МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 травня 2012 року N 637

Про затвердження форми контракту з керівником державного підприємства (установи, організації), що належить до сфери управління Мінекономрозвитку

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.08.95 N 597 "Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності" наказую:

1. Затвердити форму контракту з керівником державного підприємства (установи, організації), що належить до сфери управління Мінекономрозвитку (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства економіки України від 02.04.2009 N 305 "Деякі питання укладання, переукладання та розірвання контракту з керівником державного підприємства (установи, організації), що належить до сфери управління Мінекономіки";

наказ Міністерства економіки України від 22.10.2009 N 1164 "Про внесення змін до наказу Міністерства від 02.04.2009 N 305".

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

П. О. Порошенко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
28.05.2012 N 637


ФОРМА КОНТРАКТУ
з керівником державного підприємства (установи, організації), що належить до сфери управління Мінекономрозвитку

м. Київ

"___" _ 20__ року


Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, іменоване далі Мінекономрозвитку, в особі Міністра економічного розвитку і торгівлі України __, з одного боку, та громадянин _______, іменований далі Керівник, з другого боку (разом - Сторони), уклали цей контракт про нижченаведене:

________ призначається на посаду Керівника державного підприємства __________ (далі - Підприємство), засновником якого є Мінекономрозвитку, на термін з ___ 20__ року по ___ 20__ року.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Згідно з цим контрактом Керівник зобов'язується безпосередньо і через адміністрацію Підприємства здійснювати поточне управління Підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством державного майна, а Мінекономрозвитку зобов'язується створювати необхідні умови для матеріального забезпечення й організації праці Керівника.

1.2. На підставі цього контракту виникають трудові відносини між Керівником Підприємства та Мінекономрозвитку.

1.3. Керівник, який, уклав цей контракт, є повноважним представником Підприємства під час реалізації повноважень, функцій, обов'язків Підприємства, передбачених актами законодавства, Статутом Підприємства, іншими нормативними документами.

1.4. Керівник діє на засадах єдиноначальності.

1.5. Керівник підзвітний Мінекономрозвитку в межах, установлених законодавством, Статутом Підприємства та цим контрактом.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Керівник зобов'язується:

2.1.1. Здійснювати керівництво Підприємством, організовувати його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечувати виконання інших завдань, передбачених законодавством, Статутом Підприємства та цим контрактом.

2.1.2. Забезпечувати складання проекту річного з поквартальною розбивкою фінансового плану Підприємства на кожний наступний рік та подання його на погодження і затвердження Мінекономрозвитку до 15 червня року, що передує плановому.

2.1.3. Забезпечувати виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку та майнового стану Підприємства згідно з додатком до цього контракту.

2.1.4. Ефективно використовувати державне майно і забезпечувати отримання прибутку Підприємством, що передбачається його річними фінансовими планами.

2.1.5. Забезпечувати подання Мінекономрозвитку в установленому порядку:

щокварталу до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, - квартальної фінансової звітності та звіту про виконання фінансового плану Підприємства;

щокварталу до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, - звіту про результати виконання показників, передбачених підпунктом 2.1.3 цього контракту;

до 9 лютого року, що настає за звітним, - річної фінансової звітності та річного звіту про виконання показників фінансового плану Підприємства.

Звіти подаються разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності Підприємства.

У разі невиконання показників, передбачених цим контрактом, Керівник подає Мінекономрозвитку разом із звітністю пояснення щодо причин їх невиконання.

2.1.6. Підвищувати кваліфікацію протягом строку дії цього контракту.

2.1.7. Вживати заходів для створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечувати працівникам права, гарантовані їм законодавством про охорону праці.

2.1.8. Забезпечувати виконання затвердженого річного з поквартальною розбивкою фінансового плану Підприємства.

2.1.9. Вживати заходів щодо погашення простроченої кредиторської заборгованості та недопущення заборгованості з виплати заробітної плати.

2.1.10. Дотримуватися граничних сум витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 N 332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів".

2.1.11. Забезпечувати проведення колективних переговорів щодо укладання колективного договору в разі делегованих повноважень, передбачених підпунктом 2.5 цього контракту.

2.1.12. Керівник Підприємства забезпечує контроль за законністю, ефективністю використання та збереженням закріпленого за Підприємством державного майна.

2.2. Керівник несе персональну відповідальність за порушення порядку укладання договорів оренди нерухомого майна, закріпленого за Підприємством, та за невжиття заходів для погашення заборгованості з орендної плати.

2.3. Керівник має право:

2.3.1. Діяти від імені Підприємства, представляти його на всіх підприємствах, в установах та організаціях.

2.3.2. Укладати господарські та інші договори, які забезпечують виконання показників господарської діяльності відповідно до Статуту Підприємства.

2.3.3. Видавати доручення.

2.3.4. Відкривати рахунки в банках для забезпечення фінансово-господарської діяльності Підприємства.

2.3.5. Користуватися правом розпорядження коштами Підприємства відповідно до законодавства.

2.3.6. Видавати в межах своєї компетенції накази та інші акти, давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства, накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства.

2.3.7. Вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Мінекономрозвитку, Статутом Підприємства і цим контрактом до компетенції Керівника.

2.3.8. Укладати трудові договори з працівниками Підприємства відповідно до чинного законодавства.

2.4. Під час укладання трудових договорів з працівниками Підприємства, визначення та забезпечення умов їх праці та відпочинку Керівник керується трудовим законодавством з урахуванням галузевих особливостей, передбачених Статутом Підприємства, генеральною та галузевою угодами, колективним договором і фінансовими можливостями Підприємства.

2.5. Мінекономрозвитку делегує Керівникові повноваження щодо проведення колективних переговорів і укладання колективного договору в порядку, передбаченому Законом України "Про колективні договори і угоди".

2.6. Керівникові належать закріплені за ним законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, а також передбачені Статутом Підприємства та цим контрактом повноваження і права, які поширюються на Підприємство.

2.7. Мінекономрозвитку:

2.7.1. Інформує Керівника про галузеву науково-технічну політику.

2.7.2. Інформує Керівника про державні потреби в продукції Підприємства.

2.7.3. Надає інформацію на запит Керівника.

2.7.4. Організовує фінансовий контроль за діяльністю Підприємства та затверджує в установленому порядку його річний з поквартальною розбивкою фінансовий план на кожний наступний рік.

2.7.5. Організовує здійснення внутрішнього аудиту на підприємстві.

2.7.6. Здійснює контроль за законністю, ефективністю та економічною доцільністю використання і збереження закріпленого за Підприємством державного майна, а також за ефективним використанням прибутку, обігових коштів і коштів на оплату праці.

2.7.7. Своєчасно вживає заходів для запобігання банкрутству Підприємства в разі його неплатоспроможності.

2.7.8. Здійснює контроль за складанням у встановлені законодавством строки фінансового плану Підприємства, виконанням показників затвердженого фінансового плану Підприємства та показників, передбачених цим контрактом.

2.8. Мінекономрозвитку має право:

2.8.1. Вимагати від Керівника достроковий звіт про його діяльність, якщо він допустив невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків щодо управління Підприємством і розпорядження майном.

2.8.2. Звільняти Керівника в разі закінчення строку дії контракту чи достроково за вимогою Керівника, а також у разі порушень законодавства і невиконання умов цього контракту та з інших підстав, передбачених законодавством.

3. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

3.1. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Керівникові нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного Підприємством у результаті його господарської діяльності, виходячи з установлених йому:

посадового окладу в розмірі ___ гривень і фактично відпрацьованого часу;

надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи в розмірі ___ відсотків посадового окладу з урахуванням фактично відпрацьованого часу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, визначених цим контрактом, погіршення якості роботи надбавка скасовується або зменшується згідно з наказом Мінекономрозвитку;

щомісячної премії за виконання завдань, визначених у підпунктах 2.1.2 - 2.1.4 розділу 2 цього контракту, згідно з умовами та в розмірах, що затверджені Мінекономрозвитку.

Максимальний розмір премії не може перевищувати розміру посадового окладу керівника.

В останній місяць кварталу за результатами господарської діяльності на підставі даних квартальної та статистичної звітностей проводиться розрахунок щомісячної премії, яка виплачується у наступному кварталі і нараховується за погодженням з Мінекономрозвитку та згідно з умовами, затвердженими Мінекономрозвитку, у межах наявних коштів на оплату праці.

Премія Керівнику Підприємства не нараховується в разі:

незабезпечення виконання вимог чинного законодавства з питань охорони праці, протипожежної безпеки, забезпечення режиму секретності;

випадків травм, каліцтв, поранень, смерті працівників Підприємства, що пов'язані з виконанням службових обов'язків;

наявності заборгованості з виплати заробітної плати працівникам Підприємства;

несвоєчасної сплати податків та інших обов'язкових зборів;

наявності узгоджених штрафних санкцій до Підприємства з боку фіскальних органів;

наявності скарг щодо якості послуг (робіт) Підприємства з боку споживачів (громадян);

порушення трудової дисципліни;

невиконання наказів та розпоряджень Мінекономрозвитку, виданих у межах його повноважень;

невиконання Керівником Підприємства умов контракту.

3.2. Крім того, Керівникові можуть виплачуватися:

винагорода за підсумками роботи за рік відповідно до діючого на Підприємстві положення за погодженням з Мінекономрозвитку;

щорічна матеріальна винагорода, передбачена річним фінансовим планом, за ефективне управління державним майном за погодженням з Мінекономрозвитку за рахунок частини чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Підприємства, згідно з умовами, затвердженими Мінекономрозвитку;

винагорода за вислугу років відповідно до діючого на Підприємстві положення за погодженням з Мінекономрозвитку.

3.3. Керівникові надається щорічна оплачувана основна відпустка тривалістю 24 календарні дні та додаткові відпустки відповідно до Закону України "Про відпустки". У разі відпустки Керівнику надається матеріальна допомога для оздоровлення у розмірі його середньомісячного заробітку за рахунок коштів Підприємства.

Керівник визначає і письмово погоджує з Мінекономрозвитку строки та порядок надання йому (початок, закінчення, поділ на частини тощо) усіх видів передбачених законодавством відпусток.

3.4. Керівник письмово погоджує відрядження з Мінекономрозвитку.

3.5. У разі виходу Керівника на пенсію йому виплачується грошова допомога в розмірі не більше ніж шість посадових окладів.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. У разі невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством та цим контрактом.

4.2. Спори між Сторонами вирішуються в установленому законодавством порядку.

5. УНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ

5.1. Унесення змін і доповнень до цього контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод.

5.2. Цей контракт припиняється:

а) після закінчення строку його дії;

б) за згодою Сторін;

в) до закінчення строку його дії у випадках, передбачених пунктами 5.3 і 5.4 цього контракту;

г) з інших підстав, передбачених законодавством і цим контрактом.

5.3. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний за ініціативою Мінекономрозвитку, у тому числі за пропозицією місцевого органу виконавчої влади, до закінчення строку його дії:

а) у разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього цим контрактом;

б) у разі одноразового грубого порушення Керівником законодавства чи обов'язків, передбачених цим контрактом, що спричинили значні негативні наслідки для Підприємства (завдано збитків, виплачено штрафи тощо);

в) у разі невиконання Підприємством зобов'язань перед бюджетом і Пенсійним фондом України щодо сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, страхових внесків, а також невиконання Підприємством зобов'язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати;

г) у разі неподання в установленому порядку на погодження і затвердження Мінекономрозвитку річного з поквартальною розбивкою фінансового плану Підприємства;

ґ) у разі несплати реструктуризованої податкової заборгованості протягом трьох місяців за наявності вини Керівника;

д) за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці в разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці;

е) у разі порушення порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті;

є) у разі допущення зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості;

ж) у разі коли у трьох звітних кварталах протягом календарного року спостерігається зростання обсягів дебіторської заборгованості Підприємства, яке за загальним підсумком зазначених кварталів не супроводжується відповідним зростанням обсягів реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Підприємства;

з) у разі неподання Мінекономрозвитку квартальної та річної фінансової звітності, а також квартального та річного звітів про виконання фінансового плану Підприємства разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності;

и) у разі недотримання фінансового та бюджетного законодавства, а також незабезпечення виконання в установлені строки законних вимог Державної фінансової інспекції України та її територіальних органів, служби внутрішнього аудиту Мінекономрозвитку;

і) у разі порушення законодавства при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти;

ї) у разі відмови Керівника від підписання додаткової угоди до цього контракту, якщо її укладання є обов'язковим для Мінекономрозвитку у зв'язку зі змінами в чинному законодавстві України, які впливають на умови контракту.

5.4. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення строку його дії:

а) у разі систематичного невиконання Мінекономрозвитку своїх обов'язків за цим контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують або порушують компетенцію та права Керівника, втручання в оперативно-розпорядчу діяльність Керівника, яке може призвести або вже призвело до погіршення економічних результатів діяльності Підприємства;

б) у разі хвороби чи інвалідності Керівника, які перешкоджають виконанню ним обов'язків за цим контрактом, та з інших поважних причин.

5.5. За два місяці до закінчення строку дії контракту він може бути за згодою Сторін продовжений або укладений на новий чи інший строк.

5.6. У разі коли розірвання контракту здійснюється на підставах, установлених у контракті, але не передбачених законодавством, про це зазначається в трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

6. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

Цей контракт діє з ___ 20__ р. по ___ 20__ р.

7. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

7.1. Відомості про Підприємство:

повна назва: _______;

адреса: ;

розрахунковий рахунок: _________.

7.2. Відомості про Мінекономрозвитку:

повна назва: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;

адреса: 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2;

посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника Мінекономрозвитку: __________;

службовий телефон: _.

7.3. Відомості про Керівника:

прізвище, ім'я, по батькові: _______;

службовий телефон: _;

домашня адреса: ____;

фактично проживає: _;

домашній телефон: __;

паспорт: ___________;

ідентифікаційний номер: _________.

7.4. Цей контракт укладено у двох примірниках, які зберігаються в кожної із Сторін і мають однакову юридичну силу.

7.5. Додаток до контракту "Показники ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану підприємства (установи, організації), що належить до сфери управління Мінекономрозвитку, які враховуються під час укладання контракту з керівником підприємства (установи, організації), що є у державній власності".

Міністр економічного розвитку і торгівлі України

Керівник державного підприємства

ПОГОДЖЕНО
Голова місцевої державної адміністрації

 

 

"___" 20__ р.

 


 

Додаток
до контракту


ПОКАЗНИКИ
ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану підприємства (установи, організації), що належить до сфери управління Мінекономрозвитку, які враховуються під час укладання контракту з керівником підприємства (установи, організації), що є у державній власності

_,
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові)
який(-а) призначається _____,
                                                                                     (повна назва посади та підприємства (установи, організації)
зобов'язується організовувати роботу підприємства (установи, організації) з метою досягнення таких результатів:


N
з/п

Показники

Передбачено контрактом*

за кварталами

усього на рік

 

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

I. Показники ефективності використання державного майна і прибутку, тис. гривень

1

Прибуток до оподаткування

 

 

 

 

 

2

Інвестиції у розвиток виробничої сфери за рахунок власних і залучених коштів,
у тому числі:
капітальні інвестиції
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних фондів
приріст оборотних активів підприємства

 

 

 

 

 

3

Сплата податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів

 

 

 

 

 

4

Збори (внески) до державних цільових фондів,
у тому числі на:
обов'язкове державне пенсійне страхування
загальнообов'язкове державне соціальне страхування:
- на випадок безробіття
- від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

 

 

 

 

 

5

Погашення податкового боргу, у тому числі розстроченого або відстроченого

 

 

 

 

 

6

Повернення позик, кредитів та інших коштів, отриманих на поворотній основі з державного бюджету

 

 

 

 

 

7

Відшкодування витрат державного бюджету, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань

 

 

 

 

 

II. Показники майнового стану підприємства, тис. гривень

8

Необоротні активи,
у тому числі:
 основні фонди:
- залишкова вартість
- знос, відсотків
 незавершене будівництво
 нематеріальні активи

 

 

 

 

 

9

Оборотні активи,
у тому числі:
запаси
дебіторська заборгованість
фінансові інвестиції
грошові кошти та їх еквіваленти

 

 

 

 

 

10

Власний капітал

 

 

 

 

 

11

Кредиторська заборгованість,
у тому числі:
за товари, роботи, послуги
перед бюджетами
перед державними цільовими фондами з оплати праці

 

 

 

 

 


Цей додаток є невід'ємною частиною контракту від N ___


* Показники майнового стану підприємства (установи, організації), передбачені контрактом, включаються тільки до графи "усього на рік".

Міністр економічного розвитку і торгівлі України

Керівник державного підприємства

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали