МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.12.2011

м. Київ

N 1683

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 січня 2012 р. за N 16/20329

Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток банку

Відповідно до положень пункту 46.5 статті 46 розділу II Податкового кодексу України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Податкової декларації з податку на прибуток банку (далі - Податкова декларація), що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 21.02.2011 N 98 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток банку" (Наказ N 98), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.03.2011 за N 359/19097.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.), Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Любченко О. М.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Державній податковій службі України (Клименко О. В.):

у тримісячний строк від дня державної реєстрації цього наказу у Міністерстві юстиції України забезпечити розробку алгоритмів контролю за прийманням та автоматизованою обробкою Податкової декларації;

доопрацювати програмне забезпечення із приймання та обробки податкової звітності платників податків у частині обробки даних Податкової декларації у порядку та строки, визначені для створення інформаційних систем.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А. І.

 

Міністр

Ф. Ярошенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. П. Клюєв

 

 

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної
податкової служби)

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
21.12.2011 N 1683

(грн.)

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування (рядок 02 + рядок 03):

01

 

Дохід від операційної діяльності банківських установ

02 ОД

 

Інші доходи

03 ІД

 

Витрати, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування (рядок 05 + рядок 06 + рядок 07 + рядок 08)

04

 

Витрати операційної діяльності банківських установ

05 ОВ

 

Адміністративні витрати

06

 

Інші витрати

07 ІВ

 

Від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) року (від'ємне значення рядка 09 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) рік)3

08

 

Об'єкт оподаткування від усіх видів діяльності (рядок 01 - рядок 04) (+, -)

09

 

Об'єкт оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню (+, -)

10 ТП

 

Ставка податку на прибуток у відсотках

11

 

Податок на прибуток від діяльності, що не підлягає патентуванню (рядок 09 - рядок 10 (при позитивному значенні) х рядок 11 / 100)

12

 

Податок на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшений на вартість придбаних торгових патентів

13 ТП

 

Зменшення нарахованої суми податку

14 ЗП

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 12 + рядок 13 - рядок 14)

15

 

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 15 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період)

16

 

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 15 - рядок 16) (+, -)

17

 

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням юридичної особи

18 АВ

 

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що мала бути сплачена у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року за місцезнаходженням юридичної особи з урахуванням уточнень (рядок 18 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період)

19

 

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду, що має бути сплачена за місцезнаходженням юридичної особи (рядок 18 - рядок 19)

20

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, за звітний (податковий) період

21 ПН

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 21 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період)

22

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 21 - рядок 22)

23

 

Самостійне виправлення помилок4

Збільшення податкового зобов'язання звітного(их) (податкового(их)) періоду(ів), що уточнюється(ються) ((рядок 17 + рядок 20) Податкової декларації з урахуванням виправленої помилки - (рядок 17 + рядок 20) Податкової декларації, яка уточнюється) (або рядок (сума рядків) 01 таблиці 2 додатка(ів) ВП до рядків 24 - 27 та 29 - 32 цієї Податкової декларації)

24

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 02 таблиці 2 додатка(ів) ВП до рядків 24 - 27 та 29 - 32 цієї Податкової декларації)

25

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 03 додатка(ів) ВП до рядків 24 - 27 та 29 - 32 цієї Податкової декларації)

26

 

Зменшення податкового зобов'язання звітного(их) (податкового(их)) періоду(ів), що уточнюється(ються)((рядок 17 + рядок 20) Податкової декларації, яка уточнюється, - (рядок 17+ рядок 20) Податкової декларації з урахуванням виправленої помилки або рядок (сума рядків) 04 таблиці 2 додатка(ів) ВП до рядків 24 - 27 та 29 - 32 цієї Податкової декларації)

27

 

Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації (рядок 24 х 3 %)

28

 

Самостійне виправлення помилок з податку на прибуток, який утримується при виплати доходів (прибутків) нерезидентів4

Збільшення податкового зобов'язання звітного(их) (податкового(их)) періоду(ів), що уточнюється(ються) (рядок 23 Податкової декларації з урахуванням виправленої помилки - рядок 23 Податкової декларації, яка уточнюється) (або рядок (сума рядків) 05 таблиці 2 додатка(ів) ВП до рядків 24 - 27 та 29 - 32 цієї Податкової декларації)

29

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 06 таблиці 2 додатка(ів) ВП до рядків 24 - 27 та 29 - 32 цієї Податкової декларації)

30

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 07 таблиці 2 додатка(ів) ВП до рядків 24 - 27 та 29 - 32 цієї Податкової декларації)

31

 

Зменшення податкового зобов'язання звітного(их) (податкового(их)) періоду(ів), що уточнюється(ються)(рядок 23 Податкової декларації, яка уточнюється, - рядок 23 Податкової декларації з урахуванням виправленої помилки або рядок (сума рядків) 08 таблиці 2 додатка(ів) ВП до рядків 24 - 27 та 29 - 32 цієї Податкової декларації)

32

 

Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації (рядок 29 х 3 %)

33

 

Доповнення до Податкової декларації (заповнюється та подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Податкового кодексу України) на

 

арк.

Наявність додатків6

ОД

ЦП

ІД

СБ

ОВ

ІВ

АМ

ТП

ЗП

АВ

ПН

ВП5

ОК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки на ___ арк.

Інформація, наведена у Податковій декларації та додатках до неї, є достовірною.

            Керівник платника податку,
реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта7

 

 

 

________
(ініціали та прізвище)

 

___
(підпис)

 

 

М. П.

                   Головний бухгалтер,
реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта7

 

 

 

________
(ініціали та прізвище)

 

___
(підпис)

Дата подання Податкової декларації
"___" _ 20__ року

 

 


1 Звітні (податкові) періоди, що використовувалися у 2011 році.

2 Заповнюється за бажанням платника податку.

3 Включається відповідно до статті 150 розділу III Податкового кодексу України.

4 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкової декларації відповідно до статті 50 розділу II Податкового кодексу України.

5 Цей (ці) додаток(ки) подається(ються) у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації. За кожний звітний (податковий) період, у якому виявлено помилку(ки), подається окремий додаток.

6 У відповідних клітинках проставляється позначка "х", крім клітинок під літерами "СБ", "ПН" та "ВП", у яких проставляється кількість поданих додатків СБ, ПН та ВП до Податкової декларації.

7 Зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Ця частина Податкової декларації заповнюється посадовими (службовими) особами органу державної податкової служби

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


 

Додаток ОД
до рядка 02 Податкової декларації з податку на прибуток банку

Доходи від операційної діяльності банківських установ

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід від операційної діяльності банківських установ (сума рядків 02.1 - 02.10)

02

 

Процентні доходи за кредитно-депозитними операціями (в тому числі за кореспондентськими рахунками), цінними паперами, придбаними банком

02.1

 

Комісійні доходи, в тому числі за кредитно-депозитними операціями, наданими гарантіями, розрахунково-касове обслуговування, інкасацію та перевезення цінностей, операціями з цінними паперами, операціями на валютному ринку, операціями з довірчого управління

02.2

 

Прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами, в тому числі іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами

02.3 ЦП

 

Прибуток від операцій з купівлі/продажу іноземної валюти та банківських металів

02.4

 

Позитивне значення курсових різниць відповідно до підпункту 153.1.3 пункту 153.1 статті 153 розділу III Податкового кодексу України

02.5

 

Надлишкові суми страхового резерву, що підлягають включенню до доходу згідно з пунктами 159.2, 159.4 статті 159 розділу III Податкового кодексу України, та суми заборгованості, що підлягають включенню до складу доходів згідно з пунктом 159.5 статті 159 розділу III Податкового кодексу України:

02.6

 

суми страхового резерву, що підлягають включенню до доходу згідно з пунктом 159.2 статті 159 розділу III Податкового кодексу України

02.6.1

 

суми страхового резерву, що підлягають включенню до доходу згідно з пунктом 159.4 статті 159 розділу III Податкового кодексу України

02.6.2

 

суми заборгованості, що підлягають включенню до доходу згідно з пунктом 159.5 статті 159 розділу III Податкового кодексу України

02.6.3

 

Доходи від відступлення права вимоги боргу третьої особи або виконання вимоги боржником (факторингу) згідно з пунктом 153.5 статті 153 розділу III Податкового кодексу України

02.7

 

Дохід, пов'язаний з реалізацією заставленого майна

02.8

 

Інші доходи, прямо пов'язані зі здійсненням банківських операцій та наданням банківських послуг

02.9

 

Інші доходи, передбачені розділом III Податкового кодексу України

02.10

 


1 Звітні (податкові) періоди, що використовувалися у 2011 році.

Керівник платника податку

______
(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

Головний бухгалтер

______
(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


 

Додаток ЦП
до рядка 02.3 додатка ОД до рядка 02 Податкової декларації з податку на прибуток банку та рядка 03.19 додатка ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток банку

Таблиця 1. Розрахунок фінансових результатів від операцій з торгівлі цінними паперами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами, у тому числі (сума позитивних значень рядків 1 - 6)

02.3

 

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з акціями та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами,
у тому числі:                                                                      (рядок 1.1 - рядок 1.2 - рядок 1.3)

1

 

доходи звітного (податкового) періоду

1.1

 

витрати звітного (податкового) періоду

1.2

 

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду

1.3

 

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з облігаціями,
у тому числі:                                                                       (рядок 2.1- рядок 2.2 - рядок 2.3)

2

 

доходи звітного (податкового) періоду

2.1

 

витрати звітного (податкового) періоду

2.2

 

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду

2.3

 

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з векселями,
у тому числі:                                                                      (рядок 3.1 - рядок 3.2 - рядок 3.3)

3

 

доходи звітного (податкового) періоду

3.1

 

витрати звітного (податкового) періоду

3.2

 

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду

3.3

 

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з іпотечними сертифікатами (іпотечними сертифікатами участі та іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю),
у тому числі:                                                                      (рядок 4.1 - рядок 4.2 - рядок 4.3)

4

 

доходи звітного (податкового) періоду

4.1

 

витрати звітного (податкового) періоду

4.2

 

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду

4.3

 

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій із сертифікатами фондів операцій з нерухомістю,
у тому числі:                                                                      (рядок 5.1 - рядок 5.2 - рядок 5.3)

5

 

доходи звітного (податкового) періоду

5.1

 

витрати звітного (податкового) періоду

5.2

 

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду

5.3

 

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з іншими цінними паперами,
у тому числі:                                                                      (рядок 6.1 - рядок 6.2 - рядок 6.3)

6

 

доходи звітного (податкового) періоду

6.1

 

витрати звітного (податкового) періоду

6.2

 

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду

6.3

 

Таблиця 2. Розрахунок фінансових результатів за операціями з деривативами (похідними інструментами)

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Прибуток за операціями з деривативами (похідними інструментами) (позитивне значення (рядок 2 - рядок 3 - рядок 4))

03.19

 

Збиток за операціями з деривативами (похідними інструментами) (від'ємне значення
(рядок 2 - рядок 3 - рядок 4))

1

 

доходи звітного (податкового) періоду

2

 

витрати звітного (податкового) періоду

3

 

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду

4

 


1 Звітні (податкові) періоди, що використовувалися у 2011 році.

Керівник платника податку

___________
(підпис)

________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

Головний бухгалтер

___________
(підпис)

________
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


 

Додаток ІД
до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток банку

Інші доходи банківських установ

ПОКАЗНИКИ

Код
рядка

Сума

1

2

3

Інші доходи (сума рядків 03.1 - 03.20)

03

 

Доходи у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, крім визначених підпунктом 153.3.6 пункту 153.3 статті 153 розділу III Податкового кодексу України

03.1

 

Доходи у вигляді роялті

03.2

 

Доходи від володіння борговими вимогами

03.3

 

Доходи від операцій оренди/лізингу

03.4

 

Суми штрафів (неустойки, пені)

03.5

 

Вартість товарів (робіт, послуг), безоплатно отриманих у звітному (податковому) періоді

03.6

 

Суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої у звітному (податковому) періоді, в тому числі:

03.7

 

умовно нараховані проценти на суму поворотної фінансової допомоги, що залишилася неповернутою на кінець звітного (податкового) періоду

03.7.1

 

Суми поворотної фінансової допомоги, отриманої у звітному (податковому) періоді

03.8

 

Суми безнадійної кредиторської заборгованості

03.9

 

Суми фактично отриманого державного мита, попередньо сплаченого позивачем

03.10

 

Суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або бюджетів

03.11

 

Доходи, визначені відповідно до статті 146 розділу III Податкового кодексу України

03.12

 

Доходи, визначені відповідно до статті 147 розділу III Податкового кодексу України, по операціях із землею та її капітальним поліпшенням

03.13

 

Суми доходів, отриманих (нарахованих) платником податку, що припиняється, та не включених до доходів до дати затвердження передавального акта

03.14

 

Суми страхового відшкодування

03.15

 

Перерахунок доходів у разі зміни суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)

03.16

 

Перерахунок доходів у разі визнання правочину недійсним

03.17

 

Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості (+, -)

03.18 СБ

 

Прибуток за операціями з деривативами (похідними інструментами)

03.19 ЦП

 

Інші доходи

03.20

 


1 Звітні (податкові) періоди, що використовувалися у 2011 році.

 

Керівник платника податку

______
(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

Головний бухгалтер

______
(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


 

Додаток СБ
до рядка 03.18 додатка ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток банку та рядка 07.31 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку

Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості

Показники коригування

Код
рядка

Сума

1

2

3

Коригування суми доходів (+, -)

03.18

 

Коригування суми витрат (+, -)

07.31

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 159.1.2 пункту 159.1 статті 159 розділу III Податкового кодексу України або пункту 5 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України

П

 

Коригування здійснюється у зв'язку з невиконанням умов договору від "___" _ 20__ року N ___, укладеного з:

_
                (найменування юридичної особи (для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) та код за ЄДРПОУ
                                                                                             (для юридичної особи))
_
                                     (місцезнаходження юридичної особи (для фізичної особи - місце проживання))
_

в якому платник податку є

Продавцем

 


 

Покупцем

 


 

потрібне позначити

Коригування здійснюється на підставі положень підпунктів 159.1.1 та 159.1.2 пункту 159.1 статті 159 розділу III Податкового кодексу України або пункту 5 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України:
_
_
_
_
таких документів:
_
_
_
_


1 Звітні (податкові) періоди, що використовувалися у 2011 році.

Керівник платника податку

____
(підпис)

________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

Головний бухгалтер

____
(підпис)

________
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


 

Додаток ОВ
до рядка 05 Податкової декларації з податку на прибуток банку

Витрати від операційної діяльності банківських установ

ПОКАЗНИКИ

Код
рядка

Сума

1

2

3

Витрати від операційної діяльності банківських установ (сума рядків 05.1 - 05.10)

05

 

Процентні витрати за кредитно-депозитними операціями, в тому числі за кореспондентськими рахунками та коштами до запитання, цінними паперами власного обігу

05.1

 

Комісійні витрати, в тому числі за кредитно-депозитними операціями, розрахунково-касове обслуговування, інкасацію та перевезення цінностей, операціями з цінними паперами, операціями на валютному ринку, операціями з довірчого управління

05.2

 

Від'ємний результат (збиток) від операцій з купівлі/продажу іноземної валюти та банківських металів

05.3

 

Від'ємне значення курсових різниць від переоцінки активів та зобов'язань у зв'язку зі зміною офіційного курсу національної валюти до іноземної валюти відповідно до підпункту 153.1.3 пункту 153.1 статті 153 розділу III Податкового кодексу України

05.4

 

Суми страхових резервів, сформованих у порядку, передбаченому статтею 159 розділу III Податкового кодексу України, у тому числі суми страхових резервів, сформованих за:

05.5

 

всіма видами кредитних операцій (за винятком позабалансових, крім гарантій), включаючи нараховані проценти та комісії, із них:

05.5.1

 

страховий резерв, сформований за рахунок сум наданих гарантій, включаючи нараховані проценти та комісії

05.5.1.1

 

коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках, включаючи нараховані проценти та комісії

05.5.2

 

придбаними цінними паперами (у тому числі іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю), включаючи нараховані проценти та комісії

05.5.3

 

іншими активними банківськими операціями згідно із законодавством, включаючи нараховані проценти та комісії

05.5.4

 

Суми коштів (зборів), внесені до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

05.6

 

Витрати з придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги (факторинг)

05.7

 

Витрати, пов'язані з реалізацією заставленого майна

05.8

 

Інші витрати, прямо пов'язані зі здійсненням банківських операцій та наданням банківських послуг

05.9

 

Інші витрати, передбачені розділом III Податкового кодексу України

05.10

 


1 Звітні (податкові) періоди, що використовувалися у 2011 році.

Керівник платника податку

______
(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

Головний бухгалтер

______
(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


 

Додаток ІВ
до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку

Інші витрати банківських установ

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Інші витрати банківських установ (сума рядків 07.1 - 07.32)

07

 

Витрати на виплати фізичним особам згідно з трудовими договорами та договорами цивільно-правового характеру відповідно до пункту 142.1 статті 142 розділу III Податкового кодексу України

07.1

 

Сума внесків платника податку на довгострокове страхування життя, довірче управління, недержавне пенсійне забезпечення будь-якого виду, загальний обсяг якої не перевищує 25 відсотків заробітної плати, нарахованої такій найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі звітні (податкові) періоди

07.2

 

Амортизація основних засобів та необоротних активів

07.3 АМ

 

Амортизація тимчасової податкової різниці, яка виникла за результатами інвентаризації основних засобів на 01.04.2011

07.4 АМ

 

Амортизація нематеріальних активів

07.5 АМ

 

Витрати із страхування

07.6

 

Витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг), за винятком таких витрат, відображених у рядку 07.27 цього додатка

07.7

 

Суми нарахованих податків та зборів, установлених Податковим кодексом України, а також інших обов'язкових платежів, встановлених законодавчими актами

07.8

 

Сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

07.9

 

Відшкодування Пенсійному фонду України сум фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, різниці між сумою пенсії, призначеної за Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність", та сумою пенсії, обчисленої відповідно до інших законодавчих актів, на яку має право особа, які згідно із законодавством фінансуються за рахунок коштів підприємств, установ, організацій в обов'язковому порядку

07.10

 

Витрати на створення резерву сумнівної заборгованості

07.11

 

Витрати на інформаційне забезпечення господарської діяльності платника податку, в тому числі з питань законодавства, на придбання літератури, оплату Інтернет-послуг і передплату спеціалізованих періодичних видань

07.12

 

Суми коштів, спрямовані уповноваженими банками до додаткового спеціального резерву страхування пенсійних вкладів та додаткових спеціальних резервів страхування коштів фондів банківського управління відповідно до закону, що регулює питання створення та функціонування фондів банківського управління

07.13

 

Фінансові витрати відповідно до підпункту 138.10.5 пункту 138.10 статті 138 розділу III Податкового кодексу України

07.14

 

Суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій, визначених у статті 157 розділу III Податкового кодексу України, в розмірі, що не перевищує чотирьох відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року

07.15

 

Суми коштів, перераховані роботодавцями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, передбачені колективними договорами (угодами) відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", в межах чотирьох відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік з урахуванням положень абзацу "а" підпункту 138.10.6 пункту 138.10 статті 138 розділу III Податкового кодексу України

07.16

 

Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям, музеям-заповідникам у розмірі, що не перевищує 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік

07.17

 

Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані на користь резидентів для цільового використання з метою виробництва національних фільмів (у тому числі анімаційних) та аудіовізуальних творів, але не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній податковий рік

07.18

 

Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) організаціям роботодавців та їх об'єднанням у вигляді вступних, членських та цільових внесків, але не більше 0,2 відсотка фонду оплати праці платника податку в розрахунку за звітний податковий рік

07.19

 

Витрати, визначені відповідно до статті 146 розділу III Податкового кодексу України

07.20

 

Витрати, визначені відповідно до пункту 147.4 статті 147 розділу III Податкового кодексу України, по операціях із землею та її капітальним поліпшенням

07.21

 

Витрати на операції оренди/лізингу

07.22

 

Суми витрат, отриманих (нарахованих) до реорганізації платником податку, що припинений, та не включених до витрат до дати затвердження передавального акта

07.23

 

Витрати у сумі, що становить 85 відсотків вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у нерезидентів, що мають офшорний статус

07.24

 

Витрати на придбання послуг (робіт) з інжинірингу, понесені (нараховані) у зв'язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з інжинірингу в обсязі, що не перевищує 5 відсотків митної вартості обладнання, імпортованого згідно з відповідним контрактом

07.25

 

Нараховані на користь нерезидента роялті в обсязі, що не перевищує 4 відсотки доходу (виручки) від реалізації послуг (робіт) за рік, що передує звітному

07.26

 

Витрати, понесені (нараховані) у зв'язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу, маркетингу, реклами в обсязі, що не перевищує 4 відсотки доходу (виручки) від реалізації послуг (робіт) за рік, що передує звітному

07.27

 

Витрати, передбачені підпунктом 140.1.3 пункту 140.1 статті 140 розділу III Податкового кодексу України

07.28

 

Перерахунок витрат у разі визнання правочину недійсним (+, -)

07.29

 

Суми фактично повернутої поворотної фінансової допомоги

07.30

 

Врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості (+, -)

07.31 СБ

 

Інші витрати господарської діяльності, до яких розділом III Податкового кодексу України прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат

07.32

 


1 Звітні (податкові) періоди, що використовувалися у 2011 році.

Керівник платника податку

_____
(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

Головний бухгалтер

______
(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


 

Додаток АМ
до рядків 07.3 - 07.5 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку

Таблиця 1. Нарахована амортизація за звітний період

Нарахована амортизація за звітний (податковий) період

у тому числі

основних засобів та необоротних активів2

нематеріальних активів3

тимчасової податкової різниці, яка виникла за результатами інвентаризації основних засобів станом на 01.04.20114

1

2

3

4

 

 

 

 

Таблиця 2. Витрати на ремонт та поліпшення основних засобів відповідно до пункту 146.12 статті 146 розділу III Податкового кодексу України

Балансова вартість основних засобів на початок звітного (податкового) року

Сума ліміту витрат на поліпшення на звітний (податковий) рік
(графа 1 х 10 %)

Фактичні обсяги витрат на поліпшення на звітний
(податковий) період

Сума, що враховується до складу витрат звітного (податкового) періоду
(графа 3 в межах графи 2)

1

2

3

4

 

 

 

 


1 Звітні (податкові) періоди, що використовувалися у 2011 році.

2 Значення графи 2 таблиці 1 цього додатка заноситься до рядка 07.3 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку.

3 Значення графи 3 таблиці 1 цього додатка заноситься до рядка 07.5 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку.

4 Значення графи 4 таблиці 1 цього додатка заноситься до рядка 07.4 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку.

Керівник платника податку

____
(підпис)

________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

Головний бухгалтер

____
(підпис)

________
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


 

 

Додаток ТП
до рядків 10 та 13 Податкової декларації з податку на прибуток банку

Розрахунок податку на прибуток, отриманий від діяльності, що підлягає патентуванню

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Об'єкт оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню (+, -) (рядок А3 + рядок Б3)

10

 

Сума податку на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшена на вартість придбаних торгових патентів             (рядок А + рядок Б)

13

 

Доходи, отримані від провадження торговельної діяльності у пунктах продажу товарів

А1

 

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку А1, у тому числі:

А2

 

від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду2

А2.1

 

Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний (-)       (рядок А1 - рядок А2)

А3

 

Вартість торгових патентів, придбаних платником податку у звітному (податковому) періоді для здійснення торговельної діяльності у пунктах продажу товарів, дія яких припадає на звітний (податковий) період

А4

 

Податок на прибуток, отриманий від здійснення торговельної діяльності у пунктах продажу товарів, зменшений на вартість патентів
(позитивне значення ((рядок А3 х рядок 11 Податкової декларації/100) - рядок А4)

А

 

Доходи, отримані від провадження діяльності з торгівлі валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти

Б1

 

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку Б1, у тому числі:

Б2

 

від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду2

Б2.1

 

Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний (-)         (рядок Б1 - рядок Б2)

Б3

 

Вартість торгових патентів, придбаних платником податку у звітному (податковому) періоді для провадження діяльності з торгівлі валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти, дія яких припадає на звітний (податковий) період

Б4

 

Податок на прибуток, отриманий від здійснення діяльності з торгівлі валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти, зменшений на вартість торгових патентів (позитивне значення (рядок Б3 х рядок 11 Податкової декларації/100) - рядок Б4)

Б

 


1 Звітні (податкові) періоди, що використовувалися у 2011 році.

2 Включається відповідно до статті 150 розділу III Податкового кодексу України.

Керівник платника податку

_________
(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

Головний бухгалтер

__________
(підпис)


(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


 

Додаток ЗП
до рядка 14 Податкової декларації з податку на прибуток банку

Таблиця 1. Зменшення нарахованої суми податку

Показники

Код
рядка

Сума

1

2

3

Зменшення нарахованої суми податку (рядок 14.1 + рядок 14.2 + рядок 14.5.1)

14

 

Сума податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплачений суб'єктами господарювання за кордоном, яка зараховується під час сплати ними податку в Україні в розмірі, який не перевищує суми податку, що підлягає сплаті таким платником протягом такого звітного (податкового) періоду

14.1

 

Сума податку, нарахованого платником податку на прибуток (при консолідованій сплаті) за місцезнаходженням його відокремлених підрозділів

14.2

 

Сума сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів (прирівняних до них платежів) в звітному (податковому) періоді

14.3

 

Сума сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів (прирівняних до них платежів) в минулих періодах, не врахована у зменшення податку (рядок 14.5.2 додатка ЗП до рядка 14 Податкової декларації попереднього звітного (податкового) періоду)

14.4

 

Сума сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів (прирівняних до них платежів) (рядок 14.3 + рядок 14.4), у тому числі:

14.5

 

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в поточному звітному (податковому) періоді

14.5.1

 

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в наступних звітних (податкових) періодах (рядок 14.5 - рядок 14.5.1, переноситься до рядка 14.4 додатка ЗП до рядка 14 Податкової декларації за наступний звітний (податковий) період)

14.5.2

 

Таблиця 2. Розрахунок податку на прибуток, що сплачується до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням відокремлених підрозділів

Підрозділи платника податку

Код рядка

Сума витрат

Питома вага
(графа 3/графа 3 рядка В)

Нарахована сума податку2
(графа 5 рядка В х графа 4)

1

2

3

4

5

Платник податку за консолідованою декларацією

В

 

Х

 

Відокремлені підрозділи в цілому, у тому числі:

14.23

 

 

 

відокремлений підрозділ

14.2.1

 

 

 

відокремлений підрозділ4

14.2.2

 

 

 


1 Звітні (податкові) періоди, що використовувалися у 2011 році.

2 У рядку В графи 5 таблиці 2 відображається сума рядків 12 та 13 Податкової декларації з податку на прибуток банку, зменшена на суму рядків 14.1, 14.5.1 таблиці 1 цього додатка.

3 Сума рядка 14.2 графи 5 таблиці 2 відображається у рядку 14.2 таблиці 1 цього додатка.

4 Кількість рядків може бути збільшено залежно від кількості відокремлених підрозділів.

Керівник платника податку

_________
(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

Головний бухгалтер

__________
(підпис)


(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


 

Додаток АВ
до рядка 18 Податкової декларації з податку на прибуток банку

Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток на суму виплачених дивідендів2

ПОКАЗНИКИ

Код
рядка

Сума

1

2

3

Сума виплачених у звітному (податковому) періоді дивідендів, у тому числі:

1

 

сума дивідендів, виплачена фізичним особам

1.1

 

сума дивідендів, виплачена у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих платником податку, за умови, що така виплата ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента

1.2

 

сума дивідендів, виплачена інститутом спільного інвестування

1.3

 

Сума дивідендів, що отримана материнською компанією

2

 

Сума перевищення виплачених над отриманими материнською компанією дивідендами у попередньому звітному (податковому) році (рядок 4 цього додатка за попередній звітний (податковий) рік)

3

 

Сума дивідендів, з якої має бути сплачено авансовий внесок у звітному (податковому) періоді (рядок 1 - рядок 1.1- рядок 1.2 - рядок 1.3 - рядок 2 - рядок 3)

4

 

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді (рядок 4 х рядок 11 Податкової декларації/100), у тому числі:

5

 

сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням юридичної особи (переноситься до рядка 18 Податкової декларації)

5.1

 


1 Звітні (податкові) періоди, що використовувалися у 2011 році.

2 Рядки 1, 1.1, 1.2, 1.3 та 2 цього додатка заповнюються материнською компанією наростаючим підсумком, починаючи з 01.04.2011.

Керівник платника податку

_________
(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

Головний бухгалтер

__________
(підпис)


(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


 

Додаток ПН
до рядка 21 Податкової декларації з податку на прибуток банку

Повне найменування нерезидента
_____
_____

Місцезнаходження нерезидента
_____
_____
_____
_____

Назва країни резиденції (за Класифікатором держав світу, українською мовою)
_____ 
_____ 
_____ 

 

Код країни (за Класифікатором держав світу)

 

 

 

Код нерезидента в країні резиденції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмітка про наявність офшорного статусу2

 

Таблиця 1. Розрахунок (звіт) податкових зобов'язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України3

Види доходів

Код рядка

Сума доходів

Ставка податку (%) згідно з Податковим кодексом України

Ставка податку (%) згідно з міжнародним договором4

Сума податку
(графа 3 х (графа 4/100 або графа 5/100))

1

2

3

4

5

6

Доходи нерезидентів із джерелом їх походження з України, із них:

21

 

Х

Х

_______5

проценти, дисконтні доходи, що сплачуються на користь нерезидента, у тому числі проценти за позиками та борговими зобов'язаннями, випущеними (виданими) резидентом

21.1

 

15

 

 

дивіденди, які сплачуються резидентом

21.2

 

15

 

 

роялті

21.3

 

15

 

 

фрахт

21.4

 

6

 

 

доходи від інжинірингу

21.5

 

15

 

 

лізингова/орендна плата за договорами оперативного лізингу/оренди

21.6

 

15

 

 

доходи від продажу нерухомого майна

21.7

 

15

 

 

прибуток від здійснення операцій із торгівлі цінними паперами, деривативами або іншими корпоративними правами

21.8

 

15

 

 

доходи, отримані від спільної діяльності

21.9

 

15

 

 

винагорода за провадження культурної, освітньої, релігійної, спортивної, розважальної діяльності

21.10

 

15

 

 

брокерська, комісійна, агентська винагорода

21.11

 

15

 

 

внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні (у тому числі страхування ризиків життя) або страхування резидентів від ризиків за межами України

21.12

 

15

 

 

доходи, одержані від діяльності у сфері розваг (крім діяльності з проведення державної грошової лотереї)

21.13

 

15

 

 

доходи у вигляді благодійних внесків та пожертв на користь нерезидентів

21.14

 

15

 

 

інші доходи

21.15

 

15

 

 

прибуток від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями6

21.16

 

______7

 

 

проценти, дохід (дисконт) на державні цінні папери, або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, які продані (розміщені) нерезидентами за межами території України

21.17

 

Х

Х

Х

проценти за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку України, або кредити (позики), які отримані суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями

21.18

 

Х

Х

Х

доходи за виробництво та/або розповсюдження реклами

21.19

 

20

 

 

Таблиця 2. Розрахунок прибутку від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями (рядок 21.16 таблиці 1)

N
з/п

Дата придбання цінних паперів

Ціна придбання цінних паперів

Номінальна вартість цінних паперів

Сума прибутку (графа 4 - графа 3)

Сума податку на прибуток
(графа 5 х___7 / 100)

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

21.16

Х

Х

Х

 

 


1 Звітні (податкові) періоди, що використовувалися у 2011 році.

2 Згідно з переліком офшорних зон, встановленим Кабінетом Міністрів України.

3 Додаток заповнюється окремо по кожному нерезиденту, якому виплачуються доходи.

4 У разі застосування міжнародного договору вказати його назву та статтю, згідно з якою застосовується передбачена договором ставка податку (порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування відповідно до статті 103 розділу II Податкового кодексу України):
______
______

5 Переноситься до рядка 21 Податкової декларації з податку на прибуток банку.

6 Значення рядка 21.16 графи 3 таблиці 1 відповідає сумі в рядку 21.16 графи 5 таблиці 2. Значення рядка 21.16 графи 6 таблиці 1 відповідає сумі в рядку 21.16 графи 6 таблиці 2.

7 Зазначається основна ставка податку на прибуток (рядок 11 Податкової декларації з податку на прибуток банку).

Керівник платника податку

_________
(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

Головний бухгалтер

__________
(підпис)


(ініціали, прізвище)

 

Додаток ВП
до рядків 24 - 27 та 29 - 32 Податкової декларації з податку на прибуток банку

Розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому виявлено помилку(и)2

Таблиця 1. Врахування помилки(ок) у звітному (податковому) періоді, наступному за періодом, за який виявлено помилку(и)

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування (рядок 02 + рядок 03)

01

 

Доходи від операційної діяльності банківських установ

02 ОД

 

Інші доходи

03 ІД

 

Витрати, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування (рядок 05 + рядок 06 + рядок 07+ рядок 08)

04

 

Витрати операційної діяльності банківських установ

05 ОВ

 

Адміністративні витрати

06

 

Інші витрати

07 ІВ

 

Від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) року (від'ємне значення рядка 09 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) рік)

08

 

Об'єкт оподаткування від усіх видів діяльності (рядок 01 - рядок 04) (+, -)

09

 

Об'єкт оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню (+, -)

10 ТП

 

Ставка податку на прибуток у відсотках

11

 

Податок на прибуток від діяльності, що не підлягає патентуванню (рядок 09 - рядок 10 (при позитивному значенні) х рядок 11/100)

12

 

Податок на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшений на вартість придбаних торгових патентів

13 ТП

 

Зменшення нарахованої суми податку

14 ЗП

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 12 + рядок 13 - рядок 14)

15

 

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 15 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період)

16

 

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 15 - рядок 16) (+, -)

17

 

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням юридичної особи

18 АВ

 

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що мала бути сплачена у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року за місцезнаходженням юридичної особи з урахуванням уточнень (рядок 18 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період)

19

 

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду, що має бути сплачена за місцезнаходженням юридичної особи (рядок 18 - рядок 19)

20

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, за звітний (податковий) період

21 ПН

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 21 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період)

22

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 21 - рядок 22)

23

 

Таблиця 2. Результати самостійного виправлення помилок(ки)

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Збільшення податкового зобов'язання звітного(их) (податкового(их)) періоду(ів), що уточнюється(ються) ((рядок 17 + рядок 20) Податкової декларації з урахуванням виправленої помилки - (рядок 17 + рядок 20) Податкової декларації, яка уточнюється) (дані цього рядка переносяться до рядка 24 Податкової декларації)

01

 

Сума штрафу (рядок 01 х 5 %)(дані цього рядка переносяться до рядка 25 Податкової декларації)

02

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (дані цього рядка переносяться до рядка 26 Податкової декларації)

03

 

Зменшення податкового зобов'язання звітного(их) (податкового(их)) періоду(ів), що уточнюється(ються) ((рядок 17 + рядок 20) Податкової декларації, яка уточнюється, - (рядок 17 + рядок 20) Податкової декларації з урахуванням виправленої помилки) (дані цього рядка переносяться до рядка 27 Податкової декларації)

04

 

Збільшення податкового зобов'язання звітного(их) (податкового(их)) періоду(ів), що уточнюється(ються) (рядок 23 Податкової декларації з урахуванням виправленої помилки - рядок 23 Податкової декларації, яка уточнюється) (дані цього рядка переносяться до рядка 29 Податкової декларації)

05

 

Сума штрафу (рядок 05 х 5 %)(дані цього рядка переносяться до рядка 30 Податкової декларації)

06

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (дані цього рядка переносяться до рядка 31 Податкової декларації)

07

 

Зменшення податкового зобов'язання звітного(их) (податкового(их)) періоду(ів), що уточнюється(ються)(рядок 23 Податкової декларації, яка уточнюється, - рядок 23 Податкової декларації з урахуванням виправленої помилки) (дані цього рядка переносяться до рядка 32 Податкової декларації)

08

 


1 Звітні (податкові) періоди, що використовувалися у 2011 році.

2 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкової декларації відповідно до статті 50 розділу II Податкового кодексу України.

Керівник платника податку

_________
(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

Головний бухгалтер

__________
(підпис)


(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


 

 

Додаток ОК
до Податкової декларації з податку на прибуток банку

Код платника податку за ЄДРПОУ

 

Звітний період 20__ року

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

I квартал

 

Півріччя

 

Три квартали

 

Рік


Розділ I. Перелік доходів у розрізі контрагентів - платників єдиного податку

N
з/п

Фізичні особи - підприємці

П. І. Б. платника

Реєстраційний номер облікової картки / серія та номер паспорта1

Загальна сума без ПДВ

1

2

3

4

1

 

 

 

2

 

 

 

....

 

 

 

Усього:          Х Х

 

 

Юридичні особи - суб'єкти господарювання

 

Найменування платника

Код за ЄДРПОУ

Загальна сума без ПДВ

1

2

3

4

2

 

 

 

...

 

 

 

Усього:               Х                                              Х

 

Разом:                 Х                                              Х

 

Розділ II. Перелік витрат у розрізі контрагентів - платників єдиного податку

N
з/п

Фізичні особи - підприємці

П. І. Б. платника

Реєстраційний номер облікової картки / серія та номер паспорта1

Загальна сума без ПДВ

1

2

3

4

1

 

 

 

2

 

 

 

....

 

 

 

Усього:               Х                                               Х

 

 

Юридичні особи - суб'єкти господарювання

 

Найменування платника

Код за ЄДРПОУ

 Загальна сума без ПДВ

1

2

3

4

2

 

 

 

...

 

 

 

Усього:               Х                                              Х

 

Разом:                 Х                                              Х

 


1 Зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Керівник платника податку

_________
(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

Головний бухгалтер

__________
(підпис)


(ініціали, прізвище)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали