Додаткова копія: Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг з видачі патенту на винахід і патенту на корисну модель та їх дублікатів

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 серпня 2019 року N 1473

Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг з видачі патенту на винахід і патенту на корисну модель та їх дублікатів

Відповідно до статті 8 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

інформаційну картку адміністративної послуги з видачі патенту на винахід і патенту на корисну модель;

інформаційну картку адміністративної послуги з видачі дубліката патенту на винахід і дубліката патенту на корисну модель;

технологічну картку адміністративної послуги з видачі патенту на винахід і патенту на корисну модель;

технологічну картку адміністративної послуги з видачі дубліката патенту на винахід і дубліката патенту на корисну модель.

2. Департаменту інтелектуальної власності, департаменту розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів розмістити на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку інформаційні картки адміністративних послуг, затверджені цим наказом.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Бровченка Ю. П.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України - 
Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

С. І. Кубів

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
28 серпня 2019 року N 1473

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з видачі патенту на винахід і патенту на корисну модель

Інформація про суб'єкт надання адміністративної послуги

Суб'єкт надання адміністративної послуги

Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008;
надання адміністративної послуги здійснюється за адресою: вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

понеділок - четвер: з 8.30 до 17.15
п'ятниця: з 8.30 до 16.00
перерва: з 12.00 до 12.30
у передсвяткові дні робочий час скорочено на одну годину

Телефон, адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

телефон для довідки: (044) 596-67-58, 0-800-33-15-17
офіційний веб-сайт: www.me.gov.ua
e-mail: meconomy@me.gov.ua

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України

Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"

Акти Кабінету Міністрів України необхідних для отримання адміністративної послуги

Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.93 N 7-93 "Про державне мито";
постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N 550 "Деякі питання надання Міністерством освіти і науки і Міністерством економічного розвитку і торгівлі (у сфері інтелектуальної власності) платних адміністративних послуг" (Постанова N 550);
поштою за адресою: вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601;
для отримання рішення про видачу патенту особа, яка бажає одержати патент і має на це право, або її довірена особа подає заявку про видачу патенту. Заявку в паперовій формі безпосередньо подають або надсилають на адресу: вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601 або в електронному вигляді через онлайн-систему електронного подання заявок (http://base.uipv.org/efiling/);
іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Мінекономрозвитку реалізують свої права через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), якщо інше не передбачено міжнародними угодами. У разі якщо до складу заявників входить фізична особа, яка проживає, чи юридична особа, яка має постійне місцезнаходження на території України, то заявку може бути подано без залучення представника за умови зазначення адреси для листування в Україні

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

платно

Розмір та порядок унесення плати (адміністративного збору) за адміністративну послугу

Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" передбачено сплату державного мита за видачу патенту та відповідних зборів;
строки, механізм сплати зборів, а також їх розміри визначено Порядком сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 N 1716;
відомості про реквізити поточних рахунків публікуються офіційному бюлетені Мінекономрозвитку "Промислова власність" та в газеті "Урядовий кур'єр";
державне мито за видачу патенту сплачується на ненадходження документів про сплату державного мита за видачу патенту і збору за публікацію про видачу патенту протягом трьох місяців з дати надходження до заявника рішення про видачу патенту;
рішення про відмову у видачі патенту приймається, якщо:
- заявлений винахід (корисна модель) або група винаходів не відповідають умовам надання правової охорони;
- заявник не надіслав матеріалів на запит закладу експертизи протягом установленого строку або клопотання про його продовження;
- заявка з урахуванням матеріалів, надісланих у відповідь на запит закладу експертизи, не відповідає встановленим вимогам щодо її оформлення;
- заявка на видачу патенту на винахід не відповідає локальній новизні;
заявка не відповідає умовам патентоздатності;
- винахід, охарактеризований у незалежному пункті багатоланкової формули, що не має інших незалежних пунктів, відповідає умові патентоздатності, але характеристика винаходу, яка міститься в залежних пунктах, є такою, що перешкоджає здійсненню винаходу або реалізації вказаного заявником призначення, або є підставою для визнання винаходу таким, що суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності та моралі;
- хоча б один із заявлених винаходів групи, охарактеризованих у формулі, не є патентоздатним

Результат надання адміністративної послуги

видача патенту. У разі якщо право на одержання одного й того самого патенту мають декілька осіб, видається один патент;
відмова у видачі патенту

Способи отримання відповіді (результату)

патент видається особі, яка має право на його одержання, особисто або надсилається за адресою для листування;
патент надають уповноваженому представнику одержувача за наявності належно оформленого підтвердження наданих йому повноважень (довіреності).

 

Заступник директора департаменту
інтелектуальної власності - начальник
управління промислової власності

Б. М. Падучак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
28 серпня 2019 року N 1473

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з видачі дубліката патенту на винахід і дубліката патенту на корисну модель

Інформація про суб'єкт надання адміністративної послуги

Суб'єкт надання адміністративної послуги

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008; надання адміністративної послуги здійснюється за адресою: вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601

Інформація про режим роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

понеділок - четвер: з 8.30 до 17.15
п'ятниця: з 8.30 до 16.00
перерва: з 12.00 до 12.30
у передсвяткові дні робочий час скорочено на одну годину

Телефон, адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

телефон для довідки: (044) 596-67-58, 0-800-33-15-17
офіційний веб-сайт: www.me.gov.ua
e-mail: meconomy@me.gov.ua

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України

Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"

Акти Кабінету Міністрів України

постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N 550 "Деякі питання надання Міністерством освіти і науки і Міністерством економічного розвитку і торгівлі (у сфері інтелектуальної власності) платних адміністративних послуг" (Постанова N 550);
Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 N 1716

Акти центральних органів виконавчої влади

Положення про Державний реєстр патентів України на винаходи, затверджене наказом МОН від 12.04.2001 N 291, зареєстрованим у Мін'юсті 28.04.2001 за N 379/5570;
Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі, затверджене наказом МОН від 20.06.2001 N 469, зареєстрованим у Мін'юсті 04.07.2001 за N 558/5749;
наказ Мінекономрозвитку від 18.05.2017 N 730 "Деякі питання організації діяльності у сфері інтелектуальної власності" (Порядок N 730)

Умови отримання адміністративної послуги

Підстава для одержання адміністративної послуги

втрата чи зіпсування патенту на винахід або патенту на корисну модель (далі - патент)

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, вимоги до них

клопотання власника (власників) патенту про видачу дубліката патенту. Клопотання повинне містити:
номер заявки, дату подання заявки, номер патенту, назву винаходу (корисної моделі), ім'я фізичної особи - власника (власників) або повне офіційне найменування юридичної особи - власника (власників) та адресу власника (власників) патенту, адресу для листування, причину, з якої подається клопотання про видачу дубліката патенту (втрата чи зіпсування);
документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката патенту

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

клопотання про видачу дубліката патенту подається власником патенту або його довіреною особою на паперовому носії особисто або надсилається поштою за адресою: вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601;
клопотання підписується власником (власниками) патенту. У разі якщо власником патенту є юридична особа, клопотання підписує особа, яка має на це повноваження, у тому числі його (їх) правонаступник (правонаступники).
Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує клопотання, особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

платно

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за адміністративну послугу

Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" передбачено сплату збору за видачу дубліката патенту;
строки, механізм сплати зборів, а також їх розміри визначено Порядком сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 N 1716;
збір за видачу дубліката патенту становить 200 гривень;
реквізити рахунка для сплати збору за видачу дубліката патенту розміщуються на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку

Строк надання адміністративної послуги

видача дубліката патенту здійснюється Мінекономрозвитку протягом місяця з дати надходження клопотання про його видачу та підтвердження внесення плати за надання адміністративної послуги

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

невідповідність клопотання про видачу дубліката патенту вимогам щодо його оформлення;
ненадходження плати за видачу дубліката патенту;
невідповідність плати за видачу дубліката патенту встановленому розміру

Результат надання адміністративної послуги

видача дубліката патенту. Дублікат патенту містить увесь текст виданого патенту, оригінал якого вважається таким, що втратив чинність;
відмова у видачі дубліката патенту

Способи отримання відповіді (результату)

дублікат патенту видається власнику патенту особисто або надсилається за адресою для листування;
дублікат патенту надають уповноваженому представнику одержувача за наявності належно оформленого підтвердження наданих йому повноважень (довіреності).

 

Заступник директора департаменту
інтелектуальної власності - начальник
управління промислової власності

Б. М. Падучак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
28 серпня 2019 року N 1473

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з видачі дубліката патенту на винахід і дубліката патенту на корисну модель

N

Етапи адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, У, П, З)*

Термін виконання (днів)

1

2

3

4

5

1

Реєстрація клопотання про видачу дубліката патенту на винахід або дубліката патенту на корисну модель (далі - дублікат патенту)

державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (далі - Укрпатент)

В

протягом 1 - 2 днів

2

Перевірка відповідності клопотання, довіреності (за потреби), документа, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката патенту, установленим вимогам; відповідності плати за видачу дубліката патенту встановленому розміру
У разі відповідності зазначених документів усім установленим вимогам перехід до пункту 4 цієї технологічної картки

Укрпатент

В

протягом 2 - 10 днів

3

Підготовка та відправка суб'єкту звернення повідомлення про відмову у видачі дубліката патенту із зазначенням причини відмови

Укрпатент;
начальник відділу надання адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності Мінекономрозвитку

В
У, П

протягом 10 - 15 днів

4

Формування та внесення відомостей про видачу дубліката патенту до відповідного державного реєстру та публікація визначених у встановленому порядку відомостей про видачу дубліката патенту в
офіційному бюлетені "Промислова власність"

Укрпатент;
начальник та головний спеціаліст відділу надання адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності Мінекономрозвитку;

В
У

протягом 10 - 15 днів

начальник відділу ведення державних реєстрів, інформаційної та видавничої діяльності Мінекономрозвитку

У

5

Підготовка дубліката патенту до погодження

Укрпатент;
начальник відділу надання адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності Мінекономрозвитку

В
У, П

протягом 15 - 20 днів

6

Погодження видачі дубліката патенту на винахід або дубліката патенту на корисну модель та засвідчення його підписом заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України, у разі його відсутності - підписом директора департаменту інтелектуальної власності Мінекономрозвитку

директор департаменту інтелектуальної власності Мінекономрозвитку;

П/З

протягом 15 - 20 днів

заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України

З

7

Видача дубліката патенту особі, яка має право на його одержання, або надсилання його поштою за адресою для листування

Укрпатент;
начальник відділу надання адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності Мінекономрозвитку

В
У

протягом 20 - 25 днів


* Умовні позначки: В - виконує; У - бере участь; П - погоджує; З - затверджує.

 

Заступник директора департаменту
інтелектуальної власності - начальник
управління промислової власності

Б. М. Падучак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
28 серпня 2019 року N 1473

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з видачі патенту на винахід і патенту на корисну модель

N

Етапи адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, У, П, З)*

Термін виконання (днів)

1

2

3

4

5

1

Прийом та реєстрація заявки про видачу патенту на винахід або патенту на корисну модель (далі - патент)

державне підприємство "Український Інститут інтелектуальної власності" (далі - Укрпатент)

В

відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"

2

Проходження експертних процедур (перевірка заявленого винаходу / корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності та умовам надання правової охорони, проведення формальної та кваліфікаційної експертизи заявки тощо), установлених Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"

Укрпатент

В

 

3

Підготовка висновку експертизи про видачу/відмову у видачі патенту

Укрпатен

В

 

4

Погодження висновку експертизи про видачу / відмову у видачі патенту та набуття ним статусу рішення

директор департаменту інтелектуальної власності Мінекономрозвитку

В

 

5

Направлення заявнику рішення про видачу / відмову у видачі патенту

Укрпатент

В

 

6

Прийом та реєстрація документа, що підтверджує внесення плати за видачу патенту (оригінал)

Укрпатент

В

протягом 1 - 2 днів

7

Перевірка документа, що підтверджує внесення плати за видачу патенту (оригінал) на правильність реквізитів для сплати, наявність посилання на номер заявки та інших формальних ознак. Сканування та віднесення його до заявки, щодо якої надійшов зазначений документ, за допомогою автоматизованих систем. У разі відповідності платіжного документа за всіма формальними ознаками - перехід до пункту 9 цієї технологічної картки

Укрпатент

В

протягом 2 - 8 днів

8

Підготовка та відправка суб'єкту звернення повідомлення про причину відмови у видачі патенту

Укрпатент;
начальник відділу надання адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності Мінекономрозвитку

В
У, П

протягом 8 - 10 днів

9

Формування відомостей щодо винаходу або корисної моделі, які підлягають державній реєстрації, та їх передача до Укрпатенту

Укрпатент;
начальник та головний спеціаліст відділу надання адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності Мінекономрозвитку

В
У

протягом 8 - 15 днів

10

Державна реєстрація патенту шляхом унесення відповідних відомостей до державного реєстру та публікація визначених у встановленому порядку відомостей про видачу патенту в офіційному бюлетені "Промислова власність"

Укрпатент;
начальник відділу ведення державних реєстрів, інформаційної та видавничої діяльності Мінекономрозвитку

В
У

протягом 15 - 25 днів

11

Підготовка патенту до погодження

Укрпатент;
начальник відділу; надання адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності Мінекономрозвитку

В
У, П

протягом 26 - 27 днів

12

Погодження патенту та його засвідчення підписом заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України, у разі його відсутності - підписом директора департаменту інтелектуальної власності Мінекономрозвитку

директор департаменту інтелектуальної власності Мінекономрозвитку;

П/З

протягом 26 - 27 днів

заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України

З

13

Видача патенту особі, яка має право на його одержання, або надсилання його поштою за адресою для листування

Укрпатент;
начальник відділу
надання адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності Мінекономрозвитку

В
У

протягом 27 - 30 днів


* Умовні позначки: В - виконує; У - бере участь; П - погоджує; З - затверджує.

 

Заступник директора департаменту
інтелектуальної власності - начальник
управління промислової власності

Б. М. Падучак
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали