ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 квітня 2016 року N 247

Про затвердження Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрів та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань формування уповноваженими банками реєстрів

Відповідно до статті 99 Конституції України, вимог статей 6, 7, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України" та керуючись статтями 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Закон N 1702-VII) і положеннями розділів II та III Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", постановою Правління Національного банку України від 23 лютого 2015 року N 124 "Про особливості здійснення деяких валютних операцій" (Постанова N 124), нормативно-правовим актом Національного банку України про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України, Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Інструкцію про порядок формування уповноваженими банками реєстрів (додається).

2. Унести до підпункту 2 пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 23 лютого 2015 року N 124 "Про особливості здійснення деяких валютних операцій" (Постанова N 124) (зі змінами) такі зміни:

1) перше речення абзацу другого викласти в такій редакції: "Уповноважені банки для погодження зазначених платежів зобов'язані формувати відповідний реєстр, що подається до Національного банку України, згідно з порядком та за формою, які визначаються окремим нормативно-правовим актом Національного банку України";

2) абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий уважати відповідно абзацами третім - п'ятим.

3. Підпункт 17 пункту 6 постанови Правління Національного банку України від 03 березня 2016 року N 140 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" (Постанова N 140) (зі змінами) викласти в такій редакції:

"17) з метою недопущення недобросовісної практики проведення валютних операцій уповноважені банки формують реєстр операцій за дорученнями клієнтів із купівлі іноземної валюти / перерахування за межі України іноземної валюти / перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках / перерахування коштів, що здійснюється на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав (далі - реєстр), та подають його до Національного банку України згідно з порядком та за формою, які визначаються окремим нормативно-правовим актом Національного банку України.

Уповноваженим банкам забороняється проводити операцію клієнта в разі отримання від Національного банку України повідомлення про непідтвердження можливості її здійснення.

Операції, що підтверджені Національним банком України, можуть бути виконані не раніше четвертого операційного дня з дня подання уповноваженим банком інформації про ці операції в реєстрі.

З метою запобігання непродуктивному відпливу капіталу за кордон Національний банк України має право запитувати й отримувати від уповноваженого банку копії додаткових документів, а також запитувати від центральних органів виконавчої влади, правоохоронних органів, Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків, інших державних та комерційних установ і організацій інформацію чи додаткові документи, необхідні для з'ясування обставин щодо конкретної операції, інформація про яку була надана у відповідному реєстрі.

Уповноваженим банкам забороняється здійснювати операції, за якими Національний банк України запитав інформацію чи копії додаткових документів, що необхідні для з'ясування обставин щодо конкретної операції, інформація про яку була надана у відповідному реєстрі.

Національний банк України має право не підтверджувати можливість здійснення операції, уключеної до реєстру, якщо за результатами аналізу документів (інформації), отриманих(ої) Національним банком України в установленому законодавством порядку від уповноваженого банку та/або з інших офіційних джерел (зокрема від державних органів, Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків, банків, інших юридичних та/або фізичних осіб, під час здійснення безвиїзного нагляду / виїзної перевірки іншого банку/установи/організації), виявлені ознаки, що можуть свідчити про здійснення банками ризикової діяльності, або дійшов висновку, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку використання банку з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Уповноваженим банкам дозволяється здійснювати операції з перерахування іноземної валюти за межі України за дорученням Державної казначейської служби України в день отримання платіжного доручення та без підтвердження Національним банком України можливості здійснення цієї операції".

4. Департаменту інформаційних технологій до 12 квітня 2016 року довести до відома банків України структуру та формат звітного файла #2С, у вигляді якого уповноважені банки подають до Національного банку України реєстри.

5. Департаменту фінансового моніторингу (Береза І. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

6. Постанова набирає чинності з 15 квітня 2016 року. Пункт 3 цієї постанови діє до 08 червня 2016 року включно.

 

Голова

В. О. Гонтарева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
07 квітня 2016 року N 247

Інструкція про порядок формування уповноваженими банками реєстрів

1. Ця Інструкція установлює порядок, строки, форму та спосіб подання уповноваженими банками до Національного банку України (далі - Національний банк) реєстрів операцій із купівлі іноземної валюти / перерахування за межі України іноземної валюти / перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках / перерахування коштів, що здійснюється на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав (далі - Інструкція, реєстри відповідно).

2. Уповноважені банки включають до реєстру інформацію щодо намірів:

1) купівлі та/або перерахування іноземної валюти за межі України за авансовими платежами уповноважених банків та їх клієнтів за імпорт товару;

2) купівлі та/або перерахування за межі України іноземної валюти клієнтами уповноважених банків, що не пов'язані з виконанням авансових платежів за імпорт товару;

3) перерахування коштів у гривнях за дорученнями клієнтів на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках;

4) перерахування коштів, що здійснюється за дорученнями клієнтів на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав.

Уповноважені банки включають інформацію про намір здійснення клієнтами зазначених у цьому пункті операцій до реєстрів у день отримання від клієнтів заяви про купівлю іноземної валюти / платіжного доручення в іноземній валюті / платіжного доручення на перерахування коштів у гривнях на користь нерезидента через кореспондентський рахунок банку-нерезидента в гривнях / платіжного доручення на перерахування коштів, що здійснюється на користь нерезидента через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав (далі - заява, платіжне доручення відповідно).

3. Уповноважені банки подають до Національного банку реєстр за формою, наведеною в додатку 1 до цієї Інструкції, у вигляді звітного файла #2С "Інформація про намір купівлі та/або перерахування безготівкової валюти в розрізі суб'єктів" (далі - звітний файл #2С).

4. Уповноважені банки подають реєстр у регіональному розрізі засобами електронної пошти Національного банку Центральній розрахунковій палаті Національного банку України (далі - ЦРП) за адресою INF_1HC@U1H0 до 20.00 дня отримання уповноваженим банком від клієнтів заяв та/або платіжних доручень.

5. Повідомлення про приймання звітного файла #2С має надходити до уповноважених банків від ЦРП після 08.00 наступного робочого дня.

6. За операціями з купівлі іноземної валюти клієнтами уповноважених банків, які менші, ніж 50000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату заяви) та не пов'язані з виконанням авансових платежів за імпорт товару, інформація до реєстру включається окремими рядками. Документи, які є підставою для здійснення таких операцій, уповноваженими банками не подаються. Інформація за платіжними дорученнями в іноземній валюті на переказ коштів за межі України, які менші, ніж 50000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату платіжного доручення) та не пов'язані з виконанням авансових платежів за імпорт товару, до реєстру не включається.

7. За операціями з купівлі/перерахування іноземної валюти / перерахування коштів у гривнях клієнтами уповноважених банків, які дорівнюють або більші, ніж еквівалент 50000 доларів США за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату заяви / платіжного доручення, та не пов'язані з виконанням авансових платежів за імпорт товару, інформація до реєстру включається окремими рядками. Уповноважені банки подають до реєстру копії документів (у сканованому вигляді), які є підставою для здійснення цих операцій.

8. За операціями з купівлі іноземної валюти клієнтами уповноважених банків, які пов'язані з виконанням авансових платежів за імпорт товару за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), загальна вартість яких не перевищує 50000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день укладення договору), інформація до реєстру включається окремими рядками. Документи, які є підставою для здійснення таких операцій, уповноваженими банками не подаються.

9. За операціями з купівлі/перерахування іноземної валюти, які пов'язані з виконанням авансових платежів за імпорт товару за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), загальна вартість яких перевищує 50000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день укладення договору), інформація надається окремим рядком. Уповноважені банки подають до реєстру копії документів (у сканованому вигляді), які є підставою для здійснення цих операцій, крім випадку купівлі іноземної валюти для формування грошового забезпечення за акредитивом, що відповідає вимогам абзаців другого - четвертого підпункту 3 пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 23 лютого 2015 року N 124 "Про особливості здійснення деяких валютних операцій" (Постанова N 124) (далі - Постанова N 124).

10. Уповноважені банки не включають до реєстру інформацію за операціями з перерахування іноземної валюти клієнтами уповноважених банків, які пов'язані з виконанням авансових платежів за імпорт товару за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), загальна вартість яких не перевищує 50000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день укладення договору).

11. За операціями з перерахування коштів у гривнях за дорученнями клієнтів на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках / перерахування коштів, що здійснюється на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав, які менші, ніж еквівалент 50000 доларів США за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату платіжного доручення, інформація надається окремими рядками. Документи, які є підставою для здійснення таких операцій, уповноваженими банками не подаються.

12. За операціями з перерахування коштів у гривнях за дорученнями клієнтів на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках / перерахування коштів, що здійснюється на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав, які дорівнюють або більші, ніж еквівалент 50000 доларів США за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату платіжного доручення, інформація надається окремими рядками. Уповноважені банки подають до реєстру копії документів (у сканованому вигляді), які є підставою для здійснення цих операцій.

13. У разі надання одним клієнтом протягом одного робочого дня двох та більше заяв / платіжних доручень за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) з одним і тим самим нерезидентом та за умови, якщо загальна сума цих заяв / платіжних доручень перевищує еквівалент 50000 доларів США за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату заяви / платіжного доручення, інформація до реєстру надається окремими рядками. Уповноважені банки подають до реєстру копії документів (у сканованому вигляді), які є підставою для здійснення цих операцій. Уповноваженим банкам забороняється надсилати на погодження до Національного банку протягом одного робочого дня інформацію про дві і більше операції резидента з одним і тим самим нерезидентом, які планується здійснювати через один уповноважений банк і які пов'язані з виконанням авансових платежів за імпорт товару.

Операція з перерахування коштів в іноземній валюті за межі України за дорученням клієнта уповноваженого банку на суму, більшу, ніж еквівалент 50000 доларів США за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату платіжного доручення, уключається уповноваженим банком до реєстру за умови, якщо іноземна валюта для перерахування придбавалась окремими сумами, за якими інформація з купівлі включалась до реєстрів в узагальненому вигляді без подання документів (у сканованому вигляді), які є підставою для здійснення таких операцій.

14. Акцептовані заяви клієнтів за форвардними операціями в реєстрах відображаються за датою зарахування уповноваженим банком коштів клієнтів (юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців) у гривнях на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 2900 "Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку" (далі - рахунок 2900).

15. Уповноважені банки подають до Національного банку звітний файл #2С з нульовими показниками, якщо даних немає.

16. Уповноважені банки подають копії документів, які є підставою для купівлі іноземної валюти / перерахування за межі України іноземної валюти / перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках / перерахування коштів, що здійснюється на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав (далі - копії документів), у сканованому вигляді (усі сторінки одного документа скануються одним файлом у чорно-білому форматі) засобами електронної пошти Національного банку України до 10.00 дня, наступного за днем подання реєстру на адресу 28WCON2C@U0H0. Уповноважені банки мають право для прискорення та спрощення розгляду копій документів подавати пояснення щодо запланованих операцій.

17. Уповноважені банки разом із копіями документів подають:

1) за операцією з купівлі та/або перерахування за кордон коштів в іноземній валюті, отриманих від продажу іноземним інвестором на фондовій біржі боргових цінних паперів (крім державних облігацій України), - довідку Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про те, що немає підстав для включення емітента таких цінних паперів до переліку емітентів, що мають ознаки фіктивності, та ознак маніпулювання цінами під час здійснення відповідних операцій з такими цінними паперами;

2) за операцією з купівлі та/або перерахування за кордон коштів в іноземній валюті, отриманих від продажу іноземним інвестором державних облігацій України, - документальне підтвердження, що свідчить про те, що купівля цих цінних паперів здійснювалася виключно за рахунок коштів, отриманих іноземним інвестором від продажу іноземної валюти за гривні, та/або коштів, отриманих іноземним інвестором за операціями з продажу державних облігацій України, виплати за ними доходу та їх погашення (копії відповідних договорів, довідок/виписок уповноважених банків, депозитарних установ тощо). Вимога цього абзацу не поширюється на випадки продажу іноземним інвестором державних облігацій України, що були придбані ним до 03 березня 2015 року включно;

3) акт цінової експертизи (погодження) у випадках, передбачених постановою Правління Національного банку України від 30 грудня 2003 року N 597 "Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями", зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2004 року за N 159/8758 (зі змінами);

4) виписки про рух коштів за поточними рахунками клієнтів, відкритих в уповноваженому банку, які використовуються для купівлі іноземної валюти / переказу іноземної валюти / перерахування коштів у гривнях, за попередні 10 робочих днів (уключно із днем подання реєстру). Для операцій з перерахування іноземної валюти сума доручення на переказ повинна відповідати залишку на поточному рахунку в іноземній валюті (на дату подання реєстру). За операціями з купівлі іноземної валюти інформація про перерахування коштів на рахунок 2900 має бути підтверджена такою випискою або первинним (меморіальним) документом уповноваженого банку. Для операцій з перерахування коштів у гривнях за дорученням клієнтів-резидентів за укладеними цими клієнтами договорами (контрактами) з нерезидентами через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках, виписка повинна містити інформацію про перерахування коштів на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 1919 "Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками" (далі - рахунок 1919);

5) довідку уповноваженого банку з підтвердженням, що кошти, які використовуються для купівлі валюти / перерахування коштів у гривнях за дорученнями клієнтів-резидентів, не залучені клієнтом у формі кредиту у будь-якому уповноваженому банку;

6) висновок Міністерства економічного розвитку та торгівлі України щодо продовження строків розрахунків за імпортною операцією за будь-яким зовнішньоекономічним контрактом (що перебуває на контролі в уповноваженому банку) клієнта, інформація про якого надається в реєстрі (у разі потреби);

7) інформацію про загальну суму коштів в іноземній валюті, що розміщені на рахунках клієнта в уповноважених банках (або їх відсутність) на дату подання заяви (для випадків купівлі іноземної валюти за дорученням клієнтів-резидентів, крім фізичних осіб);

8) довідку уповноваженого банку про стан розрахунків за імпорт товару за зовнішньоекономічним договором (контрактом), кредитним договором, яка містить основні грошові показники, що характеризують стан розрахунків на дату подання реєстру, за формою, наведеною в додатку 2 до цієї Інструкції;

9) довідку контролюючого органу у випадку, передбаченому абзацом одинадцятим пункту 4.3 розділу 4 Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 березня 1998 року N 118, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 квітня 1998 року за N 231/2671.

18. Національний банк не приймає до розгляду документи до реєстру, які подані після 10.00 дня, наступного за днем подання реєстру.

19. Національний банк повідомляє уповноважені банки про непідтверджені заяви / платіжні доручення до 10.00 четвертого операційного дня з дня формування реєстру.

20. Уповноважені банки не включають до реєстру для надання Національному банку інформації про переказ коштів, що здійснюється виключно за рахунок іноземної валюти, купленої з дотриманням вимог нормативно-правового акта Національного банку про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України, Постанови N 124 (Постанова N 124) та вимог цієї Інструкції.

21. Операція клієнта, інформація про яку була включена уповноваженим банком до реєстру, що був поданий до Національного банку, та для здійснення якої планувалася купівля іноземної валюти, може бути виконана клієнтом за рахунок власних (некуплених) коштів в іноземній валюті (у межах погодженої суми купівлі) без повторного включення інформації про переказ цих коштів до реєстру (за умови, що за операцією клієнта не було отримано від Національного банку повідомлення про непідтвердження можливості її здійснення).

22. Уповноваженим банкам забороняється проводити операції клієнтів у разі отримання від Національного банку повідомлення про непідтвердження можливості їх здійснення.

23. Операції, що підтверджені Національним банком, можуть бути виконані не раніше четвертого операційного дня з дня подання уповноваженими банками інформації про ці операції в реєстрі.

24. Уповноваженим банкам забороняється здійснювати операції, за якими Національний банк запитав інформацію чи копії додаткових документів, необхідних для з'ясування обставин щодо конкретної операції, інформація про яку була подана у відповідному реєстрі.

25. Національний банк України має право не підтверджувати можливість здійснення операції включеної до реєстру, якщо за результатами аналізу документів (інформації), отриманих(ої) Національним банком України в установленому законодавством порядку від уповноваженого банку та/або з інших офіційних джерел (зокрема від державних органів, Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків, банків, інших юридичних та/або фізичних осіб, під час здійснення безвиїзного нагляду / виїзної перевірки іншого банку/установи/організації), виявлені ознаки, що можуть свідчити про здійснення банками ризикової діяльності, або дійшов висновку, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку використання банку з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

26. Уповноваженим банкам дозволяється здійснювати операції з перерахування іноземної валюти за межі України за дорученням Державної казначейської служби України в день отримання платіжного доручення та без підтвердження Національним банком можливості здійснення цієї операції.

27. Вимоги цієї Інструкції не поширюються на:

1) купівлю іноземної валюти фізичними особами для виконання власних зобов'язань в іноземній валюті за кредитними договорами, укладеними з уповноваженими банками;

2) перерахування клієнтами-резидентами на користь нерезидентів коштів у гривнях:

за договорами (контрактами), що здійснюються за рахунок цільових бюджетних коштів;

на кореспондентські рахунки Європейського банку реконструкції та розвитку в гривнях, відкриті в уповноважених банках.

28. Порушення норм, установлених цією Інструкцією, тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України.

 

Директор Департаменту
фінансового моніторингу

І. В. Береза

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. заступника Голови
Національного банку України

К. В. Рожкова

 

Додаток 1
до Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрів
(пункт 3)

Форма реєстру #2С "Інформація про намір купівлі та/або перерахування безготівкової валюти в розрізі суб'єктів"

N з/ п

Звітна дата

Дата зараху-
ваня коштів на рахунок 2900/1919

Код банку

Код регіону

Код за ЄДРПОУ юри-
дичної особи / ідентифі-
каційний номер за ДРФО платника податків / код банку

Назва клієнта / прізвище, ім'я, по батькові / наймену-
вання банку

Місце перебу-
вання юридичної особи / місце прожи-
вання фізичної особи

Підстави для купівлі валюти (постанова Правління Націо-нального банку України від 10 серпня 2005 року N 281)

Назва бенефі-
ціара

Код країни бенефі-
ціара

Код інозем-
ного банку

Назва інозем-
ного банку

Номер конт-
ракту

Дата укла-
дання конт-
ракту

Код намі-
ру

Код валюти заяви / дору-
чення

Сума заяви / дору-
чення (у гривне-
вому еквіва-
ленті)

Сума заяви / дору-
чення

Загаль-
на сума плате-
жів

Примітка: ознака операції

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо заповнення форми

У колонці 2 (Дата зарахування коштів на рахунок 2900/1919) зазначається дата зарахування коштів клієнтів у гривнях на рахунок 2900/1919.

Колонка 3 (Код банку) заповнюється згідно з кодами, зазначеними у колонці GLB Довідника банківських установ України (RCUKRU.dbf).

У колонці 4 (Код регіону) зазначається цифровий код регіону згідно з Довідником регіонів України (kodobl.dbf) - 2 знаки.

Колонка 8 (Підстави для купівлі іноземної валюти) для операцій з купівлі іноземної валюти заповнюється відповідно до Довідника підстав для придбання іноземної валюти Національного банку України (kod_70_2.dbf). Для операцій з перерахування іноземної валюти / коштів у гривнях колонка заповнюється нулями.

У колонках 13 (Номер контракту) та 14 (Дата контракту) зазначаються відповідно номер і дата зовнішньоекономічного контракту (кредитного договору тощо) клієнта, на підставі якого виникли зобов'язання. Якщо немає номера, то в колонці слід писати "б/н".

У разі відображення операцій з купівлі/переказу на підставі інших документів (крім зовнішньоекономічного контракту, кредитного договору), у колонці 13 слід зазначати номер заяви / платіжного доручення, у колонці 14 - дату заяви / платіжного доручення.

У колонці 15 (Код наміру) зазначаються коди для заяв / платіжних доручень. Код наміру може мати такі значення:

0 - купівля іноземної валюти за операціями, які не належать до імпортних;

1 - купівля іноземної валюти для оплати за фактом поставки;

2 - купівля іноземної валюти з метою попередньої оплати;

3 - переказ іноземної валюти (власних коштів) з метою попередньої оплати;

4 - купівля іноземної валюти з метою попередньої оплати за імпорт товару з використанням акредитивної форми розрахунків відповідно до умов, визначених підпунктом 3 пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 23 лютого 2015 року N 124 "Про особливості здійснення деяких валютних операцій" (Постанова N 124) (далі - Постанова N 124);

5 - переказ іноземної валюти за іншими операціями (не пов'язаними з попередньою оплатою);

6 - перерахування коштів у гривнях з метою попередньої оплати за дорученням клієнта-резидента на користь нерезидента через кореспондентський рахунок банка-нерезидента у гривнях, відкритий в уповноваженому банку;

7 - перерахування коштів у гривнях для оплати за фактом поставки (виконання робіт, отримання послуг) за дорученням клієнта-резидента на користь нерезидента через кореспондентський рахунок банка-нерезидента в гривнях, відкритий в уповноваженому банку;

8 - перерахування коштів, що здійснюється на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав.

У колонці 16 (Код валюти) зазначається цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют - 3 знаки.

У колонках 17 - 19 зазначаються суми в сотих частках валюти та копійках відповідно. Колонка 17 заповнюється виключно для операцій з купівлі іноземної валюти. Сума в гривнях уключає лише кошти для перерахування валюти (без комісійних).

У колонці 19 (Загальна сума платежів) зазначається інформація про всі здійснені клієнтом протягом календарного місяця платежі на користь бенефіціара за всіма зовнішньоекономічними договорами, що передбачають попередню оплату (згідно з вимогами Постанови N 124 (Постанова N 124)).

Колонка 20 (Примітка: ознака операції) заповнюється в разі наявності в операції однієї або більше зазначених нижче ознак (якщо немає таких ознак, то в колонці зазначається "0"). Може містити такі значення:

0 - ознак немає;

1.1 - обсяг фінансових операцій не збігається з обсягами звичайної ділової активності клієнта;

1.2 - здійснення переказу коштів фізичною особою фінансової операції на суму більше 150000 доларів США або на суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в гривнях, іншій іноземній валюті, банківських металах, крім фізичних осіб - нерезидентів, що отримують заробітну плату в Україні;

2.1 - вид продукції, робіт (послуг), що є предметом зовнішньоекономічного договору, не є характерним для звичайної діяльності клієнта;

2.2 - невідповідність суті фінансових операцій змісту діяльності клієнта/контрагента;

2.3 - фінансові операції, що здійснюються на виконання зовнішньоекономічного договору (поставка продукції, виконання робіт, отримання послуг тощо) економічно недоцільні та/або не містять очевидної законної мети;

2.4 - невідповідність між вартістю продукції/роботи/послуги/активу (у тому числі цінних паперів та корпоративних прав), заявленою в правочині / рахунку-фактурі / актах виконаних робіт і її (його) справедливою ринковою ціною, що склалася на ринку ідентичних, а за їх відсутності - однорідної продукції/роботи/послуги/активу (у тому числі цінних паперів та корпоративних прав);

3.1 - за зовнішньоекономічним договором відбувається/здійснюється перерахування коштів на користь третьої сторони;

3.2 - фінансові операції за зовнішньоекономічним договором здійснюються: з використанням векселів; поручителем на підставі договорів поруки; на користь сторони, що набула права в результаті відступлення права вимоги у зобов'язанні; стороною, що набула зобов'язання в результаті переведення боргу; з використанням зарахування зустрічних однорідних вимог;

3.3 - наявність угод / додаткових угод, що передбачають постачання продукції на митну територію інших країн;

3.4 - сплата штрафних санкцій, у тому числі за рішенням суду або мировою угодою;

4.1 - умови розрахунку за фінансовою операцією передбачають використання компаній-оболонок (shell companies);

4.2 - учасник фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (на території), що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон; державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, які проводять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення; території, на якій відбуваються військові дії; державі (на території), яка відповідає критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, зазначеним у розпорядженні Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року N 977-р "Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України" (Перелік N 977-р);

4.3 - банк контрагента за фінансовою операцією має місце реєстрації у державах Балтії, а місцезнаходження контрагента за межами цих держав;

5.1 - перерахування коштів за кордон на виконання імпортних договорів (контрактів) як оплата фактично поставленої продукції на митну територію України за митними деклараціями (Наказ N 246), митне оформлення яких було проведено до 01 січня 2015 року включно;

6.1 - наявність інших ознак підозрілої фінансової операції (на розсуд банку);

7 - зовнішньоекономічний контракт переданий на валютний контроль з іншого банку, починаючи з 01 січня 2015 року;

8 - наявність двох або більше вищезазначених ознак;

9 - купівля іноземної валюти / переказ іноземної валюти / перерахування коштів у гривнях за окремим рішенням Національного банку України.

Усі дані щодо намірів купівлі/переказу, крім спеціально обумовлених у цьому додатку, надаються за аналогією до заповнення форми N 538 "Звіт про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку, інших банків та уповноваженими банками" (Постанова N 129) відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року N 129 (Постанова N 129). Виняток: у реєстрі зазначаються суми майбутньої купівлі іноземної валюти з метою сплати комісійної винагороди (у тому числі за лізингом), відсотки за користування кредитом, неустойки (штрафи, пені).

Акцептовані заяви клієнтів за форвардними операціями в реєстрі відображаються лише за датою зарахування коштів клієнтів (юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців) у гривнях на рахунок 2900.

 

Додаток 2
до Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрів
(підпункт 8 пункту 17)

Таблиця 1

Довідка про стан розрахунків за контрактами, що включені до реєстру

N з/п

1

2

1

Назва клієнта

 

2

Код за ЄДРПОУ

 

3

N та дата контракту

 

4

контрагент

 

5

валюта контракту

 

6

загальна сума контракту1

 


1 Зазначається загальна сума зовнішньоекономічного контракту (договору), що передбачає попередню оплату (згідно з вимогами постанови Правління Національного банку України від 23 лютого 2015 року N 124 "Про особливості здійснення деяких валютних операцій" (Постанова N 124)). Якщо сума контракту (договору) є невизначеною, то у графі зазначається сума додатків (специфікацій) тощо.

Таблиця 2

Розрахунки за зовнішньоекономічним контрактом

N з/п

Загальна сума здійснених платежів за контрактом2

Сума МД (Наказ N 246) та/або актів3

1

2

3

1

 

 

2

 

 

3

 

 


2 Зазначається загальна сума платежів, які було здійснено клієнтом на виконання зобов'язань за контрактом за кожним видом валюти окремо.

3 Зазначається загальна сума митних декларацій (Наказ N 246) (актів виконаних робіт тощо) за кожним видом валюти окремо.

Таблиця 3

Розрахунки за кредитним договором / договором позики4

N з/п

Одержано за кредитом/позикою

Виконано зобов'язань з

Залишок заборгованості за договором

повернення основної суми кредиту/позики

сплати процентів, інших платежів за кредитом/позикою

за основною сумою кредиту/позики

за процентами, іншими платежами

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 


4 Надається інформація за кредитами/позиками в іноземній валюті, залученими як від нерезидентів, так і резидентів.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали