МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19 травня 2017 року N 721

Про затвердження деталізованого плану заходів МОН з виконання Плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік

З метою ефективного виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 року N 275-р "Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік" (План N 275-р) наказую:

1. Затвердити деталізований план заходів Міністерства освіти і науки України з виконання плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік (далі - Деталізований план заходів), що додається.

2. Визначити державного секретаря Міністерства освіти і науки України Полянського П. Б. відповідальним за координацію виконання Деталізованого плану заходів та інформування щодо його реалізації.

3. Першому заступнику, заступникам Міністра освіти і науки України відповідно до розподілу функціональних обов'язків забезпечити координацію робіт з виконання Деталізованого плану заходів та постійний контроль за дотриманням строків виконання.

4. Керівникам структурних підрозділів МОН, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України, у межах повноважень:

1) забезпечити безумовне виконання Деталізованого плану заходів відповідно до зазначених строків;

2) щосереди надавати на електронну адресу i_chornomorets@mon.gov.ua оперативну інформацію про стан виконання Деталізованого плану заходів для інформування Офісу реформ Кабінету Міністрів України та підготовки зведеної інформації до апаратної наради МОН;

3) щоквартально до 1 числа наступного місяця надавати звіт про стан виконання Деталізованого плану заходів та досягнення цільових показників середньострокового плану за формою згідно з додатком;

4) у двотижневий строк після завершення календарного року надати річний звіт про виконання Деталізованого плану заходів;

5) у разі необхідності за 10 днів до закінчення стоків забезпечити подання для розгляду на засіданні відповідного урядового комітету пропозицій щодо перенесення строків виконання завдань у межах календарного року із зазначенням підстав такого перенесення.

5. Управлінню з питань інформаційної політики та комунікацій (Голубова Т. А.):

1) забезпечити оперативне внесення інформації про стан виконання Деталізованого плану заходів до електронної системи моніторингу виконання плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік;

2) щочетверга надавати оперативну інформацію про стан виконання Деталізованого плану заходів Офісу реформ Кабінету Міністрів України та щоп'ятниці здійснювати підготовку зведеної інформації до апаратної наради МОН;

3) щоквартально до 5 числа наступного місяця надавати Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію про стан виконання Деталізованого плану заходів та досягнення цільових показників середньострокового плану;

4) у місячний строк після завершення календарного року підготувати та надати Кабінетові Міністрів України річний звіт про стан виконання Міністерством освіти і науки плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік (План N 275-р);

5) забезпечити розміщення узагальненої інформації про стан виконання Міністерством освіти і науки України плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік (План N 275-р) на офіційному веб-сайті МОН.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Л. Гриневич

 

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки України
19.05.2017 N 721

Форма

 

                                ПОГОДЖЕНО   
Заступник Міністра ___________ __________
                                                      (підпис)         (прізвище) 
2017 р.

ЗВІТ (ІНФОРМАЦІЯ)
про результати діяльності

___________
(назва структурного підрозділу МОН)
за _______
(відповідний період)
I. __
(назва розділу середньострокового плану)
1. _________
(назва підрозділу плану)

Мета

(відповідно до Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року (План N 275-р)).

Результати роботи за відповідний період

(наводиться інформація про виконання кроків, які передбачено Планом пріоритетних дій Уряду на 2017 рік (План N 275-р), зокрема про конкретні дії / що було зроблено із зазначенням (у разі наявності) прийнятого нормативно-правового акта (Закон України від _____ N _____, постанова / розпорядження Кабінету Міністрів України від _____ N _______). Також зазначається інформація про результати виконання прийнятих актів (кількісні та якісні показники), їх вплив на досягнення поставленої мети).

Цільові показники

Показник

Статус

Стан реалізації

Наводиться цільовий показник, який визначено середньостроковим планом

виконано/виконується

наводиться інформація про фактичне досягнення показника

Заходи, що вживаються

(наводиться інформація про дії, спрямовані на забезпечення виконання кроків, строк виконання яких настав та які станом на звітний період не виконані, а також: про додаткові заходи, які передбачається здійснити.

У разі потреби зазначаються проблеми, розв'язання яких потребує прийняття рішення Кабінету Міністрів України).

Керівник структурного підрозділу


(підпис)

_______
(прізвище, ініціали)

 

Державний секретар

П. Полянський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства освіти і науки України
19 травня 2017 року N 721

Деталізований план заходів Міністерства освіти і науки України з виконання Плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, затвердженого розпорядженням Кабінетом Міністрів України від 03.04.2017 р. N 275-р (План N 275-р)

Кроки/заходи

Відповідальні за виконання

Строк реалізації

Індикатори виконання / очікувані результати

Дата початку

Дата закінчення

I. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

Розвиток інновацій та реформа у сфері інтелектуальної власності

94. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів Законів України "Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності", "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання інновацій)", "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо стимулювання інновацій)" та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інноваційної діяльності"

МОН
Стріха М. В., заступник Міністра освіти і науки;
Шовкалюк В. С., директор департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мінрегіон
НАН України (за згодою)
Мін'юст

II квартал

подано до Верховної Ради України законопроекти
створення сприятливих умов для науковців і представників бізнесу щодо підтримки та розвитку інноваційної діяльності на законодавчому рівні

1) доопрацювання проектів законів України "Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності", "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання інновацій)", "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо стимулювання інновацій)" та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інноваційної діяльності" з урахуванням зауважень заінтересованих органів, висловлених на засіданні Урядових комітетів

Шовкалюк В. С.,
Боровіч Т. В.
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін'юст

03 квітня

08 червня

доопрацьовані законопроекти, погоджені із заінтересованими органами виконавчої влади

2) подання на розгляд Кабінету Міністрів України доопрацьованих проектів законів України "Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності", "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання інновацій)", "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо стимулювання інновацій)" та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інноваційної діяльності"

Шовкалюк В. С.,
Боровіч Т. В.

09 червня

12 червня

внесені на розгляд Уряду доопрацьовані законопроекти

3) супроводження розгляду на засіданні Уряду та доопрацювання за результатами розгляду (у разі необхідності) проектів законів України "Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності", "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання інновацій)", "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо стимулювання інновацій)" та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інноваційної діяльності"

Шовкалюк В. С.,
Боровіч Т. В.
Секретаріат КМУ

13 червня

26 червня

схвалені на засіданні Уряду законопроекти

4) внесення на розгляд Верховної Ради України проектів законів України "Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності", "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання інновацій)", "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо стимулювання інновацій)" та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інноваційної діяльності"

Шовкалюк В. С.,
Боровіч Т. В.
Секретаріат КМУ

 

до 30 червня

номери та дати реєстрації законопроектів у Верховній Раді України

95. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо створення правових засад підтримки "стартапів" вищих навчальних закладів та наукових установ

МОН
Стріха М. В., заступник Міністра освіти і науки;
Шовкалюк В. С., директор департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій
Мінекономрозвитку
Мінфін
НАН України (за згодою)
Мін'юст

IV квартал

внесено на розгляд Верховної Ради України законопроект
підвищення рівня комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності та вітчизняних науково-технічних розробок зростання кількості малих інноваційних підприємств;
нарощування небюджетних джерел фінансування інноваційної діяльності

1) розроблення законопроекту щодо створення правових засад підтримки "стартапів" вищих навчальних закладів та наукових установ

Шовкалюк В. С.,
Боровіч Т. В.

03 квітня

30 травня

розроблено проект закону щодо створення правових засад підтримки "стартапів" вищих навчальних закладів та наукових установ

2) проведення громадського обговорення законопроекту щодо створення правових засад підтримки "стартапів" вищих навчальних закладів та наукових установ

Шовкалюк В. С.,
Боровіч Т. В.

01 червня

20 червня

доопрацьовано законопроект за результатами громадського обговорення

3) погодження із заінтересованими органами виконавчої влади законопроекту щодо створення правових засад підтримки "стартапів" вищих навчальних закладів та наукових установ

Шовкалюк В. С.,
Боровіч Т. В.
Мінекономрозвитку
Мінфін
НАН України (за згодою)

21 червня

20 липня

погоджено із заінтересованими органами виконавчої влади законопроект

4) подання для проведення правової експертизи законопроекту щодо створення правових засад підтримки "стартапів" вищих навчальних закладів та наукових установ

Шовкалюк В. С., Боровіч Т. В.
Мін'юст

20 серпня

20 вересня

отримано висновок Мін'юсту за результатами правової експертизи законопроекту

5) подання на розгляд Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо створення правових засад підтримки "стартапів" вищих навчальних закладів та наукових установ із заінтересованими міністерствами та відомствами

Шовкалюк В. С.,
Боровіч Т. В.
Секретаріат КМУ

21 вересня

16 жовтня

внесений на розгляд Уряду законопроект

6) супроводження розгляду на Урядовому комітеті та доопрацювання за результатами розгляду (у разі необхідності) законопроекту щодо створення правових засад підтримки "стартапів" вищих навчальних закладів та наукових установ

Шовкалюк В. С.,
Боровіч Т. В.
Секретаріат КМУ

16 жовтня

31 жовтня

схвалено законопроект на засіданні Урядового комітету

7) супроводження розгляду на засіданні Уряду та доопрацювання за результатами розгляду (у разі необхідності) проекту закону України щодо створення правових засад підтримки "стартапів" вищих навчальних закладів та наукових установ

Шовкалюк В. С.,
Боровіч Т. В.
Секретаріат КМУ

01 листопада

15 листопада

схвалено законопроект на засіданні Уряду

8) внесення проекту закону України на розгляд Верховної Ради України

Шовкалюк В. С.,
Боровіч Т. В.
Секретаріат КМУ

 

до 15 грудня

номер та дата реєстрації у Верховній Раді України

96. Розвиток міжнародного інноваційного співробітництва в рамках Міжнародної європейської інноваційної науково-технічної програми "EUREKA"

МОН
Стріха М. В., заступник Міністра освіти і науки;
Шовкалюк В. С., директор департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій
інші центральні органи виконавчої влади
НАН України (за згодою)

IV квартал

проведено міжнародні науково-практичні конференції "Участь у європейських наукових, науково-технічних та інноваційних програмах та інтеграція України до Європейського дослідницького простору" та "EUREKA в Україні"
залучення зовнішніх джерел фінансування інноваційних проектів;
впровадження інноваційних науково-технічних розробок у виробництво;
здійснення конкурентоспроможних на світовому ринку досліджень та розробок;
впровадження інноваційних технологічних процесів;
розширення міжнародного співробітництва в інноваційній сфері;
залучення промислових та наукових установ до виконання спільних розробок

1) організація Міжнародної науково-практичної конференції "EUREKA в Україні" з метою поширення інформації про можливості участі українських вищих навчальних закладів та наукових установ і підприємств у реалізації спільних інноваційних проектів в рамках програми

Шовкалюк В. С.,
Сєдов А. О.
інші ЦОВВ
НАН України (за згодою)

21 квітня

06 червня

популяризовано впровадження інноваційних науково-технічних розробок у виробництво, залучено промислові та наукові установи до виконання спільних розробок, розширено міжнародне співробітництво в інноваційній сфері

2) організація Міжнародної науково-практичної конференції "Участь у європейських наукових, науково-технічних та інноваційних програмах та інтеграція України до Європейського дослідницького простору" з метою поширення інформації про можливості участі українських вищих навчальних закладів та наукових установ і підприємств у реалізації спільних інноваційних проектів в рамках програми

Шовкалюк В. С.,
Сєдов А. О.
інші ЦОВВ
НАН України (за згодою)

21 квітня

02 жовтня

популяризовано впровадження інноваційних науково-технічних розробок у виробництво, залучено промислові та наукові установи до виконання спільних розробок, розширено міжнародне співробітництво в інноваційній сфері

3) супроводження спільних інноваційних проектів, що реалізуються в рамках Міжнародної європейської інноваційної науково-технічної програми "EUREKA" за участю українських вищих навчальних закладів та наукових установ і підприємств

Шовкалюк В. С.,
Сєдов А. О.
інші ЦОВВ
НАН України (за згодою)

03 квітня

27 грудня

виконання інноваційних проектів, схвалених Групою Високого Рівня Міжнародної європейської інноваційної науково-технічної програми "EUREKA"

II. ЕФЕКТИВНЕ ВРЯДУВАННЯ

Реформування системи державного управління

30. Приведення положень про міністерства та їх структури у відповідність із результатами функціонального обстеження
(здійснення заходів, визначених секретаріатом КМУ)

МОН
Полянський П. Б., державний секретар Міністерства освіти і науки;
Ярмистий М. М., директор департаменту правового забезпечення;
Єрко І. А., начальник управління адміністративно-господарського та організаційного забезпечення Секретаріат КМУ

IV квартал

затверджено положення про міністерства та їх структуру
визначення повноважень міністерств з урахуванням їх завдань, оптимізація структури їх апарату

Децентралізація

Розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади (секторальна децентралізація)

77. Сприяння підвищенню якості надання освіти в об'єднаних територіальних громадах шляхом оптимізації мережі малокомплектних шкіл та забезпечення формування опорних шкіл

МОН
Хобзей П. К., заступник Міністра освіти і науки;
Кононенко Ю. Г., директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
Мінрегіон
облдержадміністрації всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

протягом року

створено 100 опорних шкіл (у тому числі 20 - в об'єднаних територіальних громадах)
підвищення якості надання освіти в об'єднаних територіальних громадах

1) створення мапи мережі опорних закладів на початок 2017/2018 навчального року

Кононенко Ю. Г.,
Запорожець Т. М.,

01 серпня

10 вересня

розроблено мапу мережі опорних навчальних закладів

2) розроблення аналітичної записки щодо розвитку опорних шкіл в Україні

Лондар С. Л.

10 квітня

15 серпня

отримано статистичну та аналітичну інформацію про функціонування опорних шкіл;
підготовлено звіт з аналітичною інформацією, рекомендаціями та висновками за результатами дослідження для прийняття управлінських рішень щодо підвищення якості надання освітніх послуг опорними школами

3) узагальнення інформації про перспективне планування місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування створення опорних навчальних закладів

Кононенко Ю. Г.,
Запорожець Т. М.

01 грудня

27 грудня

підготовлено узагальнену інформацію про перспективне планування створення опорних навчальних закладів

III. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти ("Нова українська школа")

43. Розроблення проекту нового Державного стандарту початкової освіти на компетентнісній основі

МОН
Хобзей П. К., заступник Міністра освіти і науки;
Кононенко Ю. Г., директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти;
Ткаченко В. В., в. о. директора Інституту модернізації змісту освіти
НАПН України (за згодою)

II квартал

прийнято відповідну постанову Кабінету Міністрів України
підвищення якості освіти, сприйняття суспільством дитиноцентризму, децентралізація управління, підвищення освітнього рівня молоді, полікультурна толерантність та інтеграція передових освітніх систем

1) підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державного стандарту початкової освіти"

Кононенко Ю. Г.,
Бєскова Н. В.,
Лотоцька А. В.

 

до 15 травня

розроблено проект постанови

2) погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та у разі необхідності доопрацювання за результатами наданих зауважень і пропозицій проекту постанови "Про затвердження Державного стандарту початкової освіти"

Кононенко Ю. Г.,
Бєскова Н. В.,
Лотоцька А. В.
заінтересовані ЦОВВ

01 червня

12 червня

погоджено із заінтересованими органами виконавчої влади проект постанови

3) подання для проведення правової експертизи проекту постанови "Про затвердження Державного стандарту початкової освіти"

Кононенко Ю. Г.,
Бєскова Н. В.,
Лотоцька А. В.
Мін'юст

15 червня

21 червня

отримано висновок Мін'юсту про проведення правової експертизи проекту постанови

4) подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови "Про затвердження Державного стандарту початкової освіти"

Кононенко Ю. Г.,
Бєскова Н. В.,
Лотоцька А. В.
Секретаріат КМУ

23 червня

27 червня

внесено на розгляд Уряду проект постанови

5) супроводження розгляду на Урядовому комітеті та доопрацювання за результатами розгляду (у разі необхідності) проекту постанови "Про затвердження Державного стандарту початкової освіти"

Кононенко Ю. Г.,
Бєскова Н. В.,
Лотоцька А. В.
Секретаріат КМУ

 

до 30 червня

схвалено на засіданні Урядового комітету проект постанови

6) супроводження розгляду на засіданні Уряду та доопрацювання за результатами розгляду (у разі необхідності) проекту постанови "Про затвердження Державного стандарту початкової освіти"

Кононенко Ю. Г.,
Бєскова Н. В.,
Лотоцька А. В.
Секретаріат КМУ

 

до 30 червня

прийнято постанову Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державного стандарту початкової освіти" (номер та дата прийняття акта)

44. Розроблення нових навчальних програм для початкової школи та навчальних матеріалів з апробації нового Державного стандарту початкової освіти

МОН
Хобзей П. К., заступник Міністра освіти і науки;
Кононенко Ю. Г., директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти;
Ткаченко В. В., в. о. директора Інституту модернізації змісту освіти
НАПН України (за згодою)

III квартал

20 навчальних програм для початкової школи затверджено наказом МОН
підвищення якості навчальних програм з метою забезпечення кожній дитині незалежно від її здібностей можливостей на успіх у житті, максимальне розкриття власного потенціалу

1) розроблення проектів нових навчальних програм для початкової школи та навчальних матеріалів з апробації нового Державного стандарту початкової освіти

Кононенко Ю. Г.,
Бєскова Н. В.,
Ткаченко В. В.

 

до 30 червня

розроблено проекти 20 навчальних програм для початкової школи

2) громадське обговорення та доопрацювання за його результатами проектів нових навчальних програм для початкової школи та навчальних матеріалів з апробації нового Державного стандарту початкової освіти

Кононенко Ю. Г.,
Бєскова Н. В.,
Ткаченко В. В.

01 липня

31 липня

доопрацьовано проекти 20 навчальних програм для початкової школи

3) схвалення комісією з методики початкової освіти науково-методичної ради з питань освіти навчальних матеріалів з апробації нового Державного стандарту початкової загальної освіти

Кононенко Ю. Г.,
Бєскова Н. В.

01 серпня

28 серпня

схвалено комісією з методики початкової освіти науково-методичної ради з питань освіти навчальні матеріали з апробації нового Державного стандарту початкової загальної освіти

4) видання наказу МОН про затвердження навчальних програм для початкової школи та навчальних матеріалів з апробації нового Державного стандарту початкової освіти

Кононенко Ю. Г.,
Бєскова Н. В.

01 серпня

28 серпня

видано наказ МОН про затвердження 20 навчальних програм для початкової школи (номер та дата видання наказу)

45. Проведення пілотного етапу моніторингу якості початкової освіти

МОН
Хобзей П. К., заступник Міністра освіти і науки;
Карандій В. А., директор Українського центру оцінювання якості освіти;
Кононенко Ю. Г., директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
МОН;
Лондар С. Л., директор Інституту освітньої аналітики

протягом року

затверджено наказом МОН програму моніторингового дослідження якості початкової освіти;
розроблено специфікацію завдань моніторингового дослідження
апробація інструментарію моніторингу початкової освіти

1) підготовчий етап: розроблення робочою групою інструментарію для проведення моніторингового дослідження

Карандій В. А.

 

до 28 квітня

розроблено завдання для дослідження читацької та математичної компетентностей учнів 4-х класів;
підготовлено опитувальники для учнів та вчителів для дослідження соціально-економічних факторів, що впливають на навчання

2) технологічна та методологічна підготовка до проведення дослідження

Карандій В. А.,
Лондар С. Л.

01 березня

24 квітня

видано наказ МОН "Про проведення в 2017 році пілотного етапу загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти";
розроблено інструкції для адміністрування дослідження у загальноосвітніх навчальних закладах; сформовано вибірку загальноосвітніх навчальних закладів для апробації інструментарію моніторингу якості початкової освіти

3) проведення пілотного етапу (апробація) моніторингу якості початкової освіти

Карандій В. А.

03 травня

19 травня

проведено в 44 навчальних закладах тестування з читання та математики, а також опитування учнів та вчителів щодо соціально-економічних умов навчання та викладання;
апробовано 6 тестових зошитів з читання та 4 - з математики;
матеріали тестування передано до регіональних центрів оцінювання якості освіти

4) підготовка інструктивних матеріалів для перевірки та кодування завдань з відкритою та закритою формою відповіді

Карандій В. А.

03 травня

03 липня

розроблено форми для перевірки та кодування відповідей учасників апробації з читання та математики;
розроблено машинозчитувальні форми для фіксації відповідей учасників апробації

5) перевірка та кодування апробаційних матеріалів

Карандій В. А.

05 липня

30 вересня

сформовано базу даних апробованих завдань з читання та математики

6) проведення пілотного етапу (друга апробація) моніторингу якості початкової освіти

Карандій В. А.,
Лондар С. Л.

02 жовтня

24 листопада

проведено в навчальних закладах тестування з читання та математики, а також опитування учнів та вчителів щодо соціально-економічних умов навчання та викладання;
апробовано тестові зошити з читання та математики, а також опитувальники для учнів та вчителів;
сформовано вибірку загальноосвітніх навчальних закладів для участі в пілотному етапі моніторингу якості початкової освіти

7) перевірка та кодування апробаційних матеріалів. Підготовка звіту за результатами дослідження

Карандій В. А.

27 листопада

27 грудня

сформовано базу даних апробованих завдань з читання та математики;
підготовлено звіт за результатами дослідження

46. Підготовка до участі у міжнародному порівняльному дослідженні якості освіти PISA-2018

МОН
Хобзей П. К., заступник Міністра освіти і науки;
Карандій В. А., директор Українського центру оцінювання якості освіти;
Кононенко Ю. Г., директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти;
Лондар С. Л., директор Інституту освітньої аналітики

протягом року

затверджено наказом МОН план заходів щодо підготовки до проведення міжнародного порівняльного дослідження якості освіти PISA-2018;
проведено пілотний етап міжнародного порівняльного дослідження якості освіти PISA-2018
адаптація інструменту для проведення основного етапу міжнародного порівняльного дослідження якості освіти PISA-2018
апробація завдань та опитувальників, підготовка вибірки учасників дослідження, підготовка екзаменаторів з перевірки та кодування тестових завдань

1) підготовка до проведення пілотного етапу міжнародного порівняльного дослідження якості освіти PISA-2018

Карандій В. А.,
Вакуленко Т. С.,
Лондар С. Л.

 

до 31 травня

видано накази МОН "Про підготовку в 2017 році до проведення міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 в Україні" та "Про проведення в 2017 році пілотного етапу міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 в Україні";
забезпечено методичну та інформаційну підтримку для інструкторів;
надруковано тестові зошити, анкети дослідження, матеріали для інструкторів та шкіл;
визначено навчальні заклади, що братимуть участь в пілотному етапі PISA

2) проведення пілотного етапу міжнародного порівняльного дослідження якості освіти PISA-2018

Карандій В. А.,
Вакуленко Т. С.

15 травня

31 травня

проведено тестування та анкетування учасників (за їх згодою) та адміністрацій 41 навчального закладу України

3) перевірка та кодування тестових зошитів з відкритою формою відповіді та анкет PISA-2018 у межах пілотного етапу дослідження

Карандій В. А.,
Вакуленко Т. С.

01 червня

31 серпня

підготовлено екзаменаторів з перевірки та кодування тестових завдань з відкритою формою відповіді та PISA-2018 у межах пілотного етапу дослідження. Перевірка та кодування завдань з відкритою формою відповіді та анкет PISA-2018

4) опрацювання отриманих в ході пілотного етапу дослідження даних

Карандій В. А.,
Вакуленко Т. С.

15 червня

27 грудня

підготовлено та передано базу даних результатів пілотного етапу PISA-2018 міжнародним партнерам дослідження

47. Удосконалення навчальних планів та програм основної і старшої школи

МОН
Хобзей П. К., заступник Міністра освіти і науки;
Кононенко Ю. Г., директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти;
Ткаченко В. В., директор Інституту модернізації змісту освіти
НАПН України (за згодою)

II квартал

затверджено наказами МОН:
типові навчальні плани для старшої школи;
16 навчальних програм для основної школи;
42 навчальні програми для старшої школи
підвищення якості освіти, переорієнтація її на кінцевий результат навчання

1) розроблення робочими групами навчальних програм основної і старшої школи

Кононенко Ю. Г.,
Бєскова Н. В.,
Ткаченко В. В.

 

до 15 травня

видано накази МОН про затвердження складу робочих груп із розроблення навчальних програм основної і старшої школи;
розроблено проекти навчальних програм

2) проведення круглих столів з обговорення проектів навчальних програм основної і старшої школи

Кононенко Ю. Г.,
Бєскова Н. В.,
Ткаченко В. В.

17 травня

19 травня

доопрацьовано проекти навчальних програм за результатами обговорення

3) розгляд проектів програм для основної школи на Колегії МОН

Кононенко Ю. Г.,
Бєскова Н. В.

 

до 26 травня

прийнято рішення колегії про схвалення навчальних програм

4) видання наказу МОН "Про затвердження програм для основної школи"

Кононенко Ю. Г.,
Бєскова Н. В.

27 травня

30 травня

затверджено навчальні програми для основної школи (номер та дата видання наказу МОН)

5) громадське обговорення проектів типових навчальних планів і програм для старшої школи

Кононенко Ю. Г.,
Бєскова Н. В.,
Ткаченко В. В.

18 травня

19 червня

доопрацьовано проекти типових навчальних планів і навчальних програм за результатами обговорення

6) розгляд проектів типових планів і програм для старшої школи на Колегії МОН

Кононенко Ю. Г.,
Бєскова Н. В.

 

до 29 червня

прийнято рішення колегії про схвалення типових навчальних планів і навчальних програм

7) видання наказу МОН "Про затвердження типових навчальних планів і програм для старшої школи"

Кононенко Ю. Г.,
Бєскова Н. В.

29 червня

04 липня

затверджено типові навчальні плани і навчальні програми для старшої школи (номер та дата видання наказу МОН)

48. Оновлення системи підвищення кваліфікації вчителів

МОН
Хобзей П. К., заступник Міністра освіти і науки;
Кононенко Ю. Г., директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти;
Шаров О. І., директор департаменту вищої освіти; Ткаченко В. В., в. о. директора Інституту модернізації змісту освіти
інститути післядипломної педагогічної освіти ВНЗ, які здійснюють підготовку за спеціальністю 013 "Початкова освіта"

протягом року

затверджено наказом МОН стандарти вищої освіти за спеціальністю 013 "Початкова освіта" для освітніх рівнів бакалавра і магістра
підвищено кваліфікацію 10 тис. вчителів початкових класів
забезпечення переорієнтації методичних служб на партнерські відносини з педагогами з надання науково-методичної допомоги

1) розробка проектів стандартів вищої освіти за спеціальністю 013 "Початкова освіта" для освітніх рівнів бакалавра і магістра

Шаров О. І.,
Балуба І. А.

03 квітня

15 вересня

розроблено проекти стандартів вищої освіти

2) проведення громадського обговорення проектів стандартів вищої освіти за спеціальністю 013 "Початкова освіта" для освітніх рівнів бакалавра і магістра

Шаров О. І.,
Балуба І. А.

03 травня

27 листопада

доопрацьовано проекти стандартів вищої освіти

3) погодження проектів стандартів вищої освіти за спеціальністю 013 "Початкова освіта" для освітніх рівнів бакалавра і магістра із СПО роботодавців на національному рівні

Шаров О. І.,
Балуба І. А.
СПО роботодавців на національному рівні

30 травня

01 грудня

погоджено проекти стандартів вищої освіти

4) погодження проектів стандартів вищої освіти за спеціальністю 013 "Початкова освіта" для освітніх рівнів бакалавра і магістра з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти

Шаров О. І.,
Балуба О. І.
НАЗЯВО

30 травня

18 грудня

погоджено з НАЗЯВО проекти стандартів вищої освіти

5) видання наказів МОН про затвердження стандартів вищої освіти за спеціальністю 013 "Початкова освіта" для освітніх рівнів бакалавра і магістра

Шаров О. І.,
Балуба О. І.

01 липня

28 грудня

видано відповідні накази МОН (номери та дати наказів)

6) організація підвищення кваліфікації вчителів початкових класів

Кононенко Ю. Г.,
Бєскова Н. В.,
Ткаченко В. В.
інститути післядипломної педагогічної освіти вищі навчальні заклади

 

до 27 грудня

підвищено кваліфікацію 10 тис. вчителів початкових класів

49. Розроблення та затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти

Хобзей П. К., заступник Міністра освіти і науки;
Шаров О. І., директор департаменту вищої освіти

II квартал

затверджено наказом МОН Концепцію розвитку педагогічної освіти
формування сучасної системи педагогічної освіти, яка забезпечує підготовку та підвищення рівня кваліфікації вчителів для впровадження реформи нової української школи

1) розроблення проекту Концепції розвитку педагогічної освіти

Шаров О. І.,
Балуба І. А.

 

до 31 травня

розроблено проект концепції

2) проведення громадського обговорення проекту Концепції розвитку педагогічної освіти

Шаров О. І.,
Балуба І. А.

01 червня

16 червня

доопрацьовано проект концепції

3) затвердження наказом МОН Концепції розвитку педагогічної освіти

Шаров О. І.,
Балуба І. А.

19 червня

30 червня

затверджено Концепцію розвитку педагогічної освіти (номер та дата видання наказу МОН)

50. Затвердження стандартів вищої освіти за педагогічними спеціальностями (спеціалізаціями) та відповідними освітніми рівнями

МОН
Ковтунець В. В., перший заступник Міністра освіти і науки;
Шаров О. І., директор департаменту вищої освіти
ВНЗ, які здійснюють підготовку за спеціальностями галузі знань 01 "Освіта/Педагогіка"

II - IV квартали

затверджено наказами МОН 20 стандартів вищої освіти за спеціальностями галузі знань 01 "Освіта/Педагогіка"
оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів

1) розробка проектів стандартів вищої освіти за педагогічними спеціальностями

Шаров О. І.,
Балуба І. А.

03 квітня

15 вересня

розроблено проекти стандартів вищої освіти

2) проведення громадського обговорення проектів стандартів вищої освіти за педагогічними спеціальностями

Шаров О. І.,
Балуба І. А.

03 травня

27 листопада

доопрацьовано проекти стандартів вищої освіти

3) погодження проектів стандартів вищої освіти за педагогічними спеціальностями із СПО роботодавців на національному рівні

Шаров О. І.,
Балуба І. А.
СПО роботодавців на національному рівні

30 травня

01 грудня

погоджено проекти стандартів вищої освіти із СПО роботодавців на національному рівні

4) погодження проектів стандартів вищої освіти за педагогічними спеціальностями з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти

Шаров О. І.,
Балуба І. А.
НАЗЯВО

30 травня

18 грудня

погоджено проекти стандартів вищої освіти з НАЗЯВО

5) видання наказів МОН про затвердження стандартів вищої освіти за педагогічними спеціальностями

Шаров О. І.,
Балуба І. А.

01 липня

28 грудня

затверджено наказами МОН 20 стандартів вищої освіти (номери та дати наказів)

51. Розроблення галузевої рамки кваліфікацій педагогічних працівників

МОН
Ковтунець В. В., перший заступник Міністра освіти і науки;
Хобзей П. К., заступник Міністра освіти і науки;
Шаров О. І., директор департаменту вищої освіти;
Кононенко Ю. Г., директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти

протягом року

затверджено наказом МОН галузеву рамку кваліфікацій педагогічних працівників
інструмент для вимірювання рівня фахової підготовки вчителя та планування його професійного розвитку

1) розроблення проекту галузевої рамки кваліфікацій педагогічних працівників

Шаров О. І.,
Кононенко Ю. Г.,
Балуба І. А.

15 вересня

15 жовтня

розроблено проект галузевої рамки кваліфікацій

2) проведення громадського обговорення проекту галузевої рамки кваліфікацій педагогічних працівників

Шаров О. І.,
Кононенко Ю. Г.,
Балуба І. А.

18 жовтня

03 листопада

доопрацьовано проект галузевої рамки кваліфікацій

3) підготовка проекту наказу МОН про затвердження галузевої рамки кваліфікацій педагогічних працівників

Шаров О. І.,
Кононенко Ю. Г.,
Балуба І. А.

06 листопада

09 листопада

підготовлено проект наказу

4) погодження проекту наказу про затвердження галузевої рамки кваліфікацій педагогічних працівників з СПО роботодавців на національному рівні і СПО профспілок на національному рівні

Шаров О. І.,
Балуба І. А.
СПО роботодавців на національному рівні і СПО профспілок на національному рівні

10 листопада

31 листопада

погоджено проект наказу з СПО роботодавців на національному рівні і СПО профспілок на національному рівні

4) видання наказу про затвердження галузевої рамки кваліфікацій педагогічних працівників

Шаров О. І.,
Балуба І. А.

01 грудня

10 грудня

видано наказ МОН (номер та дата видання наказу)

52. Запровадження та апробація рамки професійного розвитку вчителів іноземних мов

МОН
Хобзей П. К., заступник Міністра освіти і науки;
Кононенко Ю. Г., директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
вищі навчальні заклади

протягом року

затверджено наказом МОН рамку професійного розвитку вчителів іноземних мов
визначення основних напрямів безперервного професійного розвитку вчителів з метою підготовки педагогічних працівників до виконання професійних обов'язків відповідно до нових вимог і завдань

1) розроблення проекту наказу МОН "Про затвердження та апробацію рамки професійного розвитку вчителів іноземних мов"

Кононенко Ю. Г.,
Коваленко О. Я.

15 червня

10 серпня

затверджено наказом МОН рамку професійного розвитку вчителів іноземних мов, план та суб'єкти апробації

2) апробація рамки професійного розвитку вчителів іноземних мов

Кононенко Ю. Г.,
Коваленко О. Я.

01 вересня

27 грудня

узагальнено результати першого етапу запровадження рамки професійного розвитку вчителів іноземних мов

53. Визначення підходів до створення системи добровільної сертифікації вчителів

МОН
Хобзей П. К., заступник Міністра освіти і науки;
Кононенко Ю. Г., директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти

протягом року

розроблено методологію системи сертифікації вчителів
створення методології системи сертифікації вчителів

1) створення робочої групи з питань розроблення форм та методів добровільної сертифікації вчителів

Кононенко Ю. Г.,
Малишева О. П.

01 вересня

29 вересня

видано наказ МОН про створення робочої групи

2) затвердження деталізованого плану роботи робочої групи на 2017 рік та перспективного плану роботи на 2018 - 2019 роки

Кононенко Ю. Г.,
Малишева О. П.

02 жовтня

31 жовтня

затверджено План роботи робочої групи

3) узагальнення матеріалів Всеукраїнського моніторингового дослідження за методикою TALIS "Вчитель 2017"

Кононенко Ю. Г.,
Малишева О. П.

01 листопада

30 листопада

підготовлено висновки за результатами моніторингового дослідження

4) розроблення концептуальних засад сертифікації вчителів

Кононенко Ю. Г.,
Малишева О. П.

01 листопада

29 грудня

підготовлено концептуальні засади сертифікації вчителів (за умови прийняття Закону України "Про освіту")

54. Впровадження комунікаційної стратегії реалізації концепції "Нова українська школа"

МОН
Хобзей П. К., заступник Міністра освіти і науки;
Голубова Т. А., начальник управління з питань інформаційної політики та комунікацій;
Кононенко Ю. Г., директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти;
Макаренко О. О., радник Міністра освіти і науки

протягом року

здійснено заходи та підготовлено інформаційні матеріали щодо супроводження імплементації реформи
збільшення на 20 відсотків кількості громадян, налаштованих позитивно до дванадцятирічної школи

1) презентація концепції "Нова українська школа" для впливових стейкхолдерів: КМУ; Президент / Рада реформ; ВРУ; регіональна влада; вчительська спільнота; батьківські ГО; міжнародні експерти

Хобзей П. К.,
Голубова Т. А.,
Макаренко О. О.

 

до 01 вересня

презентовано концепцію "Нова українська школа" для: КМУ; Президент / Рада реформ; ВРУ; регіональна влада; вчительська спільнота; батьківські ГО; міжнародні експерти

2) проведення дослідження щодо пріоритизації аудиторій та тем для комунікації, затвердження плану комунікаційних заходів, переліку каналів комунікацій та меседж-боксів для кожної аудиторії

Голубова Т. А.,
Макаренко О. О.

15 травня

30 червня

отримано результати сприйняття реформи суспільством, виявлено найбільш вразливі питання, оптимальні канали комунікацій та key messages для ключових аудиторій

3) розробка бренд-буку для проекту "Нова українська школа" та створення інформаційно-презентаційних промоматеріалів

Голубова Т. А.,
Макаренко О. О.

15 травня

30 червня

затверджено візуалізації промоматеріалів для комунікаційної кампанії

4) запуск інтерактивної платформи для дискурсу по реформі (інтернет-портал "Нова Українська Школа")

Макаренко О. О.

01 червня

31 липня

створено інтернет-портал "Нова Українська Школа"

5) комунікаційна кампанія "Агенти змін" (для вчителів)

Макаренко О. О.

 

до 27 грудня

сформовано пул прогресивних провідників реформи за всіма цільовими групами

6) створення робочої групи з побудови міжміністерських крос-комунікацій реформи

Хобзей П. К.,
Голубова Т. А.

03 липня

31 липня

розроблено план міжміністерських крос-комунікацій з проведення реформи

7) випуск низки сюжетів на ТБ, коментарів, інтерв'ю та статей, авторських колонок тощо в друкованих та інтернет-виданнях

Голубова Т. А.

01 червня

27 грудня

підвищення рівня інформаційної обізнаності суспільства про шкільну реформу

8) організація серії турів Міністра до регіонів України для презентації реформи в рамках децентралізації

Голубова Т. А.,
Макаренко О. О.

01 серпня

31 листопада

підвищення інформаційної обізнаності про реформу на рівні регіональних органів влади

9) створення та поширення на ТБ, у соцмережах та інтернет-ресурсах соціальних медіа-роликів (за наявності фінансування)

Голубова Т. А.,
Макаренко О. О.

01 вересня

27 грудня

підвищення рівня інформаційної обізнаності суспільства про шкільну реформу

10) соціологічне вимірювання суспільної думки та рівня довіри до реформи

Голубова Т. А.,
Кононенко Ю. Г.,
Макаренко О. О.

01 жовтня

27 грудня

заміри досягнення показників (рівень обізнаності, сприйняття, довіри тощо реформи)

55. Упорядкування системи документообігу в системі управління середньою освітою (дебюрократизація)

МОН
Хобзей П. К., заступник Міністра освіти і науки;
Кононенко Ю. Г., директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
органи місцевого самоврядування (за згодою)

протягом року

затверджено наказами МОН:
інструкцію з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах;
порядок обліку дітей і школярів
упорядкування системи документообігу у сфері загальної середньої освіти

1) розроблення проекту Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності

Кононенко Ю. Г.,
Кільдерова І. Ю.

 

до 31 травня

розроблено проект Типової інструкції

2) погодження проекту Типової інструкції із Державною архівною службою України

Кононенко Ю. Г.,
Кільдерова І. Ю.

01 червня

07 липня

погоджено проект Типової інструкції

3) видання наказу "Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності"

Кононенко Ю. Г.,
Кільдерова І. Ю.

10 липня

28 липня

видано наказ МОН

4) реєстрація наказу "Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності" в Мін'юсті

Кононенко Ю. Г.,
Кільдерова І. Ю.

28 липня

15 серпня

зареєстровано наказ в Мін'юсті (дати і номери видання наказу та реєстрації)

5) підготовка проекту постанови "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. N 646"

Кононенко Ю. Г.,
Божинський В. С.

 

до 28 квітня

підготовлено нову редакцію Порядку обліку дітей шкільного віку та учнів і проект постанови

6) погодження проекту постанови "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. N 646" із заінтересованими центральними органами виконавчої влади

Кононенко Ю. Г.,
Божинський В. С.

15 травня

27 червня

погоджено із заінтересованими центральними органами виконавчої влади проект постанови

7) подання для проведення правової експертизи проекту постанови "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. N 646"

Кононенко Ю. Г.,
Божинський В. С.
Мін'юст

27 червня

17 липня

висновок Мін'юсту про проведення правової експертизи проекту постанови

8) подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. N 646"

Кононенко Ю. Г.,
Божинський В. С.
Секретаріат КМУ

18 липня

24 липня

внесено на розгляд Уряду проект постанови

9) супроводження розгляду на Урядовому комітеті та доопрацювання за результатами розгляду проекту постанови "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. N 646"

Кононенко Ю. Г.,
Божинський В. С.
Секретаріат КМУ

24 липня

9 серпня

схвалено на засіданні Урядового комітету проект постанови

10) супроводження розгляду на засіданні Уряду та доопрацювання за результатами розгляду (у разі необхідності) проекту постанови "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. N 646"

Кононенко Ю. Г.,
Божинський В. С.
Секретаріат КМУ

10 серпня

23 серпня

прийнято на засіданні Уряду постанову Кабінету Міністрів України (номер та дата прийняття акта)

56. Забезпечення кабінетів природничо-математичного циклу загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання та обладнанням

МОН
Хобзей П. К., заступник Міністра освіти і науки;
Кононенко Ю. Г., директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
органи місцевого самоврядування (за згодою)

протягом року

придбано 500 кабінетів природничо-математичного циклу для загальноосвітніх навчальних закладів
забезпечення високого рівня викладання природничо-математичних дисциплін, підвищення рівня навчальних досягнень і заінтересованості учнів у вивченні навчального предмета

1) узагальнення інформації органів управління освітою обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо забезпечення кабінетів природничо-математичного циклу загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання та обладнанням

Кононенко Ю. Г.

05 грудня

22 грудня

підготовлено зведену інформацію про забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів кабінетами природничо-математичного циклу у 2017 році

57. Розроблення нової формули розподілу освітньої субвенції

МОН
Хобзей П. К., заступник Міністра освіти і науки;
Даниленко С. В., директор департаменту фінансування та економіки;
Лондар С. Л., директор Інституту освітньої аналітики
інші центральні органи виконавчої влади

III квартал

прийнято постанову Кабінету Міністрів України
ефективне використання бюджетних коштів

1) обґрунтування показників до формули розподілу освітньої субвенції

Лондар С. Л.

 

до 31 травня

підготовлено пропозиції щодо обґрунтування показників до формули розподілу освітньої субвенції з метою забезпечення економії бюджетних коштів

2) підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 2018 рік"

Даниленко С. В.,
Щеглова О. М.,
Лондар С. Л.

01 квітня

31 серпня

розроблено проект постанови

3) погодження із заінтересованими органами виконавчої влади та у разі необхідності доопрацювання за результатами наданих зауважень і пропозицій проекту постанови "Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 2018 рік"

Даниленко С. В.,
Щеглова О. М.
Мінфін
Мінекономрозвитку

01 вересня

10 вересня

погоджено проект постанови із заінтересованими органами виконавчої влади

4) подання для проведення правової експертизи проекту постанови "Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 2018 рік"

Даниленко С. В.,
Щеглова О. М.
Мін'юст

11 вересня

20 вересня

отримано висновок Мін'юсту про проведення правової експертизи проекту постанови

5) подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови "Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 2018 рік"

Даниленко С. В.,
Щеглова О. М.
Секретаріат КМУ

21 вересня

22 вересня

внесено на розгляд Уряду проект постанови

6) супроводження розгляду на Урядовому комітеті та доопрацювання за результатами розгляду (у разі необхідності) проекту постанови "Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 2018 рік"

Даниленко С. В.,
Щеглова О. М.
Секретаріат КМУ

 

до 30 вересня

схвалено на засіданні Урядового комітету проект постанови

7) супроводження розгляду на засіданні Уряду та доопрацювання за результатами розгляду (у разі необхідності) проекту постанови "Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 2018 рік"

Даниленко С. В.,
Щеглова О. М.
Секретаріат КМУ

 

до 30 вересня

прийнято на засіданні Уряду постанову Кабінету Міністрів України (номер та дата прийняття акта)

58. Розроблення нової редакції програми розвитку дітей дошкільного (старшого дошкільного) віку "Впевнений старт"

МОН
Хобзей П. К., заступник Міністра освіти і науки;
Кононенко Ю. Г., директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
НАПН України (за згодою)

III квартал

схвалено на засіданні комісії науково-методичної ради з питань дошкільної освіти програму розвитку дітей дошкільного (старшого дошкільного) віку "Впевнений старт"
підвищення якості програм розвитку дітей дошкільного віку з метою забезпечення реалізації потенціалу кожної дитини

1) розроблення проекту нової редакції програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"

Кононенко Ю. Г.,
Панасюк Т. В.

01 липня

01 серпня

розроблено проект програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" та подано на розгляд комісії Науково-методичної ради з питань дошкільної освіти

2) розгляд проекту програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" на засіданні комісії науково-методичної ради з питань дошкільної освіти

Кононенко Ю. Г.,
Панасюк Т. В.

01 серпня

30 вересня

надано відповідний гриф Міністерства

59. Розширення мережі дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів

МОН
Хобзей П. К., заступник Міністра освіти і науки;
Кононенко Ю. Г., директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
органи місцевого самоврядування (за згодою)

IV квартал

додатково створено 10 тис. місць у дошкільних навчальних закладах
забезпечення якісної підготовки дітей дошкільного віку до навчання у школі

1) створення додаткових місць у дошкільних навчальних закладах

Кононенко Ю. Г.,
Панасюк Т. В.

 

до 15 грудня

забезпечено додатково 10 тис. дітей дошкільного віку місцями у дошкільних навчальних закладах

2) узагальнення інформації з регіонів про створення додаткових місць у дошкільних навчальних закладах

Кононенко Ю. Г.,
Панасюк Т. В.

15 грудня

27 грудня

подано інформацію Кабінетові Міністрів України про кількість створених місць у дошкільних навчальних закладах у розрізі регіонів

60. Створення умов для побудови індивідуальних освітніх траєкторій учнями залежно від їх здібностей, нахилів і потреб

МОН
Хобзей П. К., заступник Міністра освіти і науки;
Кононенко Ю. Г., директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти

II квартал

затверджено наказами МОН:
нову редакцію положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах;
зміни до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (Положення N 8)забезпечення європейського принципу свободи вибору в освіті

1) розроблення проекту Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах

Кононенко Ю. Г.,
Малишева О. П.

 

до 10 квітня

розроблено проект Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах

2) видання наказу МОН "Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах"

Кононенко Ю. Г.,
Малишева О. П.

11 квітня

20 квітня

видано наказ МОН

3) реєстрація наказу МОН "Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах" у Мін'юсті

Кононенко Ю. Г.,
Малишева О. П.

21 квітня

20 травня

зареєстровано у Мін'юсті наказ МОН (дата і номер реєстрації)

4) розроблення проекту наказу МОН "Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах"

Кононенко Ю. Г.,
Давидович А. В.

 

до 03 квітня

розроблено проект наказу

5) погодження проекту наказу МОН "Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах" із заінтересованими органами

Кононенко Ю. Г.,
Давидович А. В.

04 квітня

24 квітня

погоджено із заінтересованими органами проект наказу

6) видання наказу МОН "Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах"

Кононенко Ю. Г.,
Давидович А. В.

25 квітня

28 квітня

видано наказ МОН

7) реєстрація наказу МОН "Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах" у Мін'юсті

Кононенко Ю. Г.,
Давидович А. В.

03 травня

31 травня

зареєстровано у Мін'юсті наказ МОН (дати і номери видання та реєстрації)

Модернізація професійно-технічної освіти

61. Супроводження у Верховній Раді України проекту закону України "Про професійну освіту" (реєстраційний номер 5160-1)

МОН
Хобзей П. К., заступник Міністра освіти і науки;
Кучинський М. С., директор департаменту професійної освіти

до прийняття відповідного закону

прийнято закон України
забезпечення трудовими ресурсами відповідно до реальних потреб регіону;
модернізація структури освіти та створення умов для здобуття освіти впродовж життя

1) Супроводження у Верховній Раді України проекту закону України "Про професійну освіту" (реєстраційний номер 5160-1)

Хобзей П. К.,
Кучинський М. С.

після прийняття закону України "Про освіту"

протягом року

прийнято закон України

62. Модернізація мережі професійно-технічних навчальних закладів

МОН
Хобзей П. К., заступник Міністра освіти і науки;
Кучинський М. С., директор департаменту професійної освіти
обласні, Київська міська держадміністрації

III - IV квартали

оптимізовано мережу професійно-технічних навчальних закладів за рахунок зменшення їх кількості на 17 закладів
оптимальне використання фінансових, кадрових, методичних, навчальних ресурсів з урахуванням потреб ринку праці у підготовці кваліфікованих кадрів;
забезпечення кращого доступу до якісної професійної освіти та навчання

1) узагальнення інформації щодо реорганізації професійно-технічних навчальних закладів відповідно до регіональних планів розвитку професійно-технічної освіти

Кучинський М. С.,
Мірошниченко К. Б.

03 квітня

01 липня
15 грудня

підготовлено інформаційну довідку щодо реорганізації професійно-технічних навчальних закладів

2) підготовка наказів МОН щодо реорганізації (об'єднання) професійно-технічних навчальних закладів

Кучинський М. С.,
Мірошниченко К. Б.

01 червня

15 грудня

видано накази МОН щодо реорганізації (об'єднання) професійно-технічних навчальних закладів (дати і номери наказів)

63. Впровадження проектів державно-приватного партнерства у сфері освіти

МОН
Хобзей П. К., заступник Міністра освіти і науки;
Кучинський М. С., директор департаменту професійної освіти
обласні, Київська міська держадміністрації
соціальні партнери (за згодою)

III - IV квартали

створено п'ять навчально-практичних центрів із залученням інвестицій роботодавців та 25 навчально-практичних центрів за рахунок коштів державного бюджету;
упроваджено елементи дуальної форми професійного навчання у 30 професійно-технічних навчальних закладах;
проведено стажування 500 педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів
створення за участю бізнесу, інших соціальних партнерів сучасних навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням;
зміцнення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів та впровадження новітніх технологій;
упровадження елементів дуальної форми професійного навчання;
підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних працівників на базі галузевих навчально-практичних центрів

1) підписання меморандумів про співпрацю з соціальними партнерами

Кучинський М. С.,
Коваленко С. П.
соціальні партнери (за згодою)

03 квітня

01 грудня

підписано Меморандуми про співпрацю з соціальними партнерами

2) створення (відкриття) навчально-практичних центрів на базі професійно-технічних навчальних закладів із залученням інвестицій роботодавців

Кучинський М. С.,
Карбишева В. О.
обласні, Київська міська держадміністрації
соціальні партнери (за згодою)

03 квітня

15 грудня

створено п'ять навчально-практичних центрів із залученням інвестицій роботодавців

3) підготовка наказу МОН про Перелік професійно-технічних навчальних закладів, на базі яких будуть створені навчально-практичні центри

Кучинський М. С.,
Коваленко С. П.

 

до 10 квітня

підготовлено наказ МОН

4) підготовка наказу МОН "Про затвердження Переліку сільськогосподарської техніки, обладнання, матеріалів та устаткування, яке передбачається придбати за бюджетні кошти"

Кучинський М. С.,
Коваленко С. П.

15 квітня

15 травня

видано наказ МОН "Про затвердження Переліку сільськогосподарської техніки, обладнання, матеріалів та устаткування, яке передбачається придбати за бюджетні кошти" (дата і номер наказу)

5) проведення наради з директорами професійно-технічних навчальних закладів, на базі яких будуть створені навчально-практичні центри

Кучинський М. С.,
Коваленко С. П.

15 квітня

01 травня

проведено нараду з директорами професійно-технічних навчальних закладів, на базі яких будуть створені навчально-практичні центри

6) проведення семінарів для директорів професійно-технічних навчальних закладів, на базі яких створені у 2016 році та будуть створені у 2017 році навчально-практичні центри (професії: "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва", "Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування", "Швачка. Кравець. Закрійник")

Кучинський М. С.,
Коваленко С. П.
обласні, Київська міська держадміністрації

15 травня

15 червня

проведено три семінари для директорів професійно-технічних навчальних закладів, на базі яких створені у 2016 році та будуть створені у 2017 році навчально-практичні центри (професії: "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва", "Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування", "Швачка. Кравець. Закрійник"

7) збір та узагальнення пропозицій від обласних, Київської міської держадміністрацій щодо професійно-технічних навчальних закладів, які будуть упроваджувати елементи дуальної форми професійного навчання

Кучинський М. С.,
Мірошниченко К. Б.
обласні, Київська міська держадміністрації
соціальні партнери (за згодою)

31 квітня

01 липня

затверджено наказом МОН Перелік професійно-технічних навчальних закладів, які будуть упроваджувати елементи дуальної форми професійного навчання

8) внесення змін до наказу МОН "Про затвердження Переліку професійно-технічних навчальних закладів, на базі яких може здійснюватись стажування майстрів виробничого навчання, педагогів професійного навчання та викладачів професійно-теоретичної підготовки ПТНЗ"

Кучинський М. С.,
Карбишева В. О.

01 червня

01 серпня

видано наказ МОН (номер і дата наказу)

9) збір та узагальнення інформації від обласних, Київської міської держадміністрацій щодо проходження стажування педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів

Кучинський М. С.,
Карбишева В. О.
обласні, Київська міська держадміністрації

15 серпня

15 грудня

підготовлено інформаційну довідку щодо проходження стажування педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів

10) створення навчально-практичних центрів на базі професійно-технічних навчальних закладів за рахунок коштів державного бюджету

Кучинський М. С.,
Мірошниченко К. Б.
обласні, Київська міська держадміністрації

15 серпня

30 грудня

створено 25 навчально-практичних центрів на базі професійно-технічних навчальних закладів за рахунок коштів державного бюджету

64. Нормативно-правове забезпечення формування регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів

МОН
Хобзей П. К., заступник Міністра освіти і науки;
Кучинський М. С., директор департаменту професійної освіти
Мінекономрозвитку
Мінфін
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

III квартал

подано до Верховної Ради України відповідний законопроект
формування регіонального замовлення відповідно до потреб ринку праці збільшення кількості випускників, працевлаштованих за набутою професією (спеціальністю), їх адаптація та закріплення на робочих місцях

1) розроблення проекту закону України "Про внесення змін до Закону України "Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів"

Кучинський М. С.,
Карбишева В. О.

15 квітня

15 травня

розроблено законопроект

2) проведення громадського обговорення проекту закону України "Про внесення змін до Закону України "Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів"

Кучинський М. С.,
Карбишева В. О.

15 травня

15 червня

доопрацьовано законопроект за результатами громадського обговорення

3) погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади проекту закону України "Про внесення змін до Закону України "Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів"

Кучинський М. С.,
Карбишева В. О.
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мінсоцполітики
СПО роботодавців на національному рівні
СПО всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань
Асоціація міст України

15 травня

25 червня

погоджено із заінтересованими центральними органами виконавчої влади законопроект

4) подання до Мін'юсту для проведення правової експертизи проекту закону України "Про внесення змін до Закону України "Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів"

Кучинський М. С.,
Карбишева В. О.,
Мін'юст

05 липня

25 липня

отримано висновок Мін'юсту про проведення правової експертизи законопроекту

5) подання Кабінетові Міністрів України проекту закону України "Про внесення змін до Закону України "Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів"

Кучинський М. С.,
Карбишева В. О.
Секретаріат КМУ

05 серпня

20 серпня

внесено на розгляд Уряду проект закону

6) супроводження розгляду на Урядовому комітеті та доопрацювання за результатами розгляду (у разі необхідності) проекту закону України "Про внесення змін до Закону України "Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів"

Кучинський М. С.,
Карбишева В. О.
Секретаріат КМУ

20 серпня

05 вересня

схвалено на засіданні Урядового комітету проект закону

7) супроводження розгляду на засіданні Уряду та доопрацювання за результатами розгляду (у разі необхідності) проекту закону України "Про внесення змін до Закону України "Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів"

Кучинський М. С.,
Карбишева В. О.
Секретаріат КМУ

05 вересня

25 вересня

схвалено на засіданні Уряду проект закону

8) внесено на розгляд Верховної Ради України проект закону України "Про внесення змін до Закону України "Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів"

Кучинський М. С.,
Карбишева В. О.
Секретаріат КМУ

 

до 29 вересня

зареєстровано у Верховній Раді України проект закону (дата і номер реєстрації) 

65. Оновлення змісту та поліпшення якості професійно-технічної освіти

МОН
Хобзей П. К., заступник Міністра освіти і науки;
Кучинський М. С., директор департаменту професійної освіти
Мінсоцполітики
Федерація роботодавців України (за згодою)

IV квартал

затверджено наказами МОН 15 державних стандартів професійно-технічної освіти
розроблення щороку 15 державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій на основі компетентнісного підходу на базі професійних стандартів

1) створення робочих груп із розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти

Кучинський М. С.,
Мірошниченко К. Б.
обласні, Київська міська держадміністрації

01 травня

01 липня

затверджено наказом МОН робочі групи із розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти

2) підготовка проектів державних стандартів професійно-технічної освіти з 15 професій

Кучинський М. С.,
Мірошниченко К. Б.
обласні, Київська міська держадміністрації

01 травня

01 вересня

розроблено проекти державних стандартів професійно-технічної освіти з 15 професій

3) погодження державних стандартів професійно-технічної освіти з 15 професій

Кучинський М. С.,
Мірошниченко К. Б.
Мінсоцполітики
Федерація роботодавців України (за згодою)

01 вересня

01 жовтня

погоджено проекти державних стандартів

4) затвердження державних стандартів професійно-технічної освіти з 15 професій

Кучинський М. С.,
Мірошниченко К. Б.

01 жовтня

01 листопада

видано 15 наказів МОН про затвердження державних стандартів професійно-технічної освіти (номери та дати наказів)

66. Запровадження ефективних програм професійної орієнтації молоді

МОН
Хобзей П. К., заступник Міністра освіти і науки;
Кучинський М. С., директор департаменту професійної освіти
Мінсоцполітики
Мінмолодьспорт
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

II - IV квартали

проведено п'ять всеукраїнських конкурсів фахової майстерності, 25 регіональних конкурсів фахової майстерності, 25 регіональних "ярмарок професій", 25 регіональних та дві всеукраїнські виставки, всеукраїнський конкурс WorldSkills, створено соціальний ролик
підвищення престижу робітничих професій;
посилення інтересу молоді до оволодіння професійними навичками під час проведення регіональних та всеукраїнських конкурсів фахової майстерності, залучення до участі у міжнародних фахових конкурсах, зокрема WorldSkills;
проведення профорієнтаційних заходів

1) проведення Всеукраїнських виставок: "Інноватика в сучасній освіті", "Сучасні заклади освіти"

Кучинський М. С.,
Мірошниченко К. Б.
обласні, Київська міська держадміністрації

 

до 01 листопада

проведено дві Всеукраїнські виставки

2) проведення регіональних конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів з п'яти професій: "Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування", "Кондитер", "Маляр", "Перукар", "Флорист"

Кучинський М. С.,
Мірошниченко К. Б.
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

15 березня

15 квітня

проведено 25 регіональних конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів з п'яти професій: "Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування", "Кондитер", "Маляр", "Перукар", "Флорист"

3) підготовка та видання наказу МОН "Про організацію та проведення III етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів у 2016 - 2017 навчальному році"

Кучинський М. С.,
Мірошниченко К. Б.

03 квітня

15 квітня

видано наказ МОН "Про організацію та проведення III етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів у 2016 - 2017 навчальному році" (дата і номер наказу)

4) проведення регіональних конкурсів професійної майстерності "WORLDSKILLS UKRAINE"

Кучинський М. С.,
Карбишева В. О.
обласні, Київська міська держадміністрації

03 квітня

01 травня

проведено 25 регіональних конкурсів професійної майстерності "WORLDSKILLS UKRAINE"

5) проведення регіональних виставок творчих робіт учнів професійно-технічних навчальних закладів

Кучинський М. С.,
Карбишева В. О.
обласні, Київська міська держадміністрації

03 квітня

01 липня

проведено 25 регіональних виставок

6) проведення Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів з п'яти професій: "Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування", "Кондитер", "Маляр", "Перукар", "Флорист"

Кучинський М. С.,
Мірошниченко К. Б.
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

25 квітня

05 червня

проведено п'ять Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів

7) підготовка та видання наказу МОН "Про призначення стипендій переможцям Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів у 2017 році"

Кучинський М. С.,
Мірошниченко К. Б.

15 липня

15 серпня

видано наказ МОН "Про призначення стипендій переможцям Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів у 2017 році" (дата і номер наказу)

8) проведення регіональних "ярмарок професій"

Кучинський М. С.,
Карбишева В. О.
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

01 травня

01 липня

проведено 25 "ярмарок професій"

9) проведення конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів, організаторами яких є соціальні партнери

Кучинський М. С., Коваленко С. П.
обласні, Київська міська держадміністрації
соціальні партнери (за згодою)

15 травня

15 червня

проведено два конкурси фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів, організаторами яких є соціальні партнери

10) створення соціального ролику щодо популяризації робітничих професій

Кучинський М. С.,
Карбишева В. О.
Мінсоцполітики
Мінмолодьспорт

01 травня

15 грудня

створено соціальний ролик щодо популяризації робітничих професій

67. Розроблення Концепції розвитку системи підготовки молодшого спеціаліста як вищого рівня професійної невищої освіти

МОН
Ковтунець В. В., перший заступник Міністра освіти і науки;
Хобзей П. К., заступник Міністра освіти і науки;
Шаров О. І., директор департаменту вищої освіти;
Кучинський М. С., директор департаменту професійної освіти
інші ЦОВВ

IV квартал

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України
формування сучасної системи підготовки молодшого спеціаліста як вищого рівня професійної невищої освіти

1) розроблення проекту Концепції реалізації державної політики щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Ковтунець В. В.,
Хобзей П. К.,
Шаров О. І.,
Кучинський М. С.

 

до 01 червня

розроблено проект концепції

2) проведення громадського обговорення проекту Концепції реалізації державної політики щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Шаров О. І.,
Кучинський М. С.

05 червня

03 липня

доопрацьовано проект концепції за результатами громадського обговорення

3) підготовка проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції реалізації державної політики щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста"

Шаров О. І.,
Кучинський М. С.

05 липня

14 липня

підготовлено проект розпорядження

4) погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади проекту розпорядження "Про схвалення Концепції реалізації державної політики щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста"

Шаров О. І.,
Кучинський М. С.
інші центральні органи виконавчої влади

17 липня

14 серпня

погоджено проект розпорядження із заінтересованими органами виконавчої влади

5) подання до Мін'юсту для проведення правової експертизи проекту розпорядження "Про схвалення Концепції реалізації державної політики щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста"

Шаров О. І.,
Кучинський М. С.
Мін'юст

15 серпня

15 вересня

отримано висновок Мін'юсту про проведення правової експертизи проекту розпорядження

6) подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження "Про схвалення Концепції реалізації державної політики щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста"

Шаров О. І.,
Кучинський М. С.
Секретаріат КМУ

25 вересня

02 жовтня

внесено на розгляд Уряду проект розпорядження

7) супроводження розгляду на Урядовому комітеті та доопрацювання за результатами розгляду (у разі необхідності) проекту розпорядження "Про схвалення Концепції реалізації державної політики щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста"

Шаров О. І.,
Кучинський М. С.
Секретаріат КМУ

02 жовтня

20 жовтня

схвалено на засіданні Урядового комітету проект розпорядження

8) супроводження розгляду на засіданні Уряду та доопрацювання за результатами розгляду (у разі необхідності) проекту розпорядження "Про схвалення Концепції реалізації державної політики щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста"

Шаров О. І.,
Кучинський М. С
Секретаріат КМУ

23 жовтня

10 листопада

прийнято на засіданні Уряду проект розпорядження Кабінету Міністрів України (номер та дата прийняття акта)

Забезпечення якості вищої освіти

68. Затвердження стандартів вищої освіти

МОН
Ковтунець В. В., перший заступник Міністра освіти і науки;
Шаров О. І., директор департаменту вищої освіти
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (за згодою)

 

IV квартал

затверджено наказами МОН 120 стандартів вищої освіти для освітнього рівня бакалавра та 80 - для освітнього рівня магістра
оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів (наукових установ)

1) розробка проектів стандартів вищої освіти

Шаров О. І.,
Рибалко А. В.

 

до 06 листопада

проекти стандартів вищої освіти

2) проведення громадського обговорення проектів стандартів вищої освіти

Шаров О. І.,
Рибалко А. В.

03 квітня

27 листопада

доопрацьовані проекти стандартів вищої освіти

3) погодження проектів стандартів вищої освіти із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та Федерацією роботодавців

Шаров О. І.,
Рибалко А. В.
заінтересовані центральні органи виконавчої влади та Федерацією роботодавців

28 квітня

01 грудня

погоджені проекти стандартів вищої освіти

4) погодження проектів стандартів вищої освіти з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти

Шаров О. І.,
Рибалко А. В.
НАЗЯВО

03 травня

18 грудня

погоджені з НАЗЯВО проекти стандартів вищої освіти

5) видання наказів про затвердження стандартів вищої освіти

Шаров О. І.,
Рибалко А. В.

01 липня

28 грудня

видано відповідні накази МОН (номери та дати наказів)

69. Проведення єдиного фахового вступного іспиту з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на навчання за освітнім рівнем магістра за спеціальністю 081 "Право"

МОН
Ковтунець В. В., перший заступник Міністра освіти і науки;
Шаров О. І., директор департаменту вищої освіти;
Карандій В. А., директор Українського центру оцінювання якості освіти

III квартал

видано відповідний наказ МОН
здійснення відбору якісного контингенту студентів для навчання в магістратурі та підвищення рівня підготовки випускників за спеціальністю 081 "Право"

1) розроблення проекту Положення про проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 "Право" в 2017 році та видання наказу МОН

Шаров О. І.,
Кумков Д. Л.

 

до 11 квітня

розроблено проект положення; проведено громадське обговорення; видано наказ МОН

2) реєстрація наказу МОН "Про затвердження Положення про проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 "Право" в 2017 році" в Мін'юсті

Шаров О. І.,
Кумков Д. Л.
Мін'юст

11 квітня

05 травня

зареєстровано наказ МОН (номери та дати видання наказу та реєстрації)

3) підготовчий етап проведення єдиного фахового вступного іспиту: розроблення комплексу програмних засобів, що використовуються в процесі підготовки, проведення єдиного фахового вступного випробування; формування мережі пунктів проведення єдиного фахового вступного іспиту з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання

Карандій В. А.

01 червня

12 липня

розроблено спеціальний сервіс, за допомогою якого здійснюватиметься реєстрація вступників;
сформовано мережу пунктів проведення єдиного фахового вступного іспиту

4) формування бази даних вступників

Карандій В. А.

12 липня

26 липня

сформовано базу даних вступників

5) тиражування та здійснення доставки матеріалів, необхідних для проведення єдиного фахового вступного випробування

Карандій В. А.

03 липня

03 серпня

забезпечено матеріалами для проведення єдиного фахового вступного випробування пункти тестування

6) проведення єдиного фахового вступного випробування

Карандій В. А.,
регіональні центри оцінювання якості освіти

03 серпня
14 серпня
(додаткова сесія)

03 серпня
14 серпня
(додаткова сесія)

зареєстровані вступники взяли участь в єдиному фаховому вступному випробуванні

7) визначення результатів єдиного фахового вступного випробування, їх передання до Єдиної державної електронної бази з питань освіти

Шаров О. І.
Карандій В. А.

15 серпня

18 серпня

сформовано відомості результатів єдиного фахового вступного випробування

70. Створення Національного репозитарію академічних текстів та забезпечення його функціонування

МОН
Ковтунець В. В., перший заступник Міністра освіти і науки;
Шевцов А. Г. - директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування

III квартал

прийнято відповідну постанову Кабінету Міністрів України;
затверджено наказом МОН план заходів щодо створення та введення в експлуатацію Національного репозитарію академічних текстів
підвищення рівня академічної доброчесності у суспільстві та виявлення недоброчесних наукових, науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти, створення передумов для запровадження національної наукометричної системи

1) підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Національний репозитарій академічних текстів", погодження її із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та у разі необхідності доопрацювання за результатами наданих зауважень і пропозицій

Шевцов А. Г.,
Криштоф С. Д.
УкрІНТЕІ (за згодою)
Мінфін
Мінекономрозвитку
Держспецзв'язок

 

до 31 травня

розроблено проект постанови та погоджено із заінтересованими органами виконавчої влади

2) подання для проведення правової експертизи проекту постанови "Про затвердження Положення про Національний репозитарій академічних текстів"

Шевцов А. Г.,
Криштоф С. Д.
Мін'юст

01 червня

20 червня

отримано висновок Мін'юсту про проведення правової експертизи проекту постанови

3) подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови "Про затвердження Положення про Національний репозитарій академічних текстів"

Шевцов А. Г.,
Криштоф С. Д.
Секретаріат КМУ

03 липня

20 липня

внесено на розгляд Уряду проект постанови

4) супроводження розгляду на Урядовому комітеті та доопрацювання за результатами розгляду (у разі необхідності) проекту постанови "Про затвердження Положення про Національний репозитарій академічних текстів"

Шевцов А. Г.,
Криштоф С. Д.
Секретаріат КМУ

20 липня

25 липня

схвалено на засіданні Урядового комітету проект акта

5) супроводження розгляду на засіданні Уряду та доопрацювання за результатами розгляду (у разі необхідності) проекту постанови "Про затвердження Положення про Національний репозитарій академічних текстів"

Шевцов А. Г.,
Криштоф С. Д.
Секретаріат КМУ

26 липня

01 серпня

прийнято на засіданні Уряду постанову Кабінету Міністрів України (номер та дата прийняття акта)

6) розроблення проекту наказу МОН "Про затвердження Регламенту функціонування Національного репозитарію академічних текстів"

Шевцов А. Г.,
Криштоф С. Д.
УкрІНТЕІ (за згодою)

03 серпня

03 вересня

розроблено проект наказу

7) видання наказу МОН "Про затвердження Регламенту функціонування Національного репозитарію академічних текстів"

Шевцов А. Г.,
Криштоф С. Д.

 

до 05 вересня

видано наказ МОН

8) подання на державну реєстрацію до Мін'юсту наказ МОН "Про затвердження Регламенту функціонування Національного репозитарію академічних текстів"

Шевцов А. Г.,
Криштоф С. Д.
Мін'юст

05 вересня

25 вересня

зареєстровано наказ МОН (номери та дати видання наказу та реєстрації)

71. Розроблення концепції реформи фінансування вищої освіти

МОН
Ковтунець В. В., перший заступник Міністра освіти і науки;
Шаров О. І., директор департаменту вищої освіти

IV квартал

подано до Верховної Ради України законопроект щодо реформування системи фінансування вищої освіти
приведення фінансування різних спеціальностей у відповідність із собівартістю навчання та підвищення рівня конкуренції серед вищих навчальних закладів за фінансування і підвищення якості знань, що надаються вищими навчальними закладами студентам

1) розроблення проекту закону України "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо фінансування вищої освіти"

Ковтунець В. В.,
Шаров О. І.

 

до 21 серпня

розроблено проект закону

2) проведення громадського обговорення проекту закону України "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо фінансування вищої освіти"

Шаров О. І.,
Бойко Г. М.

22 серпня

18 вересня

доопрацьовано проект закону за результатами громадського обговорення

3) погодження із заінтересованими органами виконавчої влади проекту закону України "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо фінансування вищої освіти"

Шаров О. І.,
Бойко Г. М.
заінтересовані органи виконавчої влади

20 вересня

20 жовтня

погоджено заінтересованими органами виконавчої влади проект закону

4) подання для проведення правової експертизи проекту закону України "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо фінансування вищої освіти"

Шаров О. І.,
Бойко Г. М.
Мін'юст

30 жовтня

13 листопада

отримано висновок про результати проведення правової експертизи проект закону

5) подання Кабінетові Міністрів України проекту закону України "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо фінансування вищої освіти"

Шаров О. І.,
Бойко Г. М.

20 листопада

24 листопада

внесено на розгляд Уряду проект закону

6) супроводження розгляду на Урядовому комітеті та доопрацювання за результатами розгляду (у разі необхідності) проекту закону України "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо фінансування вищої освіти"

Шаров О. І.,
Бойко Г. М.
Секретаріат КМУ

27 листопада

08 грудня

схвалено законопроект на засіданні Урядового комітету

7) супроводження розгляду на засіданні Уряду та доопрацювання за результатами розгляду (у разі необхідності) проекту закону України "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо фінансування вищої освіти"

Шаров О. І.,
Бойко Г. М.
Секретаріат КМУ

11 грудня

20 грудня

схвалено законопроект на засіданні Уряду

8) внесення проекту закону "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо фінансування вищої освіти" на розгляд Верховної Ради України

Шаров О. І.,
Бойко Г. М.
Секретаріат КМУ

до 27 грудня

номер та дата реєстрації у Верховній Раді України

Створення нової системи управління та фінансування науки

72. Утворення Національної ради з питань науки і технологій

МОН
Стріха М. В., заступник Міністра освіти і науки;
Чеберкус Д. В., директор департаменту науково-технічного розвитку
Секретаріат КМУ
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін'юст

II квартал

прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України
утворення Національної ради з питань науки і технологій та виконання нею функцій, передбачених законом

1) надання Ідентифікаційним комітетом з питань науки пропозицій до персонального складу Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Ідентифікаційний комітет з питань науки
Чеберкус Д. В.,
Кушнір Н. А.

 

до 30 травня

надано перелік осіб, обраних Ідентифікаційним комітетом з питань науки до складу Наукового комітету, протокол засідання щодо схвалення результатів конкурсного відбору

2) підготовка проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження персонального складу Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Чеберкус Д. В.,
Кушнір Н. А.

30 травня

06 червня

розроблено проект розпорядження

3) погодження із заінтересованими органами виконавчої влади проекту розпорядження щодо затвердження персонального складу Національної ради України з питань розвитку науки і технологій та у разі необхідності доопрацювання з урахуванням наданих зауважень і пропозицій

Чеберкус Д. В.,
Кушнір Н. А.
Мінфін
Мінекономрозвитку

06 червня

12 червня

погоджено заінтересованими органами виконавчої влади проект розпорядження

4) подання для проведення правової експертизи проекту розпорядження щодо затвердження персонального складу Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Чеберкус Д. В.,
Кушнір Н. А.
Мін'юст

12 червня

20 червня

отримано висновок Мін'юсту за результатами правової експертизи проекту розпорядження

5) подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження щодо затвердження персонального складу Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Чеберкус Д. В.,
Кушнір Н. А.

21 червня

23 червня

внесено на розгляд Уряду проект розпорядження

6) супроводження розгляду на Урядовому комітеті та доопрацювання за результатами розгляду (у разі необхідності) проекту розпорядження щодо затвердження персонального складу Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Чеберкус Д. В.,
Кушнір Н. А.
Секретаріат КМУ

23 червня

27 червня

схвалено на засіданні Урядового комітету проект розпорядження

7) супроводження розгляду на засіданні Уряду та доопрацювання за результатами розгляду (у разі необхідності) проекту розпорядження щодо затвердження персонального складу Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Чеберкус Д. В.,
Кушнір Н. А.
Секретаріат КМУ

 

до 30 червня

затверджено персональний склад Національної ради України з питань розвитку науки і технологій (номер та дата прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України)

73. Затвердження Положення про Національний фонд досліджень

Національна рада з питань розвитку науки і технологій
МОН
Стріха М. В., заступник Міністра освіти і науки;
Чеберкус Д. В., директор департаменту науково-технічного розвитку
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін'юст

III квартал

прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України
створення правової бази для утворення Національного фонду досліджень та виконання процедури його утворення як юридичної особи

1) надання Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій проекту Положення про Національний фонд досліджень України

Науковий комітет Національної ради України з питань розвитку науки і технологій
Стріха М. В.,
Чеберкус Д. В.,
Кушнір Н. А.

 

31 липня
(у місячний строк з моменту створення Національної ради)

розроблено проект Положення про Національний фонд досліджень України

2) підготовка проекту постанови щодо затвердження Положення про Національний фонд досліджень України

Чеберкус Д. В.,
Кушнір Н. А.

31 липня

11 серпня

підготовлено проект постанови

3) погодження із заінтересованими органами проекту постанови щодо затвердження Положення про Національний фонд досліджень України та доопрацювання у разі необхідності з урахуванням зауважень і пропозицій

Чеберкус Д. В.,
Кушнір Н. А.
Мінфін
Мінекономрозвитку

11 серпня

29 серпня

погоджено заінтересованими органами виконавчої влади проект постанови

4) подання для проведення правової експертизи проекту постанови щодо затвердження Положення про Національний фонд досліджень України

Чеберкус Д. В.,
Кушнір Н. А.
Мін'юст

30 серпня

12 вересня

отримано висновок Мін'юсту за результатами правової експертизи проекту постанови

5) подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови щодо затвердження Положення про Національний фонд досліджень України, доопрацьованого у разі необхідності з урахуванням зауважень, зазначених у висновку

Чеберкус Д. В.,
Кушнір Н. А.

13 вересня

20 вересня

внесено на розгляд Уряду проект постанови

6) супроводження розгляду на Урядовому комітеті та доопрацювання за результатами розгляду (у разі необхідності) проекту постанови щодо затвердження Положення про Національний фонд досліджень України

Чеберкус Д. В.,
Кушнір Н. А.
Секретаріат КМУ

20 вересня

26 вересня

схвалено на засіданні Урядового комітету проект постанови

7) супроводження розгляду на засіданні Уряду та доопрацювання за результатами розгляду (у разі необхідності) проекту постанови щодо затвердження Положення про Національний фонд досліджень України

Чеберкус Д. В.,
Кушнір Н. А.
Секретаріат КМУ

 

до 29 вересня

прийнято на засіданні Уряду постанову Кабінету Міністрів України (номер та дата прийняття акта)

74. Обрання наукової ради Національного фонду досліджень та формування органів його управління

Національна рада з питань розвитку науки і технологій
МОН:
Стріха М. В., заступник Міністра освіти і науки;
Чеберкус Д. В., директор департаменту науково-технічного розвитку
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін'юст

IV квартал

прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України
започаткування діяльності Національного фонду досліджень та визначення стратегічних пріоритетів його діяльності

1) надання Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій пропозицій щодо персонального складу наукової ради Національного фонду досліджень України

Науковий комітет Національної ради України з питань розвитку науки і технологій
Чеберкус Д. В.,
Кушнір Н. А.

 

29 вересня
(у 3-місячний строк з моменту створення Національної ради)

отримано пропозиції щодо персонального складу наукової ради Національного фонду досліджень України

2) підготовка проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження персонального складу наукової ради Національного фонду досліджень України

Чеберкус Д. В.,
Кушнір Н. А.

29 вересня

04 жовтня

розроблено проект розпорядження

3) погодження із заінтересованими органами проекту розпорядження щодо затвердження персонального складу наукової ради Національного фонду досліджень України та доопрацювання з урахуванням зауважень і пропозицій у разі необхідності

Чеберкус Д. В.,
Кушнір Н. А.
Мінфін
Мінекономрозвитку

05 жовтня

11 жовтня

погоджено заінтересованими органами виконавчої влади проект розпорядження

4) подання для проведення правової експертизи проекту розпорядження щодо затвердження персонального складу наукової ради Національного фонду досліджень України

Чеберкус Д. В.,
Кушнір Н. А.
Мін'юст

12 жовтня

02 листопада

отримано висновок Мін'юсту за результатами правової експертизи проекту розпорядження

5) підготовка та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження щодо затвердження персонального складу наукової ради Національного фонду досліджень України

Чеберкус Д. В.,
Кушнір Н. А.

03 листопада

08 листопада

внесено на розгляд Уряду проект розпорядження

6) супроводження розгляду на Урядовому комітеті та доопрацювання за результатами розгляду (у разі необхідності) проекту розпорядження щодо затвердження персонального складу наукової ради Національного фонду досліджень України

Чеберкус Д. В.,
Кушнір Н. А.
Секретаріат КМУ

08 листопада

14 листопада

схвалено на засіданні Урядового комітету проект розпорядження

7) супроводження розгляду на засіданні Уряду та доопрацювання за результатами розгляду (у разі необхідності) проекту розпорядження щодо затвердження персонального складу наукової ради Національного фонду досліджень України

Чеберкус Д. В.,
Кушнір Н. А.
Секретаріат КМУ

 

до 15 листопада

затверджено персональний склад наукової ради Національного фонду досліджень України (номер та дата прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України)

8) надання науковою радою Національного фонду досліджень України пропозицій щодо кандидатури на посаду голови Національного фонду досліджень України, погодженої наглядовою радою фонду

Наукова рада Національного фонду досліджень України
Чеберкус Д. В.,
Хименко О. А.

16 листопада

22 листопада

отримано пропозиції щодо кандидатури голови Національного фонду досліджень України

9) підготовка проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження голови Національного фонду досліджень України

Чеберкус Д. В.,
Хименко О. А.

22 листопада

24 листопада

розроблено проект розпорядження

10) погодження із заінтересованими органами проекту розпорядження щодо затвердження голови Національного фонду досліджень України

Чеберкус Д. В.,
Хименко О. А.
Мінфін
Мінекономрозвитку

27 листопада

04 грудня

погоджено заінтересованими органами виконавчої влади проект розпорядження

11) подання для проведення правової експертизи проекту розпорядження щодо затвердження голови Національного фонду досліджень України

Чеберкус Д. В.,
Хименко О. А.
Мін'юст

05 грудня

18 грудня

отримано висновок Мін'юсту за результатами правової експертизи проекту розпорядження

12) подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження щодо затвердження голови Національного фонду досліджень України

Чеберкус Д. В.,
Хименко О. А.

19 грудня

21 грудня

внесено на розгляд Уряду проект розпорядження

13) супроводження розгляду на Урядовому комітеті та доопрацювання за результатами розгляду (у разі необхідності) проекту розпорядження щодо затвердження голови Національного фонду досліджень України

Чеберкус Д. В.,
Хименко О. А.
Секретаріат КМУ

21 грудня

26 грудня

схвалено на засіданні Урядового комітету проект розпорядження

14) супроводження розгляду на засіданні Уряду та доопрацювання за результатами розгляду (у разі необхідності) проекту розпорядження щодо затвердження голови Національного фонду досліджень України

Чеберкус Д. В.,
Хименко О. А.
Секретаріат КМУ

 

до 27 грудня

затверджено голову Національного фонду досліджень України (номер та дата прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України)

75. Нормативно-правове забезпечення створення та функціонування державних ключових лабораторій

Національна рада з питань розвитку науки і технологій
МОН
Стріха М. В., заступник Міністра освіти і науки;
Чеберкус Д. В., директор департаменту науково-технічного розвитку
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін'юст

IV квартал

прийнято відповідну постанову Кабінету Міністрів України
визначення правового механізму для створення та функціонування державних ключових лабораторій

1) підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України "Питання державної ключової лабораторії"

Національна рада з питань розвитку науки і технологій
Чеберкус Д. В.,
Хименко О. А.

28 липня

11 серпня

підготовлено проект постанови

2) погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та у разі необхідності доопрацювання за результатами наданих зауважень і пропозицій проекту постанови "Питання державної ключової лабораторії"

Чеберкус Д. В.,
Хименко О. А.
Мінфін
Мінекономрозвитку

14 серпня

28 вересня

погоджено заінтересованими органами виконавчої влади проект постанови

3) подання для проведення правової експертизи проекту постанови "Питання державної ключової лабораторії"

Чеберкус Д. В.,
Хименко О. А.
Мін'юст

06 жовтня

27 жовтня

отримано висновок Мін'юсту за результатами правової експертизи проекту постанови

4) подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови "Питання державної ключової лабораторії"

Чеберкус Д. В.,
Хименко О. А.

13 листопада

15 листопада

внесено на розгляд Уряду проект постанови

5) супроводження розгляду на Урядовому комітеті та доопрацювання за результатами розгляду (у разі необхідності) проекту постанови "Питання державної ключової лабораторії"

Чеберкус Д. В.,
Хименко О. А.
Секретаріат КМУ

16 листопада

01 грудня

схвалено на засіданні Урядового комітету проект постанови

6) супроводження розгляду на засіданні Уряду та доопрацювання за результатами розгляду (у разі необхідності) проекту постанови "Питання державної ключової лабораторії"

Чеберкус Д. В.,
Хименко О. А.
Секретаріат КМУ

05 грудня

22 грудня

прийнято на засіданні Уряду постанову Кабінету Міністрів України (номер та дата прийняття акта)

76. Нормативно-правове забезпечення можливості отримання вищими навчальними закладами статусу дослідницького університету

Національна рада з питань розвитку науки і технологій
МОН
Ковтунець В. В., перший заступник Міністра освіти і науки;
Шаров О. І., директор департаменту вищої освіти
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін'юст
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (за згодою)

IV квартал

прийнято відповідну постанову Кабінету Міністрів України
визначення правового механізму отримання вищими навчальними закладами статусу дослідницького університету

1) підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження положення про дослідницький університет"

Шаров О. І.,
Кумков Д. Л.

05 червня

04 вересня

розроблено проект постанови

2) проведення громадського обговорення проекту постанови "Про затвердження положення про дослідницький університет"

Шаров О. І.,
Кумков Д. Л.

05 вересня

28 вересня

доопрацьовано проект постанови за результатами громадського обговорення

3) погодження із заінтересованими органами виконавчої влади та у разі необхідності доопрацювання за результатами наданих зауважень і пропозицій проекту постанови "Про затвердження положення про дослідницький університет"

Шаров О. І.,
Кумков Д. Л.
заінтересовані ЦОВВ

02 жовтня

30 жовтня

погоджено проект постанови із заінтересованими органами виконавчої влади

4) подання для проведення правової експертизи проекту постанови "Про затвердження положення про дослідницький університет"

Шаров О. І.,
Кумков Д. Л.
Мін'юст

06 листопада

24 листопада

отримано висновок Мін'юсту за результатами правової експертизи проекту постанови

5) подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови "Про затвердження положення про дослідницький університет"

Шаров О. І.,
Кумков Д. Л.

27 листопада

04 грудня

внесено на розгляд Уряду проект постанови

6) супроводження розгляду на Урядовому комітеті та доопрацювання за результатами розгляду (у разі необхідності) проекту постанови "Про затвердження положення про дослідницький університет"

Шаров О. І.,
Кумков Д. Л.
Секретаріат КМУ

05 грудня

20 грудня

схвалено на засіданні Урядового комітету проект постанови

7) супроводження розгляду на засіданні Уряду та доопрацювання за результатами розгляду (у разі необхідності) проекту постанови "Про затвердження положення про дослідницький університет"

Шаров О. І.,
Кумков Д. Л.
Секретаріат КМУ

 

до 27 грудня

прийнято на засіданні Уряду постанову Кабінету Міністрів України (номер та дата прийняття акта)

77. Оцінювання Національною радою з питань розвитку науки і технологій звітів центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук, національних галузевих академій наук та інших головних розпорядників бюджетних коштів, що провадять наукову та науково-технічну діяльність або є замовниками наукових досліджень та розробок, про стан використання коштів на наукову та науково-технічну діяльність та отримані результати

Національна рада з питань розвитку науки і технологій
МОН
СТРІХА М. В., заступник Міністра освіти і науки;
Чеберкус Д. В., директор департаменту науково-технічного розвитку

III квартал

підготовлено пропозиції до проекту Державного бюджету України на наступний бюджетний рік щодо обсягів фінансування наукової і науково-технічної діяльності
визначення рекомендованих обсягів фінансування наукової і науково-технічної діяльності для їх врахування під час підготовки проекту Державного бюджету України на наступний бюджетний рік

1) розроблення плану-графіка заслуховування та оцінювання звітів центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук, національних галузевих академій наук та інших головних розпорядників бюджетних коштів, що провадять наукову та науково-технічну діяльність або є замовниками наукових досліджень та розробок, про стан використання коштів на наукову та науково-технічну діяльність та отримані результати

Національна рада з питань розвитку науки і технологій
Стріха М. В.,
Чеберкус Д. В.
Секретаріат КМУ

 

на 1-му спільному засіданні Наукового та Адміністративного комітетів

розроблено план-графік заслуховування та оцінювання звітів центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук, національних галузевих академій наук та інших головних розпорядників бюджетних коштів

2) надання рекомендацій Кабінетові Міністрів України щодо формування державного бюджету в частині визначення загальних обсягів фінансування наукової і науково-технічної діяльності та його розподілу між базовим та конкурсним фінансуванням наукових досліджень, а також у частині визначення структури розподілу між напрямами грантової підтримки Національного фонду досліджень України за результатами заслуховування та оцінювання звітів центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук, національних галузевих академій наук та інших головних розпорядників бюджетних коштів

Національна рада з питань розвитку науки і технологій
Стріха М. В.,
Чеберкус Д. В.
Секретаріат КМУ

 

протягом двох тижнів з дати проведення спільного засідання Наукового та Адміністративного комітетів

внесено Кабінетові Міністрів України рекомендації щодо формування державного бюджету в частині визначення загальних обсягів фінансування наукової і науково-технічної діяльності та його розподілу між базовим та конкурсним фінансуванням наукових досліджень, а також у частині визначення структури розподілу між напрямами грантової підтримки Національного фонду досліджень України

78. Нормативно-правове забезпечення проведення державної атестації наукових установ

МОН
Стріха М. В., заступник Міністра освіти і науки;
Чеберкус Д. В., директор департаменту науково-технічного розвитку
Національна рада з питань розвитку науки і технологій
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін'юст
інші центральні органи виконавчої влади
НАН України (за згодою)
національні галузеві академії наук (за згодою)

III квартал

прийнято відповідну постанову Кабінету Міністрів України
визначення правового механізму проведення за єдиними принципами державної атестації наукових установ

1) підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ", погодження із заінтересованими органами виконавчої влади та у разі необхідності доопрацювання за результатами наданих зауважень і пропозицій

Чеберкус Д. В.,
Хименко О. А.

 

до 03 квітня

розроблено проект постанови та погоджено із заінтересованими органами виконавчої влади

2) подання для проведення правової експертизи проекту постанови "Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ"

Чеберкус Д. В.,
Хименко О. А.

05 квітня

05 травня

отримано висновок Мін'юсту за результатами правової експертизи проекту постанови

3) подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови "Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ"

Чеберкус Д. В.,
Хименко О. А.

25 травня

29 травня

внесено на розгляд Уряду проект постанови

4) супроводження розгляду на Урядовому комітеті та доопрацювання за результатами розгляду (у разі необхідності) проекту постанови "Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ"

Чеберкус Д. В.,
Хименко О. А.
Секретаріат КМУ

01 червня

14 червня

схвалено на засіданні Урядового комітету проект постанови

5) супроводження розгляду на засіданні Уряду та доопрацювання за результатами розгляду (у разі необхідності) проекту постанови "Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ"

Чеберкус Д. В.,
Хименко О. А.
Секретаріат КМУ

15 червня

26 червня

прийнято на засіданні Уряду постанову Кабінету Міністрів України (номер та дата прийняття акта)

6) розроблення проекту наказу МОН щодо забезпечення проведення державної атестації наукових установ

Чеберкус Д. В.,
Хименко О. А.

15 червня

17 липня

розроблено проект наказу

7) погодження проекту наказу МОН щодо забезпечення проведення державної атестації наукових установ із заінтересованими центральними органами виконавчої влади

Чеберкус Д. В.,
Хименко О. А.

20 липня

18 серпня

погоджено проект наказу із заінтересованими центральними органами виконавчої влади

8) видання наказу МОН щодо забезпечення проведення державної атестації наукових установ

Чеберкус Д. В.,
Хименко О. А.

25 серпня

05 вересня

видано наказ МОН

9) подання на державну реєстрацію до Мін'юсту наказу МОН щодо забезпечення проведення державної атестації наукових установ

Чеберкус Д. В.,
Хименко О. А.

06 вересня

30 вересня

зареєстровано наказ МОН (номери та дати видання наказу та реєстрації)

79. Нормативно-правове забезпечення проведення державної атестації вищих навчальних закладів у частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності

МОН
Стріха М. В., заступник Міністра освіти і науки;
Чеберкус Д. В., директор департаменту науково-технічного розвитку
Національна рада з питань розвитку науки і технологій
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін'юст
інші ЦОВВ

III квартал

прийнято відповідну постанову Кабінету Міністрів України
визначення правового механізму проведення за єдиними принципами державної атестації вищих навчальних закладів у частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності

1) підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку державної атестації вищих навчальних закладів щодо провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності"

Чеберкус Д. В.,
Сандига І. В.

01 липня

31 липня

розроблено проект постанови

2) погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та у разі необхідності доопрацювання за результатами наданих зауважень і пропозицій проекту постанови "Про затвердження Порядку державної атестації вищих навчальних закладів щодо провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності"

Чеберкус Д. В.,
Сандига І. В.
Національна рада з питань розвитку науки і технологій
Мінфін
Мінекономрозвитку
інші ЦОВВ

01 серпня

31 серпня

погоджено із заінтересованими органами виконавчої влади

3) подання для проведення правової експертизи проекту постанови "Про затвердження Порядку державної атестації вищих навчальних закладів щодо провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності"

Чеберкус Д. В.,
Сандига І. В.
Мін'юст

01 вересня

11 вересня

отримано висновок Мін'юсту за результатами правової експертизи проекту постанови

4) подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови "Про затвердження Порядку державної атестації вищих навчальних закладів щодо провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності"

Чеберкус Д. В.,
Сандига І. В.

12 вересня

18 вересня

внесено на розгляд Уряду проект постанови

5) супроводження розгляду на Урядовому комітеті та доопрацювання за результатами розгляду (у разі необхідності) проекту постанови "Про затвердження Порядку державної атестації вищих навчальних закладів щодо провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності"

Чеберкус Д. В.,
Сандига І. В.
Секретаріат КМУ

19 вересня

26 вересня

схвалено на засіданні Урядового комітету проект постанови

6) супроводження розгляду на засіданні Уряду та доопрацювання за результатами розгляду (у разі необхідності) проекту постанови "Про затвердження Порядку державної атестації вищих навчальних закладів щодо провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності"

Чеберкус Д. В.,
Сандига І. В.
Секретаріат КМУ

 

до 30 вересня

прийнято на засіданні Уряду постанову Кабінету Міністрів України (номер та дата прийняття акта)

80. Делегування представників та експертів до комітетів, відповідальних за проведення моніторингу виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020", за напрямами, які стосуються України, забезпечення ефективної роботи цих представників

МОН
Стріха М. В., заступник Міністра освіти і науки;
Новосад Г. І., начальник управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції
інші ЦОВВ
НАН України (за згодою)
національні галузеві академії наук (за згодою)

III квартал

видано відповідний наказ МОН
можливість залучатися до обговорення актуальних питань в програмних комітетах Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020" та впливати на врахування інтересів України у Програмі, формування фінансових пропозицій щодо актуальних і потрібних для України тем наукових досліджень

1) розроблення проекту наказу МОН про затвердження персонального складу Комісії з відбору представників та експертів до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020"

Новосад Г. І.,
Шаповал С. С.

 

до 28 квітня

розроблено проект наказу на підставі листів відповідних ЦОВВ

2) погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади проекту наказу МОН про затвердження персонального складу Комісії з відбору представників та експертів до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020"

Новосад Г. І.,
Шаповал С. С.

03 травня

12 травня

погоджено проект наказу із заінтересованими органами виконавчої влади

3) видання наказу МОН про затвердження персонального складу Комісії з відбору представників та експертів до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020"

Новосад Г. І.,
Шаповал С. С.

12 травня

15 травня

затверджено наказом МОН персональний склад Комісії з відбору представників та експертів до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020" (дата і номер наказу)

4) розроблення та погодження Порядку проведення конкурсу з відбору представників та експертів до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020"

Новосад Г. І.,
Шаповал С. С.

 

до 12 травня

розроблено Порядок проведення конкурсу

5) розроблення проекту наказу ЦОВВ затвердження Порядку проведення конкурсу з відбору представників та експертів до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020"

Новосад Г. І.,
Шаповал С. С.

15 травня

29 травня

розроблено проект наказу

6) погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади проекту наказу про затвердження Порядку проведення конкурсу з відбору представників та експертів до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020"

Новосад Г. І.,
Шаповал С. С.

01 червня

10 липня

погоджено проект наказу із заінтересованими органами виконавчої влади

7) видання наказу про затвердження Порядку проведення конкурсу з відбору представників та експертів до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020"

Новосад Г. І.,
Шаповал С. С.

10 липня

17 липня

видано наказ

8) реєстрація наказу в Мін'юсті

Новосад Г. І.,
Шаповал С. С.

17 липня

11 серпня

затверджено Порядок проведення конкурсу (номери та дата наказу та реєстрації)

9) проведення конкурсу з відбору представників та експертів до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020" та підведення його підсумків

Новосад Г. І.,
Шаповал С. С.

14 серпня

18 вересня

призначення представників та експертів від України до програмних комітетів "Горизонт 2020"

81. Формування дорожньої карти інтеграції України до європейського дослідницького простору

Національна рада з питань розвитку науки і технологій
МОН
Стріха М. В., заступник Міністра освіти і науки;
Новосад Г. І., начальник управління міжнародного співробітництва
інші ЦОВВ
НАН України (за згодою)
національні галузеві академії наук (за згодою)

IV квартал

видано відповідний наказ МОН
формування стратегічних пріоритетів для розвитку науково-інноваційної системи України відповідно до семи пріоритетних напрямів Дорожньої карти Європейського дослідницького простору

1) створення робочої групи з формування дорожньої карти інтеграції України до Європейського дослідницького простору

Новосад Г. І.,
Шаповал С. С.

12 червня

28 липня

створено робочу групу

2) розроблення проекту наказу ЦОВВ про затвердження дорожньої карти інтеграції України до Європейського дослідницького простору

Новосад Г. І.,
Шаповал С. С.

01 жовтня

16 жовтня

розроблено проект наказу

3) погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади проекту наказу

Новосад Г. І.,
Шаповал С. С.

16 жовтня

17 листопада

погоджено із заінтересованими органами виконавчої влади проект наказу

4) видання наказу про затвердження дорожньої карти інтеграції України до Європейського дослідницького простору

Новосад Г. І.,
Шаповал С. С.

20 листопада

24 листопада

видано наказ

5) подання на державну реєстрацію до Мін'юсту наказу про затвердження дорожньої карти інтеграції України до Європейського дослідницького простору

Новосад Г. І.,
Шаповал С. С.

27 листопада

27 грудня

затверджено дорожню карту інтеграції України до Європейського дослідницького простору (номери та дати видання наказу та реєстрації)

82. Опрацювання та затвердження оперативного плану реформування наукової сфери з урахуванням рекомендацій, зазначених у звіті за результатами міжнародного аудиту науково-технічної та інноваційної системи України

МОН
Стріха М. В., заступник Міністра освіти і науки;
Чеберкус Д. В., директор департаменту науково-технічного розвитку
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін'юст
інші ЦОВВ
НАН України (за згодою)
галузеві академії наук (за згодою)

II квартал

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України
внесення змін до нормативно-правових актів та урахуванням рекомендацій під час розроблення нових нормативно-правових актів;
оптимізація та підвищення ефективності роботи науково-технічної та інноваційної системи України

1) підготовка проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження оперативного плану реформування наукової сфери

Чеберкус Д. В.,
Хименко О. А.

22 травня

06 червня

розроблено проект розпорядження

2) погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та у разі необхідності доопрацювання за результатами наданих зауважень і пропозицій проекту розпорядження

Чеберкус Д. В.,
Хименко О. А.
Мінекономрозвитку
Мінфін
інші ЦОВВ

06 червня

12 червня

погоджено проект розпорядження із заінтересованими органами виконавчої влади

3) подання для проведення правової експертизи проекту розпорядження щодо затвердження оперативного плану реформування наукової сфери

Чеберкус Д. В.,
Хименко О. А.
Мін'юст

12 червня

16 червня

отримано висновок Мін'юсту про проведення правової експертизи проекту розпорядження

4) подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження щодо затвердження оперативного плану реформування наукової сфери

Чеберкус Д. В.,
Хименко О. А.

17 червня

19 червня

внесено на розгляд Уряду проект розпорядження

5) супроводження розгляду на Урядовому комітеті та доопрацювання за результатами розгляду (у разі необхідності) проекту розпорядження щодо затвердження оперативного плану реформування наукової сфери

Чеберкус Д. В.,
Хименко О. А.
Секретаріат КМУ

20 червня

27 червня

схвалено на засіданні Урядового комітету проект розпорядження

6) супроводження розгляду на засіданні Уряду та доопрацювання за результатами розгляду (у разі необхідності) проекту розпорядження щодо затвердження оперативного плану реформування наукової сфери

Чеберкус Д. В.,
Хименко О. А.
Секретаріат КМУ

 

до 30 червня

прийнято на засіданні Уряду розпорядження Кабінету Міністрів України (номер та дата прийняття акта)

 

Державний секретар

П. Полянський
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали