ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЕКОЛОГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 24 червня 2011 року N 24

Про затвердження Інструкції про порядок формування і ведення Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів

У зв'язку з утворенням Державного агентства екологічних інвестицій наказую:

1. Затвердити Інструкцію про порядок формування і ведення Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, що додається.

2. Адміністраторам Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів під час роботи з реєстром керуватись цією Інструкцією.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

С. Орленко

 

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства екологічних інвестицій України
24.06.2011 N 24

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок формування і ведення Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів

I. Загальні положення

1.1. Інструкція про порядок формування і ведення Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів (далі - Інструкція) визначає порядок здійснення Державним агентством екологічних інвестицій (далі - Держекоінвестагентство) операцій щодо введення в обіг, зберігання, передачі, продажу, придбання, анулювання і вилучення з обігу вуглецевих одиниць в Національному електронному реєстрі антропогенних викидів та абсорбції парникових газів на період дії зобов'язань Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

1.2. У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні:

вуглецеві одиниці - одиниця абсорбції (далі - ОА), одиниця скорочення викидів (далі - ОСВ), одиниця встановленої кількості (далі - ОВК), сертифікована одиниця скорочення викидів (далі - ССВ), встановлені рішенням Сьомої сесії Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату;

головний поточний рахунок вуглецевих одиниць - рахунок, на якому розміщено вуглецеві одиниці України, призначені для використання відповідно до статей 6, 12, 17 Кіотського протоколу;

додаткові поточні рахунки вуглецевих одиниць - рахунки, на яких розміщено вуглецеві одиниці, призначені для використання відповідно до статей 6, 12, 17 Кіотського протоколу, що відкриваються Держекоінвестагентством під час реалізації проектів спільного впровадження, проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій, проектів реалізації механізму чистого розвитку;

Міжнародний журнал трансакцій (далі - МЖТ) - міжнародна система реєстрації проведених операцій з вуглецевими одиницями в національних реєстрах вуглецевих одиниць, що встановлюється і керується Секретаріатом Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, для перевірки дійсності операцій, включаючи введення в обіг, передачу і придбання між реєстрами, анулювання і вилучення з обігу ОСВ, ССВ, ОВК та (або) ОА і перенесення ОСВ, ССВ і ОВК;

Національний електронний реєстр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів (далі - Реєстр) - автоматизована система обліку та оброблення інформації щодо антропогенних викидів та абсорбції парникових газів.

одиниця абсорбції - вуглецева одиниця збільшення рівня абсорбції парникових газів поглиначами, досягнутого в результаті діяльності по зміні землекористування та лісового господарства відповідно до ст. 3 Кіотського протоколу, виражена в одній метричній тоні еквіваленту двооксиду вуглецю;

одиниця скорочення викидів - вуглецева одиниця скорочення викидів парникових газів і (або) збільшення рівня їх абсорбції поглиначами, досягнутого в результаті реалізації проекту спільного впровадження (далі - ПСВ) відповідно до ст. 6 Кіотського протоколу, виражена в одній метричній тоні еквіваленту двооксиду вуглецю;

одиниця встановленої кількості - вуглецева одиниця вказаної в додатку В Кіотського протоколу долі сукупних антропогенних викидів парникових газів України за 1990 рік, помноженої на п'ять, вираженої в одній метричній тоні еквіваленту двооксиду вуглецю;

резервний рахунок вуглецевих одиниць - рахунок, на якому розміщена кількість внутрішнього резерву вуглецевих одиниць;

рахунок анулювання вуглецевих одиниць - рахунок, передбачений з метою анулювання ОСВ, ССВ, ОВК та/або ОА для кожного періоду дії зобов'язань Кіотського протоколу;

рахунок вилучення з обігу вуглецевих одиниць - рахунок, на якому відбувається погашення вуглецевих одиниць для демонстрації Україною виконання своїх зобов'язань, передбачених п. 1 ст. 3 Кіотського протоколу.

II. Організація ведення та склад Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів

2.1. Реєстр складається із бази даних, стандартизованої відповідно до вимог МЖТ, що містить відомості про вуглецеві одиниці стосовно введення в обіг, зберігання, передачі, придбання, перенесення, анулювання і вилучення з обігу ОСВ, ССВ, ОВК і ОА та веб-сайту реєстру.

Робота реєстру та його взаємодія з іншими реєстрами повинна відповідати вимогам поточної версії основного нормативного документу - стандарту обміну даними МЖТ (Data Exchange Standart - DES)

Реєстр ведеться на електронному носії шляхом внесення доповнень, змін та вилучень з бази даних щодо:

рахунків вуглецевих одиниць;

виконання операцій з вуглецевими одиницями під час реалізації проектів спільного впровадження, цільових екологічних (зелених) інвестицій, проектів за механізмом чистого розвитку.

2.2. Технічні та функціональні вимоги до програмного забезпечення і обладнання Реєстру встановлено рішенням 13/СМР.1 Першої сесії Конференції Сторін, рішеннями 15-19/СР.7, 24/СР.8, 19/СР.9, 16/СР.10 Конференцій Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та цією Інструкцією.

Структура і формат даних Реєстру повинен відповідати технічним стандартам та стандарту обміну даними, прийнятими Конференцією Сторін / Нарадою Сторін для забезпечення точного та прозорого обміну даними між національними реєстрами інших країн, реєстром механізму чистого розвитку (далі - МЧР) і МЖТ.

2.3. Адміністратором Реєстру є Держекоінвестагентство.

Керівник Держекоінвестагентства наказом покладає обов'язки основного та додаткового адміністраторів Реєстру на посадових осіб Держекоінвестагентства, відповідальних за ведення бази даних Реєстру та виконання операцій з вуглецевими одиницями (далі - Адміністратори Реєстру).

2.4. У Реєстрі можуть відкриватись та вестись такі типи рахунків:

• поточний рахунок вуглецевих одиниць,

• резервний рахунок вуглецевих одиниць,

• рахунок анулювання вуглецевих одиниць,

• рахунок вилучення вуглецевих одиниць.

Позначення рахунків Реєстру визначається поточною версією DES. Кожному рахунку Реєстру присвоюється власний номер, що містить наступні елементи:

а) ідентифікатор України використовує двобуквений код країни UA, визначений ISO 3166;

б) власний номер для ідентифікації рахунка (за проектом), що ведеться у Реєстрі.

2.5. Відкриття рахунків Реєстру.

Поточний та резервні рахунки України відкриваються на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України відповідно до абзацу п'ятого пункту 4 Положення про Національний електронний реєстр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 р. N 504.

Поточні та резервні рахунки для проектів відкриваються на підставі наказу Держекоінвестагентства у межах реалізації проектів спільного впровадження, проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій, проектів реалізації механізму чистого розвитку.

2.6. Рахунки реєстру:

Кожна ОСВ, ССВ, ОВК и ОА у будь-який момент часу фіксується лише на одному рахунку в Реєстрі.

У Реєстрі постійно містяться наступні рахунки:

- не менше одного головного поточного рахунка України;

- не менше одного поточного рахунка у межах реалізації проектів спільного впровадження, проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та проектів реалізації механізму чистого розвитку для операцій з ОСВ, ССВ, ОВК та/або ОА у межах цих проектів;

- не менше одного додаткового поточного рахунка для кожної юридичної та фізичної особи у межах реалізації проектів спільного впровадження, цільових екологічних (зелених) інвестицій, проектів реалізації механізму чистого розвитку для операцій з ОСВ, ССВ, ОВК та/або ОА у межах цих проектів;

- не менше одного рахунка анулювання для кожного періоду дії зобов'язань з метою анулювання ОСВ, ССВ, ОВК та/або ОА на підставі п. 12 d Маракешських домовленостей;

- не менше одного рахунка анулювання для кожного періоду дії зобов'язань з метою анулювання ОСВ, ССВ, ОВК та/або ОА на підставі п. 12 e Маракешських домовленостей;

- не менше одного рахунка анулювання для кожного періоду дії зобов'язань з метою анулювання ОСВ, ССВ, ОВК та/або ОА на підставі п. 12 f Маракешських домовленостей;

- один рахунок для вилучення з обігу для кожного періоду дії зобов'язань.

III. Порядок формування та ведення Реєстру

3.1. Формування та ведення Реєстру включає виконання таких операцій:

- введення в обіг, зберігання, передачу, надходження, анулювання, вилучення з обігу та перенесення з рахунка на рахунок вуглецевих одиниць;

- резервування вуглецевих одиниць, зокрема для реалізації проектів спільного впровадження, цільових екологічних (зелених) інвестицій, проектів реалізації механізму чистого розвитку;

- передачу відомостей про вуглецеві одиниці з Реєстру до МЖТ для перевірки дійсності операцій щодо введення в обіг, обліку, зберігання, передачі, надходження, анулювання або вилучення з обігу зазначених одиниць;

контроль стану функціонування, технічну підтримку та адміністрування програмно-апаратного комплексу для ведення Реєстру;

- зберігання документів, що є підставою для проведення операцій у Реєстрі протягом дії Кіотського протоколу;

- збір, накопичення, аналіз відомостей для надання відповідей на запити щодо загальнодоступної інформації з Реєстру та опублікування повідомлень на веб-сайті Держекоінвестагентства;

- інші дії, передбачені рішеннями Конференцій Сторін та/або актами Кабінету Міністрів України.

3.2. Операції щодо введення в обіг, продажу (передачі) і вилучення з обігу ОВК, здійснюється на підставі рішення Кабінету Міністрів України.

Операції щодо введення в обіг, зберігання, передачі, придбання, анулювання і вилучення з обігу ОСВ, ССВ і ОА, а також перенесення ОСВ і ССВ, що знаходяться у власності України здійснюються Адміністраторами Реєстру на підставі наказу Держекоінвестагентства.

Підставою для включення відомостей до Реєстру та їх виключення є подання відповідного клопотання юридичною особою або заяви фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності.

3.3. Наказ Держекоінвестагентства про операції з вуглецевими одиницями видається на підставі укладених в ході реалізації проектів спільного впровадження угод з передачі або придбання ОВК або угод з продажу ОСВ.

У наказі зазначаються умови та реквізити здійснення операції в Реєстрі:

• у випадку передачі або придбання ОВК - реквізити угоди, реквізити розпорядження Кабінету Міністрів України, реквізити суб'єкта-отримувача з його персональним рахунком, що приймає/передає вуглецеві одиниці, та кількість вуглецевих одиниць;

• у випадку продажу ОСВ - реквізити проекту спільного впровадження, реквізити листа-схвалення, реквізити верифікаційного звіту, реквізити суб'єкта-отримувача з його персональним рахунком, що приймає вуглецеві одиниці, та кількість вуглецевих одиниць;

• період дії зобов'язань згідно Кіотського протоколу.

3.4. Адміністратори Реєстру у автоматизованому режимі з використанням програмно-апаратного забезпечення Реєстру направляють електронну інформацію про запропоновану операцію з вуглецевими одиницями до МЖТ, а у випадку передачі в інший реєстр - в національний реєстр країни-отримувача.

3.5. Для введення в обіг ОСВ у межах реалізації проекту спільного впровадження, Адміністратори Реєстру перетворюють чітко вказані ОВК або ОА в ОСВ в межах рахунка Реєстру.

Після присвоєння МЖТ проекту спільного впровадження ідентифікаційного коду, Адміністратори Реєстру відкривають відповідні рахунки проектів в Реєстрі.

Для введення в обіг ОВК та ОА, Адміністратори Реєстру мають на підставі наказу Держекоінвестагентства ввести в обіг ОВК та ОА на визначений в наказі рахунок проекту.

За умови отримання з МЖТ повідомлення про відсутність розбіжностей щодо введення в обіг, здійснення цієї операції вважається завершеною після того, як конкретно вказані ОСВ, ССВ, ОВК або ОА зареєстровані на конкретно вказаному рахунку, а у випадку ОВК або ОА - зняті з рахунка.

У разі зміни ходу реалізації проекту спільного впровадження або його припинення, зазначена інформація розміщується в МЖТ. На підставі відомостей МЖТ відповідні зміни по проекту Адміністратори Реєстру розміщують в Реєстрі.

3.6. Для передачі ОСВ, ССВ, ОВК або ОА, в тому числі на рахунки анулювання або вилучення з обігу, Адміністратори Реєстру здійснюють перенесення чітко визначених ОСВ, ССВ, ОВК або ОА на відповідний рахунок. За умови одержання з МЖТ повідомлення про відсутність розбіжностей щодо введення в обіг, введення в обіг вважається завершеним після того, як чітко вказані ОСВ, ССВ, ОВК або ОА знято з рахунка, що передає, і зареєстровано на рахунку країни-отримувача.

3.7. Після ініціювання будь-яких операцій щодо введення в обіг, передачі, анулювання або вилучення з обігу ОСВ, ССВ, ОВК або ОА і до завершення цих операцій:

- у Реєстрі створюється власний номер операції, що містить:

1. період дії зобов'язання, відносно якого пропонується ця операція;

2. ідентифікатор України, використовуючи двобуквений код (UA) відповідно до ISO 3166 та індивідуальний номер цієї операції для даного періоду дії зобов'язань України.

- у випадку передачі вуглецевих одиниць, Адміністратори Реєстру направляють інформацію про запропоновану операцію в МЖТ та до національного реєстру країни-отримувача. Ця інформація має містити:

1. номер операції;

2. вид операції (введення в обіг, передача, анулювання або вилучення з обігу);

3. серійні номери відповідних ОСВ, ССВ, ОВК або ОА;

4. номери відповідних рахунків.

МЖТ після отримання зазначеної інформації, проводить автоматизовану перевірку для визначення розбіжностей щодо:

• одиниць, раніше вилучених з обігу або анульованих;

• одиниць, що містяться більше, ніж в одному реєстрі;

• одиниць, за якими раніше виявлені розбіжності усунуто не було;

• одиниць, перенесених неналежним чином;

• одиниць, неналежним чином введених в обіг, включаючи ті, що перевищують рівні, вказані в рішенні 16/СМР.1 (землекористування, зміни в землекористуванні та лісове господарство);

• наявності відповідного дозволу у юридичних органів ООН, що беруть участь в операції.

3.8. Після завершення автоматизованої перевірки, МЖТ повідомляє Адміністраторів Реєстру, а, у випадку передачі в інший реєстр, і реєстр країни-отримувача, про результати автоматизованої перевірки.

В залежності від результатів перевірки застосовуються наступні процедури:

- якщо МЖТ повідомляє про наявність розбіжностей, Адміністратори Реєстру припиняють операцію, повідомляють МЖТ і реєстр країни-отримувача про припинення операції. МЖТ надає відомості про розбіжності Секретаріату РКЗК для розгляду;

- якщо Адміністратори Реєстру не припинили операцію, ОСВ, ССВ, ОВК та/або ОА, з якими здійснюється операція, не вважаються дійсними для використання з метою дотримання зобов'язань по пункту 1 статті 3 Кіотського протоколу, доки цю проблему не буде виправлено і доки не будуть вирішені усі питання, пов'язані з цією операцією протягом 30 днів;

- якщо МЖТ не повідомляє про наявність розбіжностей, то реєстр-ініціатор (у випадку України - Адміністратори Реєстру) і країна-отримувач, завершують або припиняють операцію та направляють відповідну інформацію (повідомлення) про завершення або припинення операції в МЖТ. У випадку передачі до іншого реєстру, реєстр-ініціатор і реєстр-отримувач (Адміністратори Реєстру) направляють також свою інформацію (повідомлення) один одному.

IV. Заходи безпеки Реєстру

4.1. Для запобігання несанкціонованих маніпуляцій і помилок в Реєстрі Адміністраторів Реєстру використовуються наступні базові заходи безпеки:

• доступ Адміністраторів до бази даних виконується по відокремленій лінії та з використанням процедур, які не доступні через інтерфейс користувача;

• користувачем вважаються Адміністратори Реєстру, призначені у встановленому порядку згідно п. 2.3 та уповноважені відповідним наказом на виконання конкретної операції у Реєстрі;

• доступ до Реєстру (окрім загальнодоступної інформації) вимагає вводу імен користувачів та відповідних паролів;

• контроль виконується щодо усіх дій користувача протягом усіх етапів роботи з Реєстром. Якщо необхідно, будь-яка операція, виконана користувачем, може бути закінчена на будь-якому етапі до її завершення;

• інформація, введена користувачем, потребує підтвердження вводу;

• у відповідності до вимог стандарту обміну даними, обмін інформацією з МЖТ відбувається через протокол SSL (протокол захищених з'єднань) та VPN (віртуальна відокремлена мережа) на базі апаратного забезпечення з використанням інтегрованого засобу VPN/firewall CISCO PIX 506E;

• встановлення оновленого антивірусного програмного забезпечення.

4.2. Для захисту, збереження та відновлення даних з метою забезпечення цілісності збереження даних та відновлення послуг реєстру у випадку катастрофи (збою), передбачені наступні заходи:

основний сервер бази даних та веб-сервер реєстру встановлюються в приміщенні, де забезпечена охорона 24 години на добу, також резервне енергопостачання, яке буде використовуватись у випадку збоїв у електропостачанні;

резервний сервер бази даних встановлюється в окремому приміщенні, де також забезпечується охорона 24 години на добу;

автоматичне копіювання та напівавтоматичне відновлення інформації реєстру із використанням вбудованих механізмів та інструментів Microsoft SQL 2005;

додаткові інструменти для безпеки та відновлення даних та послуг реєстру у випадку непередбачених збоїв включені до комплексної системи інформаційної безпеки, що розробляється для Реєстру.

4.3. Тестування роботи, процедур та заходів безпеки Реєстру у відповідності до положень рішень 19/СР.7 та 24/СР.8, що відносяться до технічних стандартів обміну даними, передбачене в межах підключення Реєстру до МЖТ та відбувається згідно вимог МЖТ.

V. Оприлюднення інформації

5.1. Невід'ємною частиною Національного реєстру є двомовний веб-сайт реєстру (www.carbounitsregistry.gov.ua), (англійською та українською мовами), робота якого повинна відповідати вимогам DES та окремим вимогам та рекомендаціям щодо публічності інформації з боку Секретаріату Конвенції, адміністраторів МЖТ, форуму адміністраторів реєстрів Кіотського протоколу.

На веб-сайті Реєстру Адміністратори Реєстру відповідно до рішень Конференції Сторін розміщують інформацію про операції з вуглецевими одиницями.

Сайт знаходиться у відкритій мережі Інтернет та містить:

- загальну кількість ОСВ, ССВ, ОВК та ОА на рахунках станом на початок року;

- загальну кількість ОВК, введених в обіг відповідно до п. 7 та 8 статті 3 Кіотського протоколу;

- загальну кількість ОСВ, введених в обіг відповідно до статті 6 Кіотського протоколу;

- загальну кількість ОСВ, ССВ, ОВК та ОА, придбаних у інших країн, з наведенням рахунків і реєстрів;

- загальну кількість ОА, введеної в обіг на основі кожного виду діяльності відповідно до п. 3 та 4 статті 3 Кіотського протоколу;

- загальну кількість ОСВ, ССВ, ОВК та ОА, переданих до реєстрів вуглецевих одиниць інших країн, з наведенням рахунків і реєстрів, що їх придбали;

- загальну кількість ОСВ, ССВ, ОВК та ОА, анульованих на основі діяльності відповідно до п. 3 та 4 статті 3 Кіотського протоколу;

- загальну кількість ОСВ, ССВ, ОВК та ОА, анульованих в результаті прийняття Комітетом з дотримання висновку про недотримання Стороною зобов'язань по п. 1 статті 3 Кіотського протоколу;

- загальну кількість інших анульованих ОСВ, ССВ, ОВК та ОА;

- загальну кількість вилучених з обліку ОСВ, ССВ, ОВК та ОА;

- загальну кількість ОСВ, ССВ, ОВК та ОА, перенесених з попереднього періоду виконання зобов'язань;

- поточну кількість ОСВ, ССВ, ОВК та ОА на кожному рахунку.

Додатково на сайті реєстру для користувачів розміщується інша публічна інформація згідно рекомендацій Секретаріату та форуму адміністраторів реєстрів Кіотського протоколу.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали