АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.04.2012

м. Київ

N 276


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 травня 2012 р. за N 773/21086

Про затвердження Інструкції про умови та порядок виплати підйомної допомоги військовослужбовцям Державної прикордонної служби України

Відповідно до статті 91 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про умови та порядок виплати підйомної допомоги військовослужбовцям Державної прикордонної служби України, що додається.

2. Фінансово-економічному департаменту Адміністрації Держприкордонслужби спільно з управлінням правового забезпечення Міжнародно-правового департаменту Адміністрації Держприкордонслужби забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Державної прикордонної
служби України
генерал армії України

М. М. Литвин

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

В. І. Надрага

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на
національному рівні

О. Мірошниченко

Перший заступник
керівника СПО

Г. В. Осовий

Голова Профспілки працівників
державних установ України

Т. В. Нікітіна


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України
24.04.2012 N 276

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 травня 2012 р. за N 773/21086


ІНСТРУКЦІЯ
про умови та порядок виплати підйомної допомоги військовослужбовцям Державної прикордонної служби України

1. Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом або перебувають на кадровій військовій службі (далі - військовослужбовці), що переїхали на нове місце військової служби в інший населений пункт у зв'язку з призначенням на посаду, зарахуванням до військового навчального закладу, строк навчання в якому становить не менше шести місяців, або у зв'язку з передислокацією органу (підрозділу) Державної прикордонної служби України (далі - орган (підрозділ) Держприкордонслужби), виплачується підйомна допомога в розмірі місячного грошового забезпечення.

2. Розмір підйомної допомоги визначається за посадою, на яку призначено військовослужбовця або яку він займав до дня прибуття органу (підрозділу) Держприкордонслужби до нового пункту постійної дислокації, виходячи з посадового окладу, окладу за військовим званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія). До складу місячного грошового забезпечення не включається винагорода за бойове чергування та морське грошове забезпечення.

3. Підйомна допомога в порядку і розмірах, передбачених пунктами 1 і 2 цієї Інструкції, виплачується:

особам офіцерського складу, прийнятим на військову службу за контрактом із запасу. При цьому підйомна допомога виплачується, якщо вони призначені на посади в органи (підрозділи) Держприкордонслужби, розташовані в іншому населеному пункті, ніж той, в якому вони проживали до прийняття на військову службу за контрактом із запасу;

військовослужбовцям, які після закінчення підготовки в навчальних центрах Державної прикордонної служби України, до яких вони були прийняті на військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського і старшинського складу, призначені на посади в органи (підрозділи) Держприкордонслужби.

Зазначеним військовослужбовцям підйомна допомога виплачується органами (підрозділами) Держприкордонслужби, в які їх призначено на посади, за умови, що ці органи (підрозділи) дислоковані в інших населених пунктах, ніж навчальні центри;

військовослужбовцям, зарахованим на навчання до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького (далі - Національна академія) зі строком навчання не менше шести місяців, без збереження посад за попереднім місцем служби, і якщо попереднє місце служби до зарахування в Національну академію знаходилось в іншому населеному пункті;

особам офіцерського складу, які закінчили Національну академію або інші вищі військові навчальні заклади з присвоєнням первинного офіцерського звання та призначені на посади офіцерського складу в органи (підрозділи) Держприкордонслужби, дислоковані в інших населених пунктах, ніж вищі військові навчальні заклади;

військовослужбовцям, які займають посади, передбачені штатом органу охорони державного кордону, направленим для проходження військової служби з одного підрозділу в інший підрозділ цього самого органу охорони державного кордону, за умови, що ці підрозділи дислоковані в різних населених пунктах, у зв'язку з чим військовослужбовець переїжджає в інший населений пункт;

військовослужбовцям, призначеним на посади у військові представництва на судноремонтних підприємствах, якщо вони переїхали до цих представництв з інших населених пунктів.

4. Підйомна допомога виплачується:

військовослужбовцям (у тому числі і тим, які прибули для подальшого проходження служби з інших військових формувань), які переїхали на нове місце служби в інший населений пункт у зв'язку з призначенням на посаду, - за новим місцем служби на підставі наказу про призначення на посаду і наказу начальника органу Держприкордонслужби про вступ військовослужбовця до виконання обов'язків за посадою;

військовослужбовцям, які переїхали в інший населений пункт у зв'язку з передислокацією органу (підрозділу) Держприкордонслужби, - у новому пункті постійної дислокації органу (підрозділу) Держприкордонслужби на підставі наказу начальника органу (підрозділу) Держприкордонслужби про прибуття до місця дислокації;

військовослужбовцям, зарахованим на навчання до Національної академії, - цим навчальним закладом на підставі наказу ректора Національної академії про зарахування на навчання.

5. Військовослужбовцям, які призначені на посади в інший орган (підрозділ) Держприкордонслужби і прибули до нового місця служби після отримання цим органом (підрозділом) Держприкордонслужби директиви про передислокацію в інший населений пункт, підйомна допомога виплачується один раз - після передислокації органу (підрозділу) Держприкордонслужби в інший населений пункт.

6. Військовослужбовцям, які повернулися для подальшого проходження військової служби у Державній прикордонній службі України після відрядження до державних органів, установ і організацій для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі, підйомна допомога виплачується після призначення їх на посади і вступу до виконання обов'язків за посадою в органах (підрозділах) Держприкордонслужби, дислокованих в інших населених пунктах, ніж ті державні органи, установи, організації, до яких їх було відряджено.

7. Військовослужбовцям, які прибули із закордонних відряджень (охорона дипломатичних представництв України, навчання строком понад один рік), підйомна допомога виплачується органами (підрозділами) Держприкордонслужби після призначення їх на посаду і вступу до виконання обов'язків за посадою в органах (підрозділах) Держприкордонслужби, дислокованих в інших населених пунктах, ніж ті органи (підрозділи), з яких їх було направлено у відрядження за кордон.

8. На кожного члена сім'ї військовослужбовця, який переїхав для постійного проживання до нового місця служби військовослужбовця в інший населений пункт, у випадках, передбачених пунктами 1 та 3 цієї Інструкції, виплачується підйомна допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення, належного військовослужбовцю на день приїзду членів сім'ї до місця його служби, з урахуванням пункту 2 цієї Інструкції.

Якщо члени сім'ї прибули одночасно з військовослужбовцем, то підйомна допомога на них виплачується після дня, з якого військовослужбовець став до виконання обов'язків за посадою, на яку призначений.

Підйомна допомога виплачується також на сім'ї військовослужбовців, які змінили місце проживання і переїхали у зв'язку зі службовими переміщеннями військовослужбовців не безпосередньо до нового місця їх служби, а до інших населених пунктів, розташованих поблизу місця служби військовослужбовців, де вони тимчасово, до надання житлової площі, проживають на площі інших квартиронаймачів, а також тим, які переїхали для проживання в інші населені пункти у зв'язку з відсутністю житлової площі за новим місцем служби військовослужбовця. У разі переїзду членів сім'ї із зазначених пунктів безпосередньо до місця служби військовослужбовців підйомна допомога вдруге не виплачується.

У разі якщо дружина і чоловік є військовослужбовцями, то підйомна допомога на кожного з них виплачується органом (підрозділом) Держприкордонслужби, в який їх призначено на посади, а на членів сім'ї - з місячного грошового забезпечення одного з них (за бажанням).

9. Підйомна допомога на членів сім'ї, які переїхали для постійного проживання до місця служби військовослужбовця, виплачується у разі призначення військовослужбовця після закінчення Національної академії на посаду в цій академії, якщо члени сім'ї не переїжджали до військовослужбовця в період його навчання.

10. Підйомна допомога виплачується на таких членів сім'ї, які на день їх переїзду до нового місця служби військовослужбовця в інший населений пункт записані в його особовій справі:

дружину (чоловіка);

неповнолітніх дітей військовослужбовця та його дружини (чоловіка), у тому числі усиновлених;

повнолітніх непрацездатних дітей військовослужбовця та його дружини (чоловіка), у тому числі усиновлених, які перебувають на утриманні військовослужбовця;

дітей-інвалідів з дитинства (незалежно від віку);

повнолітніх дітей військовослужбовця та його дружини (чоловіка), у тому числі усиновлених (вихованці, учні, студенти, слухачі денної форми навчання до досягнення ними 23-річного віку, які перебувають на утриманні військовослужбовця);

непрацездатних батьків або усиновителів військовослужбовця та його дружини (чоловіка), які перебувають на його утриманні.

11. Належність до членів сім'ї підтверджується довідкою кадрового органу, а факт навчання - довідкою з навчального закладу.

12. Підйомна допомога на членів сім'ї виплачується органом (підрозділом) Держприкордонслужби, в який призначено або де проходить службу військовослужбовець, за умови їх зняття з реєстраційного обліку за попереднім місцем проживання та реєстрації за новим місцем служби військовослужбовця, після надання довідки кадрового органу (підрозділу) Держприкордонслужби про склад сім'ї із зазначенням дати народження дітей, батьків, усиновителів, найменування населеного пункту, з якого прибула сім'я, а також довідки з місця проживання про реєстрацію і склад сім'ї.

Якщо члени сім'ї, зняті з реєстраційного обліку за попереднім місцем проживання, переїхали для проживання в інші населені пункти через відсутність житлової площі за новим місцем служби військовослужбовця, підйомна допомога на них виплачується після надання довідки кадрового органу про склад сім'ї із зазначенням дати народження дітей, батьків, усиновителів, найменування населеного пункту, з якого прибула сім'я, та довідки з місця проживання про реєстрацію і склад сім'ї за наявності.

13. Підйомна допомога, у тому числі на членів сім'ї, не виплачується:

військовослужбовцям під час навчання у навчальних закладах Державної прикордонної служби України за умови збереження посад за місцем служби незалежно від строку навчання;

військовослужбовцям, направленим у розпорядження відповідних начальників органів Держприкордонслужби.

У разі призначення таких військовослужбовців на посади у той самий населений пункт, звідки вони вибули у розпорядження, їм відшкодовуються фактичні витрати на переїзд;

військовослужбовцям, які прибули до органу (підрозділу) Держприкордонслужби без призначення на посади наказами відповідних начальників, - до надходження наказу про призначення на посаду і вступу до виконання обов'язків за посадою;

військовослужбовцям, які закінчили Національну академію з присвоєнням офіцерських звань, призначеним на посади в цей військовий навчальний заклад, крім членів сім'ї, на яких підйомна допомога виплачується у порядку, передбаченому пунктом 9 цієї Інструкції;

військовослужбовцям, відрахованим з Національної академії через недисциплінованість і направленим для проходження служби в органи (підрозділи) Держприкордонслужби, а також відрахованим з першого курсу Національної академії через інші причини і направленим для подальшого проходження служби в органи (підрозділи) Держприкордонслужби, в яких вони проходили службу до зарахування на навчання;

військовослужбовцям, які переїхали в інші населені пункти в розпорядження відповідних начальників органів (підрозділів) Держприкордонслужби без призначення на посади і які направлені для проходження військової служби до попереднього місця служби або звільнені з військової служби.

14. Підйомна допомога також не виплачується на членів сім'ї військовослужбовця:

які переїхали до військовослужбовця у пункт перебування його в розпорядженні. На цих членів сім'ї підйомна допомога за наявності права на неї виплачується після вступу військовослужбовця до виконання обов'язків за посадою, на яку він буде призначений, або після зарахування його на навчання до Національної академії;

на дітей, які перебувають на повному державному забезпеченні;

які прибули до місця служби військовослужбовця тимчасово (на канікули, у відпустку тощо);

якщо зміна місця проживання членів сім'ї не пов'язана з переведенням військовослужбовця до нового місця служби і призначенням на посаду (зарахуванням на навчання до Національної академії), зміною місця постійної дислокації органу (підрозділу) Держприкордонслужби, прийняттям на військову службу за контрактом.

15. У разі призначень на посади і переміщень у складі органу (підрозділу) Держприкордонслужби, пов'язаних з фактичним переїздом з одного населеного пункту в інший для постійного проживання (пункти 1, 3, 5 - 7 цієї Інструкції), військовослужбовцям та членам їх сімей, які переміщаються разом з військовослужбовцем, крім підйомної допомоги, здійснюється також виплата добових у розмірах, визначених законодавством.

16. Добові за час перебування в дорозі також виплачуються військовослужбовцям, направленим до місця служби або навчання, у випадках, передбачених у абзацах третьому, сьомому та восьмому пункту 13 цієї Інструкції.

17. Утримання аліментів із суми підйомної допомоги та добових не провадиться. Облік виплачених сум здійснюється за кодом економічної класифікації видатків 1140 "Видатки на відрядження" кошторису доходів і видатків Державної прикордонної служби України.

 

Директор Фінансово-економічного
департаменту Адміністрації
Держприкордонслужби
генерал-майор

Я. Р. Рудик

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали