Додаткова копія: Про затвердження Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2020 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 травня 2018 р. N 344

Київ

Про затвердження Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2020 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну програму співпраці із закордонними українцями на період до 2020 року (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству закордонних справ та іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Програми, забезпечити здійснення визначених Програмою заходів за рахунок та в межах видатків, які передбачаються їм у Державному бюджеті України на відповідний рік, та інших джерел, не заборонених законодавством.

3. Обласним, Київській міській державним адміністраціям, відповідальним за виконання Програми, розробити і затвердити заходи щодо співпраці із закордонними українцями на період до 2020 року або передбачити їх у програмах міжнародного співробітництва та регіонального розвитку.

4. Центральним та місцевим органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Програми, подавати щороку до 20 лютого Міністерству закордонних справ звіти про результати виконання Програми.

5. Міністерству закордонних справ:

подавати щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України звіт про результати виконання Програми;

у тримісячний строк після закінчення встановленого строку виконання Програми подати Кабінетові Міністрів України заключний звіт про результати виконання Програми.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. N 344

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
співпраці із закордонними українцями на період до 2020 року

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення поглиблення співпраці із закордонними українцями шляхом підвищення ефективності роботи органів виконавчої влади із закордонними українцями та їх громадськими організаціями, спрямованої на збереження національної самобутності та сприяння задоволенню національно-культурних і мовних потреб закордонних українців, використання потенціалу української діаспори для формування позитивного іміджу України у світі, просування економічних інтересів нашої держави, утворення груп, що сприяють реалізації інтересів нашої держави за кордоном, популяризації української мови та культури, забезпечення всебічної практичної підтримки органами влади країн проживання закордонних українців подальшої інтеграції України до європейської спільноти.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Українці мають одну з найбільших діаспор у світі, яка здатна сприяти реалізації інтересів України та формуванню її міжнародного іміджу. Відтак Державна програма співпраці із закордонними українцями має стати дієвим інструментом реалізації державної політики у сфері розвитку та поглиблення співробітництва із закордонними українцями.

Виконання Програми здійснюється шляхом визначення пріоритетних завдань і заходів щодо співпраці з громадськими організаціями закордонних українців з урахуванням специфіки країн їх проживання та реалій сьогодення, реалізації проектів і здійснення заходів щодо:

активізації інформаційно-роз'яснювальної діяльності з посилення протидії антиукраїнській пропаганді, формування позитивного іміджу України, просування інтересів нашої держави за кордоном шляхом надання фінансової підтримки громадським організаціям закордонних українців для забезпечення випуску періодичних видань засобів масової інформації, підготовки та випуску теле- і радіопрограм, публікацій з української тематики в засобах масової інформації за кордоном, підтримання інтернет-ресурсів, проведення фізкультурно-спортивних заходів та заходів щодо розвитку молоді;

проведення системної культурно-інформаційної роботи, спрямованої на посилення зв'язків із закордонними українцями та їх соціально-культурну підтримку;

сприяння діяльності українських культурно-інформаційних центрів у країнах проживання закордонних українців;

поглиблення співпраці з представниками української діаспори у сфері національно-патріотичного виховання, зокрема щодо збереження і популяризації українських традицій;

залучення молоді з числа закордонних українців до розвитку української культури і традицій;

надання допомоги закладам освіти за кордоном, у яких навчання здійснюється українською мовою або вивчається українська мова, а також суботнім та недільним школам, які створені при громадських організаціях закордонних українців, шляхом забезпечення таких закладів підручниками, навчально-методичною та довідковою літературою для вивчення української мови;

надання допомоги Ризькій українській середній школі (Латвійська Республіка) шляхом направлення (відрядження) вчителів з України до Ризької української середньої школи для викладання української мови та українознавчих дисциплін та закупівлі комп'ютерного обладнання для початкових класів Ризької української середньої школи.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування завдань і заходів Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

створити умови для консолідації зусиль закордонних українців з метою сприяння розбудові в Україні незалежної, демократичної і правової держави, активізувати участь громадських організацій закордонних українців у реалізації зовнішньополітичних ініціатив України;

забезпечити постійну потужну підтримку нашої держави у відстоюванні інтересів України у світі та поглибленні взаємовигідної співпраці України з урядами іноземних держав, в яких проживають закордонні українці;

утвердити позитивний імідж України у світі;

підтримати європейську інтеграцію України шляхом поглиблення міжкультурного діалогу та взаємодії у культурній та гуманітарній сферах;

сприяти задоволенню культурних, інформаційних і мовних потреб закордонних українців, зберегти українські традиції;

сприяти збереженню та розвитку української мови в закордонному середовищі.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Видатки на виконання Програми здійснюються за рахунок та в межах коштів державного і місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 105986 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету - 97903,7 тис. гривень, місцевих бюджетів - 7872,3 тис. гривень, інших джерел - 210 тис. гривень.

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається щороку під час складання проектів державного і місцевих бюджетів з урахуванням їх реальних можливостей.

 

Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2020 року

1. Концепція Державної програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. N 428 (Розпорядження N 428-р).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. N 344.

3. Державний замовник-координатор - МЗС.

4. Державні замовники - Мінкультури, МОН, МІП, Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська обласні держадміністрації, Київська міська держадміністрація.

5. Керівник Програми - заступник Міністра закордонних справ відповідно до розподілу функцій.

6. Виконавці заходів Програми - МЗС, Мінкультури, МОН, МІП, Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська обласні держадміністрації, Київська міська держадміністрація.

7. Строк виконання - до 2020 року.

8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, тис. гривень

У тому числі за роками

2018

2019

2020

Державний бюджет

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

МЗС

74920,8

24941,9

25035,2

24943,7

Мінкультури

6000

1500

2100

2400

МОН

1982,9

32,7

1174,9

775,3

МІП

15000

5000

5000

5000

Місцеві бюджети
у тому числі:

 

 

 

 

Вінницька облдержадміністрація

120

40

40

40

Житомирська облдержадміністрація

30

10

10

10

Закарпатська облдержадміністрація

575

135

202

238

Київська облдержадміністрація

680

150

170

360

Львівська облдержадміністрація

1275

355

425

495

Миколаївська облдержадміністрація

99,3

8

44,3

47

Полтавська облдержадміністрація

1910

610

650

650

Рівненська облдержадміністрація

1085

330

375

380

Тернопільська облдержадміністрація

913

255

303

355

Хмельницька облдержадміністрація

140

40

50

50

Чернівецька облдержадміністрація

780

190

295

295

Чернігівська облдержадміністрація

150

50

50

50

Київська міськдержадміністрація
Інші джерела
у томі числі:

115

25

40

50

Хмельницька облдержадміністрація

210

50

70

90

Усього

105986

33722,6

36034,4

36229

 

Додаток 2
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2020 року

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень

У тому числі за роками

усього

2018

2019

2020

2018

2019

2020

1. Реалізація державної політики у сфері інформації щодо посилення протидії антиукраїнській пропаганді та утвердження позитивного іміджу України

кількість заходів

225

79

74

72

1) надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для забезпечення випуску громадами періодичних видань, підготовки і трансляції теле- та радіопрограм, підтримання інтернет-ресурсів громад закордонних українців, розміщення публікацій з української тематики в засобах масової інформації за кордоном

МЗС

державний бюджет

8434,5

2801,1

2798,4

2835

- " -

93

36

30

27

2) надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для видання наукових, публіцистичних, художніх творів та збірок для громад закордонних українців, а також творів закордонних українців, здійснення перекладу творів української літератури іноземними мовами

- " -

- " -

7190,7

2511

2348,5

2331,2

- " -

3

1

1

1

3) проведення та участь у Міжнародному фестивалі телерадіопрограм "Калинові мости"

Рівненська облдержадміністрація

місцеві бюджети

290

90

100

100

- " -

15

5

5

5

4) придбання (виготовлення) фото-, аудіо-, відеопродукції, друкованої та електронної продукції, предметів національної символіки

- " -

- " -

50

15

15

20

кількість засобів масової інформації

3

1

1

1

5) надання підтримки інтернет-ресурсу "Буковина толерантна" для закордонних українців Румунії та Молдови

Чернівецька облдержадміністрація

- " -

30

10

10

10

кількість проведених кампаній

3

1

1

1

6) проведення комплексних кампаній популяризації визначних досягнень України та українців у світі

МІП

державний бюджет

7500

2500

2500

2500

кількість проведених кампаній

3

1

1

1

7) проведення комплексних кампаній популяризації в середовищі закордонних українців в'їзного туризму до України

МІП

державний бюджет

7500

2500

2500

2500

Разом

 

30995,2

10427,1

10271,9

10296,2

у тому числі

державний бюджет

30625,2

10312,1

10146,9

10166,2

місцеві бюджети

370

115

125

130

2. Задоволення науково-освітніх потреб закордонних українців

кількість заходів

211

75

68

68

1) надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для проведення за кордоном науково-освітніх заходів, зокрема форумів, конференцій, семінарів за участю закордонних українців

МЗС

державний бюджет

7921,6

2601,8

2638,3

2681,5

- " -

6

2

2

2

2) організація та проведення інформаційно-пізнавальних заходів за участю закордонних українців

Рівненська облдержадміністрація

місцеві бюджети

180

60

60

60

кількість переданої літератури

250

50

100

100

3) придбання та передача літератури українською мовою закордонним українцям

- " -

- " -

55

15

20

20

кількість заходів

3

1

1

1

4) проведення семінарів, занять для викладачів україністики закладів освіти за кордоном, у яких навчання здійснюється українською мовою або вивчається українська мова, на базі закладів освіти області

Закарпатська облдержадміністрація

- " -

90

20

30

40

- " -

9

3

3

3

5) залучення учнівської та студентської молоді українського походження до участі у науково-освітніх заходах, що проводяться в Україні

Тернопільська облдержадміністрація

- " -

307

78

99

130

кількість бюджетних місць

900

300

300

300

6) навчання студентів з числа закордонних українців у вищих навчальних закладах України у межах квот

МОН

державний бюджет

103,6

32,7

34,6

36,3

кількість заходів

3

1

1

1

7) сприяння співпраці кафедри сучасної мови та кафедри історії і культури української мови філологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Чернівецька облдержадміністрація

місцеві бюджети

60

20

20

20

- " -

3

1

1

1

8) придбання та передача літератури українською мовою закордонним українцям

- " -

- " -

120

40

40

40

- " -

3

1

1

1

9) організація та проведення інформаційно-просвітницьких турів для закордонних українців в Україну

Полтавська облдержадміністрація

- " -

280

80

100

100

кількість придбаної літератури

1580

500

530

550

10) задоволення науково-освітніх та мовних потреб закордонних українців

Львівська облдержадміністрація

- " -

330

90

110

130

кількість заходів

16

5

5

6

11) організація та проведення спільних науково-освітніх заходів, форумів, конференцій, семінарів за участю закордонних українців

Київська облдержадміністрація

- " -

390

70

80

240

кількість переданої літератури

250

50

100

100

12) придбання та передача друкованої продукції українською мовою закордонним українцям

Київська міськдержадміністрація

- " -

115

25

40

50

Разом

 

9952,2

3132,5

3271,9

3547,8

у тому числі

державний бюджет

8025,2

2634,5

2672,9

2717,8

місцеві бюджети

1927

498

599

830

3. Сприяння збереженню та розвитку української мови

кількість заходів

215

74

71

70

1) надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для популяризації української мови, літератури, культури, історії, традицій українського народу, в тому числі для викладання української мови, а також інших предметів українською мовою

МЗС

державний бюджет

8658,4

2862,6

2911,2

2884,6

кількість заходів

206

70

69

67

2) надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для забезпечення закладів освіти за кордоном, у яких навчання здійснюється українською мовою або вивчається українська мова, та осередків культури друкованою, фото-, аудіо-, відеопродукцією, предметами національної символіки

МЗС

державний бюджет

7698,9

2609,2

2491,9

2597,8

кількість одержувачів підтримки

11

3

4

4

3) надання підтримки громадським організаціям закордонних українців, центрам української культури, закладам освіти за кордоном, у яких навчання здійснюється українською мовою або вивчається українська мова

Закарпатська облдержадміністрація

місцеві бюджети

75

20

25

30

кількість відряджених вчителів

6

 

3

3

4) направлення (відрядження) вчителів з України до Ризької української середньої школи для викладання української мови та українознавчих дисциплін

МОН

державний бюджет

1478

 

739

739

кількість придбаного обладнання

9

 

9

 

5) закупівля комп'ютерного обладнання для початкових класів Ризької української середньої школи

- " -

- " -

401,3

 

401,3

 

кількість заходів

3

1

1

1

6) залучення закордонних українців, учнівської і студентської молоді до участі у щорічному конкурсі творів "Мова кожного народу - неповторна і своя" з нагоди Міжнародного дня рідної мови

Миколаївська облдержадміністрація

місцеві бюджети

2,8

 

1,3

1,5

Разом

 

18314,4

5491,8

6569,7

6252,9

у тому числі

державний бюджет

18236,6

5471,8

6543,4

6221,4

місцеві бюджети

77,8

20

26,3

31,5

4. Задоволення культурних потреб закордонних українців та збереження культурної спадщини

кількість заходів

408

142

134

132

1) надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для проведення за кордоном культурно-мистецьких заходів, зокрема фестивалів, свят мистецтв, експозицій, вечорів і тижнів українського мистецтва, у тому числі кіно, української пісні та поезії, концертів творчих колективів

МЗС

державний бюджет

20315,3

6766,8

6850,9

6697,6

кількість об'єктів

31

16

8

7

2) надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для виготовлення та встановлення за кордоном меморіальних дощок, присвячених видатним діячам української історії, науки і культури та історичним подіям

- " -

- " -

2824,7

1032,8

939,4

852,5

- " -

224

77

74

73

3) надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для впорядкування за кордоном місць поховань (місць пам'яті) видатних українців, забезпечення належного догляду за пам'ятниками, пам'ятними знаками, меморіальними дошками, що присвячені видатним діячам української історії, науки і культури та історичним подіям, а також прилеглої до зазначених об'єктів території

- " -

- " -

6138,9

2111,4

2010

2017,5

кількість заходів

6

2

2

2

4) організація та здійснення заходів щодо ознайомлення дітей і молоді з числа закордонних українців з національними традиціями, мовою, літературою, історією України, а також їх оздоровлення

Рівненська облдержадміністрація

місцеві бюджети

420

120

150

150

- " -

6

2

2

2

5) організація та проведення інформаційно-пізнавальних заходів, присвячених історії, побуту, культурі та науково-технічним досягненням закордонних українців

- " -

- " -

90

30

30

30

кількість заходів

3

1

1

1

6) організація проведення в м. Чернігові Міжнародного фольклорного фестивалю національних культур "Поліське коло"

Чернігівська облдержадміністрація

місцеві бюджети

150

50

50

50

- " -

9

3

3

3

7) сприяння участі митців, колективів громадських організацій закордонних українців у фестивалях, які відбуваються на території області: "Лемківська ватра", "У Борщівському краї цвітуть вишиванки", Всеукраїнський фестиваль-конкурс козацької пісні "Байда", "Галицька дефіляда" - свято ремесел та фольклору

Тернопільська облдержадміністрація

- " -

281

87

94

100

кількість осіб

30

10

10

10

8) організація заходів щодо ознайомлення дітей і молоді з числа закордонних українців з національними традиціями, мовою, літературою, історією

Вінницька облдержадміністрація

- " -

120

40

40

40

кількість заходів

3

1

1

1

9) розповсюдження літератури та презентаційних матеріалів українською мовою закордонним українцям

Хмельницька облдержадміністрація

- " -

140

40

50

50

- " -

11

3

4

4

10) організація та здійснення заходів щодо ознайомлення дітей і молоді з числа закордонних українців з національними традиціями, мовою, літературою, мистецтвом, історією України

- " -

інші джерела

210

50

70

90

- " -

3

1

1

1

11) придбання та передача українських національних костюмів самодіяльним фольклорним колективам закордонних українців

Чернівецька облдержадміністрація

місцеві бюджети

295

95

100

100

- " -

3

1

1

1

12) налагодження співпраці з громадськими організаціями закордонних українців Румунії та Молдови з метою збереження національної ідентичності

- " -

- " -

75

25

25

25

кількість заходів

6

 

3

3

13) здійснення в Україні культурно-мистецьких заходів за участю представників закордонних українців

Чернівецька облдержадміністрація

місцеві бюджети

200

 

100

100

- " -

3

1

1

1

14) проведення у місцях компактного проживання закордонних українців днів культури України за кордоном, Шевченківських днів

Полтавська облдержадміністрація

- " -

900

300

300

300

- " -

3

1

1

1

15) проведення обмінних гастролей професійних мистецьких колективів

- " -

- " -

450

150

150

150

- " -

3

1

1

1

16) участь закордонних українців в урочистих та святкових заходах з нагоди державних, календарних свят, а також пам'ятних дат

- " -

- " -

280

80

100

100

- " -

140

30

50

60

17) презентація потенціалу Львівщини в країнах проживання закордонних українців (Польща, Словаччина, Угорщина), транскордонна співпраця

Львівська облдержадміністрація

- " -

900

250

300

350

кількість примірників

345

115

115

115

18) забезпечення поповнення бібліотек громадських організацій закордонних українців україномовною видавничою продукцією

- " -

- " -

45

15

15

15

кількість творчих колективів

45

15

15

15

19) участь колективів та окремих виконавців з Житомирської області у проведенні мистецьких фестивалів, конкурсів, пам'ятних дат в історії України у місцях компактного проживання закордонних українців

Житомирська облдержадміністрація

- " -

30

10

10

10

кількість заходів

5

1

2

2

20) залучення громадських організацій, творчих колективів та окремих виконавців Миколаївської області до участі у днях культури України за кордоном, семінарах, науково-практичних конференціях, фестивалях у місцях компактного проживання закордонних українців

Миколаївська облдержадміністрація

- " -

57

3

26

28

кількість заходів

8

2

3

3

21) залучення громадян, творчих колективів та окремих виконавців із числа закордонних українців до участі у культурно-освітніх та мистецьких акціях

Миколаївська облдержадміністрація

місцеві бюджети

39,5

5

17

17,5

- " -

36

11

11

14

22) надання громадським організаціям закордонних українців фінансової підтримки для організації та проведення за кордоном культурологічних заходів (науково-практичних конференцій, форумів, семінарів, майстер-класів)

Мінкультури

державний бюджет

3800

1000

1300

1500

- " -

16

5

5

6

23) сприяння участі мистецьких колективів з України в культурно-мистецьких заходах громадських організацій закордонних українців, що проводяться за кордоном

- " -

- " -

1050

200

400

450

- " -

22

6

6

10

24) організація та проведення у місцях компактного проживання закордонних українців культурно-мистецьких заходів, зокрема фестивалів, свят мистецтв української культури, пісні та поезії. Сприяння проведенню гастролей мистецьких колективів, колективів художньої самодіяльності та окремих виконавців з Київської області в державах компактного проживання українців

Київська облдержадміністрація

місцеві бюджети

290

80

90

120

- " -

6

2

2

2

25) сприяння залученню аматорських колективів закордонних українців до участі у міжнародних культурно-мистецьких заходах, що проводитимуться в Україні

Мінкультури

державний бюджет

1150

300

400

450

Разом

 

40251,4

12841

13617,3

13793,1

у тому числі

державний бюджет

35278,9

11411

11900,3

11967,6

місцеві бюджети

4762,5

1380

1647

1735,5

інші джерела

210

50

70

90

5. Поглиблення співпраці із закордонними українцями у сфері національно-патріотичного виховання

кількість заходів

96

29

34

33

1) надання фінансової підтримки громадам закордонних українців на умовах співфінансування для організації дитячих таборів для закордонних українців з метою їх ознайомлення з національними традиціями, українською мовою, літературою, історією України

МЗС

державний бюджет

5737,8

1645,20

2046,6

2046

кількість дітей і молоді

55

15

20

20

2) залучення дітей і молоді з числа закордонних українців, які проживають за кордоном, з метою їх ознайомлення з національними традиціями, літературою, історією України у літніх таборах на території України

Закарпатська облдержадміністрація

місцеві бюджети

410

95

147

168

кількість заходів

6

2

2

2

3) організація в Тернопільській області літніх шкіл, екскурсій, спортивних змагань дітей і молоді з числа закордонних українців

Тернопільська облдержадміністрація

- " -

325

90

110

125

Разом

 

6472,8

1830,2

2303,6

2339

у тому числі

державний бюджет

5737,8

1645,2

2046,6

2046

місцеві бюджети

735

185

257

293

Усього за Програмою

 

105986

33722,6

36034,4

36229

у тому числі

державний бюджет

97903,7

31474,6

33310,1

33119

місцеві бюджети

7872,3

2198

2654,3

3020

інші джерела

210

50

70

90

 

Додаток 3
до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2020 року

Найменування завдання

Найменування показника виконання завдання

Значення показників

усього

у тому числі за роками

2018

2019

2020

Реалізація державної політики у сфері інформації щодо посилення протидії антиукраїнській пропаганді та утвердження позитивного іміджу України

кількість заходів

345

124

113

108

Задоволення науково-освітніх потреб закордонних українців

- " -

3234

989

1112

1133

Сприяння збереженню та розвитку української мови

- " -

450

148

157

145

Задоволення культурних потреб закордонних українців та збереження культурної спадщини

- " -

1375

449

456

470

Поглиблення співпраці із закордонними українцями у сфері національно-патріотичного виховання

- " -

157

46

56

55
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали