Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження форм актів, які складаються під час або за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, та інших організаційно-розпорядчих документів

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

20.11.2019

м. Київ

N 20-1

Зареєстровано в Міністерств юстиції України
14 січня 2020 р. за N 43/34326

Про затвердження форм актів, які складаються під час або за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, та інших організаційно-розпорядчих документів

Відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", пунктів 9 (Постанова N 280), 10 Положення про Пенсійний фонд України (Постанова N 280), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року N 280 (із змінами), Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 342 (Постанова N 342), правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити такі, що додаються:

уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

форму акта про відмову суб'єкта господарювання в проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

форму акта про відсутність суб'єкта господарювання за місцем реєстрації;

форму припису про усунення суб'єктом господарювання порушень вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

форму направлення на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

форму повідомлення про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови правління Пенсійного фонду України:

від 04 лютого 2016 року N 2-1 "Про затвердження уніфікованої форми акта, який складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування" (Постанова N 2-1), зареєстровану в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2016 року за N 270/28400;

від 23 жовтня 2017 року N 23-1 "Про затвердження Змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 04 лютого 2016 року N 2-1" (Постанова N 23-1), зареєстровану в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за N 1392/31260.

3. Управлінню контрольно-перевірочної роботи (Поротнікова Н.) та Юридичному департаменту (Рябцева Т.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова правління

Є. Капінус

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр фінансів України

О. Маркарова

Міністр розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України

Т. Милованов

Міністр соціальної
політики України

Ю. Соколовська

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Виконавчий Віцепрезидент
Конфедерації роботодавців України

О. Мірошниченко

Керівник Секретаріату
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Р. Іллічов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
20 листопада 2019 року N 20-1

_
(найменування територіального органу Пенсійного фонду України,
_
його місцезнаходження, номер телефону та адреса електронної пошти)

АКТ

від ________
          (дата складення акта)

 

складений за результатами проведення планового (позапланового)
заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання
суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового
державного пенсійного страхування

_
                                                (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,
_
                                                                             ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)
код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків  , або серія (за наявності) та номер паспорта*
_
                                                            (місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону,
_
                                                                                 телефаксу та адреса електронної пошти)
вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику
_
види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД (Наказ N 457)), щодо яких проводиться захід


* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю), від   
 
Посвідчення (направлення)
від   N  

Тип заходу державного нагляду (контролю):

  плановий
  позаплановий

Форма заходу державного нагляду (контролю):
  перевірка
  ревізія
  обстеження
  огляд
  інша форма, визначена законом
____
  (назва форми заходу)

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

Початок

Завершення

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

Плановий

Позаплановий

  не проводився

  не проводився

  проводився з   по
  
Акт перевірки N  
Припис щодо усунення порушень:
  не видавався;   видавався;
його вимоги:   виконано;    не виконано

  проводився з    по
  
Акт перевірки N  
Припис щодо усунення порушень:
  не видавався;   видавався;
його вимоги:   виконано;   не виконано

Особи, які беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

посадові особи територіального органу Пенсійного фонду України:
_
                                                                                       (посади, прізвища, імена, по батькові)

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:
_
                                                                                       (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
треті особи:
_
                                                                                      (посади, прізвища, імена, по батькові)

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:

  суб'єктом господарювання

  засобами аудіотехніки

  засобами відеотехніки

  посадовою особою органу державного нагляду (контролю)

  засобами аудіотехніки

  засобами відеотехніки

I. ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N
з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господарю-
вання

Позиція суб'єкта господарю-
вання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)*

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розгля-
далося

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Нарахування та сплата страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування відображаються у звітності роботодавця відповідно до даних бухгалтерського обліку платника

1.1

В повному обсязі відображаються суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", виплату винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги з тимчасової непрацездатності згідно з даними бухгалтерського обліку платника
(таблиця 1 додатка до цього Акта)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4 частини другої статті 17, абзац другий частини першої статті 19 ЗУ N 1058-IV (у редакції, що діяла на дату нарахування виплат), абзац шостий пункту 7 розділу VIII ЗУ N 2464-VI

1.2

В повному обсязі відображаються суми сукупного оподатковуваного доходу (прибутку) застрахованих осіб згідно з даними бухгалтерського обліку платника
(таблиця 2 додатка до цього Акта)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4 частини другої статті 17, частина друга статті 19 ЗУ N 1058-IV (у редакції, що діяла на дату нарахування виплат); підпункт 4.2.1 пункту 4.2, пункт 4.4 статті 4 ЗУ N 889-IV (у редакції, що діяла на дату нарахування виплат), абзац шостий пункту 7 розділу VIII ЗУ N 2464-VI

1.3

Сплата страхувальниками та застрахованими особами страхових внесків, що перераховуються до солідарної системи (крім страхових внесків, що перераховуються особами, зазначеними в пунктах 3, 4 статті 11 та у статті 12 ЗУ N 1058-IV, а також страхових внесків, що сплачуються за осіб, зазначених у пунктах 8, 13, 14, 17 статті 11 ЗУ N 1058-IV), здійснюється на умовах і в порядку, визначених ЗУ N 1058-IV, та в розмірах, передбачених:

1.3.1

пунктом 1 статті 4 ЗУN 400/97-ВР(таблиця 3 додатка до цього Акта)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 1, 3 - 5 статті 4 ЗУ N 400/97-ВР (у редакції, що діяла на дату нарахування виплат);
підпункт 1 пункту 8 розділу XV ЗУ N 1058-IV (у редакції, що діяла на дату нарахування виплат); абзац шостий пункту 7 розділу VIII ЗУ N 2464-VI

1.3.2

пунктом 3 статті 4 ЗУN 400/97-ВР(таблиця 3 додатка до цього Акта)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

1.3.3

пунктом 4 статті 4 ЗУN 400/97-ВР(таблиця 3 додатка до цього Акта)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

1.3.4

пунктом 5 статті 4 ЗУN 400/97-ВР(таблиця 3 додатка до цього Акта)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

1.4

Здійснюється сплата авансових платежів у вигляді сум страхових внесків одночасно з виплатою заробітної плати (доходу)
(таблиця 4 додатка до цього Акта)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина шоста статті 20 ЗУ N 1058-IV

2

Здійснюється сплата страхових внесків за осіб, зазначених у пунктах 8, 11 - 14 статті 11 ЗУ N 1058-IV

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзаци дев'ятий, десятий частини шостої статті 20 ЗУ N 1058-IV;
ПКМУ N 1092 (у редакції, що діяла на дату нарахування виплат)

3

Сплата збору на обов'язкове державне пенсійне страхування платниками збору, визначеними пунктами 7, 9, 10 статті 1 ЗУ N 400/97-ВР, здійснюється в розмірах, встановлених ЗУ N 400/97-ВР

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 1 пункту 8 розділу XV ЗУ N 1058-IV;
пункти 8, 10, 11 статті 4 ЗУ N 400/97-ВР

4

Персоніфіковані відомості про застраховану особу, подані страхувальниками до реєстру застрахованих осіб

4.1

Відповідають даним обліку страхувальника про заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію) застрахованих осіб, на яку нараховано і з якої сплачено страхові внески відповідно до ЗУ N 1058-IV(таблиця 5 додатка до цього Акта)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частини друга, третя статті 20 ЗУ N 2464-VI;
частини третя, п'ята статті 21 ЗУ N 1058-IV

4.2

Відповідають даним обліку страхувальника про прізвище, ім'я, по батькові; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та/або номером паспорта) застрахованих осіб
(таблиця 6 додатка до цього Акта)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

4.3

Відповідають даним обліку страхувальника про трудові відносини застрахованих осіб
(таблиця 7 додатка до цього Акта)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

4.4

Відповідають даним обліку страхувальника про період відносин із застрахованими особами за договорами цивільно-правового характеру (таблиця 8 додатка до цього Акта)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

4.5

Відповідають даним обліку страхувальника про періоди відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та по догляду за дитиною застрахованих осіб
(таблиця 9 додатка до цього Акта)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

4.6

Відповідають даним обліку страхувальника про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованим особам та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до ЗУ N 2464-VI(таблиця 10 додатка до цього Акта)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

5

Здійснення нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна за наявності документального підтвердження сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна
(таблиця 11 додатка до цього Акта)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій пункту 9 частини першої статті 1 ЗУ N 400/97-ВР


* Заповнює керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

II. ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N
з/п

Нормативно-правовий акт

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті

назва

дата і номер

1

2

3

4

1

Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування"

26 червня 1997 рокуN 400/97-ВР(ЗУ N 400/97-ВР)

 

2

Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

09 липня 2003 рокуN 1058-IV(ЗУ N 1058-IV)

 

3

Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб"*

22 травня 2003 року N 889-IV(ЗУ N 889-IV)

 

4

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

05 квітня 2007 рокуN 877-V

 

5

Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

08 липня 2010 рокуN 2464-VI(ЗУ N 2464-VI)

 

6

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку нарахування та сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб"*

25 серпня 2004 рокуN 1092(ПКМУ N 1092)

 


* Нормативно-правовий акт, який визнано таким, що втратив чинність, застосовується під час проведення перевірки за періоди до втрати ним чинності.

Перевірка проводилась за період з ___ 20__ року по ___ 20__ року.

Перелік документів, що підлягали вивченню під час перевірки:
_
_
_

Перелік застрахованих осіб, щодо яких здійснено перевірку:

N
з/п

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта застрахованих осіб

Прізвище, ім'я, по батькові

1

2

3

III. ОПИС
виявлених порушень вимог законодавства

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:

  відсутність порушень вимог законодавства;

  наявність порушень вимог законодавства.

N з/п

Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (частин, пунктів, абзаців тощо)

Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства*

Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності)

1

2

3

4

5


* Зазначаються зміст порушення, період, у якому воно вчинено (місяць, рік), первинний документ, на підставі якого здійснено записи в бухгалтерському обліку, та інші докази, що підтверджують наявність факту порушення.

У разі виявлення порушень під час перевірки питань, наведених у підпунктах 1.1 - 1.4 пункту 1, у підпунктах 4.1 - 4.6 пункту 4 та пункті 5 цього Акта, висвітлюються показники, які відображалися суб'єктом господарювання у звітності, та фактичні показники, виявлені під час перевірки на підставі первинних документів бухгалтерського обліку та інших документів платника, в розрізі періодів, передбачених звітністю, за формою, наведеною у таблицях 1 - 11 додатка до цього Акта.

Інформація про потерпілих (за наявності):
_
_
_

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності):
_
_
_

IV. ПЕРЕЛІК
питань для суб'єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

N
з/п

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1

2

3

4

5

6

1

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкт господарювання письмово повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до дня здійснення такого заходу

 

 

 

Частина четверта статті 5

2

Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що посвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10

3

Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци четвертий, сьомий статті 10

4

Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4

5

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені в направленні (посвідченні) на проведення такого заходу

 

 

 

Частина перша статті 6

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу
державного нагляду (контролю) та цього Акта*

N
з/п

Пояснення, зауваження або заперечення

1

2

Оцінка суб'єкта господарювання щодо професійного рівня посадових
осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід*
(від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка)

Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю)

Професійна компетентність

Доброчесність

1

2

3


* Ця частина Акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою).

Посадові особи територіального органу Пенсійного фонду України:

_____
(посада)

__
(підпис)

_______
(власне ім'я, прізвище)

_____
(посада)

__
(підпис)

_______
(власне ім'я, прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

_____
(посада)

__
(підпис)

_______
(власне ім'я, прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

_____
(посада)

__
(підпис)

_______
(власне ім'я, прізвище)

_____
(посада)

__
(підпис)

_______
(власне ім'я, прізвище)

Примірник цього Акта на  сторінках отримано :

_____
(посада)

__
(підпис)

_______
(власне ім'я, прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, третіми особами цього Акта
_
_

 

Начальник Управління
контрольно-перевірочної роботи

Н. Поротнікова

 

Додаток
до Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

Таблиця 1. До питання, наведеного у підпункті 1.1 пункту 1 Акта

Період

Загальна сума виплат, на які нараховуються страхові внески, у розмірі ____ %, грн

за даними

відхилення

звіту

перевірки

1

2

3

4

 

 

 

 

Таблиця 2. До питання, наведеного у підпункті 1.2 пункту 1 Акта

Період

Загальна сума виплат, з яких утримуються страхові внески, у розмірі ____ %, грн

за даними

відхилення

звіту

перевірки

1

2

3

4

 

 

 

 

Таблиця 3. До питання, наведеного у підпункті 1.3 пункту 1 Акта

Період

Нараховано страхових внесків у розмірі ___ %, грн

Утримано страхових внесків у розмірі ___ %, грн

Відхилення

за даними

відхилення

за даними

відхилення

звіту

перевірки

звіту

перевірки

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4. До питання, наведеного у підпункті 1.4 пункту 1 Акта

Дата виплати заробітної плати

Сума виплаченої заробітної плати, грн

Місяць та рік, за який виплачено заробітну плату

Нараховано авансових платежів до Пенсійного фонду України, грн

Сплачено авансових платежів, грн

Недоїмка (-) або переплата (+) на дату, що передує виплаті заробітної плати, грн

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Таблиця 5. До питання, наведеного у підпункті 4.1 пункту 4 Акта

N
з/п

Номер картки застрахованої особи

Прізвище, ім'я, по батькові

Звітний місяць

За даними звіту

За даними бухгалтерських документів страхувальника

сума нарахованого заробітку (доходу)

сума лікарняних
(грн)

сума внеску із заробітку
(грн)

усього відпрацьовано
(днів)

сума нарахованого заробітку (доходу)

сума лікарняних
(грн)

сума внеску із заробітку
(грн)

 

усього відпрацьовано
(днів)

 

усього (грн)

враховано для пенсії (грн)

усього (грн)

враховано для пенсії (грн)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 6. До питання, наведеного у підпункті 4.2 пункту 4 Акта

N
з/п

За даними звіту

За даними первинних документів суб'єкта господарювання

прізвище, ім'я, по батькові

номер картки застрахованої особи

прізвище, ім'я, по батькові

номер картки застрахованої особи

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Таблиця 7. До питання, наведеного у підпункті 4.3 пункту 4 Акта

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Номер картки застрахо-
ваної особи

Період трудових відносин за даними звіту

Період трудових відносин за даними перевірки

дата початку

дата закінчення

документ-
підстава про початок роботи

професійна назва роботи

код загально-
союзного класифі-
катора професій, посад та тарифних розрядів (ЗКППТР)

код класифі-катора професій

посада

дата початку

дата закінчення

документ-
підстава про початок роботи

професійна назва роботи

код загально-
союзного класифі-
катора професій, посад та тарифних розрядів (ЗКППТР)

код класифі-катора професій

посада

підстава для припинення трудових відносин

підстава для припинення трудових відносин

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 8. До питання, наведеного у підпункті 4.4 пункту 4 Акта

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Номер картки застрахованої особи

Період цивільно-правових відносин за даними звіту

Період цивільно-правових відносин за даними перевірки

дата початку

дата закінчення

документ-підстава про початок цивільно-правових відносин

дата початку

дата закінчення

документ-підстава про початок цивільно-правових відносин

підстава для припинення цивільно-правових відносин

підстава для припинення цивільно-правових відносин

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 9. До питання, наведеного у підпункті 4.5 пункту 4 Акта

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Номер картки застрахованої особи

Період відпустки за даними звіту

Період відпустки за даними перевірки

дата початку

дата закінчення

документ-підстава про відпустку

дата початку

дата закінчення

документ-підстава про відпустку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 10. До питання, наведеного у підпункті 4.6 пункту 4 Акта

N
з/п

За даними бухгалтерських документів суб'єкта господарювання

Звітний місяць

За даними звітів

За даними бухгалтерських документів суб'єкта господарювання

номер картки застрахованої особи

прізвище, ім'я, по батькові

місяць та рік, за який проведено нарахування

сума нарахованої заробітної плати/доходу у межах максимальної величини

сума єдиного внеску за відповідний місяць (із заробітної плати/доходу)

місяць та рік, за який проведено нарахування

сума нарахованої заробітної плати/доходу у межах максимальної величини

сума єдиного внеску за звітний період (із заробітку/доходу)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 11. До питання, наведеного у пункті 5 Акта

N
з/п

Період (місяць та рік)

Інформація про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна та сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування за даними звіту

Інформація про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна та сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування за даними перевірки

Відхилення

кількість посвідчених договорів купівлі-продажу нерухомого майна

вартість нерухомого майна, зазначена в договорах купівлі-продажу

вартість нерухомого майна, на яку нараховано збір, грн

сума збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягає сплаті, грн

сплачений збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, грн

кількість посвідчених договорів купівлі-продажу нерухомого майна

вартість нерухомого майна, зазначена в договорах купівлі-продажу

вартість нерухомого майна, на яку нараховано збір, грн

сума збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягає сплаті, грн

сплачений збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, грн

(г р. 8 - гр. 15), грн

(гр. 9 - гр. 16) грн

усього

у тому числі за якими платники звільняються від сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством

усього, грн

у тому числі за якими платники звільняються від сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством, грн

усього

у тому числі за якими платники звільняються від сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством

усього, грн

у тому числі за якими платники звільняються від сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством, грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
20 листопада 2019 року N 20-1

_
(найменування територіального органу Пенсійного фонду України,
_
його місцезнаходження, номер телефону та адреса електронної пошти)

АКТ
про відмову суб'єкта господарювання в проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

від ________
          (дата складення акта)

 

Мною (нами), _
                                                                           (посади, прізвища, імена, по батькові посадових
_,
                                                                    осіб територіального органу Пенсійного фонду України)
що діють відповідно до наказу (від ___ 20__ року N ______) та на підставі направлення (від ___ 20__ року N ______) на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування у
_
               (найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки
_,
                                                 платника податків, або серія та номер паспорта*, місцезнаходження)
у присутності _
                                                      (посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта господарювання чи
_
                           уповноваженої ним особи або фізичної особи - підприємця чи її представника, що перевіряються)
встановлено факт недопуску посадових осіб територіального органу Пенсійного фонду України до здійснення заходу державного нагляду (контролю)
_
                (зазначаються дії, що свідчать про факт недопуску посадових осіб територіального органу Пенсійного фонду
                  України до здійснення перевірки, зокрема ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на
                             письмову вимогу посадових осіб територіального органу ПФУ, відмова в доступі посадових осіб
             територіального органу ПФУ до місць провадження господарської діяльності або відсутність протягом першого
                 дня перевірки за місцезнаходженням особи, уповноваженої представляти інтереси суб'єкта господарювання на
                                                                                                час проведення перевірки)

Фото- та відеоматеріали, зроблені під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю),
_
                                                                                                        (наявні/відсутні)

Цей Акт складено на ____ аркушах у ____ примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Примірник цього Акта на _____ сторінках отримано 20__ року:

_____
(посада)

__
(підпис)

_______
(прізвище, ім'я, по батькові)

Примірник цього Акта надіслано поштою**:
_
                                                      (посада, ініціали та прізвище особи, яка відправила копію цього Акта)

Посадові особи територіального органу Пенсійного фонду України:

_____
(посада)

__
(підпис)

_______
(власне ім'я, прізвище)

_____
(посада)

__
(підпис)

_______
(власне ім'я, прізвище)

Особи, які брали участь у здійсненні заходу державного нагляду (контролю), свідки:

_____
(посада)

__
(підпис)

_______
(власне ім'я, прізвище)

_____
(посада)

__
(підпис)

_______
(власне ім'я, прізвище)


* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

** Заповнюється в разі відмови керівника суб'єкта господарювання (уповноваженої особи) отримати примірник цього Акта.

 

Начальник Управління
контрольно-перевірочної роботи

Н. Поротнікова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
20 листопада 2019 року N 20-1

_
(найменування територіального органу Пенсійного фонду України,
_
його місцезнаходження, номер телефону та адреса електронної пошти)

АКТ
про відсутність суб'єкта господарювання за місцем реєстрації

від ________
          (дата складення акта)

 

Мною (нами),
                                                                   (посади, прізвища, імена, по батькові посадових
_
                                                         осіб територіального органу Пенсійного фонду України)
за участю ____,
                                                        (посади, прізвища, імена, по батькові осіб, які брали участь у перевірці)
що діють відповідно до наказу (від ___ 20__ року N ______) та на підставі направлення (від ___ 20__ року N ______) на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування з ___ 20__ року по ___ 20__ року у
_
                                                        (найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ,
_
                                                         або реєстраційний номер облікової картки платника податків,
_
                                                                        або серія та номер паспорта*, місцезнаходження)
_
                              (у разі здійснення перевірки у відокремленому структурному підрозділі додатково зазначаються
_,
                                                                його найменування, код згідно з ЄДРПОУ та місцезнаходження)
підтверджується відсутність суб'єкта господарювання за місцем реєстрації
_
                                                                           (обставини відсутності суб'єкта господарювання)

Фото- та відеоматеріали, зроблені під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю),
_
                                                                                                         (наявні/відсутні)

Цей Акт складено на ____ аркушах у ____ примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Посадові особи територіального органу Пенсійного фонду України:

_____
(посада)

__
(підпис)

_______
(власне ім'я, прізвище)

_____
(посада)

__
(підпис)

_______
(власне ім'я, прізвище)

Особи, які брали участь у здійсненні заходу державного нагляду (контролю), свідки:

_____
(посада)

__
(підпис)

_______
(власне ім'я, прізвище)

_____
(посада)

__
(підпис)

_______
(власне ім'я, прізвище)


* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

 

Начальник Управління
контрольно-перевірочної роботи

Н. Поротнікова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
20 листопада 2019 року N 20-1

_
(найменування територіального органу Пенсійного фонду України,
_
його місцезнаходження, номер телефону та адреса електронної пошти)

ПРИПИС
про усунення суб'єктом господарювання порушень вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

від ________
               (дата складення акта)

 

Припис видано ___________
                                                                    (посада, прізвище та ініціали керівника (уповноваженої ним особи)
_
                         юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище та ініціали фізичної особи - підприємця)
про те, що за результатами _ перевірки ___
                                                                         (планова/позапланова)
_,
                                                      (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу)
                                                       або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)
код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків   , або серія та номер паспорта __
_
                                                                             (місцезнаходження суб'єкта господарювання)
щодо ________
                                                                                                (предмет перевірки)
_
_
згідно з актом від ___ 20__ року N _______ встановлено
_
                                                                                                    (суть порушень)
_
_

Враховуючи зазначене та керуючись статтею 131 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", у термін до ___ 20__ року
_
                                                                (заходи, яких потрібно вжити для усунення порушень)
_
_

_____
(посада особи, яка здійснила перевірку)

___
(підпис)

__
(власне ім'я, прізвище)

З приписом ознайомлений, один примірник Припису вручено
_
                                                   (посада, прізвище та ініціали керівника (уповноваженої ним особи)
_
                                                    юридичної особи або прізвище та ініціали фізичної особи - підприємця)

___ 20__ року

____
(підпис)

 

Начальник Управління
контрольно-перевірочної роботи

Н. Поротнікова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
20 листопада 2019 року N 20-1

_
(найменування територіального органу Пенсійного фонду України,
_
його місцезнаходження, номер телефону та адреса електронної пошти)

НАПРАВЛЕННЯ
на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

від 20__ року

N _______

1. Найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності якої (якого) здійснюється перевірка, код згідно з ЄДРПОУ
_

2. Місцезнаходження суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу, щодо діяльності якого здійснюється перевірка
_

3. Номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється перевірка
_

4. Перелік посадових осіб територіального органу Пенсійного фонду України, які беруть участь у здійсненні перевірки, із зазначенням їх посад, прізвищ, імен, по батькові:
_
_

5. Дати початку та закінчення перевірки
_

6. Тип (планова або позапланова) перевірка
_

7. Підстави для здійснення перевірки
_

8. Предмет здійснення перевірки
_

9. Інформація про здійснення попереднього заходу (тип заходу і строк його здійснення)
_

 

_______
(посада)

 
М. П.

__
(підпис)

__
(власне ім'я, прізвище)

Направлення вручено керівнику суб'єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі (фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним особі)

_______
(посада)

__
(підпис)

__
(власне ім'я, прізвище)

___ 20__ року

 

 

 

Начальник Управління
контрольно-перевірочної роботи

Н. Поротнікова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
20 листопада 2019 року N 20-1

Лицьовий бік

________
(найменування територіального органу Пенсійного фонду України,
________
його місцезнаходження, номер телефону та адреса електронної пошти)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та згідно з планом здійснення заходів державного нагляду (контролю), затвердженим наказом Пенсійного фонду України від ___ 20__ року N
_
                                                                                                           (назва наказу)
у період з ___ 20__ року по ___ 20__ року буде здійснено планову перевірку дотримання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування щодо
_
                (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи -
_
                              підприємця, код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків
_
                                                 (або серія та номер паспорта*), місцезнаходження суб'єкта господарювання)

Відповідно до частини одинадцятої статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" просимо забезпечити присутність керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи під час проведення планового заходу.

_______
(посада)

__
(підпис)

__
(власне ім'я, прізвище)

Зворотний бік

Це Повідомлення:
надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення
___ 20__ року;

надіслано за допомогою електронного зв'язку з електронної адреси _ на електронну адресу
___ 20__ року;

вручено особисто під підпис
                                                                                (посада, прізвище та ініціали керівника (уповноваженої ним особи)
_
                                                     юридичної особи / прізвище та ініціали фізичної особи - підприємця)

___ 20__ року

__________
(підпис)


* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

 

Начальник Управління
контрольно-перевірочної роботи

Н. Поротнікова
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали