МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.07.2012

м. Київ

N 400


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 липня 2012 р. за N 1196/21508

Про затвердження форм документів та надання інформації для здійснення фінансової підтримки суб'єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм компенсації лізингових платежів

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб'єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 року N 794 (із змінами), та з метою аналізу ефективності використання бюджетних коштів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі форми, що додаються:

1.1. Заявки на участь у конкурсі для отримання права на часткову компенсацію лізингових платежів за договором фінансового лізингу.

1.2. Довідки про отримання права на часткову компенсацію лізингових платежів за договором фінансового лізингу за рахунок коштів державного бюджету.

1.3. Журналу обліку реєстрації документів учасників конкурсу щодо визначення переліку суб'єктів господарювання агропромислового комплексу для здійснення фінансової підтримки через механізм компенсації лізингових платежів за укладеними договорами фінансового лізингу за рахунок коштів державного бюджету.

1.4. Реєстру підприємств-лізингоодержувачів, які мають право на отримання компенсації лізингових платежів за договорами фінансового лізингу.

1.5. Реєстру підприємств-лізингоодержувачів, які мають право на отримання компенсації лізингових платежів за договорами фінансового лізингу, та суми фактично сплачених лізингових платежів.

1.6. Інформації про використання бюджетних коштів для здійснення компенсації лізингових платежів за договорами фінансового лізингу у поточному році.

1.7. Інформації про використання бюджетних коштів для здійснення компенсації лізингових платежів за укладеними договорами фінансового лізингу в розрізі підприємств-лізингоодержувачів та лізингодавців.

2. Департаменту фінансово-кредитної політики (Ахіджанов Б. Р.):

2.1. Подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Щокварталу до 20-го числа наступного місяця та у місячний строк після закінчення бюджетного періоду забезпечити подання до Мінфіну України інформації про стан виконання результативних показників з результатами аналізу, поясненнями, висновками щодо їх виконання.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Безуглого М. Д.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
06.07.2012 N 400


 

Голові
конкурсної комісії
__
(Міністерства аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
обласної державної адміністрації /
Севастопольської міської державної адміністрації)
_______


Заявка
на участь у конкурсі для отримання права на часткову компенсацію лізингових платежів за договором фінансового лізингу,

укладеним з лізингодавцем ,
                                        (найменування лізингодавця)
за рахунок коштів державного бюджету у ____ році

Прошу допустити _________
                                                                                             (повне найменування лізингоодержувача)
_
до участі в конкурсі для отримання права на часткову компенсацію лізингових платежів

Відомості про юридичну особу:


  

З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб'єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 року N 794, та з умовами проведення конкурсу ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.


_____

     Керівник юридичної особи


(підпис)


(П. І. Б.)

     Головний бухгалтер юридичної особи


(підпис)


(П. І. Б.)

     М. П.

 

 

_____


 

Заповнюється секретарем конкурсної комісії

Реєстраційний N заявки __
(відповідно до порядкового номера у журналі обліку реєстрації
документів учасників конкурсу щодо визначення переліку
суб'єктів господарювання агропромислового комплексу для
здійснення фінансової підтримки через механізм компенсації
лізингових платежів за укладеними договорами фінансового
лізингу за рахунок коштів державного бюджету)
від "___" ____ року


Облікова ставка Національного банку України станом на "___" _________ ____ року

  


Передбачений розмір компенсації лізингових платежів:

 

 

 

     за вартість предмета лізингу
     за комісійну винагороду

  

%
%

 

Розрахункова сума компенсації лізингових платежів
за договором фінансового лізингу (грн)

  

грн

     за вартість предмета лізингу
     за комісійну винагороду

грн
грн

Секретар комісії


(П. І. Б.)

 


Примітка. Заявка надається в друкованому та електронному вигляді.


 

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики

Б. Р. Ахіджанов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
06.07.2012 N 400


Довідка
про отримання права на часткову компенсацію лізингових платежів за договором фінансового лізингу за рахунок коштів державного бюджету

у ____ році

Надана _______
                                                          (найменування та місцезнаходження лізингоодержувача)
про те, що ця юридична особа за результатами конкурсу
_
                                (Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим,
                            обласних державних адміністрацій, Севастопольської міської державної адміністрації)
_
                                                    (N протоколу, дата проведення засідання конкурсної комісії)
_
                                                                                 (має право, не має права)
отримувати часткову компенсацію лізингових платежів за договором фінансового лізингу
_
                                         (дата і номер договору фінансового лізингу, найменування лізингодавця)
___________ грн _________,
                      (вартість предмета лізингу)                                                        (строк користування предметом лізингу)
визначених Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб'єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 року N 794, за сплачені:

лізинговий платіж в обсязі 40 % вартості предмета лізингу вітчизняного виробництва;

комісійну винагороду лізингодавцю в розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку України, що діє на дату нарахування відсотків за користування предметом лізингу, але не вище розмірів, передбачених договорами фінансового лізингу.

Розрахунковий розмір компенсації на ____ бюджетний рік для компенсації лізингових платежів за договором фінансового лізингу становить:

  

_
(сума компенсації цифрами та словами в гривнях)

Причини відмови в наданні права на компенсацію лізингоодержувачу


Голова конкурсної комісії


(підпис)


(П. І. Б.)

Секретар конкурсної комісії


(підпис)


(П. І. Б.)

М. П.

 

 

 

                                  Реєстраційний N довідки ___

 

                                  "___" ____ року


 

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики

Б. Р. Ахіджанов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
06.07.2012 N 400


Журнал обліку реєстрації документів
учасників конкурсу щодо визначення переліку суб'єктів господарювання агропромислового комплексу для здійснення фінансової підтримки через механізм компенсації лізингових платежів за укладеними договорами фінансового лізингу за рахунок коштів державного бюджету

у ____ році

_______
(Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головне управління агропромислового розвитку обласної державної
адміністрації, Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації)


Наявність відповідних документів

Реєстра-
ційний номер заявки лізинго-
одержу-
вача, N з/п, дата

Най-
мену-
вання лізинго-
одержу-
вача, П. І. Б. керів-
ника, теле-
фон

Код згідно з ЄДРПОУ лізонго-
одержу-
вача

Виписка або витяг з Єдиного держав-
ного реєстру юридич-
них осіб та фізичних осіб - підпри-
ємців;
N, дата

Копія договору фінан-
сового лізингу, N, дата

Копія акта прийому-
передачі предмета лізингу

Копія доку-
мента про реєстра-
цію пред-
мета лізингу (у разі коли така реєстра-
ція передба-
чена законо-
дав-
ством)

Довідка про банківські реквізити лізинго-
одержувача

Довідка про відсут-
ність (наявність) заборго-
ваності з податків і зборів (обов'яз-
кових платежів)

Довідка про відсут-
ність (наяв-
ність) заборго-
ваності з лізин-
гових платежів, надана лізинго-
давцем

П. І. Б. та посада пред-
став-
ника юридич-
ної особи для передачі доку-
ментів

N та дата довідки про отри-
мання права на часткову компен-
сацію лізин-
гових платежів за догово-
ром фінансо-
вого лізингу за рахунок коштів держав-
ного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики

Б. Р. Ахіджанов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
06.07.2012 N 400


РЕЄСТР N ___
підприємств-лізингоодержувачів, які мають право на отримання компенсації лізингових платежів за договорами фінансового лізингу

_______
(Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головне управління агропромислового розвитку обласної державної
адміністрації, Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації)
за ____ року

(гривень)


N
з/п

Най-
мену-
вання лізинго-
одержу-
вача

Код згідно з ЄДРПОУ лізинго-
одержу-
вача

Най-
мену-
вання лізинго-
давця

Код згідно з ЄДРПОУ лізинго-
давця

Номер поточ-
ного рахунку лізинго-
одержу-
вача

N та дата укладен-
ня дого-
вору фінансо-
вого лізингу

Повна назва пред-
мета лізингу

Вар-
тість пред-
мета лізин-
гу

Комі-
сійна винаго-
рода за корис-
тування предме-
том лізингу

Строк дії дого-
вору фінансо-
вого лізингу

Облі-
кова ставка Націо-
наль-
ного банку Укра-
їни на дату нара-
хуван-
ня відсот-
ків за користу-
вання предме-
том лізингу

Дата нараху-
вання комісій-
ної винаго-
роди за користу-
вання предме-
том лізингу (зазна-
ченим у договорі фінан-
сового лізингу)

Нарахована сума лізингових платежів

усього

сума, яку сплачує лізинго-
одержу-
вач

сума, яка підлягає відшко-
дуванню

в тому числі:

за вар-
тість пред-
мета лізин-
гу

за комі-
сійну вина-
городу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Міністр аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим /
Начальник Головного управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації/
Начальник Управління промисловості, розвитку інфраструктури
та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації


(підпис)


(П. І. Б.)

                                Головний бухгалтер


(підпис)


(П. І. Б.)

М. П.

 

 


 

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики

Б. Р. Ахіджанов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
06.07.2012 N 400


РЕЄСТР N ___
підприємств-лізингоодержувачів, які мають право на отримання компенсації лізингових платежів за договорами фінансового лізингу, та суми фактично сплачених лізингових платежів

_______
(Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головне управління агропромислового розвитку обласної державної
адміністрації, Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації)
за ____ року

(гривень)


N
з/п

Най-
мену-
вання лізин-
го-
одер-
жува-
ча

Код згідно з ЄДРПОУ лізинго-
одер-
жува-
ча

Най-
мену-
вання лізинго-
давця

Код згідно з ЄДРПОУ лізинго-
давця

Но-
мер по-
точ-
ного ра-
хун-
ку лізин-
го-
одер-
жува-
ча

N та дата укла-
дення дого-
вору фінан-
сового лізин-
гу

Пов-
на назва пред-
мета лізин-
гу

Вар-
тість пред-
мета лізин-
гу

Комі-
сійна вина-
горо-
да за корис-
туван-
ня пред-
метом лізин-
гу

Строк дії дого-
вору фінан-
сового лізин-
гу

Облі-
кова ставка Наці-
ональ-
ного банку Украї-
ни на дату нара-
хуван-
ня від-
сот-
ків за корис-
туван-
ня пред-
метом лізин-
гу

Дата нара-
хуван-
ня комі-
сійної вина-
горо-
ди за корис-
туван-
ня пред-
метом лізин-
гу (зазна-
ченим у дого-
ворі фінан-
сового лізин-
гу)

Нарахована сума лізингових платежів

З належної компенсації

усьо-
го

сума, яку спла-
чує лізин-
го-
одер-
жувач

сума, яка підля-
гає від-
шко-
ду-
ван-
ню

в тому числі:

спла-
чено згід-
но з попе-
ред-
нім реєс-
тром

підля-
гає сплаті за даним реєс-
тром, всьо-
го

в тому числі:

за вар-
тість пред-
мета лі-
зин-
гу

за комі-
сійну вина-
горо-
ду

за вар-
тість пред-
мета лізин-
гу

за комі-
сійну вина-
горо-
ду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Міністр аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим /
Начальник Головного управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації /
Начальник Управління промисловості, розвитку інфраструктури
та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації


(підпис)


(П. І. Б.)

                                Головний бухгалтер


(підпис)


(П. І. Б.)

М. П.

 

 


 

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики

Б. Р. Ахіджанов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
06.07.2012 N 400


ІНФОРМАЦІЯ
про використання бюджетних коштів для здійснення компенсації лізингових платежів за договорами фінансового лізингу у поточному році

_______
(Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головне управління агропромислового розвитку обласної державної
адміністрації, Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації)
за ____ ____ року/рік
(квартал, рік)

(тис. грн)


Повна назва предмета лізингу

Кількість одиниць

Вартість предмета лізингу

Кількість лізингоодержувачів

Сума лізингових платежів, яка підлягала відшкодуванню

Сума лізингових платежів, яка відшкодована

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

 


Міністр аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим /
Начальник Головного управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації /
Начальник Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу
Севастопольської міської державної адміністрації


(підпис)

__________
(П. І. Б.)


 

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики

Б. Р. Ахіджанов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
06.07.2012 N 400


ІНФОРМАЦІЯ
про використання бюджетних коштів для здійснення компенсації лізингових платежів за укладеними договорами фінансового лізингу в розрізі підприємств-лізингоодержувачів та лізингодавців

_______
(Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головне управління агропромислового розвитку обласної державної
адміністрації, Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації)
за ____ ____ року/рік
(квартал, рік)

(тис. грн)


N з/п

Найменування лізингоодержувача

Повна назва предмета лізингу

Найменування лізингодавця

N та дата укладення договору фінансового лізингу

Вартість предмета лізингу

Строк користування предметом лізингу

Сума лізингових платежів, яка підлягала відшкодуванню

Сума лізингових платежів, яка відшкодована

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по регіону

 

 

 

 

 

 

 


Міністр аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим /
Начальник Головного управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації /
Начальник Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу
Севастопольської міської державної адміністрації


(підпис)

__________
(П. І. Б.)

                М. П.

 

 


 

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики

Б. Р. Ахіджанов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали