ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13.04.2018 р. N 200

Про затвердження Антикорупційної програми обласної державної адміністрації на 2018 рік

На виконання статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 N 126 "Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади" (Рішення N 126), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 N 1718/29848:

1. Затвердити Антикорупційну програму обласної державної адміністрації на 2018 рік (далі - Антикорупційна програма) (додається).

2. Головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації Вересоцькому І. В. направити Антикорупційну програму на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30.06.2017 N 312 "Про затвердження антикорупційної програми обласної державної адміністрації" (Розпорядження N 312), розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17.08.2017 N 406 "Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30.06.2017 N 312" (Розпорядження N 406).

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. П. Куліч

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
13 квітня 2018 року N 200

Антикорупційна програма
обласної державної адміністрації на 2018 рік

1. Визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у відповідній сфері, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Антикорупційна програма обласної державної адміністрації на 2018 рік (далі - Антикорупційна програма) розроблена на виконання ст. 19 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 N 706 "Питання запобігання та виявлення корупції" (Постанова N 706) з дотриманням вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 N 126 (Рішення N 126) та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 N 31 (Методичні рекомендації N 31), та прикладів корупційних ризиків, що є Додатком 2 до Методичних рекомендацій (Методичні рекомендації N 31), які є найбільш характерними для обласної державної адміністрації.

Загальна відомча політика обласної державної адміністрації включає забезпечення виконання антикорупційних актів Президента України та Кабінету Міністрів України, Національного агентства з питань запобігання корупції.

Завданнями та основними заходами в межах наданих повноважень з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності обласної державної адміністрації у 2018 році є:

1) аналіз стану запобігання та протидії корупції в обласній державній адміністрації та її структурних підрозділах;

2) підвищення ефективності роботи уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції в апараті обласної державної адміністрації та її структурних підрозділах;

3) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства структурним підрозділам обласної державної адміністрації;

4) проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

5) здійснення контролю в межах наданих повноважень за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

6) перевірка фактів подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій;

7) виявлення та усунення обставин, що порушують встановлені законодавством обмеження;

8) здійснення захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачі) в межах наданих повноважень;

9) направлення матеріалів кандидатів на призначення на посади в обласній державній адміністрації для проведення спеціальної перевірки;

10) дотримання вимог щодо прозорості і доступу до інформації;

11) виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових і службових осіб обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів;

12) ведення обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

13) інші спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням заходи (додаток 1 до Антикорупційної програми).

2. Оцінка корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації, причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють

Оцінку корупційних ризиків у обласній державній адміністрації проведено відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 N 126 (Рішення N 126), та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 N 31 (Методичні рекомендації N 31), прикладів корупційних ризиків, що є Додатком 2 до Методичних рекомендацій (Методичні рекомендації N 31), які є найбільш характерними для обласної державної адміністрації.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації головою обласної державної адміністрації затверджено звіт (додаток 2 до Антикорупційної програми), що містить опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків (у тому числі осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси).

3. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Наказом керівника апарату обласної державної адміністрації від 29.12.2017 N 8-к "Про навчання працівників апарату обласної державної адміністрації у 2018 році" затверджено план-графік навчання працівників апарату обласної державної адміністрації у 2018 році, в тому числі по питаннях отримання неправомірної вигоди та подарунків.

В рамках навчання та заходів з поширення інформації щодо програм антикорупційного законодавства із залученням Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій схвалено план проведення занять.

Разом з тим, протягом 2018 року планується проведення більше 5-ти тренінгів, працівників обласної державної адміністрації її структурних підрозділів, посадових осіб місцевого самоврядування, та інших зацікавлених осіб з орієнтовною цільовою аудиторією близько 500 осіб, під час яких передбачено розкриття тем: "Порядок отримання ключів електронного цифрового підпису для заповнення електронних декларацій", "правові аспекти заповнення електронних декларацій на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції", "Запобігання отриманню неправомірної вигоди або подарунка", "Повноваження спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування", "Конфлікт інтересів та шляхи його запобігання".

Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій із залученням різних фахівців проводяться семінари, лекції, тренінги, в тому числі з питань запобігання та протидії корупції, до яких планується залучити більше 1250 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (додаток 3).

4. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програми

Поточний моніторинг стану реалізації програми та оцінку її ефективності (ефективно, недостатньо ефективно, неефективно), виходячи з таких критеріїв: кількість скарг громадян щодо вчинення корупції, кількість внесених подань спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції, кількість судових рішень, що набрали законної сили по обвинуваченню у корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушеннях, поточне виконання антикорупційної програми) здійснює головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації та щоквартально інформує голову обласної державної адміністрації.

Антикорупційна програма може переглядається у разі прийняття нової антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми, виявлення нових корупційних ризиків, внесення змін до законодавства, а також може переглядатися за результатами проведеної оцінки її виконання щоквартально протягом року або надання Національним агентством з питань запобігання корупції пропозицій щодо удосконалення (конкретизації) її положень.

Рішення про внесення змін до антикорупційної програми, за результатами її перегляду, приймає голова обласної державної адміністрації.

 

Керівник апарату
обласної державної адміністрації

Т. Л. Гліб

 

Додаток 1
до Антикорупційної програми

Інші заходи, спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням

Інші заходи, спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1. Організувати проведення роз'яснювальної роботи серед державних службовців облдержадміністрації, її структурних підрозділів щодо заборон і обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та щодо відповідальності за корупційні правопорушення та правопорушення, пов'язані з корупцією.

Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації

протягом року

2. Організувати проведення роботи щодо попередження про передбачену законодавством адміністративну та дисциплінарну відповідальність за неповідомлення у встановлених законом випадках та порядку про наявність реального конфлікту інтересів, вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації

під час призначення на посади та проведення навчання протягом року

3. Довести до відома службовців та посадових осіб передбачені ЗУ "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) та іншим законодавством обмеження щодо суміщення з іншими видами діяльності.

Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації

під час призначення на посаду та проведення навчання протягом року

4. Забезпечувати виконання правил етичної поведінки державними службовцями.

Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, Управління по роботі з персоналом апарату облдержадміністрації

протягом року

5. Забезпечити належне функціонування телефонних лінії, офіційного сайта для повідомлень викривачами, працівниками та іншими громадянами про порушення вимог ЗУ "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), вчинені іншою особою.

Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації

протягом року

6. Забезпечити невідкладну реєстрацію заяв та скарг громадян, що надходять до підпорядкованих підрозділів, та повний всебічний їх розгляд.

Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації

протягом року

7. Забезпечити належне виконання ЗУ "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), недопущення безпідставних відмов, перешкоджання у доступі громадян до публічної інформації.

Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, загальний відділ апарату облдержадміністрації

протягом року

8. Організувати висвітлення в засобах масової інформації антикорупційного спрямування, з метою негативного ставлення громадян до проявів корупції.

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

протягом року

9. Організувати заняття згідно з планом-графіком на 2018 рік, в тому числі в рамках виконання Антикорупційної програми (семінари, лекції, тренінги тощо), навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування.

Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій

протягом року згідно з графіком

10. Вживати передбачені законодавством заходи щодо припинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення з обов'язковим інформуванням спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, особи з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, структурних підрозділів

протягом року

11. Вживати заходів для покращення взаємодії з інститутами громадянського суспільства в частині проведення консультацій з громадськістю щодо прийняття рішень, сприяння проведенню громадськістю заходів із запобігання корупції.

Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

протягом року

12. Попереджати працівників підпорядкованих підрозділів про кримінальну відповідальність за вчинення корупційних правопорушень з обов'язковим наведенням санкцій статей Кримінального кодексу України про подальше звільнення з посади, строки покарання, наявність судимості та конфіскацію майна виключно за вмотивованим рішення суду, що набрало законної сили.

Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації

під час прийняття на роботу, проведення занять згідно з графіком протягом року

13. Надавати методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання антикорупційного законодавства, проводити роз'яснювальну роботу із запобігання та виявлення корупції у облдержадміністрації, її структурних підрозділах, райдержадміністраціях, брати участь у проведенні службових розслідувань у випадках, передбачених ЗУ "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII).

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації

протягом року під час виконання службових завдань

 

Додаток 2
до Антикорупційної програми

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Чернігівської обласної державної адміністрації
__________ В. П. Куліч
13 квітня 2018 року

ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків у обласній державній адміністрації

Згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 06.03.2018 N 114 "Про проведення оцінки корупційних ризиків у обласній державній адміністрації" розпочато оцінку корупційних ризиків у її діяльності.

З метою залучення представників громадськості та експертів, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище обласної державної адміністрації та мають досвід у сфері її діяльності, вказане розпорядження опубліковано на офіційному веб-сайті.

З цього моменту в обласній державній адміністрації розпочалась активна робота з визначення об'єктів оцінки, джерел інформації та їх опрацювання щодо наявності корупційних ризиків, їх попередньої ідентифікації та оцінки, визначення потенційних заходів для усунення корупційних ризиків.

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 20.03.2018 N 148 "Про утворення комісії з оцінки корупційних ризиків у обласній державній адміністрації" (Розпорядження N 148) утворено комісію з оцінки корупційних ризиків у обласній державній адміністрації (далі комісія).

Для включення до складу комісії у встановлений строк було подано кандидатури.

Крім того, головою комісії визначено Першого заступника голови обласної державної адміністрації, та до її складу включено п'ять працівників апарату обласної державної адміністрації (юридичного відділу, відділу фінансового забезпечення, управління по роботі з персоналом, загального відділу, головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації).

Також до роботи комісії залучалися інші працівники апарату обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів, які надавали інформацію, документи, необхідні для проведення оцінки корупційних ризиків.

Комісією відповідно до розробленого плану з оцінки корупційних ризиків у обласній державній адміністрації згідно опрацьованих матеріалів та інформації, що надавалась структурними підрозділами обласної державної адміністрації, враховуючи позицію представників громадськості "Громадської організації "Єдиний Чернігів", відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 N 126 (Рішення N 126), та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 N 31 (Методичні рекомендації N 31), прикладів корупційних ризиків, що є Додатком 2 до Методичних рекомендацій (Методичні рекомендації N 31), які є найбільш характерними для обласної державної адміністрації, ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації з'ясовано, що найбільш вразливими сферами є: надання адміністративних послуг та ліцензування певних видів господарської діяльності, управління фінансами та матеріальними ресурсами, управління персоналом, проведення процедур закупівель та здійснення контрольно-наглядових функцій, організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції, юридична робота.

Основними чинниками корупційних ризиків в діяльності обласної державної адміністрації є: особисте знайомство, приватний інтерес, робота близьких осіб у державній установі, зацікавленість третіх осіб, складність процедур, недостатній рівень доброчесності працівників, як наслідок можливе вчинення корупційного чи пов'язаного із корупцією правопорушення.

Визначено пріоритетність корупційних ризиків, яка є загалом низькою.

Серед заходів усунення або зменшення рівня (мінімізації) виявлених корупційних ризиків найбільш ефективними є: чітке дотримання законодавства України з даних питань та надання пропозицій щодо його удосконалення, широке висвітлення даних питань у засобах масової інформації та проведення публічних обговорень, залучення громадськості, внесення пропозицій центральним органам виконавчої влади, прийняття в межах повноважень актів, що можуть врегульовувати певні відносини.

Підготовлена таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додається).

 

Голова комісії з оцінки
корупційних ризиків обласної
державної адміністрації

Ю. А. Свириденко

 

Додаток

Таблиця
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційні ризики

Пріоритетність корупційного ризику, (низька, середня, висока)

Заходи щодо усунення корупційних ризиків

Особи, відповідальні за виконання заходу

Строки виконання заходу щодо усунення корупційного ризику

Ресурси для впровадження заходів

Очікувані результати

1. Надання адміністративних послуг
1.1. Можливість втручання третіх осіб під час здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей.

низький

Розміщення інформації щодо процедур, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей на офіційних веб-сайтах, а також переліку документів, необхідних для відпочинку дитини. Під час здійснення заходів щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей залучати особу з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації.

Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації Лемеш Н. П.

червень 2018 року

ресурсів не потребує

усунення (зменшення) рівня виявленого корупційного ризику

1.2. Неврегульованність процедури надання дозволів на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територіальних зон охорони.

низький

Прийом документів здійснювати через центр надання адміністративних послуг. Внести пропозиції відповідному центральному органу виконавчої влади щодо розроблення та прийняття акта, для врегулювання процедури надання дозволів на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територіальних зон охорони.

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації Дмитрюк О. І.

серпень 2018 року

ресурсів не потребує

усунення (зменшення) рівня виявленого корупційного ризику

1.3. Особисте спілкування посадової особи з кандидатами в усиновлювачі під час інформування про дітей, які можуть бути усиновлені, та видачі направлення для знайомства з дитиною, а саме: ненадання (приховування) повної інформації про дітей, які можуть бути усиновлені.

низький

Розміщення фотокарточок та деперсоніфікованої інформації про дітей, які можуть бути усиновлені, на офіційних сайтах Мінсоцполітики, "Сирітству ні" благодійного фонду "Розвиток України". Ознайомлення громадян, що мають наміри усиновити дитину, з Порядком провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою КМУ від 08.10.2008 N 905, в мережі Інтернет та ЗМІ. Проведення особистого прийому відповідальним працівником за можливості у присутності особи з питань запобігання та виявлення корупції служби у справах дітей облдержадміністрації.

Служба у справах дітей облдержадміністрації Зеленько Л. Ф.

вересень 2018 року

ресурсів не потребує

усунення (зменшення) рівня виявленого корупційного ризику

1.4. Особисте спілкування посадової особи при наданні консультацій щодо оформлення матеріалів проекту паспорту місць видалення відходів.

низький

Систематичне оновлення інформаційних матеріалів щодо отримання послуги, надання консультацій у письмовій формі, участь у наданні консультації особи з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації.

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації (Небрат Т. Г.)

червень 2018 року

ресурсів не потребує

усунення (зменшення) рівня виявленого корупційного ризику

1.5. Можливість неефективного відбору осіб для участі у проекті "Школа молодого журналіста", вплив сторонніх осіб та упередженість під час формування групи учасників проекту.

низький

Розробити і затвердити положення про порядок організації і проведення проекту "Школа молодого журналіста". Здійснювати відбір учасників проекту виключно у порядку, встановленому положенням.

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації Подорван А. Ф.

червень 2018 року

ресурсів не потребує

усунення (зменшення) рівня виявленого корупційного ризику

2. Проведення процедур закупівель
2.1. Включення недостовірних даних до бюджетних запитів головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів з метою отримання більшого обсягу бюджетних коштів для окремих розпорядників коштів або одержувачів, що створює перевагу у забезпеченні фінансовими ресурсами у порівнянні з іншими розпорядниками коштів або одержувачами та зловживання посадовими особами розпорядників коштів різних рівнів при визначенні обсягів запланованих видатків.

низький

Здійснення аналізу бюджетного запиту, поданого головним розпорядником коштів щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.

Департамент фінансів облдержадміністрації (Дудко В. В)

грудень 2018

ресурсів не потребує

усунення (зменшення) рівня виявленого корупційного ризику

2.2. Недосконалість процедури процесу складання бюджетних запитів посадовими особами розпорядників коштів різних рівнів при визначені обсягів запланованих видатків.

низький

Залучити до роботи по формуванню бюджетних запитів представників громадських організацій, скласти протокол засідання робочої групи.
Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади щодо прийняття нормативно-правового акту для врегулювання даної процедури.

Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації Болдирев С. М.

серпень 2018

ресурсів не потребує

усунення (зменшення) рівня виявленого корупційного ризику

2.3. Проведення процедур закупівель товарів за бюджетні кошти на суму, що не перевищує 200 тис. грн.

низький

Внести пропозиції відповідному центральному органу виконавчої влади щодо належного врегулювання процедури допорогових закупівель та здійснення її виключно з використанням системи електронних закупівель ProZorro.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації Гармаш П. П.

грудень 2018

ресурсів не потребує

усунення (зменшення) рівня виявленого корупційного ризику

3. Ліцензування та дозвільна діяльність
3.1. Можливий вплив сторонніх осіб при проведенні акредитації лікувально-профілактичних закладів

низький

Опублікувати на сайті чітку процедуру проведення/
проходження акредитації.
Провести роз'яснювальну роботу з членами експертної комісії, попередити про передбачену законодавством відповідальність, за можливості до складу експертної комісії включити особу з питань запобігання та виявлення корупції Управління охорони здоров'я облдержадміністрації.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації Гармаш П. П.

вересень 2018

ресурсів не потребує

усунення (зменшення) рівня виявленого корупційного ризику

3.2. Особисте спілкування заявника з посадовою особою щодо отримання довідок соціально-правового характеру, майнових довідок та довідок генеалогічного характеру.

низький

Створення на офіційному веб-сайті Держархіву області електронної системи подачі заяв, надавати на додаткове опрацювання матеріали особі з питань запобігання та виявлення корупції Державного архіву області.

Державний архів області Воробей Р. Б.

грудень 2018

ресурсів не потребує

усунення (зменшення) рівня виявленого корупційного ризику

3.3. Можливі втручання третіх осіб при встановлені (регулюванні) цін (тарифів) на паливно-енергетичні ресурси, що відпускаються населенню для побутових потреб.
Особисте спілкування із службовою особою суб'єкта господарювання при наданні розрахункових матеріалів для встановлення цін (тарифів).

низький

Публічне висвітлення інформації щодо регулювання (встановлення) цін (тарифів) на офіційному веб-сайті облдержадміністрації в розділі Консультації з громадськістю/ Електронні консультації з громадськістю.
Ініціювати на загальнодержавному рівні затвердження Порядку розгляду та встановлення цін (тарифів), що підлягають державному регулюванню.

Департамент економічного розвитку облдержадміністрації Хомик О. Д.

червень 2018 року

ресурсів не потребує

усунення (зменшення) рівня виявленого корупційного ризику

3.4. Особисте спілкування споживача послуги з посадовою особою при отриманні ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва, постачання, транспортування теплової енергії та на провадження господарської діяльності з водопостачання та водовідведення.

низький

Розмістити інформацію про надання послуги та перелік документів для отримання послуги на офіційному веб-сайті, внести пропозиції Міністерству регіонального будівництва та житлово-комунального господарства України щодо створення та впровадження електронної системи подачі документів та заяв щодо питань ліцензування у сфері теплопостачання, водопостачання та водовідведення. Розміщувати зразки документів на офіційних веб-сайтах Департаменту

Департамент ЖКГ та ПЕК облдержадміністрації Кривенко В. Г.

листопад 2018 року

ресурсів не потребує

усунення (зменшення) рівня виявленого корупційного ризику

3.5. Можливий вплив сторонніх осіб або представників підприємств-ліцензіатів на рішення комісії під час проведення планових та позапланових перевірок підприємств-ліцензіатів.

низький

Забезпечити проведення перевірки підприємств-ліцензіатів з дотриманням прозорості та публічності комісійно, надавати на додаткове опрацювання матеріали особі з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту ЖКГ та ПЕК облдержадміністрації

Департамент ЖКГ та ПЕК облдержадміністрації Кривенко В. Г.

грудень 2018 року

ресурсів не потребує

усунення (зменшення) рівня виявленого корупційного ризику

3.6. Вплив сторонніх осіб на рішення комісії (через вплив на окремих її членів).

низький

Департаменту ЖКГ та ПЕК облдержадміністрації забезпечити публічне висвітлення заходів щодо роботи тимчасових та постійних діючих комісій. Проекти рішень, протоколи розміщувати на офіційних веб-сайтах.
Залучити представників профільних інститутів громадянського суспільства до роботи комісій, надавати на додаткове опрацювання матеріали особі з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту ЖКГ та ПЕК облдержадміністрації

Департамент ЖКГ та ПЕК облдержадміністрації Кривенко В. Г.

жовтень 2018 року

ресурсів не потребує

усунення (зменшення) рівня виявленого корупційного ризику

4. Управління персоналом
4.1. Вплив сторонніх осіб на прийняття рішення конкурсною комісією щодо визначення переможця конкурсу на заняття вакантної посади на користь того чи іншого кандидата Управління освіти і науки облдержадміністрації.

низький

Забезпечити прийняття рішення комісійно виключно через утворену комісію, надавати на додаткове опрацювання матеріали особі з питань запобігання та виявлення корупції Управління освіти і науки облдержадміністрації

Відділ професійної вищої освіти, науки та по роботі з персоналом Управління освіти і науки облдержадміністрації Глузд В. І.

вересень 2018 року

ресурсів не потребує

усунення (зменшення) рівня виявленого корупційного ризику

4.2. Можливий вплив сторонніх осіб під час відбору кандидатур для нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства освіти і науки України, державними нагородами в Управлінні освіти і науки облдержадміністрації.

низький

Забезпечити публічне прийняття рішення конкурсною комісією, включити до складу комісії та надавати на додаткове опрацювання матеріали особі з питань запобігання та виявлення корупції Управління освіти і науки облдержадміністрації.

Відділ професійної вищої освіти, науки та по роботі з персоналом Управління освіти і науки облдержадміністрації Глузд В. І.

жовтень 2018 року

ресурсів не потребує

усунення (зменшення) рівня виявленого корупційного ризику

4.3. Можливість впливу сторонніх осіб під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження державними та урядовими нагородами.

низький

Надавати на додаткове опрацювання матеріали щодо нагородження головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації.

Управління по роботі з персоналом апарату облдержадміністрації Хоменко О. М.

грудень 2018 року

ресурсів не потребує

усунення (зменшення) рівня виявленого корупційного ризику

4.4. Можливість впливу посадових осіб або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посади державної служби шляхом попереднього ознайомлення з обраними варіантами ситуаційного завдання, не доброчесність членів конкурсної комісії.
4.5 Можливість впливу члена або голови конкурсної комісії на прийняття того чи іншого рішення.

низький

Забезпечити публікацію на сайті інформації щодо кожного етапу конкурсного відбору - списків осіб, які беруть участь у конкурсі, із зазначенням інформації про їх допущення до наступного етапу відбору, залучати до конкурсних комісій головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації.

Управління по роботі з персоналом апарату облдержадміністрації Хоменко О. М.

грудень 2018 року

ресурсів не потребує

усунення (зменшення) рівня виявленого корупційного ризику

5. Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції.
5.1. Можливе покладання на особу з питань запобігання та виявлення корупції функцій та завдань, що не належать до його службових обов'язків або виходять за межі повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань.
5.2. Непрозоре проведення оцінки корупційних ризиків у структурних підрозділах облдержадміністрації.
5.3. Можливість залучення некваліфікованих посадових осіб до роботи комісії з оцінки корупційних ризиків.
5.4. Недоброчесність посадових осіб, які здійснюють ідентифікацію та оцінку корупційних ризиків структурних підрозділів облдержадміністрації.

низький

Провести навчання, тренінги згідно з графіком із доведення типових ситуацій щодо порушення антикорупційного законодавства з розглядом рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2017 N 1531 (Рішення N 1531) "Приклади корупційних ризиків, а також заходів щодо їх усунення (мінімізації)", під час яких попередити про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вона передбачає.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації Вересоцький І. В.

грудень 2018 року

ресурсів не потребує

усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків

6. Управління фінансами та матеріальними ресурсами
6.1. Недостатня урегульованість процедури встановлення надбавок та вирішення щодо преміювання працівників
6.2. Дискреційні повноваження щодо встановлення надбавок та премій.

низький

Розробити та затвердити внутрішній акт, що передбачатиме процедури встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників.
До прийняття рішення щодо преміювання, встановлення надбавки залучати представників профспілок.

Відділ фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації Ольховик А. М.

липень 2018 року

ресурсів не потребує

усунення (зменшення) рівня виявленого корупційного ризику

6.3. Можлива виплата стимулюючих виплат (премій, надбавок) у необґрунтованих розмірах.

низький

Розробити та затвердити відповідне положення щодо преміювання та встановлення надбавок, рішення щодо виплати стимулюючих виплат (премій, надбавок) приймати колегіально на засіданнях трудового колективу із залученням особи з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, за необхідності погоджувати з обласною державною адміністрацією.

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації Русін О. В.

грудень 2018 року

ресурсів не потребує

усунення (зменшення) рівня виявленого корупційного ризику

7. Юридична робота
7.1. Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників Чернігівської обласної державної адміністрації в особі працівників юридичного відділу апарату обласної державної адміністрації в суді під час підготовки документів або безпосередньо представництва інтересів обласної державної адміністрації.

низький

Внести зміни у довіреності, видані обласною державною адміністрацією працівникам юридичного відділу апарату, з метою встановлення обмежень щодо визнання та відмови від позовів, а також укладення мирової угоди.

Юридичний відділ апарату облдержадміністрації Мужикова Н. М.

серпень 2018 року

ресурсів не потребує

усунення (зменшення) рівня виявленого корупційного ризику

 

Додаток 3
до Антикорупційної програми

ПЛАН-ГРАФІК
навчання з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування у 2018 році

N
з/п

Тематика навчань

Дата проведення

Відповідальний за виконання

1

2

3

4

1

Про отримання ключів електронного цифрового підпису для заповнення електронних декларацій

лютий - березень

Клименок О. М.

2

Правові аспекти заповнення електронних декларацій на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції

лютий - березень

Вересоцький І. В.

3

Запобігання отриманню неправомірної вигоди або подарунка

лютий - грудень

Вересоцький І. В.

4

Повноваження спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування

лютий - грудень

Вересоцький І. В.

5

Конфлікт інтересів та шляхи його запобігання

лютий - грудень

Вересоцький І. В.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали