МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.02.2012

м. Київ

N 107


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 червня 2012 р. за N 990/21302

Про затвердження форм дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифіката на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, та зразка заяви для їх отримання

Відповідно до Порядку видачі дозволів на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 року N 953,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити, що додаються:

1.1. Форму дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.

1.2. Форму сертифіката на пересувні виставки зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.

1.3. Зразок заяви для отримання дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.

2. Департаменту охорони природних ресурсів та екомережі (Томахін М. Л.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

М. В. Злочевський

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
екологічної інспекції України

П. Б. Жила

Голова Державного агентства
рибного господарства України

В. С. Дроник

Міністр аграрної політики та
продовольства України

М. В. Присяжнюк

Перший заступник
Міністра фінансів України

А. І. Мярковський

Т. в. о. Голови Державної
митної служби України

О. М. Дороховський


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
29.02.2012 N 107


Форма
дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення

  

CITES PERMIT / CERTIFICATE No. 00UA000000*

Зворотний бік


КОДИ ДЛЯ ПУНКТУ 5A (CODES FOR BOX 5A)

T

Комерційна мета

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Commercial

Z

Для зоопарку

Zoo

G

Для ботанічного саду

Botanical garden

Q

Для цирку чи пересувної виставки

Circus or travelling exhibition

S

Наукова

Scientific

H

Мисливський трофей

Hunting trophy

P

Для власного користування

Personal

M

Медична (у тому числі біомедичне дослідження)

Medical (including biomedical research)

E

Освітня

Educational

N

Реінтродукція (повторне переселення) або інтродукція (переселення) у дику природу

Reintroduction or introduction into the wild

B

Розведення у неволі або штучне розмноження

Breeding in captivity or artificial propagation

L

Правозастосування / судочинство / юридична

Law enforcement / judicial / forensic


КОДИ ДЛЯ ПУНКТУ 10 (CODES FOR BOX 10)

W

Зразки вилучені з дикої природи

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Specimens taken from the wild

R

Зразки з ранчо: зразки тварин, вирощені в контрольованих умовах і які вилучені у вигляді яєць або молодих особин з дикої природи, де в іншому випадку вони мали б дуже малу ймовірність дожити до дорослого стану

Ranched specimens: specimens of animals reared in a controlled environment, taken as eggs or juveniles from the wild, where they would otherwise have had a very low probability of surviving to adulthood

D

Тварини з Додатка I, яких розведено в неволі з комерційною метою в установах, уключених до реєстру Секретаріату відповідно до Резолюції Конф. 12.10 (Rev. CoP15), і рослини з Додатка I, яких штучно розмножено з комерційною метою, а також їх частини і продукти з них, що експортуються згідно з положеннями пункту 4 статті VII Конвенції

Appendix I animals bred in captivity for commercial purposes in operations included in the Secretariat's Register, in accordance with Resolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15), and Appendix I plants artificially propagated for commercial purposes, as well as parts and derivatives thereof, exported under the provisions of Article VII, paragraph 4, of the Convention.

A

Рослини, які штучно розмножені згідно з Резолюцією Конф. 11.11 (Rev. CoP15), а також їх частини та продукти з них, які експортуються згідно з положеннями пункту 5 статті VII (зразки видів, включених до Додатка I, якщо вони розмножені штучно з некомерційною метою, і зразки видів, включених до додатків II і III)

Plants that are artificially propagated in accordance with Resolution Conf. 11.11 (Rev. CoP15), as well as parts and derivatives thereof, exported under the provisions of Article VII, paragraph 5 (specimens of species included in Appendix I that have been propagated artificially for non-commercial purposes and specimens of species included in Appendices II and III)

C

Тварини, які розведені в неволі згідно з Резолюцією Конф. 10.16 (Rev.), а також їх частини та продукти з них, що експортуються згідно з положеннями пункту 5 статті VII Конвенції

Animals bred in captivity in accordance with Resolution Conf. 10.16 (Rev.), as well as parts and derivatives thereof, exported under the provisions of Article VII, paragraph 5, of the Convention

F

Тварини, які народжені в неволі (перше (F1) чи наступні покоління), але не відповідають визначенню "розведені в неволі", наведеному в Резолюції Конф. 10.16 (Rev.), а також їх частини і продукти з них

Animals born in captivity (F1 or subsequent generations) that do not fulfill the definition of "bred in captivity" in Resolution Conf. 10.16 (Rev.), as well as parts and derivatives thereof

U

Походження зразка невідоме (має бути пояснення)

Source unknown (must be justified)

I

Конфісковані або вилучені зразки

Confiscated or seized specimens

O

Преконвенційні зразки (можуть використовуватись разом з іншими кодами)

Pre-Convention specimens (may be used with other source codes)

Копія дозволу/сертифіката не може бути використана замість його оригіналу, за винятком випадків, указаних у ньому.

Copy of permit / certificate can not be used in place of its original, except to the extent endorsed thereon.

Після використання оригінал дозволу/ сертифіката надсилається Адміністративному органу з питань виконання вимог Конвенції тієї країни, яка здійснила імпорт зразка (зразків).

After use original of permit/certificate must be returned to a Management Authority of the importing country.


 

Директор Департаменту охорони
природних ресурсів та екомережі

М. Л. Томахін


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
29.02.2012 N 107


Форма
сертифіката на пересувні виставки зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення

  

КОНВЕНЦІЯ ПРО МІЖНАРОДНУ ТОРГІВЛЮ ВИДАМИ ДИКОЇ ФАУНИ І ФЛОРИ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД ЗАГРОЗОЮ ЗНИКНЕННЯ

CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA


СЕРТИФІКАТ НА ПЕРЕСУВНУ ВИСТАВКУ
TRAVELLING-EXIBITION CERTIFICATE

Оригінал / Original

1. Сертифікат N / Certificate No.

  
00UA000000
  
  

2. Дійсний до / Valid until

3.

Власник зразка(ів) (П. І. Б. або найменування, постійна адреса і країна реєстрації) / Owner of specimen(s) (name, permanent address and country of registration)

 

 
 
 
 
              

 

_____
(підпис власника / signature of owner)


4.

Найменування, адреса та країна Адміністративного органу, який видав документ / Name, address and country of issuing Management Authority

 

  

 

 


5.

Особливі умови / Special conditions:

 

 

a)

Дійсний для багаторазових переміщень через кордон. Оригінал сертифіката на кордоні не вилучається і залишається власнику.

a)

Valid for multiple cross-border movements. Owner to retain original form.

b)

Зразок(и), внесений(і) в цей сертифікат, не може(уть) бути проданий(і) чи переданий(і) іншим шляхом у будь-якій державі, крім держави, де вистава базується і зареєстрована. Цей сертифікат не можна передавати. Якщо зразок(и) гине(уть), украдений(і), зруйнований(і), загублений(і), проданий(і) або переданий(і) іншим шляхом, власник має невідкладно повернути цей сертифікат Адміністративному органу, який його видав.

b)

The specimen(s) covered by this certificate may not be sold or otherwise transferred in any State other than the State in which the exhibition is based and registered. This certificate is non-transferable. If the specimen(s) dies/die, is/are stolen, destroyed, lost, sold or otherwise transferred, this certificate must be immediately returned by the owner to the issuing Management Authority.

c)

Цей сертифікат недійсний без листка-продовження, який додається.

c)

This certificate is not valid unless accompanied by a continuation sheet.

Для живих тварин цей дозвіл чи сертифікат дійсний, коли умови транспортування відповідають вимогам Інструкції МАПТ (Міжнародної асоціації повітряного транспорту) щодо перевезення живих тварин, а живих рослин - Інструкції МАПТ щодо швидкопсувного вантажу

If for live animals, this certificate is valid only if the transport conditions comply with the IATA Live Animals Regulations; if for live plants, with the IATA Perishable Cargo Regulations


6.

Країна імпорту / Country of import

 

  
Різна / Various
  


7.

Мета операції / Purpose of the transaction

 

  
Q
  


8.

Наукова назва (рід та вид) і звичайна назва виду / Scientific name (genus and species) and common name of species


 

9.

Опис зразків, включаючи ідентифікаційні позначки або номери, вік, стать / Description of specimen(s), including identifying marks or numbers, age, sex
 


 

10.

Кількість / Quantity


 

11.

N додатка та джерело походження / Appendix No. and source


12.

Країна походження / Country of origin


 

13.

N дозволу та дата / Permit No. and date


 

14.

Реєстраційний номер вистави / Exhibition registration number


 

15.

Дата придбання, якщо зразок преконвенційний / Date of acquisition, if pre-Convention
 


16.

Цей сертифікат надано / This certificate is issued by:


 

 

 

 

__
(місце / place)

______
(дата / date)

__________
(підпис та печатка / signature and official seal)


17.

Додаткові умови / Additional conditions
 
 


 

18.

Підтвердження екологічного контролю (див. аркуш-продовження) / Ecological control endorsement (see Continuation sheet)СЕРТИФІКАТ НА ПЕРЕСУВНУ ВИСТАВКУ / TRAVELLING EXHIBITION CERTIFICATE No. 00UA000000

Зворотний бік


КОДИ ДЛЯ ПУНКТУ 11 (CODES FOR BOX 11)

W

Зразки вилучені з дикої природи

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Specimens taken from the wild

R

Зразки з ранчо: зразки тварин, вирощені в контрольованих умовах і які вилучені у вигляді яєць або молодих особин з дикої природи, де в іншому випадку вони мали б дуже малу ймовірність дожити до дорослого стану

Ranched specimens: specimens of animals reared in a controlled environment, taken as eggs or juveniles from the wild, where they would otherwise have had a very low probability of surviving to adulthood

A

Рослини, які штучно розмножені згідно з Резолюцією Конф. 11.11 (Rev. CoP15), а також їх частини та продукти з них, які експортуються згідно з положеннями пункту 5 статті VII Конвенції (зразки видів, уключених до Додатка I, якщо вони розмножені штучно з некомерційною метою, і зразки видів, уключених до додатків II і III)

Plants that are artificially propagated in accordance with Resolution Conf. 11.11 (Rev. CoP15), as well as parts and derivatives thereof, exported under the provisions of Article VII, paragraph 5, of the Convention (specimens of species included in Appendix I that have been propagated artificially for non-commercial purposes and specimens of species included in Appendices II and III)

C

Тварини, які розведені у неволі згідно з Резолюцією Конф. 10.16 (Rev.), а також їх частини та продукти з них, що експортуються згідно з положеннями пункту 5 статті VII Конвенції

Animals bred in captivity in accordance with Resolution Conf. 10.16 (Rev.), as well as parts and derivatives thereof, exported under the provisions of Article VII, paragraph 5, of the Convention

F

Тварини, які народжені в неволі (перше (F1) чи наступні покоління), але не відповідають визначенню "розведені у неволі", наведеному в Резолюції Конф. 10.16 (Rev.), а також їх частини і продукти з них

Animals born in captivity (F1 or subsequent generations) that do not fulfill the definition of "bred in captivity" in Resolution Conf. 10.16 (Rev.), as well as parts and derivatives thereof

U

Походження зразка невідоме (має бути пояснення)

Source unknown (must be justified)

O

Преконвенційні зразки (може використовуватись разом з іншим кодом)

Pre-Convention specimens (may be used in conjunction with any other code)

Після закінчення терміну дії сертифікат підлягає поверненню Адміністративному органу з питань виконання вимог Конвенції, який його видав.

After use this certificate must be returned to the issuing Management Authority.


  

КОНВЕНЦІЯ ПРО МІЖНАРОДНУ ТОРГІВЛЮ ВИДАМИ ДИКОЇ ФАУНИ І ФЛОРИ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД ЗАГРОЗОЮ ЗНИКНЕННЯ

CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA


СЕРТИФІКАТ НА ПЕРЕСУВНУ ВИСТАВКУ
TRAVELLING-EXIBITION CERTIFICATE
АРКУШ-ПРОДОВЖЕННЯ / CONTINUATION SHEET

 
 
 
 
 
 
Сторінка / Page ___ з / of ____

1.

N оригіналу сертифіката / Original certificate No.

 

 
00UA000000


4.

Найменування, адреса та країна Адміністративного органу / Name, address, national seal/stamp and country of Management Authority

 

  


16.

Цей сертифікат надано / This certificate issued by:


 

 

 

 

________
(місце / place)

________
(дата / date)

__________
(підпис і печатка / signature and official seal)


 
 
 
___________
(пункт контролю / port of control)

 
 
 
__________
(дата / date)

 
 
 
__________
(підпис / signature)

 
 
 
___________
(печатка / official stamp)


 
 
 
___________
(пункт контролю / port of control)

 
 
 
__________
(дата / date)

 
 
 
__________
(підпис / signature)

 
 
 
___________
(печатка / official stamp)


 
 
 
___________
(пункт контролю / port of control)

 
 
 
__________
(дата / date)

 
 
 
__________
(підпис / signature)

 
 
 
___________
(печатка / official stamp)


 
 
 
___________
(пункт контролю / port of control)

 
 
 
__________
(дата / date)

 
 
 
__________
(підпис / signature)

 
 
 
___________
(печатка / official stamp)


 
 
 
___________
(пункт контролю / port of control)

 
 
 
__________
(дата / date)

 
 
 
__________
(підпис / signature)

 
 
 
___________
(печатка / official stamp)


 
 
 
___________
(пункт контролю / port of control)

 
 
 
__________
(дата / date)

 
 
 
__________
(підпис / signature)

 
 
 
___________
(печатка / official stamp)


 
 
 
___________
(пункт контролю / port of control)

 
 
 
__________
(дата / date)

 
 
 
__________
(підпис / signature)

 
 
 
___________
(печатка / official stamp)


 
 
 
___________
(пункт контролю / port of control)

 
 
 
__________
(дата / date)

 
 
 
__________
(підпис / signature)

 
 
 
___________
(печатка / official stamp)


 
 
 
___________
(пункт контролю / port of control)

 
 
 
__________
(дата / date)

 
 
 
__________
(підпис / signature)

 
 
 
___________
(печатка / official stamp)


 
 
 
___________
(пункт контролю / port of control)

 
 
 
__________
(дата / date)

 
 
 
__________
(підпис / signature)

 
 
 
___________
(печатка / official stamp) 

Директор Департаменту охорони
природних ресурсів та екомережі

М. Л. Томахін


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
29.02.2012 N 107


Зразок
заяви для отримання дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення

Кому ________
(найменування та адреса Адміністративного органу
CITES України)

Від __________
(найменування/П. І. Б., місцезнаходження (місце
проживання), телефон, факс заявника)


ЗАЯВА
для отримання дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення

 

Експортер (найменування/П. І. Б., місцезнаходження / місце постійного проживання, телефон, факс) _
                                                        (українською та англійською або французькою чи іспанською мовами)

Імпортер (найменування/П. І. Б., місцезнаходження/ місце постійного проживання, телефон, факс)
_
                                                       (українською та англійською або французькою чи іспанською мовами)

Мета експорту, імпорту, реекспорту чи інтродукції з моря згідно з кодами: T - комерційна, Z - для зоопарку, G - для ботанічного саду, Q - для цирку та пересувної виставки, S - наукова, H - мисливські трофеї, P - для власного користування, M - медична (у тому числі біомедичне дослідження), E - освітня, N - реінтродукція (повторне переселення) або інтродукція (переселення) у дику природу, B - розведення у неволі або штучне розмноження, L - правозастосування/судочинство/юридична
_

Назва виду і роду тварини або рослини, до якого належить зразок,
_
                                                                                  (латинською та українською мовами)

Опис зразка (живі тварини із зазначенням статі, віку, номера мітки (у разі наявності) або рослини, шкури, опудала, тушки, черепи, роги, ікла, ікра тварин, у тому числі осетрових видів риб, насіння, корені, бульби, цибулини, інші частини, а також вироби з тварин чи рослин) із зазначенням його кількості або ваги
_
_

Походження зразка (вилучення з природного середовища, народження в неволі (перше чи наступні покоління) або розведення чи вирощування в штучних умовах, імпорт з іншої країни, інтродукція з моря тощо) ___
_

Спосіб набуття зразка у власність або володіння та користування _____
_

Строк здійснення імпорту, експорту, реекспорту чи інтродукції з моря зразка
_

До заяви додаються документи, що засвідчують походження зразка та законність набуття зразка у власність або володіння та користування, _
                                                                                                                                           (перелік документів)
_


"___" 20__ року


(підпис заявника)


 

Директор Департаменту охорони
природних ресурсів та екомережі

М. Л. Томахін

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали