Додаткова копія: Про затвердження форми та Порядку складення розрахунку-атестата

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.09.2019

м. Київ

N 421

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 жовтня 2019 р. за N 1083/34054

Про затвердження форми та Порядку складення розрахунку-атестата

Відповідно до пункту 28 Порядку здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті та оплати інших витрат працівникам дипломатичної служби України, направленим у довготермінове відрядження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року N 332 (Постанова N 332),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму розрахунку-атестата та Порядок складення розрахунку-атестата, що додаються.

2. Фінансовому департаменту забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря МЗС.

 

Міністр

В. Пристайко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства закордонних справ України
17 вересня 2019 року N 421

РОЗРАХУНОК-АТЕСТАТ                                       N ______           від     __________
___________
                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)

Закордонна дипломатична установа /
Міністерство закордонних справ України
(зайве закреслити)

 
____

 
посада

 
__________

Дата призначення/відкликання/переведення

_

згідно з наказом МЗС

___________
(дата, номер наказу)

Дата виїзду

___

__________
(вид транспорту)

___________
(маршрут)

Погодження МЗС дати виїзду

_______
(реквізити документа)

 


(кількість діб у дорозі)

З ним (нею) слідує(ють)

_______
(перелік членів сім'ї, зазначаються дати народження дітей)

Компенсаційні виплати в іноземній валюті за поточний місяць виплачено по

_________
(дата)

в сумі

__________

дол. США / євро
(зайве закреслити)

 

Розділ I. Компенсаційні виплати в іноземній валюті на місяць

N
з/п

Показники

Відсоток норм компенсаційних виплат

Сума, дол. США / євро
(зайве закреслити)

1

Норма компенсаційних виплат

 

 

2

На виконання представницьких функцій іншого з подружжя, який не працює, на час перебування за місцем довготермінового відрядження працівника дипломатичної служби

 

 

3

На кожну дитину віком до 18 років, яка перебуває за місцем довготермінового відрядження працівника дипломатичної служби

 

 

4

За роботу в державі, де склалася надзвичайна ситуація, що загрожує особистій безпеці та здоров'ю, з визначенням строку дії такої надбавки

 

 

5

За роботу в державі, де ведуться бойові дії, на час перебування на території цих держав

 

 

6

За виконання обов'язків за сумісництвом в інших державах, міжнародних організаціях та ЗДУ

 

 

7

За виконання обов'язків керівника ЗДУ

 

 

8

Виплати у складі компенсаційних виплат:

 

8.1

для компенсації вартості оренди житла

 

 

8.2

для компенсації вартості комунальних послуг, пов'язаних з орендою житла

 

 

8.3

для оплати мобільного Інтернету та зв'язку

 

 

8.4

для оплати поточних протокольних зустрічей

 

 

8.5

для оплати проїзду у щорічну відпустку

 

 

8.6

для оплати перевезення багажу під час ротації

 

 

9

Сума та відсоток від норм компенсаційних виплат в іноземній валюті для облаштування за місцем довготермінового відрядження (підлягає видачі за місцем призначення на підставі наказу ЗДУ / вирахувані з компенсаційних виплат такого працівника за останній місяць перебування у довготерміновому відрядженні у разі дострокового відкликання працівника на підставі наказу ЗДУ)

 

 

Розділ II. Витрати, пов'язані з проїздом

N
з/п

Витрати

Сума

національна валюта

дол. США / євро
(зайве закреслити)

1

Сплачено:

 

 

 

проїзні квитки

 

 

перевезення багажу (зазначити у разі зберігання підтвердних документів у ЗДУ)

 

 

2

Видано під звіт:

 

 

 

для придбання квитків

 

 

для перевезення багажу

 

 

3

Добові (у разі перебування в дорозі понад одну добу, але не більше двох діб), розрахунок із зазначенням країн та норм витрат:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

На найм житлового приміщення (у разі повернення з довготермінового відрядження транспортним засобом), розрахунок із зазначенням країни, % та норми витрат:

 

 

 

 

 

 

5

Інші витрати (відкриття установи, перевезення дипбагажу тощо), розшифрувати

 

 

Розділ III. Відпустки (для заповнення закордонною дипломатичною установою)

Вид відпустки (зазначаються усі відпустки (щорічні основні, додаткові, без збереження заробітної плати тощо), надані за період перебування у довготерміновому відрядженні, із зазначенням країн їх проведення, у тому числі відпустки за попереднім місцем довготермінового відрядження на підставі розрахунку-атестата, виданого ЗДУ, з якої переведено працівника)

Номер і дата наказу

Період відпустки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заборгованість за

____наявна/відсутня.
     (прізвище, ім'я, по батькові)                    (зайве закреслити)

Зміст та причини заборгованості

_______

Керівник закордонної дипломатичної установи / начальник відділу штатів, оплати праці та відряджень Фінансового департаменту МЗС
                                  (зайве закреслити)

 
 
 
________
(підпис)

 
 
 
________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Спеціаліст з фінансових питань закордонної дипломатичної установи / спеціаліст Фінансового департаменту МЗС
                                 (зайве закреслити)

 
 
________
(підпис)

 
 
________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П. (закордонної дипломатичної установи)

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства закордонних справ України
17 вересня 2019 року N 421

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
04 жовтня 2019 р. за N 1083/34054

ПОРЯДОК
складення розрахунку-атестата

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює вимоги до складення розрахунку-атестата, який видається працівникам дипломатичної служби (далі - працівники) та є підставою для здійснення розрахунків після прибуття за місцем призначення.

2. Розрахунок-атестат видається працівникам у разі направлення у довготермінове відрядження до закордонної дипломатичної установи (далі - ЗДУ), переведення з однієї ЗДУ до іншої, повернення в Україну у зв'язку із закінченням довготермінового відрядження.

3. У разі одночасного проходження дипломатичної служби у ЗДУ членами однієї сім'ї (подружжям) розрахунок-атестат видається кожному працівнику.

II. Складення та видача розрахунку-атестата в апараті МЗС

1. Працівникам, направленим у довготермінове відрядження до ЗДУ, видається розрахунок-атестат, підписаний начальником відділу штатів, оплати праці та відряджень та спеціалістом Фінансового департаменту (далі - ФД) МЗС.

2. Розрахунок-атестат складається у національній валюті України (у випадках оплати проїзду до місця довготермінового відрядження) та у доларах США або євро (для ЗДУ, розміщених у країнах, на території яких євро є законним платіжним засобом).

3. У розрахунку-атестаті зазначаються:

прізвище, ім'я, по батькові працівника, направленого у довготермінове відрядження;

найменування ЗДУ, до якої направлено працівника, та його посада;

дата призначення/переведення згідно з наказом МЗС, вид транспорту, яким здійснюється проїзд, та маршрут;

прізвища, імена, по батькові членів сім'ї, які слідують разом з працівником, із зазначенням дати народження дітей;

встановлена норма компенсаційних виплат в іноземній валюті на місяць та розмір надбавок до неї;

вартість проїзних квитків;

вартість перевезення багажу;

сума коштів, виданих працівнику під звіт, із зазначенням їх цільового призначення (придбання квитків, оплата багажу, добові, найм житлового приміщення тощо);

сума компенсаційних виплат в іноземній валюті для облаштування за місцем довготермінового відрядження, яка підлягає видачі в ЗДУ, у розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року N 332 "Про упорядкування здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті та оплати інших витрат працівникам дипломатичної служби України, направленим у довготермінове відрядження" (Постанова N 332).

4. Розрахунок-атестат працівника складається у двох примірниках. Перший примірник видається працівнику для проведення розрахунків за місцем призначення, другий - зберігається у ФД МЗС.

Працівник, направлений у довготермінове відрядження до ЗДУ, зобов'язаний передати розрахунок-атестат спеціалісту з фінансових питань ЗДУ, до якої його направлено.

III. Складення та видача розрахунку-атестата в ЗДУ

1. Працівникам, які повертаються в Україну у зв'язку із закінченням довготермінового відрядження або переводяться з однієї ЗДУ до іншої, видається розрахунок-атестат, підписаний керівником ЗДУ та спеціалістом з фінансових питань ЗДУ. Підписи засвідчуються відбитком печатки ЗДУ.

2. Розрахунок-атестат складається у доларах США або євро (для ЗДУ, розміщених у країнах, на території яких євро є законним платіжним засобом).

3. У розрахунку-атестаті зазначаються:

прізвище, ім'я, по батькові працівника, який повертається із довготермінового відрядження;

найменування ЗДУ, із якої відкликається/переводиться працівник, та його посада;

дата відкликання/переведення працівника згідно з наказом МЗС;

погоджена МЗС дата виїзду (якщо не збігається з датою відкликання), вид транспорту, яким здійснюється проїзд, маршрут із зазначенням країн транзиту, кількість днів перебування у дорозі;

прізвища, імена, по батькові членів сім'ї, які слідують разом з працівником, із зазначенням дати народження дітей;

дата, до якої включно здійснено розрахунок компенсаційних виплат в іноземній валюті, та сума компенсаційних виплат в іноземній валюті, виплачених у поточному місяці;

встановлена норма компенсаційних виплат в іноземній валюті на місяць та встановлені надбавки до неї, а також виплати, передбачені пунктом 2 Порядку формування та здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 жовтня 2015 року N 882 (Постанова N 882);

сума компенсаційних виплат в іноземній валюті для облаштування за місцем довготермінового відрядження, яку вирахувано на підставі наказу ЗДУ з компенсаційних виплат працівника за останній місяць перебування у довготерміновому відрядженні, у разі дострокового відкликання працівника;

вартість проїзних квитків, оплачених за рахунок коштів ЗДУ;

вартість перевезення багажу, оплаченого за рахунок коштів ЗДУ;

сума коштів, виданих під звіт, із зазначенням їх цільового призначення (придбання квитків, оплата перевезення багажу, найм житлового приміщення тощо);

види використаних працівником відпусток під час перебування у довготерміновому відрядженні, номери та дати наказів ЗДУ (для керівників ЗДУ - наказів МЗС) із зазначенням періоду відпусток, а також тривалості у календарних днях;

види використаних працівником відпусток за попереднім місцем довготермінового відрядження, номери та дати наказів ЗДУ (для керівників ЗДУ - наказів МЗС) із зазначенням періоду відпусток, а також тривалості у календарних днях на підставі розрахунку-атестата, виданого ЗДУ, з якої переведено працівника.

4. У розрахунку-атестаті на дату відкликання/переведення зазначається (за наявності) заборгованість працівника перед ЗДУ.

5. Розрахунок-атестат працівника, який повертається в Україну у зв'язку із закінченням довготермінового відрядження, складається у двох примірниках. Перший примірник розрахунку-атестата зберігається в ЗДУ, другий - видається працівнику для подання до ФД МЗС для проведення остаточних розрахунків із працівником у зв'язку із закінченням довготермінового відрядження.

6. У разі неотримання працівником розрахунку-атестата його копія надсилається на електронну пошту ФД МЗС, а оригінал - найближчою дипломатичною (командирською) поштою або дипломатичним кур'єром ad hoc.

7. У разі переведення працівника з однієї ЗДУ до іншої попередня ЗДУ видає йому розрахунок-атестат у порядку, передбаченому пунктами 1 - 5 цього розділу.

8. Розрахунок-атестат у разі переведення з однієї ЗДУ до іншої складається у трьох примірниках. Перший примірник розрахунку-атестата видається працівнику для проведення розрахунків за місцем призначення, другий - зберігається в ЗДУ, з якої працівника було переведено, третій примірник працівник подає до ФД МЗС під час повернення в Україну у зв'язку із закінченням довготермінового відрядження.

 

Директор Фінансового департаменту МЗС

О. А. Чумак
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали