирішення зазначеного питання;

3) неврегульованість процесів діяльності державних підприємств, що мають найбільші за розміром активи;

4) неврегульованість діяльності з виявлення фактів національного чи транснаціонального маніпулювання національними і міжнародними спортивними змаганнями;

5) можливість надання переваг окремим громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування у реєстрації нових видів спорту;

6) можливе неврахування альтернативних пропозицій та зауважень громадськості до проектів програм та нормативно-правових актів;

7) можливий вплив зацікавлених осіб на працівників Мінмолодьспорту під час прийняття рішень щодо формування календарних планів реалізації державної політики у молодіжній сфері;

8) можливий вплив зацікавлених осіб на працівників Мінмолодьспорту під час прийняття рішень щодо формування календарних планів реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання.

Якщо Антикорупційну програму буде розроблено до прийняття Закону України "Про антикорупційну стратегію на 2018 - 2020 роки" та затвердження Кабінетом Міністрів України нової Державної антикорупційної програми, то після їх прийняття у місячний термін будуть внесені відповідні зміни до Антикорупційної програми.

За результатами оцінки корупційних ризиків підготовлено звіт (Додаток 1 до Антикорупційної програми).

III. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Для забезпечення проведення серед посадових осіб Мінмолодьспорту організаційної та роз'яснювальної роботи із питань запобігання, виявлення і протидії корупції головним спеціалістом з антикорупційних питань Мінмолодьспорту (далі - Уповноважена особа) проводиться відповідна робота. За потреби, але не рідше двох разів на рік, у Мінмолодьспорті планується проводити навчання з питань запобігання корупційним проявам з урахуванням питань, що надходитимуть до Уповноваженої особи від структурних підрозділів.

Також Уповноваженою особою надається допомога посадовим особам Мінмолодьспорту в заповненні декларацій (Форма N 3) про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

У разі організації Національним агентством, Національним агентством України з питань державної служби чи Міністерством юстиції України семінарів, круглих столів та інших навчальних заходів з питань основних положень та вимог антикорупційного законодавства - буде забезпечена участь Уповноваженої особи та, за можливості, інших бажаючих, в межах визначених організатором, у таких навчаннях.

IV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми

Моніторинг та координація виконання Антикорупційної програми здійснюється Комісією.

Членами Комісії постійно протягом року здійснюються:

заходи, спрямовані на подальше виявлення, ідентифікацію та оцінку корупційних ризиків;

поточна робота з виконання Антикорупційної програми;

формування пропозицій у разі необхідності в корегуванні Антикорупційної програми.

Уповноважена особа, за необхідності, інформує про хід виконання Антикорупційної програми державного секретаря.

Незалежний громадський контроль Антикорупційної програми може здійснюватися громадськими організаціями через Громадську раду при Мінмолодьспорті.

Оцінка результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою, проводиться 2 рази на рік Комісією за критеріями, що нею визначаються.

Антикорупційна програма в місячний термін підлягає перегляду в разі внесення змін до Державної програми, інших актів законодавства у сфері запобігання корупції або якщо в процесі реалізації заходів, передбачених Антикорупційною програмою, виявлено недостатню їх ефективність.

V. Інші заходи із запобігання корупційним та пов'язаним із корупцією правопорушенням

Враховуючи принципову важливість державного завдання протидії корупції, з метою реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 N 803-р (План N 803-р) Мінмолодьспортом спільно з представниками урядово-громадської ініціативи "Разом проти корупції" та Реанімаційного пакету реформ організовано виконання Плану здійснення антикорупційних заходів в Міністерстві молоді та спорту України. Планом передбачено поетапне виконання чотирьох пріоритетних антикорупційних заходів, два з яких є виконаними та два знаходяться в процесі виконання:

1. Встановлення критеріїв прозорого розподілу бюджетних коштів між олімпійськими видами спорту.

Захід знаходиться у процесі виконання.

Засідання Робочої групи з удосконалення формули прозорого розподілу бюджетних коштів між олімпійськими видами спорту відбулося 29.11.2017. За підсумками засідання підготовлений проект наказу "Про Методичні рекомендації щодо критеріїв прозорого розподілу бюджетних коштів між олімпійськими видами спорту та порядку їх застосування", який візується в структурних підрозділах Міністерства.

2. Удосконалення процедури надання спортивним федераціям статусу національної та позбавлення такого статусу.

Захід виконано.

Кабінетом Міністрів України 07.12.2016 ухвалено постанову N 909 "Про внесення змін до Положення про надання на конкурсних засадах спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу" (Постанова N 909). Зміни, внесені до Положення (Положення N 22), дають можливість суттєво удосконалити процедуру надання статусу національної спортивної федерації та позбавлення такого статусу. Знімаються зайві бюрократичні перепони в частині зменшення кількості документів, що подаються федерацією - претендентом на отримання статусу, на розгляд та прийняття рішення постійного консультативно-дорадчого органу Мінмолодьспорту.

3. Створення наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що мають найбільші за розміром активи, і які належать до сфери управління чи функцій з управління корпоративними правами щодо яких здійснює міністерство, шляхом публічних прозорих конкурсів та добору до них експертів, зокрема фахівців з питань боротьби з корупцією.

Захід знаходиться у процесі виконання.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.05.2015 N 600 "Про затвердження переліку підприємств державного сектору економіки, які мають найбільші за розміром активи" (Розпорядження N 600-р) до цієї категорії відноситься лише одне державне підприємство, діяльність якого координує Мінмолодьспорт, - державне підприємство "Національний спортивний комплекс "Олімпійський" (далі - НСК "Олімпійський"). Наказом Міністра від 02.12.2016 року N 4534 (Наказ N 4534) була сформована робоча група зі створення наглядової ради на НСК "Олімпійський". Також з метою реалізації зазначеного заходу проведено низку нарад та розроблено проект наказу Мінмолодьспорту "Про затвердження Положення про принципи формування наглядової ради державного підприємства "Національний спортивний комплекс "Олімпійський".

Наказом Мінмолодьспорту від 13.12.2017 N 5142 "Про затвердження статуту НСК "Олімпійський" (Наказ N 5142) затверджено у новій редакції статут НСК "Олімпійський". Зазначена редакція передбачає зміни щодо функціонування наглядової ради.

Конкурсний відбір на 4 (чотири) посади незалежних членів наглядової ради державного підприємства "НСК "Олімпійський" розпочався 03.03.2018. Оголошення про проведення конкурсного відбору кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради державного підприємства "НСК "Олімпійський" та необхідна інформація розміщені на офіційному сайті Міністерства молоді та спорту України.

Створення наглядової ради на НСК "Олімпійський" з числа представників громадянського суспільства та фахівців по боротьбі з корупцією підвищить прозорість діяльності державного підприємства та підзвітність платникам податків. Це, у свою чергу, сприятиме зменшенню можливих корупційних ризиків та підвищить ефективність використання підприємством публічних фінансів.

4. Забезпечення прозорості системи підтримки та ефективності реалізації заходів інститутами громадянського суспільства, які стали переможцями конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка.

Захід виконано.

У 2017 році Мінмолодьспортом проведено конкурс з визначення проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2018 році (далі - Конкурс). Наказом Мінмолодьспорту від 06.06.2017 N 2356 (Наказ N 2356) затверджено склад конкурсної комісії з визначення проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2018 році. Слід зазначити, що Мінмолодьспортом проведено 3 засідання вищезазначеної конкурсної комісії, які протокольно зафіксовані.

З метою уникнення корупційних ризиків під час затвердження рейтингу переможців Конкурсу засідання конкурсної комісії з визначення проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2018 році, забезпечувалося онлайн трансляцією на каналі Мінмолодьспорту в YouTube.

Оскільки Мінмолодьспорт є суб'єктом протидії корупційним правопорушенням, що впливають на результати офіційних спортивних змагань та зважаючи на те, що у листопаді 2016 року Верховною Радою України ратифікована Конвенція Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями, положеннями якої передбачено створення Національної платформи, яка працюватиме як інформаційний центр для вирішення питань, що є елементами корупційних дій у всіх видах спорту, а функції Секретаріату Національної платформи щодо імплементації цієї Конвенції покладені на Міністерство молоді та спорту України, то в Мінмолодьспорті 14.04.2017 під головуванням заступника Міністра з питань європейської інтеграції Мовчана М. П. та за участю представників Міністерства молоді та спорту України, Міністерства фінансів України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Департаменту Інтерполу та Європолу Національної поліції України, Федерацій футболу, баскетболу та регбі відбулась міжвідомча нарада з питань створення Національної платформи.

Це в перспективі дасть змогу координувати діяльність з виявлення фактів національного чи транснаціонального маніпулювання національними і міжнародними спортивними змаганнями; проводити заходи щодо національного та міжнародного співробітництва проти маніпулювання спортивними змаганнями та зменшить ймовірність виникнення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень.

Для конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, на офіційному веб-сайті Мінмолодьспорту в розділі "Боротьба з корупцією" створено спеціальну форму, за допомогою якої є можливість для анонімного повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства працівниками Мінмолодьспорту.

В приміщенні Мінмолодьспорту встановлено поштову скриньку для повідомлень про порушення вимог Закону (Закон N 1700-VII).

Є можливість повідомлення інформації про вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, через "гарячу" телефонну лінію, де дзвінки приймають фахівці Міністерства та передають їх на розгляд керівництва і відповідно до компетенції структурним підрозділам Міністерства - одна телефонна лінія, один оператор (понеділок - четвер з 9:00 год. до 18:00 год.; п'ятниця - з 9:00 год. до 16 год. 45 хв.).

На головній сторінці веб-сайту Мінмолодьспорту розміщено прізвище, ім'я, по батькові та контактні дані (номер телефону та адреса електронної пошти) Уповноваженої особи, а також посилання на "гарячу" телефонну лінію.

Доступ до публічної інформації у Мінмолодьспорті забезпечується шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті Мінмолодьспорту, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, на інформаційних стендах тощо та шляхом надання інформації за запитом на інформацію.

Відповідно до частини першої статті 27 Закону (Закон N 1700-VII) особи, зазначені у підпунктах "а" (Закон N 1700-VII), "в" - "з" пункту 1 частини першої статті 3 Закону (Закон N 1700-VII), не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

Відповідно до доручення державного секретаря від 17.07.2017 N 66-Д управління роботи з персоналом зобов'язане враховувати повідомлення осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених у підпунктах "а" (Закон N 1700-VII), "в" - "з" пункту 1 частини першої статті 3 Закону (Закон N 1700-VII), про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.

Наказом Мінмолодьспорту від 25.07.2017 N 3144 "Про забезпечення контролю за своєчасним поданням декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" визначено відповідальних за перевірку факту подання декларацій (Форма N 3) осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - Декларація) та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного їх подання:

щодо подання щорічних Декларацій - Уповноважену особу;

щодо подання Декларацій суб'єктами декларування, які припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; Декларацій суб'єктами декларування, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; Декларацій суб'єктами декларування, які є особами, що претендують на зайняття посад, зазначених у пункті 1 (Закон N 1700-VII), підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Міністерством згідно з чинним законодавством - управління роботи з персоналом.

На офіційному веб-сайті Мінмолодьспорту в розділі "Боротьба з корупцією" розміщено посилання на інформацію з питань запобігання корупції щодо декларування.

Постійно проводиться з працівниками Мінмолодьспорту роз'яснювальна робота щодо порядку заповнення та подання Декларацій (Форма N 3).

На виконання доручення Міністра молоді та спорту України Жданова І. О. від 18.08.2017 N 78-Д щодо повідомлення суб'єктом декларування Національного агентства про суттєві зміни у його майновому стані, а саме отримання ним доходу чи придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених на 1 січня відповідного року, Уповноваженою особою розроблено:

1) Роз'яснення по порядку інформування Національного агентства про суттєві зміни у майновому стані суб'єкта декларування (далі - Роз'яснення), яке розміщено на веб-сайті Мінмолодьспорту в розділі "Боротьба з корупцією".

2) Доповідну записку від 21.08.2017 N 2316/20/17 (далі - Доповідна).

3) На резолюцію виконуючого обов'язки державного секретаря Мінмолодьспорту Калугіна О. Ю. до Доповідної - доручення від 22.08.2017 N 82-Д, яким було надано вказівку керівникам самостійних структурних підрозділів надати Уповноваженій особі інформацію про ознайомлення працівників відповідних підрозділів із Роз'ясненням.

Наказом Мінмолодьспорту від 11.10.2017 N 4279 (Порядок N 4279) затверджено Порядок конкурсного відбору спортсменів для комплектування складу національних збірних команд з олімпійських видів спорту, визнаних в Україні.

Це призведе до удосконалення процедури формування штатних команд національних збірних команд України та дозволить максимально прозоро її проводити, чим зменшить ймовірність виникнення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень.

Затверджено наказ "Про підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції" від 17.10.2017 N 4360, яким на вимогу частини третьої статті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 N 706 "Питання запобігання та виявлення корупції" (Постанова N 706), керівникам Підприємств галузі (Перелік N 902-р) наказано утворити (визначити) та забезпечити функціонування підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції.

Подальша робота з кожним Підприємством галузі (Перелік N 902-р) окремо дозволить досконало визначити специфіку їх діяльності та інші фактори, необхідні для прийняття рішення по призначенню на них Відповідальних осіб та розробленню антикорупційних програм. Враховуючи кількість Підприємств галузі, цей процес вимагає як значних затрат часу, так і наявності певного кадрового забезпечення.

Наказом Мінмолодьспорту від 18.10.2017 N 4396 "Про внесення змін до Інструкції з діловодства у Міністерстві молоді та спорту України" внесено зміни до Інструкції з діловодства у Міністерстві, затвердженої наказом Мінмолодьспорту від 25.03.2014 N 964, чим забезпечено візування Уповноваженою особою проектів наказів з основної діяльності та проектів наказів з кадрових питань.

Для більш ефективного та раціонального використання бюджетних ресурсів та зменшення можливих фінансових, якісних та кількісних збитків державі і суспільству та ймовірності виникнення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень Мінмолодьспорт, на постійній основі, здійснює публічні закупівлі із застосуванням процедур, визначених Законом України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII). А саме:

забезпечення прозорості здійснення державних закупівель;

оприлюднення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті, передбаченої нормативними актами інформації з питань здійснення державних закупівель;

забезпечення належного документування кожного етапу, усіх прийнятих рішень у рамках процедури закупівель, а також будь-яких контактів з учасниками процедури закупівлі або спроб таких контактів з їх боку, збереження відповідних документів;

здійснення заходів щодо збереження та нерозголошення змісту одержаних конкурсних пропозицій до їх офіційного розкриття.

Розроблено чіткий та зрозумілий механізм надання спортивним федераціям статусу національної та позбавлення такого статусу, що дозволить більш прозоро проводити дану процедуру та зменшить ймовірність виникнення правопорушень, пов'язаних з корупцією.

З метою недопущення працевлаштування до Мінмолодьспорту осіб, що мають обмеження до проходження державної служби, на виконання вимог статті 56 Закону (Закон N 1700-VII), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 N 171 "Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Постанова N 171), Мінмолодьспортом повною мірою забезпечується проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад у Міністерстві.

 

Головний спеціаліст з
антикорупційних питань
Міністерства молоді
та спорту України

А. В. Рощук

 

Додаток
до Антикорупційної програми Міністерства молоді та спорту України на 2018 рік

ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр молоді та спорту України
І. О. Жданов
26.04.2018 р.

ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства молоді та спорту України

Корупція є поширеним і масштабним явищем - на місцевому, національному та міжнародному рівнях - і хоч в деяких країнах ця проблема є меншою, жодна з них не застрахована від корупції або ризиків корупції.

У великому чи малому масштабі корупція кидає виклик суспільству і державній політиці. У всьому світі уряди, бізнес та громадянське суспільство приймають цей виклик, оскільки стає все більш зрозуміло, що корупція порушує демократичні цінності і загрожує суспільству. Вона підриває основи демократії та верховенства права, веде до порушення прав людини, перешкоджає роботі ринків, погіршує якість життя і створює умови для процвітання організованої злочинності, тероризму та інших явищ, які загрожують безпеці людини.

Звіт про проведення оцінки корупційних ризиків у Мінмолодьспорті підготовлений:

відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII);

з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 N 220 "Про затвердження Положення про Міністерство молоді та спорту України" (Постанова N 220) (зі змінами) (далі - Положення); розпоряджень Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 N 803-р "Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади" (План N 803-р), від 31.01.2018 N 86-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2018 рік" (План N 86-р); положень Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) від 02.12.2016 N 126 (Рішення N 126), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за N 1718/29848; Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства від 19.01.2017 N 31 (Методичні рекомендації N 31), та Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства від 08.12.2017 N 1379 (Порядок N 1379), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.01.2018 за N 87/31539.

Під час процесу проведення оцінки корупційних ризиків у рамках підготовки антикорупційної програми Міністерства молоді та спорту України на 2018 рік (далі - Антикорупційна програма) було здійснено такі заходи:

1. Затверджено наказ "Про проведення оцінки корупційних ризиків в Мінмолодьспорті" від 08.02.2018 N 602, який з метою залучення до складу комісії з оцінки корупційних ризиків Міністерства молоді та спорту України (далі - Комісія) представників громадськості та експертів було розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства.

2. Затверджено наказ "Про внесення змін у додаток 1 до наказу Мінмолодьспорту від 25.01.2017 N 303" від 16.03.2018 N 1170, яким, у зв'язку із кадровими змінами, що відбулись у Мінмолодьспорті, оновлено склад Комісії.

До складу Комісії включено 18 фахівців, зокрема, представників 15 структурних підрозділів апарату Мінмолодьспорту та 2 представника громадськості.

Комісію очолює заступник Міністра молоді та спорту України Войтович Я. В.

3. Оскільки Мінмолодьспорт є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання та є суб'єктом протидії корупційним правопорушенням, що впливають на результати офіційних спортивних змагань, то для розгляду та проведення оцінки корупційних ризиків Комісія продовжила розгляд завдань Мінмолодьспорту, відповідно до пунктів Положення (Постанова N 220), у розрізі можливих ризиків, які несуть / можуть нести в собі корупційну складову, що в перспективі може призвести до корупційних діянь з боку працівників Мінмолодьспорту.

Проведено три засідання Комісії, на яких прийнято такі рішення:

продовжити роботу щодо ідентифікації корупційних ризиків шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища Мінмолодьспорту;

провести оцінку корупційних ризиків за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків і наслідків можливого корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, та розробити пропозиції щодо заходів із усунення виявлених корупційних ризиків;

узагальнити результати роботи щодо ідентифікації та оцінки корупційних ризиків та викласти їх у вигляді Робочого плану оцінки корупційних ризиків у Мінмолодьспорті;

підготувати Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства молоді та спорту України;

підготувати проект Антикорупційної програми та розмістити його на офіційному веб-сайті Мінмолодьспорту в рубриці "До обговорення";

підготувати наказ "Про Антикорупційну програму Міністерства молоді та спорту України на 2018 рік" та до 27.04.2018 подати його на підпис Міністру.

4. Проведено оцінку нижчезазначених корупційних ризиків:

1) можливий вплив зацікавлених осіб на відповідального за підготовку тендерної документації працівника Мінмолодьспорту з метою встановлення дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів;

2) можливий вплив зацікавлених осіб на працівників Мінмолодьспорту під час визначення постачальників товарів, робіт та послуг у процесі здійснення допорогових закупівель з огляду на дискреційні повноваження щодо вирішення зазначеного питання;

3) неврегульованість процесів діяльності державних підприємств, що мають найбільші за розміром активи;

4) неврегульованість діяльності з виявлення фактів національного чи транснаціонального маніпулювання національними і міжнародними спортивними змаганнями;

5) можливість надання переваг окремим громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування у реєстрації нових видів спорту;

6) можливе неврахування альтернативних пропозицій та зауважень громадськості до проектів програм та нормативно-правових актів;

7) можливий вплив зацікавлених осіб на працівників Мінмолодьспорту під час прийняття рішень щодо формування календарних планів реалізації державної політики у молодіжній сфері;

8) можливий вплив зацікавлених осіб на працівників Мінмолодьспорту під час прийняття рішень щодо формування календарних планів реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Мінмолодьспорту підготовлено:

пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені в таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 1);

опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Мінмолодьспорту, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 2).

 

Заступник Міністра, голова
Комісії з оцінки корупційних
ризиків Міністерства молоді
та спорту України

Я. В. Войтович

 

Додаток 1
до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків

Оцінка корупційних ризиків та заходи щодо їх усунення

N
з/п

Корупційний ризик

Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу

Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику

Ресурси для впровадження заходів

Очікувані результати

1

Можливий вплив зацікавлених осіб на відповідального за підготовку тендерної документації працівника Мінмолодьспорту з метою встановлення дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів

низька

Залучення незалежних фахівців та представників громадськості (за згодою) до підготовки тендерної документації. Моніторинг дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель. Забезпечення чітких однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівель

тендерний комітет Мінмолодьспорту; Куриленко Н. В. (начальник відділу господарського та інформаційно-технічного забезпечення)

за потреби

не потребує виділення додаткових ресурсів

Недопущення ймовірності корупційного ризику

2

Можливий вплив зацікавлених осіб на працівників Мінмолодьспорту під час визначення постачальників товарів, робіт та послуг у процесі здійснення допорогових закупівель з огляду на дискреційні повноваження щодо вирішення зазначеного питання

низька

Посилення контролю за здійсненням допорогових закупівель

керівники відповідних структурних підрозділів Мінмолодьспорту; тендерний комітет Мінмолодьспорту

під час здійснення допорогових закупівель

не потребує виділення додаткових ресурсів

Недопущення ймовірності корупційного ризику, забезпечення більш ефективного та раціонального використання бюджетних коштів

3

Неврегульованість процесів діяльності державних підприємств, що мають найбільші за розміром активи

низька

Створення наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що мають найбільші за розміром активи

Сдобнова А. Г. (відділ інвестицій та розвитку спортивної інфраструктури); Царенко О. В. (управління роботи з персоналом)

перша половина 2018 року

потребує додаткових витрат

Створення наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що мають найбільші за розміром активи, створить умови, при яких діяльність державних підприємств буде максимально прозорою, призведе до удосконалення процедури прийняття рішень на них та підвищить ефективність використання підприємством публічних фінансів, що зменшить ймовірність виникнення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушень

4

Неврегульованість діяльності з виявлення фактів національного чи транснаціонального маніпулювання національними і міжнародними спортивними змаганнями

середня

Створення Національної платформи щодо боротьби з маніпулюваннями спортивними змаганнями та збільшення граничної чисельності працівників Мінмолодьспорту для утворення відділу з антикорупційних питань та запобігання маніпулювання спортивними змаганнями

Царенко О. В. (управління роботи з персоналом)
Рощук А. В. (головний спеціаліст з антикорупційних питань)
Радчук Н. М. (відділ міжнародного співроб-ва та європейської інтеграції)
Бідний М. В. (департамент фізичної культури та неолімпійських видів спорту)
Вірастюк Р. Я. (департамент олімпійського спорту)

IV квартал 2018 року

потребує додаткових витрат

Створення Національної платформи та утворення відділу з антикорупційних питань та запобігання маніпулювання спортивними змаганнями дасть змогу координувати діяльність з виявлення фактів національного чи транснаціонального маніпулювання національними і міжнародними спортивними змаганнями; проводити аналіз отриманих повідомлень про порушення у даній сфері та планувати заходи щодо національного та міжнародного співробітництва проти маніпулювання спортивними змаганнями для зменшення ймовірності виникнення в подальшому корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень

5

Можливість надання переваг окремим громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування у реєстрації нових видів спорту

низька

Розроблення відповідного проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт"

Вірастюк Р. Я. (департамент олімпійського спорту)

IV квартал 2018 року

не потребує додаткових витрат

Розроблення вказаного проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" унеможливить надання переваг окремим громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування у реєстрації нових видів спорту

6

Можливе неврахування альтернативних пропозицій та зауважень громадськості до проектів програм та нормативно-правових актів

низька

Проведення Мінмолодьспортом публічного громадського обговорення програм та проектів нормативно-правових актів

Структурний підрозділ, відповідальний за розробку програми або нормативно-правового акта; Рощук А. В. (головний спеціаліст з антикорупційних питань); Вернигора Н. О. (начальник відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації)

за потреби

не потребує додаткових витрат

Недопущення ймовірності корупційного ризику

7

Можливий вплив зацікавлених осіб на працівників Мінмолодьспорту під час прийняття рішень щодо формування календарних планів реалізації державної політики у молодіжній сфері

низька

Розроблення проекту нормативного акта щодо алгоритму прийняття рішення по включенню заходів до проектів календарних планів реалізації державної політики у молодіжній сфері

Білий А. І. (департамент молодіжної політики)

IV квартал 2018 року

потребує додаткових витрат

Розроблення вказаного проекту нормативного акта зменшить можливий вплив зацікавлених осіб на працівників Мінмолодьспорту під час прийняття рішень щодо формування календарних планів реалізації державної політики у молодіжній сфері. Недопущення ймовірності корупційного ризику

8

Можливий вплив зацікавлених осіб на працівників Мінмолодьспорту під час прийняття рішень щодо формування календарних планів реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання

низька

Розроблення проекту нормативного акта щодо алгоритму прийняття рішення по включенню заходів до проектів календарних планів реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання

Ляхович М. П. (відділ національно-патріотичного виховання)

IV квартал 2018 року

не потребує додаткових витрат

Розроблення вказаного проекту нормативного акта зменшить можливий вплив зацікавлених осіб на працівників Мінмолодьспорту під час прийняття рішень щодо формування календарних планів реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання. Недопущення ймовірності корупційного ризику

 

Головний спеціаліст з антикорупційних питань
Міністерства молоді та спорту України
секретар Комісії з оцінки корупційних ризиків

А. В. Рощук

 

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків

Опис ідентифікованих корупційних ризиків

N
з/п

Ідентифікований корупційний ризик

Опис ідентифікованого корупційного ризику

Чинники корупційного ризику

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

1

2

3

4

5

1

Можливий вплив зацікавлених осіб на відповідального за підготовку тендерної документації працівника Мінмолодьспорту з метою встановлення дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів

Лобіювання посадовими особами Мінмолодьспорту під час проведення процедур закупівель товарів, робіт, послуг інтересів певних компаній (учасників закупівель) шляхом встановлення дискримінаційних вимог у тендерній документації

Неналежне виконання працівниками Мінмолодьспорту своїх службових повноважень. Приховування працівником Мінмолодьспорту, який безпосередньо залучений до організації процедури закупівлі, наявного у нього конфлікту інтересів, бажання отримати неправомірну вигоду

Порушення вимог чинного законодавства, збільшення витрат Мінмолодьспорту, втрата довіри до Мінмолодьспорту, судові справи

2

Можливий вплив зацікавлених осіб на працівників Мінмолодьспорту під час визначення постачальників товарів, робіт та послуг у процесі здійснення допорогових закупівель з огляду на дискреційні повноваження щодо вирішення зазначеного питання

Навмисне порушення під час закупівель принципів максимальної економії та ефективності

Неналежне виконання працівником Мінмолодьспорту своїх службових повноважень, бажання отримати неправомірну вигоду

Навмисне завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях, збільшення витрат Мінмолодьспорту, нераціональне та неефективне використання фінансових ресурсів

3

Неврегульованість процесів діяльності державних підприємств, що мають найбільші за розміром активи

Відсутність централізованого контролю над діяльністю державних підприємств, що мають найбільші за розміром активи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року N 142 "Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі" (Постанова N 142)

Непрозора діяльність державних підприємств, що мають найбільші за розміром активи, та як наслідок недосконала процедура прийняття рішень на них

Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації. Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

4

Неврегульованість діяльності з виявлення фактів національного чи транснаціонального маніпулювання національними і міжнародними спортивними змаганнями

Відсутність централізованої координації діяльності з виявлення фактів національного чи транснаціонального маніпулювання національними і міжнародними спортивними змаганнями може призвести до маніпулювань у вказаній сфері

Умисна домовленість, дії чи бездіяльність, спрямовані на неналежні зміни результату або ходу спортивних змагань з метою отримання будь-якої неправомірної вигоди (маніпулювання результатами офіційних спортивних змагань)

Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації. Судові процеси проти Мінмолодьспорту. Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

5

Можливий вплив зацікавлених осіб на працівників Мінмолодьспорту під час прийняття рішень щодо формування календарних планів реалізації державної політики у молодіжній сфері

Відсутність нормативно-правового документа, який би визначав алгоритм прийняття рішень щодо формування календарних планів реалізації державної політики у молодіжній сфері

Умисна домовленість, дії чи бездіяльність, спрямовані на прийняття тих чи інших рішень щодо формування календарних планів реалізації державної політики у молодіжній сфері з метою отримання в подальшому будь-якої неправомірної вигоди

Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації. Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

6

Можливий вплив зацікавлених осіб на працівників Мінмолодьспорту під час прийняття рішень щодо формування календарних планів реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання

Відсутність нормативно-правового документа, який би визначав алгоритм прийняття рішень щодо формування календарних планів реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання

Умисна домовленість, дії чи бездіяльність, спрямовані на прийняття тих чи інших рішень щодо формування календарних планів реалізації державної політики у молодіжній сфері з метою отримання в подальшому будь-якої неправомірної вигоди

Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації. Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

7

Можливість надання переваг окремим громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування у реєстрації нових видів спорту

Відсутність законодавчого унормування реєстрації нових видів спорту

Умисна домовленість, дії чи бездіяльність, спрямовані на прийняття тих чи інших рішень, направлених на надання переваг окремим громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування у реєстрації нових видів спорту

Порушення вимог чинного законодавства, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації. Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

8

Можливе неврахування альтернативних пропозицій та зауважень громадськості до проектів програм та нормативно-правових актів

Небажання з різних причин працівниками Мінмолодьспорту враховувати альтернативні пропозиції та зауваження громадськості до проектів програм та нормативно-правових актів

Неналежне виконання працівником Мінмолодьспорту своїх службових повноважень, бажання отримати неправомірну вигоду

Порушення вимог чинного законодавства, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації

 

Головний спеціаліст з антикорупційних питань
Міністерства молоді та спорту України-
 секретар Комісії з оцінки корупційних ризиків

А. В. Рощук
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали