СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.03.2012

м. Київ

N 75


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 квітня 2012 р. за N 592/20905

Про затвердження Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та Указу Президента України від 17.07.2006 N 619 "Про Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України організувати вивчення цієї Інструкції військовослужбовцями підпорядкованих підрозділів та суворо дотримуватися її вимог у практичній діяльності.

3. Начальнику Управління кадрів Служби зовнішньої розвідки України забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління кадрів Служби зовнішньої розвідки України.

5. З наказом ознайомити військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби

Г. Ілляшов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Служби зовнішньої розвідки України
28.03.2012 N 75

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 квітня 2012 р. за N 592/20905


ІНСТРУКЦІЯ
про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України, затвердженого Указом Президента України від 17.07.2006 N 619 (далі - Положення), та організацію роботи з кадрами.

1.2. Застосування вимог Положення до військовослужбовців здійснюється рішеннями прямих начальників, яким надано таке право Положенням і наказами Голови Служби зовнішньої розвідки України (далі - Голова СЗРУ). Ці рішення оформляються наказами по підрозділу (закладу).

У разі тимчасової відсутності відповідного начальника рішення з питань проходження служби приймаються особою, яка виконує його обов'язки.

1.3. На військовослужбовців, які подаються до присвоєння чергового військового звання (пониження у військовому званні, позбавлення військового звання, поновлення у військовому званні), призначення на посади (крім призначення на рівні посади без зміни профілю службової діяльності) або звільнення з військової служби, у підрозділах Служби зовнішньої розвідки України (далі - СЗРУ), керівникам яких надано право видання наказів, оформляються відповідні подання, зразки яких наведено в додатках 1 - 3 до цієї Інструкції, які підписуються прямими начальниками від начальника відділу (самостійного напрямку (відділення), групи), їм рівними і вище та подаються у порядку підпорядкування на рішення відповідних начальників через кадрові підрозділи відповідно до встановленого порядку призначення на посади. Пояснення до оформлення подання до присвоєння чергового військового звання (пониження у військовому званні, позбавлення військового звання, поновлення у військовому званні), призначення на посаду, звільнення з військової служби військовослужбовців СЗРУ наведено в додатку 4 до цієї Інструкції. Подання, рішення за якими приймаються керівництвом СЗРУ, підписуються прямими начальниками від начальника управління (самостійного структурного підрозділу СЗРУ) і вище.

Інші прямі начальники, яким не надано право підпису подання із зазначених питань, порушують клопотання про це шляхом подання рапорту в порядку підпорядкування.

Призначення військовослужбовців на посади в Управлінні власної безпеки здійснюється за поданням його начальника без погодження з керівниками структурних підрозділів СЗРУ, у яких вони проходять військову службу.

У разі прийняття громадян на військову службу за контрактом у СЗРУ, прийняття осіб сержантського і старшинського складу на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, а також заміщення військових посад цивільними особами складаються відповідні висновки.

1.4. Безпосередні та прямі начальники повинні своєчасно в порядку, передбаченому розділом VII цієї Інструкції, подавати до звільнення в запас або у відставку підпорядкованих їм військовослужбовців, які досягли граничного віку перебування на військовій службі (пункт 6 Положення).

Клопотання про залишення військовослужбовців на військовій службі понад граничний вік порушуються керівниками структурних підрозділів СЗРУ один раз на рік шляхом подання в Управління кадрів до 1 грудня поточного року списків військовослужбовців, яких відповідно до пункту 7 Положення рекомендовано до залишення на військовій службі понад граничний вік (додаток 5 до цієї Інструкції).

При цьому відповідні списки осіб офіцерського складу затверджуються Головою СЗРУ або особою, яка виконує його обов'язки, а сержантського і старшинського складу - заступниками Голови СЗРУ.

Прийняті рішення про залишення військовослужбовців на військовій службі понад граничний вік оголошуються їм особисто безпосередніми (прямими) начальниками. В особових справах цих осіб записується, чиїм рішенням і на який строк вони залишені на службі понад граничний вік.

Військовослужбовцям, стосовно яких не прийнято рішення про залишення на військовій службі, безпосередніми (прямими) начальниками оголошується про наступне їх звільнення в запас або у відставку під особистий підпис військовослужбовців у аркуші співбесіди, який викладається у довільній формі та долучається до матеріалів особової справи військовослужбовця.

1.5. Військовослужбовці, які звільняються (переводяться до інших військових формувань) чи переміщуються по службі в межах СЗРУ, оформлюють відповідний обхідний листок, форма якого наведена в додатках 6 - 10 до цієї Інструкції, що видається Управлінням кадрів (кадровими підрозділами) СЗРУ.

Після заповнення обхідного листка він здається до Управління кадрів (кадрового підрозділу) і долучається до особової справи.

За своєчасність підписання та повноту заповнення відповідальними співробітниками обхідного листка відповідають військовослужбовці, які звільняються (переводяться до інших військових формувань) чи переміщуються по службі в межах СЗРУ, а контролюють - їх безпосередні начальники.

1.6. Для отримання дозволу на навчання у вищих навчальних закладах без відриву від служби військовослужбовці подають рапорти у порядку підпорядкування на ім'я Голови СЗРУ або його заступників згідно з розподілом функціональних обов'язків. У рапорті зазначаються військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, займана посада, освіта військовослужбовця, найменування навчального закладу (факультету), до якого бажає вступити військовослужбовець, та спеціальність, за якою буде проводитися навчання, а також (якщо навчання платне) джерела його фінансування. Дозволом на навчання є відповідні резолюції на цих рапортах, які зберігаються в особових справах військовослужбовців.

У разі якщо військовослужбовець висловив бажання здобути ще одну вищу освіту після здобуття базової або повної вищої освіти, він подає рапорт у порядку підпорядкування, у якому додатково вказує відомості щодо строку військової служби та здобуття базової або повної вищої освіти за рахунок державного замовлення.

II. Прийняття на військову службу. Укладення контракту

2.1. Контракт про проходження військової служби укладається у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Громадянин, який укладає контракт, підписує його особисто. Підпис посадової особи, яка підписує контракт від імені СЗРУ, завіряється гербовою печаткою. Один примірник контракту після його підписання видається громадянину, який уклав контракт, а інший (з особистою розпискою громадянина про отримання одного примірника контракту) долучається до матеріалів особової справи військовослужбовця.

2.2. Прийняття громадян на військову службу за контрактом здійснюється відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", Положення та цієї Інструкції.

2.3. Прийняття громадян на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу та продовження їм військової служби за новим контрактом здійснюється Головою СЗРУ або особою, яка виконує його обов'язки.

Прийняття громадян на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу та продовження їм військової служби за новим контрактом здійснюється заступниками Голови СЗРУ, а також начальниками підрозділів (закладів) СЗРУ, яким надано право видання наказів.

III. Присвоєння військових звань

3.1. З метою своєчасного присвоєння чергових військових звань військовослужбовцям, що займають відповідні штатні посади, подання надсилаються до Управління кадрів не пізніше ніж за місяць до закінчення встановленого строку вислуги в попередньому званні.

3.2. Подання до присвоєння чергового військового звання військовослужбовців, які мають дисциплінарні стягнення, не здійснюється до усунення недоліків у виконанні службових обов'язків і особистій поведінці та зняття дисциплінарного стягнення. Про затримку подання до присвоєння чергового військового звання військовослужбовцю оголошується безпосереднім (прямим) начальником під підпис в аркуші співбесіди, який оформлюється у довільній формі та долучається до особової справи. Про прийняте рішення та проведену співбесіду інформується Управління кадрів шляхом подання письмового повідомлення.

3.3. Пропозиції щодо присвоєння відповідного військового звання в порядку переатестації (пункт 31 Положення) викладаються у висновку про прийняття на військову службу за контрактом, поданні до призначення на посаду або в окремому рапорті.

3.4. Військовослужбовцям, які перебувають у розпорядженні відповідного начальника (крім зазначених у пункті 33 Положення), чергове військове звання присвоюється після закінчення встановленого строку вислуги у попередньому званні за умови відповідності чергового звання військовому званню, передбаченому штатом за посадою, яку займав військовослужбовець до зарахування в розпорядження.

3.5. Позбавлення військового звання сержантського і старшинського складу, пониження осіб сержантського і старшинського складу у військовому званні на один ступінь, поновлення у попередньому званні сержантського і старшинського складу здійснюється заступниками Голови СЗРУ.

IV. Призначення на посади та переміщення по службі

4.1. Військові посади, які у мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (підпункт "а" пункту 39 Положення), визначаються відповідними переліками посад військовослужбовців СЗРУ. При цьому військові посади, посадові обов'язки за якими передбачають безпосереднє здійснення оперативно-розшукової діяльності, несення оперативного чергування, зберігання та обслуговування зброї, боєприпасів і спеціальної техніки, до таких переліків не включаються.

У зв'язку із службовою необхідністю цивільними особами можуть заміщуватися на умовах строкового трудового договору, з урахуванням абзацу першого цього пункту, як вакантні військові посади (у разі потреби їх термінового заміщення), так і посади військовослужбовців, які перебувають у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами і для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на період таких відпусток.

Призначення цивільних осіб на військові посади (на умовах строкового трудового договору) проводиться наказами начальників, яким надано право призначати на ці посади військовослужбовців.

4.2. Службовим сумісництвом відповідно до підпункту "ж" пункту 39 Положення вважається виконання військовослужбовцями, крім своєї основної, іншої регулярно оплачуваної роботи, пов'язаної з викладацькою, науковою і медичною практикою, інструкторською та суддівською практикою із спортивної діяльності, у вільний від основної роботи час. Виконання інших видів робіт за службовим сумісництвом забороняється.

Призначення військовослужбовця на посаду у порядку службового сумісництва в підрозділах, навчальних закладах та установах СЗРУ здійснюється Головою СЗРУ за клопотанням керівника зацікавленого структурного підрозділу СЗРУ, попередньо узгодженим з керівником структурного підрозділу СЗРУ, у підпорядкуванні якого перебуває військовослужбовець.

Звільнення з посади, на яку військовослужбовець призначений у порядку службового сумісництва, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

4.3. Призначення військовослужбовців на штатні посади з урахуванням вимог пункту 39 Положення здійснюється:

на керівні посади від начальника відділу, йому рівного і вище - Головою СЗРУ або особою, яка виконує його обов'язки;

на посади офіцерського складу до заступника начальника відділу включно - заступниками Голови СЗРУ;

на посади сержантського і старшинського складу, офіцерського складу, за якими штатом передбачено військові звання до майора включно, крім посадових осіб, зазначених у абзацах другому та третьому цього пункту, начальниками 7, 8, 9 служб 4 управління 2 департаменту.

Для переміщення по службі з одного структурного підрозділу СЗРУ до іншого (крім випадків, зазначених у абзаці третьому пункту 1.3 розділу I цієї Інструкції) військовослужбовці доповідають про таке бажання рапортом у порядку підпорядкування на ім'я керівника структурного підрозділу (прямого начальника), попередньо погодивши його з керівником структурного підрозділу, до якого планується переміщення. Військовослужбовці, що обіймають посади від начальника відділу і вище, доповідають у порядку підпорядкування рапортом на ім'я заступника Голови СЗРУ відповідно до розподілу функціональних обов'язків, погодивши попередньо його у керівників заінтересованих структурних підрозділів.

Після погодження такого переміщення подання до призначення на посаду підписується керівником структурного підрозділу, до якого переміщується військовослужбовець. При цьому подання до призначення на посаду від начальника відділу і вище погоджується із заступником Голови СЗРУ відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Подання щодо призначення військовослужбовців на керівні посади від начальника відділу і йому рівного підлягають погодженню з Управлінням власної безпеки СЗРУ.

Призначення військовослужбовців на посади помічників керівників структурних підрозділів (по роботі з особовим складом) та на посади начальників кадрових підрозділів здійснюється після погодження цих кандидатур з Управлінням кадрів.

4.4. Переміщення по службі в іншу місцевість військовослужбовців, які мають потребу за станом свого здоров'я або станом здоров'я членів їхніх сімей змінити місце служби (проживання), провадиться відповідно до підпункту "е" пункту 39 Положення за їхніми рапортами.

До членів сім'ї військовослужбовця належать дружина (чоловік), діти, що не досягли 18-річного віку, а також старші, якщо вони є інвалідами I чи II групи або вихованцями, учнями, студентами, курсантами та слухачами (крім курсантів і слухачів військових навчальних закладів), стажистами навчальних закладів, не досягли 23-річного віку і перебувають на утриманні батьків, його батьки чи батьки дружини (чоловіка), які проживають разом з ним, а також особи, які перебувають на утриманні військовослужбовця, проживають разом з ним і згідно з медичним висновком за станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду.

Військовослужбовці, визнані непридатними до військової служби в мирний час за станом здоров'я, подаються до звільнення в запас або у відставку.

4.5. У структурних підрозділах СЗРУ згідно з пунктом 41 Положення до 20 грудня поточного року створюються резерв кандидатів для:

просування по службі, який складається згідно з додатком 11 до цієї Інструкції;

призначення на керівні посади, який складається в окремому порядку.

Робота зі співробітниками, включеними до резерву кандидатів для просування по службі, здійснюється відповідно до планів, які затверджуються керівниками структурних підрозділів. Розроблені плани передбачають заходи з вивчення цих співробітників у процесі їх оперативно-службової діяльності, їх підготовки (направлення на курси перепідготовки, підвищення кваліфікації, в тому числі самостійної, під час тимчасового виконання обов'язків (посади) за вищою посадою), навчання в навчальному закладі СЗРУ, проведення індивідуальних співбесід тощо.

При переміщенні по службі в межах СЗРУ осіб, зарахованих до резерву, у поданнях до призначення (рапортах) зазначається інформація про їх перебування в резерві за попереднім місцем служби.

4.6. Начальники зобов'язані організовувати службову діяльність військовослужбовців, зарахованих у їх розпорядження (пункт 44 Положення), та здійснювати контроль за нею відповідно до вимог військових статутів Збройних Сил України, Положення та інших нормативно-правових актів.

Рішенням начальника на військовослужбовця, зарахованого у його розпорядження, або іншого прямого начальника може покладатися виконання окремих обов'язків (завдань).

Звільнення військовослужбовця з посади та зарахування його в розпорядження відповідного начальника здійснюється не раніше дня видання наказу про таке звільнення з посади та зарахування в розпорядження.

V. Атестування

5.1. Проведення атестування військовослужбовців має сприяти вихованню в них високого почуття відповідальності за доручену справу, подальшому підвищенню рівня професійної підготовки та зміцненню військової дисципліни.

5.2. Атестування осіб офіцерського складу проводиться один раз на п'ять років. За рішенням Голови СЗРУ атестування всіх офіцерів або офіцерського складу окремих підрозділів може проводитись і в інші строки.

5.3. Щороку (у листопаді - грудні) Управлінням кадрів, кадровими підрозділами СЗРУ розробляються плани підготовки та проведення атестування військовослужбовців, які затверджуються відповідними начальниками.

У планах передбачаються такі заходи: вивчення військовослужбовцями порядку атестування, визначення (уточнення) складу атестаційних комісій та затвердження їх наказами відповідних начальників; проведення занять з керівним складом, офіцерами кадрових підрозділів, головами і членами атестаційних комісій з питань атестування; розроблення графіка проведення атестування і схеми атестування відповідно до примірної схеми атестування військовослужбовців СЗРУ (додаток 12 до цієї Інструкції), затвердження їх відповідними начальниками та розсилання в підрозділи для керування в роботі й ознайомлення особового складу; обговорення на нарадах керівного складу процесу підготовки й проведення атестування, а також підсумків атестування з постановкою завдань з реалізації атестаційних висновків.

5.4. Атестації складають: безпосередні начальники - на осіб офіцерського складу; безпосередні начальники з числа осіб офіцерського складу - на осіб сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом.

5.5. Начальники, які складають атестації, зобов'язані:

а) вивчити встановлений порядок атестування військовослужбовців;

б) всебічно вивчити й оцінити ділові та моральні якості особи, що атестується.

Для цього:

проаналізувати й оцінити професійну та спеціальну підготовку, а також конкретні показники роботи військовослужбовця, що атестується; стан справ у підрозділі, яким він керує, або на ділянці роботи, за яку відповідає;

з'ясувати у своїх заступників думку про військовослужбовця;

провести з військовослужбовцем не менше двох співбесід (одну - на початку року атестування, другу - безпосередньо перед складанням атестації) з питань проходження ним служби, удосконалення ділових та особистих якостей, професійної підготовки, стилю, методів роботи та надати необхідні рекомендації щодо усунення недоліків, поліпшення особистої підготовки та стану справ на ділянці роботи, за яку він відповідає;

в) на основі всебічного вивчення військовослужбовця, що атестується, визначити зміст атестації та висновку за нею;

г) особисто скласти атестацію на підлеглого та підписати її;

ґ) подати атестацію у порядку підпорядкування для отримання висновків і затвердження.

5.6. Атестація складається за формою, наведеною у додатку 13 до цієї Інструкції. У тексті атестації, який викладається в довільній формі, мають бути відображені дані, що характеризують військовослужбовця:

готовність до служіння Українському народові;

наполегливість у виконанні службових обов'язків, особиста дисциплінованість, вимогливість до себе та підлеглих;

організованість та вміння визначити головний напрям у роботі, здатність якісно виконувати поставлені завдання, виявляти ініціативу, швидко орієнтуватися й уміло діяти у складній обстановці, схильність до аналізу;

якість керування підлеглими, вміння навчати та виховувати їх організаторські здібності;

оцінка стану справ у підрозділі, яким керує військовослужбовець, що атестується (дисципліна, бойова готовність, виконання оперативно-службових завдань, стан професійної підготовки тощо), або на ділянці роботи, за яку він відповідає;

рівень професійної підготовки, знання військових статутів, інших нормативно-правових актів, своїх обов'язків за посадою та виконання їх, удосконалення спеціальних знань, науковий ступінь і вчене звання, знання іноземних мов, уміння застосовувати отримані знання на практиці, наявність оперативного досвіду, досвіду управлінської діяльності;

здатність критично оцінювати свою діяльність, творчо ставитися до справи, наполегливість у виконанні службових обов'язків, авторитет у колективі, вміння зберігати службову та державну таємницю, дотримуватися правил конспірації в роботі;

стан здоров'я і працездатність, а також інші питання, необхідні для характеристики особи, що атестується.

5.7. У висновку за атестацією зазначається, чи відповідає військовослужбовець, що атестується, займаній посаді, а також пропозиції щодо подальшого найбільш доцільного його службового використання, ураховуючи професійні, ділові і моральні якості, досвід роботи, здібності і нахили, а також інтереси справи.

При цьому можуть бути надані такі рекомендації:

про призначення на вищу посаду (на яку й коли);

про направлення на навчання до вищого військового навчального закладу, іншого навчального закладу, курси підвищення кваліфікації;

про переміщення на рівну посаду (на яку посаду доцільно перевести та причина переведення: необхідність укомплектування інших посад, для більш доцільного використання тощо);

про переміщення на іншу роботу - оперативну, викладацьку та іншу із зазначенням мотивів переведення; на яку посаду і коли;

про переміщення з вищої посади на нижчу, на якій підставі (пункт 42 Положення) та на яку посаду доцільно призначити;

про продовження військової служби за новим контрактом чи залишення на військовій службі понад граничний вік;

про звільнення з військової служби і на якій підставі.

У висновку за атестацією поряд з визначенням відповідності військовослужбовця займаній посаді та викладенням рекомендації про його подальше службове використання може бути зазначено, які недоліки по службі та в особистій поведінці йому необхідно усунути.

Висновок і рекомендації мають випливати з тексту атестації.

5.8. На військовослужбовців, які закінчили за денною (очною) формою навчання вищий військовий навчальний заклад СЗРУ, атестації складаються відповідно до вимог пункту 5.6 цього розділу. В атестаціях на цих осіб вказується також інформація про їхню успішність за основними дисциплінами навчального плану, оцінки, отримані на державних іспитах, тему дипломної роботи та її оцінку. У висновку за атестацією зазначається, на яку посаду доцільно його призначити.

5.9. Атестації, складені на військовослужбовців, розглядаються атестаційними комісіями. Атестаційні комісії створюються у структурних підрозділах СЗРУ (за потреби - у підрозділах, що входять до складу структурних підрозділів СЗРУ від служби та вище).

У СЗРУ постійно діє Центральна атестаційна комісія.

5.10. Атестаційні комісії створюються у складі:

голови - першого заступника (заступника) начальника структурного (іншого відповідного) підрозділу;

членів - заступників начальника структурного (іншого відповідного) підрозділу, начальників підрозділів у складі структурних підрозділів, начальника кадрового підрозділу (за наявності в штаті);

секретаря - одного з офіцерів підрозділу.

Склад атестаційних комісій (за посадами) визначається Головою СЗРУ, його заступниками, а також керівниками підрозділів, яким надано право видання наказів.

Склад Центральної атестаційної комісії визначається наказом Голови СЗРУ.

5.11. Атестаційні комісії зобов'язані всебічно вивчити атестації, встановити їх відповідність дійсним діловим та особистим якостям військовослужбовців, що атестуються, і дати висновки за ними.

Атестаційні комісії мають право викликати на свої засідання для надання довідок і пояснень як самих військовослужбовців, що атестуються, так і начальників, які склали атестації.

Атестації з висновком про невідповідність займаній посаді розглядаються з викликом військовослужбовців, що атестуються, на засідання атестаційних комісій.

5.12. Атестаційні комісії і прямі начальники до затвердження атестації готують висновки за атестаціями.

Атестаційні комісії та начальники, які розглядають і затверджують атестації, при формулюванні висновків повинні дотримуватися вимог пунктів 5.6 та 5.7 цього розділу.

Висновок атестаційної комісії вноситься до протоколу засідання атестаційної комісії (додаток 14 до цієї Інструкції), який підписується головою, членами і секретарем комісії. З протоколу висновок атестаційної комісії переноситься до атестації із зазначенням посад, військових звань, прізвищ та ініціалів голови, членів і засвідчується секретарем комісії.

5.13. Атестації розглядаються в одній атестаційній комісії. Повторний розгляд атестації комісією може бути проведено з урахуванням вимог пункту 49 Положення за рішенням начальника, який затверджує атестацію.

5.14. Атестації затверджуються прямим начальником відповідно до схеми атестування.

Атестації на слухачів вищого військового навчального закладу СЗРУ затверджуються керівником цього навчального закладу.

5.15. Рішення про складення нової атестації на військовослужбовця приймається начальником, який затвердив атестацію, якщо під час атестування було допущено порушення порядку атестування, установленого Положенням та цією Інструкцією.

5.16. Затверджені атестації оголошуються атестованим військовослужбовцям прямими начальниками, які затвердили атестації у 10-денний строк після надходження їх у підрозділ. Виняток допускається тільки стосовно військовослужбовців, що перебувають у відрядженні, відпустці або на лікуванні, яким затверджені атестації оголошуються одразу після повернення в підрозділ.

Під час оголошення атестації безпосередній (прямий) начальник проводить з атестованим індивідуальну співбесіду, який ставить свій підпис в атестації і зазначає дату ознайомлення з нею.

5.17. Контроль за реалізацією висновків за атестаціями здійснюється керівниками структурних підрозділів, Управлінням кадрів і кадровими підрозділами СЗРУ.

Для забезпечення реалізації атестаційних висновків керівники структурних підрозділів та кадрові підрозділи СЗРУ зобов'язані:

включати військовослужбовців, атестованих до призначення на вищі посади, до резерву для призначення на вищі посади на наступний рік, а також повідомляти Управління кадрів про кандидатів, рекомендованих для призначення на посади, призначення на які входить до компетенції керівництва СЗРУ;

складати контрольні списки військовослужбовців, атестованих до переміщення на нижчі посади, до переміщення на іншу роботу та до звільнення в запас або у відставку.

VI. Відпустки

6.1. При визначенні тривалості щорічної основної відпустки залежно від вислуги років (пункт 51 Положення) календарне обчислення вислуги років здійснюється в порядку, установленому для обчислення військовослужбовцям вислуги років на пенсію. При цьому час навчання військовослужбовців у цивільних вищих навчальних закладах, а також в інших навчальних закладах, після закінчення яких присвоюється офіцерське звання, до вступу на військову службу або призначення на відповідну посаду до вислуги років для визначення їм тривалості щорічної основної відпустки не зараховується.

6.2. Час надання щорічної основної відпустки військовослужбовцям встановлюється:

заступникам Голови СЗРУ, начальникам структурних підрозділів, радникам, консультантам і помічникам Голови СЗРУ - Головою СЗРУ;

іншим військовослужбовцям - начальниками структурних підрозділів та підрозділів регіонального дислокування, що входять до їх складу;

військовослужбовцям постійного складу вищого військового навчального закладу - керівником цього закладу.

6.3. У структурних підрозділах СЗРУ до 31 грудня складаються на наступний рік графіки щорічних основних відпусток військовослужбовців, які затверджуються начальниками, зазначеними у пункті 6.2 цього розділу, та оголошуються військовослужбовцям.

Щорічні основні відпустки військовослужбовцям надаються рівномірно протягом усього календарного року з дотриманням вимог щодо забезпечення надійного функціонування підрозділу, підтримання мобілізаційної готовності та розрахунку щомісячного перебування у відпустці не більше 30 відсотків його військовослужбовців.

Кадрові підрозділи повинні здійснювати постійний контроль за наданням щорічних основних відпусток військовослужбовцям згідно із затвердженими графіками та доповідати про це відповідним начальникам.

Військовослужбовцям, які належать до категорій 1 і 2 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; військовослужбовцям-жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда; одиноким матерям (батькам), які виховують дитину без батька (матері); опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків; ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", щорічні відпустки надаються у зручний для них час.

6.4. Відкликання військовослужбовців зі щорічної основної відпустки (пункт 54 Положення) здійснюється:

осіб офіцерського складу - Головою СЗРУ та його заступниками відповідно до розподілу функціональних обов'язків;

осіб сержантського і старшинського складу - заступниками Голови СЗРУ.

У наказі зазначаються дата відкликання зі щорічної основної відпустки, місце проведення військовослужбовцем відпустки на момент відкликання, тривалість невикористаної частини відпустки у календарних днях, підстава для відкликання.

6.5. Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (пункт 59 Положення) може надаватися військовослужбовцям-жінкам за їх бажанням повністю або частинами.

Військовослужбовець-жінка, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, має право приступити до виконання службових обов'язків до закінчення відпустки. Про достроковий вихід на службу з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку військовослужбовець-жінка повинна завчасно повідомити прямих начальників рапортом у порядку підпорядкування.

6.6. Надання військовослужбовцям відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин (пункт 62 Положення) здійснюється начальниками, зазначеними у пункті 6.2 цього розділу.

6.7. При наданні військовослужбовцям відпусток за сімейними обставинами час, необхідний для проїзду до місця проведення відпустки та назад (підпункти "б", "в" та "г" пункту 62 Положення), обчислюється згідно з розкладом руху того виду транспорту (з урахуванням пересадок), яким військовослужбовець прямує у відпустку та назад.

Якщо військовослужбовець прямував у відпустку та назад повітряним транспортом, а час для проїзду йому було надано з розрахунку прямування іншими видами транспорту, він зобов'язаний повернутися з відпустки до місця служби з урахуванням часу, фактично витраченого на проїзд повітряним транспортом.

При прямуванні у відпустку особистим транспортом час на дорогу до місця проведення відпустки та назад обчислюється з урахуванням розкладу руху автомобільного транспорту.

Час для проїзду до місця проведення відпустки та назад водним транспортом за наявності залізничного транспорту обчислюється з урахуванням розкладу руху залізничного транспорту.

При проведенні відпустки у декількох пунктах військовослужбовцю надається час для проїзду від місця служби до одного з цих пунктів (з урахуванням бажання військовослужбовця) та назад.

VII. Звільнення з військової служби

7.1. Звільнення з військової служби за ініціативою військовослужбовця здійснюється на підставі поданого ним у порядку підпорядкування рапорту із зазначенням обставин та правових підстав для звільнення.

Звільнення з військової служби військовослужбовців, які досягли граничного віку перебування на військовій службі і стосовно яких не прийнято рішення про залишення на військовій службі, здійснюється у плановому порядку. Плани звільнення військовослужбовців, які досягають граничного віку перебування на військовій службі у наступному році (додаток 15 до цієї Інструкції), складаються у грудні поточного року та затверджуються начальниками, яким надано право звільнення з військової служби відповідних категорій військовослужбовців.

План звільнення з військової служби осіб офіцерського складу затверджується Головою СЗРУ або особою, яка виконує його обов'язки. Персональні списки офіцерів для включення до зазначеного плану подаються до Управління кадрів одночасно з пропозиціями про залишення осіб офіцерського складу на військовій службі понад граничний вік (абзац другий пункту 1.4 розділу I цієї Інструкції).

7.2. Перед підготовкою подання до звільнення з військової служби осіб офіцерського складу документи (рапорти та аркуші співбесід) щодо їх звільнення з військової служби подаються Голові СЗРУ, а стосовно осіб сержантського і старшинського складу - заступнику Голови СЗРУ відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

При підготовці документів до звільнення військовослужбовців з військової служби уточнюються дані про проходження ними служби. За необхідності документально підтверджуються періоди їхньої служби, що підлягають зарахуванню до вислуги років у календарному обчисленні й окремо на пільгових умовах, і відповідно до чинного законодавства обчислюється вислуга років (страховий стаж) на пенсію та оформлюється розрахунок вислуги років (страхового стажу) військовослужбовця СЗРУ на пенсію за вислугу років відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (додаток 16 до цієї Інструкції), який складається співробітником кадрового підрозділу у двох примірниках і підписується начальниками кадрового та фінансового підрозділів. Пояснення до оформлення розрахунку вислуги років (страхового стажу) військовослужбовця СЗРУ на пенсію за вислугу років відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" наведено в додатку 17 до цієї Інструкції. Обчислена вислуга років оголошується військовослужбовцю під підпис. Заперечення військовослужбовця щодо розрахунку вислуги років розглядаються відповідними кадровими, фінансовими та юридичними підрозділами перед поданням військовослужбовця до звільнення з військової служби, за результатами чого приймаються рішення.

7.3. З військовослужбовцями перед звільненням з військової служби проводиться не менше двох індивідуальних співбесід.

Перша співбесіда проводиться завчасно перед поданням до звільнення, під час якої роз'яснюються підстави і строки подання до звільнення, пільги та переваги з працевлаштування і матеріально-побутового забезпечення, надаються необхідні роз'яснення з інших питань, встановлюється військовий комісаріат (регіональний орган Служби безпеки України) для направлення військовослужбовця на військовий облік та місце його проживання після звільнення, з'ясовуються прохання військовослужбовця. При цьому з військовослужбовцями, які підлягають звільненню з військової служби у зв'язку з досягненням граничного віку перебування на військовій службі чи у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, співбесіди проводяться не пізніше ніж за два місяці перед поданням до звільнення. Військовослужбовці, визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, подаються до звільнення не пізніше місячного строку з дня отримання підрозділом висновку військово-лікарської комісії.

Співбесіди перед звільненням проводяться:

з особами сержантського і старшинського складу - безпосередніми (прямими) начальниками з числа осіб офіцерського складу;

з особами офіцерського складу до полковника включно - безпосередніми (прямими) начальниками, керівником структурного підрозділу СЗРУ або його заступником;

з особами вищого офіцерського складу - безпосереднім начальником, а також, як правило, заступником Голови СЗРУ.

До участі у співбесідах за потреби залучаються співробітники кадрових, фінансових та юридичних підрозділів.

Якщо під час співбесіди військовослужбовцями, що звільняються, порушені питання, які не можуть бути вирішені начальниками, що проводять співбесіди, останні доповідають їх для вирішення старшому прямому начальнику з викладенням суті питання.

Друга співбесіда проводиться безпосереднім начальником безпосередньо перед подачею подання до звільнення, під час якої надаються відповіді на запитання і прохання, висловлені військовослужбовцем під час першої співбесіди, уточнюються підстави звільнення з урахуванням висновку військово-лікарської комісії та інші питання, пов'язані зі звільненням.

Зміст проведених співбесід відображається в аркушах співбесід, що підписують начальники, які проводили співбесіди, та військовослужбовець, що звільняється. Аркуші співбесід долучаються і зберігаються в особовій справі.

7.4. Подання до звільнення військовослужбовців з військової служби за пунктом 68 Положення здійснюється після отримання СЗРУ копії вироку суду, що набрав законної сили. При цьому виключення зі списків особового складу СЗРУ провадиться з дня, коли вирок суду набрав законної сили.

7.5. Подання до звільнення за службовою невідповідністю здійснюється на підставі наказу про накладення на військовослужбовців дисциплінарного стягнення - звільнення з військової служби за службовою невідповідністю, виданого посадовими особами у межах дисциплінарних повноважень.

7.6. Підставою для звільнення військовослужбовців із військової служби у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцями (підпункт "з" пункту 64 Положення) є неналежне їх ставлення до виконання службових обов'язків, про що свідчить накладення на них протягом року двох і більше дисциплінарних стягнень, які на момент звільнення залишаються не знятими.

7.7. Військовослужбовці перед поданням до звільнення в запас або у відставку направляються для визначення ступеня придатності до військової служби за станом здоров'я на огляд до військово-лікарської комісії, висновки якої враховуються при визначенні підстави звільнення. На огляд до військово-лікарської комісії з цією метою можуть не направлятися військовослужбовці на їх прохання, про що вони подають рапорти у порядку підпорядкування.

Військовослужбовці, які подаються до звільнення за підпунктами "е", "є" та "з" пункту 64, підпунктами "в", "г" та "д" пункту 65, підпунктами "д" та "е" пункту 66, підпунктами "в" та "г" пункту 67 та пунктом 68 Положення, на огляд до військово-лікарської комісії не направляються.

7.8. Подання до звільнення з військової служби військовослужбовців здійснюється за однією з підстав відповідно до пунктів 64 - 68 Положення. При цьому військовослужбовці, які позитивно характеризуються і мають декілька підстав для звільнення, подаються до звільнення за тією з них, за якою надаються більші права і пільги після звільнення, з урахуванням бажання військовослужбовця.

Військовослужбовці, визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби, подаються до звільнення з військової служби за станом здоров'я (підпункт "б" пункту 64 та підпункт "є" пункту 66) за їх ініціативою.

7.9. У поданні до звільнення в запас або у відставку зазначаються пропозиції щодо заохочення військовослужбовця, який позитивно характеризується, а також про надання йому права носіння військової форми одягу з урахуванням вимог пункту 73 Положення.

7.10. Накази про звільнення військовослужбовців у запас або у відставку готуються Управлінням кадрів (кадровими підрозділами) після отримання відповідних документів (у тому числі обхідних листків) та оголошуються їм прямими начальниками від начальника управління (структурного підрозділу СЗРУ) і вище.

7.11. Після видання наказів про звільнення військовослужбовців з військової служби підстави звільнення (пункти 64 - 68 Положення) зміні не підлягають, якщо під час звільнення не допущено порушення чинного законодавства і не виявлено нових обставин, пов'язаних зі звільненням.

7.12. Виключення зі списків особового складу у зв'язку зі звільненням у запас або у відставку військовослужбовців, яким щорічна основна відпустка надана при звільненні, здійснюється після закінчення щорічної основної відпустки з урахуванням часу, необхідного для здавання справ і посади. Час для здавання справ і посади не повинен перевищувати 20 днів.

Військовослужбовці, звільнені в установленому порядку від виконання службових обов'язків у зв'язку з їх тимчасовою непрацездатністю, виключенню зі списків особового складу у зв'язку зі звільненням з військової служби до закінчення терміну тимчасової непрацездатності не підлягають, крім випадків, зазначених в абзаці третьому пункту 61 Положення.

7.13. Виключення зі списків особового складу СЗРУ військовослужбовців, які померли або загинули (пункт 71 Положення), здійснюється наказами по особовому складу начальників, яким надано право видавати накази по особовому складу, з дня смерті на підставі свідоцтва про смерть.

VIII. Особливості проходження військової служби військовослужбовцями, відрядженими до державних органів, установ і організацій

8.1. Відрядження військовослужбовця до державного органу, установи або організації (пункт 76 Положення) здійснюється за його попередньою згодою на таке відрядження, яка відображається у його рапорті у порядку підпорядкування.

8.2. Після видання наказу Голови СЗРУ про відрядження військовослужбовця до державного органу, установи або організації до цього органу (установи або організації) надсилається письмове повідомлення про відрядження військовослужбовця.

Про зміни свого посадового становища в органі (установі або організації), до якого відряджений військовослужбовець, він у 10-денний строк зобов'язаний письмово повідомити Управління кадрів з доданням витягу з наказу відповідного органу (установи або організації) про переміщення.

8.3. У разі прийняття Головою СЗРУ або керівником відповідного державного органу (установи або організації) рішення про закінчення роботи в державному органі (установі або організації) військовослужбовці звільняються із займаних посад наказами відповідних державних органів (установ або організацій) та зараховуються у розпорядження Голови СЗРУ.

IX. Особливості проходження військової служби у воєнний час

9.1. Порядок роботи з військовослужбовцями, присвоєння їм військових звань, призначення на посади, атестування, надання відпусток та звільнення з військової служби у воєнний час (пункти 82 - 93 Положення) застосовуються з моменту оголошення стану війни чи фактичного початку воєнних дій.

9.2. Військовослужбовці, стосовно яких скасовано наказ про звільнення з військової служби після оголошення мобілізації (підпункт "а" пункту 83 Положення), у разі неможливості призначення їх на попередні посади, призначаються на рівні посади.

 

Т. в. п. начальника Управління кадрів
Служби зовнішньої розвідки України

Г. Гарбар


 

Додаток 1
до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України


ПОДАННЯ
до присвоєння чергового військового звання (пониження у військовому званні, позбавлення військового звання, поновлення у військовому званні)

__________
                                                 (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер,
__________
                                                              займана посада та з якого часу, штатна категорія)
__________

Подається до присвоєння чергового військового звання (пониження у військовому званні, позбавлення військового звання, поновлення у військовому званні)
                                                                                                                                                         (найменування військового звання)
___________
___________

Дата народження _______

Військове звання присвоєно __________
                                                                                                                       (коли, яким наказом)

Освіта: а) цивільна ______

            б) військова (спеціальна) _______

На військовій службі з ___
__________

Висновок за останньою атестацією за 20__ р. _______
__________
__________

ПІДСТАВИ ДО ПОДАННЯ

  

  


Начальник _
                                                                                (посада, військове звання, підпис, прізвище)

___.___.20__

ВИСНОВКИ ПРЯМИХ НАЧАЛЬНИКІВ

__________
                                                                        (посада, військове звання, підпис, прізвище)

___.___.20__

__________
                                                                         (посада, військове звання, підпис, прізвище)

___.___.20__

РІШЕННЯ ЗА ПОДАННЯМ

__________
__________
__________


 

Додаток 2
до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України


ПОДАННЯ
до призначення на посаду

__________
                                                 (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер,
__________
                                                              займана посада та з якого часу, штатна категорія)
__________

Подається до призначення на посаду __
                                                                                                                 (найменування посади, штатна категорія)
__________
__________

Дата народження _______

Військове звання присвоєно __________
                                                                                                                       (коли, яким наказом)

Освіта: а) цивільна ______

             б) військова (спеціальна) ______

На військовій службі з ___
__________

Висновок за останньою атестацією за 20__ р. _______
__________
__________

ПІДСТАВИ ДО ПОДАННЯ

  

  


Начальник _
                                                                                  (посада, військове звання, підпис, прізвище)

___.___.20__

ВИСНОВКИ ПРЯМИХ НАЧАЛЬНИКІВ

__________
                                                                     (посада, військове звання, підпис, прізвище)

___.___.20__

__________
                                                                     (посада, військове звання, підпис, прізвище)

___.___.20__

РІШЕННЯ ЗА ПОДАННЯМ

__________
__________
__________


 

Додаток 3
до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України


ПОДАННЯ
до звільнення з військової служби

__________
                                                  (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер,
__________
                                                             займана посада та з якого часу, штатна категорія)
__________

Подається до звільнення з військової служби _______
                                                                                             (у запас Служби безпеки України, Збройних Сил України, у відставку)
за підпунктом ___________ пункту Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України, затвердженого Указом Президента України від 17.07.2006 N 619___________

Дата народження _______

Військове звання присвоєно __________
                                                                                                                   (коли, яким наказом)

Освіта: а) цивільна ______

             б) військова (спеціальна) ______

На військовій службі з ___
__________

Вислуга років на "___" 20__ р.: календарна _________,
у пільговому обчисленні ____, навчання у вищому навчальному закладі _________,
загальна , страховий стаж _____, загальний страховий стаж _______
__________

Висновок за останньою атестацією за 20__ р. _______

__________

Ступінь придатності до військової служби __________
                                                                                                       (довідка військово-лікарської комісії, номер і дата довідки)
__________

Підлягає направленню на військовий облік _________
                                                                                                     (найменування регіонального органу Служби безпеки України,
__________
                                                                                районного (міського) комісаріату)

У воєнний час може бути призначений на посаду ___
__________

Забезпеченість житловою площею ____
__________

ПІДСТАВИ ДО ПОДАННЯ

Коли й ким проведено співбесіду про звільнення, мотиви звільнення; особливі мотиви та підстави у разі звільнення за підпунктами "г" - "з" пункту 64, підпунктами "в" - "д" пункту 65, підпунктами "в" - "е" пункту 66, підпунктами "в", "г" пункту 67; чи ознайомлений військовослужбовець з розрахунком вислуги років; його ставлення до звільнення; клопотання про надання права носіння військової форми одягу; пропозиції щодо заохочення.

  

  

  

Начальник
                                                                                   (посада, військове звання, підпис, прізвище)

___.___.20__

ВИСНОВКИ ПРЯМИХ НАЧАЛЬНИКІВ

  

  

__________
                                                                       (посада, військове звання, підпис, прізвище)

___.___.20__

__________
                                                                        (посада, військове звання, підпис, прізвище)

___.___.20__

ПРОПОЗИЦІЇ КАДРОВОГО ПІДРОЗДІЛУ

  

  

__________
                                                                      (посада, військове звання, підпис, прізвище)

___.___.20__

РІШЕННЯ ЗА ПОДАННЯМ

__________
__________
__________

  

  

Додаток: __
__________
__________
__________
__________


 

Додаток 4
до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України


ПОЯСНЕННЯ
до оформлення подання до присвоєння чергового військового звання (пониження у військовому званні, позбавлення військового звання, поновлення у військовому званні), призначення на посаду, звільнення з військової служби військовослужбовців СЗРУ

1. Подання оформлюється на бланку, підписується відповідним прямим начальником та подається у порядку підпорядкування начальнику, якому надано право приймати остаточне рішення із зазначеного питання. Подання подаються через кадрові підрозділи. Гриф секретності визначається залежно від змісту подання.

2. У поданні зазначається інформація про:

військові звання, яке військовослужбовець має і до присвоєння якого він подається, - повністю (без скорочень) найменування цих військових звань. У разі подання офіцера до переатестації на рівне військове звання або до поновлення у попередньому званні про це після звання, яке слід присвоїти, зазначається відповідно: "в порядку переатестації" або "в порядку поновлення у званні". У разі подання військовослужбовця до пониження у військовому званні зазначається, до якого військового звання понизити, а у разі подання до позбавлення військового звання зазначається, якого військового звання позбавити;

посади, яку військовослужбовець займає та до призначення на яку він подається, - повне штатне найменування цих посад, а в установлених випадках - скорочене найменування, зазначене у штаті. У разі подання до переміщення в інший підрозділ зазначається, куди й на яку посаду перевести або на яких посадах військовослужбовець може бути використаний;

освіту - у формулюваннях з відповідного розділу послужного списку;

військову службу - записуються послідовно всі періоди військової служби із зазначенням місяця й року їх початку та закінчення.

3. У розділі "Підстави до подання" зазначаються:

у разі подання до присвоєння чергового військового звання - стисла характеристика ділових і моральних якостей військовослужбовця, професійної підготовки, у якій мірі освоєні обов'язки за посадою, стану ділянки роботи, за яку відповідає, й досягнутих результатів у роботі.

У поданні до присвоєння чергового військового звання офіцерського складу достроково зазначається також, за які конкретні заслуги або показники в роботі офіцер подається до присвоєння звання, чи присвоювалося раніше офіцерське звання в такому порядку і яке.

У разі подання військовослужбовця до пониження у військовому званні або позбавлення військового звання поряд з характеристикою його службових та особистих якостей зазначається, за що саме він подається до пониження у військовому званні або до позбавлення військового звання і які заходи впливу застосовувалися до нього раніше;

у разі подання до призначення на посаду - у якому порядку подається до призначення: на вищу посаду - "у порядку просування по службі" або "у порядку реалізації атестаційного висновку", призначається на рівну посаду чи на посаду з пониженням. Як характеризується військовослужбовець за весь період своєї служби (якщо з недоліками, то зазначаються найбільш характерні з них). Характеризуючі дані, не відображені в останній атестації, але важливі для вирішення питання про призначення. Дані про перебування військовослужбовця у резерві для просування по службі (тривалість перебування у резерві, заходи, які ним виконувались у цей період тощо). Характеристика ділових і моральних якостей військовослужбовця, його професійної підготовки, стану ділянки роботи, за яку відповідає. Основна причина для переміщення на рівну посаду або призначення з пониженням відповідно до пунктів 40 і 42 Положення. Підстави для переміщення в інший підрозділ. Висновок військово-лікарської комісії, якщо військовослужбовець подається до переміщення за станом його здоров'я або здоров'я членів сім'ї. Інші дані, які необхідно відображати у випадках переміщення або переведення по службі (про погодження із заступником Голови СЗРУ відповідно до розподілу функціональних обов'язків при призначенні на посаду від начальника відділу і вище). Хто проводив бесіду з військовослужбовцем та його особисте ставлення до переміщення;

у разі подання до звільнення з військової служби:

підпункт і пункт Положення, за якими подається військовослужбовець до звільнення, та про право носіння військової форми одягу зазначається на початку подання;

про вислугу років - кількість років, місяців і днів у календарному та окремо у пільговому обчисленні згідно з розрахунком (складеним у встановленому порядку). Стосовно військовослужбовців, які мають право на пенсію з урахуванням страхового стажу, зазначається також кількість років, місяців і днів трудового стажу. За відсутності у військовослужбовця вислуги років (страхового стажу), яка дає право на пенсію, зазначається підрахована кадровим підрозділом вислуга років і дата, за станом на яку підрахована вислуга, без складання розрахунку вислуги років на пенсію;

про ступінь придатності до військової служби - точне формулювання про ступінь придатності до військової служби із затвердженої військово-лікарською комісією (далі - ВЛК) довідки, якою ВЛК проведено медичний огляд, номер і дата довідки. Якщо військовослужбовець на медичний огляд не направлявся, зазначається причина цього;

про забезпеченість житловою площею за місцем служби - у якому населеному пункті має квартиру (кімнату), місцезнаходження, кількість кімнат, розмір житлової площі, кількість осіб, що на ній проживають;

коли й ким проведено бесіду про звільнення, чи ознайомлений військовослужбовець з розрахунком вислуги років, його ставлення до звільнення;

про направлення на військовий облік - найменування регіонального органу Служби безпеки України або районного (міського) військового комісаріату міста, яке має районний поділ, області чи Автономної Республіки Крим;

про заохочення - клопотання про надання права носіння військової форми одягу (з урахуванням вимог пункту 73 Положення), про оголошення подяки, нагородження грамотою, цінним подарунком при звільненні тощо;

про особливі мотиви та підстави у разі звільнення за підпунктами "г" - "з" пункту 64, підпунктами "в" - "д" пункту 65, підпунктами "в" - "е" пункту 66, підпунктами "в", "г" пункту 67 - характеризуючи дані й обставини, не відображені в останній атестації, що підтверджують необхідність звільнення за цими підпунктами і пунктами Положення.

4. У розділі "Висновки прямих начальників" послідовно вносяться висновки старших прямих начальників, де зазначається про згоду з поданням або викладається рішення про затримку подання із зазначенням причин, що повідомляються начальнику, який підписав подання.

5. У розділі "Пропозиції кадрового підрозділу" викладаються мотивовані пропозиції кадрового підрозділу з вирішення питання, зазначеного у поданні.

6. У розділі "Рішення за поданням" кадровим підрозділом вноситься запис рішення (дати та номера наказу) за поданням, прийнятого начальником, що користується таким правом.

7. Разом із поданням надаються такі документи:

у разі подання до призначення на посаду:

особова справа та інші документи (якщо необхідність їх подання встановлена Управлінням кадрів);

затверджена ВЛК довідка - у разі переміщення військовослужбовця на рівну або нижчу посаду за станом здоров'я;

у разі подання до позбавлення військового звання:

особова справа військовослужбовця з долученим до неї висновком за матеріалами службового розслідування (якщо воно проводилося);

службова характеристика;

службова картка;

у разі подання до звільнення з військової служби:

рапорт військовослужбовця з клопотанням про звільнення з військової служби (якщо такий ним подавався);

розрахунок вислуги років на пенсію (якщо він складався);

затверджена ВЛК довідка (якщо військовослужбовець проходив медичний огляд);

особова справа (у разі звільнення за підпунктами "г" - "з" пункту 64, підпунктами "в" - "д" пункту 65, підпунктами "в" - "е" пункту 66, підпунктами "в", "г" пункту 67 Положення);

документи, що підтверджують необхідність звільнення через сімейні обставини або з інших поважних причин, - у разі звільнення за підпунктом "д" пункту 64 або підпунктом "г" пункту 66 Положення;

копія обвинувального вироку суду - у разі звільнення за підпунктами "а", "б" пункту 68 Положення.

 

Додаток 5
до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України


            ЗАТВЕРДЖУЮ
___
     (керівник структурного підрозділу)
___
     (військове звання, підпис, прізвище)

___.___.20__


СПИСОК
військовослужбовців ______,
                                                     (найменування структурного підрозділу)
яких відповідно до пункту 7 Положення рекомендовано до залишення на військовій службі понад граничний вік:

N з/п

Військове звання, прізвище, ім'я та по батькові, займана посада

Рік народ-
ження

Вислуга років на 01.01.20__ р.: календарна, пільгова, навчання у вищому навчальному закладі, трудовий стаж, загальна

Ступінь придатності до військової служби (номер і дата довідки військово-лікарської комісії)

На який строк пропону-
ється залишити на службі

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

Приклад заповнення

Особи офіцерського складу:

1

генерал-майор БОЙКО Михайло Гнатович, директор департаменту

1947

кал. - 23 р. 03 м. 14 д.
пільг. - 00 р. 07 м. 05 д.
навч. - 02 р. 06 м. 00 д.
заг. - 26 р. 04 м. 19 д.

Придатний до військової служби,
N 19, від 10.11.2006 р.

До 2012 року

Доктор технічних наук

2

Полковник КАЧУР Сергій Іванович, заступник начальника управління

1952

кал. - 29 р. 04 м. 19 д.
заг. - 29 р. 04 м. 19 д.

Придатний до військової служби,
N 23, від 15.10.2006 р.

До 2012 року

Нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня

3

Майор юстиції ІВАНОВ Петро Семенович, начальник відділу

1957

кал. - 30 р. 01 м. 05 д.
навч. - 02 р. 04 м. 10 д.
заг. - 32 р. 05 м. 15 д.

Придатний до військової служби,
N 29, від 19.10.2006 р.

До 2012 року

Заслужений юрист України

4

Капітан КОВАЛЕНКО Геннадій Опанасович, головний спеціаліст

1962

кал. - 26 р. 01 м. 05 д.
пільг. - 01 р. 04 м. 10 д.
заг. - 27 р. 05 м. 15 д.

Придатний до військової служби,
N 19, від 10.10.2006 р.

До 2012 року

 

Особи сержантського і старшинського складу:

5

Прапорщик ПЕТРЕНКО Іван Васильович, комендант

1962

кал. - 27 р. 04 м. 19 д.
заг. - 27 р. 04 м. 19 д.

Придатний до військової служби,
N 21, від 12.10.2006 р.

До 2012 року

 


Начальник _
                                                                                 (найменування структурного підрозділу)
___________
                                                                             (військове звання, підпис, прізвище)

___.___.20__


ПОЯСНЕННЯ
до списків військовослужбовців, яких відповідно до пункту 7 Положення рекомендовано до залишення на військовій службі понад граничний вік

Списки складаються за розділами: вищі офіцери; старші офіцери у званні полковника; старші офіцери у званнях підполковника, майора; молодші офіцери; сержантський і старшинський склад в алфавітному порядку прізвищ у кожному розділі.

Обчислення вислуги років (графа 4) здійснюється кадровим підрозділом, а в необхідних випадках - із залученням фінансового підрозділу без складання розрахунку вислуги років. Вислуга років обчислюється за станом на 1 січня наступного року.

У графі 5 списку зазначаються точне формулювання про ступінь придатності до військової служби із затвердженого військово-лікарською комісією свідоцтва про хворобу (довідки), номер і дата свідоцтва про хворобу (довідки).

Строк (у межах терміну, що залишився до досягнення військовослужбовцем граничного віку перебування в запасі), на який його пропонується залишити на службі (графа 6), визначається з урахуванням рівня професійної підготовки, досвіду практичної роботи, стану здоров'я, працездатності, атестації, а також, ураховуючи можливість та необхідність використання його на займаній або іншій посаді.

У графі 7 списку зазначаються присвоєні військовослужбовцю: державні нагороди, науковий ступінь, вчене звання, а також інші відомості, що особливо характеризують його підготовку та заслуги.

 

Додаток 6
до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України


ОБХІДНИЙ ЛИСТОК
(для військовослужбовців у разі переведення до Збройних Сил України та інших військових формувань, звільнення з військової служби)

на _________
                                                                 (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)

1. Начальник підрозділу __

2. Начальник ФЕУ: ______

    начальник 1 відділу бухгалтерської служби ________

    начальник 2 відділу бухгалтерської служби ________

    начальник бухгалтерської служби ____

    начальник 2 служби ___

    начальник 4 відділу ___

    начальник 3 відділу ___

    начальник 5 групи ____

3. Начальник МВ _______

4. 2 управління 3 департаменту:

    начальник 2 управління 3 департаменту _________

    начальник 3 відділу 2 управління 3 департаменту _

    начальник Архіву ____

5. Начальник СОЧО ____

6. Вихідна пошта _______

7. Вхідна пошта ________

8. Спецбібліотека _______

9. Начальник СРДЗК АУГ

10. ШТ ____

11. Начальник УСЗ ______

12. Начальник УІТ ______

13. 4 управління:

    начальник групи МТЗ 4 управління __

    начальник 4 управління

14. Зброя та матеріальні цінності ______

15. Комендант УАГЗ ____

16. Секретар ЖК _______

17. Документи прикриття (УВБ) ______

18. 2 управління 4 департаменту (пом. нач. упр.) ____

19. Управління кадрів (службові посвідчення) _______

20. Після наказу про звільнення: _______

Начальник 2 служби УАГЗ ___________

Керівник кадрового підрозділу СЗРУ

___.___.20__


 

Додаток 7
до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України


ОБХІДНИЙ ЛИСТОК
(для військовослужбовців 7, 8, 9 служб 4 управління 2 департаменту СЗРУ у разі звільнення з посади)

на ________
                                                                       (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)

1. Начальник підрозділу _

2. Начальник РСН ______

3. Начальник ФВ _______

4. Начальник НІБ _______

5. Начальник підр. техн. забезпечення _

6. Лікар ___

7. Спецбібліотека _______

8. Начальник групи кадрів ___________

9. Начальник АГВ ______

10. Начальник СОЧО ____

11. Служба арт. тех. озброєння _______

12. Речова служба ______

Керівник кадрового підрозділу СЗРУ

___.___.20__


 

Додаток 8
до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України


ОБХІДНИЙ ЛИСТОК
(для військовослужбовців Інституту СЗРУ у разі звільнення з посади)

на _________
                                                                         (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)

1. Ректор Інституту СЗРУ

2. Начальник ФЕУ: ______

    начальник 1 відділу бухгалтерської служби ________

    начальник 2 відділу бухгалтерської служби ________

    начальник бухгалтерської служби ___

    начальник 2 служби ___

    начальник 4 відділу ___

    начальник 3 відділу ___

    начальник 5 групи ____

3. Навчально-методичний відділ ______

4. Завідувач Центру _____

5. НМК N 1

6. НМК N 2

7. Спецбібліотека _______

8. Режимно-секретний напрямок ______

9. Адміністративно-господарська група

10. Група кадрів ________

Керівник кадрового підрозділу СЗРУ

_____.__. 20__


 

Додаток 9
до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України


ОБХІДНИЙ ЛИСТОК
(для військовослужбовців у разі переміщення по службі в межах СЗР України)

на ________
                                                                      (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)

1. Начальник підрозділу _

2. Начальник МВ _______

3. 2 управління 3 департаменту:

    начальник 2 управління 3 департаменту __________

    начальник 3 відділу 2 управління 3 департаменту __

    начальник Архіву _____

4. Начальник СОЧО _____

5. Вихідна, вхідна пошта і ШТ _________

6. Спецбібліотека _______

7. Начальник СРДЗК АУГ

8. Начальник УСЗ _______

9. Начальник УІТ _______

10. 4 управління:

    начальник групи МТЗ 4 управління __

    начальник 4 управління

11. Зброя та матеріальні цінності ______

12. Комендант УАГЗ ____

13. Документи прикриття (УВБ) ______

14. 2 управління 4 департаменту (пом. нач. упр.) _____

Керівник кадрового підрозділу СЗРУ

___.___.20__


 

Додаток 10
до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України


ОБХІДНИЙ ЛИСТОК
(для військовослужбовців, які плануються до направлення у довготермінові закордонні відрядження)

на ________
                                                                     (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)

1. Начальник підрозділу __

2. 2 управління 3 департаменту:

    начальник 2 управління 3 департаменту __________

    начальник 3 відділу 2 управління 3 департаменту __

    начальник Архіву _____

3. Начальник 4 відділу ФЕУ __________

4. Начальник СОЧО _____

5. Вихідна, вхідна пошта і ШТ ________

6. Спецбібліотека _______

7. Начальник СРДЗК АУГ

8. Начальник УСЗ _______

9. Начальник УІТ _______

10. 4 управління:

    начальник групи МТЗ 4 управління __

    начальник 4 управління

11. Зброя та матеріальні цінності ______

12. Комендант УАГЗ ____

13. Начальник УАГЗ ____

14. Секретар ЖК ________

15. Управління кадрів (службові посвідчення) _______

Керівник кадрового підрозділу СЗРУ

___.___.20__


 

Додаток 11
до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України


               ЗАТВЕРДЖУЮ
___
    (керівник структурного підрозділу)
___
    (військове звання, підпис, прізвище)

___.___.20__


РЕЗЕРВ
кандидатів для просування по службі у 20__ році

__________
(найменування структурного підрозділу)

Військове звання, прізвище, ім'я та по батькові, займана посада і з якого часу

Дата народження, освіта, спеціальна підготовка, з якого року в державному розвідувальному органі

Висновок за останньою атестацією та інші характеризуючі дані

На яку посаду планується

Відповідальні за підготовку кандидатів

Позначка про призначення (виключення зі списку) та підстава

1

2

3

4

5

6

Приклад заповнення

По _______
(найменування підрозділу)

підполковник ЄВКО Павло Іванович, старший оперуповноважений з особливо важливих завдань 3 відділу 1 управління з 22.05.2009 р.

11.03.1975 р. н., НТУУ "КПІ" - 1998 р., з 2001 р.

За 2009 р.: займаній посаді відповідає. Доцільно продовжити військову службу за новим контрактом на 5 років. Гідний призначення на посаду помічника начальника управління у 2012 р.

помічника начальника 1 управління

полковник Скулиш Є. Д.

 

сержант ЦВЄТКОВА Марина Іванівна, оператор режимно-секретної групи з 03.12.2008 р.

14.11.1984 р. н., КНЕУ - 2003 р., з 2008 р.

За 2010 р.: займаній посаді відповідає. Доцільно продовжити військову службу за новим контрактом на 5 років. Гідна призначення на посаду старшого оператора

старшого оператора режимно-секретної групи

капітан Смирнов І. О.

 


___________
                                                                 (заступник керівника структурного підрозділу)
___________
                                                                               (військове звання, підпис, прізвище)

___.___.20__


ПОЯСНЕННЯ
до складання резерву кандидатів для просування по службі в наступному році

1. Резерв кандидатів для просування по службі складається у структурних підрозділах та затверджується їх керівниками.

2. Пропозиції щодо включення військовослужбовців до резерву для призначення на вищі посади в наступному році вносяться по команді безпосередніми (прямими) начальниками з урахуванням висновків за останніми атестаціями, особистих і ділових якостей військовослужбовців та результатів їхньої службової діяльності.

3. У графі 6 робиться позначка про призначення військовослужбовця на вищу посаду, вибуття з підрозділу або про виключення його з резерву та зазначається підстава.

У разі невиконання (неналежного виконання) військовослужбовцем своїх службових обов'язків, порушення військовослужбовцем військової дисципліни начальником, який затвердив резерв, приймається рішення про виключення військовослужбовця з резерву, що свідчить про неможливість призначення його на вищу посаду.

4. Про зарахування військовослужбовців до резерву або виключення з резерву йому оголошується безпосереднім або іншим прямим начальником в особистій бесіді.

 

Додаток 12
до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України


ПРИМІРНА СХЕМА
атестування військовослужбовців СЗРУ

Найменування посади

Хто складає атестацію

Хто дає висновок за атестацією

Хто затверджує атестацію

1

2

3

4

Особи сержантського і старшинського складу

Начальник групи, напрямку (відділення)

Начальник відділу, служби, управління, атестаційна комісія служби, управління, департаменту

Начальник служби, управління, департаменту

Усі офіцери групи, напрямку (відділення)

Начальник групи, напрямку (відділення)

Начальник відділу, служби, управління, атестаційна комісія служби, управління, департаменту

Начальник служби, управління, департаменту

Усі офіцери відділів, які не входять до складу групи, напрямку (відділення), начальник групи, напрямку, заступник начальника відділу

Начальник відділу

Начальник служби, управління, атестаційна комісія служби, управління, департаменту

Начальник служби, управління, департаменту

Начальник відділу

Заступник начальника самостійної служби, самостійного управління, начальник служби, управління, заступник директора департаменту

Начальник управління, атестаційна комісія самостійної служби, самостійного управління, департаменту

Начальник самостійної служби, самостійного управління, департаменту

Начальник служби, управління

Начальник управління, заступник начальника самостійного управління, департаменту

Атестаційна комісія самостійного управління, департаменту

Начальник самостійного управління, департаменту

Заступник начальника самостійної служби, самостійного управління, департаменту

Начальник самостійної служби, самостійного управління, департаменту, заступник Голови СЗР України

Центральна атестаційна комісія

Голова СЗР України

Начальник самостійної служби, самостійного управління, департаменту

Заступник Голови СЗР України

Центральна атестаційна комісія

Голова СЗР України


 

Додаток 13
до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України


АТЕСТАЦІЯ

За період з 20__ р. до 20__ р.

На ________
                                                       (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер,
___________
                                                                                         займана посада)
___________

Дата народження _______

Освіта: а) цивільна ______
___________

б) військова (спеціальна) _
__________

На військовій службі з ___
__________

Стаж служби на посаді __

Дата присвоєння військового звання ___

Висновок за останньою атестацією за 20__ р. ________
___________
___________
___________

I. ТЕКСТ АТЕСТАЦІЇ

___________
___________
                                  (посада, військове звання, підпис та прізвище начальника, який склав атестацію)

___.___.20__

II. ВИСНОВКИ ПРЯМИХ НАЧАЛЬНИКІВ ТА АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

  

  

  

III. РІШЕННЯ НАЧАЛЬНИКА, ЯКИЙ ЗАТВЕРДЖУЄ АТЕСТАЦІЮ

  

  

  

___________
М. П. ______
                                                                       (посада, військове звання, підпис, прізвище)

___.___.20__

З атестацією ознайомлений ___________
                                                                                                                         (підпис атестованого)

___.___.20__


 

Додаток 14
до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України


ПРОТОКОЛ N ______

            засідання атестаційної комісії ___
__________
                                                                       (найменування структурного підрозділу)
__________
__________

         Голова комісії _____
                                                                                  (посада, військове звання, прізвище, ініціали)
__________
        Члени комісії: ______
                                                                                (посада, військове звання, прізвище, ініціали)
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

         Секретар комісії _____
                                                                                  (посада, військове звання, прізвище, ініціали)
__________
___________


N з/п

На кого розглядалися атестації (зазначається військове звання, прізвище, ім'я, по батькові та посада військовослужбовця, що атестується)

Висновок комісії за атестацією

Приклад заповнення

1

Майор НІКІТІН Петро Іванович - старший оперуповноважений 2 відділу 2 управління

Займаній посаді відповідає.
Гідний призначення на посаду начальника
1 напрямку 2 відділу 2 управління

2

Полковник САЄНКО Володимир Миколайович - начальник 1 відділу 1 управління 1 департаменту

Займаній посаді відповідає.
Підлягає звільненню з військової служби за віком у 2007 році


         Примітка. У кінці протоколу зазначаються звання, прізвища та ініціали військовослужбовців, які викликалися на засідання атестаційної комісії.


Голова атестаційної комісії
полковник

Г. Рябоконь

Члени атестаційної комісії:

 

підполковник

К. Макаров

підполковник

В. Хоменко

майор

М. Іванов

Секретар атестаційної комісії
майор

С. Міхєєв

___.___.20__

 


 

Додаток 15
до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України


              ЗАТВЕРДЖУЮ
___
                             (посада)
___
   (військове звання, підпис, прізвище)

___.___.20__


ПЛАН
звільнення військовослужбовців
________,
(категорія військовослужбовців, найменування структурного підрозділу СЗР України)
які досягають граничного віку перебування на військовій службі
у наступному (__________) році
                      (указується рік)

N з/п

Військове звання, прізвище, ім'я та по батькові, займана посада

Дата народження

Вислуга років на 01.01.20__ р.: календарна, пільгова, навчання у ВНЗ, трудовий стаж, загальна

Місяць звільнення

Позначка про звільнення (чий наказ, його номер і дата)

1

2

3

4

5

6

Приклад заповнення

Вищі офіцери:

1

генерал-майор БОЙКО Михайло Гнатович, директор департаменту

12.03.1947

кал. - 34 р. 04 м. 19 д.
заг. - 34 р. 04 м. 19 д.

березень

 

Старші офіцери у званні полковника:

2

Полковник КАЧУР Сергій Іванович, заступник начальника управління

29.08.1952

кал. - 18 р. 03 м. 14 д.
піл. - 00 р. 07 м. 05 д.
навч. - 02 р. 06 м. 00 д.
заг. - 21 р. 04 м. 19 д.

вересень

 

Старші офіцери у званнях майора, підполковника:

3

Майор юстиції ІВАНОВ Петро Семенович, начальник відділу

25.09.1957

кал. - 30 р. 01 м. 05 д.
навч. - 02 р. 04 м. 10 д.
заг. - 32 р. 05 м.15 д.

жовтень

 

Молодші офіцери:

4

Капітан КОВАЛЕНКО Геннадій Опанасович, головний спеціаліст

13.04.1962

кал. - 17 р. 01 м. 05 д.
страх. стаж - 10 р. 04 м. 10 д.
заг. страх. стаж - 27 р. 05 м. 15 д.

травень

 


Начальник _
                                                                                       (найменування структурного підрозділу)
__________
                                                                             (військове звання, підпис, прізвище)

___.___.20__


ПОЯСНЕННЯ
до плану звільнення військовослужбовців, які досягають граничного віку перебування на військовій службі в наступному році

План звільнення складається за розділами: вищі офіцери; старші офіцери у званні полковника, підполковника, майора; молодші офіцери; особи сержантського і старшинського складу в алфавітному порядку прізвищ у кожному розділі.

План звільнення осіб офіцерського складу СЗРУ підписується начальником Управління кадрів і затверджується Головою СЗРУ.

План звільнення осіб сержантського і старшинського складу підписується начальником структурного підрозділу СЗРУ і затверджується заступником Голови СЗРУ.

Обчислення вислуги років (графа 4) здійснюється кадровим підрозділом, а в необхідних випадках - із залученням фінансового підрозділу без складання розрахунку вислуги років. Вислуга років обчислюється за станом на 1 січня наступного року.

 

Додаток 16
до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України


РОЗРАХУНОК
вислуги років (страхового стажу) військовослужбовця СЗРУ на пенсію за вислугу років відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"

_______
(військове звання, прізвище, ім'я, по батькові військовослужбовця, його особистий номер та дата народження)

за станом на ___.___.20__

Вислуга років

Місце служби (роботи)

Період служби (роботи)

Спосіб зарахування

Підстава зарахування

Зараховано до вислуги років

роки

міс.

дні

роки

міс.

дні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 


Страховий стаж (крім періодів, зарахованих до вислуги років на пенсію)

Місце роботи, навчання або обставини, які є підставою для зарахування відповідного періоду до страхового стажу

Період роботи, навчання чи дії обставин

Зараховано до страхового стажу

роки

міс.

дні

роки

міс.

дні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 


Загальний страховий стаж - _______ років ______ місяців ______ днів.

Розрахунок склав
___________
          (посада, військове звання, підпис та прізвище співробітника кадрового підрозділу, який склав розрахунок)

___.___.20__

Начальник кадрового підрозділу
___________
(військове звання, підпис та прізвище)
___.___.20__

        Начальник фінансового підрозділу
        __________
М. П. ____ (військове звання, підпис та прізвище)
        ___.___.20__

З розрахунком ознайомлений
___________
          (посада, військове звання, підпис та прізвище військовослужбовця, стосовно якого складено розрахунок)


 

Додаток 17
до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України


ПОЯСНЕННЯ
до оформлення розрахунку вислуги років (страхового стажу) військовослужбовця СЗРУ на пенсію за вислугу років відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"

1. Розрахунок вислуги років (страхового стажу) військовослужбовця СЗРУ на пенсію за вислугу років відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (далі - розрахунок) оформлюється військовослужбовцям, які підлягають звільненню з військової служби та мають право на пенсійне забезпечення відповідно до пунктів "а" та "б" статті 12 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Розрахунок складається співробітником кадрового підрозділу на підставі послужного списку, інших документів особової справи, трудової книжки військовослужбовця у двох примірниках за встановленою формою, підписується начальниками Управління кадрів та Фінансово-економічного управління (у разі наявності у штаті підрозділу СЗРУ кадрових та фінансових підрозділів - відповідно начальниками цих підрозділів) та скріплюється гербовою печаткою.

Після складання та підписання розрахунку Управління кадрів (кадровий підрозділ) ознайомлює з ним під підпис військовослужбовця, стосовно якого складено розрахунок, не пізніше останнього дня проходження таким військовослужбовцем військової служби.

Після видання наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби перший примірник розрахунку надається до Фінансово-економічного управління для оформлення пенсійної справи, інший - долучається до особової справи військовослужбовця.

2. У назві розрахунку зазначається військове звання військовослужбовця, його прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер, дата народження та дата, на яку складено розрахунок.

У таблиці "Вислуга років" розрахунку:

у стовпчику "Місце служби (роботи)" послідовно зазначаються державні органи або підприємства, установи, організації, у яких проходив службу, працював чи навчався військовослужбовець. Кожна позиція повинна охоплювати безперервний період служби, роботи чи навчання військовослужбовця в одному державному органі або на підприємстві, в установі, організації, які підлягають врахуванню до вислуги років на одній умові, визначеній постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.92 N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей". Період навчання у цивільних вищих навчальних закладах (незалежно від форми навчання та від того, закінчене воно чи ні), а також в інших навчальних закладах, після закінчення яких присвоюється офіцерське звання, до вступу на військову службу або призначення на відповідну посаду в межах до п'яти років враховується до вислуги років для призначення пенсії за пунктом "а" статті 12 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

у стовпчику "Період служби (роботи)" вказуються роки, місяці й числа закінчення служби, роботи чи навчання, їх початку та підраховані календарні роки, місяці та дні їх тривалості;

у стовпчику "Спосіб зарахування" у разі врахування періоду служби в календарному обчисленні зазначається цифра "1", у разі врахування періоду служби у пільговому обчисленні зазначається "один місяць за три місяці", "один місяць за два місяці", "один місяць за півтора місяця" або "один місяць за сорок днів" відповідно, а в разі врахування періоду навчання у цивільних вищих навчальних закладах, а також в інших навчальних закладах, після закінчення яких присвоюється офіцерське звання, - "один рік за шість місяців";

у стовпчику "Підстава зарахування" вказується пункт та абзац постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.92 N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей", інша правова підстава;

у стовпчику "Зараховано до вислуги років" вказуються роки, місяці та числа, визначені за кожною позицією для врахування до загальної вислуги років.

У таблиці "Страховий стаж (крім періодів, зарахованих до вислуги років на пенсію)":

у стовпчику "Місце роботи, навчання або обставини, які є підставою для зарахування відповідного періоду до страхового стажу" послідовно зазначаються державні органи або підприємства, установи, організації, у яких працював або навчався військовослужбовець, а також обставини, які є підставою для зарахування відповідного періоду до страхового стажу. Кожна позиція повинна охоплювати безперервний період роботи, навчання військовослужбовця в одному державному органі, на підприємстві, в установі, організації або період дії обставин, які є підставою для зарахування відповідного періоду до страхового стажу;

у стовпчику "Період роботи, навчання чи дії обставин" вказуються роки, місяці та числа закінчення роботи, навчання, дії обставин та їх початку;

у стовпчику "Враховано до страхового стажу" вказуються роки, місяці та числа, визначені за кожною позицією для врахування до страхового стажу.

Таблиця "Страховий стаж (крім періодів, зарахованих до вислуги років на пенсію)" та графа "Загальний страховий стаж" заповнюються у разі призначення пенсії за пунктом "б" статті 12 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

3. Підрахування кількості років, місяців і днів служби (роботи, навчання тощо), які підлягають зарахуванню до вислуги років (страхового стажу) для призначення пенсії у календарному обчисленні, здійснюється за окремий період з розрахунку, що один календарний місяць служби становить 30 діб та проводиться шляхом послідовного арифметичного віднімання від числа років, місяців і днів дати закінчення відповідного періоду числа років, місяців і днів його початку. Загальний календарний строк служби (роботи, навчання тощо) визначається шляхом арифметичного складання отриманої кількості років, місяців і днів служби за окремими періодами.

Примітка.

Строк, що зараховується до вислуги років для призначення пенсії у пільговому обчисленні, визначається шляхом підрахування календарної кількості років, місяців і днів служби у період, який підлягає зарахуванню на пільгових умовах, обрахування кількості років, місяців і днів служби у пільговому обчисленні за цей період згідно з установленим законодавством співвідношенням.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали