МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.06.2012

м. Київ

N 399


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 липня 2012 р. за N 1149/21461

Про затвердження Інструкції про порядок допуску журналістів, працівників засобів масової інформації на об'єкти Міністерства оборони України та Збройних Сил України

Згідно зі статтею 6 Закону України "Про інформацію" та з метою визначення порядку допуску журналістів, працівників засобів масової інформації на об'єкти Міністерства оборони України та Збройних Сил України, організації роботи з ними на місцях

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок допуску журналістів, працівників засобів масової інформації на об'єкти Міністерства оборони України та Збройних Сил України, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

3. Наказ розіслати до окремої військової частини.

 

Міністр оборони України

Д. А. Саламатін

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Держкомтелерадіо України

А. Л. Мураховський


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
14.06.2012 N 399

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
09 липня 2012 р. за N 1149/21461


ІНСТРУКЦІЯ
про порядок допуску журналістів, працівників засобів масової інформації на об'єкти Міністерства оборони України та Збройних Сил України

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок акредитації журналістів, працівників засобів масової інформації (далі - працівники ЗМІ) для допуску до структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України (далі - Міноборони), Генерального штабу Збройних Сил України (далі - ГШ ЗС України), інших органів військового управління, з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, установ і організацій Збройних Сил України (далі - ЗС України), а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства оборони України (далі - об'єкти Міноборони та ЗС України).

1.2. На об'єкти Міноборони та ЗС України допускаються тільки акредитовані в установленому цією Інструкцією порядку журналісти, працівники ЗМІ з метою всебічного і об'єктивного висвітлення діяльності Міноборони та ЗС України, а також сприяння демократичному цивільному контролю над Воєнною організацією держави.

1.3. Журналісти, працівники ЗМІ здійснюють свої повноваження на об'єктах Міноборони та ЗС України з дотриманням встановленого законодавством України режиму доступу до інформації, яка віднесена до державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом.

II. Організація та порядок акредитації журналістів, працівників ЗМІ та порядок їх допуску на об'єкти Міноборони та ЗС України

2.1. Організацію акредитації журналістів, працівників ЗМІ для відвідування об'єктів Міноборони та ЗС України, та взаємодію з ними здійснює Департамент преси та зв'язків із засобами масової інформації Міноборони (далі - Департамент преси).

Допуск акредитованих журналістів, працівників ЗМІ на об'єкти Міноборони та ЗС України здійснюють командири (начальники) об'єктів Міноборони та ЗС України на підставі резолюції, наданої відповідною посадовою особою, паспорта та редакційного посвідчення або іншого документа, що засвідчує належність журналіста, працівника ЗМІ до засобу масової інформації.

2.2. Допуск журналістів, працівників ЗМІ для відвідування об'єктів Міноборони та ЗС України надають:

Міністр оборони України - на відвідування всіх об'єктів Міноборони та ЗС України;

перший заступник Міністра оборони України, заступник Міністра оборони України та заступник Міністра оборони України - керівник апарату - на відвідування структурних підрозділів апарату Міноборони, інших органів військового управління, військових частин, військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, діяльність яких вони спрямовують та контролюють;

начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України - на відвідування структурних підрозділів ГШ ЗС України, інших органів військового управління, з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій ЗС України;

перший заступник начальника ГШ ЗС України - на відвідування структурних підрозділів ГШ ЗС України, інших органів військового управління, з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій, безпосередньо підпорядкованих ГШ ЗС України;

командувачі видів ЗС України - на відвідування підпорядкованих органів військового управління, з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій видів ЗС України.

2.3. Журналісти, працівники ЗМІ для акредитації надають до Департаменту преси заяву, а засоби масової інформації надсилають подання в довільній формі.

2.4. Подання підписується уповноваженою засновником (співзасновником) засобу масової інформації особою та надсилається до Департаменту преси поштою, факсом або електронною поштою.

У поданні зазначаються:

повне найменування засобу масової інформації, дата і номер реєстрації, місцезнаходження, номер телефону (факсу), адреса електронної пошти (за наявності);

мета відвідування об'єкта Міноборони або ЗС України;

термін відвідування (час та дата);

прізвище, ім'я та по батькові журналіста або працівника ЗМІ, щодо якого вноситься подання, серія та номер паспорта, коли і ким виданий;

номер редакційного посвідчення або інших документів, що засвідчують належність журналіста, працівника ЗМІ до засобу масової інформації;

у разі необхідності - марка і державний номер автомобіля;

посадова особа, з якою планується записати інтерв'ю (коментар);

тематика та орієнтовні запитання інтерв'ю (коментаря) посадової особи;

перелік зразків озброєння та військової техніки, споруд чи окремих приміщень, де планується здійснювати фото-, відеозйомку із застосуванням необхідних технічних засобів.

2.5. Заява журналіста, працівника ЗМІ повинна містити відомості, зазначені в пункті 2.4 цього розділу.

2.6. Подання або заява, що не містить обов'язкової інформації, зазначеної у пункті 2.4 цього розділу, не розглядається, про що Департамент преси у п'ятиденний строк з дати реєстрації подання або заяви у Департаменті преси письмово повідомляє засіб масової інформації, журналіста, працівника ЗМІ. Розгляд подання, заяви для акредитації та отримання допуску на об'єкти Міноборони та ЗС України поновлюється після надання всієї обов'язкової інформації відповідно до пункту 2.4 цього розділу.

2.7. Подання, заява надається до Департаменту преси не пізніше ніж за десять робочих днів до запланованого відвідування об'єкта Міноборони або ЗС України.

2.8. Подання, заява до Департаменту преси можуть надаватися через регіональні медіа-центри Міноборони, прес-центри видів ЗС України, помічників по роботі із засобами масової інформації (прес-секретарів) органів військового управління, вищих військових навчальних закладів, національних миротворчих контингентів ЗС України, військових частин і установ (далі - інформаційно-медійні структури).

2.9. Департамент преси, отримавши подання або заяву, що містить усю необхідну інформацію відповідно до пункту 2.4 цього розділу, від інформаційно-медійних структур, засобів масової інформації, журналістів, працівників ЗМІ, протягом одного робочого дня розглядає та направляє його до відповідної посадової особи. За результатами розгляду подання, заяви відповідна посадова особа протягом трьох робочих днів акредитує або відмовляє у акредитації журналіста, працівника ЗМІ, про що Департамент преси повідомляє засіб масової інформації, журналіста, працівника ЗМІ.

У разі необхідності за рішенням уповноваженої посадової особи встановлюються певні обмеження під час відвідування об'єкта.

Відмова в акредитації та доступу до об'єктів Міноборони та ЗС України надається журналістам, працівникам ЗМІ у разі:

можливості порушення режиму секретності на об'єктах Міноборони та ЗС України;

проведення на об'єктах Міноборони та ЗС України потенційно небезпечних заходів бойової підготовки із залученням особового складу та військової техніки ЗС України;

проведення режиму обсервації або карантину на об'єктах Міноборони та ЗС України.

2.10. У разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, на ліквідацію яких залучаються з'єднання, військові частини та підрозділи ЗС України, вимоги пункту 2.7 цього розділу на порядок акредитації журналістів, працівників ЗМІ та надання доступу на об'єкти Міноборони та ЗС України не розповсюджуються.

2.11. Порядок акредитації та відвідування об'єктів Міноборони та ЗС України зарубіжними журналістами, працівниками зарубіжних засобів масової інформації, а також порядок роботи з ними визначається з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

III. Організація відвідування журналістами, працівниками ЗМІ об'єктів Міноборони та ЗС України

3.1. Для організації роботи журналістів, працівників ЗМІ на об'єктах Міноборони та ЗС України відповідний командир (начальник) визначає:

посадову особу, яка здійснюватиме зустріч та супроводження журналістів, працівників ЗМІ на території об'єкта з урахуванням вимог і правил пропускного та внутрішньооб'єктового режиму об'єктів Міноборони та ЗС України;

маршрут пересування журналістів, працівників ЗМІ територією об'єкта, з урахуванням обмеження доступу на спеціальні об'єкти чи спеціальні території;

місце стоянки автомобілів, на яких прибули журналісти, працівники ЗМІ;

місця для фото-, відеозйомки озброєння та військової техніки, якщо про це було зазначено в поданні, заяві та отримано відповідний дозвіл;

посадову особу (осіб), в якої братимуть інтерв'ю (коментар).

Супроводження журналістів, працівників ЗМІ на території Міноборони та ГШ ЗС України (військове містечко N 64) та на території арсеналів, баз, складів ЗС України здійснюється з урахуванням системи охорони і пропускного режиму на цих об'єктах.

3.2. Військовослужбовці та працівники об'єкта Міноборони або ЗС України надають журналістам, працівникам ЗМІ інформацію про діяльність Міноборони та ЗС України, дотримуючись вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

3.3. Про результати відвідування журналістами, працівниками ЗМІ об'єкта Міноборони та ЗС України відповідний командир (начальник) доповідає безпосередньому командиру (начальнику).

3.4. У разі виникнення порушень законодавства щодо охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом відвідування журналістами, працівниками ЗМІ об'єкта Міноборони або ЗС України припиняється.

Командир (начальник) вживає невідкладних заходів щодо недопущення витоку інформації з обмеженим доступом.

Про зазначені факти і вжиті заходи надається доповідь за підпорядкованістю.

 

Заступник Міністра
оборони України -
керівник апарату

В. М. Можаровський

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали