МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.12.2011

м. Київ

N 3601/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2011 р. за N 1538/20276

Про затвердження форм рішень державного реєстратора прав на нерухоме майно та вимог до їх оформлення

Відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень (Постанова N 703) та Порядку надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (Постанова N 703), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 N 703, Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1141 (Постанова N 1141),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми рішень державного реєстратора прав на нерухоме майно та вимоги до їх оформлення (додатки 1 - 24).

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О. В.

4. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2012 року.

 

Міністр

О. Лавринович

 

Додаток 1
до наказу Міністерства юстиції України
26.12.2011 N 3601/5

РІШЕННЯ
про розгляд заяви

N 1
"___" 20__ року2

Я, державний реєстратор прав на нерухоме майно _______
__,
                               (П. І. Б. державного реєстратора, найменування органу державної реєстрації прав)3
встановив, що заяву про _______4, прийняту ___________5
за реєстраційним номером _____6, яку подав ,
                                                                                                                                                                     (П. І. Б. заявника)7
що діє на підставі ___________,
                                                                              (документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)8
податковий номер/серія, номер паспорта __9,
для проведення державної реєстрації _______
                                                                                                               (права власності/іншого речового права/обтяження)10
на _ з реєстраційним номером __________12,
                               (об'єкт нерухомого майна)11
що розташований ___________,
                                                                                            (адреса (місцезнаходження) об'єкта)13
кадастровий номер земельної ділянки _______14 /для внесення змін до запису (записів)/скасування запису (записів) про _______15 за номером (номерами) _______16 розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відкритого на об'єкт нерухомого майна з реєстраційним номером ____12а/спеціального розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно подано після прийняття заяви про ______4, прийнятої ___5 за реєстраційним номером _____6, яку подав ______,
                                                                                                              (П. І. Б. заявника)7
що діє на підставі ___________,
                                                                      (документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)8
податковий номер/серія, номер паспорта __9,
для проведення державної реєстрації ______
                                                                                                            (права власності/іншого речового права/обтяження)10
на _ з реєстраційним номером __________12,
                           (об'єкт нерухомого майна)11
що розташований ___________,
                                                                                                  (адреса (місцезнаходження) об'єкта)13

кадастровий номер земельної ділянки _______14 /для внесення змін до запису (записів)/скасування запису (записів) про ____15 за номером (номерами) _______16 розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відкритого на об'єкт нерухомого майна з реєстраційним номером _________12а/спеціального розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Керуючись пунктом 11 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 N 703 (Постанова N 703), пунктом 2.8 розділу II Порядку прийняття і розгляду заяв про внесення змін до запису та заяв про скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від _ 2011 N ______, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України _ 2011 за N _________,

ВИРІШИВ:

Розгляд заяви про _4, прийнятої __________5 за реєстраційним номером ___________6, яку
подав _________,
                                                                                                         (П. І. Б. заявника)7
що діє на підставі ___________,
                                                                       (документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)8
податковий номер/серія, номер паспорта __9,
розпочати після прийняття рішення щодо заяви про ___________4, прийнятої 5 за реєстраційним номером _6,
яку подав ______,
                                                                                                          (П. І. Б. заявника)7
що діє на підставі ___________,
                                                                        (документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)8
податковий номер/серія, номер паспорта __9.

Рішення про розгляд заяви може бути оскаржено відповідно до законодавства.

 

Державний реєстратор
прав на нерухоме майно

  
_____
        (підпис)

  
(__________)
                 (П. І. Б.)

Рішення про розгляд заяви (далі - рішення) формується державною мовою, підписується державним реєстратором прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор) із зазначенням прізвища та ініціалів і засвідчується в установленому порядку печаткою.

Рішення формується відповідно до встановленої форми.


1 Індексний номер рішення, який складається з цифр, що утворюють числа натурального ряду, формується та присвоюється автоматично за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав).

2 Дата формування рішення, яка зазначається в порядку: число, місяць, рік та фіксується автоматично за допомогою Державного реєстру прав.

3 У називному відмінку прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора, який формує рішення, найменування органу державної реєстрації, державним реєстратором якого формується рішення.

4 Назва поданої заяви, а саме заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, заяви про внесення змін до запису Державного реєстру прав, заяви про скасування запису Державного реєстру прав.

5 Дата і час реєстрації заяви у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

6 Реєстраційний номер заяви у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

7 У називному відмінку прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові заявника.

Якщо заявником є посадова особа органу влади, зазначаються в називному відмінку повна назва посади, найменування органу влади, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи.

8 Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (відомості відображаються у випадку, коли заяву подано уповноваженою особою заінтересованої особи).

9 Податковий номер заявника - реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) або номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (відомості не відображаються, якщо заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень подано посадовою особою органу влади).

10 Відомості про право власності, інше речове право чи обтяження. У разі зазначення відомостей про право власності вказати форму власності. Якщо зазначаються відомості про право спільної власності, вказати її вид та розмір часток (для спільної часткової власності). У разі зазначення відомостей про інше речове право на чуже майно або обтяження речових прав вказати їх вид.

11 Об'єкт нерухомого майна, стосовно якого заявник подав заяву (відповідно до поданих документів), зокрема земельна ділянка, підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівля, споруда або їх окремі частини, квартира, житлове або нежитлове приміщення.

12 12а Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна, щодо якого заявник подав заяву (відомості відображаються у випадку, коли щодо відповідного об'єкта нерухомого майна вже була проведена державна реєстрація прав з присвоєнням реєстраційного номера).

13 Повна адреса (місцезнаходження) об'єкта, щодо якого заявник подав заяву, відповідно до вимог Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1141 (Постанова N 1141) (відомості відображаються у випадку, коли заявлене речове право, обтяження такого права на об'єкт нерухомого майна, об'єкт незавершеного будівництва, підприємство як єдиний майновий комплекс).

14 Кадастровий номер земельної ділянки - індивідуальний цифровий код (номер) земельної ділянки, що присвоюється територіальними органами Державного агентства земельних ресурсів під час проведення її державної реєстрації (відомості відображаються у випадку, коли заявлено речове право, обтяження такого права на земельну ділянку).

15 Відомості про запис розділу (спеціального розділу) Державного реєстру прав, щодо якого подано заяву про внесення змін до запису Державного реєстру прав/скасування запису Державного реєстру прав, а саме запис про нерухоме майно, про право власності та суб'єкта (суб'єктів) цього права, про інші речові права та суб'єкта (суб'єктів) цих прав, про обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта (суб'єктів) цих прав, про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна; про внесення змін до запису.

16 Відомості про номер запису, щодо якого подано заяву про внесення змін до запису Державного реєстру прав/скасування запису Державного реєстру прав (відомості відображаються у випадку, коли заяву про внесення змін до запису Державного реєстру прав/скасування запису Державного реєстру прав подано щодо запису про право власності та суб'єкта (суб'єктів) цього права, про інші речові права та суб'єкта (суб'єктів) цих прав, про обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта (суб'єктів) цих прав; про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна).

Відомості, зазначені у виносках 10 - 14, відображаються у випадку, коли зазначається заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

Відомості, зазначені у виносках 15, 16 та 12а, відображаються у випадку, коли розглядається заява про внесення змін до запису Державного реєстру прав або заява про скасування запису Державного реєстру прав.

 

Додаток 2
до наказу Міністерства юстиції України
26.12.2011 N 3601/5

РІШЕННЯ
про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень

N 1
"___" 20__ року2

Я, державний реєстратор прав на нерухоме майно _______
__,
                                     (П. І. Б. державного реєстратора, найменування органу державної реєстрації прав)3
під час розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, прийнятої __4 за реєстраційним номером ___________5,
яку подав ______,
                                                                                                                    (П. І. Б. заявника)6
що діє на підставі ___________,
                                                                              (документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)7
податковий номер/серія, номер паспорта __8,
для проведення державної реєстрації _______
                                                                                                                (права власності/іншого речового права/обтяження)9
на з реєстраційним номером ___________11,
                               (об'єкт нерухомого майна)10
що розташований ___________,
                                                                                                 (адреса (місцезнаходження) об'єкта)12
кадастровий номер земельної ділянки ____13,
встановив відсутність у повному обсязі документів, необхідних для проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень, визначених Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 N 703 (Постанова N 703).

Ураховуючи викладене, керуючись пунктом 13 зазначеного Порядку (Постанова N 703),

ВИРІШИВ:

Зупинити розгляд заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, прийнятої _____4 за реєстраційним номером ________5,
яку подав ______,
                                                                                                               (П. І. Б. заявника)6
що діє на підставі ___________,
                                                                         (документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)7
податковий номер/серія, номер паспорта __8,
для проведення державної реєстрації _______
                                                                                                             (права власності/іншого речового права/обтяження)9
на _ з реєстраційним номером __________11,
                          (об'єкт нерухомого майна)10
що розташований ___________,
                                                                                            (адреса (місцезнаходження) об'єкта)12
кадастровий номер земельної ділянки ____13,
у зв'язку з: _____.
                                                                                            (підстави для зупинення розгляду заяви)14

Рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень може бути оскаржено відповідно до законодавства.

У разі подання у встановленому законодавством порядку необхідних документів розгляд заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень буде відновлено.

 

Державний реєстратор
прав на нерухоме майно

  
_____
        (підпис)

  
(__________)
                 (П. І. Б.)

Рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (далі - рішення) формується державною мовою, підписується державним реєстратором прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор) із зазначенням прізвища та ініціалів і засвідчується в установленому порядку печаткою.

Рішення формується відповідно до встановленої форми.


1 Індексний номер рішення, який складається з цифр, що утворюють числа натурального ряду, формується та присвоюється автоматично за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав).

2 Дата формування рішення, яка зазначається в порядку: число, місяць, рік та фіксується автоматично за допомогою Державного реєстру прав.

3 У називному відмінку прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора, який формує рішення, та найменування органу державної реєстрації, державним реєстратором якого формується рішення.

4 Дата і час реєстрації заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

5 Реєстраційний номер заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

6 У називному відмінку прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові заявника.

Якщо заявником є посадова особа органу влади, зазначаються в називному відмінку повна назва посади, найменування органу влади, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи.

7 Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (відомості відображаються у випадку, коли заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень подано уповноваженою особою заінтересованої особи).

8 Податковий номер заявника - реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) або номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (відомості не відображаються у випадку, коли заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень подано посадовою особою органу влади).

9 Відомості про право власності, інше речове право чи обтяження. У разі зазначення відомостей про право власності вказати форму власності. Якщо зазначаються відомості про право спільної власності, вказати її вид та розмір часток (для спільної часткової власності). У разі зазначення відомостей про інше речове право на чуже майно або обтяження речових прав вказати їх вид.

10 Об'єкт нерухомого майна, стосовно якого заявник подав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень відповідно до документів, поданих для проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень, зокрема земельна ділянка, підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівля, споруда або їх окремі частини, квартира, житлове або нежитлове приміщення.

11 Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна, щодо якого заявник подав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (відомості відображаються у випадку, коли щодо відповідного об'єкта нерухомого майна вже була проведена державна реєстрація прав з присвоєнням реєстраційного номера).

12 Повна адреса (місцезнаходження) об'єкта, щодо якого заявник подав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відповідно до вимог Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1141 (Постанова N 1141) (відомості відображаються у випадку, коли заявлене речове право, обтяження такого права на об'єкт нерухомого майна, об'єкт незавершеного будівництва, підприємство як єдиний майновий комплекс).

13 Кадастровий номер земельної ділянки - індивідуальний цифровий код (номер) земельної ділянки, що присвоюється територіальними органами Державного агентства земельних ресурсів під час проведення її державної реєстрації (відомості відображаються у випадку, коли заявлене речове право, обтяження такого права на земельну ділянку).

14 Підстави для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень відповідно до положень Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 N 703 (Постанова N 703).

 

Додаток 3
до наказу Міністерства юстиції України
26.12.2011 N 3601/5

РІШЕННЯ
про відновлення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень

N 1
"___" 20__ року2

Я, державний реєстратор прав на нерухоме майно _______
__,
                                   (П. І. Б. державного реєстратора, найменування органу державної реєстрації прав)3
під час розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, прийнятої __4 за реєстраційним номером ___________5,
яку подав ______,
                                                                                                           (П. І. Б. заявника) 6
що діє на підставі ___________,
                                                                               (документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)7
податковий номер/серія, номер паспорта __8,
для проведення державної реєстрації _______
                                                                                                              (права власності/іншого речового права/обтяження)9
на _ з реєстраційним номером __________11,
                             (об'єкт нерухомого майна)10
що розташований ___________,
                                                                                              (адреса (місцезнаходження) об'єкта)12
кадастровий номер земельної ділянки ____13,
прийняв рішення про зупинення розгляду вказаної заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у зв'язку з відсутністю в повному обсязі документів, необхідних для проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень, визначених Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 N 703 (Постанова N 703).

Заявником у строк, встановлений законодавством, усунено обставини, що були підставою для прийняття відповідного рішення, а саме подано:
_14.

Ураховуючи викладене, керуючись пунктом 13 зазначеного Порядку (Постанова N 703),

ВИРІШИВ:

Відновити розгляд заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, прийнятої ______4 за реєстраційним номером _______5,
яку подав ______,
                                                                                                                (П. І. Б. заявника)6
що діє на підставі ___________,
                                                                          (документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)7
податковий номер/серія, номер паспорта __8,
для проведення державної реєстрації _______
                                                                                                  (права власності/іншого речового права/обтяження)9
на з реєстраційним номером ___________11,
                             (об'єкт нерухомого майна)10
що розташований ___________,
                                                                                                 (адреса (місцезнаходження) об'єкта)12
кадастровий номер земельної ділянки ____13.

Рішення про відновлення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень може бути оскаржено відповідно до законодавства.

 

Державний реєстратор
прав на нерухоме майно

  
_____
              (підпис)

  
(__________)
                         (П. І. Б.)

Рішення про відновлення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (далі - рішення) формується державною мовою, підписується державним реєстратором прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор) із зазначенням прізвища та ініціалів і засвідчується в установленому порядку печаткою.

Рішення формується відповідно до встановленої форми.


1 Індексний номер рішення, який складається з цифр, що утворюють числа натурального ряду, формується та присвоюється автоматично за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав).

2 Дата формування рішення, яка зазначається в порядку: число, місяць, рік та фіксується автоматично за допомогою Державного реєстру прав.

3 У називному відмінку прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора, який формує рішення, та найменування органу державної реєстрації, державним реєстратором якого формується рішення.

4 Дата і час реєстрації заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

5 Реєстраційний номер заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

6 У називному відмінку прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові заявника.

Якщо заявником є посадова особа органу влади, зазначаються в називному відмінку повна назва посади, найменування органу влади, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи.

7 Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (відомості відображаються у випадку, коли заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень подано уповноваженою особою заінтересованої особи).

8 Податковий номер заявника - реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) або номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (відомості не відображаються, якщо заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень подано посадовою особою органу влади).

9 Відомості про право власності, інше речове право чи обтяження. У разі зазначення відомостей про право власності вказати форму власності. Якщо зазначаються відомості про право спільної власності, вказати її вид та розмір часток (для спільної часткової власності). У разі зазначення відомостей про інше речове право на чуже майно або обтяження речових прав вказати їх вид.

10 Об'єкт нерухомого майна, стосовно якого заявник подав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень відповідно до документів, поданих для проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень, зокрема земельна ділянка, підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівля, споруда або їх окремі частини, квартира, житлове або нежитлове приміщення.

11 Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна, щодо якого заявник подав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (відомості відображаються у випадку, коли щодо відповідного об'єкта нерухомого майна вже була проведена державна реєстрація прав з присвоєнням реєстраційного номера).

12 Повна адреса (місцезнаходження) об'єкта нерухомого майна, щодо якого заявник подав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відповідно до вимог Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1141 (Постанова N 1141) (відомості відображаються у випадку, коли заявлене речове право, обтяження такого права на об'єкт нерухомого майна, об'єкт незавершеного будівництва, підприємство як єдиний майновий комплекс).

13 Кадастровий номер земельної ділянки - індивідуальний цифровий код (номер) земельної ділянки, що присвоюється територіальними органами Державного агентства земельних ресурсів під час проведення її державної реєстрації (відомості відображаються у випадку, коли заявлене речове право, обтяження такого права на земельну ділянку).

14 Перелік додатково поданих документів, необхідних для проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень.

 

Додаток 4
до наказу Міністерства юстиції України
26.12.2011 N 3601/5

РІШЕННЯ
про залишення заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень без розгляду у зв'язку з її відкликанням

N 1
"___" 20__ року2

Я, державний реєстратор прав на нерухоме майно ______
_,
                                     (П. І. Б. державного реєстратора, найменування органу державної реєстрації прав)3
розглянув заяву, прийняту ______4 за реєстраційним номером _____5, яку подав _____,
                                                                                                         (П. І. Б. заявника)6
що діє на підставі __________,
                                                                           (документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)7
податковий номер/серія, номер паспорта 8, про відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, прийнятої ____ за реєстраційним номером _______,
яку подав _____,
                                                                                                              (П. І. Б. заявника)6
що діє на підставі __________,
                                                                              (документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)7
податковий номер/серія, номер паспорта _8,
для проведення державної реєстрації ______
                                                                                                            (права власності/іншого речового права/обтяження)9
на _ з реєстраційним номером __________11,
                               (об'єкт нерухомого майна)10
що розташований __________,
                                                                                                      (адреса (місцезнаходження) об'єкта)12
кадастровий номер земельної ділянки ____13.

Керуючись пунктом 15 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 N 703 (Постанова N 703),

ВИРІШИВ:

Залишити заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, прийняту __________ за реєстраційним номером _, яку подав _,
                                                                                                (П. І. Б. заявника)6
що діє на підставі __________,
                                                                          (документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)7
податковий номер/серія, номер паспорта _8,
для проведення державної реєстрації ______
                                                                                                               (права власності/іншого речового права/обтяження)9
на _ з реєстраційним номером __________11,
                               (об'єкт нерухомого майна)10
що розташований __________,
                                                                                                (адреса (місцезнаходження) об'єкта)12
кадастровий номер земельної ділянки ____13,
без розгляду у зв'язку з її відкликанням.

Рішення про залишення заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень без розгляду у зв'язку з її відкликанням може бути оскаржено відповідно до законодавства.

 

Державний реєстратор
прав на нерухоме майно

  
_____
         (підпис)

  
(__________)
                     (П. І. Б.)

Рішення про залишення заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень без розгляду у зв'язку з її відкликанням (далі - рішення) формується державною мовою, підписується державним реєстратором прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор) із зазначенням прізвища та ініціалів і засвідчується в установленому порядку печаткою.

Рішення формується відповідно до встановленої форми.


1 Індексний номер рішення, який складається з цифр, що утворюють числа натурального ряду, формується та присвоюється автоматично за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав).

2 Дата формування рішення, яка зазначається в порядку: число, місяць, рік та фіксується автоматично за допомогою Державного реєстру прав.

3 У називному відмінку прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора, який формує рішення, та найменування органу державної реєстрації, державним реєстратором якого формується рішення.

4 Дата і час реєстрації заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

4а. Дата і час реєстрації заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

5 Реєстраційний номер заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

5а. Реєстраційний номер заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

6 У називному відмінку прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові заявника.

Якщо заявником є посадова особа органу влади, зазначаються в називному відмінку повна назва посади, найменування органу влади, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи.

7 Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (відомості відображаються у випадку, коли заяву (про відкликання заяви) про державну реєстрацію прав та їх обтяжень подано уповноваженою особою заінтересованої особи).

8 Податковий номер заявника - реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) або номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (відомості не відображаються у випадку, коли заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень подано посадовою особою органу влади).

9 Відомості про право власності, інше речове право чи обтяження. У разі зазначення відомостей про право власності вказати форму власності. Якщо зазначаються відомості про право спільної власності, вказати її вид та розмір часток (для спільної часткової власності). У разі зазначення відомостей про інше речове право на чуже майно або обтяження речових прав вказати їх вид.

10 Об'єкт нерухомого майна, стосовно якого заявник подав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень відповідно до документів, поданих для проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень, зокрема земельна ділянка, підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівля, споруда або їх окремі частини, квартира, житлове або нежитлове приміщення.

11 Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна, щодо якого заявник подав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (відомості відображаються у випадку, коли щодо відповідного об'єкта нерухомого майна вже була проведена державна реєстрація прав з присвоєнням реєстраційного номера).

12 Повна адреса (місцезнаходження) об'єкта нерухомого майна, щодо якого заявник подав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відповідно до вимог Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1141 (Постанова N 1141) (відомості відображаються у випадку, коли заявлене речове право, обтяження такого права на об'єкт нерухомого майна, об'єкт незавершеного будівництва, підприємство як єдиний майновий комплекс).

13 Кадастровий номер земельної ділянки - індивідуальний цифровий код (номер) земельної ділянки, що присвоюється територіальними органами Державного агентства земельних ресурсів під час проведення її державної реєстрації (відомості відображаються у випадку, коли заявлене речове право, обтяження такого права на земельну ділянку).

 

Додаток 5
до наказу Міністерства юстиції України
26.12.2011 N 3601/5

РІШЕННЯ
про відмову у задоволенні заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень

N 1
"___" 20__ року2

Я, державний реєстратор прав на нерухоме майно _______
_,
                                    (П. І. Б. державного реєстратора, найменування органу державної реєстрації прав)3
розглянув заяву, прийняту ______4 за реєстраційним номером _______5,
яку подав _____,
                                                                                                              (П. І. Б. заявника)6.
що діє на підставі __________,
                                                                            (документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)7
податковий номер/серія, номер паспорта __________8, про відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, прийнятої ____ за реєстраційним номером _______ ,
яку подав _____,
                                                                                                       (П. І. Б. заявника)6
що діє на підставі __________,
                                                                              (документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)7
податковий номер/серія, номер паспорта _,8
для проведення державної реєстрації ______
                                                                                                                  (права власності/іншого речового права/обтяження)9
на __ з реєстраційним номером _________11,
                                (об'єкт нерухомого майна)10
що розташований __________,
                                                                                               (адреса (місцезнаходження) об'єкта)12
кадастровий номер земельної ділянки ____13,
та встановив, що __________.
                                                                          (підстави для відмови у задоволенні заяви про відкликання заяви)14

Ураховуючи викладене, керуючись пунктом 15 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 N 703 (Постанова N 703),

ВИРІШИВ:

Відмовити у задоволенні заяви, прийнятої __4 за реєстраційним номером ________5, яку подав ___________,
                                                                                                                                               (П. І. Б. заявника)6
що діє на підставі __________,
                                                                         (документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)7
податковий номер/серія, номер паспорта _8,
про відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, прийнятої ___ за реєстраційним номером ________,
яку подав _____,
                                                                                                                (П. І. Б. заявника)6
що діє на підставі __________,
                                                                             (документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)7
податковий номер/серія, номер паспорта _8,
для проведення державної реєстрації ______
                                                                                                            (права власності/іншого речового права/обтяження)9
на _ з реєстраційним номером __________11,
                              (об'єкт нерухомого майна)10
що розташований __________,
                                                                                                      (адреса (місцезнаходження) об'єкта)12
кадастровий номер земельної ділянки ____13.

Рішення про відмову у задоволенні заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень може бути оскаржено відповідно до законодавства.

 

Державний реєстратор
прав на нерухоме майно

  
_____
        (підпис)

  
(__________)
                      (П. І. Б.)

Рішення про відмову у задоволенні заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (далі - рішення) формується державною мовою, підписується державним реєстратором прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор) із зазначенням прізвища та ініціалів і засвідчується в установленому порядку печаткою.

Рішення формується відповідно до встановленої форми.


1 Індексний номер рішення, який складається з цифр, що утворюють числа натурального ряду, формується та присвоюється автоматично за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав).

2 Дата формування рішення, яка зазначається в порядку: число, місяць, рік та фіксується автоматично за допомогою Державного реєстру прав.

3 У називному відмінку прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора, який формує рішення, та найменування органу державної реєстрації, державним реєстратором якого формується рішення.

4 Дата і час реєстрації заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

4а. Дата і час реєстрації заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

5 Реєстраційний номер заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

5а. Реєстраційний номер заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

6 У називному відмінку прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові заявника.

Якщо заявником є посадова особа органу влади, зазначаються в називному відмінку повна назва посади, найменування органу влади, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи.

7 Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (відомості відображаються у випадку, коли заяву (про відкликання заяви) про державну реєстрацію прав та їх обтяжень подано уповноваженою особою заявника).

8 Податковий номер заявника - реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) або номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (відомості не відображаються у випадку, коли заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень подано посадовою особою органу влади).

9 Відомості про право власності, інше речове право чи обтяження. У разі зазначення відомостей про право власності вказати форму власності. Якщо зазначаються відомості про право спільної власності, вказати її вид та розмір часток (для спільної часткової власності). У разі зазначення відомостей про інше речове право на чуже майно або обтяження речових прав вказати їх вид.

10 Об'єкт нерухомого майна, стосовно якого заявник подав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень відповідно до документів, поданих для проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень, зокрема земельна ділянка, підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівля, споруда або їх окремі частини, квартира, житлове або нежитлове приміщення.

11 Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна, щодо якого заявник подав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (відомості відображаються у випадку, коли щодо відповідного об'єкта нерухомого майна вже була проведена державна реєстрація прав з присвоєнням реєстраційного номера).

12 Повна адреса (місцезнаходження) об'єкта нерухомого майна, щодо якого заявник подав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відповідно до вимог Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1141 (Постанова N 1141) (відомості відображаються у випадку, коли заявлене речове право, обтяження такого права на об'єкт нерухомого майна, об'єкт незавершеного будівництва, підприємство як єдиний майновий комплекс).

13 Кадастровий номер земельної ділянки - індивідуальний цифровий код (номер) земельної ділянки, що присвоюється територіальними органами Державного агентства земельних ресурсів під час проведення її державної реєстрації (відомості відображаються у випадку, коли заявлене речове право на земельну ділянку).

14 Підстави для відмови в задоволенні заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень відповідно до Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 N 703 (Постанова N 703).

 

Додаток 6
до наказу Міністерства юстиції України
26.12.2011 N 3601/5

РІШЕННЯ
про державну реєстрацію прав та їх обтяжень

N 1
"___" 20__ року2

Я, державний реєстратор прав на нерухоме майно _______
_,
                                       (П. І. Б. державного реєстратора, найменування органу державної реєстрації прав)3

розглянув заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, прийняту _4 за реєстраційним номером ___________5,
яку подав _____,
                                                                                                            (П. І. Б. заявника)6
що діє на підставі __________,
                                                                            (документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)7
податковий номер/серія, номер паспорта _8,
для проведення державної реєстрації ______
                                                                                                           (права власності/іншого речового права/обтяження)9
на _ з реєстраційним номером __________11,
                          (об'єкт нерухомого майна)10
що розташований __________,
                                                                                                  (адреса (місцезнаходження) об'єкта)12

кадастровий номер земельної ділянки ____13,
та документи, подані для проведення державної реєстрації прав.

Керуючись частиною другою статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", пунктом 16 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 N 703 (Постанова N 703),

ВИРІШИВ:

Провести державну реєстрацію ___________
                                                                                                      (права власності/іншого речового права/обтяження)9
на _ з реєстраційним номером __________11,
                            (об'єкт нерухомого майна)10
що розташований __________,
                                                                                                (адреса (місцезнаходження) об'єкта)12
кадастровий номер земельної ділянки ____13,
за суб'єктом: ___
__
          (П. І. Б. (найменування), податковий номер/серія, номер паспорта власника/іншого правонабувача/обтяжувача)14

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень може бути оскаржено відповідно до законодавства.

 

Державний реєстратор
прав на нерухоме майно

  
_____
               (підпис)

  
(__________)
                 (П. І. Б.)

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (далі - рішення) формується державною мовою, підписується державним реєстратором прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор) із зазначенням прізвища та ініціалів і засвідчується в установленому порядку печаткою.

Рішення формується відповідно до встановленої форми.


1 Індексний номер рішення, який складається з цифр, що утворюють числа натурального ряду, формується та присвоюється автоматично за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав).

2 Дата формування рішення, яка зазначається в порядку: число, місяць, рік та фіксується автоматично за допомогою Державного реєстру прав.

3 У називному відмінку прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора, який формує рішення, та найменування органу державної реєстрації, державним реєстратором якого формується рішення.

4 Дата і час реєстрації заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

5 Реєстраційний номер заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

6 У називному відмінку прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові заявника.

Якщо заявником є посадова особа органу влади, зазначаються в називному відмінку повна назва посади, найменування органу влади, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи.

7 Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (відомості відображаються у випадку, коли заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень подано уповноваженою особою заінтересованої особи).

8 Податковий номер заявника - реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) або номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (відомості не відображаються у випадку, коли заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень подано посадовою особою органу влади).

9 Відомості про право власності, інше речове право чи обтяження. У разі зазначення відомостей про право власності вказати форму власності. Якщо зазначаються відомості про право спільної власності, вказати її вид та розмір часток (для спільної часткової власності). У разі зазначення відомостей про інше речове право на чуже майно або обтяження речових прав вказати їх вид.

10 Об'єкт нерухомого майна, стосовно якого заявник подав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень відповідно до документів, поданих для проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень, зокрема земельна ділянка, підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівля, споруда або їх окремі частини, квартира, житлове або нежитлове приміщення.

11 Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна, щодо якого заявник подав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (відомості відображаються у випадку, коли щодо відповідного об'єкта нерухомого майна вже була проведена державна реєстрація прав з присвоєнням реєстраційного номера).

12 Повна адреса (місцезнаходження) об'єкта нерухомого майна, щодо якого заявник подав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відповідно до вимог Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1141 (Постанова N 1141) (відомості відображаються у випадку, коли заявлене речове право, обтяження такого права на об'єкт нерухомого майна, об'єкт незавершеного будівництва, підприємство як єдиний майновий комплекс).

13 Кадастровий номер земельної ділянки - індивідуальний цифровий код (номер) земельної ділянки, що присвоюється територіальними органами Державного агентства земельних ресурсів під час проведення її державної реєстрації (відомості відображаються у випадку, коли заявлене речове право, обтяження такого права на земельну ділянку).

14 Прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові для фізичної особи (найменування - для юридичної особи) власника, іншого правонабувача чи обтяжувача.

Якщо обтяжувачем є посадова особа органу влади, зазначаються у називному відмінку повна назва посади, найменування органу влади, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи.

Також зазначається податковий номер власника, іншого правонабувача чи обтяжувача - реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) або номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (відомості не відображаються у випадку, коли обтяжувачем є посадова особа органу влади).

 

Додаток 7
до наказу Міністерства юстиції України
26.12.2011 N 3601/5

РІШЕННЯ
про державну реєстрацію прав та їх обтяжень

N 1
"___" 20__ року2

Я, державний реєстратор прав на нерухоме майно ______
_,
                                    (П. І. Б. державного реєстратора, найменування органу державної реєстрації прав)3
розглянув заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, прийняту 4 за реєстраційним номером 5,
яку подав _____,
                                                                                                                 (П. І. Б. заявника)6
що діє на підставі __________,
                                                                            (документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)7
податковий номер/серія, номер паспорта _8,
для проведення державної реєстрації ______
                                                                                                                                             (права власності)9

на ____, що розташований __,
                 (об'єкт нерухомого майна)10                                                                         (адреса (місцезнаходження) об'єкта)11

кадастровий номер земельної ділянки ___12, та документи, подані для проведення державної реєстрації прав.

Керуючись частиною другою статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", пунктом 16 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 N 703 (Постанова N 703),

ВИРІШИВ:

Провести державну реєстрацію ___________
                                                                                                                                     (права власності)9
на _, що розташований _____,
                (об'єкт нерухомого майна)10                                                                     (адреса (місцезнаходження) об'єкта)11
кадастровий номер земельної ділянки ____12,
за суб'єктом: ___
__
          (П. І. Б. (найменування), податковий номер/серія, номер паспорта власника/іншого правонабувача/обтяжувача)13

Відкрити розділ у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстраційну справу на об'єкт нерухомого майна.

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень може бути оскаржено відповідно до законодавства.

 

Державний реєстратор
прав на нерухоме майно

  
_____
        (підпис)

  
(__________)
                     (П. І. Б.)

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (далі - рішення) формується державною мовою, підписується державним реєстратором прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор) із зазначенням прізвища та ініціалів і засвідчується в установленому порядку печаткою.

Рішення формується відповідно до встановленої форми.


1 Індексний номер рішення, який складається з цифр, що утворюють числа натурального ряду, формується та присвоюється автоматично за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав).

2 Дата формування рішення, яка зазначається в порядку: число, місяць, рік та фіксується автоматично за допомогою Державного реєстру прав.

3 У називному відмінку прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора, який формує рішення, та найменування органу державної реєстрації, державним реєстратором якого формується рішення.

4 Дата і час реєстрації заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

5 Реєстраційний номер заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

6 У називному відмінку прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові заявника.

Якщо заявником є посадова особа органу влади, зазначаються в називному відмінку повна назва посади, найменування органу влади, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи.

7 Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (відомості відображаються у випадку, коли заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень подано уповноваженою особою заінтересованої особи).

8 Податковий номер заявника - реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) або номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (відомості не відображаються у випадку, коли заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень подано посадовою особою органу влади).

9 Відомості про форму власності. Якщо зазначаються відомості про право спільної власності, вказати її вид та розмір часток (для спільної часткової власності).

10 Об'єкт нерухомого майна, стосовно якого заявник подав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень відповідно до документів, поданих для проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень, зокрема земельна ділянка, підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівля, споруда або їх окремі частини, квартира, житлове або нежитлове приміщення.

11 Повна адреса (місцезнаходження) об'єкта нерухомого майна, щодо якого заявник подав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відповідно до вимог Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1141 (Постанова N 1141) (відомості відображаються у випадку, коли заявлене право власності на об'єкт нерухомого майна, об'єкт незавершеного будівництва, підприємство як єдиний майновий комплекс).

12 Кадастровий номер земельної ділянки - індивідуальний цифровий код (номер) земельної ділянки, що присвоюється територіальними органами Державного агентства земельних ресурсів під час проведення її державної реєстрації (відомості відображаються у випадку, коли заявлене право власності на земельну ділянку).

13 Прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові для фізичної особи (найменування - для юридичної особи) власника.

Також зазначається податковий номер власника - реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) або номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (відомості не відображаються у випадку, коли обтяжувачем є посадова особа органу влади).

 

Додаток 8
до наказу Міністерства юстиції України
26.12.2011 N 3601/5

РІШЕННЯ
про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень

N 1
"___" 20__ року2

Я, державний реєстратор прав на нерухоме майно ______
_,
                                     (П. І. Б. державного реєстратора, найменування органу державної реєстрації прав)3
розглянув заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, прийняту ___4 за реєстраційним номером _________5,
яку подав _____,
                                                                                                         (П. І. Б. заявника)6
що діє на підставі __________,
                                                                           (документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)7
податковий номер/серія, номер паспорта _8,
для проведення державної реєстрації ______
                                                                                                              (права власності/іншого речового права/обтяження)9
на з реєстраційним номером ___________11,
                          (об'єкт нерухомого майна)10
що розташований __________,
                                                                                                      (адреса (місцезнаходження) об'єкта)12
кадастровий номер земельної ділянки ____13,
та документи, подані для проведення державної реєстрації прав, та встановив
_.
                                                                         (підстави для відмови у державній реєстрації прав)14

Ураховуючи викладене, керуючись статтею 24 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", пунктами 16 (Постанова N 703) та 23 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень (Постанова N 703), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 N 703,

ВИРІШИВ:

Відмовити у державній реєстрації _________
                                                                                                      (права власності/іншого речового права/обтяження)9
на _ з реєстраційним номером __________11,
                            (об'єкт нерухомого майна)10
що розташований __________,
                                                                                                             (адреса (місцезнаходження) об'єкта)12
кадастровий номер земельної ділянки ____13,
за суб'єктом: _______ _______
_.
           (П. І. Б. (найменування), податковий номер/серія, номер паспорта власника/іншого правонабувача/обтяжувача)15

Рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень може бути оскаржено відповідно до законодавства.

 

Державний реєстратор
прав на нерухоме майно

  
_____
        (підпис)

  
(__________)
                   (П. І. Б.)

Рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень (далі - рішення) формується державною мовою, підписується державним реєстратором прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор) із зазначенням прізвища та ініціалів і засвідчується в установленому порядку печаткою.

Рішення формується відповідно до встановленої форми.


1 Індексний номер рішення, який складається з цифр, що утворюють числа натурального ряду, формується та присвоюється автоматично за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав).

2 Дата формування рішення, яка зазначається в порядку: число, місяць, рік та фіксується автоматично за допомогою Державного реєстру прав.

3 У називному відмінку прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора, який формує рішення, та найменування органу державної реєстрації, державним реєстратором якого формується рішення.

4 Дата і час реєстрації заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

5 Реєстраційний номер заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

6 У називному відмінку прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові заявника.

Якщо заявником є посадова особа органу влади, зазначаються в називному відмінку повна назва посади, найменування органу влади, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи.

7 Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (відомості відображаються у випадку, коли заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень подано уповноваженою особою заінтересованої особи).

8 Податковий номер заявника - реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) або номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (відомості не відображаються у випадку, коли заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень подано посадовою особою органу влади.

9 Відомості про право власності, інше речове право чи обтяження. У разі зазначення відомостей про право власності вказати форму власності. Якщо зазначаються відомості про право спільної власності, вказати її вид та розмір часток (для спільної часткової власності). У разі зазначення відомостей про інше речове право на чуже майно або обтяження речових прав вказати їх вид.

10 Об'єкт нерухомого майна, стосовно якого заявник подав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень відповідно до документів, поданих для проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень, зокрема земельна ділянка, підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівля, споруда або їх окремі частини, квартира, житлове або нежитлове приміщення.

11 Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна, щодо якого заявник подав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (відомості відображаються у випадку, коли щодо відповідного об'єкта нерухомого майна вже була проведена державна реєстрація прав з присвоєнням реєстраційного номера).

12 Повна адреса (місцезнаходження) об'єкта нерухомого майна, щодо якого заявник подав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відповідно до вимог Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1141 (Постанова N 1141) (відомості відображаються у випадку, коли заявлене речове право, обтяження такого права на об'єкт нерухомого майна, об'єкт незавершеного будівництва, підприємство як єдиний майновий комплекс).

13 Кадастровий номер земельної ділянки - індивідуальний цифровий код (номер) земельної ділянки, що присвоюється територіальними органами Державного агентства земельних ресурсів під час проведення її державної реєстрації (відомості відображаються у випадку, коли заявлене речове право, обтяження такого права на земельну ділянку).

14 Підстави для відмови у державній реєстрації прав та їх обтяжень відповідно до статті 24 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

15 Прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові для фізичної особи (найменування - для юридичної особи) власника, іншого правонабувача чи обтяжувача.

Якщо обтяжувачем є посадова особа органу влади, зазначаються у називному відмінку повна назва посади, найменування органу влади, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи.

Також зазначається податковий номер власника, іншого правонабувача чи обтяжувача - реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) або номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (відомості не відображаються у випадку, коли обтяжувачем є посадова особа органу влади).

 

Додаток 9
до наказу Міністерства юстиції України
26.12.2011 N 3601/5

РІШЕННЯ
про закриття розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстраційної справи

N 1
"___" 20__ року2

Я, державний реєстратор прав на нерухоме майно ______
_,
                                        (П. І. Б. державного реєстратора, найменування органу державної реєстрації прав)3
за результатом розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, прийнятої __4 за реєстраційним номером __________5,
яку подав _____,
                                                                                                             (П. І. Б. заявника)6
що діє на підставі __________,
                                                                      (документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)7
податковий номер/серія, номер паспорта _8,
провів державну реєстрацію _
                                                                                                                                 (права власності)9
на ___________
                                                                                                (об'єкт нерухомого майна)10
з реєстраційним номером _11,

що розташований __________,
                                                                                               (адреса (місцезнаходження) об'єкта)12
кадастровий номер земельної ділянки ____13,
за суб'єктом(ами): __________,
                                                                (П. І. Б. (найменування)), податковий номер/серія, номер паспорта власника)14
що утворився у результаті __15
____, з реєстраційним номером ________15б,
                       (об'єкт нерухомого майна)15а
що належав на _
                                                                                                           (права власності)15в
_.
                                         (П. І. Б. (найменування), податковий номер/серія, номер паспорта власника)15г

Ураховуючи викладене, керуючись пунктом 37 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 N 703 (Постанова N 703),

ВИРІШИВ:

Закрити розділ Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстраційну справу за реєстраційним номером ___16.

Рішення про закриття розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстраційної справи може бути оскаржено відповідно до законодавства.

 

Державний реєстратор
прав на нерухоме майно

  
_____
           (підпис)

  
(__________)
                        (П. І. Б.)

Рішення про закриття розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстраційної справи (далі - рішення) формується державною мовою, підписується державним реєстратором прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор) із зазначенням прізвища та ініціалів і засвідчується в установленому порядку печаткою.

Рішення формується відповідно до встановленої форми.


1 Індексний номер рішення, який складається з цифр, що утворюють числа натурального ряду, формується та присвоюється автоматично за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав).

2 Дата формування рішення, яка зазначається в порядку: число, місяць, рік та фіксується автоматично за допомогою Державного реєстру прав.

3 У називному відмінку прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора, який формує рішення, та найменування органу державної реєстрації, державним реєстратором якого формується рішення.

4 Дата і час реєстрації заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

5 Реєстраційний номер заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

6 У називному відмінку прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові заявника.

Якщо заявником є посадова особа органу влади, зазначаються в називному відмінку повна назва посади, найменування органу влади, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи.

7 Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (відомості відображаються у випадку, коли заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень подано уповноваженою особою заінтересованої особи).

8 Податковий номер заявника - реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) або номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (відомості не відображаються у випадку, коли заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень подано посадовою особою органу влади).

9 Відомості про форму власності. Якщо зазначаються відомості про право спільної власності, вказати її вид та розмір часток (для спільної часткової власності).

10 Об'єкт нерухомого майна відповідно до запису у Державному реєстрі прав, зокрема земельна ділянка, підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівля, споруда або їх окремі частини, квартира, житлове або нежитлове приміщення.

11 Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна, присвоєний державним реєстратором у результаті проведення державної реєстрації прав.

12 Повна адреса (місцезнаходження) об'єкта нерухомого майна відповідно до запису у Державному реєстрі прав (відомості відображаються у випадку, коли зареєстровано право власності на об'єкт нерухомого майна, об'єкт незавершеного будівництва, підприємство як єдиний майновий комплекс).

13 Кадастровий номер земельної ділянки - індивідуальний цифровий код (номер) земельної ділянки, що присвоюється територіальними органами Державного агентства земельних ресурсів під час проведення її державної реєстрації (відомості відображаються у випадку, коли зареєстровано право власності на земельну ділянку).

14 Прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові для фізичної особи (найменування - для юридичної особи) власника (власників).

Також зазначається податковий номер власника - реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) або номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (відомості не відображаються у випадку, коли заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень подано посадовою особою органу влади).

15 Шлях утворення об'єкта нерухомого майна, державну реєстрацію права власності на який було проведено, - поділ об'єкта нерухомого майна, виділ частки з об'єкта нерухомого майна чи об'єднання об'єктів нерухомого майна, а також відомості про об'єкт(и) нерухомого майна, що поділено, частку з якого виділено чи які об'єднано.

15а Об'єкт нерухомого майна, що поділено, частку з якого виділено чи який об'єднано, відповідно до запису у Державному реєстрі прав, зокрема земельна ділянка, підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівля, споруда або їх окремі частини, квартира, житлове або нежитлове приміщення.

15б Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна, що поділено, частку з якого виділено чи який об'єднано.

15в Відомості про форму власності. Якщо зазначаються відомості про право спільної власності, вказати її вид та розмір часток (для спільної часткової власності).

15г Прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові для фізичної особи (найменування - для юридичної особи) власника об'єкта нерухомого майна, що поділено, частку з якого виділено чи який об'єднано.

Також зазначається податковий номер власника об'єкта нерухомого майна, що поділено, частку з якого виділено чи який об'єднано, - реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) або номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (відомості не відображаються у випадку, коли заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень подано посадовою особою органу влади).

16 Реєстраційний(і) номер(и) об'єкта(ів) нерухомого майна, що поділено, частку з якого (яких) виділено чи який(і) об'єднано.

 

Додаток 10
до наказу Міністерства юстиції України
26.12.2011 N 3601/5

РІШЕННЯ
про закриття розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстраційної справи

N 1
"___" 20__ року2

Я, державний реєстратор прав на нерухоме майно _______
_,
                                      (П. І. Б. державного реєстратора, найменування органу державної реєстрації прав)3
за результатом розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, прийнятої _____4 за реєстраційним номером _______5,
яку подав _____,
                                                                                                              (П. І. Б. заявника)6
що діє на підставі __________,
                                                                          (документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)7
податковий номер/серія, номер паспорта _8,
провів державну реєстрацію припинення __
                                                                                                                   (права власності/іншого речового права/обтяження)9
на ___________
                                                                                                 (об'єкт нерухомого майна)10
з реєстраційним номером _11,
що розташований__________,
                                                                                                           (адреса (місцезнаходження) об'єкта)12
кадастровий номер земельної ділянки ___13,
що належав на _
                                                                                                                  (права власності)
суб'єкту(ам) права:__________,
                                                                   (П. І. Б. (найменування), податковий номер/серія, номер паспорта власника)14
у зв'язку зі знищенням об'єкта нерухомого майна.

Ураховуючи викладене, керуючись пунктом 39 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 N 703 (Постанова N 703),

ВИРІШИВ:

Закрити розділ Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстраційну справу за реєстраційним номером ______13 у зв'язку зі знищенням об'єкта нерухомого майна та проведенням державної реєстрації припинення права власності на нього.

Рішення про закриття розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстраційної справи може бути оскаржено відповідно до законодавства.

 

Державний реєстратор
прав на нерухоме майно

  
_____
        (підпис)

  
(__________)
           (П. І. Б.)

Рішення про закриття розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстраційної справи (далі - рішення) формується державною мовою, підписується державним реєстратором прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор) із зазначенням прізвища та ініціалів і засвідчується в установленому порядку печаткою.

Рішення формується відповідно до встановленої форми.


1 Індексний номер рішення, який складається з цифр, що утворюють числа натурального ряду, формується та присвоюється автоматично за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав).

2 Дата формування рішення, яка зазначається в порядку: число, місяць, рік та фіксується автоматично за допомогою Державного реєстру прав.

3 У називному відмінку прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора, який формує рішення, та найменування органу державної реєстрації, державним реєстратором якого формується рішення.

4 Дата і час реєстрації заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

5 Реєстраційний номер заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

6 У називному відмінку прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові заявника.

Якщо заявником є посадова особа органу влади, зазначаються в називному відмінку повна назва посади, найменування органу влади, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи.

7 Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (відомості відображаються у випадку, коли заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень подано уповноваженою особою заінтересованої особи).

8 Податковий номер заявника - реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) або номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (відомості не відображаються у випадку, коли заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень подано посадовою особою органу влади).

9 Відомості про право власності, інше речове право чи обтяження. У разі зазначення відомостей про право власності вказати форму власності. Якщо зазначаються відомості про право спільної власності, вказати її вид та розмір часток (для спільної часткової власності). У разі зазначення відомостей про інше речове право на чуже майно або обтяження речових прав вказати їх вид.

9а. Відомості про форму власності. Якщо зазначаються відомості про право спільної власності, вказати її вид та розмір часток (для спільної часткової власності).

10 Об'єкт нерухомого майна відповідно до запису у Державному реєстрі прав, зокрема земельна ділянка, підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівля, споруда або їх окремі частини, квартира, житлове або нежитлове приміщення.

11 Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна, щодо якого заявник подав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

12 Повна адреса (місцезнаходження) об'єкта нерухомого майна відповідно до запису у Державному реєстрі прав (відомості відображаються у випадку, коли зареєстровано право власності на об'єкт нерухомого майна, об'єкт незавершеного будівництва, підприємство як єдиний майновий комплекс).

13 Кадастровий номер земельної ділянки - індивідуальний цифровий код (номер) земельної ділянки, що присвоюється територіальними органами Державного агентства земельних ресурсів під час проведення її державної реєстрації (відомості відображаються у випадку, коли зареєстровано право власності на земельну ділянку).

14 Прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові для фізичної особи (найменування - для юридичної особи) власника.

Також зазначається податковий номер власника - реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) або номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (відомості не відображаються у випадку, коли заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень подано посадовою особою органу влади).

 

Додаток 11
до наказу Міністерства юстиції України
26.12.2011 N 3601/5

РІШЕННЯ
про залишення заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна без розгляду у зв'язку з її відкликанням

N 1
"___" 20__ року2

Я, державний реєстратор прав на нерухоме майно ______
_,
                                          (П. І. Б. державного реєстратора, найменування органу державної реєстрації прав)3
розглянув заяву, прийняту _______4 за реєстраційним номером ______5, яку подав _____,
                                                                                                  (П. І. Б. заявника)6
що діє на підставі __________,
                                                                              (документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)7
податковий номер/серія, номер паспорта _8,
про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, прийнятої __ за реєстраційним номером _________ ,
яку подав _____,
                                                                                                         (П. І. Б. заявника)6
що діє на підставі __________,
                                                                           (документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)7
податковий номер/серія, номер паспорта _8,
для взяття на облік безхазяйного нерухомого майна _____,
                                                                                                                                                    (об'єкт нерухомого майна)9
що розташоване ___________.
                                                                                          (адреса (місцезнаходження) об'єкта)10

Керуючись пунктом 82 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 N 703 (Постанова N 703),

ВИРІШИВ:

Залишити заяву, прийняту _ за реєстраційним номером ________, яку подав ______,
                                                                                                                                  (П. І. Б. заявника)6
що діє на підставі __________,
                                                                          (документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)7
податковий номер/серія, номер паспорта _8,
про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна _____,
                                                                                                                                                   (об'єкт нерухомого майна)9
що розташоване ___________,
                                                                                                      (адреса (місцезнаходження) об'єкта)10
без розгляду у зв'язку з її відкликанням.

Рішення про залишення заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна без розгляду у зв'язку з її відкликанням може бути оскаржено відповідно до законодавства.

 

Державний реєстратор
прав на нерухоме майно

  
_____
        (підпис)

  
(__________)
                 (П. І. Б.)

Рішення про залишення заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна без розгляду у зв'язку з її відкликанням (далі - рішення) формується державною мовою, підписується державним реєстратором прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор) із зазначенням прізвища та ініціалів і засвідчується в установленому порядку печаткою.

Рішення формується відповідно до встановленої форми.


1 Індексний номер рішення, який складається з цифр, що утворюють числа натурального ряду, формується та присвоюється автоматично за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав).

2 Дата формування рішення, яка зазначається в порядку: число, місяць, рік та фіксується автоматично за допомогою Державного реєстру прав.

3 У називному відмінку прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора, який формує рішення, та найменування органу державної реєстрації, державним реєстратором якого формується рішення.

4 Дата і час реєстрації заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

4а. Дата і час реєстрації заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

5 Реєстраційний номер заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

5а. Реєстраційний номер заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

6 У називному відмінку прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові заявника.

Якщо заявником є посадова особа органу влади, зазначаються в називному відмінку повна назва посади, найменування органу влади, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи.

7 Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (відомості відображаються у випадку, коли заяву (про відкликання заяви) про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна подано уповноваженою особою заінтересованої особи).

8 Податковий номер заявника - реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) або номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (відомості не відображаються у випадку, коли заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень подано посадовою особою органу влади).

9 Об'єкт нерухомого майна, стосовно якого заявник подав заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, відповідно до документів, поданих для взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, зокрема житловий будинок, будівля, споруда або їх окремі частини, квартира, житлове або нежитлове приміщення.

10 Повна адреса (місцезнаходження) об'єкта нерухомого майна, щодо якого заявник подав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відповідно до вимог Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1141 (Постанова N 1141).

 

Додаток 12
до наказу Міністерства юстиції України
26.12.2011 N 3601/5

РІШЕННЯ
про відмову у задоволенні заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

N 1
"___" 20__ року2

Я, державний реєстратор прав на нерухоме майно _______
_,
                                      (П. І. Б. державного реєстратора, найменування органу державної реєстрації прав)3
розглянув заяву, прийняту ______4 за реєстраційним номером ________5, яку подав _______,
                                                                                                                                     (П. І. Б. заявника)6
що діє на підставі __________,
                                                                       (документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)7
податковий номер/серія, номер паспорта _8,
про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, прийнятої за реєстраційним номером ___________,
яку подав _____,
                                                                                                                 (П. І. Б. заявника)6
що діє на підставі __________,
                                                                           (документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)7
податковий номер/серія, номер паспорта _8,
для взяття на облік безхазяйного нерухомого майна _____,
                                                                                                                                               (об'єкт нерухомого майна)9
що розташоване ___________,
                                                                                                           (адреса (місцезнаходження) об'єкта)10
та встановив, що __________.
                                                                          (підстави для відмови у задоволенні заяви про відкликання заяви)11

Ураховуючи викладене, керуючись пунктом 82 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 N 703 (Постанова N 703),

ВИРІШИВ:

Відмовити у задоволенні заяви, прийнятої 4 за реєстраційним номером _________5, яку подав ______,
                                                                                                                               (П. І. Б. заявника)6
що діє на підставі __________,
                                                                              (документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)7
податковий номер/серія, номер паспорта _8,
про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, прийнятої ___ за реєстраційним номером ________,
яку подав _____,
                                                                                                               (П. І. Б. заявника)6
що діє на підставі __________,
                                                                         (документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)7
податковий номер/серія, номер паспорта _8,
для взяття на облік безхазяйного нерухомого майна _____,
                                                                                                                                              (об'єкт нерухомого майна)9
що розташоване ___________.
                                                                                      (адреса (місцезнаходження) об'єкта)10

Рішення про відмову у задоволенні заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна може бути оскаржено відповідно до законодавства.

 

Державний реєстратор
прав на нерухоме майно

  
_____
            (підпис)

  
(__________)
                      (П. І. Б.)

Рішення про відмову у задоволенні заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна (далі - рішення) формується державною мовою, підписується державним реєстратором прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор) із зазначенням прізвища та ініціалів і засвідчується в установленому порядку печаткою.

Рішення формується відповідно до встановленої форми.


1 Індексний номер рішення, який складається з цифр, що утворюють числа натурального ряду, формується та присвоюється автоматично за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав).

2 Дата формування рішення, яка зазначається в порядку: число, місяць, рік та фіксується автоматично за допомогою Державного реєстру прав.

3 У називному відмінку прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора, який формує рішення, та найменування органу державної реєстрації, державним реєстратором якого формується рішення.

4 Дата і час реєстрації заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

Дата і час реєстрації заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

5 Реєстраційний номер заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

Реєстраційний номер заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

6 У називному відмінку прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові заявника.

Якщо заявником є посадова особа органу влади, зазначаються в називному відмінку повна назва посади, найменування органу влади, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи.

7 Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (відомості відображаються у випадку, коли заяву (про відкликання заяви) про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна подано уповноваженою особою заінтересованої особи).

8 Податковий номер заявника - реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) або номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (відомості не відображаються у випадку, коли заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень подано посадовою особою органу влади).

9 Об'єкт нерухомого майна, стосовно якого заявник подав заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, відповідно до документів, поданих для взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, зокрема житловий будинок, будівля, споруда або їх окремі частини, квартира, житлове або нежитлове приміщення.

10 Повна адреса (місцезнаходження) об'єкта нерухомого майна, щодо якого заявник подав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відповідно до вимог Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1141 (Постанова N 1141).

11 Підстави для відмови у задоволенні заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, перелік яких міститься у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 N 703 (Постанова N 703).

 

Додаток 13
до наказу Міністерства юстиції України
26.12.2011 N 3601/5

РІШЕННЯ
про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

N 1
"___" 20__ року2

Я, державний реєстратор прав на нерухоме майно ______
_,
                                     (П. І. Б. державного реєстратора, найменування органу державної реєстрації прав)3
розглянув заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, прийняту ______4 за реєстраційним номером ______5,
яку подав _____,
                                                                                                               (П. І. Б. заявника)6
що діє на підставі __________,
                                                                          (документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)7
податковий номер/серія, номер паспорта _8,
для взяття на облік безхазяйного нерухомого майна _____,
                                                                                                                                               (об'єкт нерухомого майна)9
що розташоване ___________.
                                                                                              (адреса (місцезнаходження) об'єкта)10

Керуючись пунктом 83 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 N 703 (Постанова N 703),

ВИРІШИВ:

Взяти на облік безхазяйне нерухоме майно _,
                                                                                                                                                (об'єкт нерухомого майна)9
що розташоване ___________,
                                                                                                (адреса (місцезнаходження) об'єкта)10
за заявою про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, яку подав
__,
                                                                         (найменування органу місцевого самоврядування)11
податковий номер ________12.

Відкрити облікову справу на об'єкт нерухомого майна.

Рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна може бути оскаржено відповідно до законодавства.

 

Державний реєстратор
прав на нерухоме майно

  
_____
           (підпис)

  
(__________)
                 (П. І. Б.)

Рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна (далі - рішення) формується державною мовою, підписується державним реєстратором прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор) із зазначенням прізвища та ініціалів і засвідчується в установленому порядку печаткою.

Рішення формується відповідно до встановленої форми.


1 Індексний номер рішення, який складається з цифр, що утворюють числа натурального ряду, формується та присвоюється автоматично за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав).

2 Дата формування рішення, яка зазначається в порядку: число, місяць, рік та фіксується автоматично за допомогою Державного реєстру прав.

3 У називному відмінку прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора, який формує рішення, та найменування органу державної реєстрації, державним реєстратором якого формується рішення.

4 Дата і час реєстрації заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

5 Реєстраційний номер заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

6 У називному відмінку прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові заявника.

Якщо заявником є посадова особа органу влади, зазначаються в називному відмінку повна назва посади, найменування органу влади, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи.

7 Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (відомості відображаються у випадку, коли заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна подано уповноваженою особою заінтересованою особою).

8 Податковий номер заявника - реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) або номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (відомості не відображаються у випадку, коли заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень подано посадовою особою органу влади).

9 Об'єкт нерухомого майна, стосовно якого заявник подав заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, відповідно до документів, поданих для взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, зокрема житловий будинок, будівля, споруда або їх окремі частини, квартира, житлове або нежитлове приміщення.

10 Повна адреса (місцезнаходження) об'єкта нерухомого майна, щодо якого заявник подав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відповідно до вимог Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1141 (Постанова N 1141).

11 Повне найменування органу місцевого самоврядування, за заявою якого обліковується безхазяйне нерухоме майно.

12 Податковий номер органу місцевого самоврядування.

 

Додаток 14
до наказу Міністерства юстиції України
26.12.2011 N 3601/5

РІШЕННЯ
про відмову у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна

N 1
"___" 20__ року2

Я, державний реєстратор прав на нерухоме майно ______
_,
                                       (П. І. Б. державного реєстратора, найменування органу державної реєстрації прав)3
розглянув заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, прийняту _____4 за реєстраційним номером _______5,
яку подав _____,
                                                                                                             (П. І. Б. заявника)6
що діє на підставі __________,
                                                                           (документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)7
податковий номер/серія, номер паспорта _8,
для взяття на облік безхазяйного нерухомого майна _____,
                                                                                                                                                  (об'єкт нерухомого майна)9
що розташоване ___________,
                                                                                                       (адреса (місцезнаходження) об'єкта)10
та встановив __.
                                                                                             (підстави для відмови у взятті на облік)11

Ураховуючи викладене, керуючись пунктом 88 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 N 703 (Постанова N 703),

ВИРІШИВ:

Відмовити у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна __________,
                                                                                                                                                           (об'єкт нерухомого майна)9
що розташоване ___________,
                                                                                                   (адреса (місцезнаходження) об'єкта)10
за заявою про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, яку подав
_,
                                                                     (найменування органу місцевого самоврядування)12
податковий номер ________13.

Рішення про відмову у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна може бути оскаржено відповідно до законодавства.

 

Державний реєстратор
прав на нерухоме майно

  
_____
      (підпис)

  
(__________)
                      (П. І. Б.)

Рішення про відмову у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна (далі - рішення) формується державною мовою, підписується державним реєстратором прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор) із зазначенням прізвища та ініціалів і засвідчується в установленому порядку печаткою.

Рішення формується відповідно до встановленої форми.

1 Індексний номер рішення, який складається з цифр, що утворюють числа натурального ряду, формується та присвоюється автоматично за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав).

2 Дата формування рішення, яка зазначається в порядку: число, місяць, рік та фіксується автоматично за допомогою Державного реєстру прав.

3 У називному відмінку прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора, який формує рішення, та найменування органу державної реєстрації, державним реєстратором якого формується рішення.

4 Дата і час реєстрації заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

5 Реєстраційний номер заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

6 У називному відмінку прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові заявника.

Якщо заявником є посадова особа органу влади, зазначаються в називному відмінку повна назва посади, найменування органу влади, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи.

7 Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (відомості відображаються у випадку, коли заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна подано уповноваженою особою заінтересованої особи).

8 Податковий номер заявника - реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) або номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (відомості не відображаються у випадку, коли заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень подано посадовою особою органу влади).

9 Об'єкт нерухомого майна, стосовно якого заявник подав заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, відповідно до документів, поданих для взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, зокрема житловий будинок, будівля, споруда або їх окремі частини, квартира, житлове або нежитлове приміщення.

10 Повна адреса (місцезнаходження) об'єкта нерухомого майна, щодо якого заявник подав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відповідно до вимог Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1141 (Постанова N 1141).

11 Підстави для відмови у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 N 703 (Постанова N 703).

12 Повне найменування органу місцевого самоврядування, за заявою якого обліковується безхазяйне нерухоме майно.

13 Податковий номер органу місцевого самоврядування.

 

Додаток 15
до наказу Міністерства юстиції України
26.12.2011 N 3601/5

РІШЕННЯ
про відмову у наданні інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

N 1
"___" 20__ року2

Я, державний реєстратор прав на нерухоме майно ______
_,
                                    (П. І. Б. державного реєстратора, найменування органу державної реєстрації прав)3
розглянув про надання _____,
                                          (заяву/запит)4                                                                     (витягу/інформаційної довідки/виписки)5
прийняту(ий) _6 за реєстраційним номером ___________7,
яку(ий) подав _,
                                                                                                             (П. І. Б. заявника)8
що діє на підставі __________,
                                                                            (документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)9
податковий номер/серія, номер паспорта _10,
та встановив __.
                                                                                    (підстави для відмови у наданні інформації)11

Ураховуючи викладене, керуючись статтею 28 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", Порядком надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 N 703 (Постанова N 703),

ВИРІШИВ:

Відмовити у наданні інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у формі __
                                                                  (витягу/інформаційної довідки/виписки)5
за заявою/запитом, яку(ий) подав _________,
                                                                                                                                     (П. І. Б. заявника)8
що діє на підставі __________,
                                                                           (документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)9
податковий номер/серія, номер паспорта _10.

Рішення про відмову у наданні інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно може бути оскаржено відповідно до законодавства.

Рекомендую звернутися до органу державної реєстрації прав із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень для проведення державної реєстрації _
                                                                                                (права власності/іншого речового права/обтяження)12
на ________, що розташований __________,
                      (об'єкт нерухомого майна)13                                                                           (адреса (місцезнаходження) об'єкта)14
кадастровий номер земельної ділянки _________15 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

 

Державний реєстратор
прав на нерухоме майно

  
_____
        (підпис)

  
(__________)
                 (П. І. Б.)

Рішення про відмову у наданні інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - рішення) формується державною мовою, підписується державним реєстратором прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор) із зазначенням прізвища та ініціалів і засвідчується в установленому порядку печаткою.

Рішення формується відповідно до встановленої форми.


1 Індексний номер рішення, який складається з цифр, що утворюють числа натурального ряду, формується та присвоюється автоматично за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав).

2 Дата формування рішення, яка зазначається в порядку: число, місяць, рік та фіксується автоматично за допомогою Державного реєстру прав.

3 У називному відмінку прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора, який формує рішення, та найменування органу державної реєстрації, державним реєстратором якого формується рішення.

4 Відомості про форму звернення (заява чи запит), за якою заявник звернувся до органу державної реєстрації за отриманням інформації з Державного реєстру прав.

5 Форма надання інформації з Державного реєстру прав: витяг, інформаційна довідка чи виписка.

6 Дата і час реєстрації заяви (запиту) про надання витягу/інформаційної довідки/виписки у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

7 Реєстраційний номер заяви (запиту) про надання витягу/інформаційної довідки/виписки у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

8 У називному відмінку прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові заявника.

Якщо заявником є посадова особа органу влади, зазначаються у називному відмінку повна назва посади, найменування органу влади, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи.

9 Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (відомості відображаються у випадку, коли заяву/запит про надання витягу/інформаційної довідки/виписки подано уповноваженою особою заінтересованої особи).

10 Податковий номер заявника - реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) або номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (відомості не відображаються у випадку, коли заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень подано посадовою особою органу влади).

11 Підстави для відмови у наданні інформації з Державного реєстру прав відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та Порядку надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 N 703 (Постанова N 703).

12 Відомості про право власності, інше речове право чи обтяження. У разі зазначення відомостей про право власності вказати форму власності. Якщо зазначаються відомості про право спільної власності, вказати її вид та розмір часток (для спільної часткової власності). У разі зазначення відомостей про інше речове право на чуже майно або обтяження речових прав вказати їх вид.

13 Об'єкт нерухомого майна, стосовно якого заявник подав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень відповідно до документів, поданих для проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень, зокрема земельна ділянка, підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівля, споруда або їх окремі частини, квартира, житлове або нежитлове приміщення.

14 Повна адреса (місцезнаходження) об'єкта нерухомого майна, щодо якого заявник подав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відповідно до вимог Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1141 (Постанова N 1141) (відомості відображаються у випадку, коли заявлене речове право, обтяження такого права на об'єкт нерухомого майна, об'єкт незавершеного будівництва, підприємство як єдиний майновий комплекс).

15 Кадастровий номер земельної ділянки - індивідуальний цифровий код (номер) земельної ділянки, що присвоюється територіальними органами Державного агентства земельних ресурсів під час проведення її державної реєстрації (відомості відображаються у випадку, коли заявлене речове право, обтяження такого права на земельну ділянку).

 

Додаток 16
до наказу Міністерства юстиції України
26.12.2011 N 3601/5

РІШЕННЯ
про зупинення державної реєстрації прав

N 1
"___" 20__ року2

Я, державний реєстратор прав на нерухоме майно ______
_,
                                   (П. І. Б. державного реєстратора, найменування органу державної реєстрації прав)3
розглянув заяву про зупинення державної реєстрації прав та їх обтяжень, прийняту ___4 за реєстраційним номером _________5,
яку подав ____,
                                                                                                          (П. І. Б. заявника)6
що діє на підставі __________,
                                                                           (документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)7
податковий номер/серія, номер паспорта _8,
для зупинення державної реєстрації ______
                                                                                                           (права власності/іншого речового права/обтяження)9
на _________ з реєстраційним номером __11,
                         (об'єкт нерухомого майна)10
що розташований __________,
                                                                                         (адреса (місцезнаходження) об'єкта)12
кадастровий номер земельної ділянки ____13
/рішення ______ про заборону вчинення дій,
                                                                          (найменування суду)14
пов'язаних з державною реєстрацією прав, від _________15 N _______16,
прийняте ___________ за реєстраційним номером ____
на _ з реєстраційним номером __________11,
                                (об'єкт нерухомого майна)10
що розташований __________,
                                                                                                    (адреса (місцезнаходження) об'єкта)12
кадастровий номер земельної ділянки ____13.

Підстави для зупинення державної реєстрації прав: ____ 17.

Ураховуючи викладене, керуючись статтею 23 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень",

ВИРІШИВ:

Зупинити державну реєстрацію __________
                                                                                                    (права власності, іншого речового права, обтяження)9
на __ з реєстраційним номером _________11,
                             (об'єкт нерухомого майна)10
що розташований __________,
                                                                                             (адреса (місцезнаходження) об'єкта)12
кадастровий номер земельної ділянки ____13.

Рішення про зупинення державної реєстрації прав може бути оскаржено відповідно до законодавства.

 

Державний реєстратор
прав на нерухоме майно

  
_____
        (підпис)

  
(__________)
                 (П. І. Б.)

Рішення про зупинення державної реєстрації прав та їх обтяжень (далі - рішення) формується державною мовою, підписується державним реєстратором прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор) із зазначенням прізвища та ініціалів і засвідчується в установленому порядку печаткою.

Рішення формується відповідно до встановленої форми.


1 Індексний номер рішення, який складається з цифр, що утворюють числа натурального ряду, формується та присвоюється автоматично за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав).

2 Дата формування рішення, яка зазначається в порядку: число, місяць, рік та фіксується автоматично за допомогою Державного реєстру прав.

3 У називному відмінку прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора, який формує рішення, та найменування органу державної реєстрації, державним реєстратором якого формується рішення.

4 Дата і час реєстрації заяви про зупинення державної реєстрації прав та їх обтяжень у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

Дата і час реєстрації рішення суду про заборону вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією прав, у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

5 Реєстраційний номер заяви про зупинення державної реєстрації прав та їх обтяжень у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

Реєстраційний номер рішення суду про заборону вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією прав, у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

6 У називному відмінку прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові заявника.

Якщо заявником є посадова особа органу влади, зазначаються в називному відмінку повна назва посади, найменування органу влади, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи.

7 Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (відомості відображаються у випадку, коли заяву про зупинення державної реєстрації прав та їх обтяжень подано уповноваженою особою заінтересованої особи).

8 Податковий номер заявника - реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) або номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (відомості не відображаються у випадку, коли заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень подано посадовою особою органу влади).

9 Відомості про право власності, інше речове право чи обтяження. У разі зазначення відомостей про право власності вказати форму власності. Якщо зазначаються відомості про право спільної власності, вказати її вид та розмір часток (для спільної часткової власності). У разі зазначення відомостей про інше речове право на чуже майно або обтяження речових прав вказати їх вид.

10 Об'єкт нерухомого майна, стосовно якого заявник подав заяву про зупинення державної реєстрації прав та їх обтяжень, зокрема земельна ділянка, підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівля, споруда або їх окремі частини, квартира, житлове або нежитлове приміщення.

11 Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна, щодо якого подано документи про зупинення державної реєстрації прав та їх обтяжень (відомості відображаються у випадку, коли щодо відповідного об'єкта нерухомого майна вже була проведена державна реєстрація прав з присвоєнням реєстраційного номера).

12 Повна адреса (місцезнаходження) об'єкта нерухомого майна, щодо якого заявник подав заяву про зупинення державної реєстрації прав та їх обтяжень, відповідно до вимог Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1141 (Постанова N 1141) (відомості відображаються у випадку, коли заяву подано щодо об'єкта нерухомого майна, об'єкта незавершеного будівництва, підприємства як єдиного майнового комплексу).

13 Кадастровий номер земельної ділянки - індивідуальний цифровий код (номер) земельної ділянки, що присвоюється територіальними органами Державного агентства земельних ресурсів під час проведення її державної реєстрації (відомості відображаються у випадку, коли заяву подано щодо земельної ділянки).

14 У називному відмінку повне найменування суду.

15 Дата винесення рішення суду про заборону вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією прав.

16 Номер рішення суду про заборону вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією прав.

17 Підстави для зупинення державної реєстрації прав та їх обтяжень відповідно до статті 23 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Відомості, зазначені у виносках 4 - 8, відображаються у випадку, коли зупинення державної реєстрації прав та їх обтяжень здійснюється за заявою про зупинення державної реєстрації прав та їх обтяжень.

 

Додаток 17
до наказу Міністерства юстиції України
26.12.2011 N 3601/5

РІШЕННЯ
про відмову у зупиненні державної реєстрації прав

N 1
"___" 20__ року2

Я, державний реєстратор прав на нерухоме майно ______
_,
                                           (П. І. Б. державного реєстратора, найменування органу державної реєстрації прав)3
розглянув заяву про зупинення державної реєстрації прав та їх обтяжень, прийняту ___________4 за реєстраційним номером _5,
яку подав ____,
                                                                                                      (П. І. Б. заявника)6
що діє на підставі __________,
                                                                            (документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)7
податковий номер/серія, номер паспорта _8,
для зупинення державної реєстрації _______
                                                                                                       (права власності/іншого речового права/обтяження)9
на __ з реєстраційним номером _________11,
                                (об'єкт нерухомого майна)10
що розташований __________,
                                                                                                (адреса (місцезнаходження) об'єкта)12
кадастровий номер земельної ділянки ____13,
та встановив__.
                                                                         (підстави для відмови у зупиненні державної реєстрації прав)14

Ураховуючи викладене, керуючись статтею 23 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень",

ВИРІШИВ:

Відмовити у зупиненні державної реєстрації
                                                                                                                    (права власності/іншого речового права/обтяження)9
на __ з реєстраційним номером _________11,
                                  (об'єкт нерухомого майна)10
що розташований __________,
                                                                                               (адреса (місцезнаходження) об'єкта)12
кадастровий номер земельної ділянки ____13.

Рішення про відмову у зупиненні державної реєстрації прав може бути оскаржено відповідно до законодавства.

 

Державний реєстратор
прав на нерухоме майно

  
_____
        (підпис)

  
(__________)
                       (П. І. Б.)

Рішення про відмову у зупиненні державної реєстрації прав та їх обтяжень (далі - рішення) формується державною мовою, підписується державним реєстратором прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор) із зазначенням прізвища та ініціалів і засвідчується в установленому порядку печаткою.

Рішення формується відповідно до встановленої форми.


1 Індексний номер рішення, який складається з цифр, що утворюють числа натурального ряду, формується та присвоюється автоматично за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав).

2 Дата формування рішення, яка зазначається в порядку: число, місяць, рік та фіксується автоматично за допомогою Державного реєстру прав.

3 У називному відмінку прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора, який формує рішення, та найменування органу державної реєстрації, державним реєстратором якого формується рішення.

4 Дата і час реєстрації заяви про зупинення заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

5 Реєстраційний номер заяви про зупинення заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

6 У називному відмінку прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові заявника.

Якщо заявником є посадова особа органу влади, зазначаються в називному відмінку повна назва посади, найменування органу влади, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи.

7 Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (відомості відображаються у випадку, коли заяву про зупинення державної реєстрації прав та їх обтяжень подано уповноваженою особою заінтересованої особи).

8 Податковий номер заявника - реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) або номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (відомості не відображаються у випадку, коли заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень подано посадовою особою органу влади).

9 Відомості про право власності, інше речове право чи обтяження. У разі зазначення відомостей про право власності вказати форму власності. Якщо зазначаються відомості про право спільної власності, вказати її вид та розмір часток (для спільної часткової власності). У разі зазначення відомостей про інше речове право на чуже майно або обтяження речових прав вказати їх вид.

10 Об'єкт нерухомого майна, стосовно якого заявник подав заяву про зупинення державної реєстрації прав та їх обтяжень, зокрема земельна ділянка, підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівля, споруда або їх окремі частини, квартира, житлове або нежитлове приміщення.

11 Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна, щодо якого заявник подав заяву про зупинення державної реєстрації прав та їх обтяжень (відомості відображаються у випадку, коли щодо відповідного об'єкта нерухомого майна вже була проведена державна реєстрація прав з присвоєнням реєстраційного номера).

12 Повна адреса (місцезнаходження) об'єкта нерухомого майна, щодо якого заявник подав заяву про зупинення державної реєстрації прав та їх обтяжень, відповідно до вимог Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1141 (Постанова N 1141) (відомості відображаються у випадку, коли заяву подано щодо об'єкта нерухомого майна, об'єкта незавершеного будівництва, підприємства як єдиного майнового комплексу).

13 Кадастровий номер земельної ділянки - індивідуальний цифровий код (номер) земельної ділянки, що присвоюється територіальними органами Державного агентства земельних ресурсів під час проведення її державної реєстрації (відомості відображаються у випадку, коли заяву подано щодо земельної ділянки).

14 Підстави для відмови у зупиненні державної реєстрації прав відповідно до статті 23 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

 

Додаток 18
до наказу Міністерства юстиції України
26.12.2011 N 3601/5

РІШЕННЯ
про відновлення державної реєстрації прав

N 1
"___" 20__ року2

Я, державний реєстратор прав на нерухоме майно ______
_,
                                     (П. І. Б. державного реєстратора, найменування органу державної реєстрації прав)3
розглянув заяву про зняття зупинення державної реєстрації прав, прийняту __4 за реєстраційним номером __________5,
яку подав _____,
                                                                                                              (П. І. Б. заявника)6
що діє на підставі __________,
                                                                             (документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)7
податковий номер/серія, номер паспорта _8,
для зняття зупинення державної реєстрації _
                                                                                                                     (права власності/іншого речового права/обтяження)9
на __ з реєстраційним номером _________11,
                                 (об'єкт нерухомого майна)10
що розташований __________,
                                                                                                (адреса (місцезнаходження) об'єкта)12
кадастровий номер земельної ділянки ____13
/рішення _____ про скасування рішення суду про заборону вчинення дій,
                                   (найменування суду)14
пов'язаних з державною реєстрацією прав, від ____15 N ____16 прийняте ___ за реєстраційним номером _________
на __ з реєстраційним номером _________11,
                               (об'єкт нерухомого майна)10
що розташований __________,
                                                                                               (адреса (місцезнаходження) об'єкта)12
кадастровий номер земельної ділянки ____13,
Підстави для відновлення державної реєстрації прав: ___17.

Ураховуючи викладене та керуючись частиною четвертою статті 23 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень",

ВИРІШИВ:

Відновити державну реєстрацію __________
                                                                                                   (права власності/іншого речового права/обтяження)9
на __ з реєстраційним номером _________11,
                                 (об'єкт нерухомого майна)10
що розташований __________,
                                                                                           (адреса (місцезнаходження) об'єкта)12
кадастровий номер земельної ділянки ____13.

Рішення про відновлення державної реєстрації прав може бути оскаржено відповідно до законодавства.

 

Державний реєстратор
прав на нерухоме майно

  
_____
                (підпис)

  
(__________)
                         (П. І. Б.)

Рішення про відновлення державної реєстрації прав та їх обтяжень (далі - рішення) формується державною мовою, підписується державним реєстратором прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор) із зазначенням прізвища та ініціалів і засвідчується в установленому порядку печаткою.

Рішення формується відповідно до встановленої форми.


1 Індексний номер рішення, який складається з цифр, що утворюють числа натурального ряду, формується та присвоюється автоматично за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав).

2 Дата формування рішення, яка зазначається в порядку: число, місяць, рік та фіксується автоматично за допомогою Державного реєстру прав.

3 У називному відмінку прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора, який формує рішення, та найменування органу державної реєстрації, державним реєстратором якого формується рішення.

4 Дата і час реєстрації заяви про зняття зупинення державної реєстрації прав та їх обтяжень у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

4а. Дата і час реєстрації рішення суду про скасування рішення суду про заборону вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією прав, у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

5 Реєстраційний номер заяви про зняття зупинення державної реєстрації прав та їх обтяжень у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

5а. Реєстраційний номер рішення суду про скасування рішення суду про заборону вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією прав, у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

6 У називному відмінку прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові заявника.

Якщо заявником є посадова особа органу влади, зазначаються в називному відмінку повна назва посади, найменування органу влади, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи.

7 Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (відомості відображаються у випадку, коли заяву про зняття зупинення державної реєстрації прав та їх обтяжень подано уповноваженою особою заінтересованої особи).

8 Податковий номер заявника - реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) або номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (відомості не відображаються у випадку, коли заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень подано посадовою особою органу влади).

9 Відомості про право власності, інше речове право чи обтяження. У разі зазначення відомостей про право власності вказати форму власності. Якщо зазначаються відомості про право спільної власності, вказати її вид та розмір часток (для спільної часткової власності). У разі зазначення відомостей про інше речове право на чуже майно або обтяження речових прав вказати їх вид.

10 Об'єкт нерухомого майна, стосовно якого заявник подав заяву про зняття зупинення державної реєстрації прав та їх обтяжень, зокрема земельна ділянка, підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівля, споруда або їх окремі частини, квартира, житлове або нежитлове приміщення.

11 Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна, щодо якого подано документи про зняття зупинення державної реєстрації прав та їх обтяжень (реєстраційний номер зазначається у випадку, коли щодо відповідного об'єкта нерухомого майна вже була проведена державна реєстрація прав з присвоєнням реєстраційного номера).

12 Повна адреса (місцезнаходження) об'єкта нерухомого майна, щодо якого заявник подав заяву про зупинення державної реєстрації прав та їх обтяжень, відповідно до вимог Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1141 (Постанова N 1141) (відомості відображаються у випадку, коли заяву подано щодо об'єкта нерухомого майна, об'єкта незавершеного будівництва, підприємства як єдиного майнового комплексу).

13 Кадастровий номер земельної ділянки - індивідуальний цифровий код (номер) земельної ділянки, що присвоюється територіальними органами Державного агентства земельних ресурсів під час проведення її державної реєстрації (відомості відображаються у випадку, коли заяву подано щодо земельної ділянки).

14 У називному відмінку повне найменування суду.

15 Дата винесення рішення суду про скасування рішення суду про заборону вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією прав.

16 Номер рішення суду про скасування рішення суду про заборону вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією прав.

17 Підстави для відновлення державної реєстрації прав та їх обтяжень відповідно до статті 23 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Відомості, зазначені у виносках 4 - 8, відображаються у випадку, коли відновлення державної реєстрації прав та їх обтяжень здійснюється за заявою про зняття зупинення державної реєстрації прав та їх обтяжень.

 

Додаток 19
до наказу Міністерства юстиції України
26.12.2011 N 3601/5

РІШЕННЯ
про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

N 1
"___" 20__ року2

Я, державний реєстратор прав на нерухоме майно ______
_,
                                   (П. І. Б. державного реєстратора, найменування органу державної реєстрації прав)3
розглянув заяву про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, прийняту ___4 за реєстраційним номером 5, яку подав _____,
                                                                                                  (П. І. Б. заявника)6
що діє на підставі __________,
                                                                         (документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)7
податковий номер/серія, номер паспорта _8,
для внесення змін до запису (записів) про _9,
за номером (номерами) ____10
розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відкритого на об'єкт нерухомого майна з реєстраційним номером _______11 /спеціального розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та встановив, що _________12.

Ураховуючи викладене, керуючись пунктом 38 Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1141 (Постанова N 1141),

ВИРІШИВ:

Внести зміни до запису (записів) про _____9
за номером (номерами) ____10
розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відкритого на об'єкт нерухомого майна з реєстраційним номером ____11 /спеціального розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Рішення про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно може бути оскаржено відповідно до законодавства.

 

Державний реєстратор
прав на нерухоме майно

  
_____
              (підпис)

  
(__________)
                        (П. І. Б.)

Рішення про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - рішення) формується державною мовою, підписується державним реєстратором прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор) із зазначенням прізвища та ініціалів і засвідчується в установленому порядку печаткою.

Рішення формується відповідно до встановленої форми.


1 Індексний номер рішення, який складається з цифр, що утворюють числа натурального ряду, формується та присвоюється автоматично за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав).

2 Дата формування рішення, яка зазначається в порядку: число, місяць, рік та фіксується автоматично за допомогою Державного реєстру прав.

3 У називному відмінку прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора, який формує рішення, та найменування органу державної реєстрації, державним реєстратором якого формується рішення.

4 Дата і час реєстрації заяви про внесення змін до запису Державного реєстру прав у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

5 Реєстраційний номер заяви про внесення змін до запису Державного реєстру прав у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

6 У називному відмінку прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові заявника.

Якщо заявником є посадова особа органу влади, зазначаються в називному відмінку повна назва посади, найменування органу влади, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи.

7 Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (відомості відображаються у випадку, коли заяву про внесення змін до запису Державного реєстру прав подано уповноваженою особою заінтересованої особи).

8 Податковий номер заявника - реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) або номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (відомості не відображаються у випадку, коли заяву про внесення змін до запису Державного реєстру прав подано посадовою особою органу влади).

9 Відомості про запис розділу (спеціального розділу) Державного реєстру прав, до якого вносяться зміни, а саме: запис про нерухоме майно, про право власності та суб'єкта (суб'єктів) цього права, про інші речові права та суб'єкта (суб'єктів) цих прав, про обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта (суб'єктів) цих прав, про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

10 Відомості про номер запису (відомості відображаються у випадку, коли заяву про внесення змін до запису Державного реєстру прав подано щодо запису про право власності та суб'єкта (суб'єктів) цього права, про інші речові права та суб'єкта (суб'єктів) цих прав, про обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта (суб'єктів) цих прав; про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна).

11 Відомості про реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна, щодо якого подано заяву про внесення змін до запису Державного реєстру прав (відомості не відображаються у випадку, коли зміни вносяться до запису спеціального розділу Державного реєстру прав).

12 Відомості про допущення технічної помилки; зміни відомостей про нерухоме майно, право власності та суб'єкта (суб'єктів) цього права, інші речові права та суб'єкта (суб'єктів) цих прав, обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта (суб'єктів) цих прав, що містяться у Державному реєстрі прав.

 

Додаток 20
до наказу Міністерства юстиції України
26.12.2011 N 3601/5

РІШЕННЯ
про відмову у внесенні змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

N 1
"___" 20__ року2

Я, державний реєстратор прав на нерухоме майно ______
_,
                                             (П. І. Б. державного реєстратора, найменування органу державної реєстрації прав)3
розглянув заяву про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, прийняту __4 за реєстраційним номером _5, яку подав _____,
                                                                                                       (П. І. Б. заявника)6
що діє на підставі __________,
                                                                            (документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)7
податковий номер/серія, номер паспорта _8,
для внесення змін до запису (записів) про _9,
за номером (номерами) ____10
розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відкритого на об'єкт нерухомого майна з реєстраційним номером _________11 /спеціального розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та встановив _________12.

Ураховуючи викладене, керуючись пунктом ___ Порядку прийняття і розгляду заяв про внесення змін до запису та заяв про скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від _______ 2011 N __________, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України _ 2011 за N ____,

ВИРІШИВ:

Відмовити у внесенні зміни до запису (записів) про _____9
за номером (номерами) ____10
розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відкритого на об'єкт нерухомого майна з реєстраційним номером ___11 /спеціального розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Рішення про відмову у внесенні змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно може бути оскаржено відповідно до законодавства.

 

Державний реєстратор
прав на нерухоме майно

  
_____
                 (підпис)

  
(__________)
                        (П. І. Б.)

Рішення про відмову у внесенні змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - рішення) формується державною мовою, підписується державним реєстратором прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор) із зазначенням прізвища та ініціалів і засвідчується в установленому порядку печаткою.

Рішення формується відповідно до встановленої форми.


1 Індексний номер рішення, який складається з цифр, що утворюють числа натурального ряду, формується та присвоюється автоматично за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав).

2 Дата формування рішення, яка зазначається в порядку: число, місяць, рік та фіксується автоматично за допомогою Державного реєстру прав.

3 У називному відмінку прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора, який формує рішення, та найменування органу державної реєстрації, державним реєстратором якого формується рішення.

4 Дата і час реєстрації заяви про внесення змін до запису Державного реєстру прав у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

5 Реєстраційний номер заяви про внесення змін до запису Державного реєстру прав у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

6 У називному відмінку повне прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові заявника.

Якщо заявником є посадова особа органу влади, зазначаються в називному відмінку повна назва посади, найменування органу влади, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи.

7 Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (відомості відображаються у випадку, коли заяву про внесення змін до запису Державного реєстру прав подано уповноваженою особою заінтересованої особи).

8 Податковий номер заявника - реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) або номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (відомості не відображаються у випадку, коли заяву про внесення змін до запису Державного реєстру прав подано посадовою особою органу влади).

9 Відомості про запис розділу (спеціального розділу) Державного реєстру прав, щодо якого подано заяву про внесення змін до запису Державного реєстру прав, а саме: запис про нерухоме майно, про право власності та суб'єкта (суб'єктів) цього права, про інші речові права та суб'єкта (суб'єктів) цих прав, про обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта (суб'єктів) цих прав, про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

10 Відомості про номер запису, щодо якого подано заяву про внесення змін до запису Державного реєстру прав (відомості відображаються у випадку, коли заяву про внесення змін до запису Державного реєстру прав подано щодо запису про право власності та суб'єкта (суб'єктів) цього права, про інші речові права та суб'єкта (суб'єктів) цих прав, про обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта (суб'єктів) цих прав; про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна).

11 Відомості про реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна, щодо якого подано заяву про внесення змін до запису Державного реєстру прав (відомості не відображаються у випадку, коли зміни вносяться до запису спеціального розділу Державного реєстру прав).

12 Відомості про підстави для відмови у внесенні змін до запису відповідно до підпункту 2.15.1 пункту 2.15 розділу II Порядку прийняття і розгляду заяв про внесення змін до запису та заяв про скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.12.2011 N 3502/5 (Порядок N 3502/5), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2011 за N 1429/20167.

 

Додаток 21
до наказу Міністерства юстиції України
26.12.2011 N 3601/5

РІШЕННЯ
про скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

N 1
"___" 20__ року2

Я, державний реєстратор прав на нерухоме майно ______
_,
                                        (П. І. Б. державного реєстратора, найменування органу державної реєстрації прав)3
розглянув заяву про скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, прийняту __4 за реєстраційним номером ___________5, яку подав _____,
                                                                                                               (П. І. Б. заявника)6
що діє на підставі __________,
                                                                           (документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)7
податковий номер/серія, номер паспорта _8,
для скасування запису (записів) про ______9,
за номером (номерами) ____10
розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відкритого на об'єкт нерухомого майна з реєстраційним номером _11 /спеціального розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та встановив 12.

Ураховуючи викладене, керуючись пунктом 41 Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1141 (Постанова N 1141),

ВИРІШИВ:

Скасувати запис (записи) про ___________9
за номером (номерами) ____10
розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відкритого на об'єкт нерухомого майна з реєстраційним номером __11 /спеціального розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Рішення про скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно може бути оскаржено відповідно до законодавства.

 

Державний реєстратор
прав на нерухоме майно

  
_____
        (підпис)

  
(__________)
                      (П. І. Б.)

Рішення про скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - рішення) формується державною мовою, підписується державним реєстратором прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор) із зазначенням прізвища та ініціалів і засвідчується в установленому порядку печаткою.

Рішення формується відповідно до встановленої форми.


1 Індексний номер рішення, який складається з цифр, що утворюють числа натурального ряду, формується та присвоюється автоматично за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав).

2 Дата формування рішення, яка зазначається в порядку: число, місяць, рік та фіксується автоматично за допомогою Державного реєстру прав.

3 У називному відмінку прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора, який формує рішення, та найменування органу державної реєстрації, державним реєстратором якого формується рішення.

4 Дата і час реєстрації заяви про скасування запису Державного реєстру прав у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

5 Реєстраційний номер заяви про скасування запису Державного реєстру прав у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

6 У називному відмінку прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові заявника.

Якщо заявником є посадова особа органу влади, зазначаються в називному відмінку повна назва посади, найменування органу влади, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи.

7 Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (відомості відображаються у випадку, коли заяву про скасування запису Державного реєстру прав подано уповноваженою особою заінтересованої особи).

8 Податковий номер заявника - реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) або номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (відомості не відображаються у випадку, коли заяву про скасування запису Державного реєстру прав подано посадовою особою органу влади).

9 Відомості про запис розділу (спеціального розділу) Державного реєстру прав, щодо якого подано заяву про скасування запису Державного реєстру прав, а саме: запис про нерухоме майно, про право власності та суб'єкта (суб'єктів) цього права, про інші речові права та суб'єкта (суб'єктів) цих прав, про обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта (суб'єктів) цих прав, про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна; про внесення змін до запису.

10 Відомості про номер запису, щодо якого подано заяву про скасування запису Державного реєстру прав (відомості відображаються у випадку, коли заяву про скасування запису Державного реєстру прав подано щодо запису про право власності та суб'єкта (суб'єктів) цього права, про інші речові права та суб'єкта (суб'єктів) цих прав, про обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта (суб'єктів) цих прав; про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна).

11 Відомості про реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна, щодо якого подано заяву про скасування запису Державного реєстру прав (відомості не відображаються у випадку, коли скасовується запис спеціального розділу Державного реєстру прав).

12 Відомості про підстави для скасування запису відповідно до пункту 41 Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1141 (Постанова N 1141).

 

Додаток 22
до наказу Міністерства юстиції України
26.12.2011 N 3601/5

РІШЕННЯ
про відмову у скасуванні запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

N 1
"___" 20__ року2

Я, державний реєстратор прав на нерухоме майно ______
_,
                    (П. І. Б. державного реєстратора, найменування органу державної реєстрації прав)3
розглянув заяву про скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, прийняту ____4 за реєстраційним номером ___________5, яку подав _____,
                                                                                                             (П. І. Б. заявника)6
що діє на підставі __________,
                                                                     (документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)7
податковий номер/серія, номер паспорта _8,
для скасування запису (записів) про ____9, за
номером (номерами) ______10
розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відкритого на об'єкт нерухомого майна з реєстраційним номером __________11 /спеціального розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та встановив 12.

Ураховуючи викладене, керуючись пунктом ____ Порядку прийняття і розгляду заяв про внесення змін до запису та заяв про скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від __ 2011 N __________, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України __ 2011 за N _,

ВИРІШИВ:

Відмовити у скасуванні запису (записів) про ___________9
за номером (номерами) ____10
розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відкритого на об'єкт нерухомого майна з реєстраційним номером _________11 /спеціального розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Рішення про відмову у скасуванні запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно може бути оскаржено відповідно до законодавства.

 

Державний реєстратор
прав на нерухоме майно

  
_____
              (підпис)

  
(__________)
                      (П. І. Б.)

Рішення про відмову у скасуванні запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - рішення) формується державною мовою, підписується державним реєстратором прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор) із зазначенням прізвища та ініціалів і засвідчується в установленому порядку печаткою.

Рішення формується відповідно до встановленої форми.


1 Індексний номер рішення, який складається з цифр, що утворюють числа натурального ряду, формується та присвоюється автоматично за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав).

2 Дата формування рішення, яка зазначається в порядку: число, місяць, рік та фіксується автоматично за допомогою Державного реєстру прав.

3 У називному відмінку прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора, який формує рішення, та найменування органу державної реєстрації, державним реєстратором якого формується рішення.

4 Дата і час реєстрації заяви про скасування запису Державного реєстру прав у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

5 Реєстраційний номер заяви про скасування запису Державного реєстру прав у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

6 У називному відмінку прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові заявника.

Якщо заявником є посадова особа органу влади, зазначаються в називному відмінку повна назва посади, найменування органу влади, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи.

7 Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (відомості відображаються у випадку, коли заяву про скасування запису Державного реєстру прав подано уповноваженою особою заінтересованої особи).

8 Податковий номер заявника - реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) або номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (відомості не відображаються у випадку, коли заяву про скасування запису Державного реєстру прав подано посадовою особою органу влади).

9 Відомості про запис розділу (спеціального розділу) Державного реєстру прав, щодо якого подано заяву про скасування запису Державного реєстру прав, а саме: запис про нерухоме майно, про право власності та суб'єкта (суб'єктів) цього права, про інші речові права та суб'єкта (суб'єктів) цих прав, про обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта (суб'єктів) цих прав, про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна; про внесення змін до запису.

10 Відомості про номер запису, щодо якого подано заяву про скасування запису Державного реєстру прав (відомості відображаються у випадку, коли заяву про скасування запису Державного реєстру прав подано щодо запису про право власності та суб'єкта (суб'єктів) цього права, про інші речові права та суб'єкта (суб'єктів) цих прав, про обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта (суб'єктів) цих прав; про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна).

11 Відомості про реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна, щодо якого подано заяву про скасування запису Державного реєстру прав, (відомості не відображаються у випадку, коли скасовується запис спеціального розділу Державного реєстру прав).

12 Відомості про підстави для відмови у скасуванні запису відповідно до підпункту 2.15.2 пункту 2.15 розділу II Порядку прийняття і розгляду заяв про внесення змін до запису та заяв про скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.12.2011 N 3502/5 (Порядок N 3502/5), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2011 за N 1429/20167.

 

Додаток 23
до наказу Міністерства юстиції України
26.12.2011 N 3601/5

РІШЕННЯ
про відкриття закритого розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстраційної справи

N 1
"___" 20__ року2

Я, державний реєстратор прав на нерухоме майно ______
_,
                     (П. І. Б. державного реєстратора, найменування органу державної реєстрації прав)3
за результатом розгляду заяви про скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, прийнятої ______4 за реєстраційним номером __5, яку подав _,
                                                                                                                                               (П. І. Б. заявника)6
що діє на підставі __________,
                                                                             (документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)7
податковий номер/серія, номер паспорта _8,
скасував запис (записи) про право власності та суб'єкта (суб'єктів) цього права за номером (номерами) ___9
розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який було відкрито в результаті проведення державної реєстрації _________
                                                                                                                                          (права власності)10
на ___________
                                                                                         (об'єкт нерухомого майна)11
з реєстраційним номером __12,
що розташований __________,
                                                                                              (адреса (місцезнаходження) об'єкта)13
кадастровий номер земельної ділянки ____14,
за суб'єктом (суб'єктами): ____,
                                                                          (П. І. Б. (найменування), податковий номер/серія, номер паспорта власника)15
що утворився у результаті __16
___, з реєстраційним номером _________16б,
                       (об'єкт нерухомого майна)16а
що належав на _
                                                                                                  (право власності)16в
суб'єкт (суб'єкти): __________.
                                                                  (П. І. Б. (найменування), податковий номер/серія, номер паспорта власника)16г

Ураховуючи викладене, керуючись пунктом 38 Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1141 (Постанова N 1141),

ВИРІШИВ:

Відкрити закритий розділ Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та закриту реєстраційну справу за реєстраційним номером ___________16б, який відкритий на _,                                                                                         (об'єкт нерухомого майна)16а
що належав на _
                                                                                                             (права власності)16в
суб'єкту (суб'єктам):_________.
                                                                (П. І. Б. (найменування), податковий номер/серія, номер паспорта власника)16г

Рішення про відкриття закритого розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстраційної справи може бути оскаржено відповідно до законодавства.

 

Державний реєстратор
прав на нерухоме майно

  
_____
                (підпис)

  
(__________)
                         (П. І. Б.)

Рішення про відкриття закритого розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстраційної справи (далі - рішення) формується державною мовою, підписується державним реєстратором прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор) із зазначенням прізвища та ініціалів і засвідчується в установленому порядку печаткою.

Рішення формується відповідно до встановленої форми.


1 Індексний номер рішення, який складається з цифр, що утворюють числа натурального ряду, формується та присвоюється автоматично за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав).

2 Дата формування рішення, яка зазначається в порядку: число, місяць, рік та фіксується автоматично за допомогою Державного реєстру прав.

3 У називному відмінку прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора, який формує рішення, та найменування органу державної реєстрації, державним реєстратором якого формується рішення.

4 Дата і час реєстрації заяви про скасування запису Державного реєстру прав у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

5 Реєстраційний номер заяви про скасування запису Державного реєстру прав у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

6 У називному відмінку прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові заявника.

Якщо заявником є посадова особа органу влади, зазначаються в називному відмінку повна назва посади, найменування органу влади, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи.

7 Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (відомості відображаються у випадку, коли заяву про скасування запису Державного реєстру прав подано уповноваженою особою заінтересованої особи).

8 Податковий номер заявника - реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) або номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (відомості не відображаються у випадку, коли заяву про скасування запису Державного реєстру прав подано посадовою особою органу влади).

9 Відомості про реєстраційний номер запису про право власності та суб'єкта (суб'єктів) цього права, який скасовано.

10 Відомості про форму власності. Якщо зазначаються відомості про право спільної власності, вказати її вид та розмір часток (для спільної часткової власності).

11 Об'єкт нерухомого майна відповідно до запису у Державному реєстрі прав, зокрема земельна ділянка, підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівля, споруда або їх окремі частини, квартира, житлове або нежитлове приміщення.

12 Відомості про реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна, щодо якого скасовано запис про право власності та суб'єкта (суб'єктів) цього права.

13 Повна адреса (місцезнаходження) об'єкта нерухомого майна відповідно до запису у Державному реєстрі прав (відомості відображаються у випадку, коли зареєстровано право власності на об'єкт нерухомого майна, об'єкт незавершеного будівництва, підприємство як єдиний майновий комплекс).

14 Кадастровий номер земельної ділянки - індивідуальний цифровий код (номер) земельної ділянки, що присвоюється територіальними органами Державного агентства земельних ресурсів під час проведення її державної реєстрації (відомості відображаються у випадку, коли зареєстровано право власності на земельну ділянку).

15 Повне прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові для фізичної особи (найменування - для юридичної особи) власника.

Також, зазначається податковий номер власника - реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) або номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (відомості не відображаються у випадку, коли заяву про скасування запису Державного реєстру прав подано посадовою особою органу влади).

16 Шлях утворення об'єкта нерухомого майна, державну реєстрацію права власності на який було проведено, - поділ об'єкта нерухомого майна, виділ частки з об'єкта нерухомого майна чи об'єднання об'єктів нерухомого майна, а також відомості про об'єкт(и) нерухомого майна, що поділено, частку з якого виділено чи які об'єднано.

16а Об'єкт нерухомого майна, що поділено, частку з якого виділено чи який об'єднано, відповідно до запису у Державному реєстрі прав, зокрема земельна ділянка, підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівля, споруда або їх окремі частини, квартира, житлове або нежитлове приміщення.

16б Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна, що поділено, частку з якого виділено чи який об'єднано.

16в Відомості про форму власності. Якщо зазначаються відомості про право спільної власності, вказати її вид та розмір часток (для спільної часткової власності).

16г Прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові для фізичної особи (найменування - для юридичної особи) власника(ів) об'єкта нерухомого майна, що поділено, частку з якого виділено чи який об'єднано.

Також зазначається податковий номер власника об'єкта(ів) нерухомого майна, що поділено, частку з якого виділено чи який об'єднано, реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер) або номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (відомості не відображаються у випадку, коли заяву про скасування запису Державного реєстру прав подано посадовою особою органу влади).

 

Додаток 24
до наказу Міністерства юстиції України
26.12.2011 N 3601/5

РІШЕННЯ
щодо отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за результатом розгляду запиту

N 1
"___" 20__ року2

Я, державний реєстратор прав на нерухоме майно ______
_,
                                 (П. І. Б. державного реєстратора, найменування органу державної реєстрації прав)3
розглянув запит про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо суб'єкта (суб'єктів): _____
__
                     (П. І. Б. (найменування), податковий номер/серія, номер паспорта особи, якій належить речове право)4
щодо _________
                                                                                                 (об'єкт нерухомого майна)5
з реєстраційним номером __6,
що розташований __________,
                                                                                               (адреса (місцезнаходження) об'єкта)7
кадастровий номер земельної ділянки ____8,
прийнятий ___________9 за реєстраційним номером ___10,
який подав ___,
                                                                                                                  (П. І. Б. заявника)11
що діє на підставі __________,
                                                                             (документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи)12
та встановив, що у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні відомості щодо запитуваної інформації.

Водночас у _______13 встановлено наявність запису (записів) про: 14.

Ураховуючи викладене, надаю інформацію з ________13, що додається.

Рішення щодо отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за результатом розгляду запиту може бути оскаржено відповідно до законодавства.

 

Державний реєстратор
прав на нерухоме майно

  
_____
                (підпис)

  
(__________)
                       (П. І. Б.)

Рішення щодо отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за результатом розгляду запиту (далі - рішення) формується державною мовою, підписується державним реєстратором прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор) із зазначенням прізвища та ініціалів і засвідчується в установленому порядку печаткою.

Рішення формується відповідно до встановленої форми.


1 Індексний номер рішення, який складається з цифр, що утворюють числа натурального ряду, формується та присвоюється автоматично за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав).

2 Дата формування рішення, яка зазначається в порядку: число, місяць, рік та фіксується автоматично за допомогою Державного реєстру прав.

3 У називному відмінку прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора, який формує рішення, та найменування органу державної реєстрації, державним реєстратором якого формується рішення.

4 У називному відмінку прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові для фізичної особи (найменування - для юридичної особи) власника, іншого правонабувача чи обтяжувача.

Якщо обтяжувачем є посадова особа органу влади, зазначаються в називному відмінку повна назва посади, найменування органу влади, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи.

Також зазначається податковий номер власника, іншого правонабувача чи обтяжувача - реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний номер), або номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (відомості не відображаються у випадку, коли обтяжувачем є посадова особа органу влади).

5 Об'єкт нерухомого майна відповідно до запису у Державному реєстрі прав, зокрема земельна ділянка, підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівля, споруда або їх окремі частини, квартира, житлове або нежитлове приміщення.

6 Відомості про реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна, стосовно якого подано запит щодо отримання інформації з Державного реєстру прав.

7 Повна адреса (місцезнаходження) об'єкта нерухомого майна відповідно до запису у Державному реєстрі прав (відомості відображаються у випадку, коли зареєстровано право власності на об'єкт нерухомого майна, об'єкт незавершеного будівництва, підприємство як єдиний майновий комплекс).

8 Кадастровий номер земельної ділянки - індивідуальний цифровий код (номер) земельної ділянки, що присвоюється територіальними органами Державного агентства земельних ресурсів під час проведення її державної реєстрації (відомості відображаються у випадку, коли зареєстровано право власності на земельну ділянку).

9 Дата і час реєстрації запиту щодо надання інформації з Державного реєстру прав у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

10 Реєстраційний номер запиту щодо надання інформації з Державного реєстру прав у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

11 У називному відмінку повна назва посади, найменування органу влади, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи - заявника.

12 Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи.

13 Відомості про реєстр, у якому встановлено наявність запитуваної інформації, зокрема Реєстр прав власності на нерухоме майно, Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Державний реєстр іпотек, Державний реєстр обтяжень рухомого майна.

14 Відомості про запис, наявність якого встановлено у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Державному реєстрі іпотек, Державному реєстрі обтяжень рухомого майна.

Відомості, зазначені у виносці 4 відображаються у випадку, коли запит подано щодо суб'єкта (суб'єктів).

Відомості, зазначені у виносках 5 - 8, відображаються у випадку, коли запит подано щодо об'єкта нерухомого майна.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали