ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВА

03.04.2012

м. Київ

N 10


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 квітня 2012 р. за N 617/20930

Про затвердження форми для подання запиту на отримання публічної інформації та Порядку складання, подання запиту на публічну інформацію та її отримання

Відповідно до статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), статті 11 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити форму для подання запиту на отримання публічної інформації, Порядок складання, подання запиту на публічну інформацію та її отримання у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, що додаються.

2. Управління організаційного та документального забезпечення Виконавчої дирекції Фонду визначити відповідальним за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль за задоволенням запитів на публічну інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту.

3. Відповідальним за організацію роботи з розгляду запитів на публічну інформацію визначається заступник директора Виконавчої дирекції Фонду, який відповідно до розподілу обов'язків координує це управління.

4. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова правління

В. М. Коломієць


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
03.04.2012 N 10


ФОРМА
для подання запиту на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації

Фонд соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності
вул. Боричів Тік, 28
м. Київ, 04070


Запит
на отримання публічної інформації

Прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації, прізвище, ім'я, по батькові представника організації - для юридичних осіб та об'єднань громадян без статусу юридичної особи, поштова або електронна адреса, контактний телефон запитувача

 

Суть запиту на інформацію (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо)

 


Прошу надати відповідь у визначений законом строк (необхідне підкреслити)
 

Поштою
 

(указати поштову адресу)

Факсом
 

(указати номер факсу)

Електронною поштою
 

(указати e-mail)

В усній формі

(указати номер телефону)


Контактний телефон запитувача

 

Дата запиту, підпис
 

 


Зареєстровано за вх. N _____ від

Примітки:

1. Запит може бути поданий:

на поштову адресу: вул. Боричів Тік, 28, м. Київ, 04070 (на конверті зазначити "Публічна інформація");

на електронну адресу: fse@fse.gov.ua;

факсом: (044) 206-04-06.

2. Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

3. Інформація на запит надається безоплатно. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

 

Начальник юридичного управління

К. Ю. Карєв


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
03.04.2012 N 10

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 квітня 2012 р. за N 617/20930


ПОРЯДОК
складання, подання запиту на публічну інформацію та її отримання у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) визначає процедуру доступу до публічної інформації у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - Фонд), порядок складання, подання запиту на публічну інформацію та її отримання.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

1.3. Правове регулювання відносин, пов'язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до Законів України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), "Про інформацію", "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

1.4. Дія цього Порядку не поширюється на надання інформації при веденні Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.

1.5. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль за задоволенням запиту) про діяльність Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - Фонд) організовують і забезпечують керівники структурних підрозділів Виконавчої дирекції Фонду.

II. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність Фонду

2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність Фонду забезпечується шляхом:

оприлюднення в засобах масової інформації (далі - ЗМІ);

розміщення на офіційному веб-сайті Фонду;

розміщення на інформаційних стендах у приміщенні Виконавчої дирекції Фонду;

надання за запитами на інформацію.

2.2. Публічна інформація про діяльність Фонду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, у тому числі електронною поштою.

2.3. Публічна інформація надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі неможливості її надання у запитуваній формі інформація надається в тому вигляді, у якому вона зберігається у Виконавчій дирекції Фонду.

Публічна інформація надається в усній формі фізичним особам, представникам юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи під час особистого прийому.

2.4. Доступ до інформації про діяльність Фонду обмежується, якщо такі дані законодавством України віднесено до інформації з обмеженим доступом.

2.5. Особами, відповідальними за надання відомостей за запитами на інформацію, є керівники самостійних структурних підрозділів Виконавчої дирекції Фонду в межах своєї компетенції.

2.6. Надання публічної інформації про діяльність Фонду запитувачам інформації, а також розміщення вказаної інформації на офіційному веб-сайті та інформаційних стендах Фонду забезпечують відповідальні за надання відомостей за запитами на інформацію структурні підрозділи Виконавчої дирекції Фонду.

III. Надання публічної інформації про діяльність Фонду

3.1. Розміщенню на офіційному веб-сайті Фонду підлягає інформація за переліком, зазначеним у статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

3.2. У приймальні громадян на інформаційному стенді розміщуються:

дані про порядок роботи Виконавчої дирекції Фонду, що включають порядок прийому громадян, представників юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи, а також інформацію з питань, пов'язаних з організацією діяльності Фонду та Виконавчої дирекції Фонду;

зразок форм запиту на публічну інформацію;

умови і порядок отримання інформації про діяльність Фонду;

інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність Фонду.

3.3. Запитувач має право звернутися до Виконавчої дирекції Фонду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

3.4. Порядок доступу фізичних осіб, представників юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи до приміщення Виконавчої дирекції Фонду регулюється наказами Виконавчої дирекції Фонду щодо організації охорони та пропускного режиму.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію дозволяється подання запиту шляхом заповнення відповідних форм запиту на публічну інформацію, зразки яких можна отримати в приймальні громадян Виконавчої дирекції Фонду або роздрукувати на офіційному веб-сайті Фонду.

Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит особисто, його має оформити особа, відповідальна за особистий прийом громадян, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

3.5. Відповіді на запити на інформацію, що надійшли від ЗМІ, залежно від їх характеру і складності (інформація публічна чи з обмеженим доступом) готують у межах своєї компетенції самостійні структурні підрозділи Виконавчої дирекції Фонду.

IV. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу Виконавчої дирекції Фонду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються відділом діловодства управління організаційного та документального забезпечення Виконавчої дирекції Фонду (далі - відділ, відповідальний за реєстрацію) відповідно до вимог Інструкції з діловодства в органах Фонду, затвердженої постановою правління Фонду від 16 листопада 2011 року N 63, з урахуванням вимог цього Порядку.

4.2. Запити на інформацію обліковуються у відділі, відповідальному за реєстрацію, у журналі "Запити на інформацію".

4.3. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції відділ, відповідальний за реєстрацію, відокремлює запити на інформацію, опрацьовує та з резолюцією директора Виконавчої дирекції Фонду чи його заступників невідкладно подає їх до структурних підрозділів згідно з напрямами їх діяльності.

Якщо запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності Фонду, співвиконавці зобов'язані не пізніше чотирьох робочих днів із дня надходження до Виконавчої дирекції Фонду запиту надати відповідальному виконавцю матеріали запиту.

4.4. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, які надійшли до Виконавчої дирекції Фонду електронною поштою, здійснюються відділом, відповідальним за реєстрацію, після їх роздрукування на паперовому носії.

4.5. Відповідь на запит, що надійшов електронною поштою, надається на адресу, указану запитувачем інформації у запитуваній формі (листом чи електронною поштою).

4.6. Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п'яти робочих днів із дня отримання Виконавчою дирекцією Фонду запиту.

Якщо запит на інформацію стосується відомостей, необхідних для захисту життя чи свободи особи, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надано не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

4.7. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, директор Виконавчої дирекції Фонду або його заступник за поданням керівника самостійного структурного підрозділу, відповідального за надання інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку запитувачу письмово повідомляється не пізніше п'яти робочих днів із дня отримання запиту.

4.8. Якщо запитувана інформація містить документи обсягом більше 10 сторінок, Виконавча дирекція Фонду не пізніше п'яти робочих днів із дня надходження запиту до Виконавчої дирекції Фонду повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

4.9. Якщо у запиті разом із проханням надати публічну інформацію міститься прохання надати також інформацію, що не належить до публічної, то відповідь на запит може бути надіслано заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством України, про що запитувач повідомляється у такій відповіді.

V. Порядок надання інформації про діяльність Фонду

5.1. Відповідь на запит надається за підписом директора Виконавчої дирекції Фонду або його заступника.

5.2. Відповідь на запит має містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в її наданні.

5.3. Якщо запитувана інформація про діяльність Фонду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежено. У разі коли частина запитуваних відомостей належить до інформації з обмеженим доступом, а інша є загальнодоступною, надається лише остання.

5.4. Відповіді на запит підлягають обов'язковій реєстрації у Виконавчій дирекції Фонду.

5.5. Інформація на запит надається безоплатно.

Якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

5.6. Виконавча дирекція Фонду має право відмовити в задоволенні запиту, якщо:

Фонд не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

інформація, що запитується, належать до категорії інформації з обмеженим доступом;

не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), відповідно до якої запит на інформацію має містити:

ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку за його наявності;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат.

 

Начальник юридичного управління

К. Ю. Карєв

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали