Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Інструкції з оформлення посадовими особами органів опіки та піклування матеріалів про адміністративні правопорушення

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.08.2019

м. Київ

N 1201

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 серпня 2019 р. за N 976/33947

Про затвердження Інструкції з оформлення посадовими особами органів опіки та піклування матеріалів про адміністративні правопорушення

Відповідно до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року N 423 (Постанова N 423) (зі змінами), з метою забезпечення дотримання посадовими особами органів опіки та піклування законодавства при оформленні матеріалів про адміністративні правопорушення

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з оформлення посадовими особами органів опіки та піклування матеріалів про адміністративні правопорушення, що додається.

2. Директорату соціальних послуг та інтеграції (Гайдаржи Ю. І.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Чуркіну О. І.

 

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

 

Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини

Л. Денісова

Уповноважений Президента
України з прав дитини

М. Кулеба

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
06 серпня 2019 року N 1201

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 серпня 2019 р. за N 976/33947

Інструкція
з оформлення посадовими особами органів опіки та піклування матеріалів про адміністративні правопорушення

1. Ця Інструкція визначає процедуру складання уповноваженими посадовими особами районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах, сільських, селищних рад, у тому числі об'єднаних територіальних громад (далі - орган опіки та піклування) протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до частин п'ятої, шостої статті 184, статті 18850 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі -КУпАП) (далі - протокол), оформлення інших матеріалів про адміністративні правопорушення та надсилання протоколів і матеріалів до районних, районних у місті, міських, міськрайонних судів.

2. Протоколи складають посадові особи із числа працівників служби у справах дітей і посадові особи органу опіки та піклування, яким згідно з рішенням відповідного органу опіки та піклування надано повноваження на їх складання (далі - уповноважена посадова особа).

3. Уповноважена посадова особа складає протокол у разі:

невиконання рішення органу опіки та піклування щодо визначення способів участі у вихованні дитини та спілкування з нею того з батьків, хто проживає окремо від дитини, у тому числі вчинене повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення;

невиконання законних вимог посадових (службових) осіб органу опіки та піклування; недопущення тим із батьків або тим з інших членів родини, з яким проживає дитина, або особою, яка проживає з таким із батьків (дитиною), посадових (службових) осіб органу опіки та піклування до обстеження умов проживання дитини; створення перешкод посадовим (службовим) особам органу опіки та піклування при здійсненні інших покладених на них законом повноважень.

Зазначені адміністративні правопорушення можуть бути виявлені під час виконання посадовими особами органу опіки та піклування своїх посадових (службових) обов'язків та за результатами розгляду звернень фізичних і юридичних осіб.

4. Протокол складається не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту виявлення особи, яка вчинила правопорушення, за формою згідно з додатком 1 до цієї Інструкції із зазначенням відомостей відповідно до частини першої статті 256 КУпАП.

5. Протокол складається у двох примірниках, один із яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

6. Форма протоколу заповнюється друкованим способом або від руки розбірливим почерком. Не допускаються закреслення чи виправлення відомостей, що вносяться до протоколу, а також внесення додаткових записів після того, як протокол підписано особою, яка притягається до адміністративної відповідальності.

У графах, які не заповнюються під час складання протоколу, проставляється прочерк.

7. Якщо є свідки адміністративного правопорушення, у протоколі зазначаються їхні прізвища, імена, по батькові, адреси, які засвідчуються їхніми підписами.

8. Уповноважена посадова особа зобов'язана роз'яснити особі, щодо якої складається протокол, її права та обов'язки, передбачені статтями 55, 56, 59, 63 Конституції України, статтею 268 КУпАП, про що робиться відмітка у протоколі.

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, засвідчує підписом ознайомлення її із вищезазначеними правами та обов'язками. Якщо особа відмовляється поставити свій підпис, у протоколі робиться відповідний запис, що засвідчується підписом уповноваженої посадової особи та підписами свідків (за їх наявності).

9. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право висловити пояснення та/або зауваження щодо змісту протоколу, які вносяться до протоколу і засвідчуються її підписом. Пояснення та зауваження можуть бути оформлені окремо, про що робиться запис у протоколі із зазначенням кількості аркушів, на яких подано такі пояснення та/або зауваження, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.

10. Протокол підписують уповноважена посадова особа, свідки правопорушення (за їх наявності) та особа, яка притягається до адміністративної відповідальності. У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про таку відмову, який засвідчується підписом особи, що склала протокол, та підписами свідків (за їх наявності).

11. Не пізніше ніж наступного робочого дня після складення протоколу уповноважена посадова особа реєструє його в журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 2), який зберігається протягом строку, установленого законодавством.

12. Протокол та інші матеріали, що стосуються адміністративного правопорушення, уповноважена посадова особа формує в окрему справу.

13. Справа про адміністративне правопорушення разом із супровідним листом не пізніше ніж через три робочі дні з дати складення протоколу надсилається до відповідного суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

У супровідному листі висловлюється клопотання про направлення до відповідного органу опіки та піклування копії судового рішення за результатами розгляду справи.

14. Копія справи про адміністративне правопорушення зберігається уповноваженою посадовою особою протягом трьох років.

 

Генеральний директор Директорату
соціальних послуг та інтеграції

Ю. Гайдаржи

 

Додаток 1
до Інструкції з оформлення посадовими особами органів опіки та піклування матеріалів про адміністративні правопорушення
(пункт 4)

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення

____ 20___ року __________
                                                                                                                                 (назва населеного пункту)

Я, ___________
_,
                        (посада із зазначенням органу опіки та піклування, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол
                                                                                         про адміністративне правопорушення)
склав(ла) цей протокол про те, що громадянин(ка)
прізвище, ім'я, по батькові ___
дата, місце народження _____
місце проживання (перебування) _________
_
документ, що посвідчує особу
                                                                                        (назва документа, серія (за наявності), номер, коли і ким виданий)
_,
вчинив(ла) адміністративне правопорушення, передбачене частиною _ статті _______ КУпАП,
_
                                                                              (місце, час вчинення, суть, обставини правопорушення)
_
_
_
_
_

Свідки правопорушення

1. ____ ______

2. ____ ______

3. ____ ______
                                 (прізвище, ім'я, по батькові)                                       (місце проживання)                                       (підпис)

Громадянину(ці) ________ роз'яснено його (її) права та обов'язки, передбачені статтями 55, 56, 59, 63 Конституції України, статтею 268 КУпАП.

Підпис особи, яка вчинила адміністративне правопорушення _________

Пояснення та зауваження особи, яка вчинила адміністративне правопорушення

_
_
_
_

_
_
_
_

_

Підпис особи, щодо якої складено протокол ___________

Від відмовився(лась) у присутності свідків.
             (пояснення, підписання протоколу, отримання копії протоколу)

Підписи свідків:

1. _____

2. _____

До протоколу додається ____
_
_
_
_

Підпис посадової особи, яка склала протокол __________

Примірник протоколу отримав(ла) _______
                                                                                        (підпис, прізвище, ім'я, по батькові особи, щодо якої складено протокол)

 

Додаток 2
до Інструкції з оформлення посадовими особами органів опіки та піклування матеріалів про адміністративні правопорушення
(пункт 11)

ЖУРНАЛ
реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення

_
(найменування органу опіки та піклування)

Розпочато ___ 20__ р.

Закінчено ___ 20__ р.

N з/п

Дата реєстрації

Дата складання та номер

Прізвище та ініціали уповноваженої посадової особи, що склала протокол

Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка вчинила адміністративне правопорушення

Дата вчинення адміністративного правопорушення та його суть (стисло), дата вручення протоколу

Перелік документів, що додаються до протоколу

Найменування суду, до якого направлено протокол, дата і номер супровідного листа

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали