МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 20 жовтня 2011 року N 1343/0/16-10

Про затвердження форми Примірного авторського договору про передачу виключних майнових прав на використання твору образотворчого мистецтва, створеного за державним замовленням

Відповідно до Закону України "Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб" та Порядку формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 року N 266, та з метою вдосконалення процедури закупівлі творів образотворчого мистецтва наказую:

1. Затвердити форму Примірного авторського договору про передачу виключних майнових прав на використання твору образотворчого мистецтва, що додається.

2. Відділу аналізу та прогнозування музейної справи (Ю. О. Приходнюк) довести до відома керівників музеїв, заповідників та закладів музейного типу, віднесених до сфери управління Міністерства культури і туризму України, форму Примірного авторського договору про передачу виключних майнових прав на використання твору образотворчого мистецтва.

3. Керівникам музеїв, заповідників та закладів музейного типу віднесених до сфери управління Міністерства культури України, у своїй роботі використовувати форму Примірного авторського договору про передачу виключних майнових прав на використання твору образотворчого мистецтва, затвердженого цим наказом.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Т. Г. Кохана.

 

Міністр

М. А. Кулиняк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України
20.10.2011 N 1343/0/16-10

ПРИМІРНИЙ АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР N
про передачу виключних майнових прав
на використання твору образотворчого мистецтва

м. Київ

"___" ___________ 20__ р.

,
                                                                                           (прізвище, ім'я по батькові)
в подальшому "Автор" (паспорт), з одного боку та _____


                                                                                               (повна назва закладу)
в подальшому - ____, в особі
                                                      (скорочена назва підприємства, організації, установи, закладу)


                                                                         (посада, прізвище, ім'я по батькові),
який діє на підставі Статуту, з другого боку, разом надалі за текстом - Сторони, кожна окремо - Сторона, керуючись нормами чинного законодавства у сфері авторського права і суміжних прав, уклали цей авторський договір (надалі за текстом - Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до цього Договору Автор передає, а ________ набуває виключні майнові права
                                              (скорочена назва закладу)
інтелектуальної власності на використання твору образотворчого мистецтва ___________ (надалі за текстом - Твір), створеного за державним замовленням, відповідно до наказу Міністерства культури і туризму України від N ________.

1.2. Твір, визначений у цьому Договорі, має наступні характеристики:
_
                                                                                                              назва
_
                                                                         рік створення, розміри, техніка виконання
_
_
                                                                                                             опис
_
                                                                                                  стан збереження

1.3. Виключні майнові права, які є предметом даного Договору, передаються Автором ___ на строк __________ років.
        (скорочена назва закладу)

1.4. Термін "виключне майнове право" вживається відповідно до законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав.

1.5. Автор передає _ такі виключні права на
                                                                                       (скорочена назва закладу)
використання Твору такими способами:

1.5.1. постійного зберігання;

1.5.2. публічного показу (постійне, тимчасове експонування);

1.5.3. використання зображення твору в друкованих виданнях та засобах масової інформації (буклети, каталоги, монографії тощо) з метою популяризації;

1.5.4. передачі Твору на постійне зберігання музейним закладам, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 1007 "Положення про Музейний фонд України";

1.5.5. проведення консервативно-реставраційних робіт (це здійснення реставраційних робіт у випадках, коли пошкоджено не більше 70 % твору) без зміни цілісності Твору;

1.5.6. передачі Твору іншим установам, організаціям на тимчасове зберігання з метою публічного показу (тимчасового експонування) в Україні та за її межами;

1.5.7. копіювання та відтворення;

1.5.8. використання Твору або його частин у рекламних цілях тощо.

1.6. Перелік, зазначений у п. 1.5 цього Договору, не є вичерпним. Сторони під "виключним правом на використання Твору" також розуміють усі інші виключні майнові права на використання твору (способи та форми використання твору) згідно із законодавством України. Використання твору може здійснюватись, як на території України, так і на території будь-якої іншої держави.

1.7. Виплата Автору авторської винагороди здійснюється у формі одноразового (паушального) платежу за створений та переданий Твір за цим Договором і становить _____ тис. грн.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Автор зобов'язується:

2.1.1. Передати у власність __
                                                                                                                   (скорочена назва закладу)
оригінал примірника Твору під час підписання цього Договору в задовільному стані збереження, на умовах, визначених цим Договором. Передача оформлюється Актом прийому-передачі, який є Додатком до цього Договору та підписується разом з Договором.

2.1.2. Самостійно та безкоштовно усунути всі недоліки Твору, виявлені ним або після передачі Твору, в строк,
                                                      (скорочена назва закладу)
визначений за домовленістю Сторін.

2.1.3. Протягом дії даного Договору без попередньої письмової згоди ____ не передавати будь-яким третім особам
                                      (скорочена назва закладу)
права, зазначені у п. 1.5 розділу 1 цього Договору.

2.1.4. Не укладати будь-які договори (незалежно від форми договору) щодо передачі (відчуження) майнових прав на використання Твору.

2.2. ____ _____ зобов'язана:
                       (скорочена назва закладу)

2.2.1. Прийняти оригінал Твору та сплатити Автору авторську винагороду за створення і використання Твору у розмірі, передбаченому у п. 1.6 цього Договору.

2.2.2. Забезпечити збереження і цільове використання Твору протягом строку, зазначеного у п. 1.3 цього Договору.

2.2.3. Зберігати оригінал та відображати його у фондово-обліковій документації відповідно до законодавства.

2.2.4. Не порушувати особистих немайнових прав Автора.

2.3. ____ та Автор беруть один перед одним
                                               (скорочена назва закладу)
зобов'язання не вступати з будь-якими третіми особами в будь-які домовленості або угоди, які б порушували умови даного Договору та інтереси кожної із Сторін, що випливають з предмету та умов даного Договору.

2.4. Виключні майнові права, передбачені розділом 1 цього Договору, переходять від Автора до ____ з моменту
                                                               (скорочена назва закладу)
підписання цього Договору.

3. ГАРАНТІЇ

3.1. Автор гарантує _____, що Твір створено
                                                                                   (скорочена назва закладу)
особисто Автором, що це оригінальний Твір і саме Автору належать усі особисті немайнові права на Твір, а також усі виключні майнові права Автора на Твір.

3.2. Автор гарантує __________, що він має
                                                                                             (скорочена назва закладу)
право передавати виключні майнові права на використання Твору, зазначені у пункті 1.5 розділу 1 цього Договору.

3.3. Автор гарантує _, що виключні майнові
                                                                                        (скорочена назва закладу)
права що передаються за цим Договором не порушують прав третіх осіб.

3.4. Автор гарантує ___________, що не буде оскаржувати
                                                                                   (скорочена назва закладу)
сам та/або сприяти іншим особам в оскарженні прав _ на використання Твору у будь-якій формі,
                                (скорочена назва закладу)
якщо це не завдає шкоди честі та репутації Автора.

3.5. ______ гарантує Автору, що його ім'я, як
                                                              (скорочена назва закладу)
автора Твору, зазначатиметься в офіційних документах, зокрема при експонуванні Твору на виставках, участі Твору в інших культурно-мистецьких заходах тощо.

3.6. Сторони визнають, що ________ при укладенні цього
                                                                                                  (скорочена назва закладу)
Договору покладається на безумовну дійсність гарантій, зазначених у пунктах 3.1 - 3.5 розділу 3 цього Договору.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та законодавством України.

4.2. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним законодавством України.

4.3. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, яке сталося не з їх вини (умислу чи необережності) або внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

4.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення цього Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4.5. Автор несе відповідальність перед третіми особами, які заявили свої права на Твір, і несе усі витрати, викликані претензіями та/або позовами третіх осіб про порушення авторських прав на Твір.

5. УМОВИ ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Внесення змін і доповнень до цього Договору можливе тільки за взаємною згодою Сторін, а також за рішенням суду або у випадках, прямо передбачених законодавством України. Всі зміни і доповнення оформлюються у письмовій формі, підписуються Сторонами і є невід'ємною частиною цього Договору.

5.2. ____ має право розірвати Договір в односторонньому
                                    (скорочена назва закладу)
порядку у випадку, якщо будь-яке із тверджень, зазначених у пунктах 3.1 - 3.5 розділу 3 цього Договору, повністю або частково виявиться невірним, хибним або помилковим. При розірванні Договору на означених підставах Автор повинен повернути __________ отриману авторську винагороду
                                    (скорочена назва закладу)
в ________ строк.

5.3. У випадку відсутності можливості урегулювання розбіжностей, що виникли між Сторонами, цей Договір може бути розірвано відповідно до чинного законодавства України.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання і діє протягом строку встановленого п. 1.3 розділу 1 цього Договору. Після закінчення дії цього Договору та при відсутності заперечень Сторін дія цього Договору автоматично продовжується на такий самий строк.

6.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.3. Усі неврегульовані цим Договором положення вирішуються відповідно до законодавства України.

6.4. Сторони зобов'язуються негайно інформувати одна одну про зміну будь-яких своїх реквізитів.

6.5. Виключні майнові права інтелектуальної власності на використання Твору у разі реорганізації _ передаються у повному обсязі
       (скорочена назва закладу)

Правонаступнику, а у разі ліквідації іншому підприємству, установі, організації або закладу культури, що знаходиться у державній власності і віднесені до сфери управління Міністерства.

6.6. Цей Договір укладений у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, і мають однакову юридичну силу.

7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Музей:

Адреса _______
_
_
_
_
Рахунок за КПКВК 1801150
р/р __________
МФО _______
ЗКПО _______
Директор
 
 
____ (підпис)

Автор:

П. І. Б.
_______
Рік народження, число, місць ______
_______

Паспорт: серія _______ N _________
Виданий (ким, коли) _
_______
_______
Прописан за адресою:
_______
_______
Контактні телефони __
_______
Ідентифікаційний код N __________
_______
Ощадбанк N ________
Міста __
Розрахунковий рахунок ___________
_______
МФО __
Повна назва банку ___
_______
Код ЗКПО _________
Особистий рахунок N

Підпис

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали