КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 березня 2017 р. N 115

Київ

Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року (далі - Програма), що додається.

2. Міністерствам і місцевим органам виконавчої влади забезпечити виконання Програми в межах коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний бюджетний період, а також за рахунок інших джерел.

3. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади подавати щороку до 1 лютого Міністерству молоді та спорту інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 1 березня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2017 р. N 115

ДЕРЖАВНА
цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року

Мета Програми

Метою Програми є визначення провідної ролі фізичної культури і спорту як важливого фактору здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, виявлення резервних можливостей організму, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу держави у світовому співтоваристві.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Розвиток фізичної культури і спорту може бути забезпечений за такими варіантами.

Перший варіант передбачає збереження традиційної системи розвитку фізичної культури і спорту, відсутність системного підходу щодо розв'язання нагальних проблем організації дозвілля населення і підготовки національних збірних команд, що не дасть позитивного результату і сприятиме загостренню кризової ситуації в Україні.

Другий варіант, що передбачає здійснення організаційно-практичних заходів щодо створення автономної системи управління сферою фізичної культури і спорту, в якій відсутня координуюча функція з боку держави, а керівництво здійснюється органами, відповідальними за забезпечення розвитку олімпійського руху, із залученням фінансових ресурсів приватного сектору, сприятиме зменшенню фінансових ресурсів державного та місцевих бюджетів для забезпечення розвитку сфери фізичної культури і спорту.

Третій, оптимальний варіант передбачає поєднання зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства для проведення реформи у сфері фізичної культури і спорту з метою приведення її у відповідність з європейськими вимогами і стандартами шляхом визначення як основи європейської моделі реформування відносин між органами державної влади та громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, підвищення рівня публічності та прозорості діяльності Мінмолодьспорту, автономності спортивних федерацій, визначення принципів пріоритетності видів спорту, вдосконалення національного антидопінгового законодавства, що сприятиме створенню умов для заняття фізичною культурою і спортом.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені в додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми наведені в додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:

підвищувати щороку рівень охоплення населення руховою активністю на 1 - 2 відсотки;

створити умови для соціальної адаптації та реабілітації інвалідів і осіб з обмеженими фізичними можливостями;

підвищити рівень готовності молоді до служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах з метою захисту суверенітету та незалежності держави;

підвищити рівень заінтересованості дітей та молоді до соціальних, профілактичних акцій, спрямованих на мотивацію свідомого ставлення до власного здоров'я;

підвищити рівень поінформованості та обізнаності різних груп населення щодо формування здорового способу життя і профілактики негативних явищ серед дітей та молоді;

забезпечити надання якісних фізкультурно-спортивних послуг спортивними клубами та фізкультурно-оздоровчими закладами, які функціонують відповідно до встановлених стандартів;

залучити до 13 відсотків дітей та молоді віком від 6 до 18 років до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах, створити умови для розвитку резервного спорту та ефективного поповнення складу національних збірних команд;

забезпечити збереження провідних позицій українських спортсменів у міжнародних змаганнях різного рівня для піднесення авторитету держави у світовому спортивному співтоваристві;

забезпечити збереження та створення розгалуженої мережі сучасних спортивних споруд (спортивні зали, плавальні басейни, спортивні майданчики тощо), які відповідають національним та міжнародним стандартам, зокрема із залученням коштів інвесторів;

забезпечити підвищення рівня професійних знань, фахового рівня та вміння працювати в нових соціально-економічних умовах, а також здійснення контролю за станом здоров'я, профілактикою травматизму, захворювань та якістю наданих медичних послуг.

Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Видатки на виконання Програми здійснюються за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та інших джерел.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 25186605,4 тис. гривень, у тому числі 8668054,9 тис. - за рахунок коштів державного бюджету, 13651515,3 тис. - місцевих бюджетів, 2867035,3 тис. гривень - за рахунок інших джерел.

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається щороку з урахуванням можливостей державного та місцевих бюджетів під час формування їх показників.

 

Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. N 1320 (Розпорядження N 1320-р) (Офіційний вісник України, 2015 р., N 102, ст. 3529).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. N 115.

3. Державний замовник - Мінмолодьспорт.

4. Керівник Програми - Міністр молоді та спорту.

5. Виконавці заходів Програми - Мінмолодьспорт, МОН, МВС, Міноборони, обласні та Київська міська держадміністрації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою).

6. Строк виконання - 2017 - 2020 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування,
тис. гривень

У тому числі за роками

2017

2018

2019

2020

Державний бюджет

8668054,9

2182625

1980450,3

1995992,7

2508986,9

Місцеві бюджети

13651515,3

2983585,1

3277919,4

3565381,6

3824629,2

Інші джерела

2867035,3

533276,3

743852

694236,7

895670,2

Усього

25186605,4

5699486,4

6002221,7

6255611

7229286,3

 

Додаток 2
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,
тис. гривень

2017

2018

2019

2020

усього

2017

2018

2019

2020

1. Внесення змін до законодавства в частині реформування відносин між органами державної влади і громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості відповідно до європейських стандартів

кількість розроблених нормативно-правових актів, спрямованих на створення умов для занять фізичною культурою і спортом, одиниць

12

3

3

3

3

1) розроблення нормативно-правових актів

Мінмолодьспорт

 

 

 

 

 

 

8

2

2

2

2

2) удосконалення нормативно-правової бази щодо формування та реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту

 

 

 

 

 

 

 

2. Створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров'я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей кожного

кількість заходів, одиниць

35004

8270

8539

8810

9385

1) організація та проведення фізкультурно-оздоровчих заходів для різних груп населення, зокрема центрами фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

- " -

державний бюджет

17067,2

3992,6

4212,2

4431,2

4431,2

Вінницька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

9670

2100

2320

2500

2750

 

інші джерела

2400

400

500

700

800

Волинська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

1723

345

397

456

525

Дніпропетровська обласна держадміністрація

- " -

9200

1900

2200

2400

2700

Донецька обласна держадміністрація

- " -

615,8

151,4

153,1

154,8

156,5

 

інші джерела

1847,5

454,3

459,3

464,4

469,5

Житомирська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

2973,2

684,7

722,4

762,1

804

Закарпатська обласна держадміністрація

- " -

470

110

120

120

120

 

інші джерела

250

30

50

70

100

Запорізька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

454,9

95,2

106,6

119,4

133,7

Івано-Франківська обласна держадміністрація

- " -

7923

1476

1771,2

2125,4

2550,4

Київська обласна держадміністрація

- " -

2760

594

654

720

792

Кіровоградська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

210

45

50

55

60

Луганська обласна держадміністрація

- " -

16661

2890

3612

4515

5644

Львівська обласна держадміністрація

- " -

976,1

219,5

236,1

253,9

266,6

Миколаївська обласна держадміністрація

- " -

649,1

129,5

150,8

172,8

196

Одеська обласна держадміністрація

- " -

952

238

238

238

238

Полтавська обласна держадміністрація

- " -

392

85

93

102

112

Рівненська обласна держадміністрація

- " -

537,8

114,9

128,1

140,5

154,3

Сумська обласна держадміністрація

- " -

952

238

238

238

238

Тернопільська обласна держадміністрація

- " -

1251,9

250,7

288,3

331,6

381,3

Харківська обласна держадміністрація

- " -

3220,6

707,8

746,7

821,4

944,6

Херсонська обласна держадміністрація

- " -

1100

200

250

300

350

Хмельницька обласна держадміністрація

- " -

523,2

128,8

130,2

131,5

132,7

Черкаська обласна держадміністрація

- " -

1456

364

364

364

364

Чернівецька обласна держадміністрація

- " -

190

40

45

50

55

 

інші джерела

190

40

45

50

55

Чернігівська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

500

110

125

130

135

 

інші джерела

255

50

60

70

75

Київська міська держадміністрація

місцевий бюджет

7947

1843,8

1936

2032,8

2134,4

 

Разом

95318,3

20028,2

22402

25019,8

27868,2

у тому числі:

державний бюджет

17067,2

3992,6

4212,2

4431,2

4431,2

місцевий бюджет

73308,6

15061,3

17075,5

19234,2

21937,5

інші джерела

4942,5

974,3

1114,3

1354,4

1499,5

кількість фізкультурно-спортивних товариств, одиниць

59

59

59

59

59

2) організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, зокрема фізкультурно-спортивними товариствами (за згодою)

Мінмолодьспорт, фізкультурно-спортивне товариство "Україна"

державний бюджет

12757,2

2984,2

3149

3312

3312

Мінмолодьспорт, фізкультурно-спортивне товариство "Спартак"

- " -

12573,2

2941,3

3103,1

3264,4

3264,4

Мінмолодьспорт, фізкультурно-спортивне товариство "Колос"

- " -

25040,3

5857,8

6179,9

6501,3

6501,3

МВС, фізкультурно-спортивне товариство "Динамо"

- " -

35622,8

8905,7

8905,7

8905,7

8905,7

Вінницька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

3300

750

800

850

900

Дніпропетровська обласна держадміністрація

- " -

9789,6

1960,5

2254,6

2592,8

2981,7

Житомирська обласна держадміністрація

- " -

4577,6

1054,2

1112,1

1173,3

1238

Закарпатська обласна держадміністрація

- " -

10793,3

2362,7

2589,3

2795,9

3045,4

Запорізька обласна держадміністрація

- " -

6958,1

1455,7

1630,4

1826,8

2045,2

Івано-Франківська обласна держадміністрація

- " -

3188

668

748

836

936

Київська обласна держадміністрація

- " -

7200

1680

1760

1840

1920

Львівська обласна держадміністрація

- " -

45584,8

10576,2

11105

11660,3

12243,3

Одеська обласна держадміністрація

- " -

14881,6

2980,3

3427,3

3941,4

4532,6

Полтавська обласна держадміністрація

- " -

11001,6

2316,2

2809,5

2809,5

3066,4

Сумська обласна держадміністрація

- " -

8389,9

1755,2

1966,2

2202,1

2466,4

Харківська обласна держадміністрація

- " -

2400

600

600

600

600

Чернігівська обласна держадміністрація

- " -

6724

1187

1475

1852

2210

Київська міська держадміністрація

місцевий бюджет

10047,2

2343,6

2406,8

2583,8

2713

 

Разом

230829,2

52378,6

56021,9

59547,3

62881,4

у тому числі:

державний бюджет

85993,5

20689

21337,7

21983,4

21983,4

місцевий бюджет

144835,7

31689,6

34684,2

37563,9

40898

кількість проведених заходів, в яких беруть участь ветерани, одиниць

5278

1206

1266

1368

1438

3) організація, проведення та участь у офіційних фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах із спорту ветеранів

Мінмолодьспорт

державний бюджет

4702,1

1100

1160,5

1220,8

1220,8

Вінницька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

190

40

45

50

55

Волинська обласна держадміністрація

- " -

2642

529

608

700

805

Дніпропетровська обласна держадміністрація

- " -

380

120

60

140

60

Донецька обласна держадміністрація

- " -

559,9

137,7

139,2

140,7

142,3

 

інші джерела

1679,8

413,1

417,6

422,2

426,9

Житомирська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

771,7

177,7

187,5

197,8

208,7

Закарпатська обласна держадміністрація

- " -

510

102,1

108,2

137,6

162,1

Запорізька обласна держадміністрація

- " -

133,9

28

31,4

35,2

39,3

Івано-Франківська обласна держадміністрація

- " -

537

112

126

141

158

Київська обласна держадміністрація

- " -

1080

240

260

280

300

Кіровоградська обласна держадміністрація

- " -

30,8

7,4

7,6

7,8

8

Луганська обласна держадміністрація

- " -

463

86

104

124

149

Львівська обласна держадміністрація

- " -

288,6

67

70,3

73,8

77,5

Миколаївська обласна держадміністрація

- " -

310,8

69,5

72,9

80,2

88,2

Одеська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

206,5

45,5

49,5

51

60,5

Полтавська обласна держадміністрація

- " -

315

75

80

80

80

Рівненська обласна держадміністрація

- " -

210,9

46,5

49,2

55,7

59,5

Сумська обласна держадміністрація

- " -

105

25

25

25

30

Тернопільська обласна держадміністрація

- " -

178

35,7

41

47,1

54,2

Харківська обласна держадміністрація

- " -

794,2

92,1

166,6

223,5

312,1

 

інші джерела

230

50

60

60

60

Херсонська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

220

40

50

60

70

 

інші джерела

220

40

50

60

70

Хмельницька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

292

64,8

70

75,6

81,6

Черкаська обласна держадміністрація

- " -

1074,4

268,6

268,6

268,6

268,6

Чернівецька обласна держадміністрація

- " -

228

54

54

60

60

 

інші джерела

76

18

18

20

20

Чернігівська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

450

105

110

115

120

 

інші джерела

157

32

35

40

50

Київська міська держадміністрація

місцевий бюджет

225,3

52

55

57,7

60,6

 

Разом

19261,9

4273,7

4580,1

5050,3

5357,9

у тому числі:

державний бюджет

4702,1

1100

1160,5

1220,8

1220,8

місцевий бюджет

12197

2620,6

2839

3227,3

3510,2

інші джерела

2362,8

553,1

580,6

602,2

626,9

кількість проведених заходів, в яких беруть участь особи з інвалідністю, одиниць

4581

1028

1125

1182

1246

4) організація і проведення заходів із спорту інвалідів

Мінмолодьспорт

державний бюджет

15866,9

3711,8

3915,9

4119,6

4119,6

Вінницька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

770

150

170

200

250

Волинська обласна держадміністрація

- " -

101

20

23

27

31

Дніпропетровська обласна держадміністрація

- " -

1640

310

370

440

520

Житомирська обласна держадміністрація

- " -

568

130,8

138

145,6

153,6

Закарпатська обласна держадміністрація

- " -

1905,3

402,4

450,2

502,4

550,3

 

інші джерела

110

20

30

30

30

Запорізька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

2433,9

509,6

570,8

638,5

715

Івано-Франківська обласна держадміністрація

- " -

1575

350

375

400

450

Київська обласна держадміністрація

- " -

3400

700

800

900

1000

Кіровоградська обласна держадміністрація

- " -

225

54

54

57

60

Львівська обласна держадміністрація

- " -

684,8

157,7

166,4

175,6

185,1

Одеська обласна держадміністрація

- " -

1092

260

260

299

273

Полтавська обласна держадміністрація

- " -

500

125

125

125

125

Сумська обласна держадміністрація

- " -

214

45

50

56

63

Тернопільська обласна держадміністрація

- " -

1419,8

284,3

327

376,1

432,4

Харківська обласна держадміністрація

- " -

1340

320

330

340

350

Черкаська обласна держадміністрація

- " -

1209,6

302,4

302,4

302,4

302,4

 

інші джерела

371,2

92,8

92,8

92,8

92,8

Чернівецька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

192

42

48

48

54

 

інші джерела

40

5

10

10

15

Чернігівська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

214

48

50

56

60

 

інші джерела

118

25

28

30

35

Київська міська держадміністрація

місцевий бюджет

3556,8

825,2

866,5

909,8

955,3

 

Разом

39547,3

8891

9553

10280,8

10822,5

у тому числі:

державний бюджет

15866,9

3711,8

3915,9

4119,6

4119,6

місцевий бюджет

23041,2

5036,4

5476,3

5998,4

6530,1

інші джерела

639,2

142,8

160,8

162,8

172,8

кількість всеукраїнських спартакіад, спортивних змагань одиниць

24

6

6

6

6

5) організація, проведення щороку всеукраїнських спартакіад та інших спортивних змагань серед представників окремих галузей

Мінмолодьспорт

державний бюджет

3276,8

800

819,8

828,5

828,5

Міноборони

- " -

2400

600

600

600

600

 

Разом

- " -

5676,8

1400

1419,8

1428,5

1428,5

кількість регіональних спартакіад, спортивних змагань одиниць

4675

1116

1153

1187

1219

6) організація, проведення щороку регіональних спартакіад та інших спортивних змагань серед представників окремих галузей

Вінницька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

18710

3730

4450

5080

5450

 

інші джерела

7730

1750

1900

1980

2100

Дніпропетровська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

764,2

144,3

172

206,5

241,4

Донецька обласна держадміністрація

- " -

1234,9

303,7

307

310,4

313,8

 

інші джерела

3705

911,1

921,1

931,3

941,5

Житомирська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

1291

297,3

313,7

330,9

349,1

Закарпатська обласна держадміністрація

- " -

379,4

73,9

91,4

96,8

117,3

Запорізька обласна держадміністрація

- " -

2649,6

554,4

620,9

695,4

778,9

Івано-Франківська обласна держадміністрація

- " -

1558

326

365

409

458

Київська обласна держадміністрація

- " -

440

110

110

110

110

Кіровоградська обласна держадміністрація

- " -

430

100

105

110

115

Луганська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

173

30

37,5

47

58,5

Львівська обласна держадміністрація

- " -

263,4

61,1

64,2

67,4

70,7

Миколаївська обласна держадміністрація

- " -

200

50

50

50

50

Одеська обласна держадміністрація

- " -

568,5

130

138,5

145

155

Полтавська обласна держадміністрація

- " -

2100

510

520

530

540

Рівненська обласна держадміністрація

- " -

684,5

156,4

170

172,3

185,8

Сумська обласна держадміністрація

- " -

200

50

50

50

50

Тернопільська обласна держадміністрація

- " -

413,4

82,8

95,2

109,5

125,9

Харківська обласна держадміністрація

- " -

559,1

119,9

126,5

145,4

167,3

Херсонська обласна держадміністрація

- " -

500

110

120

130

140

 

інші джерела

170

35

40

45

50

Хмельницька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

340,6

75,6

81,6

88,2

95,2

Черкаська обласна держадміністрація

- " -

1123

266

277

280

300

Чернівецька обласна держадміністрація

- " -

320

70

80

80

90

 

інші джерела

320

70

80

80

90

Чернігівська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

310

60

80

80

90

 

інші джерела

360

80

90

90

100

Київська міська держадміністрація

місцевий бюджет

1584

367,5

385,9

405,2

425,4

 

Разом

49081,6

10625

11842,5

12855,3

13758,8

у тому числі:

- " -

36796,6

7778,9

8811,4

9729

10477,3

інші джерела

12285

2846,1

3031,1

3126,3

3281,5

кількість центрів (клубів), одиниць

203

37

43

57

66

7) розвиток мережі сучасних центрів та клубів, які надають доступні та якісні фізкультурно-спортивні послуги різним групам населення, у тому числі шляхом залучення інвесторів

Вінницька обласна держадміністрація

інші джерела

1950

300

300

600

750

Волинська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

460

92

106

122

140

Дніпропетровська обласна держадміністрація

інші джерела

67700

8800

14100

19600

25200

Київська обласна держадміністрація

- " -

1540

370

380

390

400

Кіровоградська обласна держадміністрація

- " -

400

100

100

100

100

Чернівецька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

2450

500

600

650

700

 

інші джерела

530

80

100

150

200

Чернігівська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

1350

600

250

250

250

 

інші джерела

1350

300

350

350

350

 

Разом

77730

11142

16286

22212

28090

у тому числі:

місцевий бюджет

4260

1192

956

1022

1090

інші джерела

73470

9950

15330

21190

27000

кількість заходів, одиниць

2562

606

631

651

674

8) створення належних умов для організації навчання плавання у басейнах, місцях масового відпочинку громадян на воді, у дитячих закладах відпочинку

Вінницька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

300

75

75

75

75

Дніпропетровська обласна держадміністрація

- " -

792,2

173,6

188,2

205,2

225,2

Житомирська обласна держадміністрація

- " -

3285,5

757

798

842

888,5

Закарпатська обласна держадміністрація

- " -

60

15

15

15

15

Запорізька обласна держадміністрація

інші джерела

267,6

56

62,7

70,2

78,7

Івано-Франківська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

1323

277

310

347

389

Кіровоградська обласна держадміністрація

- " -

26

6,2

6,4

6,6

6,8

Миколаївська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

448

103,6

109,2

114,8

120,4

 

інші джерела

832

192,4

202,8

213,2

223,6

Тернопільська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

22,6

4,5

5,2

6

6,9

Харківська обласна держадміністрація

- " -

72,6

15,6

16,4

18,9

21,7

Черкаська обласна держадміністрація

- " -

4,8

1,2

1,2

1,2

1,2

Чернівецька обласна держадміністрація

- " -

131

27

30

32

42

 

інші джерела

45

9

10

12

14

Чернігівська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

93

18

21

24

30

 

Разом

7703,3

1731,1

1851,1

1983,1

2138

у тому числі:

- " -

6558,7

1473,7

1575,6

1687,7

1821,7

інші джерела

1144,6

257,4

275,5

295,4

316,3

кількість спортивних споруд, облаштованих засобами безперешкодного доступу до них осіб з інвалідністю та ветеранів спорту, одиниць

383

278

310

344

383

9) сприяння наданню в користування на пільгових умовах спортивних споруд, облаштованих засобами безперешкодного доступу до них осіб з інвалідністю та ветеранів спорту

Вінницька обласна держадміністрація

інші джерела

115

24

26

30

35

Волинська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

402

81

93

106

122

Івано-Франківська обласна держадміністрація

- " -

225

47

53

59

66

Сумська обласна держадміністрація

інші джерела

400

100

100

100

100

Тернопільська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

571

66

102

147

256

 

інші джерела

28

3

6

9

10

Чернівецька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

780

150

180

200

250

 

інші джерела

460

90

100

120

150

Чернігівська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

540

90

120

150

180

 

інші джерела

360

60

80

100

120

 

Разом

3881

711

860

1021

1289

у тому числі:

місцевий бюджет

2518

434

548

662

874

інші джерела

1363

277

312

359

415

кількість інструкторів з фізичної культури на підприємствах, в установах, організаціях, осіб

527

127

140

147

113

10) введення до штатного розпису суб'єктів господарювання посади інструктора з фізичної культури

Вінницька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

6540

1370

1500

1750

1920

 

інші джерела

5700

1350

1400

1450

1500

Дніпропетровська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

126921,8

27347,9

30082,8

33091,1

36400

Закарпатська обласна держадміністрація

інші джерела

252

42

63

63

84

Івано-Франківська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

4503

942

1055

1182

1324

Київська обласна держадміністрація

- " -

12500

2780

3060

3240

3420

Миколаївська обласна держадміністрація

- " -

290

40

40

90

120

Сумська обласна держадміністрація

інші джерела

217,2

45,4

50,9

57

63,8

Харківська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

2000

480

500

500

520

Чернівецька обласна держадміністрація

інші джерела

885

150

220

220

295

Чернігівська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

533

110

125

140

158

 

інші джерела

340

70

78

90

102

 

Разом

160682

34727,3

38174,7

41873,1

45906,8

у тому числі:

місцевий бюджет

153287,8

33069,9

36362,8

39993,1

43862

інші джерела

7394,2

1657,4

1811,9

1880

2044,8

чисельність населення, залученого до щорічного оцінювання, відсотків

13

9

10

11

13

11) проведення щорічного оцінювання рівня фізичної підготовки населення

Мінмолодьспорт, центральні органи виконавчої влади, облдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 2

689711,3

145907,8

162991,1

181271,2

199541,1

у тому числі:

державний бюджет

129306,5

30893,4

32046,1

33183,5

33183,5

місцевий бюджет

456803,5

98356,3

108328,8

119117,6

131000,8

інші джерела

103601,3

16658,1

22616,2

28970,1

35356,8

3. Створення умов для підвищення ефективності фізичної підготовки у Збройних Силах, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, та правоохоронних органах

кількість учасників фізкультурно-спортивних заходів, осіб

164789

38613

39335

42138

44703

1) створення умов для підвищення рівня фізичної підготовки молоді для проходження служби у Збройних Силах, інших військових формуваннях шляхом проведення відповідних фізкультурно-спортивних заходів, у тому числі Всеукраїнської спартакіади допризовної молоді

Мінмолодьспорт

державний бюджет

427,5

100

105,5

111

111

Вінницька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

150

30

35

40

45

Волинська обласна держадміністрація

- " -

344

69

79

91

105

Дніпропетровська обласна держадміністрація

- " -

137

34,5

30,4

39,7

32,4

Донецька обласна держадміністрація

- " -

100,3

24,7

24,9

25,2

25,5

 

інші джерела

300,9

74

74,8

75,6

76,5

Житомирська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

56,3

13

13,7

14,4

15,2

Запорізька обласна держадміністрація

- " -

107

22,4

25,1

28,1

31,4

Закарпатська обласна держадміністрація

- " -

270

60

70

70

70

Івано-Франківська обласна держадміністрація

- " -

549

115

129

144

161

Київська обласна держадміністрація

- " -

1000

250

250

250

250

Кіровоградська обласна держадміністрація

- " -

15

3,6

3,7

3,8

3,9

Луганська обласна держадміністрація

- " -

28

5

5

5

13

Львівська обласна держадміністрація

- " -

47,5

11

11,6

12,2

12,8

Миколаївська обласна держадміністрація

- " -

266

54

64

74

74

Одеська обласна держадміністрація

- " -

322,1

60

72

86,4

103,7

Полтавська обласна держадміністрація

- " -

90

22

22

22

24

Рівненська обласна держадміністрація

- " -

82,9

18,6

20,5

21,4

22,4

Сумська обласна держадміністрація

- " -

180

45

45

45

45

Тернопільська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

180,7

35

46,2

46,3

53,2

 

інші джерела

245

60

65

60

60

Чернівецька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

230

50

55

60

65

 

інші джерела

53

12

13

13

15

Чернігівська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

150

35

35

40

40

 

інші джерела

40

10

10

10

10

Харківська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

1170

250

270

300

350

 

інші джерела

180

30

40

50

60

Хмельницька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

73

16,2

17,5

18,9

20,4

Київська міська держадміністрація

- " -

398,7

92,5

97,1

102

107,1

 

Разом

7193,9

1602,5

1730

1859

2002,4

у тому числі:

державний бюджет

427,5

100

105,5

111

111

місцевий бюджет

5947,5

1316,5

1421,7

1539,4

1669,9

інші джерела

818,9

186

202,8

208,6

221,5

кількість заходів, одиниць

1330

309

324

340

357

2) підвищення ефективності загальної, професійно орієнтованої та спеціальної фізичної підготовки у Збройних Силах, інших військових формуваннях та правоохоронних органах

Міноборони

державний бюджет

16000

4000

4000

4000

4000

Вінницька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

610

130

150

160

170

Волинська обласна держадміністрація

- " -

114

23

26

30

35

Дніпропетровська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

165,1

30

36,1

44,5

54,5

Івано-Франківська обласна держадміністрація

- " -

415

80

95

110

130

 

інші джерела

1904

398

446

500

560

Київська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

340

70

80

90

100

Кіровоградська обласна держадміністрація

- " -

15

3,6

3,7

3,8

3,9

Луганська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

20

5

5

5

5

Миколаївська обласна держадміністрація

- " -

220

50

50

60

60

Харківська обласна держадміністрація

- " -

613,5

131,6

138,8

159,6

183,6

Черкаська обласна держадміністрація

інші джерела

182

45,5

45,5

45,5

45,5

Чернівецька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

66

15

16

17

18

 

інші джерела

66

15

16

17

18

Чернігівська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

140

30

35

35

40

 

інші джерела

100

20

25

25

30

 

Разом

20970,6

5046,7

5168,1

5302,4

5453,5

у тому числі:

державний бюджет

16000

4000

4000

4000

4000

місцевий бюджет

2718,6

568,2

635,6

714,9

800

інші джерела

2252

478,5

532,5

587,5

653,5

Разом за завданням 3

28164,5

6649,2

6898,1

7161,4

7455,9

у тому числі:

державний бюджет

16427,5

4100

4105,5

4111

4111

місцевий бюджет

8666,1

1884,7

2057,3

2254,3

2469,9

інші джерела

3070,9

664,5

735,3

796,1

875

4. Популяризація здорового способу життя та подолання суспільної байдужості до здоров'я населення

кількість виданих підручників, посібників, навчальних програм, одиниць

537

132

132

135

138

1) забезпечення підготовки і видання з використанням інноваційних технологій підручників, посібників, навчальних програм з питань фізичного виховання, масового спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації з метою організації навчального процесу та спортивних заходів у навчальних закладах

Міноборони

державний бюджет

99

23

24

26

26

Вінницька обласна держадміністрація

інші джерела

195

45

50

50

50

Волинська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

12

3

3

3

3

 

інші джерела

12

3

3

3

3

Закарпатська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

55

10

10

15

20

 

інші джерела

55

10

10

15

20

Тернопільська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

33

6

7,5

9

10,5

Херсонська обласна держадміністрація

- " -

49

10

12

12

15

Чернівецька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

120

30

30

30

30

 

інші джерела

40

10

10

10

10

Чернігівська обласна держадміністрація

- " -

40

10

10

10

10

 

Разом

710

160

169,5

183

197,5

у тому числі:

державний бюджет

99

23

24

26

26

місцевий бюджет

269

59

62,5

69

78,5

інші джерела

342

78

83

88

93

кількість інформаційних матеріалів, одиниць

502

106

117

133

146

2) проведення всеукраїнських інформаційно-просвітницьких заходів

Мінмолодьспорт

державний бюджет

6584,7

1540,4

1625,1

1709,6

1709,6

Вінницька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

36

7

9

10

10

Волинська обласна держадміністрація

- " -

30,2

6

7

8

9,2

Дніпропетровська обласна держадміністрація

- " -

1229,8

260,8

274,4

310,5

384,1

Житомирська обласна держадміністрація

- " -

140,8

32,4

34,2

36,1

38,1

Закарпатська обласна держадміністрація

- " -

19,5

4,5

4,5

4,5

6

 

інші джерела

9

2

2

2

3

Запорізька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

6

1,2

1,4

1,6

1,8

Київська обласна держадміністрація

- " -

1300

250

300

350

400

 

інші джерела

1300

250

300

350

400

Миколаївська обласна держадміністрація

- " -

20

5

5

5

5

Полтавська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

26

6

6

7

7

Тернопільська обласна держадміністрація

- " -

42

6

9

12

15

Харківська обласна держадміністрація

- " -

32

8

8

8

8

 

інші джерела

32

8

8

8

8

Херсонська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

490

100

120

120

150

Черкаська обласна держадміністрація

- " -

8

2

2

2

2

Чернівецька обласна держадміністрація

- " -

40

10

10

10

10

 

інші джерела

20

5

5

5

5

Чернігівська обласна держадміністрація

- " -

90

15

20

25

30

 

Разом

11456

2519,3

2750,6

2984,3

3201,8

у тому числі:

державний бюджет

6584,7

1540,4

1625,1

1709,6

1709,6

місцевий бюджет

3400,3

693,9

785,5

879,7

1041,2

інші джерела

1471

285

340

395

451

кількість осіб, які взяли участь у фізкультурно-оздоровчих заходах, осіб

3985

935

975

1015

1060

3) проведення фізкультурно-оздоровчих, рекреаційних та реабілітаційних заходів у санаторно-курортних закладах для різних груп населення

Вінницька обласна держадміністрація

інші джерела

900

150

200

250

300

Житомирська обласна держадміністрація

- " -

354,9

81,7

86,2

91

96

Чернівецька обласна держадміністрація

- " -

2900

650

700

750

800

Чернігівська обласна держадміністрація

- " -

290

65

70

75

80

 

Разом

4444,9

946,7

1056,2

1166

1276

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

інші джерела

4444,9

946,7

1056,2

1166

1276

кількість телевізійних та радіотрансляцій щодо висвітлення позитивного впливу здорового способу життя на здоров'я людини, одиниць

10114

2461

2524

2551

2578

4) сприяння висвітленню позитивного впливу на здоров'я людини оптимальної рухової активності у засобах масової інформації, зокрема у теле- і радіопрограмах

Вінницька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

300

60

70

80

90

Волинська обласна держадміністрація

- " -

59

12

13,5

15,5

18

Дніпропетровська обласна держадміністрація

- " -

428,7

92,4

101,6

111,8

122,9

Київська обласна держадміністрація

- " -

2100

450

500

550

600

Миколаївська обласна держадміністрація

інші джерела

20

5

5

5

5

Тернопільська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

57,4

11,5

13,2

15,2

17,5

Харківська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

224

56

56

56

56

 

інші джерела

224

56

56

56

56

Херсонська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

490

100

120

120

150

Чернівецька обласна держадміністрація

- " -

17

3,5

4

4,5

5

 

інші джерела

13

2,5

3

3,5

4

Чернігівська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

30

6

7

8

9

 

інші джерела

30

6

7

8

9

 

Разом

3993,1

860,9

956,3

1033,5

1142,4

у тому числі:

місцевий бюджет

3706,1

791,4

885,3

961

1068,4

інші джерела

287

69,5

71

72,5

74

Разом за завданням 4

20604

4486,9

4932,6

5366,8

5817,7

у тому числі:

державний бюджет

6683,7

1563,4

1649,1

1735,6

1735,6

місцевий бюджет

7375,4

1544,3

1733,3

1909,7

2188,1

інші джерела

6544,9

1379,2

1550,2

1721,5

1894

5. Забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної культури і спорту

кількість спортивних клубів, одиниць

2104

1975

2018

2062

2104

1) сприяння діяльності спортивних клубів

Міноборони

державний бюджет

220800

51300

53900

57800

57800

Вінницька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

11555,3

2204,3

2352

3394

3605

 

інші джерела

1475

355

365

370

385

Дніпропетровська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

54624,6

11770

12947

14241,7

15665,9

 

інші джерела

987326,3

212740

234014

257415,4

283156,9

Закарпатська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

1600

400

400

400

400

Івано-Франківська обласна держадміністрація

- " -

400

70

90

110

130

Луганська обласна держадміністрація

інші джерела

6300

1300

1500

1600

1900

Львівська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

37609,7

8725,9

9162,2

9620,3

10101,3

Миколаївська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

3244

754

810

830

850

Полтавська обласна держадміністрація

- " -

26203,8

5772,4

6263

6795,4

7373

 

інші джерела

50140,3

11045,3

11984,2

13002,8

14108

Рівненська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

1680

420

420

420

420

Сумська обласна держадміністрація

інші джерела

20339

4256

4766

5338

5979

Тернопільська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

2009,9

402,5

462,9

532,3

612,2

Харківська обласна держадміністрація

інші джерела

5300

1100

1200

1400

1600

Херсонська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

52800

10900

12300

13900

15700

Черкаська обласна держадміністрація

інші джерела

13920

3480

3480

3480

3480

Чернівецька обласна держадміністрація

- " -

2380

460

560

640

720

Чернігівська обласна держадміністрація

- " -

15900

3750

3900

4050

4200

Київська міська держадміністрація

місцевий бюджет

8873,9

2058,8

2161,8

2269,9

2383,4

 

Разом

1524481,8

333264,2

363038,1

397609,8

430569,7

у тому числі:

державний бюджет

220800

51300

53900

57800

57800

місцевий бюджет

200601,2

43477,9

47368,9

52513,6

57240,8

інші джерела

1103080,6

238486,3

261769,2

287296,2

315528,9

кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, одиниць

1298

1292

1293

1297

1298

2) забезпечення діяльності мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Вінницька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

329200

67800

76700

86700

98000

 

інші джерела

16300

4000

4000

4000

4300

Волинська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

204100

41000

47000

54000

62100

Дніпропетровська обласна держадміністрація

- " -

998468

211600

226600

260590

299678

Донецька обласна держадміністрація

- " -

295865,3

72757

73557,3

74366,5

75184,5

 

інші джерела

13587,6

3341,4

3378,1

3415,3

3452,8

Житомирська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

65656

15120

15952

16829

17755

Закарпатська обласна держадміністрація

- " -

183424

41929,2

44444,9

47111,6

49938,3

Запорізька обласна держадміністрація

- " -

388380,2

81262,5

91014

101935,7

114168

Івано-Франківська обласна держадміністрація

- " -

401555

84020

94100

105394

118041

Київська обласна держадміністрація

- " -

330000

75000

80000

85000

90000

Кіровоградська обласна держадміністрація

- " -

176000

42000

44000

44000

46000

Луганська обласна держадміністрація

- " -

161145

37200

39500

41500

42945

 

інші джерела

6527

1132

1415

1769

2211

Львівська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

396850,2

91382,8

96415,3

101725

107327,1

Миколаївська обласна держадміністрація

- " -

24000

6000

6000

6000

6000

 

інші джерела

20000

5000

5000

5000

5000

Одеська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

536118,9

99873,1

119847,7

143817,3

172580,8

Полтавська обласна держадміністрація

- " -

40333

8695

9546

10520

11572

Рівненська обласна держадміністрація

- " -

14531,1

3081,1

3415,8

3808,4

4225,8

Сумська обласна держадміністрація

- " -

281710

59000

66000

73920

82790

 

інші джерела

6421

1344

1505

1685

1887

Тернопільська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

220489,8

44156,5

50779,9

58396,9

67156,5

Харківська обласна держадміністрація

- " -

480000

120000

120000

120000

120000

Херсонська обласна держадміністрація

- " -

214800

43000

49200

56700

65900

Хмельницька обласна держадміністрація

- " -

146093,2

35904,7

36314

36727,9

37146,6

Черкаська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

158047,8

39512

39512

39512

39511,8

 

інші джерела

3817,6

954,4

954,4

954,4

954,4

Чернівецька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

122

29

30

31

32

Чернігівська обласна держадміністрація

- " -

349600

60600

75800

94700

118500

Київська міська держадміністрація

- " -

562670,4

130546,2

137073,5

143927,2

151123,5

 

Разом

7025813,1

1527240,9

1659054,9

1824036,2

2015481,1

у тому числі:

- " -

6959159,9

1511469,1

1642802,4

1807212,5

1997675,9

інші джерела

66653,2

15771,8

16252,5

16823,7

17805,2

кількість спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, одиниць

16

16

16

16

16

3) забезпечення діяльності спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю

МОН

державний бюджет

188228,9

43446,5

45836

48219,5

50726,9

Дніпропетровська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

194948

37138

42634

53454

61722

Донецька обласна держадміністрація

- " -

115746

28463,4

28776,5

29093

29413,1

Запорізька обласна держадміністрація

- " -

4085,5

854,8

957,4

1072,3

1201

Київська обласна держадміністрація

- " -

245000

60500

61000

61500

62000

Луганська обласна держадміністрація

- " -

117751

24637

27594

30906

34614

Львівська обласна держадміністрація

- " -

18313,9

4211,3

4447,2

4696,2

4959,2

Миколаївська обласна держадміністрація

- " -

10203,2

2550,8

2550,8

2550,8

2550,8

Рівненська обласна держадміністрація

- " -

142868,7

28611,7

32903,4

37838,9

43514,8

Херсонська обласна держадміністрація

- " -

187000

39000

44000

49000

55000

Харківська обласна держадміністрація

- " -

171378,8

42844,7

42844,7

42844,7

42844,7

Київська міська держадміністрація

- " -

169857,4

39408,9

41379,4

43448,3

45620,8

 

Разом

1565381,4

351667,1

374923,4

404623,7

434167,2

у тому числі:

державний бюджет

188228,9

43446,5

45836

48219,5

50726,9

місцевий бюджет

1377152,5

308220,6

329087,4

356404,2

383440,3

кількість шкіл вищої спортивної майстерності, одиниць

34

34

34

34

34

4) забезпечення діяльності шкіл вищої спортивної майстерності

Мінмолодьспорт

державний бюджет

80133,9

18642,5

19667,8

20911,8

20911,8

МОН

- " -

31727,3

6938,4

7495,9

8224,1

9068,9

Вінницька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

24900

5400

5800

6500

7200

Волинська обласна держадміністрація

- " -

36300

7600

8600

9600

10500

Дніпропетровська обласна держадміністрація

- " -

55126

11040

12696

14600

16790

Донецька обласна держадміністрація

- " -

62287

15317,2

15485,6

15656

15828,2

Житомирська обласна держадміністрація

- " -

18053

4158

4386

4627

4882

Закарпатська обласна держадміністрація

- " -

11818

2701,5

2863,6

3035,4

3217,5

Запорізька обласна держадміністрація

- " -

77067,2

29016,8

29016,8

9516,8

9516,8

Івано-Франківська обласна держадміністрація

- " -

15986

3345

3746

4196

4699

Київська обласна держадміністрація

- " -

45000

10500

11000

11500

12000

Кіровоградська обласна держадміністрація

- " -

9070

1990

2190

2390

2500

Луганська обласна держадміністрація

- " -

23200

5800

5800

5800

5800

Львівська обласна держадміністрація

- " -

35228,5

8092,7

8571,9

9036,9

9527,1

Миколаївська обласна держадміністрація

- " -

32000

8000

8000

8000

8000

Одеська обласна держадміністрація

- " -

27868,9

5191,7

6230

7476

8971,2

Полтавська обласна держадміністрація

- " -

24740

5331

5864

6450

7095

Рівненська обласна держадміністрація

- " -

24279,6

5600,8

5885,1

6377,9

6415,8

Сумська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

13900

2900

3260

3650

4090

Тернопільська обласна держадміністрація

- " -

15088,1

3021

3477,2

3995,3

4594,6

Харківська обласна держадміністрація

- " -

69000

16000

16000

17000

20000

Херсонська обласна держадміністрація

- " -

23800

4800

5500

6300

7200

Хмельницька обласна держадміністрація

- " -

12887,5

2923,2

3069,3

3314,9

3580,1

Черкаська обласна держадміністрація

- " -

12406,4

3101,6

3101,6

3101,6

3101,6

Чернівецька обласна держадміністрація

- " -

13100

2800

3000

3500

3800

Чернігівська обласна держадміністрація

- " -

33240

6660

7660

8800

10120

Київська міська держадміністрація

- " -

70763,7

16418

17238,9

18100,9

19005,9

 

Разом

898971,2

213289,4

225605,7

221660,6

238415,5

у тому числі:

державний бюджет

111861,2

25580,9

27163,7

29135,9

29980,7

місцевий бюджет

787110

187708,5

198442

192524,7

208434,8

кількість центрів олімпійської підготовки, одиниць

18

16

17

17

18

5) забезпечення діяльності центрів олімпійської підготовки

Мінмолодьспорт

державний бюджет

232978,6

21325,9

68528,1

71562,3

71562,3

Вінницька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

2490

510

600

660

720

Дніпропетровська обласна держадміністрація

- " -

5992

1200

1380

1587

1825

Закарпатська обласна держадміністрація

- " -

7856,1

1795,8

1903,6

2017,8

2138,9

Київська обласна держадміністрація

- " -

36600

8400

8900

9400

9900

Луганська обласна держадміністрація

- " -

55608

9645

12056

15070

18837

 

інші джерела

1786

310

387

484

605

Львівська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

6800

1700

1700

1700

1700

Миколаївська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

12352,4

3088,1

3088,1

3088,1

3088,1

Одеська обласна держадміністрація

- " -

3554,5

662,2

794,6

953,5

1144,2

Тернопільська обласна держадміністрація

- " -

7000

1000

1500

2000

2500

Харківська обласна держадміністрація

- " -

12200

2800

2900

3100

3400

Херсонська обласна держадміністрація

- " -

1520

290

350

410

470

 

Разом

386737,6

52727

104087,4

112032,7

117890,5

у тому числі:

державний бюджет

232978,6

21325,9

68528,1

71562,3

71562,3

місцевий бюджет

151973

31091,1

35172,3

39986,4

45723,2

інші джерела

1786

310

387

484

605

кількість центрів студентського спорту вищих навчальних закладів, одиниць

25

5

12

19

25

6) забезпечення діяльності центрів студентського спорту вищих навчальних закладів

МОН

- " -

189405

 

42090

63135

84180

Вінницька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

360

70

90

100

100

Волинська обласна держадміністрація

інші джерела

500

 

 

250

250

Кіровоградська обласна держадміністрація

- " -

110

20

25

30

35

Тернопільська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

7000

1000

1500

2000

2500

Чернівецька обласна держадміністрація

- " -

340

40

80

100

120

 

інші джерела

340

40

80

100

120

 

Разом

 

198055

1170

43865

65715

87305

у тому числі:

місцевий бюджет

7700

1110

1670

2200

2720

інші джерела

190355

60

42195

63515

84585

кількість фізкультурно-оздоровчих закладів, одиниць

2425

2425

2425

2425

2425

7) сприяння діяльності фізкультурно-оздоровчих закладів

Вінницька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

1928

472

482

482

492

 

інші джерела

200

40

50

50

60

Дніпропетровська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

81211,9

17498,8

19248,7

21173,5

23290,9

 

інші джерела

549482,3

118397,4

130237,1

143260,9

157586,9

Донецька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

4878,4

1199,7

1212,8

1226,2

1239,7

Запорізька обласна держадміністрація

- " -

79756

16688

18690

20933

23445

Луганська обласна держадміністрація

- " -

33780

5460

7098

9227

11995

Миколаївська обласна держадміністрація

інші джерела

120

30

30

30

30

Полтавська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

24608,6

5421

5881,8

6381,7

6924,1

 

інші джерела

30247,5

6677,5

7245,1

7860,9

8464

Рівненська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

2794,7

602,2

662,4

728,6

801,5

Сумська обласна держадміністрація

інші джерела

35219

7369

8253

9244

10353

Харківська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

8800

1900

2100

2300

2500

 

інші джерела

3000

500

700

800

1000

Черкаська обласна держадміністрація

- " -

8600

2150

2150

2150

2150

Чернігівська обласна держадміністрація

- " -

7850

1850

1900

2000

2100

 

Разом

872476,4

186255,6

205940,9

227847,8

252432,1

у тому числі:

місцевий бюджет

237757,6

49241,7

55375,7

62452

70688,2

інші джерела

634718,8

137013,9

150565,2

165395,8

181743,9

кількість центрів фізичного здоров'я населення, одиниць

279

207

226

264

279

8) забезпечення діяльності центрів фізичного здоров'я населення

Мінмолодьспорт

державний бюджет

12178,7

2849

3005,7

3162

3162

Вінницька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

9620

2100

2320

2500

2700

 

інші джерела

2400

400

500

700

800

Волинська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

26400

5300

6100

7000

8000

Донецька обласна держадміністрація

- " -

4674,5

1149,5

1162,2

1174,9

1187,9

Житомирська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

11556

2490

2739

3012,9

3314,1

Закарпатська обласна держадміністрація

- " -

2241,4

512,4

543,1

575,7

610,2

Запорізька обласна держадміністрація

- " -

3853,6

806,4

903,1

1011,4

1132,7

Івано-Франківська обласна держадміністрація

- " -

9589,9

1786,6

2143,8

2572,5

3087

Київська обласна держадміністрація

- " -

2100

450

500

550

600

Кіровоградська обласна держадміністрація

- " -

2550

600

650

650

650

Луганська обласна держадміністрація

- " -

19063

3480

4350

4437

6796

Львівська обласна держадміністрація

- " -

4309,6

992,5

1047,1

1104,6

1165,4

Миколаївська обласна держадміністрація

- " -

1116,8

279,2

279,2

279,2

279,2

Одеська обласна держадміністрація

- " -

15750

3700

3850

3950

4250

Полтавська обласна держадміністрація

- " -

2163

466

513

564

620

Рівненська обласна держадміністрація

- " -

3968,5

920,2

971,7

1015,7

1060,9

Сумська обласна держадміністрація

- " -

27725

5800

6500

7275

8150

Тернопільська обласна держадміністрація

- " -

10679

2138,4

2460,2

2828,1

3252,3

Харківська обласна держадміністрація

- " -

122474,5

6022,7

7853,9

96321,1

12276,8

Херсонська обласна держадміністрація

- " -

11500

2500

2700

3000

3300

Хмельницька обласна держадміністрація

- " -

2771,6

627,2

660,3

713,4

770,7

Черкаська обласна держадміністрація

- " -

4280,8

1070,2

1070,2

1070,2

1070,2

Чернівецька обласна держадміністрація

- " -

2690

560

600

680

850

 

інші джерела

440

80

100

120

140

Чернігівська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

24655

5085

5750

6490

7330

Київська міська держадміністрація

- " -

9718,8

2254,9

2367,6

2486

2610,3

 

Разом

350469,7

54420,1

61640,1

155243,7

79165,7

у тому числі:

державний бюджет

12178,7

2849

3005,7

3162

3162

місцевий бюджет

335451

51091,1

58034,4

151261,7

75063,7

інші джерела

2840

480

600

820

940

кількість центрів фізичної культури і спорту інвалідів, одиниць

53

43

50

51

53

9) забезпечення діяльності центрів фізичної культури і спорту інвалідів

Мінмолодьспорт

державний бюджет

18327,8

4287,5

4523,3

4758,5

4758,5

Вінницька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

8800

1870

2100

2300

2530

Волинська обласна держадміністрація

- " -

4680

940

1080

1240

1420

Дніпропетровська обласна держадміністрація

- " -

14727

3352

3701

3826

3848

Донецька обласна держадміністрація

- " -

5586,3

1373,7

1388,9

1404,1

1419,6

Житомирська обласна держадміністрація

- " -

2493

574,1

605,7

639

674,2

Закарпатська обласна держадміністрація

- " -

6397,6

1462,4

1550,2

1643,2

1741,8

Запорізька обласна держадміністрація

- " -

10246

2144

2401

2689

3012

Івано-Франківська обласна держадміністрація

- " -

7562

1582

1772

1985

2223

Київська обласна держадміністрація

- " -

20000

5000

5000

5000

5000

Кіровоградська обласна держадміністрація

- " -

2200

500

550

550

600

Луганська обласна держадміністрація

- " -

4749

768

998

1297

1686

Львівська обласна держадміністрація

- " -

9343,5

2151,8

2270,1

2395

2526,7

Миколаївська обласна держадміністрація

- " -

3646

911,5

911,5

911,5

911,5

Одеська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

3982

644

805

1006

1527

Полтавська обласна держадміністрація

- " -

7454

1607

1767

1943

2137

Рівненська обласна держадміністрація

- " -

13379

3121,1

3270,6

3430,7

3556,6

Сумська обласна держадміністрація

- " -

8025

1680

1880

2105

2360

Тернопільська обласна держадміністрація

- " -

4200

841,1

967,3

1112,4

1279,2

Харківська обласна держадміністрація

- " -

160000

40000

40000

40000

40000

Херсонська обласна держадміністрація

- " -

3000

700

750

750

800

Хмельницька обласна держадміністрація

- " -

7379,8

1385,8

1665,8

1977,9

2350,3

Черкаська обласна держадміністрація

- " -

7455,6

1863,9

1863,9

1863,9

1863,9

Чернівецька обласна держадміністрація

- " -

5000

1100

1200

1300

1400

Чернігівська обласна держадміністрація

- " -

15000

3000

3500

4000

4500

Київська міська держадміністрація

- " -

12755,8

2959,5

3107,5

3262,8

3426

 

Разом

366389,4

85819,4

89628,8

93390

97551,3

у тому числі:

державний бюджет

18327,8

4287,5

4523,3

4758,5

4758,5

місцевий бюджет

348061,6

81531,9

85105,5

88631,5

92792,8

Разом за завданням 5

13188775,5

2805853,6

3127784,2

3502159,5

3752978,1

у тому числі

державний бюджет

784375,2

148789,8

202956,8

214638,2

217990,4

місцевий бюджет

10404966,7

2264941,8

2453058,5

2753186,6

2933779,7

інші джерела

1999433,6

392122

471768,9

534334,7

601208

6. Забезпечення відбору осіб, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час проведення спортивних заходів витримувати значні фізичні та психологічні навантаження, для подальшого залучення їх до резервного спорту

кількість вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, яких залучено до участі у змаганнях, осіб

1673219

371786

544306

376116

381011

1) проведення та участь у змаганнях серед вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл різних вікових груп

Вінницька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

8800

1870

2100

2300

2530

Волинська обласна держадміністрація

- " -

243

50

58

65

70

Дніпропетровська обласна держадміністрація

- " -

7465

1495

1719,2

1977,1

2273,7

Донецька обласна держадміністрація

- " -

8558,3

2104,6

2127,7

2151,2

2174,8

 

інші джерела

4110

1011

1022

1033

1044

Житомирська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

9800

2257

2381

2512

2650

Закарпатська обласна держадміністрація

- " -

11940

2800

2940

3050

3150

Запорізька обласна держадміністрація

- " -

22912,8

4268,4

5122,1

6146,5

7375,8

Івано-Франківська обласна держадміністрація

- " -

24600

6979

7816

8754

1051

Київська обласна держадміністрація

- " -

15000

3600

3700

3800

3900

Кіровоградська обласна держадміністрація

- " -

9260

2200

2300

2360

2400

Львівська обласна держадміністрація

- " -

17674,4

4100,7

4305,7

4521

4747

Миколаївська обласна держадміністрація

- " -

3150,4

678,8

746,7

821,4

903,5

Одеська обласна держадміністрація

- " -

9000

2100

2200

2300

2400

Сумська обласна держадміністрація

- " -

15300

3200

3600

4000

4500

Тернопільська обласна держадміністрація

- " -

46875,6

10750

11225,6

12100

12800

Харківська обласна держадміністрація

- " -

12000

3000

3000

3000

3000

Херсонська обласна держадміністрація

- " -

1120

230

280

290

320

Хмельницька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

11844,8

2628,6

2838,9

3066

3311,3

Черкаська обласна держадміністрація

- " -

6624

1656

1656

1656

1656

Чернівецька обласна держадміністрація

- " -

1900

400

450

500

550

 

інші джерела

300

60

70

80

90

Чернігівська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

12750

2200

2650

3350

4550

 

інші джерела

9900

2000

2300

2600

3000

Київська міська держадміністрація

місцевий бюджет

275340,2

63882,2

67076,3

70430,1

73951,6

 

Разом

546468,5

125521,3

133685,2

142863,3

144398,7

у тому числі:

- " -

532158,5

122450,3

130293,2

139150,3

140264,7

інші джерела

14310

3071

3392

3713

4134

кількість учнів та студентів, яких залучено до участі у змаганнях, осіб

1806675

430772

454238

457722

463943

2) організація та проведення спортивних змагань в регіонах серед учнів та студентів

Вінницька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

270

50

60

70

90

 

інші джерела

180

30

40

50

60

Волинська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

1305

315

320

330

340

 

інші джерела

258,5

60

63,5

65

70

Дніпропетровська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

5700,4

1073,3

1273,3

1533,3

1820,5

Донецька обласна держадміністрація

- " -

1331,3

327,4

331

334,6

338,3

 

інші джерела

3993,7

982,1

992,9

1003,8

1014,9

Житомирська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

46,9

10,8

11,4

12

12,7

Закарпатська обласна держадміністрація

- " -

4912

1215

1226

1231

1240

Запорізька обласна держадміністрація

- " -

5520

1240

1350

1420

1510

Київська обласна держадміністрація

- " -

4000

1000

1000

1000

1000

Кіровоградська обласна держадміністрація

- " -

270

60

65

70

75

Миколаївська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

2010

501

502

503

504

Одеська обласна держадміністрація

- " -

1310

310

320

330

350

Полтавська обласна держадміністрація

- " -

92

20

22

24

26

Сумська обласна держадміністрація

- " -

5820

1220

1360

1530

1710

Тернопільська обласна держадміністрація

- " -

861,3

172,5

198,4

228,1

262,3

Харківська обласна держадміністрація

- " -

1128

282

282

282

282

Херсонська обласна держадміністрація

- " -

600

120

140

160

180

 

інші джерела

600

120

140

160

180

Хмельницька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

243,2

54

58,3

62,9

68

Чернівецька обласна держадміністрація

- " -

340

70

80

90

100

 

інші джерела

340

70

80

90

100

Чернігівська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

1900

350

450

500

600

 

Разом

43032,3

9653,1

10365,8

11079,7

11933,7

у тому числі:

- " -

37660,1

8391

9049,4

9710,9

10508,8

інші джерела

5372,2

1262,1

1316,4

1368,8

1424,9

кількість учнів та студентів, осіб

248000

56000

60000

64000

68000

3) забезпечення фізичної і спортивної підготовки учнівської та студентської молоді

МОН

державний бюджет

333464,9

75117,4

78159,7

85659,6

94528,2

кількість учасників Всеукраїнської спартакіади "Повір у себе" серед дітей з інвалідністю, осіб

20124

4742

4864

5160

5358

4) організація і проведення Всеукраїнської спартакіади "Повір у себе" серед дітей з інвалідністю

Мінмолодьспорт

- " -

13222,9

3031

3283,5

3454,2

3454,2

Вінницька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

90

15

20

25

30

Волинська обласна держадміністрація

- " -

58

12

13

15

18

Дніпропетровська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

188,5

36

42

50

60,5

Донецька обласна держадміністрація

- " -

142,3

35

35,4

35,8

36,1

 

інші джерела

426,7

104,9

106,1

107,3

108,4

Житомирська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

17

3,5

4

4,5

5

Закарпатська обласна держадміністрація

- " -

190

40

50

50

50

Запорізька обласна держадміністрація

- " -

481,7

100,8

112,9

126,4

141,6

Івано-Франківська обласна держадміністрація

- " -

26

5

6

7

8

Київська обласна держадміністрація

- " -

80

15

20

20

25

Кіровоградська обласна держадміністрація

- " -

55

13

13,5

14

14,5

Луганська обласна держадміністрація

- " -

34

6

7

9

12

Львівська обласна держадміністрація

- " -

19,4

4,5

4,7

4,9

5,3

Миколаївська обласна держадміністрація

- " -

22,8

5,7

5,7

5,7

5,7

Одеська обласна держадміністрація

- " -

706,3

165,8

178,4

180,2

181,9

Полтавська обласна держадміністрація

- " -

102,6

22

24,2

26,4

30

Рівненська обласна держадміністрація

- " -

331,5

75,3

80,4

85,4

90,4

Сумська обласна держадміністрація

- " -

53,4

11,2

12,5

14

15,7

Тернопільська обласна держадміністрація

- " -

34,4

6,9

7,9

9,1

10,5

Харківська обласна держадміністрація

- " -

54

12

13

14

15

 

інші джерела

170

35

40

45

50

Хмельницька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

18,6

4,1

4,5

4,8

5,2

Чернівецька обласна держадміністрація

- " -

210

45

50

55

60

Чернігівська обласна держадміністрація

- " -

115

20

25

30

40

 

інші джерела

90

15

20

25

30

Київська міська держадміністрація

місцевий бюджет

247,9

57,5

60,4

63,4

66,6

 

Разом

17188

3897,2

4240,1

4481,1

4569,6

у тому числі:

державний бюджет

13222,9

3031

3283,5

3454,2

3454,2

місцевий бюджет

3278,4

711,3

790,5

849,6

927

інші джерела

686,7

154,9

166,1

177,3

188,4

кількість вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які беруть участь у спеціалізованих змінах під час відпочинку в дитячих закладах, осіб

157667

21545

22590

23840

89692

5) організація в дитячих закладах відпочинку спеціалізованих змін для учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл з метою продовження навчально-тренувальної роботи під час літніх шкільних канікул

Вінницька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

2209

439

520

585

665

 

інші джерела

490

80

100

150

160

Волинська обласна держадміністрація

- " -

400

100

100

100

100

Дніпропетровська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

5992,1

1200

1380

1587

1825,1

 

інші джерела

22973

4950

5445

5989,5

6588,5

Житомирська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

281,7

64,9

68,4

72,2

76,2

Закарпатська обласна держадміністрація

- " -

1775

275

300

600

600

Запорізька обласна держадміністрація

- " -

37500

7500

9000

9000

12000

Івано-Франківська обласна держадміністрація

- " -

2256

472

529

592

663

Київська обласна держадміністрація

- " -

9800

2300

2400

2500

2600

Луганська обласна держадміністрація

- " -

1160

187

246

316

411

Миколаївська обласна держадміністрація

- " -

4536

1134

1134

1134

1134

Сумська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

2568

537

602

674

755

Тернопільська обласна держадміністрація

інші джерела

400

100

100

100

100

Херсонська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

1700

370

400

440

490

Чернівецька обласна держадміністрація

- " -

6680

1580

1600

1700

1800

Чернігівська обласна держадміністрація

- " -

4500

800

1000

1200

1500

 

інші джерела

7750

1750

1875

2000

2125

 

Разом

112970,8

23838,9

26799,4

28739,7

33592,8

у тому числі:

місцевий бюджет

80957,8

16858,9

19179,4

20400,2

24519,3

інші джерела

32013

6980

7620

8339,5

9073,5

кількість осіб, включених до штатних спортивних команд резервного спорту, осіб

1818

436

448

461

473

6) забезпечення функціонування штатних спортивних команд резервного спорту

Вінницька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

4200

900

1000

1100

1200

Волинська обласна держадміністрація

- " -

2870

575

661

760

874

Дніпропетровська обласна держадміністрація

- " -

5627,7

1127

1296,1

1490,5

1714,1

Донецька обласна держадміністрація

- " -

2927,8

720

727,9

735,9

744

Житомирська обласна держадміністрація

- " -

1804,3

415,5

438,4

462,5

487,9

Запорізька обласна держадміністрація

- " -

14638,2

3066

3433

3844

4295,2

Київська обласна держадміністрація

- " -

12000

3000

3000

3000

3000

Кіровоградська обласна держадміністрація

- " -

1759

379

420

460

500

Луганська обласна держадміністрація

- " -

16675

2892

3615

4519

5649

Миколаївська обласна держадміністрація

- " -

873,2

218,3

218,3

218,3

218,3

Полтавська обласна держадміністрація

- " -

2395

517

568

624

686

Рівненська обласна держадміністрація

- " -

458,4

114,6

114,6

114,6

114,6

Сумська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

1612,1

337,3

377,8

423,1

473,9

Тернопільська обласна держадміністрація

- " -

473,6

114,6

115

119

125

Харківська обласна держадміністрація

- " -

5800

1400

1400

1500

1500

Чернівецька обласна держадміністрація

- " -

600

120

140

160

180

 

інші джерела

600

120

140

160

180

Чернігівська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

1100

200

250

300

350

Київська міська держадміністрація

- " -

5625,8

1305,3

1370,5

1439

1511

 

Разом

82040,1

17521,6

19285,6

21429,9

23803

у тому числі:

місцевий бюджет

81440,1

17401,6

19145,6

21269,9

23623

інші джерела

600

120

140

160

180

Разом за завданням 6

1135164,6

255549,5

272535,8

294253,3

312826

у тому числі

державний бюджет

346687,8

78148,4

81443,2

89113,8

97982,4

місцевий бюджет

735494,9

165813,1

178458,1

191380,9

199842,8

інші джерела

52981,9

11588

12634,5

13758,6

15000,8

7. Підтримка та розвиток олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху

кількість штатних одиниць команди національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту, одиниць

1700

1700

1700

1700

1700

1) забезпечення діяльності штатної команди національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту

Мінмолодьспорт

державний бюджет

1390879,7

325373,3

343268,8

361118,8

361118,8

кількість штатних одиниць команди національних збірних команд з видів спорту інвалідів, одиниць

599

599

599

599

599

2) забезпечення діяльності штатної команди національних збірних команд з видів спорту інвалідів

- " -

- " -

401292,1

93875,7

99038,8

104188,8

104188,8

кількість учасників, осіб

742825

154493

197996

227946

162390

3) забезпечення підготовки та участі спортсменів у спортивних заходах всеукраїнського та міжнародного рівня з олімпійських видів спорту

- " -

державний бюджет

1833673,4

451788,8

457887,4

461998,6

461998,6

Міноборони

- " -

7900

1400

1500

2500

2500

 

Разом

- " -

1841573,4

453188,8

459387,4

464498,6

464498,6

кількість учасників, осіб

531681

131757

130988

133863

135073

4) забезпечення підготовки та участі спортсменів регіонів у спортивних заходах місцевого та всеукраїнського рівня з олімпійських видів спорту

Вінницька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

15530

3210

3620

4100

4600

 

інші джерела

1410

280

340

390

400

Волинська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

9246

1852

2129

2449

2816

Дніпропетровська обласна держадміністрація

- " -

23543,8

4715

5422,3

6235,6

7170,9

Донецька обласна держадміністрація

- " -

42062,7

10343,7

10457,5

10572,6

10688,9

 

інші джерела

126188,1

31031,2

31372,6

31717,7

32066,6

Житомирська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

3285

757

798

842

888

Закарпатська обласна держадміністрація

- " -

6729,8

1500,7

1612,5

1743,8

1872,8

Запорізька обласна держадміністрація

- " -

21000

4000

4000

5000

8000

Івано-Франківська обласна держадміністрація

- " -

13869

2902

3250

3640

4077

Київська обласна держадміністрація

- " -

21800

4700

5200

5700

6200

Кіровоградська обласна держадміністрація

- " -

3350

780

820

850

900

Луганська обласна держадміністрація

- " -

15810

2755

3443

4304

5308

Львівська обласна держадміністрація

- " -

57500,2

13163,1

13918

14750,5

15668,6

Миколаївська обласна держадміністрація

- " -

23218,5

5002,9

5503,2

6053,5

6658,9

Одеська обласна держадміністрація

- " -

5800

1300

1400

1500

1600

Полтавська обласна держадміністрація

- " -

17400

4000

4200

4500

4700

Рівненська обласна держадміністрація

- " -

18570,5

4092,9

4363,7

4908,9

5205

Сумська обласна держадміністрація

- " -

16230

3400

3800

4260

4770

Тернопільська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

8039,3

1610

1851,5

2129,2

2448,6

Харківська обласна держадміністрація

- " -

62000

14000

15000

16000

17000

Херсонська обласна держадміністрація

- " -

7400

1400

1700

2000

2300

Хмельницька обласна держадміністрація

- " -

27842,8

6178,9

6673,2

7207,1

7783,6

Чернівецька обласна держадміністрація

- " -

2300

500

550

600

650

 

інші джерела

740

150

180

200

210

Чернігівська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

2300

500

550

600

650

 

інші джерела

750

150

180

200

220

Київська міська держадміністрація

місцевий бюджет

89503,4

20765,9

21804,1

22894,3

24039,1

 

Разом

643419,1

145040,3

154138,6

165348,2

178892

у тому числі:

місцевий бюджет

514331

113429,1

122066

132840,5

145995,4

інші джерела

129088,1

31611,2

32072,6

32507,7

32896,6

кількість учасників, осіб

102127

22299

24295

26542

28991

5) забезпечення підготовки та участі спортсменів у спортивних заходах всеукраїнського та міжнародного рівня з неолімпійських видів спорту

Мінмолодьспорт

державний бюджет

189625,6

42904,3

47268,5

49726,4

49726,4

Міноборони

- " -

2522

592,7

622,3

653,5

653,5

 

Разом

- " -

192147,6

43497

47890,8

50379,9

50379,9

- " -

222863

54590

55414

56131

56728

6) забезпечення підготовки та участі спортсменів у спортивних заходах місцевого та всеукраїнського рівня з неолімпійських видів спорту

Вінницька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

4030

830

940

1060

1200

 

інші джерела

1340

250

360

360

370

Волинська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

2314

463

533

613

705

Дніпропетровська обласна держадміністрація

- " -

4084

880

968

1064,8

1171,2

Донецька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

8965,3

2204,7

2228,9

2253,5

2278,2

 

інші джерела

26896

6614,1

6686,8

6760,4

6834,7

Житомирська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

2781

648

684

722

727

Закарпатська обласна держадміністрація

- " -

2110

470,7

505,7

550,3

583,3

Запорізька обласна держадміністрація

- " -

1700

350

400

450

500

Івано-Франківська обласна держадміністрація

- " -

9332

1953

2187

2449

2743

Київська обласна держадміністрація

- " -

3900

900

950

1000

1050

Кіровоградська обласна держадміністрація

- " -

742

178

183

188

193

Луганська обласна держадміністрація

- " -

2866

497

621

777

971

Львівська обласна держадміністрація

- " -

16295,2

3445,5

3847,1

4334

4668,7

Миколаївська обласна держадміністрація

- " -

775,5

167,1

183,8

202,2

222,4

 

інші джерела

200

50

50

50

50

Одеська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

4860

850

1060

1300

1650

Полтавська обласна держадміністрація

- " -

6400

1200

1500

1700

2000

Рівненська обласна держадміністрація

- " -

2388,7

535,7

575,8

618,7

658,5

Сумська обласна держадміністрація

- " -

3475

730

815

910

1020

Тернопільська обласна держадміністрація

- " -

4880,9

977,5

1124,1

1292,7

1486,6

Харківська обласна держадміністрація

- " -

46000

10000

11000

12000

13000

Херсонська обласна держадміністрація

- " -

2200

400

500

600

700

Хмельницька обласна держадміністрація

- " -

5570,4

1236,2

1335,1

1441,9

1557,2

Чернівецька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

1290

290

310

340

350

 

інші джерела

740

150

180

200

210

Чернігівська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

1360

290

320

350

400

 

інші джерела

750

150

180

200

220

Київська міська держадміністрація

місцевий бюджет

22436,8

5205,6

5465,9

5739,2

6026,1

 

Разом

190682,8

41916,1

45694,2

49526,7

53545,9

у тому числі:

місцевий бюджет

160756,8

34702

38237,4

41956,3

45861,2

інші джерела

29926

7214,1

7456,8

7570,4

7684,7

кількість учасників, осіб

21060

5460

5265

5070

5265

7) забезпечення підготовки та участі спортсменів у спортивних заходах всеукраїнського та міжнародного рівня з видів спорту інвалідів

Мінмолодьспорт

державний бюджет

512155,2

102211,7

108264,1

150839,7

150839,7

- " -

19851

4880

4931

4990

5050

8) забезпечення підготовки та участі спортсменів у спортивних заходах місцевого та всеукраїнського рівня з видів спорту інвалідів

Волинська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

1386

278

319

367

422

Донецька обласна держадміністрація

- " -

1478,1

363,5

367,5

371,5

375,6

 

інші джерела

4434

1090,4

1102,4

1114,5

1126,7

Житомирська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

262,9

60,5

63,9

67,4

71,1

Закарпатська обласна держадміністрація

- " -

177

40

42

45

50

Запорізька обласна держадміністрація

- " -

535,1

112

125,4

140,4

157,3

Івано-Франківська обласна держадміністрація

- " -

523

106

108

109

200

Кіровоградська обласна держадміністрація

- " -

1000

220

240

260

280

Луганська обласна держадміністрація

- " -

3371

845

1098

1428

 

Миколаївська обласна держадміністрація

- " -

537,1

115

127,5

140,3

154,3

Одеська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

3608,2

814,6

896,1

937,4

960,1

Рівненська обласна держадміністрація

- " -

6635,8

1487,3

1575,4

1737,5

1835,6

Сумська обласна держадміністрація

- " -

374

78

88

98

110

Тернопільська обласна держадміністрація

- " -

213

48

50

55

60

Харківська обласна держадміністрація

- " -

5800

1300

1400

1500

1600

Херсонська обласна держадміністрація

- " -

680

140

160

180

200

Чернівецька обласна держадміністрація

- " -

190

45

45

50

50

 

інші джерела

70

15

15

20

20

Чернігівська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

210

45

50

55

60

 

інші джерела

90

15

20

25

30

 

Разом

31575,2

7218,3

7893,2

8701

7762,7

у тому числі:

місцевий бюджет

26981,2

6097,9

6755,8

7541,5

6586

інші джерела

4594

1120,4

1137,4

1159,5

1176,7

кількість учасників, осіб

3391

816

769

39

1767

9) забезпечення підготовки та участі національних збірних команд в Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, Юнацьких Олімпійських та Європейських іграх, Всесвітніх іграх з єдиноборств, Всесвітній шаховій олімпіаді, Всесвітніх інтелектуальних іграх

Мінмолодьспорт

державний бюджет

517676,6

185719,7

67729,7

43340,2

220887

кількість осіб, які отримали грошові винагороди, осіб

19694

4826

4776

4855

5237

10) забезпечення заохочень та стипендій спортсменам-чемпіонам, призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту, Юнацьких Олімпійських та Європейських ігор, Всесвітніх ігор з єдиноборств, Всесвітньої шахової олімпіади, Всесвітніх інтелектуальних ігор, інших змагань міжнародного рівня та їх тренерам, у тому числі виплати державних стипендій, стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів і діячів фізичної культури та спорту

Мінмолодьспорт

державний бюджет

1676989,2

455973,3

338209,2

292110,9

590695,8

Вінницька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

1310

300

320

340

350

Волинська обласна держадміністрація

- " -

14186

2841

3267

3757

4321

Дніпропетровська обласна держадміністрація

- " -

5615,6

1210

1331

1464,1

1610,5

Донецька обласна держадміністрація

- " -

11321,9

2784,2

2814,8

2845,8

2877,1

Житомирська обласна держадміністрація

- " -

3661

843

890

938

990

Закарпатська обласна держадміністрація

- " -

3600

900

900

900

900

Запорізька обласна держадміністрація

- " -

2719,6

569

637,3

713,8

799,5

Івано-Франківська обласна держадміністрація

- " -

3745

784

878

983

1100

Київська обласна держадміністрація

- " -

4000

1000

1000

1000

1000

Кіровоградська обласна держадміністрація

- " -

1085

270

270

270

275

Луганська обласна держадміністрація

- " -

6600

1500

1600

1700

1800

Львівська обласна держадміністрація

- " -

4999,1

1151,3

1214,6

1281,4

1351,9

Миколаївська обласна держадміністрація

- " -

3120

780

780

780

780

Одеська обласна держадміністрація

- " -

5760

1440

1440

1440

1440

Полтавська обласна держадміністрація

- " -

2304

576

576

576

576

Рівненська обласна держадміністрація

- " -

8760,6

2085,5

2155,3

2225

2294,8

Сумська обласна держадміністрація

- " -

2140

450

500

560

630

Тернопільська обласна держадміністрація

- " -

2700

560

670

720

750

Харківська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

137000

30000

32000

35000

40000

Херсонська обласна держадміністрація

- " -

3700

900

900

900

1000

Хмельницька обласна держадміністрація

- " -

4362,4

968,1

1045,6

1129,2

1219,5

Черкаська обласна держадміністрація

- " -

1152

288

288

288

288

Чернівецька обласна держадміністрація

- " -

180

45

45

45

45

 

інші джерела

60

15

15

15

15

Чернігівська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

358

80

86

92

100

 

інші джерела

358

80

86

92

100

Київська міська держадміністрація

місцевий бюджет

7051

1635,9

1717,7

1803,6

1893,8

 

Разом

1918838,4

510029,3

395636,5

353969,8

659202,9

у тому числі:

державний бюджет

1676989,2

455973,3

338209,2

292110,9

590695,8

місцевий бюджет

241431,2

53961

57326,3

61751,9

68392,1

інші джерела

418

95

101

107

115

кількість телевізійних та радіотрансляцій, одиниць

2933

707

739

741

746

11) забезпечення висвітлення участі національних збірних команд в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, Всесвітніх та Європейських іграх, Всесвітніх іграх з єдиноборств, Всесвітній шаховій олімпіаді, Всесвітніх інтелектуальних іграх, європейських та всесвітніх ігор ветеранів спорту

Мінмолодьспорт

державний бюджет

14430,8

2875

4584,8

800

6171

Волинська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

57

12

13

15

17

Миколаївська обласна держадміністрація

інші джерела

20

5

5

5

5

Сумська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

400

100

100

100

100

Тернопільська обласна держадміністрація

- " -

103

20

25

28

30

Херсонська обласна держадміністрація

- " -

300

60

70

80

90

Чернівецька обласна держадміністрація

- " -

68

14

16

18

20

 

Разом

15378,8

3086

4813,8

1046

6433

у тому числі:

державний бюджет

14430,8

2875

4584,8

800

6171

місцевий бюджет

928

206

224

241

257

інші джерела

20

5

5

5

5

кількість спортсменів та тренерів, які отримали допомогу у вирішенні соціально-побутових питань, осіб

289

58

64

70

97

12) вирішення соціально-побутових питань спортсменів, які посіли призові місця на Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, Юнацьких Олімпійських та Європейських іграх, Всесвітніх іграх з єдиноборств, Всесвітній шаховій олімпіаді, Всесвітніх інтелектуальних іграх, інших змагань міжнародного рівня, та їх тренерам

Вінницька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

3500

400

900

1000

1200

Волинська обласна держадміністрація

- " -

5250

1200

1200

1350

1500

Донецька обласна держадміністрація

- " -

1849,2

 

 

 

1849,2

Закарпатська обласна держадміністрація

- " -

2400

600

600

600

600

Запорізька обласна держадміністрація

- " -

5000

 

 

 

5000

Івано-Франківська обласна держадміністрація

- " -

3022

638

703

775

906

Кіровоградська обласна держадміністрація

- " -

1180

500

 

 

680

Миколаївська обласна держадміністрація

- " -

4000

1000

1000

1000

1000

 

інші джерела

1200

300

300

300

300

Одеська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

372

90

90

90

102

Сумська обласна держадміністрація

- " -

400

400

 

 

 

Тернопільська обласна держадміністрація

- " -

2925

640

705

780

800

Харківська обласна держадміністрація

- " -

12000

 

 

 

12000

Черкаська обласна держадміністрація

- " -

2000

500

500

500

500

Чернівецька обласна держадміністрація

- " -

3200

800

800

800

800

 

інші джерела

400

100

100

100

100

Чернігівська обласна держадміністрація

- " -

400

100

100

100

100

 

Разом

49098,2

7268

6998

7395

27437,2

у тому числі:

місцевий бюджет

47098,2

6768

6498

6895

26937,2

інші джерела

2000

500

500

500

500

кількість спортсменів збірних команд, осіб

12128

12128

12128

12128

12128

13) придбання обладнання та інвентарю, спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення членам збірних команд з видів спорту

Мінмолодьспорт

державний бюджет

147164,9

61026,8

26514,9

29811,6

29811,6

Міноборони

- " -

4000

900

950

1050

1100

Вінницька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

2800

600

500

800

900

 

інші джерела

310

50

70

90

100

Волинська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

5740

1150

1320

1520

1750

Дніпропетровська обласна держадміністрація

- " -

12252,2

2640

2904

3194,4

3513,8

Закарпатська обласна держадміністрація

- " -

3050

650

700

800

900

Запорізька обласна держадміністрація

- " -

639,1

134,4

150,5

168,5

185,7

Івано-Франківська обласна держадміністрація

- " -

13818

2891

3238

3627

4062

Кіровоградська обласна держадміністрація

- " -

1000

200

250

250

300

Луганська обласна держадміністрація

- " -

5758

1014

1318

1713

1713

Львівська обласна держадміністрація

- " -

9795,9

2255,9

2380

2510,9

2649

Миколаївська обласна держадміністрація

- " -

5750

1405

1425

1460

1460

 

інші джерела

1383

345

345,5

346

346,5

Полтавська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

4000

1000

1000

1000

1000

Рівненська обласна держадміністрація

- " -

900

50

200

200

450

Тернопільська обласна держадміністрація

- " -

1660

380

400

430

450

Харківська обласна держадміністрація

- " -

31100

7500

7700

7900

8000

Херсонська обласна держадміністрація

- " -

1400

200

300

400

500

Чернівецька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

4000

1000

1000

1000

1000

 

інші джерела

800

200

200

200

200

Чернігівська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

3050

650

700

800

900

 

інші джерела

3050

650

700

800

900

Київська міська держадміністрація

місцевий бюджет

65169,1

15120

15876

16669,8

17503,3

 

Разом

328590,2

102012,1

70141,9

76741,2

79694,9

у тому числі:

державний бюджет

151164,9

61926,8

27464,9

30861,6

30911,6

місцевий бюджет

171882,3

38840,3

41361,5

44443,6

47236,8

інші джерела

5543

1245

1315,5

1436

1546,5

кількість заходів, одиниць

828

192

202

211

223

14) популяризація та розвиток олімпійського руху

Мінмолодьспорт, Національний олімпійський комітет

державний бюджет

82118,4

19076

20125,2

21458,6

21458,6

Дніпропетровська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

2042

440

484

532,4

585,6

Кіровоградська обласна держадміністрація

- " -

260

60

65

65

70

Полтавська обласна держадміністрація

- " -

1500

300

350

400

450

Київська міська держадміністрація

- " -

905,1

210

220,5

231,5

243,1

 

Разом

86825,5

20086

21244,7

22687,5

22807,3

у тому числі:

державний бюджет

82118,4

19076

20125,2

21458,6

21458,6

місцевий бюджет

4707,1

1010

1119,5

1228,9

1348,7

- " -

388

90

93

100

105

15) популяризація та розвиток неолімпійських видів спорту

Мінмолодьспорт, Спортивний комітет України

державний бюджет

11126,1

2602,8

2745,9

2888,7

2888,7

- " -

44

11

11

11

11

16) популяризація, розвиток паралімпійського та дефлімпійського руху

Мінмолодьспорт, Національний комітет спорту інвалідів

- " -

36892,5

8630,4

9105,1

9578,5

9578,5

кількість установ, одиниць

1

1

1

1

1

17) організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту

Мінмолодьспорт

державний бюджет

38409,2

8985,2

9479,4

9972,3

9972,3

кількість укладених угод (договорів), одиниць

40

10

10

10

10

18) сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури і спорту

- " -

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 7

8206560,6

2060740,7

1853470,8

1882220,9

2410128,2

у тому числі

- " -

6866855,7

1763935,7

1537294,1

1542036,6

2023589,3

місцевий бюджет

1168115,8

255014,3

273588,4

296898,7

342614,4

інші джерела

171589,1

41790,7

42588,3

43285,6

43924,5

8. Розбудова спортивної інфраструктури, у тому числі шляхом будівництва та модернізації спортивних споруд із залученням коштів інвесторів

кількість закладів, одиниць

741

170

179

187

205

1) модернізація, реконструкція, капітальний ремонт, проектування та будівництво спортивних споруд, баз олімпійської та паралімпійської підготовки, їх організаційне та матеріально-технічне забезпечення

- " -

державний бюджет

135781,3

80863

17692,7

18612,8

18612,8

МВС

- " -

40000

10000

10000

10000

10000

Міноборони

- " -

197000

47000

50000

50000

50000

Вінницька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

117680

29420

29420

29420

29420

Волинська обласна держадміністрація

- " -

8040

1610

1850

2130

2450

Дніпропетровська обласна держадміністрація

- " -

17357,3

3740

4114

4525,4

4977,9

Донецька обласна держадміністрація

- " -

17867,9

3850

4235

4658,5

5124,4

 

інші джерела

36756,7

7920

8712

9583,2

10541,5

Житомирська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

1502

1502

 

 

 

Закарпатська обласна держадміністрація

- " -

7500

1500

2000

2000

2000

Запорізька обласна держадміністрація

- " -

29063,6

6081,6

6811

7628

8543

Івано-Франківська обласна держадміністрація

- " -

4336

907

1016

1138

1275

Кіровоградська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

2000

2000

 

 

 

Миколаївська обласна держадміністрація

- " -

4400

1400

1000

1000

1000

 

інші джерела

400

100

100

100

100

Рівненська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

4270

670

1100

1250

1250

Сумська обласна держадміністрація

- " -

60000

 

60000

 

 

Тернопільська обласна держадміністрація

- " -

5400

680

1360

1560

1800

Харківська обласна держадміністрація

- " -

40000

10000

10000

10000

10000

 

інші джерела

100000

25000

25000

25000

25000

Херсонська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

3100

600

700

800

1000

Чернівецька обласна держадміністрація

- " -

8000

2000

2000

2000

2000

 

інші джерела

8000

2000

2000

2000

2000

Чернігівська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

66200

15200

16000

17000

18000

 

інші джерела

66200

15200

16000

17000

18000

Київська міська держадміністрація

місцевий бюджет

119463,8

29692,4

28476,3

29900

31395,1

 

Разом

1100318,6

298936

299587

247305,9

254489,7

у тому числі:

державний бюджет

372781,3

137863

77692,7

78612,8

78612,8

місцевий бюджет

516180,6

110853

170082,3

115009,9

120235,4

інші джерела

211356,7

50220

51812

53683,2

55641,5

кількість облаштованих багатофункціональних спортивних майданчиків із синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням, одиниць

1144

259

276

292

317

2) облаштування багатофункціональних спортивних майданчиків із синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням

Вінницька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

12720

3180

3180

3180

3180

 

інші джерела

253

57

57

65

74

Волинська обласна держадміністрація

- " -

20000

5000

5000

5000

5000

Дніпропетровська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

25525,5

5500

6050

6655

7320,5

 

інші джерела

10210,2

2200

2420

2662

2928,2

Донецька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

16566,1

3569,5

3926,5

4319,1

4751

 

інші джерела

7657,7

1650

1815

1996,5

2196,2

Житомирська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

720

180

180

180

180

Закарпатська обласна держадміністрація

- " -

27600

6600

6600

7200

7200

Запорізька обласна держадміністрація

- " -

2676,5

560

627,2

702,5

786,8

Івано-Франківська обласна держадміністрація

- " -

4750

1000

1100

1250

1400

Київська обласна держадміністрація

- " -

25000

5000

6250

6250

7500

Львівська обласна держадміністрація

- " -

40000

10000

10000

10000

10000

Миколаївська обласна держадміністрація

- " -

2500

1000

500

500

500

Одеська обласна держадміністрація

- " -

7840

1680

1680

1680

2800

Полтавська обласна держадміністрація

- " -

8960

2240

2240

2240

2240

Сумська обласна держадміністрація

- " -

7200

1800

1800

1800

1800

Тернопільська обласна держадміністрація

- " -

19500

4500

4900

5000

5100

Харківська обласна держадміністрація

- " -

100000

25000

25000

25000

25000

Черкаська обласна держадміністрація

- " -

10700

2675

2675

2675

2675

Чернівецька обласна держадміністрація

- " -

1800

300

300

600

600

 

інші джерела

1800

300

300

600

600

Чернігівська обласна держадміністрація

- " -

27900

4500

5400

7200

10800

 

Разом

381879

88491,5

92000,7

96755,1

104631,7

у тому числі:

місцевий бюджет

314058,1

74784,5

77008,7

79231,6

83033,3

інші джерела

67820,9

13707

14992

17523,5

21598,4

кількість нових плавальних басейнів, одиниць

7

1

3

1

2

3) проектування та будівництво нових плавальних басейнів

Донецька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

7500

3750

3750

 

 

 

інші джерела

10000

5000

5000

 

 

Житомирська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

346

346

 

 

 

Тернопільська обласна держадміністрація

- " -

7500

 

4000

 

3500

Чернівецька обласна держадміністрація

- " -

16000

4000

4000

4000

4000

Чернігівська обласна держадміністрація

- " -

1000

500

 

500

 

 

інші джерела

240000

 

120000

 

120000

 

Разом

282346

13596

136750

4500

127500

у тому числі:

місцевий бюджет

32346

8596

11750

4500

7500

інші джерела

250000

5000

125000

 

120000

Разом за завданням 8

1764543,6

401023,5

528337,7

348561

486621,4

у тому числі

державний бюджет

372781,3

137863

77692,7

78612,8

78612,8

місцевий бюджет

862584,7

194233,5

258841

198741,5

210768,7

інші джерела

529177,6

68927

191804

71206,7

197239,9

9. Надання якісних фізкультурно-спортивних послуг

кількість фахівців, які пройшли перепідготовку, підвищення кваліфікації, атестацію, осіб

4599

1110

1154

1155

1180

1) удосконалення системи перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів, проведення атестації фахівців у сфері фізичної культури і спорту

Міноборони

державний бюджет

622,4

141,3

151,9

160,2

169

Вінницька обласна держадміністрація

місцевий бюджет

3000

750

750

750

750

Волинська обласна держадміністрація

- " -

1350

337,5

337,5

337,5

337,5

Донецька обласна держадміністрація

- " -

115,1

28,3

28,6

28,9

29,3

 

інші джерела

296

72,8

73,6

74,4

75,2

Закарпатська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

40

10

10

10

10

Запорізька обласна держадміністрація

- " -

320,1

67,3

74,9

83,9

94

Івано-Франківська обласна держадміністрація

інші джерела

10

2

2

3

3

Кіровоградська обласна держадміністрація

- " -

310

67

74

81

88

Миколаївська обласна держадміністрація

- " -

20

5

5

5

5

Полтавська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

60

15

15

15

15

Сумська обласна держадміністрація

- " -

240

60

60

60

60

Тернопільська обласна держадміністрація

- " -

62

12

14

16

20

Харківська обласна держадміністрація

- " -

590

140

145

150

155

Чернівецька обласна держадміністрація

- " -

416

96

100

100

120

Чернігівська обласна держадміністрація

- " -

460

100

110

120

130

 

Разом

7911,6

1904,2

1951,5

1994,9

2061

у тому числі:

державний бюджет

622,4

141,3

151,9

160,2

169

місцевий бюджет

6653,2

1616,1

1645

1671,3

1720,8

інші джерела

636

146,8

154,6

163,4

171,2

кількість проведених конференцій, конгресів, семінарів, навчань, одиниць

120

26

30

31

33

2) проведення конференцій, конгресів, семінарів, навчань тренерського складу збірних команд

Міноборони

державний бюджет

116,1

26

28

30,1

32

Волинська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

30

6

7

8

9

Закарпатська обласна держадміністрація

- " -

60

15

15

15

15

Тернопільська обласна держадміністрація

- " -

90

20

22

23

25

Харківська обласна держадміністрація

- " -

440

100

110

110

120

Чернівецька обласна держадміністрація

- " -

135

25

30

35

45

Чернігівська обласна держадміністрація

місцевий бюджет

100

15

25

30

30

 

Разом

971,1

207

237

251,1

276

у тому числі:

державний бюджет

116,1

26

28

30,1

32

місцевий бюджет

855

181

209

221

244

кількість проведених методичних досліджень, одиниць

12

3

3

3

3

3) проведення методичної та дослідницької діяльності, орієнтованої на підвищення спортивного результату

Мінмолодьспорт
Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту

державний бюджет

16469,2

3838,1

4049,1

4291

4291

кількість придбаного обладнання, одиниць

38

27

6

3

2

4) придбання обладнання для наукового забезпечення сфери фізичної культури і спорту

Мінмолодьспорт

- " -

70765

 

24975

13290

32500

кількість узятих допінг-проб, одиниць

1314

1314

1314

1314

1314

5) організація та здійснення антидопінгового контролю в спорті

Мінмолодьспорт
Національний антидопінговий центр

- " -

56964,5

13325,9

14058,8

14789,9

14789,9

Разом за завданням 9

153081,4

19275,2

45271,4

34616,9

53917,9

у тому числі:

- " -

144937,2

17331,3

43262,8

32561,2

51781,9

місцевий бюджет

7508,2

1797,1

1854

1892,3

1964,8

інші джерела

636

146,8

154,6

163,4

171,2

Усього за Програмою

 

25186605,4

5699486,4

6002221,7

6255611

7229286,3

у тому числі:

державний бюджет

8668054,9

2182625

1980450,3

1995992,7

2508986,9

місцевий бюджет

13651515,3

2983585,1

3277919,4

3565381,6

3824629,2

інші джерела

2867035,3

533276,3

743852

694236,7

895670,2

 

Додаток 3
до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Одиниця виміру

Значення показника

усього

2017

2018

2019

2020

1. Внесення змін до законодавства в частині реформування відносин між органами державної влади і громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості відповідно до європейських стандартів

кількість розроблених нормативно-правових актів, спрямованих на створення умов для занять фізичною культурою і спортом

одиниць

20

5

5

5

5

2. Створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров'я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей кожного

кількість заходів

- " -

35004

8270

8539

8810

9385

кількість фізкультурно-спортивних товариств

- " -

59

59

59

59

59

кількість проведених заходів, у яких беруть участь ветерани

- " -

5278

1206

1266

1368

1438

кількість проведених заходів, у яких беруть участь особи з інвалідністю

- " -

4581

1028

1125

1182

1246

кількість всеукраїнських спартакіад, спортивних змагань

- " -

24

6

6

6

6

кількість регіональних спартакіад, спортивних змагань

- " -

4675

1116

1153

1187

1219

кількість центрів (клубів)

одиниць

203

37

43

57

66

кількість заходів

- " -

2562

606

631

651

674

кількість спортивних споруд, облаштованих засобами безперешкодного доступу до них осіб з інвалідністю та ветеранів спорту

- " -

383

278

310

344

383

кількість інструкторів з фізичної культури на підприємствах, в установах, організаціях

осіб

527

127

140

147

113

чисельність населення залученого до щорічного оцінювання

відсотків

13

9

10

11

13

3. Створення умов для підвищення ефективності фізичної підготовки у Збройних Силах, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, та правоохоронних органах

кількість учасників фізкультурно-спортивних заходів

осіб

164789

38613

39335

42138

44703

кількість заходів

одиниць

1330

309

324

340

357

4. Популяризація здорового способу життя та подолання суспільної байдужості до здоров'я населення

кількість виданих підручників, посібників, навчальних програм

- " -

537

132

132

135

138

кількість інформаційних матеріалів

- " -

502

106

117

133

146

кількість осіб, які взяли участь у фізкультурно-оздоровчих заходах

осіб

3985

935

975

1015

1060

кількість телевізійних та радіотрансляцій щодо висвітлення позитивного впливу здорового способу життя на здоров'я людини

одиниць

10114

2461

2524

2551

2578

5. Забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної культури і спорту

кількість спортивних клубів

- " -

2104

1975

2018

2062

2104

кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл

- " -

1298

1292

1293

1297

1298

кількість спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю

- " -

16

16

16

16

16

кількість шкіл вищої спортивної майстерності

- " -

34

34

34

34

34

кількість центрів олімпійської підготовки

- " -

18

16

17

17

18

кількість центрів студентського спорту вищих навчальних закладів

- " -

25

5

12

19

25

кількість фізкультурно-оздоровчих закладів

- " -

2425

2425

2425

2425

2425

кількість центрів фізичного здоров'я населення

- " -

279

207

226

264

279

кількість центрів фізичної культури і спорту інвалідів

- " -

53

43

50

51

53

6. Забезпечення відбору осіб, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час проведення спортивних заходів витримувати значні фізичні та психологічні навантаження, для подальшого залучення їх до резервного спорту

кількість вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, яких залучено до участі у змаганнях

осіб

1673219

371786

544306

376116

381011

кількість учнів та студентів, яких залучено до участі у змаганнях

- " -

1806675

430772

454238

457722

463943

кількість учнів та студентів

- " -

248000

56000

60000

64000

68000

кількість учасників Всеукраїнської спартакіади "Повір у себе" серед дітей з інвалідністю

- " -

20124

4742

4864

5160

5358

кількість вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які беруть участь у спеціалізованих змінах під час відпочинку в дитячих закладах

- " -

157667

21545

22590

23840

89692

кількість осіб, включених до штатних спортивних команд резервного спорту

- " -

1818

436

448

461

473

7. Підтримка та розвиток олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху

кількість штатних одиниць команди національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту

одиниць

1700

1700

1700

1700

1700

кількість штатних одиниць команди національних збірних команд з видів спорту інвалідів

- " -

599

599

599

599

599

кількість учасників

осіб

742825

154493

197996

227946

162390

- " -

- " -

531681

131757

130988

133863

135073

- " -

- " -

102127

22299

24295

26542

28991

- " -

- " -

222863

54590

55414

56131

56728

- " -

- " -

21060

5460

5265

5070

5265

- " -

- " -

19851

4880

4931

4990

5050

- " -

- " -

3391

816

769

39

1767

кількість осіб, які отримали грошові винагороди

- " -

19694

4826

4776

4855

5237

кількість телевізійних та радіотрансляцій

одиниць

2933

707

739

741

746

кількість спортсменів та тренерів, які отримали допомогу для вирішення соціально-побутових питань

осіб

289

58

64

70

97

кількість спортсменів збірних команд

- " -

12128

12128

12128

12128

12128

кількість заходів

одиниць

828

192

202

211

223

- " -

- " -

388

90

93

100

105

- " -

- " -

44

11

11

11

11

кількість установ

- " -

1

1

1

1

1

кількість укладених угод (договорів)

- " -

40

10

10

10

10

8. Розбудова спортивної інфраструктури, у тому числі шляхом будівництва та модернізації спортивних споруд із залученням коштів інвесторів

кількість закладів

одиниць

741

170

179

187

205

кількість облаштованих багатофункціональних спортивних майданчиків із синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням

- " -

1144

259

276

292

317

кількість нових плавальних басейнів

- " -

7

1

3

1

2

9. Надання якісних фізкультурно-спортивних послуг

кількість фахівців, які пройшли перепідготовку, підвищення кваліфікації, атестацію

осіб

4599

1110

1154

1155

1180

кількість проведених конференцій, конгресів, семінарів, навчань

одиниць

120

26

30

31

33

кількість проведених методичних досліджень

- " -

12

3

3

3

3

кількість придбаного обладнання

- " -

38

27

6

3

2

кількість узятих допінг-проб

- " -

1314

1314

1314

1314

1314
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали