Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства охорони здоров'я України на 2018 - 2020 рр.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21 листопада 2018 року N 2156

Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства охорони здоров'я України на 2018 - 2020 рр.

Відповідно до статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) наказую:

1. Затвердити Антикорупційну програму Міністерства охорони здоров'я України на 2018 - 2020 рр., що додається.

2. Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків (Мусіяка С. С.) протягом трьох робочих днів подати до Національного агентства з питань запобігання корупції необхідні документи для погодження Антикорупційної програми МОЗ України на 2018 - 2020 рр.

3. Керівникам структурних підрозділів МОЗ України щомісячно, до 10 числа місяця, наступного за звітним, подавати до Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків інформацію про стан виконання ними заходів, передбачених Антикорупційною програмою МОЗ України на 2018 - 2020 рр.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 11 травня 2018 року N 882 "Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства охорони здоров'я України на 2018 рік" (Програма N 882).

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Міністра

У. Супрун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
21 листопада 2018 року N 2156

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НА 2018 - 2020 рр.

I. Загальні положення

Антикорупційну програму Міністерства охорони здоров'я України на 2018 - 2020 рр. (далі - Антикорупційна програма) прийнято на виконання статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів виконавчої влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 N 126 (Рішення N 126), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за N 1718/29848.

Метою Антикорупційної програми є створення ефективної системи запобігання та протидії корупції на основі засад формування та реалізації антикорупційної політики в структурних підрозділах Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ України або Міністерство).

II. Визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у відповідній сфері, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Міністерство охорони здоров'я України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

МОЗ України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, захисту населення від інфекційних хвороб, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження), забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, а також забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

МОЗ України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Кабінету Міністрів України, Президента України та іншими актами законодавства України.

Загальна відомча політика МОЗ України щодо запобігання та виявлення корупції ґрунтується на засадах верховенства права, прозорості, недискримінації, системності, законності, що спрямовані на формування негативного ставлення до корупції в Міністерстві.

Заходами з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності МОЗ України є:

- залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання корупції, взаємодія МОЗ України з інститутами громадянського суспільства, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, які надають МОЗ України допомогу у запобіганні корупції;

- надання можливості громадськості та галузевим експертам доступу до важливої інформації, що має бути опублікована в рамках відкритості діяльності Міністерства;

- розгляд та впровадження нових антикорупційних механізмів;

- забезпечення відкритого доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості при публічному висвітлюванні на офіційному веб-сайті МОЗ України;

- забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень;

- виявлення ризиків, які негативно впливають на функції з виконання завдань в МОЗ України;

- контроль за станом подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави (Форма N 3), посадовими особами МОЗ України;

- проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції;

- здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання уповноваженим підрозділом проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів Міністерства щодо наявності корупційних ризиків та відповідності законодавству;

- вжиття заходів щодо недопущення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних із корупцією в структурних підрозділах МОЗ України;

- проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, що розробляє МОЗ України;

- вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

- проведення серед працівників Міністерства роз'яснювальної роботи із запобігання та виявлення корупції.

Враховуючи, що станом на дату підготовки Антикорупційної програми засади державної антикорупційної політики в Україні на період з 2018 року не визначені, діяльність МОЗ України в цьому напрямі буде визначена після прийняття відповідних нормативних актів.

Крім того, МОЗ України продовжує реалізацію заходів, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. N 803-р "Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади" (План N 803-р), розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. N 576-р "Про схвалення Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції" (Розпорядження N 576-р).

III. Оцінка корупційних ризиків у діяльності МОЗ України, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Згідно із наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22.01.2018 N 113 "Про оцінку корупційних ризиків" (Наказ N 113) у МОЗ розпочато оцінку корупційних ризиків у його діяльності.

Діяльність з оцінки корупційних ризиків здійснювалась комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми (далі - комісія), яка діє на підставі наказів МОЗ України від 01.08.2017 N 889 (Положення N 889) (зі змінами), від 02.11.2018 N 2011 (Положення N 2011). Також до роботи комісії залучалися інші працівники МОЗ, які надавали інформацію, необхідну для проведення оцінки корупційних ризиків.

З метою залучення представників громадськості та експертів, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище МОЗ та мають досвід у сфері його діяльності, до процесу оцінки корупційних ризиків у діяльності МОЗ, оголошення та наказ про початок оцінки корупційних ризиків були опубліковані на офіційному веб-сайті МОЗ 18 та 22 січня 2018 року відповідно.

З цього моменту розпочалася робота щодо визначення об'єктів оцінки, джерел інформації та їх опрацювання на предмет наявності корупційних ризиків, їх попередньої ідентифікації та оцінки, визначення потенційних заходів щодо усунення корупційних ризиків.

Крім того, до оцінки корупційних ризиків в діяльності МОЗ було запрошено Громадську раду при МОЗ України, пропозицій від якої не надійшло.

В ході проведення оцінки корупційних ризиків були враховані рекомендації НАЗК, висловлені агентством до Антикорупційної програми МОЗ на 2017 рік (Програма N 1086) відповідно до рішення комісії від 08.12.2017. Після отримання рішення НАЗК від 23.08.2018 N 1855 "Про відмову в погодженні (непогодження) антикорупційної програми МОЗ України на 2018 рік" з метою врахування та усунення виявлених недоліків було проведено додаткову оцінку корупційних ризиків в діяльності МОЗ України на 2018 - 2020 рр.

Комісією, відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства від 02.12.2016 N 126 (Рішення N 126), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за N 1718/29848, ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

За результатами оцінки корупційних ризиків підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності МОЗ, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1 до звіту) та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2 до звіту).

IV. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Для забезпечення проведення серед посадових осіб МОЗ України роз'яснювальної роботи із питань запобігання, виявлення і протидії корупції Сектором оцінки та усунення корупційних ризиків проводитимуться такі заходи:

проведення профілактичних бесід при прийомі на роботу та звільненні з посади державних службовців МОЗ України;

проведення для працівників МОЗ України навчання щодо запобігання конфлікту інтересів;

проведення семінарів-нарад щодо запобігання корупції для керівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України;

проведення постійної роз'яснювальної роботи для працівників структурних підрозділів МОЗ України та для працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України.

Перелік запланованих навчальних заходів наведено у додатку 2.

Поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування та діяльності МОЗ України в цьому напрямі буде здійснюватися через офіційний веб-сайт Міністерства.

V. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми

Моніторинг стану виконання Антикорупційної програми МОЗ України здійснює комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми шляхом розгляду узагальненої інформації про виконання заходів відповідальними особами, яка подається на розгляд комісії Сектором з оцінки та усунення корупційних ризиків на підставі звітів виконавців.

Керівники самостійних структурних підрозділів МОЗ України щомісяця, до 10 числа наступного за звітним місяця, надають Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків інформацію про стан виконання закріплених за ними заходів відповідно до стану реалізації та ефективності очікуваних результатів.

Комісія щоквартально на своїх засіданнях проводить моніторинг виконання антикорупційної програми, під час якого здійснює оцінку її ефективності за критеріями: своєчасності виконання, повноти реалізації, оцінки стану досягнення мети.

Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків щоквартально, до 15 числа наступного за звітним місяця, інформує Міністра охорони здоров'я України та комісію про стан виконання Антикорупційної програми.

Пропозиції щодо перегляду Антикорупційної програми вносяться Сектором оцінки та усунення корупційних ризиків, іншими зацікавленими особами (структурними підрозділами МОЗ України) на розгляд комісії.

Антикорупційна програма МОЗ України переглядається в разі внесення змін до законодавства (в тому числі прийняття антикорупційної стратегії), виявлення нових корупційних ризиків, виявлення неефективних заходів за результатами щоквартального моніторингу, а також за результатами опрацювання обов'язкових для розгляду пропозицій Національного агентства з питань запобігання корупції, щорічно (у 2019 - 2020 рр).

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми, за результатами її перегляду, приймає Міністр охорони здоров'я України за поданням комісії протягом 30 днів з дня проведення відповідного засідання.

 

Завідувач Сектору оцінки
та усунення корупційних ризиків

С. Мусіяка

 

Додаток 1
до Антикорупційної програми Міністерства охорони здоров'я України на 2018 - 2020 рр.

ЗАТВЕРДЖУЮ
В. о. Міністра охорони здоров'я України
У. Супрун
19 листопада 2018 року

ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства охорони здоров'я України

Згідно із наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22.01.2018 N 113 "Про оцінку корупційних ризиків" (Наказ N 113) у МОЗ розпочато оцінку корупційних ризиків у його діяльності.

Діяльність з оцінки корупційних ризиків здійснювалась комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми (далі - комісія), яка діє на підставі наказів МОЗ України від 01.08.2017 N 889 (Положення N 889) (зі змінами), від 02.11.2018 N 2011 (Положення N 2011). Також до роботи комісії залучалися інші працівники МОЗ, які надавали інформацію, необхідну для проведення оцінки корупційних ризиків.

З метою залучення представників громадськості та експертів, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище МОЗ та мають досвід у сфері його діяльності, до процесу оцінки корупційних ризиків у діяльності МОЗ, оголошення та наказ про початок оцінки корупційних ризиків були опубліковані на офіційному веб-сайті МОЗ 18 та 22 січня 2018 року відповідно.

З цього моменту розпочалася робота щодо визначення об'єктів оцінки, джерел інформації та їх опрацювання на предмет наявності корупційних ризиків, їх попередньої ідентифікації та оцінки, визначення потенційних заходів щодо усунення корупційних ризиків.

Крім того, листом від 06.02.2018 N 09-04/72/3130 до оцінки корупційних ризиків в діяльності МОЗ було запрошено Громадську раду при МОЗ України, пропозицій від якої не надійшло.

В ході проведення оцінки корупційних ризиків були враховані рекомендації НАЗК, висловлені агентством до Антикорупційної програми МОЗ на 2017 рік (Програма N 1086) відповідно до рішення комісії від 08.12.2017.

Після отримання рішення НАЗК від 23.08.2018 N 1855 "Про відмову в погодженні (непогодження) антикорупційної програми МОЗ України на 2018 рік" з метою врахування та усунення виявлених недоліків було проведено додаткову оцінку корупційних ризиків в діяльності МОЗ України на 2018 - 2020 рр.

Комісією, відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства від 02.12.2016 N 126 (Рішення N 126), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за N 1718/29848, ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

За результатами оцінки корупційних ризиків підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності МОЗ, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1) та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2).

 

Завідувач Сектору оцінки
та усунення корупційних ризиків

С. Мусіяка

 

Додаток 1
до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства охорони здоров'я України

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Міністерства охорони здоров'я України, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

N з/п

Ідентифікований корупційний ризик

Опис ідентифікованого корупційного ризику

Чинники корупційного ризику

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

1

Неврегульованість процедури проведення іспитів щодо набутих знань та навичок особами, які пройшли навчання з домедичної допомоги, та вимог до суб'єктів, уповноважених проводити такі іспити

Відсутність нормативно затвердженого порядку проведення вказаних іспитів та вимог до суб'єктів, уповноважених проводити такі іспити, встановлює дискреційні повноваження при прийнятті рішень про організацію навчання з домедичної допомоги

Недостатність законодавчого врегулювання

Порушення прав пацієнтів, неефективне використання бюджетних коштів

2

Недостатня врегульованість процедури здійснення державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 N 178 (Постанова N 178) внесено зміни до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів, але не визначено механізму оцінки реєстраційних матеріалів на дезінфекційні засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію)

Недостатність законодавчого врегулювання

Неможливість виконання функцій з реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів через прогалини в законодавстві

3

Недосконала процедура встановлення групи інвалідності

Застаріла система проведення медико-соціальних експертиз та встановлення і підтвердження груп інвалідності не відповідає міжнародним стандартам, створює передумови для порушення прав осіб з інвалідністю

Застаріле законодавче регулювання

Порушення прав осіб з інвалідністю

4

Вимога подання документа про підтвердження відповідності умов виробництва вимогам належної виробничої практики (GMP) при перереєстрації лікарського засобу, що дублює процедури контролю за ввезенням лікарського засобу і ускладнює та затримує процедуру перереєстрації

Вимога подачі висновку про GMP при перереєстрації лікарських засобів ускладнює процедуру перереєстрації, оскільки періодичність отримання GMP може не співпадати зі строками перереєстрації. Крім того, для реалізації лікарських засобів в Україні GMP є обов'язковим

Надмірне законодавче регулювання

Ускладнення і затримки процедури перереєстрації лікарських засобів

5

Недотримання вимог законодавства або нормопроектувальної техніки при розробці та прийнятті актів Кабінету Міністрів України та наказів МОЗ за підписом керівництва Міністерства

Додержання законності при прийнятті нормативно-правових актів повинно бути обов'язкове та відповідати чинному законодавству України

Стрімке оновлення законодавчої бази

Можливе притягнення до відповідальності осіб

6

Невідповідність наявної системи електронного документообігу вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. N 55 "Деякі питання документування управлінської діяльності" (Постанова N 55)

Застаріла система електронного документообігу ускладнює належне документальне забезпечення діяльності МОЗ, контроль за повнотою і своєчасністю виконання доручень, документів, листів, звернень

Застаріла система електронного документообігу

Можливе притягнення до відповідальності осіб, репутаційні втрати МОЗ

7

Накази МОЗ України від 10.08.2001 N 331 "Про затвердження номенклатури резервів лікарських засобів" та від 06.02.2014 N 101 "Про затвердження Примірного табеля (переліку) оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги" (Наказ N 101) містять комерційні назви лікарських засобів

У переліках лікарських засобів, затверджених наказами МОЗ України від 10.08.2001 N 331 "Про затвердження номенклатури резервів лікарських засобів" та від 06.02.2014 N 101 "Про затвердження Примірного табеля (переліку) оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги" (Наказ N 101), наявні комерційні назви лікарських засобів

Наявність комерційних назв зумовлює виникнення фактичної чи потенційної неправомірної вигоди визначеного переліку виробників фармацевтичної продукції

Завищена вартість лікарських засобів під час проведення закупівель, більші обсяги витрат з державного чи місцевого бюджетів

8

Неврегульованість процедури розгляду документів, поданих для отримання погодження на укладання (продовження) договору оренди нерухомого майна

За відсутності врегульованої процедури підготовки, направлення, розгляду і вирішення питань про надання згоди на укладання (продовження) договорів оренди державного майна виникають дискреційні повноваження комісії з розгляду документів стосовно питань оренди нерухомого державного майна

Відсутність нормативного врегулювання

Можливе притягнення до відповідальності осіб, втрата чи пошкодження державного майна, репутаційні втрати МОЗ

9

Недотримання вимог законодавства при проведенні інвентаризації об'єктів державної власності та ведення їх обліку

Відсутність нормативного врегулювання процедур обліку та інвентаризації об'єктів державної власності сфери управління МОЗ України, недостатні знання уповноважених осіб призводять до неповного і несвоєчасного проведення обліку державного майна

Недостатнє нормативне врегулювання, недостатність знань уповноважених осіб

Можливе притягнення до відповідальності осіб, втрата чи пошкодження державного майна, репутаційні втрати МОЗ

10

Можливість втручання в діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, недоброчесність членів конкурсної комісії

Отримання членом конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби пропозиції від третіх осіб з метою сприяння у прийнятті на державну службу цих осіб

Невстановлення контролю (або недостатній контроль) з боку керівництва за діяльністю конкурсної комісії.
Прийняття невмотивованих рішень конкурсною комісією

Вчинення правопорушень, можливе притягнення до відповідальності осіб

11

Зниження доступності інформації щодо діяльності органу влади в частині надання адміністративних послуг

У зв'язку з перенесенням даних на новий офіційний сайт МОЗ України частина даних про надання адміністративних послуг не оприлюднена

Неповнота інформації про адміністративні послуги, які надаються, на офіційному сайті МОЗ

Втрата репутації МОЗ

12

Використання дискреційних повноважень посадовою особою при здійсненні заходів державного нагляду (контролю), з питань ліцензування, акредитації закладів охорони здоров'я, та отримання спеціального дозволу на заняття народною нетрадиційною медициною (цілительство), неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні перевірки

Нерозкриття даних про можливий конфлікт інтересів при здійсненні контрольних повноважень членом комісії може створити передумови для упередженого використання дискреційних повноважень

Відсутність форми і періодичності розкриття конфлікту інтересів, недостатні знання членів комісії

Вчинення правопорушень, можливе притягнення до відповідальності осіб, репутаційні втрати

13

Відсутність критеріїв відбору для проведення внутрішніх аудитів ефективності

Відсутність нормативно закріплених критеріїв відбору для проведення внутрішнього аудиту ефективності створює передумови для застосування дискреційних повноважень при складанні такого переліку

Неактуальне правове регулювання

Вчинення правопорушень, можливе притягнення до відповідальності осіб, репутаційні втрати

14

Неврегульованість процедури обробки повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачі)

Відсутність внутрішнього порядку обробки повідомлень про порушення вимог антикорупційного законодавства, вчиненню корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень

Неналежне функціонування системи повідомлень не сприяє якісному та повному вжиттю заходів

Вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, втрата репутації МОЗ, судові процеси проти МОЗ

15

Неврегульованість процедури погодження кандидатур керівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання корупції на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління МОЗ

Неврегульованість процедури погодження кандидатур керівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) та порядку здійснення контролю за виконанням заходів щодо запобігання корупції на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління МОЗ

Недостатнє правове регулювання

Вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, втрата репутації МОЗ, судові процеси проти МОЗ

16

Неврегульованість процедури контролю за виконанням заходів щодо запобігання корупції на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління МОЗ

Неврегульованість процедури послаблює контроль за ефективністю таких заходів, їх достатністю та обґрунтованістю

Недостатнє правове регулювання

Вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, втрата репутації МОЗ, судові процеси проти МОЗ

 

Завідувач Сектору оцінки
та усунення корупційних ризиків

С. Мусіяка

 

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства охорони здоров'я України

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

N з/п

Корупційний ризик

Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Відповідальний за виконання заходу

Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику

Ресурси для впровадження заходів

Очікувані результати

1.

Неврегульованість процедури проведення іспитів щодо набутих знань та навичок особами, які пройшли навчання з домедичної допомоги, та вимог до суб'єктів, уповноважених проводити такі іспити

середня

Підготовка нормативно-правового акта з чітким визначенням вимог до суб'єктів проведення іспитів та їх порядку

Експертна група з питань надання екстреної медичної допомоги Директорату медичних послуг
Управління екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

II півріччя 2019 року

В межах наявного фінансування

Прийнято нормативно-правовий акт

2.

Недостатня врегульованість процедури здійснення державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів

низька

Розробка та прийняття нормативно-правового акта щодо порядку проведення оцінки реєстраційних матеріалів на дезінфекційні засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію)

Директорат громадського здоров'я
Управління громадського здоров'я

I півріччя 2019 року

В межах наявного фінансування

Прийнято нормативно-правовий акт

3.

Недосконала процедура встановлення групи інвалідності

середня

Розроблення концепції реформування системи медико-соціальної експертизи

Директорат медичних послуг
Медичний департамент

II півріччя 2019

В межах наявного фінансування

Концепцію розроблено і затверджено розпорядженням КМУ

4.

Вимога подання документа про підтвердження відповідності умов виробництва вимогам належної виробничої практики (GMP) при перереєстрації лікарського засобу, що дублює процедури контролю за ввезенням лікарського засобу, ускладнює та затримує процедуру перереєстрації

середня

Розробка та подання на затвердження Кабінету Міністрів України змін до Порядку реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, що передбачають виключення вимоги наявності документа GMP для лікарських засобів, що подаються на перереєстрацію

Фармацевтичний директорат
Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції

II півріччя 2019

В межах наявного фінансування

Прийнято нормативно-правовий документ

5.

Недотримання вимог законодавства чи нормопроектувальної техніки при розробці та прийняття актів Кабінету Міністрів України та наказів МОЗ за підписом керівництва Міністерства

середня

Узагальнення результатів контролю за якістю підготовки нормативних документів, що здійснюється при їх візуванні.
Проведення навчання працівників щодо застосування чинного законодавства при розробці та прийнятті актів Кабінету Міністрів України та нормативно-правових актів МОЗ, що належать до сфери управління МОЗ

Управління правового забезпечення

Щоквартально протягом 2018 - 2020 рр.

В межах наявного фінансування

Забезпечення додержання законності при розробці та прийнятті актів Кабінету Міністрів України та наказів МОЗ за підписом керівництва Міністерства

6.

Невідповідність наявної системи електронного документообігу вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. N 55 "Деякі питання документування управлінської діяльності" (Постанова N 55)

середня

Введення в експлуатацію системи електронного документообігу, що відповідатиме вимогам законодавства

Сектор інформаційних технологій
Управління організаційного забезпечення роботи апарату

I півріччя 2020 р

В межах наявного фінансування

Забезпечення належного функціонування системи електронного документообігу Міністерства

7.

Наявність комерційних назв лікарських засобів у наказах МОЗ України від 10.08.2001 N 331 "Про затвердження номенклатури резервів лікарських засобів" та від 06.02.2014 N 101 "Про затвердження Примірного табеля (переліку) оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги" (Наказ N 101), наявні комерційні назви лікарських засобів

середня

Скасування наказу МОЗ України від 10.08.2001 N 331 "Про затвердження номенклатури резервів лікарських засобів" та розробка нового наказу МОЗ України. Внесення змін до наказу МОЗ України від 06.02.2014 N 101 "Про затвердження Примірного табеля (переліку) оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги" (Наказ N 101)

Експертна група з питань надання екстреної медичної допомоги Директорату медичних послуг
Управління екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

I півріччя 2019 року

В межах наявного фінансування

Прийнято новий наказ МОЗ про затвердження номенклатури резервів лікарських засобів, прийнято зміни до наказу МОЗ України від 06.02.2014 N 101 "Про затвердження Примірного табеля (переліку) оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги" (Наказ N 101)

8.

Неврегульованість процедури розгляду документів, поданих для отримання погодження на укладання (продовження) договору оренди нерухомого державного майна

середня

Розробка та прийняття нормативно-правового акта, що врегулює процедуру подання клопотання про надання згоди на укладання (продовження) договору оренди, його розгляду та прийняття рішення відповідною комісією

Департамент з фінансово-економічних питань, фінансового обліку та бухгалтерської звітності

I півріччя 2019 року

В межах наявного фінансування

Врегульовано процедуру прийняття, розгляду та опрацювання документів для надання згоди на укладання (продовження) договору оренди з метою запобігання конфлікту інтересів у керівників юридичних осіб сфери управління МОЗ, прийняття законного та обґрунтованого рішення

9.

Недотримання вимог законодавства при проведенні інвентаризації об'єктів державної власності та веденню їх обліку

середня

Розробка та прийняття нормативно-правового документа МОЗ, що унормує облік та інвентаризацію об'єктів державної власності та встановить відповідальність за порушення визначених процедур.
Проведення навчання відповідальних працівників із залученням Фонду державного майна України

Департамент з фінансово-економічних питань, фінансового обліку та бухгалтерської звітності

I півріччя 2019 року

В межах наявного фінансування

Забезпечення упорядкування обліку об'єктів державної власності

10.

Можливість втручання в діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, недоброчесність членів конкурсної комісії

низька

Залучення в установленому порядку експертів, представників громадськості до роботи конкурсних комісій

Департамент управління персоналом та кадрової політики

В разі створення комісії

В межах наявного фінансування

Діяльність комісій здійснюється прозоро і відкрито

11.

Використання службового становища посадовою особою при здійсненні заходів державного нагляду (контролю), з питань ліцензування, акредитації закладів охорони здоров'я, та отримання спеціального дозволу на заняття народною нетрадиційною медициною (цілительство), неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні перевірки

середня

Проведення інструктажів за розробленою формою щодо дотримання законодавства уповноваженими працівниками перед заходами.
Декларування уповноваженими працівниками наявності/відсутності конфлікту інтересів перед проведенням відповідних заходів

Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги

за 1 робочий день до проведення відповідного заходу

В межах наявного фінансування

Заходи державного нагляду (контролю), з питань ліцензування, акредитації, отримання спеціального дозволу на заняття народною нетрадиційною медициною здійснюються законно та неупереджено

12.

Недостатня прозорість діяльності органу влади в частині висвітлення інформації про адміністративні послуги

середня

Оновлення інформації на офіційному сайті МОЗ України щодо надання адміністративних послуг

Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги
Управління фармацевтичної діяльності

Щотижнево

В межах наявного фінансування

Забезпечення надання прозоро та повної інформації щодо адміністративних послуг, що надаються МОЗ

13.

Відсутність критеріїв відбору для проведення внутрішніх аудитів ефективності

низька

Внесення змін до Порядку проведення внутрішнього аудиту в системі МОЗ України, затвердженого наказом МОЗ України від 27.03.2012 N 207 (Порядок N 207), та наказу МОЗ від 08.09.2015 N 582 "Про окремі питання організації внутрішнього аудиту" (Перелік N 582) в частині встановлення критеріїв відбору для проведення внутрішніх аудитів ефективності

Управління аудиту та аналітики

I півріччя 2019 року

В межах наявного фінансування

Приведення у відповідність до норм чинного законодавства внутрішніх документів МОЗ України щодо діяльності з внутрішнього аудиту

14.

Неврегульованість процедури погодження кандидатур керівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання корупції на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління МОЗ

середня

Розробка порядку погодження кандидатур керівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) щодо запобігання корупції на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління МОЗ

Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків

II півріччя 2018 року

В межах наявного фінансування

Затвердження відповідного порядку наказом МОЗ України

15.

Неврегульованість процедури обробки повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачі)

середня

Розробка порядку прийняття, обробки та вирішення повідомлень про корупцію з урахуванням норм чинного законодавства

Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків

I квартал 2019 року

В межах наявного фінансування

Затвердження відповідного порядку наказом МОЗ України

16.

Неврегульованість процедури здійснення контролю за виконанням заходів щодо запобігання корупції на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління МОЗ, контролю за якість виконання ними своїх повноважень

середня

Розробка порядку здійснення контролю за виконанням заходів щодо запобігання корупції на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління МОЗ

Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків

I півріччя 2019 року

В межах наявного фінансування

Затвердження відповідного порядку наказом МОЗ України

 

Завідувач Сектору оцінки
та усунення корупційних ризиків

С. Мусіяка

 

Додаток 2
до Антикорупційної програми Міністерства охорони здоров'я України на 2018 - 2020 рр.

Навчальні заходи антикорупційного спрямування МОЗ України

N з/п

Назва та тематика заходу

Строк проведення

Цільова аудиторія

Відповідальна особа

1

Навчальний захід щодо подання повідомлень про корупцію та захисту прав викривачів

листопад 2018 року

Державні службовці МОЗ України

Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків (С. Мусіяка)

2

Навчальний захід з актуальних питань практичного застосування антикорупційного законодавства

грудень 2018 року

Керівники уповноважених підрозділів, уповноважені особи підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ України

3

Інструктаж щодо основних стандартів поведінки державних службовців, встановлених антикорупційним законодавством

Індивідуально, при прийомі на роботу та звільненні з роботи

Особа, що приймається або звільняється з роботи

4

Навчальний захід щодо організації фінансового контролю

лютий 2019 року

Державні службовці МОЗ України

5

Навчальний захід щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

I півріччя 2019 року

Державні службовці МОЗ України

Керівники уповноважених підрозділів, уповноважені особи підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ України

6

Навчальний захід щодо попередження корупційних правопорушень, правопорушень, пов'язаних з корупцією, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII)

II півріччя 2019 року

Державні службовці МОЗ України

Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків (С. Мусіяка)

Керівники уповноважених підрозділів, уповноважені особи підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ України

7

Навчальний захід щодо організації фінансового контролю

I квартал 2020 р.

Державні службовці МОЗ України

Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків (С. Мусіяка)

Керівники уповноважених підрозділів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ України

8

Навчальний захід щодо правил етичної поведінки відповідно до вимог Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII)

II півріччя 2020 р.

Державні службовці МОЗ України

Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків (С. Мусіяка)

Керівники уповноважених підрозділів, уповноважені особи підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ України

 

Завідувач Сектору оцінки
та усунення корупційних ризиків

С. Мусіяка
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали