Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження форм документів, необхідних для проведення конкурсів з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об'єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

МІНІСТЕРСТВО У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ, ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.09.2019

м. Київ

N 62

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 листопада 2019 р. за N 1153/34124

Про затвердження форм документів, необхідних для проведення конкурсів з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об'єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

Відповідно до абзацу четвертого пункту 6 (Постанова N 1049), підпунктів 1 (Постанова N 1049) та 4 пункту 7 (Постанова N 1049), абзацу першого пункту 27 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка (Постанова N 1049), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року N 1049, з метою організації проведення конкурсів з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об'єднаннями ветеранів,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму заяви для участі у конкурсі з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об'єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;

2) форму опису програми (проекту, заходу);

3) форму кошторису витрат;

4) форму довідки про дату надходження та перелік наданих документів;

5) форму підсумкового звіту про виконання договору;

6) форму фінансового звіту про обсяг використаних бюджетних коштів.

2. Відділу співпраці з громадськими об'єднаннями Департаменту вшанування пам'яті та зв'язків з громадськістю забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Терещенка О. Л.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

О. Коляда

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України
30 вересня 2019 року N 62

Дата реєстрації заяви

 

Реєстраційний номер

 

(заповнює посадова особа Мінветеранів)

ЗАЯВА
для участі у конкурсі з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об'єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

Найменування громадського об'єднання

 

Назва програми (проекту, заходу)

 

Пріоритетне завдання, на розв'язання якого спрямовано програму (проект, захід) (зазначити словами тільки одне спрямування)

 

Забезпечення загальнодержавного рівня виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

 

Загальна сума кошторису витрат з урахуванням співфінансування (загальна сума програми (проекту, заходу) разом з адміністративними витратами)

 

Загальна сума витрат на реалізацію (виконання) програми (проекту, заходу) з урахуванням співфінансування (без адміністративних витрат)

 

Очікуване фінансування з державного бюджету на реалізацію (виконання) програми (проекту, заходу)

 

Очікуване фінансування з державного бюджету на адміністративні витрати (не більш як 20 відсотків обсягу бюджетних коштів фінансової підтримки)

 

Участь громадського об'єднання у співфінансуванні програми (проекту, заходу) (в розмірі не менш як 15 відсотків необхідного обсягу фінансування)

 

Строк реалізації програми (проекту, заходу)

 

Прізвище та ім'я керівника громадського об'єднання, місцезнаходження об'єднання, телефон, факс, e-mail

 

Прізвище, ім'я та посада керівника програми (проекту, заходу), телефон, факс, e-mail

 

(заповнює учасник конкурсу)

Цією заявою підтверджую факту порушення
                                                                                                       (відсутність/наявність)
громадським об'єднанням вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів.
_
_
_
                                      (у разі наявності факту порушення вимог бюджетного законодавства учасник конкурсу
                                                                                зазначає, яке саме порушення вчинено)

За вищезазначеним фактом порушення вимог бюджетного законодавства до громадського
об'єднання ________ застосовано захід впливу.
                                         (було / не було)
_
_
                                  (у разі застосування заходів впливу за фактом порушення вимог бюджетного законодавства
                                                 учасник конкурсу зазначає, ким та який саме захід впливу було застосовано)

_________
(посада керівника громадського об'єднання
або уповноваженої особи)

___________
(підпис)

___________
(ім'я, прізвище)

___ 20__ р.

 

 

 

Державний секретар

Л. Дараган

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України
30 вересня 2019 року N 62

ОПИС
програми (проекту, заходу)

Програма (проект, захід) ____
                                                                                                                            (назва)

Найменування громадського об'єднання __
_
_

1. Актуальність програми (проекту, заходу)
_
                                    (відповідно до пріоритетних завдань, на розв'язання яких подаються конкурсні пропозиції)

2. Опис, який містить:

змістовне наповнення;

соціальну проблему та пріоритетне завдання, на розв'язання якого створено програму (проект, захід);

мету;

завдання;

план виконання:

Етапи реалізації

Опис заходів для здійснення етапу

Строк реалізації етапу

Відповідальний виконавець (прізвище, ім'я та посада)

1

2

3

4

 

 

 

 

очікуваний результат (узагальнений висновок щодо реалізації програми (проекту, заходу), соціально-економічні наслідки її (його) реалізації, ефективність та корисність, довгострокові наслідки, можливість використання результатів після її (його) закінчення (обов'язково включаються результативні показники в числовому вимірі));

цільову аудиторію, на яку спрямовано програму (проект, захід);

способи інформування громадськості про перебіг та результати реалізації (засоби масової інформації, строки та методи інформування громадськості);

залучені до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) інші інститути громадянського суспільства;

джерела фінансування громадського об'єднання для реалізації програми (проекту, заходу) (кошти державного бюджету, співфінансування та інші джерела фінансування).

3. Обґрунтування кількості послуг і товарів (у тому числі й тих, що залучатимуться з інших джерел або за рахунок власного внеску громадського об'єднання) з урахуванням діючих цін і тарифів на товари та послуги, особливостей програми (проекту, заходу) та принципу економного витрачання бюджетних коштів і максимальної ефективності їх використання
_
                                                                    (за кожною статтею кошторису витрат (з нового рядка))

4. Перелік та характеристика наявного матеріально-технічного та кадрового (штатні працівники, волонтери тощо) забезпечення громадського об'єднання, що буде використано для реалізації програми (проекту, заходу) (окремо зазначити, які заходи здійснюватимуться громадським об'єднанням)
_
                                                                           (інформація зазначається у кількісних показниках)

5. Додаткові матеріали, які засвідчують спроможність громадського об'єднання реалізувати програму (проект, захід) (за наявності) _

_________
(посада керівника громадського об'єднання
або уповноваженої особи)

___________
(підпис)

___________
(ім'я, прізвище)

___ 20__ р.

 

 

Примітка. Загальний обсяг опису програми (проекту, заходу) не має перевищувати десяти сторінок.

 

Державний секретар

Л. Дараган

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України
30 вересня 2019 року N 62

КОШТОРИС ВИТРАТ

_
(найменування громадського об'єднання)

_
(назва програми (проекту, заходу))

N
з/п

Стаття витрат

Розрахунок витрат

Сума коштів державного бюджету, грн

Власний внесок організації, грн

Загальна сума коштів, грн

1

2

3

4

5

6

7

8

УСЬОГО витрат за кошторисом

0

0

0

1

Витрати на реалізацію програми (проекту, заходу)

0

0

0

1

Видатки на оплату послуг залучених спеціалістів (плата за договором про надання послуг), що передбачаються тільки для оплати послуг спеціалістів, які залучаються до підготовки, виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) на підставі цивільно-правових договорів (не більше 20 % загального обсягу бюджетних коштів фінансової підтримки, які призначаються для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу))

Кількість осіб

Кількість годин

Вартість за годину, грн

х

х

х

Усього за статтею

 

 

 

 

 

0

2

Оренда приміщень, територій, споруд, (чи плата за їх користування (назва, м2))

Кількість одиниць

Кількість днів (годин) оренди

Вартість оренди за день (годину), грн

х

х

х

...

 

 

 

 

 

0

Усього за статтею

 

 

 

 

 

0

3

Художнє та технічне оформлення місць виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

Кількість одиниць

Кількість годин (днів)

Вартість за годину (день), грн

х

х

х

...

 

 

 

 

 

0

Усього за статтею

 

 

 

 

 

0

4

Оплата транспортних послуг (у тому числі оренда транспортних засобів) (із зазначенням виду транспортного засобу)

Кількість одиниць

Кількість годин (км)

Вартість за годину (км), грн

х

х

х

...

 

 

 

 

 

0

Усього за статтею

 

 

 

 

 

0

5

Оренда обладнання, оргтехніки (чи плата за користування ними) (перелік та технічні характеристики)

Кількість одиниць (шт.)

Кількість днів (годин) оренди

Вартість оренди за день (годину), грн

х

х

х

...

 

 

 

 

 

0

Усього за статтею

 

 

 

 

 

0

6

Послуги зв'язку та поштові витрати (перелік)

Кількість одиниць (хв, шт.)

 

Вартість за одиницю, грн

х

х

х

...

 

 

 

 

 

0

Усього за статтею

 

 

 

 

 

0

7

Оплата поліграфічних послуг (перелік та технічні характеристики)

Кількість одиниць (шт.)

 

Вартість за одиницю, грн

х

х

х

...

 

 

 

 

 

0

Усього за статтею

 

 

 

 

 

0

8

Придбання канцелярських та господарчих товарів (перелік)

Кількість одиниць (шт.)

 

Вартість за одиницю, грн

х

х

х

...

 

 

 

 

 

0

Усього за статтею

 

 

 

 

 

0

9

Оплата витрат на проїзд ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань", "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років" та "Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у XX столітті" (Закон N 314-VIII), та штатних працівників громадського об'єднання ветеранів (які залучені до виконання програми (проекту, заходу))

Кількість осіб

Кількість днів (раз)

Вартість за день (раз), грн

х

х

х

...

 

 

 

 

 

0

Усього за статтею

 

 

 

 

 

0

10

Оплата харчування ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань", "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років" та "Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у XX столітті" (Закон N 314-VIII), та штатних працівників громадського об'єднання ветеранів (які залучені до виконання програми (проекту, заходу))

Кількість осіб

Кількість днів

Вартість за день (раз), грн

х

х

х

...

 

 

 

 

 

0

Усього за статтею

 

 

 

 

 

0

11

Оплата вартості проживання ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань", "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років" та "Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у XX столітті" (Закон N 314-VIII), та штатних працівників громадського об'єднання ветеранів (які залучені до виконання програми (проекту, заходу))

Кількість осіб

Кількість днів

Вартість за день (раз), грн

х

х

х

...

 

 

 

 

 

0

Усього за статтею

 

 

 

 

 

0

12

Одноразове навчання працівника громадського об'єднання, відповідального за підготовку та проведення тендера (торгів), у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за тендерною процедурою

Кількість осіб

Кількість днів

Вартість за день, грн

х

х

х

...

 

 

 

 

 

0

Усього за статтею

 

 

 

 

 

0

13

Інші витрати, що обумовлені специфікою виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (перелік витрат)

Кількість одиниць

 

Вартість за одиницю, грн

х

х

х

...

 

 

 

 

 

0

Усього за статтею

 

 

 

 

 

0

2

Адміністративні витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення громадського об'єднання для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)

0

0

0

1

Оренда нежитлових приміщень у разі відсутності власних приміщень громадського об'єднання або наданих їм безоплатно відповідно до статті 20 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

Кількість одиниць

Кількість м2

Вартість оренди за м2, грн

х

х

х

...

 

 

 

 

 

0

Усього за статтею

 

 

 

 

 

0

2

Оплата комунальних послуг у межах середніх норм споживання щодо приміщень, в яких громадське об'єднання провадить свою статутну діяльність (розписати за видами)

Кількість спожитих послуг (Гкал/міс, кВт/міс, м3/міс)

Кількість місяців

Тариф, грн

х

х

х

...

 

 

 

 

 

0

Усього за статтею

 

 

 

 

 

0

3

Оплата праці (матеріальне заохочення) для кожного (не більше трьох) штатного працівника у розмірі не більше середньої заробітної плати по Україні за минулий рік

Посадовий оклад за місяць (день), грн

Інші виплати за місяць (день), грн

Кількість відпрацьованих місяців (днів)

х

х

х

...

 

 

 

 

 

0

Усього за статтею

 

 

 

 

 

0

4

Нарахування

Сума

х

Відсоток

х

х

х

Усього за статтею

 

 

 

 

 

0

5

Придбання канцелярських товарів

Кількість одиниць (шт.)

 

Вартість за одиницю, грн

х

х

х

...

 

 

 

 

 

0

Усього за статтею

 

 

 

 

 

0

6

Оплата послуг зв'язку та обслуговування оргтехніки

Кількість одиниць (хв, шт.)

 

Вартість за одиницю, грн

х

х

х

...

 

 

 

 

 

0

Усього за статтею

 

 

 

 

 

0

7

Оплата послуг з придбання та використання програм бухгалтерського обліку

Кількість наданих послуг

 

Вартість за надану послугу, грн

х

х

х

...

 

 

 

 

 

0

Усього за статтею

 

 

 

 

 

0

Керівник або уповноважена особа
громадського об'єднання

_________
(підпис)

________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (бухгалтер)
громадського об'єднання

_________
(підпис)

________
(ініціали та прізвище)

 

Державний секретар

Л. Дараган

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України
30 вересня 2019 року N 62

ДОВІДКА
про дату надходження та перелік наданих документів

Видана
_
                                                                                                    (прізвище, ім'я)
_
                                                                              (найменування громадського об'єднання)

1. Для участі у конкурсі з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об'єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, отримано такі документи (оригінал і копія):

N з/п

Назва документа

Наявність (так або ні)

1

Заява для участі у конкурсі з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об'єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

 

2

Опис програми (проекту, заходу)

 

3

Кошторис витрат

 

4

Листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до реалізації програми (проекту, заходу))

 

5

Інформація про діяльність громадського об'єднання, зокрема про реалізацію програм (проектів, заходів) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадського об'єднання, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення

 

2. Конкурсну пропозицію подано у друкованій формі, а зазначені у рядках 1 - 3, 5 таблиці документи надсилаються на електронну адресу організатора конкурсу або надаються на електронному носії інформації.

Дата реєстрації заяви __

Реєстраційний номер __

__________
(посадова особа структурного підрозділу
Мінветеранів, відповідального за співпрацю
з громадськими об'єднаннями)


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

 

Державний секретар

Л. ДАРАГАН

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України
30 вересня 2019 року N 62

ПОГОДЖЕНО
______
      (керівник самостійного структурного
                 підрозділу Мінветеранів,
           відповідального за співпрацю з
             громадськими об'єднаннями)

ЗАТВЕРДЖУЮ
______
             (заступник Міністра у справах
            ветеранів, тимчасово окупованих
         територій та внутрішньо переміщених
                              осіб України)

___ 20__ р.

___ 20__ р.

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ
про виконання договору

_
(найменування громадського об'єднання)

_
(назва програми (проекту, заходу), пріоритет)

Програма (проект, захід) реалізується відповідно до наказу Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від ___ 20__ року N ____

Інформація про виконану роботу:

1. Запланована мета програми (проекту, заходу) ________

2. Основні заходи реалізації програми (проекту, заходу)

N з/п

Захід

Місце реалізації

Строки реалізації

1

2

3

4

 

 

 

 

3. Учасники програми (проекту, заходу)

N з/п

Назва програми (проекту, заходу)

Відповідальний виконавець

Кількість учасників, залучених до реалізації програми (проекту, заходу)

1

2

3

4

 

 

 

 

4. Залучені спеціалісти

N з/п

Назва програми (проекту, заходу)

Фах, спеціалізація залучених спеціалістів

Кількість залучених спеціалістів

1

2

3

4

 

 

 

 

5. Об'єднання, які виступили партнерами під час реалізації програми (проекту, заходу)
_
                                                                                 (найменування, місцезнаходження, контакти)

6. Виконання показників та умов договору (додаткові матеріали додаються)

N з/п

Опис та перелік завдань

Результативні показники

Причини невиконання умов договору в повному обсязі або частково
(за потреби)

Оцінка рівня заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії

одиниця виміру

кількість

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

7. Обсяг використаних бюджетних коштів на реалізацію програми (проекту, заходу)

N з/п

Статті витрат з деталізацією (згідно із кошторисом витрат)

Виділені бюджетні кошти (грн)

Фактично використані бюджетні кошти (грн)

Кошти, залучені громадським об'єднанням (грн)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

8. Інформаційна підтримка програми (проекту, заходу) (обов'язково додаються ксерокопії публікацій, примірники інформаційних матеріалів)

N з/п

Найменування ЗМІ/теле-, радіоканалу

Рівень розповсюдження (всеукраїнський, обласний, місцевий) видання

Назва публікації (програми)

Дата публікації (ефіру)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

9. Видання та розповсюдження інформаційно-методичних матеріалів

N з/п

Види інформаційно-
методичних матеріалів

Назви інформаційно-
методичних матеріалів

Спрямованість

Кількість

Місце розповсюдження та категорії населення, які їх отримали

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

10. Перелік додаткових матеріалів (за наявності) _________

Керівник громадського об'єднання

________
(підпис)


(ініціали, прізвище)

___ 20__ року

 

 

Затверджений підсумковий звіт прийнято:

__________
(посадова особа структурного підрозділу
Мінветеранів, відповідального за співпрацю
з громадськими об'єднаннями)

________
(підпис)

_
(ініціали, прізвище)

___ 20__ року

 

 

 

Державний секретар

Л. ДАРАГАН

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України
30 вересня 2019 року N 62

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
____
(заступник Міністра у справах ветеранів,
тимчасово окупованих територій та
внутрішньо переміщених осіб України)

___ 20__ р.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
про обсяг використаних бюджетних коштів

_
(назва програми (проекту, заходу))

_
(найменування громадського об'єднання)

Підстави для надання фінансової підтримки:

наказ Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від ___ 20__ року N ____;

договір про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу)
від ___ 20__ року N ___.

Строк реалізації програми (проекту, заходу):

з ___ 20__ року по ___ 20__ року.

1. Звіт про використання бюджетних асигнувань на реалізацію програми (проекту, заходу).

Передбачено виділення бюджетних асигнувань на реалізацію програми (проекту, заходу) за КПКВК 1501030 КЕКВ ______ - ________ гривень.

Виділено бюджетних асигнувань - ____ гривень.

N з/п

Статті витрат з деталізацією (згідно із кошторисом витрат)

Сума витрат (згідно із кошторисом витрат), грн

Касові видатки (сплачено за придбані товари та надані послуги), грн

Фактичні видатки, грн

Зареєстровані та несплачені бюджетні зобов'язання, грн

Реквізити підтвердних документів

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

2. Звіт про використання бюджетних асигнувань на адміністративні витрати.

Передбачено виділення бюджетних асигнувань на адміністративні витрати за КПКВК 1501030 КЕКВ ___ - ________ гривень.

Виділено бюджетних асигнувань - ____ гривень.

N з/п

Статті витрат з деталізацією (згідно із кошторисом витрат)

Сума витрат (згідно з кошторисом витрат), грн

Касові видатки (сплачено за придбані товари та надані послуги), грн

Фактичні видатки, грн

Зареєстровані та несплачені бюджетні зобов'язання, грн

Реквізити підтвердних документів

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

3. Звіт про використання ресурсів з позабюджетних джерел на реалізацію програми (проекту, заходу).

Передбачено залучити ресурси з позабюджетних джерел на реалізацію програми (проекту, заходу) - _______ гривень.

Використано ресурсів з позабюджетних джерел на реалізацію програми (проекту, заходу) в еквіваленті ___________ гривень.

N з/п

Статті витрат (згідно із кошторисом витрат)

Сума витрат, грн

Найменування та реквізити організації (фізичної особи), ресурси якої було залучено на реалізацію проекту

Касові видатки (сплачено за придбані товари та надані послуги), грн

Фактичні видатки (у тому числі внесок у вигляді матеріальних та нематеріальних ресурсів), грн

Реквізити підтвердних документів

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

Первинні бухгалтерські документи знаходяться в бухгалтерії
_
                                                                                           (найменування громадського об'єднання)
за адресою: ___

Керівник громадського об'єднання

___
(підпис)


(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
громадського об'єднання

 
___
(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

Фінансовий звіт перевірено:

_________
(посадова особа бухгалтерської служби
Мінветеранів)

___
(підпис)


(ініціали, прізвище)

___ 20__ року

 

 

Фінансовий звіт перевірено щодо відповідності затвердженому кошторису за статтями витрат:

_________
(посадова особа фінансової служби
Мінветеранів)

___
(підпис)


(ініціали, прізвище)

___ 20__ року

 

 

Затверджений фінансовий звіт прийнято:

_________
(посадова особа бухгалтерської служби
Мінветеранів)

___
(підпис)


(ініціали, прізвище)

___ 20__ року

 

 

 

Державний секретар

Л. Дараган
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали