Додаткова копія: Про затвердження форми Реєстраційної картки технології та її складових та інструкції з її оформлення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.11.2015

м. Київ

N 1156

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 грудня 2015 р. за N 1501/27946

Про затвердження форми Реєстраційної картки технології та її складових та інструкції з її оформлення

На виконання статей 7, 16 Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" та пункту 5 Порядку реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані за бюджетні кошти або створені чи придбані підприємствами державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 липня 2013 року N 472 (Постанова N 472), з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму Реєстраційної картки технології та її складових, що створені або придбані (частково або повністю) за рахунок бюджетних коштів, створені або придбані державними підприємствами, пропонуються для реєстрації суб'єктами (власниками) технологій;

Інструкцію з оформлення Реєстраційної картки технології та її складових, що створені або придбані (частково або повністю) за рахунок бюджетних коштів, створені або придбані державними підприємствами, пропонуються для реєстрації суб'єктами (власниками) технологій.

2. Департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій (Шовкалюк В. С.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2002 року N 696 "Про затвердження Порядку державної реєстрації несекретних завершених технологій", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2003 року за N 251/7572.

4. Управлінню зв'язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (Загоруйко Ю. А.) зробити відмітку у справах архіву.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Стріху М. В.

 

Міністр

С. М. Квіт

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
фінансів України

Р. П. Качур

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України

Л. О. Євдоченко

Заступник Голови
Служби безпеки України

С. Базюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
09 листопада 2015 року N 1156

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇЇ СКЛАДОВИХ,
що створені або придбані (частково або повністю) за рахунок бюджетних коштів, створені або придбані державними підприємствами, пропонуються для реєстрації суб'єктами (власниками) технологій

5013. Реєстраційна картка 06

5256. Особливі позначки

5436. Державний реєстраційний номер

 

5517. Номер державної реєстрації науково-дослідної або дослідно-конструкторської роботи (НДДКР)

5418. Номер, дата супровідного листа
 

9159. Договір

9000. Походження технології

ВІДОМОСТІ ПРО ЗАЯВНИКА

2459. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*

2151. Повне найменування юридичної особи (або П. І. Б.)

1 - українською мовою

 

2 - російською мовою

 

3 - англійською мовою

 

2358. Скорочене найменування юридичної особи

2655. Місцезнаходження (місце проживання)

2934. Телефон/факс

2394. Адреса електронної пошти / веб-сайт

1333. Відомча належність (підпорядкованість)

ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА ТЕХНОЛОГІЇ

2458. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*

2152. Повне найменування юридичної особи (або П. І. Б.)

1 - українською мовою

 

2 - російською мовою

 

3 - англійською мовою

 

2360. Скорочене найменування юридичної особи

1 - українською мовою

 

2 - російською мовою

 

3 - англійською мовою

 

2656. Місцезнаходження (місце проживання)

2935. Телефон/факс

2395. Адреса електронної пошти / веб-сайт

1332. Форма власності, сфера управління

 
ДЖЕРЕЛА, НАПРЯМИ ТА ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ
7700. Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК)
____
7201. Напрям фінансування ___________
 

Код джерела фінансування
 

Обсяг фінансування, тис. грн

 

 

 

 

 

 
СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

7553. Початок

7362. Закінчення

ВІДОМОСТІ ПРО ТЕХНОЛОГІЮ
 

 
9027. Назва технології
(1 - українською мовою, 2 - російською мовою, 3 - англійською мовою)
 

1.

 

2.

 

3.

9125. Опис технології (1 - українською мовою, 2 - російською мовою, 3 - англійською мовою)

1.

 

2.

 

3.

 

9127. Технічні характеристики
 

 

 

9128. Техніко-економічний чи соціальний ефект
 

5490. Об'єкти інтелектуальної власності
 

9155. Галузь застосування
 

9156. Основні переваги порівняно з існуючими технологіями

9157. Ступінь відпрацювання технології

9158. Інформація щодо потенційних ринків збуту технології

9160. Інформація щодо потенційних ринків збуту продукції, виробленої з використанням технології

5535. Умови поширення в Україні

5211. Умови передачі зарубіжним країнам

6012. Орієнтовна вартість технології та витрат на впровадження

6013. Особливі умови впровадження технології

ПІДСУМКОВІ ВІДОМОСТІ

5634. Індекс універсальної десяткової класифікації (УДК)

5616. Коди тематичних рубрик

 

6111. Керівник юридичної особи, посада

                                                                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)

6210. Науковий ступінь, вчене звання керівника юридичної особи (за наявності)

 

 

                                           (підпис)                                                                      М. П. (за наявності)

 

6120. Керівник НДДКР (1 - українською мовою, 2 - російською мовою, 3 - англійською мовою)

                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)

1.

2.

3.

6228. Науковий ступінь, вчене звання керівника НДДКР (за наявності)

 

                                                         (підпис)

 

6140. Керівник структурного підрозділу МОН України

                                                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)

                                                       (підпис)

6142. Реєстратор

                                                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)

                                    (підпис)                                                                                М. П.
 


* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

Директор департаменту
інноваційної діяльності
та трансферу технологій

В. С. Шовкалюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
09 листопада 2015 року N 1156

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
02 грудня 2015 р. за N 1501/27946

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення Реєстраційної картки технології та її складових, що створені або придбані (частково або повністю) за рахунок бюджетних коштів, створені або придбані державними підприємствами, пропонуються для реєстрації суб'єктами (власниками) технологій

1. Ця Інструкція регламентує реєстрацію технологій та їх складових (далі - технології), що:

створені або придбані (частково або повністю) за рахунок бюджетних коштів;

створені або придбані державними підприємствами;

пропонуються для реєстрації суб'єктами (власниками) технологій.

2. Для бланків реєстраційної картки технології (далі - РКТ) використовуються аркуші формату А4. Бланк РКТ розбито на поля, до яких внесені або вносяться відповідні коди, та виділено зони для їх заповнення.

Усі поля бланка РКТ (крім окремо обумовлених) заповнюються українською мовою.

3. У РКТ фіксуються такі дані:

1) загальні відомості:

у полі 5013 "Реєстраційна картка 06" - символ картки (не заповнюється);

у полі 5256 "Особливі позначки" - проставляється цифровий код, який відповідає режиму доступу до інформації з технології, що міститься в РКТ:

5 - "несекретна";

3 - "таємна";

1 - "ДСК";

у полі 5436 "Державний реєстраційний номер" - номер проставляється МОН України;

у полі 5517 "Номер державної реєстрації науково-дослідної або дослідно-конструкторської роботи (НДДКР)" - наводиться реєстраційний номер НДДКР, якщо вона була раніше зареєстрована в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації;

у полі 5418 "Номер, дата супровідного листа" - проставляються (через крапку з комою) вихідний номер супровідного листа заявника технології і дата відправки РКТ до МОН України. Дата проставляється відповідно до вимог Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1242 (Постанова N 1242);

у полі 9000 "Походження технології" - надається інформація щодо походження технології (створення або придбання технології згідно з договором про трансфер технології):

С - "створена";

П - "придбана";

у полі 9159 "Договір" - надається інформація щодо договору (відповідно до статті 1107 Цивільного кодексу України), згідно з яким заявник отримав технологію;

2) відомості про заявника технології:

у полі 2459 "Реєстраційний номер облікової картки платника податків" - заявник проставляє реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

у полі 2151 "Повне найменування юридичної особи (або П. І. Б.) (1 - українською мовою, 2 - російською мовою, 3 - англійською мовою)" - зазначається найменування підприємства, установ, організації заявника відповідною мовою;

у полі 2358 "Скорочене найменування юридичної особи" - зазначається скорочене найменування заявника;

у полі 2655 "Місцезнаходження (місце проживання)" - зазначається місцезнаходження / місце проживання (помешкання, будинок, вулиця, місто, район, область, поштовий індекс) заявника;

у полі 2934 "Телефон/факс" - зазначається номер телефону/факсу заявника;

у полі 2394 "Адреса електронної пошти / веб-сайт" - зазначаються адреса електронної пошти заявника та адреса його веб-сайту;

у полі 1333 "Відомча належність (підпорядкованість)" - зазначається найменування державного органу, якому підпорядковується заявник;

3) відомості про власника технології:

у полі 2458 "Реєстраційний номер облікової картки платника податків" - заявник проставляє реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

у полі 2152 "Повне найменування юридичної особи (або П. І. Б) (1 - українською мовою, 2 - російською мовою, 3 - англійською мовою)" - зазначається найменування організації власника технології відповідною мовою;

у полі 2360 "Скорочене найменування юридичної особи (1 - українською мовою, 2 - російською мовою, 3 - англійською мовою)" - зазначається скорочене найменування власника технології відповідною мовою;

у полі 2656 "Місцезнаходження (місце проживання)" - зазначається місцезнаходження / місце проживання (помешкання, будинок, вулиця, місто, район, область, поштовий індекс) власника технології;

у полі 2935 "Телефон/факс" - зазначається номер телефону/факсу власника технології;

у полі 2395 "Адреса електронної пошти / веб-сайт" - зазначаються адреса електронної пошти власника технології та адреса його веб-сайту;

у полі 1332 "Форма власності, сфера управління" - зазначаються форма власності та сфера управління підприємства, установи, організації власника технології;

4) джерела, напрями та обсяги фінансування:

у полі 7700 "Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК)" - зазначається код бюджетної програми (код програмної класифікації видатків і кредитування), за якою здійснювалося фінансування технології;

у полі 7201 "Напрям фінансування" - проставляється відповідний код напряму фінансування:

2.1. - "фундаментальні дослідження";

2.2. - "прикладні дослідження і розробки";

2.3. - "виконання робіт за державними цільовими програмами";

2.4. - "розробки найважливіших новітніх технологій за державним замовленням";

2.5. - "програми і проекти у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва";

2.6. - "фінансова підтримка розвитку інфраструктури та матеріально-технічної бази наукової діяльності";

"Код джерела фінансування" - проставляється відповідний код:

7713 - "кошти державного бюджету" - державні бюджетні асигнування на наукові дослідження;

7714 - "кошти місцевого бюджету";

7722 - "кошти підприємств, установ, організацій України";

7716 - "кошти замовників іноземних держав";

7704 - "власні кошти - кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт";

7705 - "кошти інших джерел";

7706 - "безоплатно" - код проставляється, якщо технологія розробляється або передається безоплатно на договірних засадах (договір про науково-технічне співробітництво тощо).

Фактичні обсяги фінансування наводяться в тисячах гривень;

5) строки виконання НДДКР:

у полі 7553 "Початок" - зазначаються арабськими цифрами місяць та рік початку розробки технології;

у полі 7362 "Закінчення" - зазначаються арабськими цифрами місяць та рік закінчення розробки технології;

6) відомості про технологію:

у полі 9027 "Назва технології (1 - українською мовою, 2 - російською мовою, 3 - англійською мовою)" - подається назва технології відповідною мовою;

у полі 9125 "Опис технології (1 - українською мовою, 2 - російською мовою, 3 - англійською мовою)" - обов'язково розкривається мета, для досягнення якої розроблено чи придбано технологію, зазначаються основна суть технології, анотований зміст, проблеми, які вона дає змогу вирішувати, ознаки новизни, складові технології;

у полі 9127 "Технічні характеристики" - зазначаються основні технічні параметри та характеристики технології;

у полі 9128 "Техніко-економічний чи соціальний ефект" - наводяться техніко-економічні показники в грошовому вимірі (у гривнях) або у перерахунку економічного ефекту на одиницю продукції, часу тощо;

у полі 5490 "Об'єкти інтелектуальної власності" (далі - ОІВ) - зазначається інформація щодо патенту(ів) для ОІВ, що входять до складу технології та її складових (номери патентів або заявок, власник патенту, об'єкт патентування та країни, на які поширюється дія патенту);

у полі 9155 "Галузь застосування" - зазначаються основна, суміжні галузі, в яких впроваджена або може бути впроваджена технологія, потенційні споживачі продукції;

у полі 9156 "Основні переваги порівняно з існуючими технологіями" - зазначаються техніко-економічні показники, за якими технологія перевищує відомі вітчизняні й закордонні зразки (аналоги), за відсутності аналогів - ознаки унікальності.

Якщо при заповненні полів 9125, 9127, 9128, 9155, 9156 текст не вміщується, то для його подальшого запису використовується вкладний аркуш формату А4, при цьому в кінці основної сторінки в полях 9125, 9127, 9128, 9155, 9156 робиться позначка "(див. продовження)", а на вкладному аркуші робиться позначка "Продовження", вказуються назва технології, цифровий код та назва поля і продовжується текст;

у полі 9157 "Ступінь відпрацювання технології" - проставляється відповідний код літери конструкторської або технологічної документації згідно з ДСТУ 3974-2000 "Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення", затвердженим наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 27 листопада 2000 року N 677:

якщо технологічну документацію розроблено за результатами лабораторних випробувань дослідного зразка, запис буде таким:

9157Л;

якщо технологічну документацію розроблено за результатами попередніх випробувань дослідного зразка, запис буде таким:

9157О;

якщо технологічну документацію розроблено за результатами приймальних випробувань дослідного зразка, запис буде таким:

9157О1;

у полі 9158 "Інформація щодо потенційних ринків збуту технології" - вказуються потенційні ринки збуту технології (країни або назви підприємств);

у полі 9160 "Інформація щодо потенційних ринків збуту продукції, виробленої з використанням технології" - вказуються потенційні ринки збуту продукції, виробленої з використанням технології (країни або назви підприємств);

у полі 5535 "Умови поширення в Україні" - проставляється код, що регламентує умови поширення технологічної документації в Україні, які визначені власником технології:

44 - "за оголошеною вартістю";

53 - "за договірною ціною";

54 - "передача стороннім організаціям не дозволяється";

у полі 5211 "Умови передачі зарубіжним країнам" - проставляється код, що регламентує умови передачі технологічної документації за кордон, які визначені власником технології:

64 - "за оголошеною вартістю";

63 - "за договірною ціною";

37 - "передача зарубіжним країнам забороняється";

у полі 6012 "Орієнтовна вартість технології та витрат на впровадження" - проставляються орієнтовна вартість технології в умовних одиницях за курсом Національного банку України на дату заповнення реєстраційної картки та витрати на впровадження;

у полі 6013 "Особливі умови впровадження технології" - вказується необхідність додержання екологічної та іншої безпеки, застосування спеціальних матеріалів та зазначаються інші умови;

7) підсумкові відомості:

у полі 5634 "Індекс універсальної десяткової класифікації (УДК)" - проставляється індекс УДК за таблицями Універсальної десяткової класифікації;

у полі 5616 "Коди тематичних рубрик" - коди проставляються МОН України згідно з Національним класифікатором України "Рубрикатор науково-технічної інформації" (ДК 022:2008), затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 31 грудня 2008 року N 525;

у полі 6111 "Керівник юридичної особи" - зазначаються прізвище, ім'я, по батькові керівника підприємства, установи, організації заявника;

у полі 6210 "Науковий ступінь, вчене звання керівника юридичної особи (за наявності)" - зазначаються науковий ступінь, вчене звання керівника підприємства, установи, організації заявника (за наявності).

Підпис керівника юридичної особи засвідчується печаткою (за наявності);

у полі 6120 "Керівник НДДКР (1 - українською мовою, 2 - російською мовою, 3 - англійською мовою)" - зазначаються відповідною мовою прізвище, ім'я, по батькові керівника НДДКР, якщо технологію розроблено заявником;

у полі 6228 "Науковий ступінь, вчене звання керівника НДДКР" - зазначаються науковий ступінь, вчене звання наукового керівника НДДКР (за наявності);

у полі 6140 "Керівник структурного підрозділу МОН України" - зазначаються прізвище, ім'я, по батькові керівника структурного підрозділу МОН України, відповідального за реєстрацію технологій;

у полі 6142 "Реєстратор" - зазначаються прізвище, ім'я, по батькові співробітника структурного підрозділу МОН України, відповідального за реєстрацію технологій, який провів реєстрацію технології.

Підпис засвідчується печаткою.

 

Директор департаменту
інноваційної діяльності
та трансферу технологій

В. С. Шовкалюк
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали