МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.05.2012

м. Київ

N 297


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 травня 2012 р. за N 865/21177

Про затвердження форм документів, надання інформації та звіту для здійснення державної підтримки галузі тваринництва

Відповідно до Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2011 року N 246 (Постанова N 246) (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі форми, що додаються:

звіт про фактичне використання коштів;

журнал обліку фізичних осіб, які мають право на отримання дотацій за поголів'я молодняку великої рогатої худоби;

реєстр фізичних осіб, які мають право на отримання дотацій за молодняк великої рогатої худоби;

відомість про нарахування дотацій за молодняк великої рогатої худоби;

зведену відомість про нарахування сум дотацій за молодняк великої рогатої худоби;

журнал обліку суб'єктів господарювання, які подали документи на часткове відшкодування вартості закуплених ними племінних телиць, нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності;

реєстр суб'єктів господарювання, які претендують на часткове відшкодування вартості закуплених ними племінних телиць, нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності;

реєстр фізичних осіб, які мають право на часткове відшкодування витрат за закупівлю установки індивідуального доїння (УІД);

відомість про суми часткового відшкодування витрат фізичним особам за закупівлю установки індивідуального доїння (УІД);

зведену відомість про нарахування сум часткового відшкодування витрат фізичним особам за закупівлю установки індивідуального доїння (УІД).

2. Департаменту тваринництва (Гетя А. А.) подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 15 грудня 2011 року N 723 "Про затвердження форм документів, надання інформації та звіту для здійснення державної підтримки галузі тваринництва" (Наказ N 723), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 січня 2012 року за N 4/20317.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Заступник Міністра

О. В. Сень

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

П. О. Порошенко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
25.05.2012 N 297


ЗВІТ
про фактичне використання коштів

за підсумками ____ кварталу/року

Напрям фінансування

Кількість суб'єктів, що скористалися державною підтримкою

Кількість об'єктів, на які була спрямована державна підтримка

Сплачено коштів, тис. гривень (за касовими видатками)

Разом

 

 

 


Міністр аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим1

 
__________
(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

Начальник Головного управління
агропромислового розвитку обласної
державної адміністрації1

 
 
__________
(підпис)

 
 

(ініціали та прізвище)

Начальник Управління промисловості,
розвитку інфраструктури та
агропромислового комплексу
Севастопольської міської державної
адміністрації1

 
 
 
 
__________
(підпис)

 
 
 
 

(ініціали та прізвище)

"___" 20__ року

М. П.

 

 1 Залежно від розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня.

 

Директор
Департаменту тваринництва

А. А. Гетя


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
25.05.2012 N 297


Журнал обліку
фізичних осіб, які мають право на отримання дотацій за поголів'я молодняку великої рогатої худоби

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

Місце проживання

Номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Ідентифікаційний номер молодняку великої рогатої худоби, серія і номер паспорта тварини та ветеринарної картки до нього, дата її народження

Вік тварини (повних місяців)

Дата прийняття документів

Дата першого подання документів

Підпис фізичної особи

1

2

3

4

5

6

7

8

9


 

Директор
Департаменту тваринництва

А. А. Гетя


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
25.05.2012 N 297


РЕЄСТР
фізичних осіб, які мають право на отримання дотацій за молодняк великої рогатої худоби,

на 20__ року

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

Номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Ідентифікаційний номер молодняку великої рогатої худоби, серія і номер паспорта тварини та ветеринарної картки до нього

Дата народження молодняку великої рогатої худоби

Дата прийняття документів

Дата першого та попереднього прийняття документів

Вік тварини (повних місяців)

1

2

3

4

5

6

7

8


Голова сільської, селищної
чи міської ради

 
___
(підпис)

 
_______
(ініціали та прізвище)

"___" 20__ року


 

Директор
Департаменту тваринництва

А. А. Гетя


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
25.05.2012 N 297


ВІДОМІСТЬ
про нарахування дотацій за молодняк великої рогатої худоби

на 20__ року

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Кількість голів, усього1

З них віком1:

Усього нараховано дотації1, гривень

від 3 до 5 місяців, голів

нараховано дотації, гривень

від 6 до 8 місяців, голів

нараховано дотації, гривень

від 9 до 11 місяців, голів

нараховано дотації, гривень

За утримання молодняку на дату першого подання документів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За збереження у наступні три місяці

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Начальник управління агропромислового розвитку
районної державної адміністрації2

 
_________
(підпис)

 
__________
(ініціали та прізвище)

Начальник Управління промисловості, розвитку
інфраструктури та агропромислового комплексу
Севастопольської міської державної адміністрації2

 
 
_________
(підпис)

 
 
__________
(ініціали та прізвище)

"___" 20__ року

М. П.1 Інформація надається з наростаючим підсумком.

2 Залежно від місцезнаходження господарства.

 

Директор
Департаменту тваринництва

А. А. Гетя


 

 
______
(регіон)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
25.05.2012 N 297


ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
про нарахування сум дотацій за молодняк великої рогатої худоби

на 20__ року

N
з/п

Кількість фізичних осіб

Кількість голів, усього1

З них віком1:

Усього нараховано дотації1, тис. гривень

від 3 до 5 місяців

нараховано дотації, тис. гривень

від 6 до 8 місяців

нараховано дотації, тис. гривень

від 9 до 11 місяців

нараховано дотації, тис. гривень

За утримання молодняку на дату першого подання документів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За збереження у наступні три місяці

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Міністр аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим2

 
__________
(підпис)

 
_______
(ініціали та прізвище)

Начальник Головного управління агропромислового
розвитку обласної державної адміністрації2

 
__________
(підпис)

 
_______
(ініціали та прізвище)

Начальник Управління промисловості, розвитку
інфраструктури та агропромислового комплексу
Севастопольської міської державної адміністрації2

 
 
__________
(підпис)

 
 
_______
(ініціали та прізвище)

"___" 20__ року

М. П.

 

 1 Інформація надається з наростаючим підсумком.

2 Залежно від розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

 

Директор
Департаменту тваринництва

А. А. Гетя


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
25.05.2012 N 297


ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
суб'єктів господарювання, які подали документи на часткове відшкодування вартості закуплених ними племінних телиць, нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності

N
з/п

Най-
мену-
ван-
ня суб'єкта гос-
подарю-
вання

Дата прий-
няття
 доку-
ментів

Заявка

Копія довід-
ки про вклю-
чення до ЄДРПОУ

Довід-
ка про те, що суб'єкта госпо-
дарю-
вання не визнано
 банк-
рутом, стосовно
 нього не пору-
шено справу про банк-
рутство та не прий-
нято рішен-
ня про лікві-
дацію, видана
 держав-
ним реєстра-
тором не пізніш як за один місяць до дня її подання

Довід-
ка про відсут-
ність понад пів-
року забор-
гова-
ності з вип-
лати заробіт-
ної плати, а також із сплати подат-
ків і зборів (обов'яз-
кових плате-
жів), вида-
на відпо-
відни-
ми орга-
нами дер-
жав-
ної подат-
кової служби, Пен-
сійно-
го фонду Украї-
ни та фондів загаль-
нообо-
в'язко-
вого дер-
жав-
ного со-
ціаль-
ного стра-
хування

Довідка, видана Мініс-
терст-
вом аграр-
ної полі-
тики та продо-
вольст-
ва Авто-
ном-
ної Рес-
публі-
ки Крим, голов-
ними управ-
ліннями
 агро-
промис-
лового роз-
витку облас-
них і управ-
лінням
 про-
мисло-
вості, розвит-
ку інфра-
струк-
тури та агро-
промис-
лово-
го комп-
лексу Севасто-
польсь-
кої місь-
кої держав-
ної адмініст-
рації, про те, що відпо-
відним суб'єктам господа-
рювання не випла-
чувалося відшко-
дування вартості корів за іншими бюджет-
ними програ-
мами

Довідка про відкриття поточного рахунку, видана банком

Копії відповід-
них платіж-
них докумен-
тів

Акт про передачу (продаж) і закупівлю худоби за договором (крім тих, що постав-
лені в режимі імпорту)

Копія звіту про стан тварин-
ництва

Витяг з Єдиного держав-
ного реєстру тварин

Копії племін-
них свідоцтв (серти-
фікатів)

Письмове зобов'я-
зання повернути до держав-
ного бюджету в місячний строк бюджетні кошти у разі змен-
шення поголів'я на 1 січня двох наступних років з ураху-
ванням приросту та обсягу закупівлі

При закупівлі суб'єктами господарювання в режимі імпорту копії

кон-
тракту

рахунку-
фактури
(інвойсу)

вантаж-ної митної декларації (Наказ N 246)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Директор
Департаменту тваринництва

А. А. Гетя


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
25.05.2012 N 297


___________
(регіон)


РЕЄСТР
суб'єктів господарювання, які претендують на часткове відшкодування вартості закуплених ними племінних телиць, нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності,

на 20__ року

Найменування суб'єкта господарювання, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ

Закуплено племінних телиць, нетелей та корів, за які нараховується часткове відшкодування, голів1

Загальна жива вага, тонн1

Сума нарахованого часткового відшкодування,
тис. гривень1

Сплачено, тис. гривень1

1

2

3

4

5


__
(кількість)

суб'єктів господарювання.


Міністр аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим2

 
__________
(підпис)

 
____
(ініціали та прізвище)

Начальник Головного управління агропромислового
розвитку обласної державної адміністрації2

 
__________
(підпис)

 
____
(ініціали та прізвище)

Начальник Управління промисловості, розвитку
інфраструктури та агропромислового комплексу
Севастопольської міської державної адміністрації2

 
 
__________
(підпис)

 
 
____
(ініціали та прізвище)

"___" 20__ року

М. П.

 

 1 Інформація надається з наростаючим підсумком.

2 Залежно від розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

 

Директор
Департаменту тваринництва

А. А. Гетя


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
25.05.2012 N 297


РЕЄСТР
фізичних осіб, які мають право на часткове відшкодування витрат за закупівлю установки індивідуального доїння (УІД),

на 20__ року

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Кількість УІД

Разом

х

 


__
(кількість)

фізичних осіб.


Голова комісії

 
_________
(підпис)

 
__________
(ініціали та прізвище)

Члени комісії

_________
(підпис)

__________
(ініціали та прізвище)

_________
(підпис)

__________
(ініціали та прізвище)

"___" 20__ року

М. П.


 

Директор
Департаменту тваринництва

А. А. Гетя


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
25.05.2012 N 297


ВІДОМІСТЬ
про суми часткового відшкодування витрат фізичним особам за закупівлю установки індивідуального доїння (УІД)

на 20__ року

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Кількість УІД1

Нараховано1,
гривень

Сплачено1,
гривень

Разом

х

 

 

 


__
(кількість)

фізичних осіб.


Начальник управління агропромислового
розвитку районної державної адміністрації2

 
__
(підпис)

 
__
(ініціали та прізвище)

Начальник Управління промисловості, розвитку інфраструктури
та агропромислового комплексу Севастопольської міської
державної адміністрації2

 
 
__
(підпис)

 
 
__
(ініціали та прізвище)

"___" 20__ року

М. П.1 Інформація надається з наростаючим підсумком.

2 Залежно від місцезнаходження господарства.

 

Директор
Департаменту тваринництва

А. А. Гетя


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
25.05.2012 N 297


____
(регіон)


ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
про нарахування сум часткового відшкодування витрат фізичним особам за закупівлю установки індивідуального доїння (УІД)

на 20__ року

Усього закуплено УІД1,
одиниць

Нараховано1,
тис. гривень

Сплачено1,
тис. гривень

1

2

3


__
(кількість)

фізичних осіб.


Міністр аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим2

 
__________
(підпис)

 
____
(ініціали та прізвище)

Начальник Головного управління агропромислового
розвитку обласної державної адміністрації2

 
__________
(підпис)

 
____
(ініціали та прізвище)

Начальник Управління промисловості, розвитку
інфраструктури та агропромислового комплексу
Севастопольської міської державної адміністрації2

 
 
__________
(підпис)

 
 
____
(ініціали та прізвище)

"___" 20__ року

М. П.

 

 1 Інформація надається з наростаючим підсумком.

2 Залежно від розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

 

Директор
Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали