Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Державної цільової програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2022 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 грудня 2018 р. N 1021

Київ

Про затвердження Державної цільової програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2022 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2022 року (далі - Програма), що додається.

2. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям під час складання проектів місцевих бюджетів на відповідний рік передбачати кошти, необхідні для виконання завдань і заходів Програми.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для виконання завдань і заходів Програми, виходячи з можливостей державного бюджету у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям подавати кожного півріччя до 15 числа наступного періоду Міністерству соціальної політики інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення. Міністерство соціальної політики подає кожного півріччя до 25 числа наступного періоду узагальнену інформацію Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2018 р. N 1021

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2022 року

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення здійснення заходів з фізичної, медичної, психологічної реабілітації (далі - реабілітація) і соціальної та професійної реадаптації (далі - реадаптація) учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (далі - учасники), на період до 2022 року, спрямованих на проведення чіткого та прозорого адміністрування їх потреб, з урахуванням особливостей чоловіків та жінок, підвищення рівня самоусвідомлення ними участі у відповідних процесах реадаптації до цивільного життя, посилення їх соціального захисту, підтримку належного психічного стану, вирішення невідкладних питань надання послуг, зокрема з медичної, психологічної, соціальної, фізичної, професійної, фізкультурно-спортивної реабілітації та реадаптації (відповідно до потреб), а також на підвищення ефективності взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських і міжнародних організацій із зазначених питань.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Основними шляхами розв'язання проблеми реабілітації та реадаптації учасників є:

проведення аналізу міжнародного досвіду та запровадження нормативно-правового підґрунтя реабілітації та реадаптації учасників;

навчання фахівців, задіяних у виконанні Програми;

ефективне інформування та адміністрування потреб громадян у сфері соціального захисту та реабілітації і реадаптації учасників та членів їх сімей;

психологічна реабілітація та реадаптація учасників із залученням членів їх сімей;

фізична та медична реабілітація учасників;

здійснення моніторингу та контролю результатів виконання Програми.

Можливі два основні варіанти розв'язання визначених проблем.

Перший варіант полягає в адаптації системи соціального захисту учасників до їх реальних, актуальних потреб і надання їм реабілітаційних послуг та послуг з реадаптації. Таким підходом (практикується з 2014 року) не забезпечується розв'язання системних проблем, оскільки він передбачає не зміну принципів організації системи реабілітації та реадаптації, а ситуативне реагування на потреби та запити із застосуванням існуючих методик.

Другий варіант передбачає зміну принципів організації системи реабілітації та реадаптації учасників, у тому числі (в разі потреби) із залученням членів їх сімей, і запровадження новітніх моделей організації та управління реабілітаційними і соціальними послугами та послугами з реадаптації, застосування нових методик оцінювання якості результатів реабілітації та реадаптації, розроблення та запровадження єдиної системи адміністрування потреб учасників.

Результати проведення аналізу досвіду держав, у яких діє ефективна система реабілітації та реадаптації ветеранів, свідчать про доцільність його застосування в Україні відповідно до потреб зазначеної категорії громадян. Практикою США та Хорватії у зазначеній сфері доведено ефективність організації спеціалізованих реабілітаційних центрів для ветеранів, зокрема центрів подолання наслідків психологічних травм. Вдалим прикладом є співпраця Уряду Ізраїлю та Ізраїльської асоціації травми - об'єднання громадських професійних організацій. Завдяки такій співпраці організовано національну мережу центрів забезпечення стресостійкості населення, в яких надається системна психосоціальна підтримка особам, що потребують невідкладної психологічної допомоги, а також послуги психотерапії та психологічної реабілітації.

Моніторинг практики організації реабілітації та реадаптації учасників в Україні виявив її низьку ефективність, тому досягнення цілей Програми можливе лише в межах другого варіанта розв'язання визначених проблем.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведено в додатку 1.

Завдання і заходи Програми

Завдання і заходи Програми наведено в додатку 2.

Завдання і заходи програми здійснюватимуться з дотриманням принципу забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок, урахуванням непропорційного впливу психотравмуючих подій, залученням членів їх сімей.

Строком виконання заходів, строк виконання яких завершується у 2018 році, вважати перше півріччя 2019 року.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання визначених Програмою заходів дасть змогу створити систему реабілітації та реадаптації учасників та членів їх сімей.

Удосконалення законодавства у зазначеній сфері сприятиме поліпшенню організації та підвищенню результативності реабілітації та реадаптації учасників, а також зменшенню прямих та опосередкованих витрат бюджетних коштів.

Застосування інструментів електронного урядування, міжвідомчих електронних протоколів, удосконалення принципів організації та роботи Єдиного державного реєстру учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, розроблення та запровадження єдиної системи адміністрування потреб ветеранів війни сприятиме створенню умов для забезпечення ефективної міжвідомчої координації, оперативного прийняття рішень та моніторингу потреб понад 350 тис. учасників, а також членів їх сімей.

Запровадження прозорої системи обліку та оцінювання якості наданих реабілітаційних послуг та послуг з реадаптації як складової національної системи адміністрування потреб учасників дасть змогу здійснювати ефективне управління бюджетними коштами.

Завдяки запровадженню єдиної електронної картки (посвідчення) учасника буде мінімізовано корупційну складову процесів надання статусу, реабілітаційних послуг та послуг з реадаптації. Також наведене сприятиме підвищенню якості отримуваної інформації, посиленню контролю використання бюджетних коштів та вимог до оцінювання ефективності заходів, що здійснюватимуться.

Удосконалення галузевих стандартів реабілітації та реадаптації, розроблення та удосконалення державних стандартів соціальних послуг, у тому числі психологічних, з урахуванням успішного світового досвіду створить базові передумови для підвищення якості надання таких послуг.

Проведення організованої інформаційної кампанії з активним залученням громадськості та засобів масової інформації, спрямованої на інформування учасників, а також членів їх сімей про можливості, запропоновані Програмою, підвищить рівень поінформованості про реабілітаційні послуги та послуги з реадаптації.

Комплексний підхід до розв'язання зазначених проблем допоможе підвищити ефективність взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій з питань соціального захисту, матеріально-технічного, медичного, соціально-побутового, морально-психологічного, культурного забезпечення, медичної, психологічної, фізичної, професійної, трудової, фізкультурно-спортивної, соціальної реабілітації учасників, а також членів їх сімей.

Відповідно до викладеного планується забезпечити такі показники:

охоплення психологічними послугами: у 2019 році - до 80 відсотків учасників, щодо яких визначено потребу в отриманні психологічних послуг; протягом 2019 - 2022 років - до 100 відсотків;

охоплення послугами медичної та фізичної реабілітації: у 2018 році - 30 відсотків учасників, які отримали захворювання, поранення або каліцтво під час або внаслідок участі в антитерористичній операції або забезпеченні здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; у 2019 році - 40 відсотків; у 2020 році - 60; у 2021 році - 90; у 2022 році - до 100 відсотків;

охоплення заходами реадаптації, спрямованими на стимулювання можливостей учасників (у тому числі проходження професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації): у 2019 році - до 30 відсотків учасників з числа демобілізованих, звільнених у запас або відставку, які мають право та виявили бажання скористатися зазначеними заходами; у 2020 році - до 60 відсотків; у 2021 - 2022 роках - до 100 відсотків.

Виконання Програми дасть змогу відпрацювати інструменти ефективного адміністрування наданих послуг, спрямованих на задоволення потреб учасників, з урахуванням особливостей чоловіків та жінок, на державному та місцевому рівні. Набутий у зазначеній сфері досвід може бути поширений на задоволення потреб інших соціальних груп населення. Також виконання заходів Програми сприятиме підвищенню рівня довіри до владних інститутів у суспільстві, позитивного ставлення до учасників та ветеранів війни, патріотичного виховання молоді.

Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, зокрема в межах бюджетних призначень на організаційне забезпечення діяльності органів влади, бюджетної програми КПКВ 2505150, інших бюджетних програм; місцевих бюджетів; коштів міжнародних організацій, зокрема Міжнародного банку реконструкції та розвитку, та інших не заборонених законодавством джерел.

Орієнтовний обсяг видатків становить 1942901 тис. гривень, у тому числі за роками: 2018 рік - 136471 тис., 2019 рік - 523359 тис., 2020 рік - 454194 тис., 2021 рік - 476454 тис., 2022 рік - 352423 тис. гривень.

Обсяг бюджетних коштів для виконання завдань і заходів Програми уточнюється у відповідних бюджетних програмах головних розпорядників бюджетних коштів, відповідальних за виконання відповідних завдань і заходів Програми, під час складання проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік.

 

Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Державної цільової програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2022 року

1. Концепцію Програми схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. N 475 (Розпорядження N 475-р) (Офіційний вісник України, 2017 р., N 59, ст. 1809).

2. Програму затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2018 р. N 1021.

3. Державний замовник - координатор - Мінсоцполітики.

4. Державні замовники - Мінсоцполітики, Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

5. Керівник Програми - Міністр соціальної політики.

6. Виконавці заходів Програми: МОЗ, Міноборони, МВС, МОН, МІП, Мінінфраструктури, Адміністрація Держспецзв'язку, СБУ (за згодою), Управління державної охорони (за згодою), Служба зовнішньої розвідки (за згодою), Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування (за згодою), об'єднання громадян (за згодою), міжнародні організації (за згодою).

7. Строк виконання Програми - 2018 - 2022 роки.

8. Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, зокрема в межах бюджетних призначень на організаційне забезпечення діяльності органів влади, бюджетної програми КПКВ 2505150, інших бюджетних програм; місцевих бюджетів; коштів міжнародних організацій, зокрема Міжнародного банку реконструкції та розвитку, та інших не заборонених законодавством джерел.

Орієнтовний обсяг видатків становить:

Джерела фінансування

Обсяг фінансування тис. гривень

У тому числі за роками

2018

2019

2020

2021

2022

Державний бюджет

1150576

127008

218316

245918

266631

292703

Місцеві бюджети

780265

9463

305043

196963

209823

58973

Міжнародний банк реконструктції та розвитку

12060

 

 

11313

 

747

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

Усього

1942901

136471

523359

454194

476454

352423

Обсяг видатків на виконання завдань і заходів Програми за джерелами фінансування уточнюється під час складання проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік.

 

Додаток 2
до Програми

ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2022 року

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування (державний бюджет, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2018

2019

2020

2021

2022

2018

2019

2020

2021

2022

Проведення аналізу міжнародного досвіду та запровадження нормативно-правового підґрунтя фізичної, медичної, психологічної реабілітації (далі - реабілітації) і соціальної та професійної
реадаптації (далі - реадаптації) учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (далі - учасники)

1. Проведення аналізу (аудиту) системи реабілітації та реадаптації учасників та членів їх сімей

кількість аналітичних документів

1

 

1

 

 

 

1) вивчення питання створення та забезпечення роботи телефонної "гарячої лінії" для учасників та членів їх сімей з метою надання послуг консультування та екстреної психологічної допомоги

Мінсоцполітики
МВС
МОЗ
СБУ (за згодою)
Адміністрація Держспецзв'язку

державний бюджет

не потребує додаткового фінансування

 

 

 

 

 

інші джерела

- " -

 

 

 

 

 

кількість рекомендацій за результатами аналізу

1

1

 

 

 

 

2) проведення аналізу законодавства та програм у сфері реабілітації та реадаптації учасників

Мінсоцполітики
Міноборони
МВС
МОЗ
МОН
СБУ (за згодою)
Служба зовнішньої розвідки (за згодою)
Управління державної охорони (за згодою)
Адміністрація Держспецзв'язку
Державна служба
у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
місцеві органи виконавчої влади органи місцевого самоврядування (за згодою)
об'єднання громадян (за згодою)
міжнародні організації (за згодою)

державний бюджет

- " -

 

 

 

 

 

кількість аналітичних документів

1

1

 

 

 

 

інші джерела

- " -

 

 

 

 

 

- " -

1

1

 

 

 

 

3) вивчення міжнародного досвіду проведення реабілітації та реадаптації учасників

Мінсоцполітики
Міноборони
МВС
МОЗ
МОН
СБУ (за згодою)
Служба зовнішньої розвідки (за згодою)
Управління державної охорони (за згодою)
Адміністрація Держспецзв'язку
Державна служба
у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
місцеві органи виконавчої влади органи місцевого самоврядування (за згодою)
об'єднання громадян (за згодою)
міжнародні організації (за згодою)

державний бюджет

- " -

 

 

 

 

 

інші джерела

- " -

 

 

 

 

 

кількість аналітичних документів

1

1

 

 

 

 

4) вивчення міжнародного досвіду програм перехідного періоду від військової служби до цивільного життя

- " -

державний бюджет

- " -

 

 

 

 

 

інші джерела

- " -

 

 

 

 

 

2. Удосконалення нормативно-правових актів з реабілітації та реадаптації

кількість розроблених та прийнятих нормативно-правових актів

1

 

1

 

 

 

1) удосконалення принципів організації та роботи Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції та осіб, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі - Реєстр), шляхом перегляду підстав для включення у Реєстр, розширення відомостей, які містяться у Реєстрі, рівней доступу до Реєстру, періодичного оновлення даних у Реєстрі

Мінсоцполітики
Міноборони
МВС
МОЗ
СБУ (за згодою)
Служба зовнішньої розвідки (за згодою)
Управління державної охорони (за згодою)
Адміністрація Держспецзв'язку
Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
місцеві органи виконавчої влади об'єднання громадян (за згодою)
міжнародні організації (за згодою)

державний бюджет

не потребує додаткового фінансування

 

 

 

 

 

інші джерела

- " -

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

2) розроблення типового зразка пластикової картки учасника

- " -

державний бюджет

- " -

 

 

 

 

 

інші джерела

- " -

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

3) розроблення механізму заміни посвідчень учасників

- " -

державний бюджет

- " -

 

 

 

 

 

інші джерела

- " -

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

4) розроблення порядку взаємоінформування військових формувань, органів державної влади
і органів місцевого самоврядування та суб'єктів надання соціальних послуг

- " -

державний бюджет

- " -

 

 

 

 

 

інші джерела

- " -

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

 

1

 

5) впровадження електронної системи "Персональний кабінет ветерана", якою визначатимуться принципи роботи та основні вимоги до електронної системи, а також перелік послуг, що надаються через електронну систему

- " -

державний бюджет

- " -

 

 

 

 

 

інші джерела

- " -

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

6) запровадження механізму надання послуг фізичної та медичної реабілітації за принципом адресності (шляхом укладення угоди між учасником, установою (закладом), яка надає послуги з медичного обслуговування населення (медична послуга), та органом соціального захисту)

Мінсоцполітики
МОЗ
МОН
Міноборони
МВС
СБУ (за згодою)
місцеві органи виконавчої влади

державний бюджет

- " -

 

 

 

 

 

інші джерела

- " -

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

7) запровадження механізму надання послуг з реадаптації за принципом адресності шляхом укладення відповідних угод

Мінсоцполітики
Міноборони
МВС
МОЗ
МОН
СБУ (за згодою)
Служба зовнішньої розвідки
(за згодою)
Управління державної охорони
(за згодою)
Адміністрація Держспецзв'язку
Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
місцеві органи виконавчої влади
органи місцевого самоврядування
(за згодою)
об'єднання громадян (за згодою)
міжнародні організації (за згодою)

державний бюджет

- " -

 

 

 

 

 

інші джерела

- " -

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

8) затвердження
порядку перехідного періоду від військової служби до цивільного життя

- " -

державний бюджет

- " -

 

 

 

 

 

3. Аналітичне та методичне забезпечення проведення реабілітації та реадаптації; розроблення та прийняття державних стандартів

кількість розроблених та прийнятих нормативно-правових актів

1

 

1

 

 

 

1) розроблення державного стандарту послуги психологічної реабілітації учасників на основі міжнародних стандартів та успішного світового досвіду, його затвердження та впровадження, у тому числі поза межами реабілітаційних установ

Мінсоцполітики
Міноборони
МВС
МОЗ
МОН
СБУ (за згодою)
Служба зовнішньої розвідки
(за згодою)
Управління державної охорони
(за згодою)
Адміністрація Держспецзв'язку
Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
місцеві органи виконавчої влади
органи місцевого самоврядування (за згодою)
об'єднання громадян (за згодою)
міжнародні організації (за згодою)

державний бюджет

не потребує додаткового фінансування

 

 

 

 

 

інші джерела

- " -

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

2) запровадження галузевих стандартів послуг фізичної та медичної реабілітації на основі міжнародних стандартів

МОЗ
МОН
Міноборони
МВС
СБУ (за згодою)
Мінсоцполітики

державний бюджет

- " -

 

 

 

 

 

інші джерела

- " -

 

 

 

 

 

- " -

1

1

 

 

 

 

3) розроблення та затвердження порядку скерування осіб, звільнених у запас або демобілізованих військовими комісаріатами (територіальними центрами комплектування і соціальної підтримки), у госпіталі ветеранів війни з метою проведення поглибленого медичного огляду, лікування, реабілітації та подальшого моніторингу стану здоров'я військовослужбовців, що перебувають в резерві

Міноборони
МОЗ

державний бюджет

- " -

 

 

 

 

 

інші джерела

- " -

 

 

 

 

 

- " -

4

 

2

2

 

 

4) запровадження професійних стандартів лікарів фізичної та реабілітаційної медицини та психотерапевтів

МОЗ
громадські об'єднання (за згодою)
міжнародні організації (за згодою)

державний бюджет

- " -

 

 

 

 

 

інші джерела

- " -

 

 

 

 

 

- " -

4

 

2

2

 

 

5) запровадження професійних стандартів фізичних терапевтів та ерготерапевтів

- " -

державний бюджет

- " -

 

 

 

 

 

інші джерела

- " -

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

6) розроблення та затвердження типової державної програми реабілітації та реадаптації

Мінсоцполітики
Міноборони
МВС
МОЗ
МОН
СБУ (за згодою)
Служба зовнішньої розвідки (за згодою)
Управління державної охорони (за згодою)
Адміністрація Держспецзв'язку
Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
місцеві органи виконавчої влади
органи місцевого самоврядування
(за згодою)

державний бюджет

- " -

 

 

 

 

 

інші джерела

- " -

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

7) розроблення механізму запровадження в Україні міжнародних стандартів в галузі фізичної та реабілітаційної медицини на 2018 - 2021 роки

МОЗ

державний бюджет

- " -

 

 

 

 

 

відсоток оцінених реабілітаційних установ та закладів

100

 

100

 

 

 

8) проведення оцінки реабілітаційних установ і закладів з метою встановлення їх відповідності сучасним світовим стандартам фізичної та реабілітаційної медицини

МОЗ
об'єднання громадян (за згодою)

державний бюджет

не потребує додаткового фінансування

 

 

 

 

 

інші джерела

- " -

 

 

 

 

 

кількість розроблених та прийнятих нормативно-правових актів

1

 

1

 

 

 

9) приведення критеріїв якості реабілітаційних послуг в Україні у відповідність із стандартами ISO

МОЗ

державний бюджет

- " -

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

10) відпрацювання та затвердження технічних вимог до приладів та апаратури, що використовуватиметься для фізичної та медичної реабілітації

МОЗ
об'єднання громадян (за згодою)

державний бюджет

- " -

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

11) розроблення та затвердження державного стандарту послуги професійної реадаптаціїї

Мінсоцполітики
МОН

державний бюджет

- " -

 

 

 

 

 

кількість розроблених та прийнятих нормативно-правових актів

1

 

1

 

 

 

12) розроблення комплексних програм родинної реабілітації

Мінсоцполітики
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій (за згодою)

державний бюджет

- " -

 

 

 

 

 

інші джерела

- " -

 

 

 

 

 

Навчання фахівців, задіяних у виконанні Програми

4. Навчання педагогічних працівників

кількість навчених педагогічних працівників

50

 

50

 

 

 

1) навчання (підвищення кваліфікації) педагогічних працівників, які будуть навчати фахівців у сфері реабілітації та реадаптації

Міноборони
МВС
ДСНС
СБУ (за згодою)
МОЗ
МОН
Мінсоцполітики у межах компетенції

державний бюджет

- " -

 

 

 

 

 

інші джерела

- " -

 

 

 

 

 

5. Навчання фахівців у сфері реабілітації та реадаптації

кількість фахівців
у сфері реабілітації та реадаптації

2000

 

500

500

500

500

1) підготовка та підвищення кваліфікації фахівців у сфері реабілітації та реадаптації, працівників органів соціального захисту, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та суб'єктів, що надають соціальні послуги

Мінсоцполітики
МОЗ
МОН
Міноборони
МВС
місцеві органи виконавчої влади
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об'єднання (за згодою)
міжнародні організації (за згодою)

державний бюджет

4,4

 

1,1

1,1

1,1

1,1

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

4,4

 

1,1

1,1

1,1

1,1

кількість навчених фахівців

150

 

50

100

 

 

2) підготовка фахівців відповідно до програм родинної реабілітації учасників та членів їх сімей

Мінсоцполітики
МОН
Уповноважений Президента України
з питань реабілітації учасників бойових дій (за згодою)
громадські об'єднання (за згодою)
міжнародні організації (за згодою)

державний бюджет

0,33

 

0,11

0,22

 

 

інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

0,33

 

0,11

0,22

 

 

Разом за завданням 5

 

4,73

 

1,21

1,32

1,1

1,1

у тому числі

державний бюджет

4,73

 

1,21

1,32

1,1

1,1

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

інші джерела

 

 

 

 

 

 

Ефективне інформування та адміністрування потреб громадян у сфері соціального захисту та реабілітації і реадаптації учасників та членів їх сімей

6. Ефективне адміністрування потреб

кількість програмних продуктів

1

 

 

1

 

 

1) розроблення прикладного програмного забезпечення Єдиного реєстру учасників бойових дій, у тому числі як складової проекту "Інформаційно-аналітична система управління соціальною підтримкою населення України (E-SOCIAL)"

Мінсоцполітики
Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр" (за згодою)
міжнародні організації (за згодою)

Міжнародний банк реконструкції та розвитку

4,378

 

 

4,378

 

 

державний бюджет

 

 

 

 

 

 

інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

4,378

 

 

4,378

 

 

кількість програмних продуктів

1

 

 

 

 

1

2) розроблення прикладного програмного забезпечення електронної системи "Персональний кабінет ветерана", у тому числі як складової проекту "Інформаційно-аналітична система управління соціальною підтримкою населення України (E-SOCIAL)"

Мінсоцполітики
Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр" (за згодою)
міжнародні організації (за згодою)

Міжнародний банк реконструкції та розвитку

4,815

 

 

4,815

 

 

державний бюджет

 

 

 

 

 

 

інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

4,815

 

 

4,815

 

 

- " -

2

 

 

1

 

1

3) розроблення комплексної системи захисту інформації щодо ветеранів війни у рамках проекту "Інформаційно-аналітична система управління соціальною підтримкою населення України (E-SOCIAL)"

Мінсоцполітики
державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр" (за згодою)
міжнародні організації (за згодою)

Міжнародний банк реконструкції та розвитку

1,494

 

 

0,747

 

0,747

державний бюджет

 

 

 

 

 

 

інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

1,494

 

 

0,747

 

0,747

кількість комплектів обладнання

2

 

 

2

 

 

4) технічне та загальносистемне забезпечення функціонування Єдиного реєстру учасників бойових дій та електронної системи "Персональний кабінет ветерана"

Мінсоцполітики
Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр" (за згодою)

державний бюджет

9,584

 

 

3,195

3,195

3,194

інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

9,584

 

 

3,195

3,195

3,194

кількість проведених
заходів

1

 

 

 

1

 

5) впровадження та введення в експлуатацію Єдиного реєстру учасників бойових дій, у тому числі як складової проекту "Інформаційно-аналітична система управління соціальною підтримкою населення України (E-SOCIAL)"

- " -

Міжнародний банк реконструкції та розвитку

1,373

 

 

1,373

 

 

державний бюджет

 

 

 

 

 

 

інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

1,373

 

 

1,373

 

 

Разом за завданням 6

 

21,644

 

 

14,508

3,195

3,941

у тому числі

Міжнародний банк реконструкції та розвитку

12,06

 

 

11,313

 

0,747

державний бюджет

9,584

 

 

3,195

3,195

3,194

інші джерела

 

 

 

 

 

 

7. Ефективне інформування

кількість проведених інформаційних кампаній

4

 

1

1

1

1

1) інформування учасників та членів їх сімей про їх права та можливості щодо проходження реабілітації та реадаптації шляхом проведення інформаційних кампаній

МІП
Мінсоцполітики
Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об'єднання (за згодою)
міжнародні організації (за згодою)

державний бюджет

1

 

0,25

0,25

0,25

0,25

інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

1

 

0,25

0,25

0,25

0,25

відсоток охопленої соціальною рекламою аудиторі

100

 

25

50

75

100

2) підвищення рівня усвідомлення учасниками та членами їх сімей необхідності проходження реабілітації та реадаптації, зокрема шляхом видання відповідної соціальної реклами

- " -

державний бюджет

4

 

1

1

1

1

інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

4

 

1

1

1

1

відсоток охопленої аудиторії

100

 

25

50

75

100

3) створення та видання друкованої продукції з інформування (щодо юридичних та психологічних питань)

МІП
Мінсоцполітики
Міноборони
МВС
Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
громадські об'єднання (за згодою)
міжнародні організації (за згодою)

державний бюджет

0,8

 

0,2

0,2

0,2

0,2

 інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

0,8

 

0,2

0,2

0,2

0,2

- " -

100

 

25

50

75

100

4) створення та трансляція програм про проблеми та історії успіху учасників

МІП
Мінсоцполітики
Міноборони
МОЗ
МВС
громадські об'єднання (за згодою)
міжнародні організації (за згодою)

державний бюджет

2

 

1

1

 

 

інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

2

 

1

1

 

 

Разом за завданням 7

 

7,8

 

2,45

2,45

1,45

1,45

у тому числі

державний бюджет

7,8

 

2,45

2,45

1,45

1,45

інші джерела

 

 

 

 

 

 

Психологічна реабілітація та реадаптація учасників із залученням членів їх сімей

8. Кадрове забезпечення

збільшення кількості посад фахівців із соціальної роботи для забезпечення проведення психологічної реабілітації та реадаптації

5603

 

2603

1500

1500

 

1) кількість посад фахівців із соціальної роботи

місцеві органи виконавчої влади
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінсоцполітики

місцеві бюджети

616,4

 

286,7

164,85

164,85

 

інші джерела

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 8

 

616,4

 

286,7

164,85

164,85

 

у тому числі

місцеві бюджети

616,4

 

286,7

164,85

164,85

 

інші джерела

 

 

 

 

 

 

9. Запровадження декомпресії як етапу реабілітації та реадаптації

відсоток учасників, які пройшли декомпресію

20

20

20

20

20

20

1) впровадження програми декомпресії в період виведення учасників

Мінсоцполітики
МВС
Міноборони
СБУ (за згодою)
місцеві органи виконавчої влади

державний бюджет

24,885

4,977

4,977

4,977

4,977

4,977

інші джерела

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 9

 

24,885

4,977

4,977

4,977

4,977

4,977

у тому числі

державний бюджет

24,885

4,977

4,977

4,977

4,977

4,977

інші джерела

 

 

 

 

 

 

10. Забезпечення проведення психологічного скринінгу і реабілітації та реадаптації

відсоток кількості учасників, які пройшли психологічний скринінг (наростаючим підсумком)

100

10

30

50

70

100

1) проведення психологічного скринінгу та моніторингу психологічного стану учасників

Мінсоцполітики
Міноборони
МВС
СБУ (за згодою)
Адміністрація Держспецзв'язку
місцеві органи виконавчої влади
органи місцевого самоврядування (за згодою)

державний бюджет

не потребує додаткового фінансування

  

  

  

 

  

інші джерела

- " -

 

 

 

 

 

кількість учасників, які отримали послуги з психологічної реабілітації за місцем проживання відповідно до потреб

32 000

3500

6000

6500

7500

8500

2) проведення психологічної реабілітації учасників

Мінсоцполітики
Державна служба у справах ветеранів та учасників антитерористичної операції
місцеві органи виконавчої влади

державний бюджет

232,454

21,924

40,963

46,954

55,475

67,138

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

232,454

21,924

40,963

46,954

55,475

67,138

кількість учасників, які отримали послуги з психологічної реабілітації в умовах стаціонару

38557

2600

8641

9112

9112

9112

 

Мінсоцполітики
МОН
Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
місцеві органи виконавчої влади
громадські об'єднання (за згодою)
міжнародні організації (за згодою)

державний бюджет

390,87

21,1

81,27

91,5

96,1

100,9

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

390,87

21,1

81,27

91,5

96,1

100,9

кількість функціонуючих центрів психосоціальної підтримки ветеранів війни (наростаючим підсумком)

25

5

5

5

5

5

3) утворення і забезпечення функціонування центрів психосоціальної підтримки ветеранів війни (первинної ланки психологічної допомоги)

- " -

державний бюджет

4,435

0,887

0,887

0,887

0,887

0,887

місцеві бюджети

163,865

9,463

18,343

32,113

44,973

58,973

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

168,3

10,35

19,23

33

45,86

59,86

кількість учасників, які отримали послуги із реадаптації

20083

4571

4215

3951

3763

3583

4) проведення заходів
із реадаптації учасників

Мінсоцполітики
місцеві органи виконавчої влади

державний бюджет

138

27,6

27,6

27,6

27,6

27,6

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

138

27,6

27,6

27,6

27,6

27,6

Разом за завданням 10

 

929,624

80,974

169,063

199,054

225,035

255,498

у тому числі

державний бюджет

765,759

71,511

150,72

166,941

180,062

196,525

місцеві бюджети

163,865

9,463

18,343

32,113

44,973

58,973

інші джерела

 

 

 

 

 

 

Фізична та медична реабілітація учасників

11. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням

відсоток кількості учасників, забезпечених санаторно-курортним лікуванням

100

20

20

20

20

20

1) проведення санаторно-курортного лікування учасників згідно із законодавством

Мінсоцполітики
Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
місцеві органи виконавчої влади

державний бюджет

337,818

50,52

58,959

67,035

75,847

85,457

Разом за завданням 11

 

337,818

50,52

58,959

67,035

75,847

85,457

у тому числі

державний бюджет

337,818

50,52

58,959

67,035

75,847

85,457

Здійснення моніторингу та контролю результатів виконання Програми

12. Проведення аналізу ефективності виконання нормативно-правових актів щодо реабілітації та реадаптації учасників, передбачених у Програмі

відсоток військовослужбовців та звільнених у запас/демобілізованих учасників, охоплених заходами у межах Програми

100

20

20

20

20

20

1) проведення аналізу фактичного виконання нормативно-правових актів і заходів з реабілітації та реадаптації учасників

Мінсоцполітики
МОЗ
Міноборони
МВС
СБУ (за згодою)
Адміністрація Держспецзв'язку
місцеві органи виконавчої влади
органи місцевого самоврядування (за згодою)

державний бюджет

не потребує додаткового фінансування

 

 

 

 

 

інші джерела

- " -

 

 

 

 

 

кількість аналітичних документів

25

5

5

5

5

5

2) проведення перевірки діяльності установ та закладів, які надають послуги з реабілітації та реадаптації, та їх кадрового забезпечення

Мінсоцполітики
МОЗ
Міноборони
МВС
СБУ (за згодою)
Адміністрація Держспецзв'язку
місцеві органи виконавчої влади
органи місцевого самоврядування (за згодою)
центри допомоги учасникам антитерористичної операції (за згодою)

державний бюджет

- " -

 

 

 

 

 

Усього за Програмою

 

1942,901

136,471

523,359

454,194

476,454

352,423

у тому числі

державний бюджет

1150,576

127,008

218,316

245,918

266,631

292,703

місцеві бюджети

780,265

9,463

305,043

196,963

209,823

58,973

Міжнародний банк реконструкції та розвитку

12,06

 

 

11,313

 

0,747

інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2022 року

Найменування завдання

Найменування показника виконання завдання

Одиниця виміру

Значення показника

усього

у тому числі за роками

2018

2019

2020

2021

2022

1. Проведення аналізу (аудиту) системи фізичної, медичної, психологічної реабілітації (далі - реабілітація) і соціальної та професійної реадаптації (далі - реадаптація) учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (далі - учасники) та членів їх сімей

кількість аналітичних документів

одиниць

5

4

1

 

 

 

2. Удосконалення нормативно-правових актів з реабілітації та реадаптації

кількість розроблених і прийнятих нормативно-правових актів

- " -

8

 

6

1

1

 

3. Аналітичне та методичне забезпечення проведення реабілітації та реадаптації; розроблення та прийняття державних стандартів

- " -

- " -

17

1

11

5

 

 

відсоток оцінених реабілітаційних установ

відсотків

100

 

100

 

 

 

4. Навчання педагогічних працівників

кількість навчених педагогічних працівників

осіб

50

 

50

 

 

 

5. Навчання фахівців у сфері реабілітації та реадаптації

кількість фахівців у сфері реабілітації та реадаптації, у тому числі родинної

- " -

2150

 

550

600

500

500

6. Ефективне адміністрування потреб

кількість програмних продуктів

одиниць

4

 

 

2

 

2

кількість комплектів обладнання

- " -

2

 

 

2

 

 

кількість проведених заходів

- " -

1

 

 

 

1

 

7. Ефективне інформування

кількість проведених інформаційних кампаній

- " -

4

 

1

1

1

1

відсоток охопленої аудиторії, у тому числі соціальною рекламою

відсотків

100

 

25

50

75

100

8. Кадрове забезпечення

кількість посад фахівців із соціальної роботи

осіб

5603

 

2603

1500

1500

 

9. Запровадження декомпресії як етапу реабілітації та реадаптації

відсоток учасників, які пройшли декомпресію

відсотків

20

20

20

20

20

20

10. Забезпечення проведення психологічного скринінгу і реабілітації та реадаптації

відсоток кількості учасників, які пройшли психологічний скринінг

- " -

100

10

30

50

70

100

кількість учасників, які отримали послуги з психологічної реабілітації за місцем проживання відповідно до потреб

осіб

32 000

3 500

6000

6500

7500

8500

кількість функціонуючих центрів психосоціальної підтримки ветеранів війни (наростаючим підсумком)

одиниць

25

5

5

5

5

5

кількість учасників, які отримали послуги з психологічної реабілітації в умовах стаціонару

осіб

38557

2600

8641

9112

9112

9112

кількість учасників, які отримали послуги із реадаптації

- " -

20083

4571

4215

3951

3763

3583

11. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням

відсоток кількості учасників, забезпечених санаторно-курортним лікуванням

- " -

100

20

20

20

20

20

12. Проведення аналізу ефективності виконання нормативно-правових актів щодо реабілітації та реадаптації учасників і заходів, передбачених у Програмі

відсоток військовослужбовців та звільнених у запас / демобілізованих учасників, охоплених заходами у межах Програми

- " -

100

20

20

20

20

20

кількість аналітичних документів

одиниць

25

5

5

5

5

5
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали