ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ

РІШЕННЯ

від 8 травня 2018 року N 1354/0/15-18

Про затвердження Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя

Рішенням Вищої ради правосуддя від 18 травня 2017 року N 1170/0/15-17 (Рішення N 1170/0/15-17) утворено комісію з розробки Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя.

Згідно з рішенням Вищої ради правосуддя від 12 квітня 2018 року N 1100/0/15-18 "Про організацію проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя" (Ухвала N 1100/0/15-18) комісією з розробки Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя проведено оцінку корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя, складено звіт за результатами такої оцінки та запропоновано заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків.

Зазначений звіт затверджено рішенням Вищої ради правосуддя від 26 квітня 2018 року N 1278/0/15-18 (Рішення N 1278/0/15-18).

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) у Вищій раді правосуддя антикорупційна програма приймається шляхом затвердження рішенням Вищої ради правосуддя.

Крім того, згаданою нормою передбачається, що антикорупційна програма підлягає погодженню Національним агентством з питань запобігання корупції.

Заслухавши заступника Голови Вищої ради правосуддя Беляневича В. Е., Вища рада правосуддя, керуючись статтею 19 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), статтями 30, 34 Закону України "Про Вищу раду правосуддя", вирішила:

1. Затвердити Антикорупційну програму Вищої ради правосуддя на 2018 рік (додається).

2. Надіслати Антикорупційну програму Вищої ради правосуддя на 2018 рік на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції.

 

Заступник Голови
Вищої ради правосуддя

В. Е. Беляневич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Вищої ради правосуддя
08 травня 2018 року N 1354/0/15-18

ПОГОДЖЕНО
Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції
___ N

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ

1. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання і протидії корупції у діяльності Вищої ради правосуддя

Антикорупційну програму Вищої ради правосуддя на 2018 рік (далі - антикорупційна програма) розроблено відповідно до статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року N 31 (Методичні рекомендації N 31), та Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 8 грудня 2017 року N 1379 (Порядок N 1379).

Політика Вищої ради правосуддя (далі - Рада) щодо запобігання та протидії корупції ґрунтується на принципах верховенства права, доброчесності публічної служби, формування негативного ставлення до проявів корупції, невідворотності відповідальності за корупційні правопорушення, ефективності та законності використання бюджетних коштів, прозорості та відкритості діяльності.

Метою реалізації діяльності Ради щодо запобігання корупції є створення ефективної системи запобігання і протидії корупції в Раді, а також подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків у діяльності Ради для підвищення рівня довіри до судової влади.

Комісією під час ідентифікації корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя встановлено, що в окремих випадках їх чинником є недосконалість законодавства (відсутність правової визначеності), наявність дискримінаційних положень.

Значну увагу приділено питанням запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності членів Вищої ради правосуддя.

Відповідно до статті 20 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" член Вищої ради правосуддя зобов'язаний відмовитися від участі у розгляді питання, якщо він перебуває у родинних чи інших особистих стосунках із суддею, кандидатом на посаду судді чи прокурором, стосовно якого розглядається питання, а також особою, яка звернулася зі скаргою до Вищої ради правосуддя; він особисто, прямо чи побічно заінтересований у справі, яку розглядає такий суддя; за наявності іншого конфлікту інтересів або обставин, що викликають сумнів у його неупередженості. Згідно з положеннями статті 3 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень, є потенційним конфліктом інтересів, а суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень, - реальним конфліктом інтересів. Водночас недостатнє визначення понять (обставин) щодо неупередженості члена Ради створює можливість участі члена Ради у розгляді питання і прийнятті Радою та її органами рішення стосовно особи, до якої у члена Ради є приватний інтерес, зумовлений дружніми, позаслужбовими стосунками чи іншими обставинами. На сьогодні Вища рада правосуддя, вирішуючи зазначені питання, враховує роз'яснення Національного агентства з питань запобігання корупції, надані листом від 14 серпня 2017 року N 45-10/28335/17 на колективне звернення членів Вищої ради правосуддя від 7 серпня 2017 року N 13118/0/9-17, надіслане перед початком розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про призначення на посади суддів Верховного Суду.

Відомчою політикою Вищої ради правосуддя передбачено забезпечення участі у виконанні рекомендацій міжнародних антикорупційних моніторингових механізмів, зокрема Групи держав РЄ проти корупції (GRECO) в частині напрацювання єдиної практики здійснення дисциплінарного провадження щодо суддів, впровадження зовнішнього контролю при виникненні конфлікту інтересів, захисту незалежності суддів, а також Антикорупційної мережі для країн Східної Європи і Центральної Азії (ОСЕР).

2. Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання і протидії корупції у діяльності Вищої ради правосуддя

Антикорупційна програма Ради ґрунтується на заходах, спрямованих на:

запобігання корупції, зокрема виявлення та усунення корупційних ризиків у діяльності Ради;

виявлення корупційних правопорушень, сприяння їх розкриттю та розслідуванню;

мінімізацію та усунення наслідків корупційних правопорушень;

впровадження ефективного внутрішнього та зовнішнього моніторингу, корекцію антикорупційної політики;

підвищення рівня довіри суспільства до судової влади.

3. Заходи з реалізації антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

На час підготовки антикорупційної програми Закон України "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2018 - 2020 роки" не прийнято.

Після прийняття Закону України "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2018 - 2020 роки" Антикорупційну програму Вищої ради правосуддя буде переглянуто і затверджено на строк дії нової Антикорупційної стратегії.

4. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Ради

Оцінку корупційних ризиків проведено відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 грудня 2016 року N 126 (Рішення N 126).

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Ради рішенням Ради від 26 квітня 2018 року N 1278/0/15-18 (Рішення N 1278/0/15-18) затверджено звіт (додається) (див. окремо в базі), який включає детальний опис ідентифікованих корупційних ризиків та визначення їх рівня, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки, заходи щодо їх усунення (зменшення), а також інформацію про відповідальних за виконання заходів осіб та строки виконання відповідних заходів (додатки 1 (Рішення N 1278/0/15-18), 2 до Звіту (Рішення N 1278/0/15-18)).

5. Навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Заходами з реалізації політики щодо запобігання та протидії корупції у діяльності Ради є проведення роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції, забезпечення участі працівників Ради у навчальних семінарах та тренінгах із зазначених питань, забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості при публічному висвітленні інформації про діяльність Ради на офіційному веб-сайті, створення сприятливого клімату для викривачів. Навчальні заходи за пропозиціями структурних підрозділів секретаріату Ради та членів Ради планується відповідно до навчальних планів, визначених Національним агентством з питань державної служби та Національним агентством з питань запобігання корупції.

6. Процедура оцінки виконання антикорупційної програми та періодичного перегляду антикорупційної програми

Моніторинг та координація виконання антикорупційної програми здійснюються головним спеціалістом з питань запобігання корупції секретаріату Ради щоквартально відповідно до заходів щодо усунення корупційних ризиків у діяльності Ради, передбачених додатком 2 до Звіту (Рішення N 1278/0/15-18), за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя. У разі виявлення за результатами моніторингу недостатньої ефективності заходів, передбачених антикорупційною програмою, у процесі їх реалізації, а також у разі надання Національним агентством з питань запобігання корупції пропозицій щодо удосконалення (конкретизації) положень антикорупційної програми Голові Ради подаються пропозиції щодо необхідності внесення змін до антикорупційної програми чи її перегляду. Антикорупційна програма підлягає перегляду також у разі прийняття Державної програми, внесення змін до неї, інших актів законодавства у сфері запобігання корупції.

Для здійснення відповідних заходів головний спеціаліст з питань запобігання корупції секретаріату Ради має право одержувати від структурних підрозділів секретаріату Ради інформацію та документи, необхідні для надання об'єктивної та неупередженої оцінки, залучати в установленому порядку представників інших органів, установ, організацій, у тому числі громадських, науковців, експертів тощо.

Незалежний громадський контроль виконання антикорупційної програми здійснюється громадськими організаціями або об'єднаннями. До участі у здійсненні контролю можуть також залучатися міжнародні інституції.

 

Начальник управління
по роботі з персоналом

Ю. Л. Дудченко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали