Про затвердження форм документів для проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету

Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
від 28 березня 2018 року N 229

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Херсонські області
28 березня 2018 р. за N 9/1692

З метою залучення інститутів громадянського суспільства до вирішення пріоритетних завдань Херсонської області, відповідно до пункту 4 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року N 1049 (Постанова N 1049) (зі змінами), керуючись статтями 6, 13, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити такі, що додаються:

Форму заяви про участь у конкурсі з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету;

Форму опису програми (проекту, заходу) та кошторису витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

Форму довідки про отримання конкурсної пропозиції, що надається організатором конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;

Форму підсумкового звіту про виконання договору та обсяг використаних бюджетних коштів на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу).

2. Функції з організації та проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету, покладаються на структурний підрозділ Херсонської обласної державної адміністрації, який визначається головою Херсонської обласної державної адміністрації окремим розпорядженням про оголошення конкурсу.

3. Начальнику управління регіональної політики Херсонської обласної державної адміністрації Мамотенко Н. В. подати це розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Херсонській області в установленому чинним законодавством України порядку.

4. Начальнику управління інформаційної політики Херсонської обласної державної адміністрації Савенко О. М. забезпечити публікацію цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції у Херсонській області.

5. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації з дня його оприлюднення.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації Балоня А. Б.

 

Голова обласної
державної адміністрації

А. А. Гордєєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
22 березня 2018 року N 229

Дата реєстрації заяви

 

Реєстраційний номер

 

Підпис секретаря конкурсної комісії

 

Форма заяви
про участь у конкурсі з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансована підтримка за рахунок коштів обласного бюджету

Найменування інституту громадянського суспільства

 

Назва програми (проекту, заходу)

 

Пріоритетні завдання, на розв'язання яких спрямовано програму (проект, захід)

 

Загальна сума кошторису витрат на здійснення програми (проекту, заходу) (словами)

 

Очікувана дата отримання фінансування з обласного бюджету (зазначити бажану дату надходження коштів на рахунок організації-виконавця)

 

Термін реалізації програми (проекту, заходу)

 

Прізвище, ім'я, по батькові керівника інституту громадянського суспільства, місцезнаходження (поштова адреса) інституту громадянського суспільства, телефон,

 

факс, e-mail

 

Керівник або
уповноважена особа
інституту громадянського
суспільства

_
(підпис)

________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

Дата

 

 

 

Заступник голови Херсонської
обласної державної адміністрації

А. Б. Балонь

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
22 березня 2018 року N 229

Форма
опису програми (проекту, заходу) та кошторису витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

I. Загальні відомості

Повна назва програми (проекту, заходу) ____
__

Найменування інституту громадянського суспільства _____
__

Місцезнаходження (поштова адреса) інституту громадянського суспільства, телефон, факс, e-mail __
__
__
__
__

П. І. Б. керівника інституту громадянського суспільства ___
__

Банківські реквізити учасника конкурсу ____

П. І. Б. керівника програми (проекту, заходу), місце роботи, посада, контактні телефони __
__
__

II. Опис програми (проекту, заходу)

Місце проведення та строк реалізації програми (проекту, заходу) _______
__

Мета та завдання, на розв'язання яких спрямовано програму (проект, захід) __________
__

Цільова аудиторія, на яку спрямовано програму (проект, захід)
__

Очікувані результати та конкретні результативні показники виконання __
__

План виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

Етапи реалізації програми (проекту, заходу)

Опис заходів для здійснення етапу

Строк реалізації етапу, місце проведення

Очікувані результати

Відповідальний виконавець на кожному етапі (прізвище та ініціали, посада)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способи інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) ___________
__

Як буде продовжуватись виконання програми (проекту, заходу) після припинення фінансування з обласного бюджету _________
__

Залучення до виконання програми (проекту, заходу) інших інститутів громадянського суспільства __
__

Найменування інституту громадянського суспільства

П. І. Б. та посада відповідальної особи

Контактний телефон

Діяльність по програмі (проекту, заходу)

Джерела фінансування (тис. грн)

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми (проекту, заходу)

 

Очікуване фінансування з обласного бюджету

 

З яких джерел і яку частину коштів очікується отримати для виконання програми (проекту, заходу)

 

Внесок учасника конкурсу

 

III. Кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

Кошторис витрат на реалізацію проекту починати з нового аркуша, зазначати лише витрати, необхідні безпосередньо для реалізації проекту:

Основні категорії бюджету програми

Розрахунок витрат

Сума фінансування з обласного бюджету (тис. грн)

Внесок інституту громадянського суспільства (тис. грн)

Сума коштів з інших джерел (тис. грн)

Загальна сума коштів на виконання програми (проекту, заходу) (тис. грн)

I. Назва статті витрат

детальний опис видатків

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

II. Назва статті витрат

детальний опис видатків

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

Загальна сума внесків

 

 

 

 

 

Процентне співвідношення внесків (%)

 

 

 

 

 

Обґрунтування кількості товарів (робіт, послуг) з урахуванням чинних цін (тарифів), особливості програми (проекту, заходу) та принципу економного витрачання бюджетних коштів, а також максимальної ефективності їх використання
__
__

Керівник або уповноважена особа інституту громадянського суспільства

____
(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

Дата _____

 

 

 

Заступник голови Херсонської
обласної державної адміністрації

А. Б. Балонь

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
28 березня 2018 року N 229

Форма
довідки про отримання конкурсної пропозиції, що надається організатором конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

Видана _______
 (прізвище, ім'я, по батькові)
__
  (найменування інституту громадянського суспільства)

Для участі у конкурсі з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, отримано такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету;

2) опис проекту (програми, заходу) та кошторис витрат, необхідних для його реалізації;

3) копію свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства;

4) копію статуту (положення) інституту громадянського суспільства, завірену в установленому порядку;

5) копію документа, виданого територіальним органом ДФС не раніше ніж за 30 днів до дати оголошення проведення конкурсу, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної пропозиції) інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

6) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (у разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

7) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Дата реєстрації заяви:

Реєстраційний номер:

Секретар конкурсної комісії


(підпис)

________
(П. І. Б.)

 

Заступник голови Херсонської
обласної державної адміністрації

А. Б. Балонь

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
28 березня 2018 року N 229

Форма
підсумкового звіту про виконання договору та обсяг використаних бюджетних коштів на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу)

Повна назва інституту громадянського суспільства: ______

Назва програми (проекту, заходу) (далі - проект): ________

Опис та перелік завдань, виконаних у рамках проекту (які завдання планувалося виконати і що було зроблено стосовно кожного із завдань): __

Термін реалізації проекту: початок _________
                                            закінчення ______

Основні заходи з реалізації проекту:

N
з/п

Заходи (завдання) проекту (форма їх організації)

Місце реалізації

Строки реалізації

1

2

3

4

 

 

 

 

Оцінка рівня заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії: ___

Учасники проекту:

N
з/п

Назва проекту (етапу)

Відповідальний виконавець на кожному етапі

Категорії учасників

Кількість учасників проекту, які беруть безпосередню участь у проекті, і видатки, утримання (або часткове утримання) яких фінансується за рахунок коштів обласного бюджету

Кількість учасників, охоплених проектом

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Організації, які виступили партнерами під час реалізації проекту (здійснення заходу) (найменування, підпорядкування, поштова адреса, телефон, факс): __
__
__

Особи, запрошені до участі у реалізації проекту (якщо вони не входили до складу учасників проекту):

N
з/п

Назва проекту (етапу)

Категорії запрошених

Кількість запрошених

1

2

3

4

 

 

 

 

Залучені фахівці:

N
з/п

Назва проекту (етапу)

Фах, спеціалізація залучених спеціалістів

Кількість залучених спеціалістів

1

2

3

4

 

 

 

 

Обсяг використаних бюджетних коштів на реалізацію проекту:

N
з/п

Сума виділених бюджетних коштів (тис. грн)

Фактично використані бюджетні кошти (тис. грн)

Сума залучених коштів інститутом громадянського суспільства (тис. грн)

1

2

3

4

 

 

 

 

Виконання показників та умов договору (додаткові матеріали додаються):

N
з/п

Опис та перелік завдань проекту

Результативні показники проекту (кількісні та якісні)

Причини невиконання умов договору в повному обсязі або частково (у разі потреби)

Оцінка рівня заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії, на яку спрямовувався проект

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Дані про оприлюднення інформації, пов'язаної з реалізацією проекту (вказати публікації в засобах масової інформації, оприлюднення на веб-сайтах тощо) __
__
__

Інформаційна підтримка проекту (обов'язково додаються ксерокопії публікацій, примірники інформаційних матеріалів):

N
з/п

Назва ЗМІ / теле-, радіоканалу

Рівень розповсюдження (всеукраїнський, обласний, місцевий, районний;видання інститутів громадянського суспільства (недержавних організацій)

Назва публікації (програми)

Дата публікації (ефіру)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Видання та розповсюдження інформаційно-методичних матеріалів:

N
з/п

Види інформаційно-
методичних матеріалів

Назва інформаційно-
методичних матеріалів

Спрямованість

Кількість

Місце розповсюдження та категорії населення, які їх отримали

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

План використання інститутом громадянського суспільства результатів реалізації проекту: __

Результативні показники реалізації проекту (кількісні та якісні показники результатів реалізації __

Показники, що характеризують реалізацію проекту:

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Значення

1

Продукту

 

 

 

 

 

 

2

Якості

 

 

 

 

 

 

Перелік додаткових матеріалів (за наявності):

Причини невиконання затвердженого плану (вказати причини та фактори, що перешкоджали реалізації проекту, пропозиції щодо впливу на ці фактори): __
__

Фінансовий звіт за результатами реалізації проекту:

Назва статті

Затверджено у кошторисі витрат

Фактично профінансовано

Використано

Номер та назва документа, що засвідчує витрати

За рахунок організатора конкурсу

З інших джерел

За рахунок організатора конкурсу

З інших джерел

За рахунок організатора конкурсу

З інших джерел

 

Оплата послуг залучених спеціалістів

 

 

 

 

 

 

 

Нарахування

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на проїзд, проживання, харчування учасників заходу

 

 

 

 

 

 

 

Відрядження

 

 

 

 

 

 

 

Оренда місць проведення заходу

 

 

 

 

 

 

 

Транспортні послуги

 

 

 

 

 

 

 

Оренда обладнання, оргтехніки

 

 

 

 

 

 

 

Прокат одягу

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на обслуговування та експлуатацію обладнання

 

 

 

 

 

 

 

Оформлення місць проведення заходу

 

 

 

 

 

 

 

Послуги зв'язку

 

 

 

 

 

 

 

Поліграфічні послуги

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

Канцелярські витрати

 

 

 

 

 

 

 

Призи, сувеніри

 

 

 

 

 

 

 

Представницькі витрати

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати

 

 

 

 

 

 

 

Всього витрат:

 

 

 

 

 

 

 

До підсумкового звіту обов'язково додаються:

усі розроблені та надруковані у межах проекту інформаційні, методичні, презентаційні та інші матеріали;

програми та сценарні плани усіх проведених заходів;

роздруковані матеріали з усіх проведених заходів;

списки учасників заходів;

копії матеріалів засобів масової інформації, в яких висвітлено відповідну діяльність;

копії оціночних листів учасників заходів (у разі потреби).

Керівник проекту ___________


(підпис)


(дата)

Бухгалтер


(підпис)


(дата)

Керівник інституту
громадянського
суспільства


(підпис)


(дата)

М. П.

 

 

Дата надходження
звіту ____

 

 

Секретар конкурсної комісії


(підпис)


(дата)

 

Заступник голови Херсонської
обласної державної адміністрації

А. Б. Балонь
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали