МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.11.2011

м. Київ

N 3361/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 листопада 2011 р. за N 1372/20110

Про затвердження Інструкції про порядок надання засудженим короткочасних виїздів за межі установ виконання покарань

Відповідно до статей 59, 67 та 111 Кримінально-виконавчого кодексу України та з метою правового врегулювання порядку надання засудженим короткочасних виїздів за межі установ виконання покарань

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок надання засудженим короткочасних виїздів за межі установ виконання покарань, що додається.

2. Начальникам територіальних органів Державної пенітенціарної служби України забезпечити вивчення вимог цієї Інструкції персоналом підпорядкованих органів і установ виконання покарань.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної пенітенціарної служби України генерал-майора внутрішньої служби Сидоренка С. М. та начальників територіальних органів Державної пенітенціарної служби України.

4. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України (Зеркаль О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

О. Лавринович

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
22.11.2011 N 3361/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 листопада 2011 р. за N 1372/20110

Інструкція
про порядок надання засудженим короткочасних виїздів за межі установ виконання покарань

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до статей 59, 67 та 111 Кримінально-виконавчого кодексу України та регулює порядок надання засудженим короткочасних виїздів за межі виправних колоній мінімального рівня безпеки, дільниць соціальної реабілітації виправних колоній середнього рівня безпеки, виховних колоній та виправних центрів.

2. Засудженим, які тримаються у виправних колоніях мінімального рівня безпеки, дільницях соціальної реабілітації виправних колоній середнього рівня безпеки та виховних колоніях, може бути дозволено короткочасні виїзди за межі колоній на території України на строк не більше семи діб, не включаючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці (не більше трьох діб), у зв'язку з такими винятковими особистими обставинами:

смерть або тяжка хвороба близького родича (подружжя, батьків, дітей, всиновлювачів, всиновлених, рідних братів і сестер, діда, баби, онуків), що загрожує життю хворого;

стихійне лихо, що спричинило значну матеріальну шкоду засудженому або його сім'ї.

3. Засудженим до обмеження волі може бути дозволено короткочасні виїзди за межі виправного центру за обставин, визначених у пункті 2 цієї Інструкції, а також з таких причин:

за необхідності звернутися в медичний заклад з приводу захворювання чи лікування за наявності відповідного медичного висновку;

для складання іспитів у навчальному закладі;

за викликом судових і слідчих органів - на період провадження слідства чи дізнання;

для попереднього вирішення питань трудового і побутового влаштування після звільнення - строком до семи діб, без урахування часу на дорогу;

у разі виникнення інших життєво необхідних обставин, які потребують присутності засудженого (народження у засудженого дитини за наявності свідоцтва про її народження тощо).

Крім того, за сумлінну поведінку і ставлення до праці засудженим до обмеження волі як заохочення може бути надано дозвіл на виїзд до близьких родичів за межі виправного центру на святкові, неробочі та вихідні дні не більше одного разу на місяць.

4. Засудженим жінкам, які мають дітей у будинках дитини при виправних колоніях, може бути дозволено короткочасний виїзд за межі виправної колонії на території України для влаштування дітей у родичів, опікунів або в дитячих будинках тривалістю не більше як десять діб без урахування часу перебування в дорозі (не більше як три доби).

5. Виїзд засудженого віком до 16 років може бути дозволений тільки за умови супроводження його у дорозі (в обидва кінці) родичами або, з дозволу начальника установи, опікунами.

6. Засуджені, які працюють та перебувають у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, мають право на щорічний короткочасний виїзд за межі колонії тривалістю 14 календарних діб.

7. Дозвіл на короткочасний виїзд дається начальником установи з урахуванням особи і поведінки засудженого під час відбування покарання.

Тривалість короткочасного виїзду встановлюється начальником установи з урахуванням підстав, відповідно до яких надається короткочасний виїзд, та віддаленості установи від населеного пункту, до якого виїжджає засуджений.

8. Рішення про надання засудженому дозволу на короткочасний виїзд приймається начальником установи (особою, яка виконує його обов'язки) не пізніше доби з часу одержання документів (висновку або довідки закладу охорони здоров'я про тяжку хворобу близького родича, яка загрожує життю хворого, довідки місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про стихійне лихо, довідки або відповідно оформленої телеграми про смерть близького родича).

Підставою надання засудженому до обмеження волі дозволу на короткочасний виїзд для складання іспитів у навчальному закладі є довідка-виклик навчального закладу, в якому навчається засуджений або до якого він вступає.

Про необхідність короткочасного виїзду засуджений подає на ім'я начальника установи письмову заяву, до якої додається документ, що підтверджує наявність особистих обставин (за винятком вирішення питань трудового і побутового влаштування після звільнення). Такі документи зберігаються в особовій справі засудженого.

9. У разі неналежного оформлення довідки, висновку або телеграми адміністрація установи зобов'язана терміново повідомити листом відправника такого документа про необхідність відповідного оформлення та повторного направлення цього документа, зазначивши при цьому причини повернення. Копія листа долучається до особової справи засудженого.

10. За результатами розгляду питання про надання засудженому короткочасного виїзду персоналом відділу по контролю за виконанням судових рішень установи складається висновок про короткочасний виїзд засудженого (додаток 1), який підписується начальником установи (особою, яка виконує його обов'язки).

При позитивному вирішенні адміністрацією установи питання про надання засудженому короткочасного виїзду видається відповідний наказ. При відмові засудженому у короткочасному виїзді у висновку зазначаються причини відмови.

Висновок доводиться під підпис засудженому і долучається до його особової справи.

11. Згідно з наказом начальника установи (особи, яка виконує його обов'язки) засудженому, якому було надано дозвіл на короткочасний виїзд, видається посвідчення встановленого зразка (додаток 2), яке завіряється гербовою печаткою установи.

12. Начальник установи (особа, яка виконує його обов'язки) проводить із засудженим бесіду про правила поведінки під час його перебування поза установою та попереджає про відповідальність за неповернення до установи у встановлений строк, про що бере від нього розписку (додаток 3), яка долучається до особової справи засудженого.

13. На час короткочасного виїзду засуджений з обліку в установі не знімається. Контроль за його своєчасним поверненням до установи здійснює персонал відділу по контролю за виконанням судових рішень установи.

14. При виїзді з установи засудженому видається необхідна сума грошей з тих, що є на його особовому рахунку. Проїзд засудженого здійснюється за кошти, які є на його особовому рахунку, або за кошти його родичів. Проїзні квитки засуджений купує сам.

15. На час короткочасного виїзду засудженому видається цивільний одяг, який йому належить. Якщо цей одяг старий або має неохайний вигляд, то він за бажанням засудженого замінюється за його рахунок.

16. Під час перебування за межами установи засуджені зобов'язані:

дотримуватися правил громадського порядку;

повертатися до установи в строк, встановлений адміністрацією установи;

у разі виникнення об'єктивних обставин, що не дають змоги повернутися до установи в установлений строк, по можливості самі або через інших осіб повідомити про це адміністрацію установи, зазначивши місце свого перебування. Після прибуття до установи засуджений повинен надати адміністрації документи, що підтверджують причину його несвоєчасного повернення.

Під час перебування у короткочасному виїзді засудженим забороняється залишати межі населеного пункту, до якого дозволено виїзд (за винятком випадків відвідування підрозділу кримінально-виконавчої інспекції для реєстрації прибуття або вибуття, а також виїзду до лікувального закладу для одержання медичної допомоги), вживати спиртні напої і пиво, наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги чи інші одурманюючі засоби.

17. Не пізніше доби після прибуття до місця призначення засуджений зобов'язаний з'явитися до територіального органу кримінально-виконавчої інспекції і повідомити про мету свого приїзду, строк перебування та місце свого проживання.

18. Посадова особа територіального органу кримінально-виконавчої інспекції робить відмітку у посвідченні засудженого про час його прибуття та реєструє даний факт у журналі обліку засуджених, яким надано короткочасні виїзди за межі установ виконання покарань (додаток 4). Журнал має бути пронумерований, прошнурований і скріплений печаткою.

19. У день закінчення строку перебування в пункті призначення засуджений зобов'язаний прибути до того ж територіального органу кримінально-виконавчої інспекції для отримання відмітки про свій від'їзд. Якщо від'їзд буде проводитися у нічний час, вихідний чи святковий день, то відмітка про вибуття ставиться у робочий день, що передує дню від'їзду. Відмітки про прибуття та вибуття завіряються печаткою територіального органу кримінально-виконавчої інспекції за місцем виїзду засудженого.

20. Якщо засуджений під час короткочасного виїзду захворів і виникла потреба у його стаціонарному лікуванні, то він самостійно звертається до найближчого закладу охорони здоров'я. Після одужання засуджений повертається до установи.

21. Якщо за час короткочасного виїзду у засудженого закінчується строк відбування покарання, то з ним перед виїздом проводиться повний розрахунок: видаються його речі та документи, за винятком довідки про звільнення, яка надсилається до територіального органу кримінально-виконавчої інспекції за місцем його виїзду. У цьому разі персонал установи роз'яснює засудженому, що йому необхідно з'явитися для отримання довідки до зазначеного органу за місцем виїзду.

У випадку, коли засуджений протягом 6 місяців не з'явився до територіального органу кримінально-виконавчої інспекції для отримання довідки про звільнення, зазначений орган повертає її до установи, в якій відбував покарання засуджений.

22. У випадках, коли під час лікування засудженого закінчується строк відбування покарання, то адміністрація установи, де відбував покарання засуджений, надсилає йому повідомлення про те, що після одужання йому необхідно прибути до установи для проведення з ним повного розрахунку, а також отримання речей, документів та довідки про звільнення.

23. У разі відсутності у засудженого грошей, необхідних для самостійного повернення до установи, він зобов'язаний повідомити про це адміністрацію установи, яка вживає заходів для повернення засудженого.

24. Прибуття засуджених, які виїхали у короткочасний виїзд, фіксується черговою частиною установи. Прийняті від них документи долучаються до особових справ.

25. Черговий помічник начальника установи наступного дня після встановленого терміну прибуття доповідає рапортом начальнику установи про осіб, що не прибули у встановлений термін. Начальник установи вживає заходів щодо встановлення можливого місця перебування засуджених.

26. Про короткочасний виїзд засуджених, а також про повернення засуджених до установи черговий помічник начальника установи інформує чергового територіального органу Державної пенітенціарної служби України.

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 

Додаток 1
до Інструкції про порядок надання засудженим короткочасних виїздів за межі установ виконання покарань

ВИСНОВОК
про короткочасний виїзд засудженого(ої)

"___" 20__ року

______
(населений пункт)

Я, начальник __
_,
                                                                        (найменування установи, звання, прізвище та ініціали)
розглянувши заяву засудженого(ої) _______
__
                                                                         (прізвище та ініціали, анкетні та характеризуючі дані)
__
з проханням дозволити йому (їй) короткостроковий виїзд у зв'язку з ____
_,
                                                                                                 (зазначається причина виїзду)
встановив:
__
                                                                (викладається зміст особистих обставин із посиланням
__
                                                                           на підтверджуючі ці обставини документи)

Враховуючи викладене, _____
                                                                                             (зазначаються результати розгляду звернення, прізвище
__
                                  та ініціали засудженого, пункт призначення, кількість діб короткострокового виїзду,
__
                                   у т. ч. кількість діб на дорогу до місця призначення і у зворотному напрямку, у разі
__
                                                               відмови засудженому у виїзді вказуються причини)

Начальник установи


(підпис)


(П. І. Б.)

З висновком ознайомлений


(підпис)


(П. І. Б.)

 

Додаток 2
до Інструкції про порядок надання засудженим короткочасних виїздів за межі установ виконання покарань

ПОСВІДЧЕННЯ N

Видано _______, _______ року
                                                     (прізвище, ім'я та по батькові)
народження, уродженцю(і) __,
                                                                                                             (вказати місце народження)
засудженому(ій) за ст. _______ КК України.

Початок строку "___" 20__ року, кінець строку "___" 20__ року

У зв'язку з особистими обставинами (причинами) йому (їй) дозволено
короткочасний виїзд з установи до ___ на ___________ діб,
                                                                                                    (пункт призначення)
з яких _________ доби на дорогу.

"___" 20__ року він (вона) зобов'язаний(а) повернутися до місця відбування
покарання - , яка
                                                                                                   (найменування установи)
знаходиться ___
                                                                                                      (місцезнаходження)

Начальник установи ____
                                                          (підпис, прізвище, ініціали)

Місце для
фотокартки

 

"___" 20__ року
(число, місяць, рік)

Гербова
печатка
установи

 

Відмітка територіального органу кримінально-виконавчої інспекції про прибуття (вибуття) засудженого(ої)

 

Прибув(ла) _________
                                                        (дата)                (П. І. Б.)

 

М. П.

 

Вибув(ла) _ _________
                                                          (дата)                (П. І. Б.)

 

М. П.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Корінець посвідчення N ________

На підставі наказу начальника установи від "___" 20__ року
засудженому(ній)___ у зв'язку з особистими обставинами (причинами) дозволено короткочасний виїзд до _______
                                                                                                                             (пункт призначення)
протягом ______ діб, з яких ___________ доби на дорогу.

 

Начальник відділу по контролю
за виконанням судових рішень ___
                                                                             (підпис)

Вибув(ла) "___"  20__ року

Прибув(ла) "___"  20__ року

Посвідчення отримав(ла) _______
                                                              (підпис засудженого(ої))

 

Додаток 3
до Інструкції про порядок надання засудженим короткочасних виїздів за межі установ виконання покарань

РОЗПИСКА

Я, засуджений(а) __________,
                                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)
даю цю розписку в тому, що я ознайомлений(а) з правилами поведінки під час короткочасного виїзду, мене попереджено про відповідальність за їх порушення та кримінальну відповідальність за неповернення до місця відбування покарання після закінчення строку виїзду.

"___" 20__ року
                                                                                                           (підпис засудженого)

Розписку прийняв __________
                                                                                              (посада, звання, прізвище, ініціали)

"___" 20__ року
                                                                                                                                  (підпис)

 

Додаток 4
до Інструкції про порядок надання засудженим короткочасних виїздів за межі установ виконання покарань

ЖУРНАЛ
обліку засуджених, яким надано короткочасні виїзди за межі установ виконання покарань

N
з/п

П. І. Б.
засудженого(ої), якому(якій) надано короткочасний виїзд

Номер посвідчення

Дата прибуття

Підпис відповідальної особи

Дата вибуття

Підпис відповідальної особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали