МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.11.2011

м. Київ

N 1396

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 листопада 2011 р. за N 1334/20072

Про затвердження форм документів, що використовуються у процесі відшкодування сум податку на додану вартість

З метою забезпечення практичного застосування положень пунктів 200.12, 200.13 та 200.18 статті 200 розділу V Податкового кодексу України та пункту 7 Порядку взаємодії органів державної податкової служби та органів державної казначейської служби в процесі відшкодування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2011 N 39,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються, форми:

Висновку про суми відшкодування податку на додану вартість;

Журналу обліку висновків про суми відшкодування податку на додану вартість, переданих органами державної податкової служби до органів Державної казначейської служби України;

Реєстру висновків про суми відшкодування податку на додану вартість, переданих до органів Державної казначейської служби України;

Журналу реєстрації висновків про суми відшкодування податку на додану вартість, отриманих органами Державної казначейської служби України від органів державної податкової служби;

Звернення про підкріплення коштами для відшкодування податку на додану вартість;

Рішення про перерахування коштів для відшкодування податку на додану вартість.

2. Висновки про суми відшкодування податку на додану вартість та Реєстр висновків про суми відшкодування податку на додану вартість подаються органам Державної казначейської служби України в електронній формі з урахуванням вимог Законів України "Про електронний цифровий підпис" і "Про електронні документи та електронний документообіг" і не пізніше наступного операційного дня на паперовому носії.

Журнал реєстрації висновків про суми відшкодування податку на додану вартість, отриманих органами Державної казначейської служби України від органів державної податкової служби, ведеться в електронному вигляді.

Звернення про підкріплення коштами для відшкодування податку на додану вартість надаються до Державної казначейської служби України її територіальними органами.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України, Державного казначейства України від 20.12.2010 N 960/495 "Про затвердження форм документів, які використовуються у процесі відшкодування сум податку на додану вартість", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.12.2010 за N 1387/18682.

4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.), Департаменту прогнозування, аналізу, обліку та звітності Державної податкової служби України (Санжаревська І. С.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В. П.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства у мережі Інтернет.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І., першого заступника Голови Комісії з проведення реорганізації ДПА України, заступника Голови ДПС України Клименка О. В. та заступника голови Державної казначейської служби України Гізатуліну Л. В.

 

Міністр

Ф. Ярошенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва

С. І. Свищева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
07.11.2011 N 1396

01

___
(найменування органу державної податкової служби)

Висновок
про суми відшкодування податку на додану вартість

02

від      "___"                                                                                       N
                          (дата)

03

Повідомляємо, що платнику податку

 

(найменування - для юридичної особи та постійного представництва нерезидента; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; дата, номер відповідного договору)

Код платника податку згідно з ЄДРПОУ
(для юридичних осіб)

 

Реєстраційний номер облікової картки
платника податків, серія та номер паспорта*

04

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

 

05

за декларацією/уточнюючим розрахунком, зареєстрованими в органі державної податкової служби

від     ________             N_________         за ____
                       (число)             (місяць)             (рік)                                                                                       (період)

06

а) підлягає відшкодуванню з бюджету
___________ грн.
                                                                 (загальна сума цифрами та словами)

07

б) підлягає автоматичному відшкодуванню з бюджету
___________ грн.
                                                                  (загальна сума цифрами та словами)

08

Рахунок платника N

код банку _

___
                                                                 (найменування відділення банку)

09

Бюджетний рахунок,
з якого здійснюється відшкодування

код банку _____

_________
                                         (найменування органу Державної казначейської служби України)


* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Керівник (заступник керівника) органу державної податкової служби

__________
(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності

__________
(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

Погоджено: Начальник структурного підрозділу, яким проведено підтвердження заявлених сум бюджетного відшкодування

___________
(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
07.11.2011 N 1396

Журнал
обліку висновків про суми відшкодування податку на додану вартість, переданих органами державної податкової служби до органів Державної казначейської служби України

N з/п

Висновок

Платник податку

Сума до відшкодування, визначена у висновку
(грн.)

Дата передачі до органів Державної казначейської служби України

Декларація/уточнюючий розрахунок, на підставі яких формується висновок

Дата списання коштів з бюджетного рахунка

номер

дата

код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта*

найменування (для юридичної особи та постійного представництва нерезидента); прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи); дата, номер відповідного договору

назва

номер

дата надходження до органу державної податкової служби

за період

в електронній формі

на паперових носіях

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
07.11.2011 N 1396

____
(найменування органу державної податкової служби)

Реєстр висновків
про суми відшкодування податку на додану вартість, переданих до органів Державної казначейської служби України
від "___" 20__ року N ____

N з/п

Висновок

Платник податку

Сума
(грн.)

номер

дата

код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта*

найменування (для юридичної особи та постійного представництва нерезидента); прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи); дата, номер відповідного договору

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 


* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Кількість висновків: _ шт.

Керівник (заступник керівника) органу
державної податкової служби


(підпис)

М. П.

__
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
07.11.2011 N 1396

Журнал
реєстрації висновків про суми відшкодування податку на додану вартість, отриманих органами Державної казначейської служби України від органів державної податкової служби

N з/п

Висновок

Платник податку

Сума до відшкодування, визначена у висновку
(грн.)

Дата надходження до органу Державної казначейської служби України

номер

дата

код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта*

найменування (для юридичної особи та постійного представництва нерезидента); прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи); дата, номер відповідного договору

в електронній формі

на паперових носіях

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 


* Для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
07.11.2011 N 1396

Звернення
про підкріплення коштами для відшкодування податку на додану вартість

від

N ________

У зв'язку з відсутністю коштів, необхідних для відшкодування податку на додану вартість згідно з висновками органів державної податкової служби
у сумі ____,
                                                                                        (сума цифрами та словами)
просимо перерахувати зазначену суму з рахунку Державної казначейської служби України на рахунок, відкритий у
__________,
                                                      (найменування органу Державної казначейської служби України)
N ________, код банку _______, код за ЄДРПОУ ____
__________
                                                               (реквізити рахунка, на який перераховується сума)

Реєстр висновків органів державної податкової служби додається.

Начальник (заступник начальника)
Головного управління Державної
казначейської служби України
в ___

 
 
 
_________
(підпис)

 
 
 
________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

М. П.

___________
(підпис)

________
(ініціали, прізвище)

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
07.11.2011 N 1396

Рішення
про перерахування коштів для відшкодування податку на додану вартість

від

N _______

Перерахувати з рахунку N _____ на рахунок N _____ з подальшим перерахуванням на рахунок N ________, відкритих у Державній казначейській службі України (код банку 820172, код за ЄДРПОУ 37567646),
суму _____,
                                                                                      (сума цифрами та словами)
необхідну для відшкодування податку на додану вартість, на рахунок, відкритий у
__________,
                                                  (найменування органу Державної казначейської служби України)
N _______, код банку _________, код за ЄДРПОУ ___
__________,
                                                               (реквізити рахунка, на який перераховується сума)
згідно із зверненням від ______ N ________

Заступник Голови
Державної казначейської служби України

___
___
___
(керівник структурного підрозділу
Державної казначейської служби України,
яким підготовлено це рішення)

 
__
(підпис)

__
(підпис)

 
__
(ініціали, прізвище)

__
(ініціали, прізвище)

Погоджено

 

 

___
___
___
(керівник структурного підрозділу
Державної казначейської служби України)

 
__
(підпис)

 
__
(ініціали, прізвище)

Отримано

 

 

____
____
____
(керівник структурного підрозділу
Державної казначейської служби України)

 

(підпис)

 
______
(ініціали, прізвище)

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали