МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13 липня 2011 року N 247

Про затвердження Інструкції про порядок внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі Міністерства екології та природних ресурсів

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 N 2 "Про проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі центрального органу виконавчої влади", з метою приведення контрольно-ревізійної роботи в Міністерстві екології та природних ресурсів до єдиних норм і правил для створення дієвого механізму протидії правопорушенням і зловживанням у сфері використання бюджетних коштів, державного майна наказую:

1. Затвердити Інструкцію про порядок внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі Міністерства екології та природних ресурсів, що додається.

2. Відділу контрольно-ревізійної роботи (Клецька Н. Є.) забезпечити дотримання вимог Інструкції про порядок внутрішньої контрольно-ревізійної роботи при організації та проведенні контрольних заходів.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
13.07.2011 N 247

Інструкція про порядок внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі Міністерства екології та природних ресурсів України

1. Загальні положення

1.1 Інструкція про порядок внутрішньої контрольно-ревізійної роботи (ВКРР) в системі Міністерства екології та природних ресурсів України (далі - Інструкція) розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України, Порядку проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі центрального органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 N 2, та Стандартів державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна, затверджених наказом ГоловКРУ від 09.08.2002 N 168, інших нормативно-правових актів.

1.2. Дія цієї Інструкції поширюється на відносини, які виникають у зв'язку із виконанням Міністерством екології та природних ресурсів України (далі - Мінприроди) функцій внутрішньої контрольно-ревізійної роботи.

1.3. У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні:

акт контрольного заходу - службовий двосторонній документ, який стверджує проведення комплексного, фінансового чи тематичного контрольного заходу, що відображає його результати стосовно наслідків окремих фінансово-господарських операцій чи діяльності об'єкта контролю в цілому, і є носієм доказової інформації про виявлені й систематизовані за економічною однорідністю недоліки в господарюванні, та порушення законів і нормативно-правових актів;

бюджетне правопорушення - порушення учасником бюджетного процесу встановлених Бюджетним кодексом України чи іншим бюджетним законодавством норм щодо складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджету та звітування про його виконання;

витрати - сплачена (матеріальними цінностями, грошовими коштами, цінними паперами тощо) та/або списана в обліку сума;

державні ресурси - кошти державного бюджету або місцевих бюджетів, майно та інші матеріальні активи об'єктів контролю, що перебувають в їх управлінні або у повному господарському віданні;

збитки - грошові або матеріальні витрати, здійснені об'єктом контролю в порушення вимог чинного законодавства, втрата або пошкодження його майна, не одержані об'єктом контролю доходи, які б він одержав, якби зобов'язання боржника були виконані в межах строку позовної давності, придбання матеріалів та обладнання (послуг) за кошти від господарської діяльності без застосування проведення тендерів (торгів), або за цінами, що перевищують середньогалузеві (в тому числі при проведенні тендерів (торгів), реалізація власної продукції за цінами, що нижчі, ніж середньогалузеві);

контрольний захід - сукупність способів і методичних прийомів фінансового контролю, які застосовуються суб'єктами контролю у межах повноважень, визначених нормативно-правовими актами та цією Інструкцією. Контрольний захід здійснюють у формі перевірки, ревізії, оцінки, вивчення, дослідження, моніторингу, аналізу;

недоотримані фінансові ресурси - недоодержані надходження коштів до бюджетів (державного, місцевих) та/або недоотримані доходи об'єктів контролю;

незаконні витрати ресурсів - виявлені контрольними заходами суми:

вартості основних засобів, інших матеріальних цінностей, що перебували в державній власності і незаконно відчужені;

незаконних видатків унаслідок списання з балансу матеріальних цінностей з порушенням установленого порядку;

безпідставного списання в обліку дебіторської заборгованості на утримання (витрати виробництва);

безпідставного витрачання коштів унаслідок завищення обсягів та/або вартості отриманих товарів, робіт, послуг;

операцій не підтверджених документально;

придбання товарно-матеріальних цінностей та/або нематеріальних активів, які не використовуються в фінансово-господарській діяльності об'єкта контролю;

незаконного покриття витрат орендарів;

коштів, витрачених на оплату праці працівників, які утримуються понад затверджену штатну чисельність, унаслідок незаконного підвищення окладів, ставок за невідпрацьований час, переплат премій, пенсій, компенсацій, допомог, стипендій тощо;

безпідставно оплачених підзвітних сум;

завищення/заниження облікової вартості активів (необоротних, нематеріальних);

зайвого спрямування бюджетних коштів розпорядникам коштів бюджету нижчого рівня або іншим підприємствам, установам і організаціям без наявних підстав на етапі фінансування (видатки, не передбачені бюджетами, кошторисами, лімітними довідками);

недостача ресурсів - виявлені інвентаризаціями, проведеними в ході контрольних заходів, недостачі грошових коштів, цінних паперів, нематеріальних активів, матеріальних цінностей і основних засобів, що перебувають на обліку або були безпідставно списані з обліку чи не взяті на облік об'єкта контролю;

об'єкт внутрішньої контрольно-ревізійної роботи Мінприроди - структурні підрозділи центрального апарату Мінприроди, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Міністерства, або є розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів нижчого рівня, а також діяльність їх посадових осіб, що пов'язана з ухваленням управлінських рішень, виконанням своїх функціональних обов'язків щодо операцій з державними ресурсами (далі - об'єкт контролю);

плановий контрольний захід - контрольний захід, що здійснюється на підставі розпорядчого документа на об'єкті контролю, який включено до плану контрольно-ревізійної роботи;

перевірка - обстеження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності об'єкта контролю або його підрозділів;

правоохоронні органи - органи прокуратури, суди, органи Міністерства внутрішніх справ, служба безпеки, податкова міліція, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції;

позаплановий контрольний захід - контрольний захід, що здійснюється на підставі розпорядчого документа на об'єкті контролю, який не включено до плану контрольно-ревізійної роботи;

ревізія - метод документального контролю за фінансово-господарською діяльністю об'єкта контролю, дотриманням законодавства з фінансових питань, достовірністю обліку і звітності, спосіб документального викриття недостач, розтрат, привласнень та крадіжок коштів і матеріальних цінностей, попередження фінансових зловживань;

система Мінприроди - перелік підприємств, установ та організації, які належать (входять) до сфери управління Мінприроди, який затверджується розпорядчим документом та складає реєстр об'єктів контролю;

суб'єкт внутрішньої контрольно-ревізійної роботи Мінприроди - уповноважений структурний підрозділ центрального апарату Міністерства та посадові особи, які відповідно до визначених повноважень мають право здійснювати контрольні заходи (далі - суб'єкт контролю);

управлінське рішення - нормативно-правові, організаційно-розпорядчі акти і відомчі документи (постанови, розпорядження, накази, положення, інструкції, порядки, стандарти, інструктивні листи тощо), рішення посадових осіб, на яких у встановленому порядку покладено виконання організаційно-розпорядчих, консультативно-дорадчих функцій, що впливають або можуть вплинути у майбутньому на об'єкт контролю;

фінансове порушення - дія або бездіяльність об'єктів контролю, їх посадових осіб, наслідком яких стало невиконання фінансово-правових норм.

2. Планування контрольних заходів

2.1. Суб'єкт контролю на підставі, затвердженого розпорядчим документом переліку підприємств, установ та організацій, які належать (входять) до сфери управління Мінприроди, складає план контрольно-ревізійної роботи (далі - План).

2.2. Планові контрольні заходи на об'єктах контролю здійснюються відповідно до піврічного Плану.

2.3. Затвердження Плану відбувається таким чином:

План на I півріччя наступного року розробляється суб'єктом контролю та направляється для погодження до Державної фінансової інспекції України (далі - ДФІ) в термін до 1 грудня поточного року;

План на II півріччя поточного року розробляється суб'єктом контролю та направляється для погодження до ДФІ до 1 червня поточного року;

погоджений ДФІ План затверджуються Міністром екології та природних ресурсів.

2.4. План повинен включати:

тему контрольного заходу;

назву об'єкта контролю, який підлягає контролю, та місце його розташування;

термін закінчення контрольного заходу;

період, який підлягає контролю;

перелік суб'єктів державного фінансового контролю, які будуть спільно проводити контрольні заходи (за їх погодженням).

2.5. Основні підстави для включення контрольних заходів до Плану:

закони, акти та доручення Президента України, Кабінету Міністрів України тощо;

звернення правоохоронних органів, юридичних і фізичних осіб з приводу проведення ревізій та перевірок, які можливо виконати у плановому порядку;

звернення та/або пропозиції центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінприроди;

ініціатива Відділу контрольно-ревізійної роботи Мінприроди з урахуванням таких критеріїв, як:

- економічна та соціальна важливість питань, які підлягають контролю;

- значний обсяг фінансових потоків, інших державних ресурсів, що спрямовуються на виконання бюджетних програм, утримання державних органів;

- публічна інформація про факти порушень і зловживань у фінансовій сфері та неефективного управління державним майном;

- ймовірність виникнення фінансових порушень, у тому числі внаслідок правової неврегульованості економічної діяльності;

- періодичність проведення ревізій та перевірок;

- ініціатива виявлена підконтрольними установами та їх органами управління.

2.6. Внесення змін до Плану проводиться у тому ж порядку, що і затвердження Плану.

3. Організація контрольних заходів

3.1. Рішення про здійснення контрольних заходів на об'єктах контролю оформлюється наказом Міністра (далі - розпорядчий документ).

3.2. Про здійснення позапланового контрольного заходу суб'єкт контролю письмово повідомляється ДФІ за 10 днів до його початку, а у разі неможливості завчасного інформування - не пізніше дня підписання розпорядчого документа про здійснення контрольного заходу.

3.3. Підготовка до контрольних заходів розпочинається із набуттям посадовими особами суб'єкта контролю права на виконання контрольних заходів на об'єктах контролю в плановому або позаплановому порядку та включає в себе:

вивчення нормативно-правової бази, що регламентує діяльність об'єкта контролю, збір інформації у відповідних фінансових органах та органах Державного казначейства України про обсяги і напрями бюджетного фінансування тощо;

складання програми контрольного заходу, яка забезпечує повне розкриття теми контрольного заходу з урахуванням розділу 5 Інструкції.

3.4. Обов'язковою умовою проведення контрольного заходу є наявність затвердженої керівником суб'єкта контролю програми контрольного заходу (далі - Програма) та завіреної копії розпорядчого документа про здійснення контрольного заходу на об'єкті контролю.

3.5. Програма складається в двох примірниках та подається на затвердження керівнику суб'єкта контролю.

3.6. Якщо у ході проведення контрольного заходу виникає потреба у доповненні або скороченні його Програми, внесення таких змін проводиться у тому ж порядку, як і складання Програми.

3.7. Належне виконання контрольних заходів суб'єктом контролю забезпечується завдяки повному дотриманню норм законодавства та відповідної компетенції його працівників.

3.8. До участі в контрольних заходах можуть залучатися представники структурних підрозділів центрального апарату Мінприроди та представники підприємств, установ, організацій, що належать до системи Мінприроди.

3.9. Строки проведення контрольних заходів та склад ревізійних груп визначаються з урахуванням того обсягу роботи, якого потребує вирішення конкретних питань кожного контрольного заходу.

3.10. Термін контрольного заходу не повинен перевищувати 30 робочих днів, в окремих випадках, у разі особливої складності, цей строк, за доповідною запискою керівника або члена робочої групи може бути продовжений Міністром з виданням відповідного розпорядчого документа.

4. Мета та завдання контрольного заходу

4.1. Мета контрольного заходу полягає в обстеженні та вивченні окремих ділянок організаційно-розпорядчої і фінансово-господарської діяльності, здійсненні оцінки ефективності діяльності об'єкта контролю та законності, ефективності і доцільності використання державних ресурсів.

4.2. При проведенні контрольних заходів стосовно об'єктів контролю, а саме одержувачів та розпорядників коштів державного бюджету нижчого рівня, які виконують бюджетні програми у системі Мінприроди як головного розпорядника бюджетних коштів, основними завданнями є:

- перевірка дотримання вимог законодавства щодо розробки, аналізу, впровадження бюджетних програм та визначення ресурсів, необхідних для їх реалізації, і відповідно - досягнення поставленої мети та оцінка очікуваних результатів;

- перевірка законності використання коштів Державного бюджету України, виділених на виконання бюджетних програм, відповідності здійснюваних фінансових операцій бюджетному законодавству та правильності їх відображення у бухгалтерському обліку;

- аналіз ефективності використання бюджетних коштів, виділених на виконання програм, співвідношення досягнутих результатів і витрат та їх відповідності визначеній меті;

- оцінка виконання структурними підрозділами Мінприроди функцій, пов'язаних з супроводженням бюджетних програм.

4.3. При проведенні контрольних заходів на об'єктах контролю, а саме підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінприроди, основними завданнями є:

- перевірка фінансово-господарської діяльності щодо відповідності до норм чинного законодавства, положень Статуту та внутрішніх розпорядчих актів;

- аналіз економічного стану об'єкта контролю результатів виконання ними виробничих та фінансових планів;

- аналіз ефективності системи управління (керівництва), дотримання умов контракту з керівником об'єкта контролю;

- перевірка законності операцій у сфері майнових прав, оперативного управління майном, будівлями, спорудами і майновими комплексами та забезпечення їх збереження;

- перевірка додержання порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів;

- перевірка дотримання фінансової дисципліни та цільового й ефективного використання власних і бюджетних коштів;

- перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності, своєчасності і повноти відображення в обліку фінансових, кредитних та розрахункових операцій, а також законності їх здійснення, виконання зобов'язань перед бюджетом і кредиторами;

- оцінка виконання функцій управління об'єктами державної власності.

4.4. При проведенні контрольних заходів щодо оцінки виконання структурними підрозділами функцій, пов'язаних із супроводженням бюджетних і загальнодержавних бюджетних програм (далі - програм), головним розпорядником бюджетних коштів яких є Мінприроди, основними завданнями є:

- перевірка дотримання вимог чинного законодавства щодо складання бюджетного запиту, правильності та обґрунтованості кошторисних призначень, законності спрямування коштів державного бюджету на виконання програм;

- визначення ефективності діяльності та адміністрування процесу здійснення функцій структурними підрозділами Мінприроди та їх посадовими особами;

- аналіз виконання управлінських рішень, оцінка негативного впливу і можливих наслідків.

5. Проведення контрольних заходів

5.1. Контрольний захід розпочинається з надання посадовими особами суб'єкту контролю посадовим особам об'єкту контролю копії розпорядчого документа про призначення контрольного заходу та примірника Програми.

У разі відмови посадових осіб об'єкта контролю в отриманні вищезазначених документів Ревізорами складається акт, в якому зазначається такий факт, після чого копія розпорядчого документа про призначення контрольного заходу, примірник затвердженої програми контрольного заходу та один з екземплярів складеного акта передається об'єкту контролю через службу документального забезпечення або надсилається об'єкту контролю поштою.

5.2. Посадові особи об'єкта контролю надають журнал реєстрації контрольних заходів, в якому посадові особи суб'єкта контролю зазначають інформацію про тему контрольного заходу, його тривалість, реквізити розпорядчого документа Мінприроди про призначення контрольного заходу, реквізити службових посвідчень, назву посади, прізвища та ініціали посадової особи суб'єкта контролю та підпис такої особи.

Факт ненадання посадовим особам суб'єкта контролю журналу реєстрації контрольних заходів зазначається в акті контрольного заходу.

5.3. Посадові особи суб'єкта контролю з відома посадових осіб об'єкта контролю знайомляться з умовами роботи об'єкта контролю та його особливостями, станом справ по збереженню готівки і матеріальних цінностей, організовує інвентаризацію матеріальних цінностей та здійснює інші необхідні дії щодо організації і створення умов для нормального проведення контрольного заходу.

5.4. Посадовим особам суб'єкта контролю на об'єкті контролю надається місце для роботи, можливість користуватися зв'язком, розмножувальною технікою, транспортом, розміщенням, іншими послугами забезпечення нормальних умов праці.

5.5. Під час проведення контрольних заходів предметом контролю є:

обґрунтованість бюджетних запитів, фінансових планів, дотримання фінансово-бюджетної, планової, кошторисної дисципліни, стан збереження і цільове витрачання бюджетних коштів та коштів державних цільових фондів;

стан збереження і використання державного майна;

використання матеріальних і фінансових ресурсів, своєчасність документального оформлення господарських операцій, повнота виявлення та мобілізації внутрішньогосподарських резервів, непродуктивні витрати і втрати;

економічне становище об'єктів контролю, результати виконання виробничих та фінансових планів, кошторисів;

правильність ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності, законність проведення господарських операцій, своєчасність і повнота відображення їх в бухгалтерському обліку і звітності, виконання зобов'язань перед бюджетом і кредиторами;

додержання порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів;

здійснення заходів, спрямованих на усунення недоліків, виявлених під час попередніх контрольних заходів;

додержання встановленого порядку закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти у межах повноважень;

інші питання в межах їх повноважень.

5.6. При проведенні контрольного заходу посадові особи суб'єкта контролю або залучені спеціалісти Мінприроди (учасники контрольного заходу) зобов'язані виконувати наступне:

керівник контрольного заходу повинен докладно ознайомитися з матеріалами, підготовленими кожним учасником контрольного заходу, та розглянути їх на предмет змісту і форми документування результатів контрольних заходів та дотримання основних принципів викладення інформації;

за результатами розгляду керівник контрольного заходу оцінює повноту та якість розкриття теми контрольного заходу і ухвалює відповідне рішення про достатність або необхідність доопрацювання матеріалів контрольних заходів;

про ухвалене рішення керівник контрольного заходу обов'язково повідомляє його учасника (учасників) і, у разі необхідності, ставить вимоги (в усній чи письмовій формі) про доопрацювання матеріалів контрольного заходу.

Учасник контрольного заходу повинен доопрацювати матеріали контрольного заходу і у визначений керівником контрольного заходу термін подати їх для узагальнення.

5.7. При проведенні спільних контрольних заходів посадовими особами суб'єктів контролю Мінприроди або інших контролюючих органів матеріали передаються керівникові контрольного заходу, який відповідає за узагальнення всіх матеріалів контрольних заходів.

В офіційній документації, що складається керівником контрольного заходу, підлягають відображенню матеріали контролю всіх учасників контрольного заходу чи результати спільних контрольних заходів.

5.8. За умови, коли на одному об'єкті контролю одночасно проводяться контрольні заходи посадовими особами різних суб'єктів контролю, матеріали контрольних заходів, що складені ними, за рішенням ініціаторів контрольних заходів можуть надаватися в порядку обміну інформацією. Порядок надання матеріалів визначається керівником органу, що надає матеріали, з урахуванням звернення органу - одержувача матеріалів або відповідно до визначеного порядку взаємодії цих органів.

Якщо отримані в порядку обміну інформацією матеріали контрольних заходів містять відомості, які їх доповнюють і сприяють розкриттю теми власне контрольного заходу, припустимим є їх використання і включення до офіційної документації з обов'язковим посиланням на джерело інформації.

Основним принципом використання матеріалів контрольних заходів, що надаються в порядку обміну інформацією між органами, суб'єкти контролю яких одночасно проводили контрольні заходи на одному об'єкті контролю, є дотримання конфіденційності та інших обмежень, визначених законодавством.

5.9. У разі одночасного проведення контрольних заходів посадовими особами декількох суб'єктів контролю за умови визначення органу, який відповідає за узагальнення всіх матеріалів контрольних заходів, матеріали надсилають до цього органу в офіційному порядку із супровідною документацією.

6. Права та обов'язки посадових осіб суб'єкта контролю при проведенні контрольних заходів

6.1. Посадові особи суб'єкта контролю мають право:

здійснювати контрольні заходи, а також у встановленому законодавством порядку проводити зустрічні звірки;

перевіряти фактичну наявність активів, відповідність облікових і звітних даних фактичному стану справ, у разі потреби опечатувати каси і касові приміщення, склади, комори, сховища, архіви;

безперешкодного доступу на склади, у сховища, виробничі та інші приміщення для їх обстеження і з'ясування питань, пов'язаних з проведенням контрольного заходу;

контролювати виконання планів, кошторисів, правильність оформлення грошових, фінансових, бухгалтерських та інших документів, наявність коштів і цінностей, а у разі виявлення ознак підробки чи інших зловживань - вилучати необхідні документи до закінчення проведення контрольних заходів, залишаючи у справі акт вилучення та копії або реєстри вилучених документів;

робити копії або виписки з усіх без винятку документів, які стосуються питань контрольного заходу;

організовувати та брати участь у контрольних заходах, що проводяться разом з Державною фінансовою інспекцією, робочими групами і комісіями;

на забезпечення під час здійснення виїзних контрольних заходів умов для виконання службових обов'язків.

6.2. Посадові особи суб'єкта контролю мають право вимагати:

проведення інвентаризації активів і зобов'язань;

здійснення контрольних обмірів обсягу виконаних робіт чи контрольного запуску сировини у виробництво;

від керівників та інших посадових осіб об'єкта контролю невідкладного усунення виявлених порушень, якщо обставини потребують негайного реагування, окремо зазначати про це в акті контрольного заходу;

6.3. Посадові особи суб'єкта контролю мають право одержувати:

на першу усну вимогу нормативно-правові, організаційно-розпорядчі акти і відомчі документи (постанови, розпорядження, рішення, накази, положення, інструкції, порядки, стандарти, інструктивні листи тощо);

документи та відомості з баз даних;

від посадових, матеріально відповідальних та інших осіб письмові пояснення з питань, що виникають під час здійснення контрольних заходів;

копії документів, засвідчені в установленому порядку;

від юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на підрозділ завдань;

6.4. Посадові особи суб'єкта контролю мають право ініціювати:

залучення фахівців до проведення контрольних обмірів будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольних запусків сировини і матеріалів у виробництво, контрольних аналізів сировини, матеріалів і готової продукції, інших перевірок і експертиз;

вилучення у разі виявлення підробок чи ознак інших зловживань необхідні документи до закінчення контрольних заходів із залишенням у справі акта вилучення та копій або реєстрів вилучених документів;

у межах повноважень вжиття заходів до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які вчинили бюджетні правопорушення;

вирішення питання про притягнення до відповідальності винних у порушенні законодавства осіб;

6.5. Посадові особи суб'єкта контролю мають право розробляти пропозиції щодо:

усунення причин виявлених під час здійснення контрольних заходів порушень законодавства та запобігання їм у подальшому;

підготовки обов'язкових вимог усунення виявлених під час здійснення контрольних заходів порушень законодавства;

6.6. Посадові особи суб'єкта контролю зобов'язані:

надати посадовим особам об'єкта контролю у перший день проведення контрольного заходу копію розпорядчого документа про його призначення та примірник затвердженої програми контрольного заходу, а у разі відмови посадових осіб об'єкта контролю їх отримати - скласти акт із зазначенням такого факту та направити зазначені документи поштою;

зазначити відомості про контрольний захід та посадових осіб, які його здійснюють, в журналі реєстрації контрольних заходів, а в разі його ненадання посадовими особами об'єкта контролю - зафіксувати цей факт в акті;

дотримуватися принципів законності, конфіденційності, повноти, об'єктивності, достовірності та доказовості результатів контрольного заходу;

не втручатися в оперативну діяльність об'єкта контролю, не оприлюднювати свої висновки до завершення контрольного заходу, відповідного оформлення результатів та їх розгляду керівництвом Мінприроди;

звертатись до посадових осіб об'єкта контролю у формі письмового запиту, вимоги щодо надання документів, пояснень, усунення порушень законодавства тощо у разі відсутності реагування посадових осіб об'єкта контролю на усні вимоги посадових осіб, які здійснюють контрольний захід;

виявлені під час контрольного заходу факти порушень, обставини та причини їх учинення відображати в акті контрольного заходу, долучати до нього відповідні документи, пояснення посадових осіб об'єкта контролю та інші обґрунтування виявлених фактів;

в усіх випадках виявлення ознак підробки, зловживань та інших правопорушень отримувати від посадових, матеріально відповідальних та інших службових осіб об'єкта контролю докладні письмові пояснення обставин, мотивів, причин і умов учинення порушень, долучати їх до матеріалів контрольного заходу;

на будь-якій стадії контрольного заходу приймати від посадових, матеріально відповідальних та інших осіб об'єкта контролю подані з їх ініціативи усні та письмові заяви, зауваження, пояснення щодо предмета контрольного заходу та, за потреби, проводити їх перевірку;

складати акт щодо невиконання посадовими особами об'єкта контролю вимог посадових осіб суб'єкта контролю та обов'язково зазначати про це в акті контрольного заходу;

надавати на ознайомлення та підписання посадовим особам об'єкта контролю акт (довідку) контрольного заходу;

складати акти про відмову від підписання акта (довідки) контрольного заходу об'єкта контролю.

6.7. Якщо об'єкт контролю не вжив заходів щодо повного усунення у визначений термін виявлених порушень, то посадові особи суб'єкта контролю подають керівництву об'єкта контролю вимогу про усунення виявлених порушень та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у невиконанні або неналежному виконанні вимог суб'єкта контролю.

6.8. У разі невиконання або неналежного виконання службових обов'язків, необ'єктивного, упередженого, недбалого, поверхового проведення контрольного заходу, викладення в акті (довідці) контрольного заходу недостовірних фактів і обґрунтувань їх вчинення, посадову особу, що проводила контрольний захід, притягують до відповідальності відповідно до чинного законодавства.

7. Права та обов'язки посадових осіб об'єкта контролю, в якому проводиться контрольний захід

7.1. Посадові особи об'єкта контролю мають право:

вимагати від посадових осіб суб'єкта контролю надання копії розпорядчого документа про призначення контрольного заходу, примірника затвердженої програми контрольного заходу та відмовляти у проведенні контрольного заходу у разі їх ненадання;

на будь-якому етапі контрольного заходу подавати посадовим особам суб'єкта контролю усні та письмові заяви, зауваження, пояснення з питань, що виникають в ході контрольного заходу;

вимагати від посадових осіб суб'єкта контролю один примірник акта контрольного заходу для ознайомлення, підписання та вжиття відповідних заходів по усуненню виявлених порушень та недоліків;

у разі незгоди з викладеними в акті (довідці) контрольного заходу фактами підписувати акт (довідку) контрольного заходу із запереченнями (зауваженнями) та подавати їх в письмовій формі у встановленому Інструкцією порядку;

за наявності підстав оскаржувати дії посадових осіб суб'єкта контролю перед керівником суб'єкта контролю та/або керівництвом Мінприроди.

7.2. Посадові особи об'єкта контролю зобов'язані:

допускати до проведення контрольного заходу посадових осіб, які його здійснюють, при наданні копії розпорядчого документа про призначення контрольного заходу;

створювати необхідні умови для роботи посадових осіб, які здійснюють контрольний захід;

на вимогу посадових осіб суб'єкта контролю надавати, з урахуванням вимог законодавства про державну таємницю, всю без винятку інформацію, документи і матеріали про фінансово-господарську діяльність об'єкта контролю щодо використання бюджетних коштів, руху коштів, а також інших бюджетних ресурсів, документи та матеріали, у тому числі архівні, які стосуються діяльності посадових осіб та колегіальних органів об'єкта контролю, про підготовку, розгляд, ухвалення та підписання нормативно-правових, організаційно-розпорядчих актів і відомчих документів (постанов, розпоряджень, рішень, наказів, положень, інструкцій, порядків, стандартів, інструктивних листів тощо), а також матеріали з питань виконання цих документів, Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік, інших актів чинного законодавства щодо використання державних ресурсів, надавати інші інформаційні матеріали - довідки, інформаційні бюлетені, статистичні відомості, бухгалтерсько-фінансові звіти, копії та виписки із документів, інших матеріалів, завіряти своїм підписом їх достовірність тощо;

сприяти посадовим особам суб'єкта контролю у проведенні в разі потреби обстежень та огляду документів, матеріалів, приміщень, іншого майна об'єкта контролю, підписувати відповідні акти за результатами проведення зазначених дій;

на вимогу посадових осіб суб'єкта контролю проводити інвентаризацію основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, каси та документів суворої звітності, коштів і розрахунків, не перешкоджати опечатуванню кас і касових приміщень, складів, комор, архівів, інших сховищ, вилученню документів, що вказують на факти або ознаки підробки, зловживання;

поновити бухгалтерський облік та фінансову звітність за період, що контролюється;

давати усні та письмові пояснення з питань, що виникли в ході контрольного заходу, ознайомитись та підписати акт контрольного заходу, а в разі незгоди із викладеними у ньому фактами і доказами - підписати його із запереченнями (зауваженнями);

на вимогу посадових осіб суб'єкта контролю вжити невідкладних заходів щодо усунення виявлених порушень.

7.3. Посадові особи об'єкта контролю, у разі невиконання або неналежного виконання законних вимог посадових осіб суб'єкта контролю, порушення вимог цієї Інструкції, інших чинних нормативно-правових актів, притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

8. Здійснення контрольних заходів в умовах електронного зберігання і обробки інформації, яка підлягає дослідженню

8.1. Посадові особи суб'єкта контролю під час здійснення контрольних заходів мають право користуватися засобами електронного зберігання і обробки інформації, що застосовуються об'єктами контролю в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності, ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

8.2. Посадові особи суб'єкта контролю під час здійснення контрольних заходів можуть використовувати службові портативні засоби електронного зберігання і опрацювання інформації.

8.3. Інформація в електронному вигляді об'єкта контролю може переноситися на портативні засоби електронного зберігання і обробки інформації або на інші власні носії електронної інформації посадової особи суб'єкта контролю лише з відома керівника об'єкта контролю та в подальшому використовуватися виключно в рамках контрольного заходу.

8.4. Посадові особи об'єкта контролю, на якому проводиться контрольний захід, зобов'язані забезпечити посадових осіб суб'єкта контролю доступом до своїх засобів електронного зберігання і обробки інформації, а також гарантувати отримання повної і достовірної інформації, що в них міститься.

8.5. Посадова особа суб'єкта контролю перед початком проведення контрольного заходу повинна впевнитися у достовірності і цілісності інформації, що міститься в засобах електронного зберігання і обробки інформації об'єкта контролю, яка підлягає опрацюванню.

8.6. Посадові особи суб'єкта контролю повинні мати необхідні знання і досвід роботи з електронною обчислювальною технікою, електронними інформаційними ресурсами та програмним забезпеченням і дотримуватися визначених правил користування ними.

8.7. У разі необхідності суб'єкт контролю може залучати до здійснення контрольних заходів сторонніх спеціалістів з інформаційних технологій, про що повідомляють керівника об'єкта контролю.

8.8. Не допускається технічне втручання у функціонування засобів електронного зберігання і опрацювання інформації об'єкта контролю, зокрема, встановлення посадовою особою суб'єкта контролю індивідуальних засобів захисту (паролів, кодів тощо) на інформацію, що є власністю об'єкта контролю, за винятком інформації, яка з відома керівника об'єкта контролю чи уповноважених ним осіб скопійована для проведення контрольного заходу або створена посадовою особою в ході цих заходів.

8.9. Для оформлення посадовими особами суб'єкта контролю офіційної та додаткової документації за результатами контрольних заходів, проведених в умовах застосування об'єктом контролю засобів електронного зберігання і обробки інформації, необхідна для документування інформація переноситься на паперові носії, завіряється підписом посадової особи суб'єкта контролю та підписами керівника і відповідальних осіб об'єкта контролю.

9. Оформлення результатів контрольних заходів

9.1. Результати контрольних заходів оформлюються у формі акта або довідки, які складаються у двох примірниках та підписуються посадовими особами суб'єкта та об'єкта контролю або їх законними представниками (у разі наявності). Акт (довідка) реєструється суб'єктом контролю в останній день проведення контрольного заходу.

У разі встановлення під час контрольного заходу порушень бюджетного законодавства, фактів недоотримання фінансових ресурсів, незаконних витрат ресурсів, недостач ресурсів, збитків, фінансових порушень посадовими особами суб'єкта контролю складається акт контрольного заходу. Якщо такі порушення відсутні - складається довідка.

9.2. Акт (довідка), складений за результатами контрольного заходу та підписаний посадовими особами суб'єкта контролю у робочий день закінчення терміну проведення контрольного заходу надається посадовим особам об'єкта контролю або його законному представнику, які зобов'язані його підписати.

9.3. У разі незгоди посадових осіб об'єкта контролю з висновками акта (довідки) зазначені особи зобов'язані підписати такий акт (довідку) контрольного заходу із запереченнями (зауваженнями), які вони мають право надати разом з підписаним примірником акта або окремо протягом п'яти робочих днів з дня вручення акта (довідки). Такі заперечення (зауваження) розглядаються посадовими особами суб'єкта контролю протягом десяти робочих днів, що настають за днем їх отримання.

9.4. У разі відмови посадових осіб об'єкта контролю або його законних представників від підписання акта (довідки) контрольного заходу посадовими особами суб'єкта контролю складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови. Один примірник акта (довідки) контрольного заходу у дводенний строк від дня його підписання або відмови від підписання вручається або надсилається посадовим особам об'єкту контролю чи його законному представнику.

9.5. Днем подання заперечень вважається день фактичного отримання заперечень органом, суб'єкт контролю якого здійснював контрольний захід, а в разі надсилання заперечення поштою - дата отримання відділенням поштового зв'язку від об'єкту контролю поштового відправлення із запереченнями, яка зазначається в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті.

У разі коли останній день строків, зазначених у цьому пункті, припадає на вихідний або святковий день, останнім днем таких строків вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.

9.6. У разі порушення посадовими особами об'єкта контролю строків подання заперечень, такі заперечення не розглядаються.

9.7. З урахуванням строків давності посадові особи об'єкта контролю мають право оскаржити в суді відмову органу, суб'єкт контролю якого здійснював контрольний захід, щодо розгляду заперечень об'єкта контролю.

10. Реалізація матеріалів контрольних заходів

10.1. Керівник суб'єкта контролю в трьохденний термін подає Міністру, для прийняття відповідного рішення, службову записку про результати контрольних заходів разом з пропозиціями.

10.2. Керівник суб'єкта контролю в десятиденний термін з дня вручення акту (довідки) ревізії або направлення висновків про розгляд заперечень направляє на об'єкт контролю вимогу щодо усунення порушень і недоліків.

10.3. Керівник суб'єкта контролю в десятиденний термін з дня вручення акта (довідки) ревізії або направлення висновків про розгляд заперечень суб'єкт контролю ініціює застосування санкцій за бюджетні правопорушення.

10.4. Суб'єкт контролю здійснює моніторинг за станом усунення порушень з боку об'єкту контролю та за станом розгляду матеріалів, що передаються правоохоронним органам.

10.5. Керівник суб'єкта контролю відповідає за збереження і знищення документів контрольних заходів та інших документів з питань внутрішньої контрольно-ревізійної роботи.

10.6. У разі коли під час здійснення контрольних заходів виявлено факти нецільового використання бюджетних коштів, зловживання службовим становищем та інші порушення фінансово-бюджетної дисципліни, які призвели до втрат чи збитків та/або які мають ознаки злочину, матеріали цих заходів за рішенням Міністра (заступників) передаються до правоохоронних органів.

10.7. Суб'єкт контролю подає ДФІ за формою та у встановленому нею порядку до 5 числа місяця, що настає за звітним кварталом, звітність про результати проведення внутрішнього фінансового контролю з пояснювальною запискою.

11. Оприлюднення результатів контрольних заходів

11.1. Суб'єкт контролю при оприлюдненні результатів контрольних заходів за погодженням з керівництвом Мінприроди може використовувати такі форми висвітлення інформації:

- підготовка матеріалів для розгляду результатів контролю на засіданнях колегії Мінприроди;

- забезпечення підготовку доповідей (або тез) для виступів керівництва Мінприроди або інших відповідальних працівників суб'єкта контролю у засобах масової інформації;

- інші форми поширення офіційної інформації, що не суперечать законодавству.

11.2. Публічність і прозорість діяльності суб'єкта контролю досягається за рахунок налагодження зв'язків із громадськістю шляхом розгляду та надання на звернення громадян письмової або усної інформації за погодженням із керівництвом Мінприроди.

11.3. Обмеження щодо оприлюднення інформації про результати внутрішнього фінансового контролю встановлюється відповідно до законодавства.

11.4. Посадові особи суб'єкта контролю зобов'язані дотримуватись визначених вимог законодавства щодо збереження державної таємниці, конфіденційної та службової інформації, а також встановлених строків її нерозголошення.

 

Начальник Відділу
контрольно-ревізійної роботи

Н. Є. Клецька

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали