МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.05.2012

м. Київ

N 652


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 червня 2012 р. за N 1015/21327

Про затвердження форм процесуальних документів у справах про порушення митних правил

Відповідно до статей 490 ( N 4495-VI), 494 ( N 4495-VI), 498 ( N 4495-VI), 500 - 505 ( N 4495-VI), 508 ( N 4495-VI), 509 ( N 4495-VI), 511 ( N 4495-VI), 513 - 517 ( N 4495-VI), 522 - 527 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року N 4495-VI ( N 4495-VI) та підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446 (Указ N 446/2011),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі форми процесуальних документів у справах про порушення митних правил, що додаються:

протокол про порушення митних правил;

додаток до протоколу про порушення митних правил;

протокол опитування;

протокол про тимчасове вилучення товарів, транспортних засобів і документів;

додаток до протоколу про тимчасове вилучення товарів, транспортних засобів і документів;

протокол про митне обстеження;

протокол про пред'явлення товарів, транспортних засобів і документів для впізнання;

постанова про призначення експертизи;

постанова про взяття проб і зразків;

протокол про одержання проб і зразків для проведення експертизи;

додаток до протоколу про одержання проб і зразків для проведення експертизи;

постанова в справі про порушення митних правил.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) та Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції Державної митної служби України (Попівняк О. І.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Митним органам бланки форм процесуальних документів у справах про порушення митних правил виготовляти самостійно за допомогою комп'ютерної техніки з дотриманням установлених форм.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної митної служби України від 21 квітня 2003 року N 261 "Про затвердження форм процесуальних документів у справах про порушення митних правил", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 травня 2003 року за N 348/7669.

5. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Митним кодексом України від 13 березня 2012 року N 4495-VI ( N 4495-VI), але не раніше дня офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та заступника Голови Державної митної служби України Дериволкова С. Д.

 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Бродський


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
31.05.2012 N 652


Державна митна служба України

ПРОТОКОЛ
про порушення митних правил N ____/_______/____

"___" 20__ р.

___
(місце складення протоколу)


Я, __________,
                                                           (посада, митний орган, прізвище, ім'я та по батькові особи, що склала протокол)
у присутності/відсутності (непотрібне закреслити)
особи, що притягується до відповідальності, ________
                                                                                                                                  (необхідні для розгляду справи

_
                                                                           відомості про особу, що притягується до відповідальності,
_
                                                                     якщо її встановлено: громадянство, прізвище, ім'я та по батькові,
_
                                                            день, місяць і рік народження, місце народження, місце роботи, посада
_,
                                                           або рід занять, місце проживання, дані про документ, що засвідчує особу)

свідків:

1. ___________
                                                                                  (прізвища, місце проживання свідків, якщо вони є)
2. ___________,

понятих:

1. ___________
                                                              (прізвища, місце проживання понятих, якщо вони брали участь)
2. ___________,

керуючись вимогами статей 490 ( N 4495-VI), 494 ( N 4495-VI), 508 Митного кодексу України ( N 4495-VI), склав цей протокол про порушення митних правил.

Протокол складено за участю перекладача
                                                                                                                                        (посада, місце роботи, прізвище,
_.
                                                                                          ім'я та по батькові, якщо перекладач брав участь)

Передбачені статтею 503 Митного кодексу України ( N 4495-VI) обов'язки перекладача (точно і у повному обсязі здійснювати доручений переклад) мені роз'яснено.

Підпис перекладача _________

Протокол складено за участю захисника ___
_
             (посада, місце роботи, реквізити документів згідно з частиною другою статті 500 Митного кодексу України ( N 4495-VI),
            що підтверджують право на захист особи, що притягається до відповідальності, прізвище, ім'я та по батькові,
                                                                                                якщо захисник брав участь)

Передбачені частиною шостою статті 500 Митного кодексу України ( N 4495-VI) права захисника (під час участі у справі користуватися усіма правами, зазначеними у статті 498 Митного кодексу України ( N 4495-VI)) мені роз'яснено.

Підпис захисника _________

Передбачені частиною четвертою статті 494 ( N 4495-VI), статтею 498 Митного кодексу України ( N 4495-VI) права особи, що притягується до відповідальності за порушення митних правил (дати пояснення та висловити зауваження щодо змісту протоколу; письмово викласти мотиви своєї відмови від підписання протоколу; ознайомитися під час розгляду справи про порушення митних правил у митному органі або суді з матеріалами справи, зробити з них витяги, одержати копії рішень, постанов та інших документів, що є в справі; бути присутнім під час розгляду справи в митному органі та брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у їх дослідженні, заявляти клопотання та відводи, під час розгляду справи користуватися юридичною допомогою захисника, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, давати усні й письмові пояснення, подавати свої доводи, міркування та заперечення, оскаржувати постанови митного органу, суду (судді); користуватись іншими правами, наданими законом), передбачена частиною п'ятою статті 494 Митного кодексу України ( N 4495-VI) можливість припинення провадження у справі про порушення митних правил шляхом компромісу мені роз'яснено.

Підпис особи, що притягується до відповідальності _____

Передбачені частиною другою статті 504 Митного кодексу України ( N 4495-VI) обов'язки свідка (з'явитися за викликом органу, у провадженні якого перебуває справа про порушення митних правил, у призначений час й дати детальні та правдиві пояснення, повідомити все відоме в справі та відповісти на поставлені запитання), мені роз'яснено.

Підписи свідків:

1. _________

2. _________


Передбачені частиною третьою статті 505 Митного кодексу України ( N 4495-VI) обов'язки понятого (бути присутнім при проведенні процесуальних дій, засвідчувати своїм підписом відповідність записів у протоколі проведеним діям) мені роз'яснено.

Підписи понятих:

1. _________

2. _________


Установлено:_____________
                                                                   (місце, час учинення, вид та характер порушень митних правил)
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Зазначені дії мають ознаки порушення (порушень) митних правил, передбаченого (передбачених) частиною _____ статті ______ Митного кодексу України ( N 4495-VI).

На підставі статті 511 Митного кодексу України ( N 4495-VI) за цим протоколом тимчасово вилучено:

а) товари - безпосередні предмети порушення митних правил; товари, транспортні засоби зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, транспортні засоби, що використовувалися для переміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України поза місцем розташування митного органу


N
з/п

Назва вилученого товару, транспортного засобу, їх особливі ознаки

Кількість (вага)

Вартість,
грн.

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


б) документи, потрібні для розгляду справи про порушення митних правил, у тому числі документи, які перебувають в електронному вигляді на носії інформації


N
з/п

Назва вилученого документа, носія електронного документа, його особливі ознаки

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 


в) в особи, що не має в Україні постійного місця проживання або адреси, - товари, транспортні засоби у кількості, необхідній для забезпечення стягнення штрафу або вартості товарів, транспортних засобів, що є безпосередніми предметами порушення митних правил; транспортних засобів зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю; транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України поза місцем розташування митного органу


N
з/п

Назва вилученого товару, транспортного засобу, їх особливі ознаки

Кількість (вага)

Вартість,
грн.

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Якщо є додаток до протоколу, то зазначити: "Дивись додаток ____ на _____ аркушах".

Пояснення, зауваження особи, що притягується до відповідальності:
_
_
_
_

Розгляд справи відбудеться "___" 20__ р. о "___" год. "___" хв. за адресою:
_
_
                                                                                                (заповнюється в разі потреби)

Примірник протоколу отримав "___" 20__ р.
_
 (підпис особи, що притягується до відповідальності. Заповнюється, якщо цю особу встановлено та вона була
 присутня при складанні протоколу)

Зміст протоколу перекладено на __ мову.
_
                                                                              (підпис перекладача, якщо перекладач залучався)


Підписи свідків:

1. _________

2. _________

Підписи понятих:

1. _________

2. _________


Підпис захисника _________

Підпис посадової особи митного органу, що склала протокол, _______

Від підпису протоколу та одержання його примірника особа, що притягується до відповідальності, відмовилася (заповнюється у разі відмови особи від підписання та/або одержання примірника протоколу) ___
                                                                        (підпис посадової особи митного органу, що склала протокол)


Підписи свідків:

1. _________

2. _________

Підписи понятих:

1. _________

2. _________


Підпис захисника _________


 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
31.05.2012 N 652


Державна митна служба України

ДОДАТОК N ____ ДО ПРОТОКОЛУ
про порушення митних правил N _____/_________/_____

"___" 20__ р.

_____
(місце складення протоколу)

На підставі статті 511 Митного кодексу України ( N 4495-VI) за цим протоколом тимчасово вилучено:

а) товари - безпосередні предмети порушення митних правил, товари, транспортні засоби зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, транспортні засоби, що використовувалися для переміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України поза місцем розташування митного органу;

б) документи, потрібні для розгляду справи про порушення митних правил, у тому числі документи, які перебувають в електронному вигляді на носії інформації;

в) в особи, що не має в Україні постійного місця проживання або адреси, - товари, транспортні засоби у кількості, необхідній для забезпечення стягнення штрафу або вартості товарів, транспортних засобів, що є безпосередніми предметами порушення митних правил; транспортних засобів зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю; транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України поза місцем розташування митного органу (непотрібне закреслити)


N
з/п

Назва вилученого товару, транспортного засобу, документа, носія електронного документа, їх особливі ознаки

Кількість (вага)

Вартість,
грн.

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Примірник додатка до протоколу отримав "___" 20__ р.
_
                                     (підпис особи, що притягується до відповідальності. Заповнюється, якщо таку особу встановлено
                                                                          та вона була присутня при складанні додатка до протоколу)

Від підпису додатка до протоколу про порушення митних правил та одержання його примірника особа, що притягується до відповідальності, відмовилася.

_
                                                               (підпис посадової особи митного органу, що склала додаток до протоколу)

Підписи свідків:

1. __

2. __

Підписи понятих:

1. __

2. __


Підпис захисника ____

Зміст додатка до протоколу перекладено на ____ мову.
_
                                                                (підпис перекладача, якщо перекладач залучався)

Підписи свідків:

1. __

2. __

Підписи понятих:

1. __

2. __


Підпис захисника ____

Підпис посадової особи митного органу, що склала додаток до протоколу,
_


 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
31.05.2012 N 652


Державна митна служба України

ПРОТОКОЛ
опитування в справі про порушення митних правил N ____/_______/____

"___" 20__ р.

___
(місце складення протоколу)


Опитування розпочато 20__ р. о ____ год. _________ хв.

Я, __________,
                                                 (посада, митний орган, прізвище, ім'я та по батькові особи, що склала протокол)

за участю:

захисника ____
_
   (посада, місце роботи, реквізити документів, що підтверджують згідно з частиною другою статті 500 Митного кодексу                          України ( N 4495-VI) право на захист особи, що притягається до відповідальності, прізвище, ім'я та по батькові,
                                                                                        якщо захисник брав участь)

Передбачені частиною шостою статті 500 Митного кодексу України ( N 4495-VI) права захисника (під час участі у справі користуватися усіма правами, зазначеними у статті 498 Митного кодексу України ( N 4495-VI)) мені роз'яснено.

Підпис захисника _________,
перекладача __
_
                                              (посада, місце роботи, прізвище, ім'я та по батькові, якщо перекладач брав участь)

Передбачені статтею 503 Митного кодексу України ( N 4495-VI) обов'язки перекладача (точно і у повному обсязі здійснювати доручений переклад) мені роз'яснено.

Підпис перекладача _______
згідно зі статтею 509 Митного кодексу України ( N 4495-VI) здійснив опитування по суті справи про порушення митних правил особи, що притягається до відповідальності / свідка / інших осіб (непотрібне закреслити).

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) __

Число, місяць, рік народження __________

Місце народження ________

Громадянство

Відомості про інші мови, якими особа володіє вільно, якою мовою
буде давати свідчення _____

Освіта _______

Місце роботи, посада, телефон __________

Адреса місця реєстрації (проживання),
телефон _____
_

Відомості про паспорт або інший документ, що посвідчує особу,
_.
                                                             (серія та номер паспорта, іншого документа, коли і ким виданий)

Передбачені частиною другою статті 509 Митного кодексу України ( N 4495-VI) обов'язки правдиво повідомити все, що відомо про обставини, які стосуються справи про порушення митних правил, _ роз'яснено _____.
                                  (прізвище, ініціали)                                                                               (підпис)

Передбачені частинами четвертою ( N 4495-VI) та п'ятою статті 494 ( N 4495-VI), статтею 498 Митного кодексу України ( N 4495-VI) права особи, що притягається до відповідальності, ___________ роз'яснено __.
                                                                                                                   (прізвище, ініціали)                                               (підпис)

Передбачені статтею 504 Митного кодексу України ( N 4495-VI) права свідка ________ роз'яснено
                                                                                                                                                          (прізвище, ініціали)
_.
           (підпис)

Передбачені статтею ______ Митного кодексу України ( N 4495-VI) права ___________ ________
                                                                                                                                              (статус особи)            (прізвище, ініціали)
роз'яснено _.
                                    (підпис)

Українською мовою , послуги перекладача
                                                                                               (володію, не володію)

______ і бажаю давати свідчення __ мовою
                  (потрібні, не потрібні)                                                                                                                   (назва)
________.
             (підпис особи)

Мова, якою проводилось опитування, ____

По суті справи повідомляю: _
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Протокол прочитано (перекладено) мовою.

Зауваження та доповнення _
_
_

Опитування закінчено 20__ р. о ____ год. ______ хв.

Підпис особи, яку опитано, ____

Підпис захисника

Підпис перекладача __________

Підпис посадової особи митного органу,
що склала протокол, __________


 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
31.05.2012 N 652


Державна митна служба України

ПРОТОКОЛ
про тимчасове вилучення товарів, транспортних засобів і документів у справі про порушення митних правил N _____/_________/_____

"___" 20__ р.

_________
(місце складення протоколу)


Я, __________,
                                          (посада, митний орган, прізвище, ім'я та по батькові особи, що склала протокол)

у присутності понятих:
1. ___________,
                                                           (прізвища, імена та по батькові, місця проживання понятих)

2. ___________,
керуючись вимогами статей 508 ( N 4495-VI), 511 Митного кодексу України ( N 4495-VI), склав цей протокол про вилучення товарів, транспортних засобів, документів, носія(їв) електронних документів (непотрібне закреслити).

Передбачені частиною третьою статті 505 Митного кодексу України ( N 4495-VI) обов'язки понятого (бути присутнім під час проведення процесуальних дій і засвідчити своїм підписом відповідність записів у протоколі виконаним діям) мені роз'яснено.

Підписи понятих:

1. _________

2. _________


На підставі статей 508 ( N 4495-VI), 511 Митного кодексу України ( N 4495-VI) за цим протоколом у
_
                                                          (зазначити у кого, де вилучено товари, транспортні засоби,
_
                                                                       документи, носій(ї) електронних документів)
___ вилучено:

а) товари - безпосередні предмети порушення митних правил, товари, транспортні засоби зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, транспортні засоби, що використовувалися для переміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України поза місцем розташування митного органу


N
з/п

Назва вилученого товару, транспортного засобу, їх особливі ознаки

Кількість (вага)

Вартість,
грн.

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


б) документи, потрібні для розгляду справи про порушення митних правил, у тому числі документи, які перебувають в електронному вигляді на носії інформації


N
з/п

Назва вилученого документа, носія електронного документа, його особливі ознаки

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 


в) в особи, що не має в Україні постійного місця проживання або адреси, - товари, транспортні засоби у кількості, необхідній для забезпечення стягнення штрафу або вартості товарів, транспортних засобів, що є безпосередніми предметами порушення митних правил; транспортних засобів зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю; транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України поза місцем розташування митного органу


N
з/п

Назва вилученого товару, транспортного засобу, їх особливі ознаки

Кількість (вага)

Вартість,
грн.

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Якщо є додаток, то зазначити: "Дивись додаток ___ на ____ аркушах".

Записано правильно.

Підпис особи, у якої вилучено
товари, транспортні засоби, документи,
носії електронних документів, _________

Підписи понятих: 1. _______

2. _______

Підпис посадової особи митного органу, що склала протокол,
_

Копію протоколу отримав "___" 20__ р.

_
_
    (дані про громадянина (посадову особу підприємства, установи, організації), у якого вилучено товари, транспортні
           засоби, документи, носії електронних документів: громадянство, прізвище, ім'я, по батькові, дата народження
                                                    громадянина; прізвище, ім'я, по батькові, посада посадової особи)


 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
31.05.2012 N 652


Державна митна служба України

ДОДАТОК N ____ ДО ПРОТОКОЛУ
про тимчасове вилучення товарів, транспортних засобів і документів у справі про порушення митних правил N _____/_________/_____

"___" 20__ р.

_____
(місце складення протоколу)

На підставі статей 508 ( N 4495-VI), 511 Митного кодексу України ( N 4495-VI) за цим протоколом вилучено (продовження):

а) товари - безпосередні предмети порушення митних правил, товари, транспортні засоби зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, транспортні засоби, що використовувалися для переміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України поза місцем розташування митного органу;

б) документи, потрібні для розгляду справи про порушення митних правил, у тому числі документи, які перебувають в електронному вигляді на носії інформації;

в) в особи, що не має в Україні постійного місця проживання або адреси, - товари, транспортні засоби у кількості, необхідній для забезпечення стягнення штрафу або вартості товарів, транспортних засобів, що є безпосередніми предметами порушення митних правил; транспортних засобів зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України поза місцем розташування митного органу (непотрібне закреслити)


N
з/п

Назва вилученого товару, транспортного засобу, документа, носія електронного документа, їх особливі ознаки

Кількість (вага)

Вартість,
грн.

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Записано правильно.

Підпис особи, у якої вилучено
товари, транспортні засоби, документи,
носії електронних документів, _________

Підписи понятих:

1. __

2. __


Підпис посадової особи митного органу, що склала протокол,
_

Копію додатка до протоколу отримав "___" 20__ р.

_
_
       (дані про громадянина (посадову особу підприємства, установи, організації), у якого вилучено товари, транспортні
            засоби, документи, носії електронних документів: громадянство, прізвище, ім'я, по батькові, дата народження
                                                 громадянина; прізвище, ім'я, по батькові, посада посадової особи)


 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
31.05.2012 N 652


Державна митна служба України

ПРОТОКОЛ
про митне обстеження в справі про порушення митних правил
N ___/_______/____

"___" 20__ р.

___
(місце складення протоколу)


Я, __________,
                                        (посада, митний орган, прізвище, ім'я та по батькові особи, що склала протокол)

у присутності понятих:

1. ___________
                                                             (прізвища, імена та по батькові, місця проживання понятих)
2. ___________,

посадових осіб підприємств:

1. ___________
                  (прізвища, імена, по батькові, посади посадових осіб підприємства, на території або в приміщеннях якого
                                                                               проводиться митне обстеження)
2. ___________,

спеціалістів:

1. ___________
                                                 (прізвища, імена, по батькові, місця роботи, посади експертів (спеціалістів)
2. ___________,

керуючись вимогами статей 508 ( N 4495-VI), 513 Митного кодексу України ( N 4495-VI), склав(ла) цей протокол про митне обстеження.

Передбачені частиною третьою статті 505 Митного кодексу України ( N 4495-VI) обов'язки понятого (бути присутнім під час проведення процесуальних дій і засвідчити своїм підписом відповідність записів у протоколі виконаним діям) мені роз'яснено.

Підписи понятих:

1. _________

2. _________


Проводилося митне обстеження території / приміщень підприємств / транспортних засобів (непотрібне закреслити)
_
                                                   (зазначити найменування підприємства/прізвище, ім'я, по батькові,
_
                                                                          місцезнаходження/місце проживання)
_
_.

Митне обстеження розпочато о ____ год. ____ хв., закінчено о ____ год. ____ хв., проводилося в умовах
_
                                                                              (хмарної, сонячної погоди тощо)
при природному (штучному) освітленні (непотрібне закреслити).

Під час обстеження використовувалися технічні засоби контролю
_
_.

Під час митного обстеження виявлено: _
_
_
_
_
_
_

Клопотання спеціаліста ____
                                                                          (зазначити, яке саме, за його наявності)

Записано правильно.

Підписи понятих:

1. _________

2. _________

Підписи посадових
осіб підприємства:

 
1. _________

2. _________

Підписи спеціалістів:

1. _________

 

2. _________


Підпис посадової особи митного органу, що склала протокол, ______


 

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
31.05.2012 N 652


Державна митна служба України

ПРОТОКОЛ
про пред'явлення товарів, транспортних засобів і документів для впізнання в справі про порушення митних правил N _____/_________/_____

"___" 20__ р.

_________.
(місце складення протоколу)


Я, __________,
                                      (посада, митний орган, прізвище, ім'я та по батькові особи, що склала протокол)

у присутності понятих:

1. ___________
                                                  (прізвища, імена та по батькові, місця проживання понятих)

2. ___________,
керуючись вимогами статей 508 ( N 4495-VI), 514 Митного кодексу України ( N 4495-VI), склав цей протокол про пред'явлення товарів, транспортних засобів, документів для впізнання.

Протокол складено за участю перекладача ___________
                                                                                                                                   (посада, місце роботи,
_
прізвище, ім'я та по батькові, якщо перекладач брав участь)
_.

Передбачені статтею 503 Митного кодексу України ( N 4495-VI) обов'язки перекладача (точно й у повному обсязі здійснювати доручений переклад, у необхідних випадках брати участь у проведенні процесуальних дій у справі про порушення митних правил) мені роз'яснено.

Підпис перекладача ______

Передбачені статтею 505 Митного кодексу України ( N 4495-VI) обов'язки понятого (бути присутнім при проведенні процесуальних дій та засвідчити своїм підписом відповідність записів у протоколі виконаним діям) мені роз'яснено.

Підписи понятих:

1. _________

2. _________


Громадянин(ка) __________
                                                                                (громадянство, прізвище, ім'я, по батькові;
_
                                                                            вид та номер документа, що посвідчує особу)
_
як особа, що притягається до відповідальності за порушення митних правил (свідок у справі про порушення митних правил) (непотрібне закреслити), був(ла) опитаний(а) про обставини, за яких він (вона) бачив(ла) товари, транспортні засоби, документи, а також про їх ознаки, за якими він (вона) може провести їх упізнання, та йому (їй) пред'явлено для впізнання товари, транспортні засоби, документи (непотрібне закреслити):
_
                                                             (зазначити пронумеровані назви однорідних товарів,
_
                                                                              транспортних засобів, документів)
_
_
_
_
.

Громадянин(ка) ___, розглянувши пред'явлені йому (їй) для впізнання
                                                      (прізвище, ініціали)
товари, транспортні засоби, документи (непотрібне закреслити), заявив(ла):
_
                                          (зазначити, чи впізнано пред'явлені товари, транспортні засоби, документи;
_
                          якщо впізнано, то за яких обставин він (вона) бачив(ла) їх та за якими ознаками впізнав(ла))
_
_
_
_

Заяви й зауваження понятих (за наявності) __________
_
_

Зміст протоколу перекладено на ___ мову.

Підпис перекладача, якщо перекладач залучався, ______

Протокол записано правильно.

Підписи понятих:

1. _____

2. _____


Підпис особи, якій товари, транспортні засоби, документи пред'являлися для впізнання __

Підпис посадової особи митного органу, що склала протокол,
_


 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
31.05.2012 N 652


Державна митна служба України

ПОСТАНОВА
про призначення експертизи в справі про порушення митних правил N _____/_________/_____

"___" 20__ р.

_______
(місце винесення постанови)


Я, __________,
                                             (посада, митний орган, прізвище, ім'я та по батькові особи, що винесла постанову)

УСТАНОВИВ:

Для з'ясування питань _____
                                                                   (зазначити, які питання підлягають з'ясуванню)
_
_
_
виникла потреба в спеціальних знаннях у галузі ________
                                                                                                                                                 (зазначити галузь)
_.

На підставі викладеного й керуючись статтями 508 ( N 4495-VI), 515 ( N 4495-VI), 516 Митного кодексу України ( N 4495-VI),

ПОСТАНОВИВ:

1. Призначити проведення __ експертизи
                                                                                     (зазначити, яку експертизу потрібно провести)
_
                                                                                        (експертизу чого потрібно провести)
_
_
_
_
_

2. Проведення експертизи доручити ____
                                                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові,
_
                                                                                     місце роботи, посада експерта)
_
3. Передати в розпорядження експерта такі матеріали: ___________
                                                                                                                                                 (зазначити, які матеріали
_
                                                                                                                   передаються)
_
_
_
_
_
_
_

4. Поставити перед експертом такі запитання: _______
                                                                                                                                               (перелік питань)
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Підпис посадової особи митного органу, що винесла постанову,
_


 

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
31.05.2012 N 652


Державна митна служба України

ПОСТАНОВА
про взяття проб і зразків у справі про порушення митних правил N _____/_________/_____

"___" 20__ р.


(місце винесення постанови)


Я, __________,
                                           (посада, митний орган, прізвище, ім'я та по батькові особи, що винесла постанову)

здійснюючи провадження в справі про порушення митних правил,

УСТАНОВИВ:

У справі необхідно проведення __________
                                                                                                       (зазначити, яку експертизу потрібно провести)
експертизи, для чого потрібне одержання проб і зразків _
_
                                                                                   (зазначити, одержання проб і зразків чого)
_
_
_
_.

Беручи до уваги, що відбір зазначених проб і зразків слід здійснити в особи, яка притягується до відповідальності за порушення митних правил (особи, свідчення та участь якої у вивченні й оцінці обставин порушення митних правил можуть мати істотне значення для провадження та розгляду справи) (непотрібне закреслити):
_
                                                    (зазначити для громадян: громадянство, прізвище, ім'я, по батькові;
_
                                                                        вид і номер документа, що посвідчує особу;
_
                                                           для посадових осіб підприємств - прізвище, ім'я, по батькові,
_
                                                                                           місце роботи, посада)
_,
керуючись статтями 508 ( N 4495-VI), 517 Митного кодексу України ( N 4495-VI),

ПОСТАНОВИВ:

1. Провести відбір проб (зразків) (непотрібне закреслити)
_
                                                                               (зазначити відбір проб, зразків чого слід провести)
_
_
_
_
_

2. Відбір проб (зразків) провести в _______
                                                                                                             (зазначити для громадян: прізвище, ім'я, по батькові;
_
                                                           для посадових осіб - прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада)
_
_

3. Відбір проб (зразків) провести в _______
                                                                                                           (зазначити місце проведення
_
                                                                                                   відбору проб (зразків))
_
_

4. До проведення відбору проб (зразків) залучити експерта: __________
_
                                                                                                         (зазначити якого)
_
_

Підпис посадової особи митного органу, що винесла постанову,
_

Постанову мені пред'явлено.

Підпис особи, у якої здійснено відбір проб (зразків), ____


 

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
31.05.2012 N 652


Державна митна служба України

ПРОТОКОЛ
про одержання проб і зразків для проведення експертизи в справі про порушення митних правил N _____/_________/_____

"___" 20__ р.

________
(місце складення протоколу)


Я, __________,
                                   (посада, митний орган, прізвище, ім'я та по батькові особи, що склала протокол)

у присутності понятих:

1. ___________
                                                                  (прізвища, імена та по батькові, місця проживання понятих)

2. ___________,

експертів:

1. ___________
                                                                  (прізвища, імена, по батькові, місця роботи, посади експертів)

2. ___________,
керуючись вимогами статей 508 ( N 4495-VI), 517 Митного кодексу України ( N 4495-VI), склав цей протокол про одержання проб і зразків для проведення експертизи.

Передбачені частиною третьою статті 505 Митного кодексу України ( N 4495-VI) обов'язки понятого (бути присутнім під час проведення процесуальних дій і засвідчити своїм підписом відповідність записів у протоколі виконаним діям) мені роз'яснено.

Підписи понятих:

1. _________

2. _________


Передбачені статтею 502 Митного кодексу України ( N 4495-VI) обов'язки експерта (надати об'єктивний висновок з поставлених запитань) та права (знайомитися з матеріалами справи, що стосуються предмета експертизи, заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів, потрібних для проведення експертизи) мені роз'яснено.

Підписи експертів:

1. __________

2. __________


Проби і зразки для проведення експертизи відбиралися в особи, що притягується до відповідальності за порушення митних правил (особи, свідчення та участь якої у вивченні й оцінці обставин порушення митних правил можуть мати істотне значення для провадження та розгляду справи) (непотрібне закреслити)
_
                                                 (зазначити для громадян: громадянство, прізвище, ім'я, по батькові;
_.
                                                                     вид та номер документа, що посвідчує особу;
_
                                                        для посадових осіб підприємств: прізвище, ім'я, по батькові,
_.
                                                                                      місце роботи, посада)

Перед початком відбору проб і зразків громадянину(ці)
_
                                                             (прізвище, ініціали особи, у якої відбираються проби і зразки)

була пред'явлена постанова про взяття проб і зразків

від "___" 20__ р.

Під час взяття проб і зразків використовувалися технічні засоби:
_
                                                                                          (зазначити, які саме)

Цим протоколом як проби (зразки) відібрано (узято) (непотрібне закреслити):


N
з/п

Назва відібраної (узятої) проби (зразка), її особливі ознаки

Кількість (вага)

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Якщо є додаток, то зазначити: "Дивись додаток ____ на ____ аркушах".

Копію протоколу отримав "___" 20__ р.

Підпис особи, у якої відібрано проби (зразки),

Записано правильно.

Підписи понятих:

1. __

2. __

Підписи експертів:

1. __

2. __

Підпис посадової особи митного органу, що склала протокол, ___________


 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
31.05.2012 N 652


Державна митна служба України

ДОДАТОК N ____ ДО ПРОТОКОЛУ
про одержання проб і зразків для проведення експертизи в справі про порушення митних правил N _____/_________/_____

"___" 20__ р.

_____
(місце складення протоколу)

Цим протоколом як проби (зразки) відібрано (узято) (непотрібне закреслити) (продовження):


N
з/п

Назва відібраної (взятої) проби (зразка), її особливі ознаки

Кількість
(вага)

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Копію додатка до протоколу отримав "___" 20__ р.

Підпис особи, у якої відібрано проби (зразки), ________

Записано правильно.

Підписи понятих:

1. ________

2. ________

Підписи експертів:

1. ________

2. ________

Підпис посадової особи митного органу, що склала протокол, ___


 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
31.05.2012 N 652


Державна митна служба України

ПОСТАНОВА
в справі про порушення митних правил N _____/_________/_____

"___" 20__ р.

_______.
(місце винесення постанови)

Я, ___________,
                             (посада, митний орган, прізвище, ім'я та по батькові особи, що винесла постанову)
розглянувши матеріали справи про порушення митних правил, розпочатої "___" 20__ р., за ознаками вчинення громадянином(кою)
_
                                                         (зазначити громадянство, прізвище, ім'я та по батькові особи,
_
     що притягається до відповідальності за порушення митних правил, день, місяць і рік народження, місце народження,
                    місце роботи, посада або рід занять, місце проживання, дані про документ, що посвідчує особу)
адміністративного правопорушення, передбаченого частиною ____ статті _ Митного кодексу України ( N 4495-VI),

у присутності:

особи, що притягається до відповідальності, ___________
                                                                                                                                 (зазначити дані особи,
_;
                                                             яка присутня під час розгляду справи)
представника особи, що притягається до відповідальності, ___________
                                                                                                                                                     (зазначити дані про особу,
_
                                                      документи, що підтверджують право на участь у розгляді справи)

УСТАНОВИВ:

_
_
_
_
_.

На підставі викладеного й керуючись статтями 522 - 527 Митного кодексу України ( N 4495-VI),

ПОСТАНОВИВ:

1. Громадянина(ку) ________
                                                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові;
_
                                                                          для посадових осіб - також посада й місце роботи)
_
визнати винним(ою) у вчиненні порушення(нь) митних правил, передбаченого(их) частиною ___ статті ________ Митного кодексу України ( N 4495-VI).

У справі в строк до "___" 20__ р. провести додаткову перевірку, під час якої
_
_
                                                                      (зазначити, кому та що саме слід здійснити)
_
_
_
_
_

Провадження в справі закрити (потрібне вибрати).

2. На громадянина(ку) _______ накласти адміністративне
                                                                                       (прізвище, ініціали)
стягнення у вигляді попередження (штрафу) розміром __
_
_

3. На підставі статті 285 Кодексу України про адміністративні правопорушення копію постанови протягом трьох днів вручити або надіслати громадянину(ці) _________
                                                                                                                                                             (прізвище, ініціали)

Підпис посадової особи митниці, що винесла постанову,
_

Згідно зі статтею 539 Митного кодексу України ( N 4495-VI) штраф повинен бути сплачений особою, що вчинила порушення митних правил, не пізніше п'ятнадцяти днів з дня вручення або надіслання їй копії постанови митного органу про накладення штрафу, а в разі оскарження постанови або принесення на неї протесту прокурором - не пізніше п'ятнадцяти днів із дня залишення скарги (адміністративного позову) без задоволення або з дня відхилення протесту.

У разі якщо штраф не буде сплачено у строки, встановлені статтею 539 цього Митного кодексу України ( N 4495-VI), постанова митного органу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання або роботи порушника або за місцезнаходженням його майна.

Згідно зі статтею 529 Митного кодексу України ( N 4495-VI) постанова митниці у справі про порушення митних правил може бути оскаржена до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, або до місцевого загального суду як адміністративного суду в порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України.

Якщо постанова митниці одночасно оскаржується до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, та до суду і суд приймає адміністративний позов до розгляду, розгляд скарги центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, припиняється.

Скарга (адміністративний позов) на постанову митного органу у справі про порушення митних правил подається у строк, встановлений Кодексом України про адміністративні правопорушення. У разі пропуску цього строку з поважних причин він за заявою особи, яка подає скаргу (адміністративний позов), може бути поновлений відповідно митницею, центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи або судом.

Дата набрання законної (юридичної) сили рішенням "___" 20   р.

Строк пред'явлення виконавчого документа до виконання "___" 20   р.

Копію постанови вручено (надіслано) (непотрібне закреслити) громадянину(ці)
_.
                                                                                                    (прізвище, ініціали)

"___" 20__ р.

Копію постанови отримав(ла).

Підпис особи, щодо якої винесено постанову, ______

Копію постанови отримав(ла).

Підпис представника особи, щодо якої винесено постанову,


 

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали